Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad"

Transkript

1 Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: Roskilde

2 Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Dokument: 01 Sag nr.: Revision nr.: 01 Revision dato: Udarbejdet af: MDN, DT Kontrolleret af: MDN Algade 43 Telefon: Roskilde

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Resume Indledning Stenløse by - vest for banen Forundersøgelse Projektets udbygning og udvikling fra 2014 til Forhold til lovgivning og varmeplanlægning Tilslutning til kollektiv energiforsyning Den kommunale varmeplan Projektbekendtgørelsen Lokalplan 08 - ny varmecentral i Maglevad - Egedal By Netto varmebehov Maglevad Udvikling i netto varmebehov Redegørelser om projektansøgers forhandlinger Redegørelse for intern koordinering Udtalelser fra berørte forsyningsselskaber Udtalelser fra berørte boligselskaber Energiforsyning Varmekilder Forsyningsforhold Tidsplan for etablering Godkendelse af projektforslag Etableringsplan Udbygningstakt Brugerøkonomi Brugerbetaling Brugerøkonomi for tre storforbrugere Forudsætninger i beregning af brugerøkonomi Selskabsøkonomiske vurderinger Øget tilslutning potentielle forbrugere Redegørelse for forsyning Økonomiske forudsætninger Fysiske forudsætninger for fjernvarmeløsningen Slagslunde Fjernvarmes anlæg LKV-anlæg Resultater Følsomhedsanalyse Del-konklusion, selskabsøkonomi Energi- og miljø Energimæssige forhold Miljøforhold Samfundsøkonomi...39 Side 3/41

4 10.1 Samfundsøkonomisk analyse Følsomhedsanalyse Konklusion...41 Side 4/41

5 0 Resume Dette projektforslag omhandler ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, i den gældende varmeplan i Egedal Kommune - inden for et afgrænset område benævnt: Forsyningsområdet, Stenløse NORD, samt udbygning af eksisterende energianlæg ved Maglevad. I 2009 er det pålagt kommunerne, at have øget fokus på de muligheder der er i bestemmelserne i varmeforsyningsloven, samt lov om fremme af besparelser i energiforbruget - for at opnå øget CO 2 -reduktion ved at fremme anvendelsen af CO 2 -neutrale brændsler og vedvarende energi i den kollektive energiforsyning. Egedal Kommune har i 2011 ved overtagelsen af 3 eksisterende LKV-anlæg - etableret Egedal Fjernvarme A/S. Som lokal energileverandør, ønsker Egedal Fjernvarme A/S, at fremme udbygningen af en bæredygtig fjernvarmeforsyning, baseret på anvendelse af CO 2 -neutralt brændsel samt vedvarende energi. I februar 2013 har Egedal Kommune behandlet det af Egedal Fjernvarmeforsyning fremsendte projektforslag: Stenløse Syd -, januar hvorefter projektforslaget blev udsendt i høring til de berørte forsyningsselskaber. Ved høringsperiodens afslutning var der ikke fremkommet indsigelser fra de høringsberettigede forsyningsselskaber. Egedal Kommune har efterfølgende godkendt det fremsendte projektforslag til udførelse. I august 2013 har Egedal Kommune behandlet det af Egedal Fjernvarmeforsyning fremsendte projektforslag: Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i Egedal By, Ny varmecentral i Maglevad. Hvorefter projektforslaget blev udsendt i høring til de berørte forsyningsselskaber. Ved høringsperiodens afslutning var der ikke fremkommet indsigelser fra de høringsberettigede forsyningsselskaber. Egedal Kommune har efterfølgende godkendt det fremsendte projektforslag til udførelse. Udbygningsområdet Egedal By, omfatter udbygningen af et urbant byområde ved Egedal Station, hvor der som en del af den planlagte udbygning er opført en større Føtex Butik som en del af et nyt stationscenter, Egedal Kommunes nye Rådhus og i tilknytning til dette et nyt sundhedscenter og et ældrecenter. Området Egedal By / Egedal Park forventes, inden for en længere årrække, udbygget med en samlet bygningsmasse på i alt ca m 2 med detailhandel samt offentlig service, campus for forskning og uddannelse, samt private erhvervsbygninger og etageboliger med op til 6 etager. Lokalplan 08 Maglevad Fjernvarmecentral, er i december 2010 godkendt til, at der i området ved Maglevad kan etableres et bæredygtigt energianlæg - baseret på biomasse 1 og solvarme. Maglevad er et næsten udbygget erhvervsområde, som ligger ved Stenløses nordlige 1 Bilag 0-1 angiver forsyningsområderne. Side 5/41

6 afgrænsning. Området fremtræder dels som oprindeligt landbrugsland, et blandet erhvervsområde der rummer lettere erhvervsvirksomheder, samt privat og offentlig service, der indbefatter institutioner som gymnasium, privatskole, materialegård og spejdergård mv. Anlægget ved Maglevad, indgår i Egedal Kommunes samlede strategi for en langsigtet udfasning af de fossile brændsler naturgas olie og elvarme som i dag udgør den alt overvejende del af det samlede energiforbrug i kommunens bygningsmasse som helhed. Forsyningsområdet Stenløse NORD, er beliggende umiddelbart syd for Maglevad. På den baggrund understøtter dette projektforslag en planlagt ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. På lang sigt skal ændringer af områdeafgrænsningen, mellem naturgas og bæredygtig fjernvarmeforsyning sikre opfyldelsen af Egedal Kommunes målsætning om udfasning af fossile brændsler som helhed. Ved det seneste energiforlig i foråret 2012, har 35 af de dyreste barmarksværker fået en hjælpepakke, der giver dem ret til at substituerer MWh naturgasbaseret kraftvarme med biovarme. Biovarmen kan produceres på en ny lokal varmecentral. Alternativt kan samme varmemængde leveres fra et eksisterende / planlagt anlæg - via en transmissionsledning. Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a., er et af de barmarksværker - hvor fjernvarmeforsyningen leveres som naturgasbaseret kraftvarme der har en varmepris som er blandt de 35 højeste i Danmark, jf. Energitilsynets varmeprisstatistik. Siden barmarksværkerne blev etableret i 80`og 90 erne, er der sket flere ændringer på tarifstruktur og markedsforhold. Dette har medført, at barmarksværkerne i flere år har haft relativt høje varmepriser. Der er derfor gennemført 3 statslige hjælpepakker, tilført en støttepulje fra naturgasselskaberne mv. Egedal Fjernvarme ønsker i overensstemmelse med Egedal Kommunes energipolitiske målsætning aktivt at medvirke til, at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler mest muligt, hvilket er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse. På den baggrund er der afholdt møder mellem Egedal Fjernvarme og Slagslunde Fjernvarme hvor der er drøftet forskellige muligheder for at samarbejde med Egedal Fjernvarme. Der er ud fra dette indgået konkrete aftaler om lokalt samarbejde mellem de 2 selskaber. Slagslunde Fjernvarme er et af de barmarksværker, der er godkendt til at benytte den hjælpepakke der blev vedtaget som en del af det seneste energiforlig i foråret Hjælpepakken giver Slagslunde ret til at substituere maksimalt MWh naturgasbaseret kraftvarme med biovarme årligt. I henhold til hjælpepakken kan biovarmen produceres på en ny lokal varmecentral i Slagslunde. Alternativt leveres varmen til Slagslunde fra Side 6/41

