Har du brug for flere data? 2006 Energistatistik 2006 Data Kort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.ens.dk Har du brug for flere data? 2006 Energistatistik 2006 Data Kort"

Transkript

1 Gråt felt = foto Energistatistik 26

2 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 26 4 Produktion af primær energi 5 Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du energistatistikken i en langt mere detaljeret udgave end den her publicerede. Den samlede energistatistik med tabeller og tidsserier om energiforbrug, emissioner og beregningsforudsætninger for perioden findes også under Energi i tal og kort og er lige til at downloade. Desuden findes der beskrivelser af metoder og foretagne revisioner. Energi i tal og kort indeholder en database, som gør det muligt at designe tabeller og grafer efter eget ønske. Talgrundlaget for samtlige figurer i den trykte udgave samt en powerpoint præsentation (.ppt) af figurerne findes også på hjemmesiden. El og fjernvarme Forbrugsoversigt 26 Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug Transport Produktionserhverv Handels- og serviceerhverv Husholdninger CO 2 -emissioner Energi og økonomi Energipriser Nøgletal og energistatistikkens forudsætninger Internationale forhold Begreber og definitioner Energistatistik 26 Udgivet i september 27 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: , Fax , Internet Forsidefoto: Amager Strandpark med udsigt til Middelgrundens havmøllepark varmt og stille vejr glæder gæsterne på de danske strande, men betyder mindre produktion fra de danske vindkraftanlæg Design og produktion: Energistyrelsen (Danuta Kestenbaum) Tryk: Vester Kopi as Oplag 3 ISBN ISBN www ISSN Spørgsmål angående metode og beregning kan rettes til Energistyrelsen, Statistiksektionen, Tlf.: eller Publikationen kan bestilles i Energistyrelsens netboghandel eller DBK Logistik Service på tlf.: Energistyrelsen er en institution under Transport- og Energiministeriet. Publikationen kan citeres med kildeangivelse. 2

3 HURTIGT OVERBLIK Høj økonomisk vækst og stor el-eksport førte til stigende energiforbrug i 26. Energieffektiviteten stiger fortsat Det faktiske energiforbrug Det faktiske energiforbrug i 26 er opgjort til 887, hvilket er 6,3% højere end året før. Stigningen skyldes først og fremmest, at manglende vandkraftproduktion og stigende priser på det nordiske elmarked betød, at nettoimporten af el i 25 blev afløst af en stor nettoeksport af el i 26. Endvidere har den høje økonomiske vækst medført et stigende energiforbrug. De faktiske CO 2 -emissioner voksede i 26 med 16,1%. Stigningen i CO 2 -emissionerne er væsentlig højere end stigningen i energiforbruget, fordi kraftværkerne brugte betydeligt mere kul i 26 end i 25. Det samlede kulforbrug i 26 var således 5% højere end i 25, primært som følge af den øgede eleksport samt lave kul- og CO 2 kvotepriser. Det korrigerede energiforbrug Energistyrelsen opgør udover det faktiske energiforbrug et korrigeret bruttoenergiforbrug, hvor der korrigeres for brændsel knyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. Formålet med den korrigerede opgørelse er at få et billede af de underliggende tendenser i udviklingen. Det korrigerede bruttoenergiforbrug steg i 26 med 1,5% til 863. Sammenholdt med en stigning i den økonomiske aktivitet målt ved BNP på 3,5% indebærer det, at der skete en fortsat væsentlig forbedring af energieffektiviteten i 26. I forhold til 198 har det korrigerede bruttoenergiforbrug kun ændret sig lidt (stigning på 6,%). I samme periode er BNP vokset 75%. Det betyder, at hver BNPenhed i 26 krævede 4% mindre energi end i 198. Vedvarende energis andel af det korrigerede bruttoenergiforbrug var 15,6% i 26 mod 15,7% året før. Produktionen af el baseret på vedvarende energi svarede i 26 til 26,5% af den indenlandske elforsyning mod 28,7% året før. Baggrund var bl.a., at 26 var et dårligt vindår, og at priserne på biomasse er øget. De korrigerede CO 2 -emissioner var i 26 52,5 mio. tons, hvilket er 3,% højere end i 25. Siden 199 har der været et fald på 13,6%. Energiforbruget i de enkelte sektorer. Energiforbrug til transport steg i 26 med 1,3%, som følge af især et øget energiforbrug til vejtransport. Inden for vejtransport er forbruget af dieselolie steget stærkt på bekostning af benzinforbruget. Dieselolie er nu det vigtigste drivmiddel i transportsektoren. I 26 blev bioethanol introduceret som drivmiddel i Danmark. Produktionserhvervenes energiforbrug steg i 26 med 3,1% i forhold til året før og i handels- og serviceerhverv steg forbruget med 3,8%. Husholdningernes energiforbrug i 26 steg 1,5% i forhold til 25. Energiproduktion og selvforsyningsgrad. Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. var i Det er 5,6% mindre end i 25, hvor produktionen nåede sit hidtil højeste niveau. Danmark var i 26 det eneste land i EU, som var selvforsynende med energi. Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i %. Det betyder, at energiproduktionen var 44% højere end energiforbruget. Rekordstor nettovalutaindtægt Danmark havde i 26 igen et rekordstort overskud på udenrigshandel med energivarer. Overskuddet er opgjort til 3,6 mia. kr. mod 22,2 mia. kr. i 25. Eksporten af produkter og udstyr til energisektoren steg ligeledes stærkt. Den var i 26 på 45,9 mia. kr. mod 39, mia. kr. i 25. Eksporten af energiprodukter og -udstyr, herunder ikke mindst vindmøller, udgør dermed en stadigt stigende andel af Danmarks samlede eksport. Andelen var 8,4% i 26 mod 7,7% året før. Udvikling i BNP og bruttoenergiforbrug 18 Indeks 198 = '85 '9 '95 ' '6 BNP i 2 priser Bruttoenergiforbrug, korrigeret 3