7 et eksisterende / planlagt energianlæg ved Maglevad - via en ny transmissionsledning. et, har til formål at ændre områdeafgrænsningen mellem bæredygtig fjernvarme og naturgas i dette område. Området der omfatter en række kommunale ejendomme og institutioner, etageboliger og enfamiliehuse samt erhverv og detailhandel - opvarmes primært med naturgas, gasolie og el - er beliggende umiddelbart syd for Maglevad. Området ønskes forsynet med bæredygtig fjernvarme - baseret på biomasse og solvarme - som et bæredygtigt alternativ til den nuværende forsyning. et er udført i henhold til Projektbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 2 med tilhørende ændringer 3 og i henhold til lov om varmeforsyning 4 samt iht. Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 (revideret juli 2007, med samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober 2012 og tillægsblad fra juni 2013). I NY Projektbekendtgørelse for varmeforsyningsanlæg indføres der, med virkning fra 20. april 2013, regler om kompensation til naturgasdistributionsselskaberne når områder der er forsynet med individuel naturgas overgår til fjernvarme. Med bekendtgørelsen er der nu fastlagt detaljerede regler for i hvilke tilfælde der skal betales kompensation, og hvor stor den skal være. Kompensationen til HMN er fastsat ud fra følgende tarif: Gennemsnitligt årligt naturgasforbrug HMN Naturgas I/S m 3 og mindre 776,00 Kr m 3 0,39 Kr./m m 3 0,37 Kr./m m 3 0,32 Kr./m m 3 0,25 Kr./m m 3 0,12 Kr./m m 3 0,09 Kr./m 3 Kompensationen beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Egedal Fjernvarme betaler HMN kompensationen ved indgåelse af fjernvarmeleverancen til den pågældende ejendom. De anførte beløb skal, fra og med 2012, årligt først reduceres med 5 % og derefter reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i det forrige kalenderår. 2 BEK nr. 374 af 15/04/ BEK nr af 15/11/ Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14/12/2011 og ændringen Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven, LOV nr. 577 af 18/06/2012 Side 7/41

8 Den seneste Projektbekendtgørelse indeholder tilsvarende regler og anvisninger for gældende praksis med hensyn til forsyningspligt samt pligt til at opretholde forsyningen, i forsyningsområder, der overgår fra naturgas til fjernvarme. Det gælder både Egedal Fjernvarmes forsyningspligt og HMN s pligt til fortsat at opretholde forsyning med naturgas. I forhold til dette projektforslag hvor der ikke indføres tilslutningspligt har Egedal Fjernvarme forsyningspligt, og HMN pligt til at opretholde forsyningen, efter den praksis der er anvist i projektbekendtgørelsen: Egedal Fjernvarmes forsyningspligt i Forsyningsområdet Stenløse NORD, træder i kraft senest 5 år efter at dette projektforslag er godkendt. HMN har til enhver tid pligt til at opretholde naturgasforsyningen til de eksisterende kunder i Forsyningsområdet Stenløse NORD De samfundsøkonomiske beregninger i dette projektforslag, er udført i henhold til Projektbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg i henhold til lov om varmeforsyning, samt Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 / revideret juli 2007, med samfundsøkonomiske beregnings-forudsætninger fra oktober 2012 og tillægsblad fra juni 2013). De udførte beregninger i dette projektforslag viser, at bæredygtig fjernvarmeforsyning - baseret på biomasse og vedvarende energi - som helhed er den mest fordelagtige løsning for fremtidig kollektiv energiforsyning i forsyningsområdet Stenløse NORD. Der er heri indregnet, at der løbende ydes kompensation til HMN, i henhold til bestemmelserne i den nye projektbekendtgørelse. De selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske beregninger viser, at der ved ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og bæredygtig fjernvarme, kan opnås en positiv økonomi for Egedal Fjernvarme A/S og at fjernvarmetarifferne kan reduceres ift. referencesituationen. Som følge af hvile-i-sig-selv-princippet vil projektscenariet også resultere i en mere brugerøkonomisk fordelagtig situation, for de forbrugere der tilsluttes Forsyningsområdet Stenløse NORD. Samtidigt opnås en besparelse for de øvrige forbrugere ved konvertering til fjernvarmeforsyning. På baggrund af forundersøgelser / oplæg til projektforslag - der sideløbende med dette projektforslag, er udført for forsyning af Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. - via en transmissionsledning fra Maglevad. Fremgår det at der i Slagslunde er et netto varmebehov på ca MWh. De bruger-, selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger der er udført i dette projektforslag viser - at der generelt opnås økonomiske fordele på alle 3 parametre. I det projektscenarie hvor Slagslunde forsynes med bæredygtig fjernvarme via en transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde. Side 8/41

9 1 Indledning Nærværende projektforslag er udarbejdet i overensstemmelse med Projektbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 374 af om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. Ifølge Varmeforsyningsloven LBK nr af og seneste ændring hertil 5 er kommuner og forsyningsvirksomheder pålagt, at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning, og forsyning med varmt vand. Og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Egedal Fjernvarme ønsker, med dette projektforslag aktivt, at medvirke til, at fremme miljøvenlig anvendelse af energi for bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Desuden ønsker Egedal Fjernvarme i overensstemmelse med Egedal Kommunes energipolitiske målsætning aktivt at medvirke til, at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler mest muligt, hvilket er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse. Referencescenariet omfatter den nuværende situation: - Individuel varmeforsyning af områderne i Stenløse Nord. - Naturgasbaseret fjernvarmeforsyning af Slagslunde. - Udvikling i biomassebaseret fjernvarmeforsyning til nybyggerier i Egedal By iht. tidligere projektforslag. Projektscenariet omfatter en udvidelse af fjernvarmekapaciteten på Maglevad: - Individuelle forbrugere tilkobles løbende efterhånden som nettet udlægges i Stenløse Nord. - Slagslunde kan forsynes af varme fra Maglevad vha. en forsyningsledning. Der etableres 1 MW ekstra kapacitet til at forsyne Slagslunde. Desuden kobles en del af forbrugerne langs forsyningsledningen på fjernvarmeforsyningen. - Nuværende og fremtidige byggerier i udbygningsområdet Egedal By forsynes med biomassebaseret fjernvarme (ligesom i referencescenariet). 5 Ændringer ved lov nr. 577 af 18/06/2012 1, lov nr af 28/11/ og lov nr. 903 af 04/07/ Side 9/41

10 1.1 Formål og baggrund et skal medvirke til at tilvejebringe det fornødne grundlag for Byrådet - til at træffe nødvendige beslutninger, der kan medvirke til at sikre forbrugerne en rimelig varmeudgift - baseret på en fremtidssikret bæredygtig energiforsyning. et belyser konsekvenserne ved at ændre områdeafgrænsningen, mellem den nuværende naturgasforsyning og biomassebaseret fjernvarme i forsyningsområdet benævnt Stenløse Nord. Samt udbygning af det eksisterende energianlæg på Maglevad. Endvidere skal projektforslaget være grundlag for orientering af de parter, der skal have projektet til høring. et er udarbejdet i henhold til Lov om varmeforsyning LBK nr af og seneste ændring hertil 6. Desuden er det udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (herefter betegnet projektbekendtgørelsen ) med tilhørende ændringer BEK nr af 15/11/2013 og Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april, revideret juli 2007, med samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober 2012 samt ændret kalkulationsrente til 4 % for beregningsperioden Sammenfatning et behandler forhold som forudsat i Varmeforsyningsloven ved udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i forsyningsområdet Stenløse Nord samt tilpasning af den planlagte udbygning af energianlægget ved Maglevad for produktion af bæredygtig fjernvarme baseret på biomasse og vedvarende energi. I 2009 blev det pålagt kommunerne, at have øget fokus på de muligheder der er i varmeforsyningsloven, samt lov om fremme af besparelser i energiforbruget for øget CO 2 -reduktion ved at fremme anvendelsen af CO 2 -neutrale brændsler og vedvarende energi, i den kollektive energiforsyning. På den baggrund er der valgt en løsning hvor det eksisterende / planlagte energianlæg ved Maglevad baseret på sol- og biomassevarme forudsættes yderligere trinvis udbygget, med ekstra kapacitet, i forhold til det aktuelle netto varmbehov i udbygningsområdet Egedal By / Egedal Park. Udvidelsen består i: o Det aktuelle netto varmebehov i forsyningsområdet Stenløse NORD 6 Ændringer ved lov nr. 577 af 18/06/2012 1, lov nr af 28/11/ og lov nr. 903 af 04/07/ Finansministeriet 31. maj Side 10/41

11 o Ny forsyningsledning fra Maglevad til Slagslunde og 1 MW kedelkapacitet til forsyning af Slagslunde, der i henhold til det seneste energiforlig i foråret 2012, har ret til at substituere op til MWh naturgasbaseret kraftvarme med biovarme årligt. I henhold til Projektbekendtgørelsen og Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, har Egedal Kommune i oktober måned 2013 godkendt Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i Egedal By, Ny Varmecentral i Maglevad. I projektforslaget anbefales - på bagrund af de samfundsøkonomiske beregninger - følgende: Trinvis udbygning af bæredygtig fjernvarme baseret på biomasse, solvarme og varmeakkumulering i det samlede udbygningsområde Egedal By som vist på Bilag 1. Fjernvarmen til Egedal By leveres fra en ny varmecentral ved Maglevad, der løbende udbygges i flere faser henover en beregningsperiode på i alt 30 år. Kapaciteten på det samlede energianlæg i Maglevad vil henover udbygningsperioden løbende blive tilpasset det aktuelle varmebehov, i takt med udbygning i Egedal By etape 1, 2 og 3. Hovedledningen der skal forsyne det samlede udbygningsområde Egedal By etape 1, 2 og 3 er udført fra Maglevad via Dam Holme, for fortsat udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i Egedal By. På lang sigt forventes der i dette område en byudvikling på ca etage-m 2. Der er til dette formål planlagt en trinvis udbygning af en flis baseret varmecentral - suppleret med solvarme ved Maglevad. Egedal Fjernvarme A/S har i samarbejde med Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. - sideløbende med udarbejdelsen af dette projektforslag - igangsat udarbejdelse af forundersøgelse / projektforslag vedr. etablering af en 3,3 km DN100 transmissionsledning fra varmecentralen i Maglevad til Slagslunde og 1 MW ekstra kedelkapacitet på Maglevad til at forsyne Slagslunde. I forundersøgelsen / projektforslaget for Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. er der i forhold til et referencescenarie med fortsat fjernvarmeforsyning baseret på naturgas kraftvarme, gennemført bruger og selskabsøkonomiske beregninger for et projektscenarie 1 - hvor der lokalt i Slagslunde etableres en ny biomasse baseret varmecentral, samt et projektscenarie 2 hvor der etableres en transmissionsledning fra Slagslunde til Maglevad. Varmebehovet for Slagslunde Fjernvarmeværk, er baseret på informationer om årsforbruget og et estimat af fordelingen, henover året fra Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Varmeproduktionen i et normalår er angivet til ca MWh. Det maksimale effektbehov i Slagslunde er Side 11/41