4 ENERGIBALANCE 26 Energibalance 26 I alt Kul og koks Råolie og halvfabrikata Olieprodukter Naturgas Vedvarende energi m.m. 1) El Fjernvarme Bygas Direkte energiindhold [TJ] Energiforbrug i alt Primær produktion Genbrug Import Eksport Grænsehandel Udenrigs bunkring Lagertræk Statistisk difference Energisektor Udvinding og forgasning Raffinaderiproduktion Forbrug ved raffinaderiprod Forbrug ved distribution Konverteringssektor Centrale anlæg Vindmøller og vandkraftsanlæg Decentrale anlæg Fjernvarmeanlæg Private producenter Bygasværker egetforbrug ved produktion Distributionstab m.m Endeligt energiforbrug Ikke energiformål Transport Produktionserhverv Handels- og serviceerhverv Husholdninger Anm. Energibalancen giver et samlet overblik over forsyning, konvertering og forbrug af energi. En mere detaljeret opgørelse af tilgang (sorte tal) og afgang (røde tal) af de enkelte energivarer findes i tabellen Energiforsyning og forbrug 26 1) Vedvarende energi m.m. er inklusive ikke bionedbrydeligt affald. Selvforsyningsgrad 25% 2% 15% 1% 5% % 198 '85 '9 '95 ' '6 Selvforsyningsgraden er opgjort som produktion af primær energi sat i forhold til klimakorrigeret bruttoenergiforbrug. Selvforsyningen med olie opgøres som produktion af råolie sat i forhold til den del af bruttoenergiforbruget, der udgøres af olie. Danmark blev i 1997 for første gang i nyere tid selvforsynende med energi. I 26 var selvforsyningsgraden 144% mod 52% i 199 og kun 5% i 198. Danmark har været mere end selvforsynende med olie siden 1993, hvilket giver sig udslag i en årlig nettoeksport. I 26 var olieproduktionen mere end dobbelt så stor som olieforbruget. Energi i alt Olie 4

5 PRODUKTION AF PRIMÆR ENERGI Produktion af primær energi Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9-'6 Faktisk produktion Produktion i alt % Råolie % Naturgas % Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Solenergi % Vindkraft % Vandkraft ,4% Geotermi % Biomasse Halm ,2% - Skovflis % - Brænde % - Træpiller % - Træaffald ,6% - Affald, bionedbrydeligt % - Fiskeolie ,4% Biogas % Biodiesel Varmepumper ,9% Primær energiproduktion '85 '9 '95 ' '6 Råolie Naturgas Vedvarende energi m.m. Ved primær energi forstås råolie, naturgas, vedvarende energi (herunder bionedbrydeligt affald) og ikke bionedbrydeligt affald. Produktionen af primær energi er vokset stærkt siden 198, hvor produktionen af vedvarende energi var dominerende. Råolieproduktionen har været jævnt stigende indtil 24, hvor der indtrådte et fald, mens produktionen af naturgas tog fart fra I 26 var produktionen af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. (inkl. ikke nedbrydeligt affald) 1243 mod 425 i 199 og 4 i 198. I forhold til 25 faldt produktionen 5,6%. Ligesom i 25 faldt produktion af råolie. Faldet i 26 var på 9,1%. Produktionen af naturgas faldt,6%, mens produktionen af vedvarende energi steg,4%. 5

6 PRODUKTION AF PRIMÆR ENERGI Olie- og gasreserver 3 2 Reserverne af råolie og naturgas er opgjort som de mængder, der inden for en overordnet økonomisk ramme kan indvindes med kendt teknologi. Reserverne revurderes løbende i takt med nye fund og ændringer i beregningsforudsætningerne. Således er råoliereserven i dag vurderet væsentligt højere end i 199 uanset en betydelig produktion siden da De samlede reserver af råolie og naturgas er pr. ultimo 26 opgjort til henholdsvis 24 mio. m 3 og 12 mia. Nm 3 svarende til 12 års råolieproduktion og 12 års naturgasproduktion med en aktivitet på 26-niveau. Kilde: Danmarks olie- og gasproduktion 26. Råolie, mio. m 3 Naturgas, mia. Nm 3 Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen Udvindingen af råolie og naturgas er ledsaget af et forbrug af naturgas til produktion og ilandføring. I 26 var forbruget 28, svarende til 14,6% af det samlede naturgasforbrug i Danmark. I 25 var forbruget på platformene 27,5. Ved produktionen på nordsøfelterne foregår der tillige flaring (afbrænding) af naturgas. Flaring medregnes ikke i energiforbruget, men indgår i Danmarks internationale opgørelse af drivhusgasser og er CO 2 -kvoteomfattet. Flaring blev i 26 opgjort til 7,1 mod 7,3 i '85 '9 '95 ' '6 Energiforbrug Flaring Forbrug af vedvarende energi - andel af samlet faktisk energiforbrug 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 198 '85 '9 '95 ' '6 Andel dækket af nettoimport af vedvarende energi Andel dækket af produktion af vedvarende energi Under vedvarende energi medtages solenergi, vindog vandkraft, geotermi, biomasse (herunder bionedbrydeligt affald), biodiesel, bioethanol, biogas og varmepumper. Produktion af vedvarende energi er vokset stærkt siden 198. Målt i forhold til det samlede energiforbrug er andelen siden 199 gennemsnitligt vokset ca. et halvt procentpoint årligt. Hertil kommer i de senere år en stigende nettoimport af vedvarende energi (biomasse). I 26 dækkede vedvarende energi 14,9% af det samlede energiforbrug mod 1,5% i 2 og 6,4% i 199. I 25 var andelen 15,8%. Øget anvendelse af vedvarende energi giver et væsentligt bidrag til at reducere den danske CO 2 - emission. 6

7 PRODUKTION AF PRIMÆR ENERGI Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer '85 '9 '95 ' '6 Vind Træ Affald, bionedbrydeligt Halm Biogas Varmepumper m.m. Produktionen af vedvarende energi er i 26 opgjort til 119,4, hvilket er,5 svarende til,4% større end året før. Vindkraft faldt med 1,8 pga. dårlige vindforhold i 26. Produktionen af biomasse var i 26 83,3. Heraf udgjorde halm 18,6, træ 33,7 og bionedbrydeligt affald 31,. Produktionen af biomasse var i 25 83,2. Som vist i den foregående figur er forbruget af vedvarende energi større end produktionen. Der blev i 26 importeret 16,2 træpiller, træflis, brænde og bioethanol, mens der blev eksporteret 3,7 biodiesel. Anvendelse af vedvarende energi i I 26 var det samlede forbrug af vedvarende energi (produktion plus nettoimport) 132,, hvoraf 86,1 blev anvendt til produktion af el og fjernvarme. I el- og fjernvarmeproduktionen var bionedbrydeligt affald klart dominerende med 28,5 efterfulgt af vindkraft med 22,. Forbruget af træ, halm og biogas udgjorde henholdsvis 17,3, 13,8 og 2, El og fjernvarme Endeligt forbrug 45,9 vedvarende energi indgik i det endelige energiforbrug, dvs. til procesforbrug og opvarmning i produktionserhverv og handels- og serviceerhverv samt rumopvarmning i husholdninger. I det endelige forbrug vejer biomasse, især brænde, tungest. Vind Træ Affald Halm Biogas Varmepumper m.m. Vindkapacitet og vindkrafts andel af indenlandsk elforsyning MW % 15% 1% I 26 svarede vindkraft til 16,8% af den indenlandske elforsyning mod 18,5% året før. Faldet skyldes, at det blæste mindre i 26 end i 25. Udviklingen i vindmøllernes kapacitet og produktion følges ikke altid ad, idet produktionen af vindkraft i de enkelte år i høj grad afhænger af vindforholdene, som kan være svingende. I 26 var vindkapaciteten 3135 MW, hvilket er uændret i forhold til året før % % 198 '85 '9 '95 ' '6 Vindkapacitet [MW] Vindkraft i pct. af elforsyning 7

8 EL OG FJERNVARME Elproduktion fordelt efter produktionsanlæg Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 - '6 Elproduktion i alt (brutto) ,% Centrale elprod. anlæg ,8% Centrale kraftvarmeanlæg ,% - heraf separat elproduktion ,6% Decentrale kraftvarmeanlæg % Private producenter % - elproducerende anlæg 1) kraftvarmeanlæg 1) % Vindmøller 1) % Vandkraftanlæg 1) ,4% Egetforbrug ved produktion ,8% Centrale elprod. anlæg ,4% Centrale kraftvarmeanlæg ,9% Decentrale kraftvarmeanlæg % Elproduktion i alt (netto) ,3% Nettoeleksport % Indenlandsk elforsyning ,1% Forbrug ved konvertering Distributionstab m.m. 2) ,% Indenlandsk elforbrug ,8% Forbrug i energisektoren ,% Endeligt elforbrug ,1% 1) Brutto- og nettoproduktionen er pr. definition identiske 2) Bestemmes som forskellen mellem forsyning og forbrug Elproduktion fordelt efter produktionsform '85 '9 '95 ' '6 Centrale anlæg, separat produktion Centrale kraftvarmeanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg Private producenter Vindmøller og vandkraftanlæg Produktionen af el foregår på store centrale anlæg, på decentrale kraftvarmeanlæg og hos private producenter (dvs. producenter uden for den egentlige forsyningssektor). Desuden er en stigende andel blevet produceret på vindkraftanlæg. På centrale anlæg sker elproduktionen dels som separat produktion, dels som kombineret el- og varmeproduktion. Den separate elproduktion på centrale anlæg varierer meget fra år til år som følge af udsving i udenrigshandelen med el. I 26 havde Danmark en stor nettoeksport af el, mens der i 25 var nettoimport af el. I 26 var den samlede elproduktion 164,6, hvoraf 112,9 kom fra centrale anlæg - heraf 75,6 som separat produktion. Elproduktionen fra decentrale anlæg og private producenter var hhv. 2,2 og 9,4. Vindkraftanlæg producerede 22, el, hvilket, på grund af ringe vindforhold i 26, var mindre end produktionen i 25. 8