12 ca. 1,6 MW. En 1 MW biomassekedel vil derfor ikke direkte kunne dække behovet alene. På baggrund af ovennævnte forundersøgelsen for Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. vil der blive udarbejdet et projektforslag i henhold til den særlige lovgivning der er gældende for i alt 35 Barmarksværker - der er godkendt af Energistyrelsen / berettiget til at drage fordel af de muligheder der er indeholdt i hjælpepakke for barmarksværker. Lovændringen giver de 35 barmarksværker mulighed for, at substituere naturgasbaseret kraftvarme med biomassebaseret varme med en samlet effekt på op til 1 MW og en samlet varmeforsyning på i alt maksimum MWh biomassevarme pr. år. 1.3 Indstilling Det indstilles til Egedal Kommune, at gennemføre myndighedsbehandlingen for nærværende projektforslag, i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser og retningslinjer såvel projektscenarie A og projektscenarie B - sammenlignet med referencesituationen - begge har positiv samfundsøkonomi med følgende forbehold: Projektscenarie A Der omhandler udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i forsyningsområdet Stenløse Nord, ved ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, samt den hermed nødvendige udbygning af den samlede biovarme og solvarme kapacitet på det eksisterende energianlæg i Maglevad. Projektscenarie B - Der omhandler Projektscenarie A samt etablering af en transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde iht. lovændring for barmarksværker - der giver Slagslunde A.m.b.a. mulighed for, at substituere naturgasbaseret kraftvarme med biovarme med en samlet effekt på op til 1 MW og en samlet varmeforsyning på i alt maksimum MWh biomassevarme pr. år. - godkendes subsidiært, forudsat at der fremsendes et separat, iht. betingelserne herom i hjælpepakken for barmarksværker baseret på at der etableres en transmissionsledning fra Slagslunde til Malevad. 1.4 Plangrundlag Udbygning af bæredygtig fjernvarme i udbygningsområdet benævnt Egedal By / Egedal Park er omhandlet af - Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i Egedal By Ny varmecentral i Maglevad. et er efter endt høring endelig godkendt af Byrådet i Egedal Kommune som varmeplanmyndighed i oktober måned Opvarmningen i Egedal Kommune sker primært ved individuel naturgasforsyning, og i mindre grad ved naturgasbaseret Lokal-Kraft-Varme Side 12/41

13 (LKV-anlæg) samt bæredygtig fjernvarme baseret på biovarme og solvarme. I 2009 blev det pålagt kommunerne, at have øget fokus på de muligheder der er i varmeforsyningsloven, samt lov om fremme af besparelser i energiforbruget for øget CO 2 -reduktion ved at fremme anvendelsen af CO 2 -neutrale brændsler og vedvarende energi i den kollektive energiforsyning. Den planlagte udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i forsyningsområdet Stenløse Nord som dette projektforslag omhandler er udlagt til kollektiv energiforsyning baseret på individuel naturgasforsyning. Vedtagelsen af projektforslaget, vil medføre en ændring af områdeafgrænsningen i den gældende varmeplan, i Egedal Kommune - mellem naturgas og bæredygtig fjernvarme. Denne ændring skal ses som et første skridt i retning af den energipolitiske målsætning om at øge den lokale CO 2 -reduktion samt at fremme udfasning af fossile brændsler - til fordel for bæredygtig fjernvarme baseret på biomasse og solvarme samt andre former for vedvarende energi. Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. er et af i alt 35 Barmarksværker - der er godkendt af Energistyrelsen / berettiget til at drage fordel af de muligheder der er indeholdt i den hjælpepakke der er stillet til rådighed for de 35 barmarksværker. Lovændringen giver de 35 barmarksværker mulighed for, at substituere naturgasbaseret kraftvarme med biomassebaseret varme med en samlet effekt på op til 1 MW og en samlet varmeforsyning på i alt maksimum MWh biomassevarme pr. år. Der er sideløbende med dette projektforslag, udarbejdet en forundersøgelse / oplæg til projektforslag. Forundersøgelsen anbefaler et projektscenarie, hvor der etableres en DN 100 transmissionsledning på i alt ca. 3,3 km fra Maglevad til Slagslunde og en biomassebaseret varmeforsyning til de nuværende 225 forbrugere i Slagslunde. Dette scenarie er sammenlignet med både fortsat forsyning med naturgasbaseret kraftvarme som nu og etablering af en lokal biomassekedel ved Slagslunde Fjernvarmeværk. 1.5 Varmeplanens retningslinjer Lov om varmeforsyning LBK nr af og seneste ændring hertil 8 regulerer varmeplanlægningen i Danmark. et anbefaler en fjernvarmeløsning der er baseret på anvendelse af biomasse som brændsel, hvilket er tilladt efter projektbekendtgørelsen BEK nr. 374 af 15/04/2013, idet det ikke er omfattet af Ændringer ved lov nr. 577 af 18/06/2012 1, lov nr af 28/11/ og lov nr. 903 af 04/07/ Side 13/41

14 1.6 Projektansvarlig Ansøger Egedal Fjernvarme A/S Ølstykke Rådhus Rådhus Alle Ølstykke Kontaktpersoner: Direktør Jacob Madsen Forsyningschef Jørgen Larsen Rådgiver Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43, Roskilde Tlf.: Kontaktperson: Mogens Damgaard Nielsen Jesper Jøns Nielsen PlanEnergi Sjælland A.C. Meyers Vænge 2450 København SV Tlf.: Kontaktperson: Daniel Trier 1.7 Stenløse by - vest for banen Forundersøgelse Forud for projektforslaget Udbygning af bæredygtig fjernvarme i Egedal By, er der gennemført en forundersøgelse af relevante forsyningsområder vest for banen hvor det ville være muligt at udbygge bæredygtig fjernvarme med forsyning fra den nye varmecentral i Maglevad. For Egedal Kommune samt de 2 forsyningsselskaber - er der stor interesse i at finde et alternativ til de 3 LKV anlæg, samt det naturgasbaserede kraftvarmeanlæg i Slagslunde - der forsyner en stor del af de kommunale bygninger i Egedal med fjernvarme naturgasbaseret kraftvarme. Ud over de kommunale ejendomme forsyner de 3 anlæg en række almene boligselskaber med naturgasbaseret kraftvarme. Vest for banen findes der flere boligbebyggelser med elvarme uden vandbårne varmeanlæg (radiatorer). Side 14/41