9 EL OG FJERNVARME Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel Ændring Direkte energiindhold [TJ] '94 - '6 Elproduktion i alt (brutto) ,7% Olie ,1% - heraf orimulsion Naturgas % Kul ,% Overskudsvarme Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Solenergi Vindkraft % Vandkraft ,2% Biomasse % - Halm % - Træ % - Affald, bionedbrydeligt % Biogas % El fra vedvarende energi: Andel af indenlandsk elforsyning 1) Ændring [%] '94 - '6 Vedv. energi 5,6 6,3 11,8 16,7 23,9 27,7 28,7 26,5 374% Solenergi,,,,,,,, Vindkraft 3,4 3,4 8,1 12,1 15,8 18,5 18,4 16,8 388% Vandkraft,1,1,1,1,1,1,1,1 Biomasse 1,8 2,5 3,1 3,9 7,3 8,3 9,4 8,8 397% - Halm,2,6,8,5 2,1 2,4 2,4 2,4 885% - Træ,4,3,4,7 1,8 2,8 2,9 2,3 536% - Affald, bionedbrydeligt 1,2 1,7 1,9 2,7 3,3 3,2 4,1 4,1 252% Biogas,3,3,5,6,8,8,8,8 186% 1) I EU s VE-el-direktiv opgøres VE-andelen ift. elforsyning inklusiv egetforbrug ved produktion. Dette giver en andel på 27,3% i 25 og på 24,8% i 26. Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel '96 '98 ' '2 '4 '6 Anden vedvarende energi m.m. Naturgas Kul Vindkraft Olie Elproduktionen var i ,6, hvilket er 25,8% mere end året før. Hovedårsagen til den kraftige stigning var, at manglende vandkraftproduktion og deraf stigende priser på det nordiske engrosmarked for el betød, at Danmark i 26 i modsætning til 25 blev nettoeksportør af el. I 26 blev 88,7 af den samlede elproduktion produceret ved brug af kul, hvilket er 59,3% mere end året før. De forøgede elpriser kombineret med lave kul- og CO 2 -kvotepriser, der skabte grundlag for øget el-eksport, var også her den væsentligste årsag. 33,9 el blev i 26 produceret ved brug af naturgas og 34,7 el ved brug af vedvarende energi (i figuren er hertil lagt 1,6 ikke bionedbrydeligt affald). Vindkraftanlæg gav med 22, det største bidrag til vedvarende energi. 5,8 el blev i 26 produceret ved brug af olie. 9

10 EL OG FJERNVARME Brændselsforbrug til elproduktion Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 - '6 Brændselsforbrug i alt ,9% Olie ,3% - heraf orimulsion Naturgas % Kul ,2% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Solenergi Vindkraft % Vandkraft ,4% Biomasse % - Halm % - Træ % - Affald, bionedbrydeligt % Biogas % Andre brændsler end kul til elproduktion 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 198 '85 '9 '95 ' '6 Olie Naturgas Vedvarende energi m.m. Frem til begyndelsen af 199 erne har kul været det helt dominerende brændsel ved produktion af el. I 199 udgjorde andre brændsler end kul således kun 8,7% af det samlede brændselsforbrug. Frem til midten af 198 erne udgjorde olie stort set den resterende del af brændselsforbruget, men herefter har andelen af naturgas og vedvarende energi m.m. i elproduktionen været stigende. I 26 udgjorde olie, naturgas og vedvarende energi m.m. tilsammen 41,% af brændselsforbruget til elproduktion mod 52,3% i 25. Der er flere årsager til det store fald. Fx kan nævnes den store stigning i den samlede elproduktion på grund af en stor nettoeksport, mindre produktion fra vindkraftanlæg på grund af ringe vindforhold i 26 og mindre produktion fra biomassefyrede anlæg bl.a. på grund af stigende priser på træpiller. Nettoeksport af el fordelt på lande Danmark har en udenrigshandel med el, som varierer mere end i noget andet europæisk land. Udenrigshandlen påvirkes kraftigt af prisudviklingen på den nordiske elbørs Nordpool, som igen er under væsentlig indflydelse af de varierende nedbørsforhold i Norge og Sverige, hvor elproduktionen er domineret af vandkraft. Danmark havde i 26 en samlet nettoeksport af el på 25,. Nettoeksporten af el fordelte sig med hhv. 4,3 til Norge, 13,9 til Sverige og 6,8 til Tyskland '92 '94 '96 '98 ' '2 '4 '6 I alt Tyskland Norge Sverige 1

11 EL OG FJERNVARME Elkapacitet Ændring [MW] '94 - '6 Total ,8% Centrale anlæg ,7% - elproducerende ,7% - el og varmeproducerende ,3% Decentrale anlæg % Private producenter ,8% Solenergi Vindkraft % Vandkraft ,% Elkapacitet MW '85 '9 '95 ' '6 Den samlede elproduktionskapacitet er vokset betydeligt over tiden. Vindkraftkapaciteten er ligeledes øget i hele perioden og udgjorde i 26 24,1% af den samlede elkapacitet på MW. I de seneste år har såvel den samlede elkapacitet som vindkraftskapaciteten dog været næsten uændret. Elkapaciteten på de centrale anlæg har varieret gennem perioden bl.a. som følge af udfasning af ældre kulfyrede kraftværksblokke samtidig med, at nye effektive blokke er taget i brug. Vindkraftkapaciteten er for 26 opgjort til MW, heraf var havvindmøllernes kapacitet 424 MW. Centrale anlæg Private producenter Decentrale anlæg Vindkraft Kraftvarmeandel af el- og fjernvarmeproduktion 1% 8% 6% 4% 2% % 198 '85 '9 '95 ' '6 Ved at fremstille el og fjernvarme i forenet produktion er det muligt at udnytte den store mængde varme, der fremkommer ved termisk elproduktion. I 26 blev 46,9% af den termiske elproduktion (dvs. produktionen i alt ekskl. vindkraft og vandkraft) produceret sammen med varme mod 63,3% året før. Faldet er især en følge af den større eleksport i 26, hvilket førte til en kraftig stigning i produktionen af el på separate elproducerende anlæg. I 199 var andelen 36,8%, mens den i 198 kun var 17,6%. I 26 blev 81,9% af fjernvarmen produceret sammen med el. I 199 var andelen 58,8% og i ,1%. Fjernvarme El 11

12 EL OG FJERNVARME Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 - '6 Produktion i alt (brutto) ,% Centrale kraftvarmeanlæg ,5% Decentrale kraftvarmeanlæg % Fjernvarmeanlæg ,1% Private producenter 1) Kraftvarmeanlæg % Varmeproducerende anlæg ,2% Forbrug ved produktion Centrale kraftvarmeanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg Fjernvarmeanlæg Produktion i alt (netto) ,4% Nettoimport ,4% Indenlandsk forsyning ,4% Forbrug på raffinaderier ,% Distributionstab ,4% Endeligt forbrug ,7% 1) Brutto- og nettoproduktion er pr. definition identiske Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg '85 '9 '95 ' '6 Private producenter,varmeproducerende Private producenter,kraftvarmeanlæg Fjernvarmeanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg Centrale kraftvarmeanlæg Produktionen af fjernvarme foregår på store centrale kraftvarmeanlæg, på decentrale kraftvarmeanlæg, fjernvarmeværker og hos private producenter. Hovedparten af fjernvarmeproduktionen kommer fra centrale kraftvarmeanlæg. Fra slutningen af 198 erne og op gennem 199 erne voksede den andel der produceres på decentrale anlæg i takt med, at rene varmeproducerende fjernvarmeværker blev bygget om til decentral kraftvarmeproduktion. I samme periode steg produktionen fra private kraftvarmeanlæg ligeledes. Fjernvarmeproduktionen var i 26 på 129,4, hvilket er på niveau med end året før. I forhold til 199 er fjernvarmeproduktionen vokset 4,%. 12

13 EL OG FJERNVARME Fjernvarmeproduktion fordelt efter anvendt brændsel Ændring Direkte energiindhold [TJ] '94 - '6 Produktion i alt (brutto) ,4% Olie ,3% - heraf orimulsion Naturgas ,2% Kul ,7% Overskudsvarme ,2% Affald, ikke bionedbrydeligt ,5% Vedvarende energi % Solenergi % Geotermi % Biomasse % - Halm ,% - Træ % - Fiskeolie % - Affald, bionedbrydeligt ,9% Biogas % Varmepumper ,6% Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 - '6 Brændselsforbrug i alt ,1% Olie ,% - heraf orimulsion Naturgas ,5% Kul ,5% Overskudsvarme Affald, ikke bionedbrydeligt ,8% Vedvarende energi ,3% Solenergi % Geotermi % Biomasse ,3% - Halm ,6% - Træ % - Fiskeolie ,4% - Affald, bionedbrydeligt ,2% Biogas % Varmepumper Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, procentvis fordeling 1% 8% 6% 4% 2% % 198 '85 '9 '95 ' '6 Olie Naturgas Kul Vedvarende energi m.m. I perioden 198 til 26 er der sket en betydelig brændselsomlægning i produktionen af fjernvarme. I 26 var sammensætningen: 44,8% vedvarende energi m.m. (heraf biomasse 38,2), naturgas 28,1%, kul 21,9% og olie 5,2%. Forbruget af naturgas og vedvarende energi m.m. er vokset år for år. I 199 var andelene for naturgas og vedvarende energi m.m. henholdsvis 17,4% og 31,6% (heraf biomasse 25,6%). Oliens andel faldt stærkt fra 198 til 199, hvorefter den har været nogenlunde konstant. Der har fra 199 til 26 været et markant fald i forbruget af kul, som i 199 udgjorde 44,2% af det samlede brændselsforbrug til fjernvarme. 13

14 FORBRUGSOVERSIGT 26 Energiforsyning og -forbrug 26 Direkte energiindhold [TJ] I alt Råolie LPG LVN JP1 Fuelolie Halvfabrikata Raffinaderigas Flyvebenzin Motorbenzin Petroleum Gas- /dieselolie Spildolie Petroleumskoks Orimulsion Energiforsyning - Primær produktion Genbrug Import Eksport Grænsehandel Udenrigs bunkring Tilgang ved blanding Lagertræk Statistisk difference Udvinding og forgasning Raffinaderier - Råvareforbrug og produktion Forbrug ved produktion Forbrug ved distribution Centrale elproducerende anlæg - Brændselsforbrug og produktion Forbrug ved produktion Centrale el- og varmeprd. anlæg - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Vindmøller Vandkraftanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Fjernvarmeværker - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Private producenter - Elproducerende anlæg Kraftvarmeanlæg Varmeproducerende anlæg Bygasværker Distributionstab mv Endeligt forbrug - Ikke energiformål Vejtransport Banetransport Søtransport, indenrigs Udenrigsluftfart Indenrigsluftfart Forsvarets transport Landbrug og skovbrug Gartneri Fiskeri Fremstillingsvirksomhed Byggeri- og anlægsvirksomhed Engroshandel Detailhandel Privat service Offentlig service Eenfamiliehuse Etageboliger

15 FORBRUGSOVERSIGT 26 Terpentin, smøreolie og bitumen Naturgas Stenkul Koks m.m. Vand kraft Halm Skovflis Affald El Solenergi Vindkraft Geotermi Brænde Træpiller Træaffald Biogas Fiskeolie, biodiesel Varmepumper Fjernvarme Bygas

16 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Bruttoenergiforbrug Ændring '9-'6 Korrigeret bruttoenergiforbrug i alt. Brændselsækvivalent [] ,3% Brændsler ,3% Olie ,3% Naturgas % Kul og koks ,3% Affald, ikke bionedbrydeligt ,4% Vedvarende energi % Energivarer ,3% Olie ,1% Naturgas ,9% Kul og koks ,1% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi ,9% El ,6% Fjernvarme ,% Bygas ,7% Anvendelser ,3% Energisektoren ,4% Ikke energiformål ,% Transport ,3% Produktionserhverv ,% Handels- og serviceerhverv ,1% Husholdninger ,3% Faktisk energiforbrug i alt [] ,8% Olie ,9% Naturgas % Kul og koks ,6% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Udenrigshandel med el Udenrigshandel med fjernvarme - 25,4% Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug '85 '9 '95 ' '6 Faktisk forbrug rrigeret forbrug *) Det faktiske energiforbrug angiver det registrerede energiforbrug i et kalenderår. Bruttoenergiforbruget fremkommer ved at korrigere det faktiske energiforbrug for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el. Det korrigerede bruttoenergiforbrug er desuden korrigeret for klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. Formålet hermed er at få et klarere billede af udviklingen i det indenlandske energiforbrug. Det korrigerede bruttoenergiforbrug var i mod 85 i 25, hvilket svarer til en stigning på 1,5%. I 199 var forbruget 819. Det faktiske energiforbrug var i , hvilket er 6,3% højere end i 25. I forhold til 199 er det 17,8% højere, hvilket især skal ses på baggrund af en betydelig nettoimport af el i 199 mod en tilsvarende stor nettoeksport af el i 26. *) Nettoeleksport- og klimakorrigeret forbrug 16