15 Efter forhandling med HMN i foråret 2013 var det rådgiverens vurdering, at det ville være muligt at få HMN s accept af en ændring, af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, i et eksisterende varmeplans område i Egedal Kommune. Med vedtagelsen af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr. 374 af 15/04/2013 (Projektbekendtgørelsen) er der nu indført en klar og entydig praksis for betaling af kompensation til HMN - ved konvertering af naturgas forbrugere til fjernvarme. Der skal betales kompensation for hver ejendom, som inden for 3 år efter opsigelsen af naturgasleverancen skifter til fjernvarme. Kompensationen beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Egedal Fjernvarme A/S betaler kompensation til HMN ved indgåelse af fjernvarmeleverancen til den pågældende ejendom. Egedal Fjernvarme skal dog kun betale kompensation hvis HMN gør krav på at der betales kompensation. Der er endvidere fastlagt en klar praksis for forsyningspligt. Hvorved forsyningspligten overgår fra HMN til Egedal Fjernvarme - der via godkendelse af et projekt, har fået tildelt et forsyningsområde. Ved godkendelse af projektforslag, uden tilslutningspligt, fastlægges forsyningspligten i området efter reglerne i projektbekendtgørelsen hvorefter Egedal Fjernvarme senest 5 år efter projektforslaget er godkendt tildeles forsyningspligt i området. Det bemærkes at HMN til enhver tid har pligt til at forsyne eksisterende naturgaskunder i området. I forundersøgelsen/projektforslaget for Slagslunde er nettovarmebehovet for Slagslunde Fjernvarmeværk det samme i referencescenariet og projektscenariet. I projektscenariet er der som forudsat i hjælpepakken regnet med en biomassekapacitet på 1 MW. Dette anlæg vil ikke direkte kunne dække behovet alene. Ud fra de beregninger, der er udført under forundersøgelsen/projektforslaget for substitution af naturgasbaseret kraftvarme med biomassevarme i Slagslunde. Fremgår det, at etablering af en ca. 3 km transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde fremstår som den mest fordelagtige løsning målt på bruger og selskabsøkonomi. 1.8 Projektets udbygning og udvikling fra 2014 til 2018 Udbygningen i forsyningsområdet - Egedal By, er frem til marts 2014 forløbet planmæssigt i forhold til de forudsætninger, der er indeholdt i et i Egedal By, Ny varmecentral i Maglevad som er godkendt af Egedal Kommune i oktober Side 15/41

16 Egedal Fjernvarme ANVENDELSE NETTO ETAPE OMRÅDE VARME MWh Etape 1 Egedal By Projekt for udbygning af ledningsanlægget i forsyningsområdet Stenløse Nord - planlægges udviklet og detaljeret for udbud i Hovedentreprise, der omfatter levering og udførelse af præisolerede fjernvarmeledninger fra den eksisterende hovedledning, beliggende i Dam Holme, ved det nye energianlæg / flis baseret varmecentral i Maglevad. I forsyningsområdet Stenløse Nord planlægges markedet bearbejdet og udbygget i 8 etaper / delområder. Med 1. prioritet til udbygning i etape 1, 2 og 3 samt derefter etape 6 - som en gennemgående akse for fremføring af hovedledninger. Det er i denne del af det samlede forsyningsområde, der er den største energitæthed svarende til ca. 65 % af det samlede netto varmebehov i forsyningsområdet på i alt MWh. Det forventes - at der i perioden fra 2014 til 2018, hvor Egedal Fjernvarme ikke er pålagt forsyningspligt - kan opnås en samlet tilslutningsgrad på knap 80 % af det samlede nettovarmebehov i området, svarende til godt 50 % af de potentielle forbrugere i området. Foruden tilslutning af storforbrugerne i etape 1, 2, 3 og 6 forventes der i denne periode en tilslutning af mindre forbrugere efterhånden som disse ønskes tilsluttet nettet i de øvrige etaper. Derfra forventes der over en periode på år - en løbende omstilling af de resterende 20 % af det samlede nettovarmebehov, bestemt af hvornår de resterende naturgaskedler af driftsmæssige årsager skal udskiftes. ANVENDELSE NETTO ETAPE OMRÅDE VARME MWh Etape 1 Erhvervsområde % 60% 70% 77% 83% Etape 2 Erhverv / Uddannelse % 90% 94% 94% 94% Etape 3 Større boliger og erhverv % 39% 60% 70% 80% Etape 4 Erhverv % 30% 50% 60% 69% Etape 5 Enfamiliehuse % 50% 60% 70% 75% Etape 6 LKV % 0% 93% 99% 99% Etape 7 Enfamiliehuse / Elvarme % 0% 50% 60% 70% Etape 8 Enfamiliehuse % 0% 50% 60% 65% STATUS % 33% 64% 72% 79% ANVENDELSE POTENTIELLE KUNDER Side 16/41

17 Egedal Fjernvarme ETAPE OMRÅDE STK Etape 1 Erhvervsområde 20 35% 45% 55% 60% 65% Etape 2 Erhverv / Uddannelse 13 15% 38% 46% 46% 46% Etape 3 Større boliger og erhverv 142 0% 5% 13% 23% 37% Etape 4 Erhverv 52 0% 19% 38% 50% 62% Etape 5 Enfamiliehuse 88 0% 42% 52% 64% 69% Etape 6 LKV % 0% 25% 75% 75% Etape 7 Enfamiliehuse / Elvarme 73 0% 0% 40% 52% 64% Etape 8 Enfamiliehuse 161 0% 0% 33% 44% 50% STATUS 553 2% 12% 33% 44% 53% Side 17/41

18 Transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde: Såfremt der etableres en transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde, vil dette medføre, at der fra energianlægget i Maglevad kan leveres et samlet nettovarmebehov på ca MWh til Slagslunde, hvis der er kapacitet nok til det. Varmebehovet for Slagslunde Fjernvarmeværk er baseret på informationer om årsforbruget og et estimat af fordelingen henover året. I forsyningsområdet Stenløse Nord er projektet planlagt, udviklet og detaljeret - for udbud i en hovedentreprise, der omfatter levering og udførelse af præisolerede fjernvarmeledninger i forsyningsområdet som helhed. Udbygningsplanen er baseret på, at der i den første fase fra 2014 til 2018, etableres hovedledninger fra den eksisterende varmecentral i Maglevad og frem til delområde 6. I øvrige delområder, udbygges der efter behov med lokale forsyningsledninger gadeledninger og stikledninger - for løbende tilslutning af nye forbrugere, der ønsker at skifte fra naturgas/olie/elvarme til fjernvarme. Det forudsættes at der i denne periode, inden for delområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 opnås en tilslutning der svarer til 70 % af det samlede netto varmebehov i disse områder. På området ved Maglevad er der i 2013 etableret en ny biomasse / træpillefyret varmecentral på 1,25 MW. Varmecentralen er leveret som en komplet turnkey løsning bestående af en mobil enhed der senere kan flyttes ind / integreres i den permanente bygning / varmecentral på Maglevad. De 2 eksisterende oliefyrede Container-varmecentraler er ultimo 2013 og primo 2014, blevet frigjort som midlertidige / mobile varmecentraler, ved henholdsvis KAB s boligbebyggelse ved Harreleddet / Dådyrleddet i Stenløse Syd og Føtex ved Stationscentret i Egedal By Etape 1. De 2 containercentraler der har en samlet kapacitet på 2,5 MW kan evt. ombygges til bioolie / alternativt bibeholdes de på gasolie hvorefter de evt. kan opstilles på Maglevads område, hvor de kan anvendes som spids- og reservelast - sammen med den mobile biomasse baserede varmecentral. På baggrund af den planlagte udbygning i forsyningsområdet Stenløse Nord samt en mulig forsyning af bæredygtig fjernvarme til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a., via en transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde har der været behov for at revurdere anlæggets samlede kapacitet og bestykning i forhold til det projektforslag for udbygning af bæredygtig fjernvarme i Egedal By, der blev godkendt af Egedal Kommune i oktober Side 18/41

19 2 Forhold til lovgivning og varmeplanlægning Lov om varmeforsyning LBK nr af og seneste ændring hertil 9 regulerer varmeplanlægningen i Danmark. et anbefaler en fjernvarmeløsning der er baseret på anvendelse af biomasse som brændsel, samt vedvarende energi som solvarme og jordvarme - hvilket er tilladt efter projektbekendtgørelsen BEK nr. 374 af 14/12/2013, idet det ikke er omfattet af Tilslutning til kollektiv energiforsyning Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg, indeholder bestemmelser der definerer om kommunalbestyrelsen kan pålægge ny og eksisterende bebyggelse, tilslutnings- og forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Der er i dette projektforslag, ikke indeholdt bestemmelser om at kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget medfører, at der indføres tilslutningspligt til den kollektive energiforsyning i Forsyningsområdet Stenløse Nord. Dette indebærer at nuværende og fremtidig bebyggelse i forsyningsområdet er fritaget for en eventuel tilslutningspligt 10. Forsyningsområdet Stenløse Nord, er i den kommunale varmeplan, udlagt til kollektiv energiforsyning baseret på individuel naturgasforsyning. Området vil ved Byrådets godkendelse af projektforslaget, ændre status i den kommunale varmeplan samt kommune- og lokalplaner, der vedrører dette område - som værende udlagt til kollektiv energiforsyning baseret på bæredygtig fjernvarmeforsyning. Bestemt af, at det fremgår af beregninger i dette projektforslag - at dette er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning ved sammenligning med relevante alternative scenarier. Der er i dette projektforslag ikke indeholdt bestemmelser om - at kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget medfører, at der indføres tilslutningspligt til den kollektive energiforsyning i forsyningsområdet Stenløse Nord. 2.2 Den kommunale varmeplan Kommuner og forsyningsvirksomheder er pålagt, at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 9 Ændringer ved lov nr. 577 af 18/06/2012 1, lov nr af 28/11/ og lov nr. 903 af 04/07/ Jf. bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 (med tilhørende ændringer BEK nr af 13/12/2011), 15 stk. 6 og 17 stk. 3. Side 19/41

20 Den kommunale varmeplan revideres løbende og dette projektforslag vil indgå som en del af kommunens samlede varmeplan. Status på den kommunale varmeplan for Egedal By er, at der i tillæg til kommuneplanen samt de lokalplaner, der er udarbejdet for godkendelse af de planlagte bebyggelser i det samlede område, er forudsat kollektiv energiforsyning baseret på bæredygtig fjernvarme. Vedtagelsen af projektforslaget, vil medføre en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme i forsyningsområdet Stenløse Nord. Forsyningsområdet er beliggende umiddelbart op til energianlægget i Maglevad, med tilhørende installationer og anlæg for produktion af vedvarende energi. Forsyningsområdet er opdelt i 8 delområder der forventes at afspejle en etapeopdelt udførelse - se Bilag 2 benævnt Etapeopdeling - Forsyningsområde Stenløse Nord. Iht. projektforslagets anbefaling udlægges området til kollektiv energiforsyning - baseret på bæredygtig fjernvarme baseret på biovarme og vedvarende energi som sol- og jordvarme. Dette vil være i overensstemmelse med de målsætninger, der er indeholdt i Egedal Kommunes strategiske varmeplan, samt opstillede mål og planer for udfasning af fossile brændsler, ved løbende tilpasning og ændring af den kommunale varmeplan. 2.3 Projektbekendtgørelsen Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag samt procedure for projektforslagets endelige vedtagelse er affattet i Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 374 af 15/04/2013 kaldet Projektbekendtgørelsen. Følgende tekst stammer fra Projektbekendtgørelsen kapitel 4 med tilhørende ændringer 11 : 23. Ansøgning om godkendelse af projekter (projektforslag) for kollektive varmeforsyningsanlæg skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens vurdering af projektet: 1) Den eller de ansvarlige for projektet. 2) Forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold og varmekilder, jf. 4, og forholdet til kommune- og lokalplaner. 3) Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. 4) Fastlæggelse af forsyningsområde og varmebehov, fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret, og anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold samt 11 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr af 15/11/2013. Side 20/41