17 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler Det korrigerede bruttoenergiforbrug i 26 er 5,3% Korrigeret 198 '85 '9 '95 ' '6 Olie Kul og koks Naturgas Vedvarende energi m.m. højere end i 199, men forbruget af de enkelte brændsler har udviklet sig meget forskelligt. Forbruget af olie faldt stærkt frem til 1993, hvorefter det steg igen frem til 1997 for at stabilisere sig omkring 383. I 21 begyndte olieforbruget atter at udvise fald pga. store fald i forbruget af orimulsion til fremstilling af el. Olieforbruget er i forhold til 199 faldet 2,3%. Kulforbruget er faldet 44,3% siden 199. Forbruget af naturgas og vedvarende energi m.m. (dvs. vedvarende energi samt ikke bionedbrydeligt affald) er vokset markant i perioden. I 26 voksede forbruget af kul med 1,1% i forhold til året før. Forbruget af olie og naturgas faldt,9%, mens forbruget af vedvarende energi m.m. voksede 1,%. Bruttoenergiforbrug fordelt på energivarer efter konvertering Korrigeret Bruttoenergiforbrug fordelt på anvendelser '85 '9 '95 ' '6 Olie Kul og koks El Bygas Korrigeret Naturgas Vedvarende energi m.m. Fjernvarme 198 '85 '9 '95 ' '6 Husholdninger Handels- og serviceerhverv Produktionserhverv Transport Ikke energiformål Energisektoren Bruttoenergiforbrug fordelt på energivarer angiver bruttoenergiforbruget efter at en del af brændslerne er omformet til el, fjernvarme og bygas. Dvs. at forbruget af olie, naturgas, kul og vedvarende energi m.m. her angiver, hvad der er anvendt af disse brændsler uden for konverteringssektoren. Brændselsforbruget til elproduktion var i , hvilket er 2,2% højere end året før. I forhold til 199 er brændselsforbruget faldet 3,6% pga. en mere effektiv elproduktion og en voksende andel vindkraft. Brændselsforbruget til fjernvarme var i 26 83, hvilket er 1,6% højere end året før. I forhold til 199 er brændselsforbruget vokset 7,%. Også her er produktionen blevet mere effektiv, idet fjernvarmeproduktionen siden 199 er vokset 4,%. Ved fordeling af bruttoenergiforbruget på anvendelser skal man være opmærksom på, at el, fjernvarme og bygas indgår med deres tilknyttede brændselsforbrug. Bruttoenergiforbruget til transport var i 26 1,3% højere end i året før. Forbruget i produktionserhverv og handels- og serviceerhverv voksede henholdsvis 2,7% og 3,7%. I husholdninger steg bruttoenergiforbruget 1,4%, mens det i energisektoren (platforme i Nordsøen og olieraffinaderier) faldt 7,%. Sammenlignet med 199 er bruttoenergiforbruget til transport vokset 27,3%. I produktionserhverv er det faldet 3,%, mens det er faldet,1% i handelsog serviceerhverv og 6,3% i husholdninger. Udviklingen fra 199 til 26 er (bortset fra transport) meget påvirket af, at det har været muligt at producere el og fjernvarme med et stadigt mindre brændselsforbrug. 17

18 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Endeligt energiforbrug Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9-'6 Klimakorrigeret forbrug Endeligt energiforbrug i alt ,4% Ikke energiformål ,% Transport i alt ,3% Vejtransport ,1% Jernbanetransport ,3% Søtransport, indenrigs ,5% Luftfart ,5% Forsvarets transport ,4% Produktionserhverv i alt ,8% Landbrug og skovbrug ,% Gartneri ,4% Fiskeri ,% Fremstillingsvirksomhed ,7% Bygge- og anlægsvirksomhed ,7% Handels- og serviceerhverv i alt ,7% Engroshandel ,% Detailhandel ,5% Privat service ,8% Offentlig service ,6% Husholdninger i alt ,4% Eenfamiliehuse ,3% Etageboliger ,7% Faktisk forbrug Endeligt energiforbrug i alt ,6% Endeligt energiforbrug fordelt på anvendelser 25 Klimakorrigeret Det endelige energiforbrug består af energiforbrug til transport og ikke energiformål (fx smøreolie og asfalt) samt energiforbrug til produktion og opvarmning i produktionserhverv, handels- og serviceerhverv samt forbrug i husholdninger Ikke energiformål Transport Produktionserhverv Handelsog service-erhverv Husholdninger Det endelige energiforbrug var i , hvilket er 2,2% højere end i 25. Sammenlignet med 199 er det endelige forbrug 12,4% højere. Energiforbruget til transport er vokset støt over det meste af perioden. Fra 199 til 26 er forbruget vokset 27,3%. Energiforbruget i produktionserhverv og handels- og serviceerhverv er fra 199 til 26 vokset henholdsvis 2,8% og 14,7%, mens forbruget i husholdninger er vokset 7,4%

19 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Endeligt energiforbrug fordelt på energivarer Klimakorrigeret 198 '85 '9 '95 ' '6 Olie Kul og koks El Bygas Naturgas Vedvarende energi m.m. Fjernvarme Det endelige energiforbrug steg med 2,2% fra 25 til 26. Forbruget af olie og naturgas voksede henholdsvis 1,3% og 1,7%, mens forbruget af el og fjernvarme voksede 2,% og 2,4%. Kulforbruget (til andet end produktion af el og fjernvarme) voksede 5,% efter et fald på 2,6% året før. Siden 199 er det endelige forbrug af naturgas vokset 46,6%, mens forbruget af el og fjernvarme er vokset med henholdsvis 19,4% og 32,2%. I samme periode er forbruget af olie og kul reduceret henholdsvis 2,4% og 34,1%. Det endelige forbrug af vedvarende energi m.m. (dvs. vedvarende energi samt ikke bionedbrydeligt affald) var i 26 8,6% højere end året før. I forhold til 199 er forbruget af vedvarende energi m.m. vokset 71,8%. Forholdet mellem endeligt forbrug og bruttoenergiforbrug 8% 75% Korrigeret 7% 198 '85 '9 '95 ' '6 Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr. mio. BNP TJ pr. mio. BNP (2-priser) 1,2,8,4 Korrigeret, 198 '85 '9 '95 ' '6 Bruttoenergiforbrug Endeligt energiforbrug Forskellen mellem endeligt energiforbrug og bruttoenergiforbrug udtrykker forbruget ved indvinding og raffinering, konverteringstab ved produktion af el og fjernvarme samt tab ved distribution af energi. Forholdet mellem endeligt energiforbrug og bruttoenergiforbrug kan derfor opfattes som en indikator for effektiviteten i det samlede energisystem. Fra 198 til 1989 faldt effektiviteten målt som forholdet mellem endeligt forbrug og bruttoenergiforbrug pga. en stor stigning i elforbruget. Herefter er effektiviteten vokset igen som følge af et relativt svagt stigende elforbrug samtidig med, at en stadig større del af el og fjernvarme fremstilles i forenet produktion (kraftvarmeproduktion). Hertil kommer vindkraftens stadig større betydning. Den økonomiske aktivitet i Danmark målt ved bruttonationalproduktet (BNP) i 2-priser, kædede værdier, er siden 198 vokset langt hurtigere end energiforbruget. I 26 var der knyttet et bruttoenergiforbrug på,63 TJ til hver mio. BNP (opgjort i 2-priser, kædede værdier) mod,997 TJ i dvs. at brændselsintensiteten i perioden er reduceret med 39,5%. I forhold til 199 har reduktionen været 26,3%. Intensiteten faldt i 26 med 1,9% i forhold til året før. Sammenholdes udviklingen i BNP i stedet for med udviklingen i det endelige energiforbrug fås et fald i energiintensiteten på 21,4% fra 199 til 26. Reduktionen er her mindre, fordi effektiviseringerne i konverteringssektoren ikke regnes med. Intensiteten faldt i 26 med 1,3% i forhold til året før. 19

20 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Endeligt elforbrug Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9-'6 Klimakorrigeret forbrug Endeligt elforbrug i alt ,4% Jernbanetransport ,8% Produktionserhverv ,2% Landbrug ,8% Gartneri ,7% Fremstillingsvirksomhed ,1% Bygge- og anlægsvirksomhed ,9% Handels- og serviceerhverv ,2% Engroshandel ,8% Detailhandel ,2% Privat service ,9% Offentlig service ,5% Husholdninger ,6% Enfamiliehuse ,5% Etageboliger ,3% Faktisk forbrug Endeligt elforbrug i alt ,1% Endeligt elforbrug på anvendelsesområder Elforbruget i fremstillingsvirksomhed steg fra Klimakorrigeret til 26 med 23,1%. Fra 1997 til 23 var elforbruget stagnerende, hvorefter det igen er vokset. I 26 var forbruget,7% højere end året før '85 '9 '95 ' '6 Fremstillingsvirksomhed Husholdninger Handels- og serviceerhverv Handels- og serviceerhverv har været kendetegnet ved et fortsat stigende elforbrug. Fra 199 til 26 er elforbruget således vokset 28,2%. I 26 var elforbruget 3,3% højere end året før. Efter en stærk stigning i husholdningers elforbrug fra 198 til 199 er elforbruget siden vokset svagt. Forbruget er fra 199 til 26 vokset 7,6%. I 26 var elforbruget 1,6% højere end året før. Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug % Klimakorrigeret '85 '9 '95 ' '6 I alt Fremstillingsvirksomhed Handels- og serviceerhverv Husholdninger Andet Fra 198 til 199 voksede elforbrugets andel af det samlede energiforbrug ganske betydeligt for alle anvendelsesområder, når der ses bort fra transportområdet. Siden er andelen først vokset mere moderat frem til slutningen af 199 erne for siden hen at stagnere. Andelen var i ,8%, i ,1%, i 2 18,1% og i 26 uændret 18,1%. I handels- og serviceerhverv har elforbrugets andel været stigende frem til 21, hvorefter den har været næsten uændret. I 26 udgjorde elforbruget 43,7% af det samlede energiforbrug. I fremstillingsvirksomhed og husholdninger var andelen af el i 26 henholdsvis 31,1% og 19,4%. I husholdninger er andelen uændret i forhold til