21 for affaldsforbrændingsanlæg forholdet mellem forbrændingskapaciteten og affaldsgrundlaget, jf. 50 b i lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør heraf. 5) Tidsplan for etableringen og ved konverteringsprojekter en redegørelse for varmegrundlaget og konverteringsforløbet. 6) Arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere m.v., der er nødvendige for anlæggets gennemførelse. 7) Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber og virksomheder m.fl. 8) Økonomiske konsekvenser for forbrugerne. 9) Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. 10) Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af varme- eller naturgasdistributionsnet, anses individuel forsyning for et relevant scenarium. Stk. 2. Ved de samfundsøkonomiske vurderinger og analyser nævnt i stk. 1, nr. 9 og 10, anvendes den på tidspunktet for kommunalbestyrelsens afgørelse senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af projektforslagenes forskellige karakter og baggrund bestemme, at oplysninger om et eller flere forhold nævnt i stk. 1, nr. 1-9, og nr. 10, 1. pkt., ikke skal foreligge, hvis oplysningerne skønnes at være af uvæsentlig karakter for projektforslaget, ligesom kommunalbestyrelsen kan kræve yderligere oplysninger. For kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgninger efter 10, stk. 2, og 17, stk. 5-7, skal der ikke foreligge oplysninger om forhold nævnt i stk. 1, nr. 10, 1. pkt. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe bestemmelse om en faseopdeling af projektbehandlingen således, at der kan foretages en mere overordnet behandling før den tekniske behandling. En sådan fremgangsmåde kan f.eks. anvendes i forbindelse med projekter, der berører flere kommuner. 2.4 Lokalplan 08 - ny varmecentral i Maglevad - Egedal By For byudviklingsområdet ved Egedal Station benævnt Egedal By er der i den kommunale planlægning forudsat en CO 2 -fri energiforsyning baseret på udbygning af bæredygtig fjernvarme i området. Egedal Kommune har udarbejdet Lokalplan nr. 08, for området hvor i der indgår: - Biomassebaserede kedler med en samlet effekt på 5 MW - Biooliekedel eller lign. som reservelast med effekt på 5 MW - Biomassekraftvarmeanlæg med forgasning på 76 kw el / 165 kw Lokalplanen giver mulighed for, at den biomassebaserede varmecentral kan udbygges til et mere komplekst energianlæg, hvor den biomassebaserede varmeproduktion suppleres med solvarme og varmeakkumulering. Side 21/41

22 Solvarmeanlægget planlægges efter behov evt. udført i flere etaper, inden for det afgrænsede område, hvor det vil være muligt at etablere op til i alt m 2. Lokalplanen giver mulighed for at der udover de tekniske anlæg for produktion af biovarme og solvarme, etableres et bygningsareal for kontor / møde / undervisningslokale - samt mindre faciliteter for opbevaring / værksteder / garage mv. 3 Netto varmebehov I det følgende er opstillet forudsætningerne for nettovarmebehovet for den løbende udbygning i Egedal By. 3.1 Maglevad Udvikling i netto varmebehov Ved idriftsættelse af den mobile fjernvarmecentral i Maglevad i december måned i 2013, blev den eksisterende Føtex butik der indgår i Egedals Stationscenter tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Maglevad. Egedals nye Rådhus og Sundhedscentret er efterfølgende blevet tilsluttet som planlagt. Foreløbig for byggevarme under byggeriets færdiggørelse. De øvrige planlagte byggerier i Egedal By, 1. etape DAB Plejecenter og Ældreboliger forventes tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Maglevad i 2014 / Forsyningsområde: Egedal by Etape 1 og 2 År Udbygget areal [m 2 / år] [m 2 i alt] Nyt behov [MWh] Nettovarme Samlet behov [MWh] Til Side 22/41

23 Forsyningsområde: Slagslunde År Udbygget areal Nettovarme [m 2 / år] [m 2 Nyt behov i alt] [MWh] ab værk [MWh] Til Forsyningsområde: Stenløse Nord År Udbygget areal Nettovarme [m 2 / år] [m 2 Nyt behov Samlet behov i alt] [MWh] [MWh] Til Redegørelser om projektansøgers forhandlinger 4.1 Redegørelse for intern koordinering Egedal Kommune / Egedal Fjernvarme, har afholdt orienterende møder med Egedal Kommunes varmeplanafdeling, samt øvrige relevante centre inden for plan og teknikområdet som helhed - vedrørende den planlagte udbygning af fjernvarmeforsyningen i Egedal By. et for udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i udbygningsområdet Egedal By, er godkendt af Byrådet i Egedal Kommune i oktober Dette projektforslag der vedrører ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme i et område der er beliggende omkring og syd for Maglevad. Er benævnt Forsyningsområde Stenløse Nord. et er udarbejdet i overensstemmelse med den strategiske varmeplanlægning i Egedal Kommune samt den overordnede politisk målsætning om på lang sigt at udfase de fossile brændsler i Egedal Kommune. Side 23/41