21 Transport Energiforbrug til transport fordelt på transportform '85 '9 '95 ' '6 Vejtransport Søtransport, indenrigs Lufttransport, udenrigs Jernbanetransport Lufttransport, indenrigs Forsvarets transport Energiforbruget til transport voksede i 26 med 2,8 til 216,7. Det svarer til en stigning på 1,3%. Efter et fald i forbruget i 22 er forbruget igen steget siden 23. Stigningen fremkommer især som følge af et forøget energiforbrug til vejtransport og udenrigsluftfart. Målt i forhold til 199 er energiforbruget til transport vokset 27,3%. Vejtransport og udenrigsluftfart er de store energiforbrugere med henholdsvis 77,4% og 16,9% af forbruget. I 26 steg energiforbruget til vejtransport med 5,4 til 167,7 svarende til en stigning på 3,3%. Forbruget til udenrigsluftfart faldt fra 21 til 22; men siden 23 er forbruget vokset med 2,6%. I 26 var forbruget 36,6. Energiforbrug til transport fordelt på drivmidler Forbruget af motorbenzin faldt 1,8% fra 25 til 26, mens forbruget af dieselolie voksede 6,1%. Det er en fortsættelse af udviklingen fra året før. Betragter man udviklingen i de enkelte drivmidler til transport fra 199 til 26 er dieselforbruget vokset stærkest. Forbruget af dieselolie er steget 52,1%, mens forbruget af flybrændstoffer og motorbenzin er steget henholdsvis 34,4% og 8,5% '85 '9 '95 ' Motorbenzin Dieselolie Flybrændstoffer Andre drivmidler '6 Forbruget af andre drivmidler er i samme periode faldet 36,7%. Således er forbruget af autogas (LPG) til vejtransport næsten forsvundet. Andre drivmidler omfatter også jernbanernes elforbrug, som er steget 83,8%. Elforbruget udgør dog fortsat kun en beskeden andel af det samlede energiforbrug til transport. 26 var første år med bioethanol i Danmark. Det samlede forbrug blev i alt,15. Energiforbrug til vejtransport 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 198 '85 '9 '95 ' '6 Vejtransport, andel af energiforbrug til transport Energiforbruget til vejtransport er klart største bidragsyder til det samlede energiforbrug til transport. I næsten hele perioden har andelen været støt stigende. Men fra 23 til 25 faldt andelen pga. et stadig større forbrug til udenrigsluftfart. I 198, 199 og 23 var vejtransportens andel henholdsvis 7,8%, 76,3% og 78,6%, mens den i 26 var til 77,4%. Efter at forbruget af dieselolie siden 22 er vokset stærkt er dieselolie nu det mest anvendte drivmiddel inden for vejtransport. I 26 var dieseloliens andel 51,5%. I årene 198, 199 og 25 var dieseloliens andel henholdsvis 31,7%, 42,1% og 49,1%. Diselolie, andel af vejtransport 21

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010 Energistatistik21 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01 Energi 2011-01 Grønlands energiforbrug 2010 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2006-2010. Tallene

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2011 2012-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2011 2012-01 Energi 2012-01 Grønlands energiforbrug 2011 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu med tal for perioden 2007-2011. Tallene gør det muligt at

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01 Energi 2010-01 Grønlands energiforbrug 2009 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2005-2009. Tallene

Læs mere

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING 212 Danmarks Energifremskrivning, 212 Udgivet i september 212 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Version af 11. oktober 212. Telefon: 33 92 67, Fax 33 11

Læs mere

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING 212 Danmarks Energifremskrivning, september 212 Udgivet i september 212 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Telefon: 33 92 67, Fax 33 11 47 43, E-mail: ens@ens.dk,

Læs mere

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast 1.3 Energi 1.3.1 Energisektorens miljøpåvirkning I dette kapitel beskrives energisektorens miljøpåvirkning med vægt på udviklingen i 8 erne og 9 erne. Miljøproblemerne knyttet til energiforbrug og produktion

Læs mere

miljøberetning miljøberetning

miljøberetning miljøberetning miljøberetning 2003 miljøberetning Miljøberetning 2003 Miljøberetning 2003 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon:

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 1. maj 2006 khi/xdst Dokument nr. 250949 v4 KAREN HVID IPSEN 1/119 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé... 4 1.1 Status 2005... 4 1.2 Miljødeklarationer

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Energiregnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK fakta Energi Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Faktisk Energiforbrug FORORD Indhold De globale klimaforandringer

Læs mere

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport En kritisk rapport om miljøindikatorer CASA, Januar 28 ISBN 978-87-91795-78-7 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-91795-79-4

Læs mere

Energiforsyningssikkerhed. Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark

Energiforsyningssikkerhed. Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark Energiforsyningssikkerhed Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark Februar 2010 www ISBN: 978-87-7844-824-8 Forord En sikker og stabil energiforsyning er en forudsætning for et samfund som det danske.

Læs mere

Det danske træpillemarked 2012

Det danske træpillemarked 2012 Force Technology for Energistyrelsen 1. december 2013 Titel Det danske træpillemarked 2012 Forfatter Anders Evald Revision: 1 (01-12-2013) Tasknummer: 113-22750 Fortrolighed: Rapporten er til offentliggørelse

Læs mere

FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET

FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET Energistyrelsen FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET AUGUST 2013 DANSK ENERGI ANALYSE & VIEGAND MAAGØE Projektnummer: 792 Version: 2, 20. august 2013 Udarbejdet af: LHS,

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse og Wazee 17-03-2011 2 Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser, biomasse - 17-03-2011

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum Maj 211 Udarbejdet af: János Hethey, Anders

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne 13. april 2012 BAGGRUNDSRAPPORT Denne rapport er en uddybede baggrundsrapport til CONCITO-rapporten Billigere energi, bedre miljø grøn omlægning

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Erhvervslivets energipriser

Erhvervslivets energipriser Erhvervslivets energipriser Oktober 2000 2 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Konklusioner og resumé...5 Kapitel 2 Målsætninger og regler...9 2.1 Målsætninger...9 2.2 Afgiftsregler...14 Kapitel 3 Energipolitiske

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V2: Statistisk analyse af energiforbrug i Danmark og sammenlignelige lande December

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Udgave 1, september 2014 Rev. efter afholdt PMU-møde den 2. december 2014 Udarbejdet af: Bahram Dehghan

Læs mere