24 4.2 Udtalelser fra berørte forsyningsselskaber Området - som med godkendelsen af dette projektforslag bliver fjernvarmeforsynet, er i den nuværende varmeplan udlagt til individuel naturgasforsyning. Byrådets godkendelse af projektforslaget medfører derfor en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. For at samle op på aftaler og planer for forsyningsområdet Stenløse Nord er der allerede under udarbejdelsen af projektforslaget for Udbygningsområdet Egedal By / Park afholdt møder og samtaler med HMN Naturgas og Vestforbrænding Fjernvarme. På baggrund af det endelige projektforslag samt de ændringer der i 2013 er indført i Projektbekendtgørelsen vil der som aftalt ske fornyet henvendelse til de berørte forsyningsselskaber. 4.3 Udtalelser fra berørte boligselskaber Under udarbejdelsen af nærværende projektforslag har der været henvendelser fra en række brugere i området ved Maglevad. Henvendelserne har omfattet uddannelsesinstitutioner og offentlig service samt erhverv og boliger m.fl. Der er gennemført en række forundersøgelser for at belyse muligheden for udbygning af kollektiv energiforsyning baseret på bæredygtig fjernvarme i et område, hvor bebyggelsen forudsættes udført som lavenergibebyggelse. 5 Energiforsyning 5.1 Varmekilder Den fremtidige fjernvarmeforsyning i forsyningsområdet Stenløse Nord, vil med godkendelsen af dette projektforslag være baseret på en miljøvenlig og fremtidssikret CO 2 -neutral fjernvarme, fra nyetableret biomassebaseret varmecentral i lokalområdet Maglevad. Det nuværende produktionsanlæg ved Maglevad, er baseret på biomasse og planlagt udbygget med solvarme. Der er planlagt udvidelse med yderligere kapacitet i takt med udviklingen af varmebehovet i udbygningsområdet i Egedal By. Udbygningen af bæredygtig fjernvarme i området ved og syd for Maglevad vil ændre den planlagte udbygning af det samlede energianlæg ved Maglevad. Tilsvarende vil en forsyning af bæredygtig fjernvarme til Slagslunde via en transmissionsledning fra Maglevad til Slagslude øge behovet for udbygning af kapaciteten. Side 24/41

25 5.2 Forsyningsforhold I den kommunale varmeplan for Egedal Kommune, er forsyningsområdet udlagt til kollektiv energiforsyning baseret på individuel naturgasforsyning. Ved byrådets godkendelse af dette projektforslag vil området ændre status i den kommunale varmeplan fra naturgas til fjernvarme. 6 Tidsplan for etablering 6.1 Godkendelse af projektforslag I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, kaldet Projektbekendtgørelsen, er kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune ansvarlig for at gennemføre myndighedsbehandlingen for dette projektforslag. Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget, skal dette udsendes i 4 ugers høring ved relevante forsyningsselskaber (leverandører af kollektiv energiforsyning / overskudsvarme.) 6.2 Etableringsplan Der påtænkes udført en ny biomassebaseret varmecentral suppleret med solfangere. Beregningerne i nærværende projektforslag er baseret på følgende plan for Maglevad for de kommende år: Forsyningsområde Stenløse Nord: - Der afholdes udbud for udførelse af præisolerede fjernvarmerør i hovedentreprise inden for forsyningsområdet som helhed Transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde: - Der afholdes udbud for udførelse af præisolerede fjernvarmerør i hovedentreprise ved etablering af ny transmissionsledning Kapacitetstilpasning af energianlæg på Maglevad: - Den mobile varmecentral på 1,25 MW antages at blive solgt til samme pris som det koster at etablere ekstra 1,25 MW samtidigt med investeringen i den øvrige nye kedelkapacitet. Det svarer i beregningerne til at man alternativt kobler den eksisterende kedel på det nye anlæg således at virkningsgraden også forbedres for dén. - Der etableres 3 MW fliskedelkapacitet + 1 MW til forsyning af Slagslunde iht. barmarkspakken. Status 2014: Kapacitet på Maglevad: 5,25 MW m 2 solfangere m 3 akkumuleringstank etableres Kapacitetstilpasning af energianlæg på Maglevad: - Der etableres yderligere 4 MW fliskedelkapacitet. Side 25/41

26 Status 2017: Kapacitet på Maglevad: 9,25 MW. I ovenstående opgørelse er ikke inkluderet den mulige reservekapacitet, der kan etableres i form af eksisterende oliekedler på i alt 2 MW. 6.3 Udbygningstakt Som forudsætning for at realisere fjernvarmeforsyningen fra Maglevad, er der påregnet en udbygning af fjernvarmeledninger og forsyningsenheder fordelt over årene. En stor del af investeringen i udbygningen af hovedledningsnettet i forsyningsområdet Stenløse Nord samt den planlagte udbygning af kapaciteten på Maglevad for biovarme og solvarme - må dog pålægges som investeringsomkostning i de første år, jf. figur De høje værdier i år 2034 og 2037 udgør hovedsageligt reinvesteringer i kedelkapacitet efter endt levetid. Figur Årlige investeringer på udbygning af kapacitet Maglevad og ledningsnettet for Stenløse Nord Side 26/41

27 7 Brugerøkonomi Fjernvarmeforbrugerne, der forsynes direkte fra Maglevad vil såfremt projektforslaget godkendes, kunne forvente at få en varmepris betydeligt lavere end tilfældet vil være for forsyningen af Egedal By alene. Det skyldes især at der er flere forbrugere til at fordele omkostningerne imellem og at et varmeværk i større skala lettere vil kunne få rentabilitet i etablering af højeffektive enheder. Antages som udgangspunkt at forbrugerne vil få samme fjernvarmetariffer som anvendt i projektforslaget for Egedal By, vil der genereres et overskud for Egedal Fjernvarme. I henhold til varmeforsyningsloven skal fjernvarmeselskaber hvile i sig selv, dvs. hvis der genereres et overskud, skal det tilbagebetales til forbrugerne. Dog kan der accepteres udsving fx ifm. forventede anlægsinvesteringer, hvor der påregnes større udgifter i et bestemt år. Sådanne investeringer kan afskrives over en årrække således at der undgås store udsving i kundernes varmepris fra år til år. Som udgangspunkt antages tarifferne som angivet nedenfor, svarende til tarifferne for Egedal By blot med en halvering af tilslutningsbidraget. 7.1 Brugerbetaling Tilslutning: Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms Tilslutningsbidrag pr. bolig 4.590, ,50 Målerafgift/grundafgift pr. stk. 400,00 500,00 Stikledningsbidrag , ,25 Faste årlige afgifter: Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms Fast målerafgift pr. stk. 400,00 500,00 Fast arealafgift pr m 2 30,00 37,50 Variable afgifter: Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms Variabel flowafgift pr. m 3 fjernvarmevand 2,50 3,13 Variabel afgift pr. MWh 295,00 368,75 Side 27/41

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Juni 2014 Varme- og Energiplan for Haderskev Kommune Haderslev Byråd har den 24. juni 2014 vedtaget ovennævnte Varmeog Energiplan endeligt. Planen har forinden været

Læs mere

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Frederikssund Kommune

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere