Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad"

Transkript

1 Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: Roskilde

2 Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Dokument: 01 Sag nr.: Revision nr.: 01 Revision dato: Udarbejdet af: MDN, DT Kontrolleret af: MDN Algade 43 Telefon: Roskilde

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Resume Indledning Stenløse by - vest for banen Forundersøgelse Projektets udbygning og udvikling fra 2014 til Forhold til lovgivning og varmeplanlægning Tilslutning til kollektiv energiforsyning Den kommunale varmeplan Projektbekendtgørelsen Lokalplan 08 - ny varmecentral i Maglevad - Egedal By Netto varmebehov Maglevad Udvikling i netto varmebehov Redegørelser om projektansøgers forhandlinger Redegørelse for intern koordinering Udtalelser fra berørte forsyningsselskaber Udtalelser fra berørte boligselskaber Energiforsyning Varmekilder Forsyningsforhold Tidsplan for etablering Godkendelse af projektforslag Etableringsplan Udbygningstakt Brugerøkonomi Brugerbetaling Brugerøkonomi for tre storforbrugere Forudsætninger i beregning af brugerøkonomi Selskabsøkonomiske vurderinger Øget tilslutning potentielle forbrugere Redegørelse for forsyning Økonomiske forudsætninger Fysiske forudsætninger for fjernvarmeløsningen Slagslunde Fjernvarmes anlæg LKV-anlæg Resultater Følsomhedsanalyse Del-konklusion, selskabsøkonomi Energi- og miljø Energimæssige forhold Miljøforhold Samfundsøkonomi...39 Side 3/41

4 10.1 Samfundsøkonomisk analyse Følsomhedsanalyse Konklusion...41 Side 4/41

5 0 Resume Dette projektforslag omhandler ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, i den gældende varmeplan i Egedal Kommune - inden for et afgrænset område benævnt: Forsyningsområdet, Stenløse NORD, samt udbygning af eksisterende energianlæg ved Maglevad. I 2009 er det pålagt kommunerne, at have øget fokus på de muligheder der er i bestemmelserne i varmeforsyningsloven, samt lov om fremme af besparelser i energiforbruget - for at opnå øget CO 2 -reduktion ved at fremme anvendelsen af CO 2 -neutrale brændsler og vedvarende energi i den kollektive energiforsyning. Egedal Kommune har i 2011 ved overtagelsen af 3 eksisterende LKV-anlæg - etableret Egedal Fjernvarme A/S. Som lokal energileverandør, ønsker Egedal Fjernvarme A/S, at fremme udbygningen af en bæredygtig fjernvarmeforsyning, baseret på anvendelse af CO 2 -neutralt brændsel samt vedvarende energi. I februar 2013 har Egedal Kommune behandlet det af Egedal Fjernvarmeforsyning fremsendte projektforslag: Stenløse Syd -, januar hvorefter projektforslaget blev udsendt i høring til de berørte forsyningsselskaber. Ved høringsperiodens afslutning var der ikke fremkommet indsigelser fra de høringsberettigede forsyningsselskaber. Egedal Kommune har efterfølgende godkendt det fremsendte projektforslag til udførelse. I august 2013 har Egedal Kommune behandlet det af Egedal Fjernvarmeforsyning fremsendte projektforslag: Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i Egedal By, Ny varmecentral i Maglevad. Hvorefter projektforslaget blev udsendt i høring til de berørte forsyningsselskaber. Ved høringsperiodens afslutning var der ikke fremkommet indsigelser fra de høringsberettigede forsyningsselskaber. Egedal Kommune har efterfølgende godkendt det fremsendte projektforslag til udførelse. Udbygningsområdet Egedal By, omfatter udbygningen af et urbant byområde ved Egedal Station, hvor der som en del af den planlagte udbygning er opført en større Føtex Butik som en del af et nyt stationscenter, Egedal Kommunes nye Rådhus og i tilknytning til dette et nyt sundhedscenter og et ældrecenter. Området Egedal By / Egedal Park forventes, inden for en længere årrække, udbygget med en samlet bygningsmasse på i alt ca m 2 med detailhandel samt offentlig service, campus for forskning og uddannelse, samt private erhvervsbygninger og etageboliger med op til 6 etager. Lokalplan 08 Maglevad Fjernvarmecentral, er i december 2010 godkendt til, at der i området ved Maglevad kan etableres et bæredygtigt energianlæg - baseret på biomasse 1 og solvarme. Maglevad er et næsten udbygget erhvervsområde, som ligger ved Stenløses nordlige 1 Bilag 0-1 angiver forsyningsområderne. Side 5/41

6 afgrænsning. Området fremtræder dels som oprindeligt landbrugsland, et blandet erhvervsområde der rummer lettere erhvervsvirksomheder, samt privat og offentlig service, der indbefatter institutioner som gymnasium, privatskole, materialegård og spejdergård mv. Anlægget ved Maglevad, indgår i Egedal Kommunes samlede strategi for en langsigtet udfasning af de fossile brændsler naturgas olie og elvarme som i dag udgør den alt overvejende del af det samlede energiforbrug i kommunens bygningsmasse som helhed. Forsyningsområdet Stenløse NORD, er beliggende umiddelbart syd for Maglevad. På den baggrund understøtter dette projektforslag en planlagt ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. På lang sigt skal ændringer af områdeafgrænsningen, mellem naturgas og bæredygtig fjernvarmeforsyning sikre opfyldelsen af Egedal Kommunes målsætning om udfasning af fossile brændsler som helhed. Ved det seneste energiforlig i foråret 2012, har 35 af de dyreste barmarksværker fået en hjælpepakke, der giver dem ret til at substituerer MWh naturgasbaseret kraftvarme med biovarme. Biovarmen kan produceres på en ny lokal varmecentral. Alternativt kan samme varmemængde leveres fra et eksisterende / planlagt anlæg - via en transmissionsledning. Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a., er et af de barmarksværker - hvor fjernvarmeforsyningen leveres som naturgasbaseret kraftvarme der har en varmepris som er blandt de 35 højeste i Danmark, jf. Energitilsynets varmeprisstatistik. Siden barmarksværkerne blev etableret i 80`og 90 erne, er der sket flere ændringer på tarifstruktur og markedsforhold. Dette har medført, at barmarksværkerne i flere år har haft relativt høje varmepriser. Der er derfor gennemført 3 statslige hjælpepakker, tilført en støttepulje fra naturgasselskaberne mv. Egedal Fjernvarme ønsker i overensstemmelse med Egedal Kommunes energipolitiske målsætning aktivt at medvirke til, at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler mest muligt, hvilket er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse. På den baggrund er der afholdt møder mellem Egedal Fjernvarme og Slagslunde Fjernvarme hvor der er drøftet forskellige muligheder for at samarbejde med Egedal Fjernvarme. Der er ud fra dette indgået konkrete aftaler om lokalt samarbejde mellem de 2 selskaber. Slagslunde Fjernvarme er et af de barmarksværker, der er godkendt til at benytte den hjælpepakke der blev vedtaget som en del af det seneste energiforlig i foråret Hjælpepakken giver Slagslunde ret til at substituere maksimalt MWh naturgasbaseret kraftvarme med biovarme årligt. I henhold til hjælpepakken kan biovarmen produceres på en ny lokal varmecentral i Slagslunde. Alternativt leveres varmen til Slagslunde fra Side 6/41

7 et eksisterende / planlagt energianlæg ved Maglevad - via en ny transmissionsledning. et, har til formål at ændre områdeafgrænsningen mellem bæredygtig fjernvarme og naturgas i dette område. Området der omfatter en række kommunale ejendomme og institutioner, etageboliger og enfamiliehuse samt erhverv og detailhandel - opvarmes primært med naturgas, gasolie og el - er beliggende umiddelbart syd for Maglevad. Området ønskes forsynet med bæredygtig fjernvarme - baseret på biomasse og solvarme - som et bæredygtigt alternativ til den nuværende forsyning. et er udført i henhold til Projektbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 2 med tilhørende ændringer 3 og i henhold til lov om varmeforsyning 4 samt iht. Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 (revideret juli 2007, med samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober 2012 og tillægsblad fra juni 2013). I NY Projektbekendtgørelse for varmeforsyningsanlæg indføres der, med virkning fra 20. april 2013, regler om kompensation til naturgasdistributionsselskaberne når områder der er forsynet med individuel naturgas overgår til fjernvarme. Med bekendtgørelsen er der nu fastlagt detaljerede regler for i hvilke tilfælde der skal betales kompensation, og hvor stor den skal være. Kompensationen til HMN er fastsat ud fra følgende tarif: Gennemsnitligt årligt naturgasforbrug HMN Naturgas I/S m 3 og mindre 776,00 Kr m 3 0,39 Kr./m m 3 0,37 Kr./m m 3 0,32 Kr./m m 3 0,25 Kr./m m 3 0,12 Kr./m m 3 0,09 Kr./m 3 Kompensationen beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Egedal Fjernvarme betaler HMN kompensationen ved indgåelse af fjernvarmeleverancen til den pågældende ejendom. De anførte beløb skal, fra og med 2012, årligt først reduceres med 5 % og derefter reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i det forrige kalenderår. 2 BEK nr. 374 af 15/04/ BEK nr af 15/11/ Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14/12/2011 og ændringen Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven, LOV nr. 577 af 18/06/2012 Side 7/41

8 Den seneste Projektbekendtgørelse indeholder tilsvarende regler og anvisninger for gældende praksis med hensyn til forsyningspligt samt pligt til at opretholde forsyningen, i forsyningsområder, der overgår fra naturgas til fjernvarme. Det gælder både Egedal Fjernvarmes forsyningspligt og HMN s pligt til fortsat at opretholde forsyning med naturgas. I forhold til dette projektforslag hvor der ikke indføres tilslutningspligt har Egedal Fjernvarme forsyningspligt, og HMN pligt til at opretholde forsyningen, efter den praksis der er anvist i projektbekendtgørelsen: Egedal Fjernvarmes forsyningspligt i Forsyningsområdet Stenløse NORD, træder i kraft senest 5 år efter at dette projektforslag er godkendt. HMN har til enhver tid pligt til at opretholde naturgasforsyningen til de eksisterende kunder i Forsyningsområdet Stenløse NORD De samfundsøkonomiske beregninger i dette projektforslag, er udført i henhold til Projektbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg i henhold til lov om varmeforsyning, samt Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 / revideret juli 2007, med samfundsøkonomiske beregnings-forudsætninger fra oktober 2012 og tillægsblad fra juni 2013). De udførte beregninger i dette projektforslag viser, at bæredygtig fjernvarmeforsyning - baseret på biomasse og vedvarende energi - som helhed er den mest fordelagtige løsning for fremtidig kollektiv energiforsyning i forsyningsområdet Stenløse NORD. Der er heri indregnet, at der løbende ydes kompensation til HMN, i henhold til bestemmelserne i den nye projektbekendtgørelse. De selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske beregninger viser, at der ved ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og bæredygtig fjernvarme, kan opnås en positiv økonomi for Egedal Fjernvarme A/S og at fjernvarmetarifferne kan reduceres ift. referencesituationen. Som følge af hvile-i-sig-selv-princippet vil projektscenariet også resultere i en mere brugerøkonomisk fordelagtig situation, for de forbrugere der tilsluttes Forsyningsområdet Stenløse NORD. Samtidigt opnås en besparelse for de øvrige forbrugere ved konvertering til fjernvarmeforsyning. På baggrund af forundersøgelser / oplæg til projektforslag - der sideløbende med dette projektforslag, er udført for forsyning af Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. - via en transmissionsledning fra Maglevad. Fremgår det at der i Slagslunde er et netto varmebehov på ca MWh. De bruger-, selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger der er udført i dette projektforslag viser - at der generelt opnås økonomiske fordele på alle 3 parametre. I det projektscenarie hvor Slagslunde forsynes med bæredygtig fjernvarme via en transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde. Side 8/41

9 1 Indledning Nærværende projektforslag er udarbejdet i overensstemmelse med Projektbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 374 af om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. Ifølge Varmeforsyningsloven LBK nr af og seneste ændring hertil 5 er kommuner og forsyningsvirksomheder pålagt, at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning, og forsyning med varmt vand. Og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Egedal Fjernvarme ønsker, med dette projektforslag aktivt, at medvirke til, at fremme miljøvenlig anvendelse af energi for bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Desuden ønsker Egedal Fjernvarme i overensstemmelse med Egedal Kommunes energipolitiske målsætning aktivt at medvirke til, at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler mest muligt, hvilket er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse. Referencescenariet omfatter den nuværende situation: - Individuel varmeforsyning af områderne i Stenløse Nord. - Naturgasbaseret fjernvarmeforsyning af Slagslunde. - Udvikling i biomassebaseret fjernvarmeforsyning til nybyggerier i Egedal By iht. tidligere projektforslag. Projektscenariet omfatter en udvidelse af fjernvarmekapaciteten på Maglevad: - Individuelle forbrugere tilkobles løbende efterhånden som nettet udlægges i Stenløse Nord. - Slagslunde kan forsynes af varme fra Maglevad vha. en forsyningsledning. Der etableres 1 MW ekstra kapacitet til at forsyne Slagslunde. Desuden kobles en del af forbrugerne langs forsyningsledningen på fjernvarmeforsyningen. - Nuværende og fremtidige byggerier i udbygningsområdet Egedal By forsynes med biomassebaseret fjernvarme (ligesom i referencescenariet). 5 Ændringer ved lov nr. 577 af 18/06/2012 1, lov nr af 28/11/ og lov nr. 903 af 04/07/ Side 9/41

10 1.1 Formål og baggrund et skal medvirke til at tilvejebringe det fornødne grundlag for Byrådet - til at træffe nødvendige beslutninger, der kan medvirke til at sikre forbrugerne en rimelig varmeudgift - baseret på en fremtidssikret bæredygtig energiforsyning. et belyser konsekvenserne ved at ændre områdeafgrænsningen, mellem den nuværende naturgasforsyning og biomassebaseret fjernvarme i forsyningsområdet benævnt Stenløse Nord. Samt udbygning af det eksisterende energianlæg på Maglevad. Endvidere skal projektforslaget være grundlag for orientering af de parter, der skal have projektet til høring. et er udarbejdet i henhold til Lov om varmeforsyning LBK nr af og seneste ændring hertil 6. Desuden er det udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (herefter betegnet projektbekendtgørelsen ) med tilhørende ændringer BEK nr af 15/11/2013 og Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april, revideret juli 2007, med samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober 2012 samt ændret kalkulationsrente til 4 % for beregningsperioden Sammenfatning et behandler forhold som forudsat i Varmeforsyningsloven ved udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i forsyningsområdet Stenløse Nord samt tilpasning af den planlagte udbygning af energianlægget ved Maglevad for produktion af bæredygtig fjernvarme baseret på biomasse og vedvarende energi. I 2009 blev det pålagt kommunerne, at have øget fokus på de muligheder der er i varmeforsyningsloven, samt lov om fremme af besparelser i energiforbruget for øget CO 2 -reduktion ved at fremme anvendelsen af CO 2 -neutrale brændsler og vedvarende energi, i den kollektive energiforsyning. På den baggrund er der valgt en løsning hvor det eksisterende / planlagte energianlæg ved Maglevad baseret på sol- og biomassevarme forudsættes yderligere trinvis udbygget, med ekstra kapacitet, i forhold til det aktuelle netto varmbehov i udbygningsområdet Egedal By / Egedal Park. Udvidelsen består i: o Det aktuelle netto varmebehov i forsyningsområdet Stenløse NORD 6 Ændringer ved lov nr. 577 af 18/06/2012 1, lov nr af 28/11/ og lov nr. 903 af 04/07/ Finansministeriet 31. maj Side 10/41

11 o Ny forsyningsledning fra Maglevad til Slagslunde og 1 MW kedelkapacitet til forsyning af Slagslunde, der i henhold til det seneste energiforlig i foråret 2012, har ret til at substituere op til MWh naturgasbaseret kraftvarme med biovarme årligt. I henhold til Projektbekendtgørelsen og Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, har Egedal Kommune i oktober måned 2013 godkendt Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i Egedal By, Ny Varmecentral i Maglevad. I projektforslaget anbefales - på bagrund af de samfundsøkonomiske beregninger - følgende: Trinvis udbygning af bæredygtig fjernvarme baseret på biomasse, solvarme og varmeakkumulering i det samlede udbygningsområde Egedal By som vist på Bilag 1. Fjernvarmen til Egedal By leveres fra en ny varmecentral ved Maglevad, der løbende udbygges i flere faser henover en beregningsperiode på i alt 30 år. Kapaciteten på det samlede energianlæg i Maglevad vil henover udbygningsperioden løbende blive tilpasset det aktuelle varmebehov, i takt med udbygning i Egedal By etape 1, 2 og 3. Hovedledningen der skal forsyne det samlede udbygningsområde Egedal By etape 1, 2 og 3 er udført fra Maglevad via Dam Holme, for fortsat udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i Egedal By. På lang sigt forventes der i dette område en byudvikling på ca etage-m 2. Der er til dette formål planlagt en trinvis udbygning af en flis baseret varmecentral - suppleret med solvarme ved Maglevad. Egedal Fjernvarme A/S har i samarbejde med Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. - sideløbende med udarbejdelsen af dette projektforslag - igangsat udarbejdelse af forundersøgelse / projektforslag vedr. etablering af en 3,3 km DN100 transmissionsledning fra varmecentralen i Maglevad til Slagslunde og 1 MW ekstra kedelkapacitet på Maglevad til at forsyne Slagslunde. I forundersøgelsen / projektforslaget for Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. er der i forhold til et referencescenarie med fortsat fjernvarmeforsyning baseret på naturgas kraftvarme, gennemført bruger og selskabsøkonomiske beregninger for et projektscenarie 1 - hvor der lokalt i Slagslunde etableres en ny biomasse baseret varmecentral, samt et projektscenarie 2 hvor der etableres en transmissionsledning fra Slagslunde til Maglevad. Varmebehovet for Slagslunde Fjernvarmeværk, er baseret på informationer om årsforbruget og et estimat af fordelingen, henover året fra Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Varmeproduktionen i et normalår er angivet til ca MWh. Det maksimale effektbehov i Slagslunde er Side 11/41

12 ca. 1,6 MW. En 1 MW biomassekedel vil derfor ikke direkte kunne dække behovet alene. På baggrund af ovennævnte forundersøgelsen for Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. vil der blive udarbejdet et projektforslag i henhold til den særlige lovgivning der er gældende for i alt 35 Barmarksværker - der er godkendt af Energistyrelsen / berettiget til at drage fordel af de muligheder der er indeholdt i hjælpepakke for barmarksværker. Lovændringen giver de 35 barmarksværker mulighed for, at substituere naturgasbaseret kraftvarme med biomassebaseret varme med en samlet effekt på op til 1 MW og en samlet varmeforsyning på i alt maksimum MWh biomassevarme pr. år. 1.3 Indstilling Det indstilles til Egedal Kommune, at gennemføre myndighedsbehandlingen for nærværende projektforslag, i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser og retningslinjer såvel projektscenarie A og projektscenarie B - sammenlignet med referencesituationen - begge har positiv samfundsøkonomi med følgende forbehold: Projektscenarie A Der omhandler udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i forsyningsområdet Stenløse Nord, ved ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, samt den hermed nødvendige udbygning af den samlede biovarme og solvarme kapacitet på det eksisterende energianlæg i Maglevad. Projektscenarie B - Der omhandler Projektscenarie A samt etablering af en transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde iht. lovændring for barmarksværker - der giver Slagslunde A.m.b.a. mulighed for, at substituere naturgasbaseret kraftvarme med biovarme med en samlet effekt på op til 1 MW og en samlet varmeforsyning på i alt maksimum MWh biomassevarme pr. år. - godkendes subsidiært, forudsat at der fremsendes et separat, iht. betingelserne herom i hjælpepakken for barmarksværker baseret på at der etableres en transmissionsledning fra Slagslunde til Malevad. 1.4 Plangrundlag Udbygning af bæredygtig fjernvarme i udbygningsområdet benævnt Egedal By / Egedal Park er omhandlet af - Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i Egedal By Ny varmecentral i Maglevad. et er efter endt høring endelig godkendt af Byrådet i Egedal Kommune som varmeplanmyndighed i oktober måned Opvarmningen i Egedal Kommune sker primært ved individuel naturgasforsyning, og i mindre grad ved naturgasbaseret Lokal-Kraft-Varme Side 12/41

13 (LKV-anlæg) samt bæredygtig fjernvarme baseret på biovarme og solvarme. I 2009 blev det pålagt kommunerne, at have øget fokus på de muligheder der er i varmeforsyningsloven, samt lov om fremme af besparelser i energiforbruget for øget CO 2 -reduktion ved at fremme anvendelsen af CO 2 -neutrale brændsler og vedvarende energi i den kollektive energiforsyning. Den planlagte udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i forsyningsområdet Stenløse Nord som dette projektforslag omhandler er udlagt til kollektiv energiforsyning baseret på individuel naturgasforsyning. Vedtagelsen af projektforslaget, vil medføre en ændring af områdeafgrænsningen i den gældende varmeplan, i Egedal Kommune - mellem naturgas og bæredygtig fjernvarme. Denne ændring skal ses som et første skridt i retning af den energipolitiske målsætning om at øge den lokale CO 2 -reduktion samt at fremme udfasning af fossile brændsler - til fordel for bæredygtig fjernvarme baseret på biomasse og solvarme samt andre former for vedvarende energi. Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. er et af i alt 35 Barmarksværker - der er godkendt af Energistyrelsen / berettiget til at drage fordel af de muligheder der er indeholdt i den hjælpepakke der er stillet til rådighed for de 35 barmarksværker. Lovændringen giver de 35 barmarksværker mulighed for, at substituere naturgasbaseret kraftvarme med biomassebaseret varme med en samlet effekt på op til 1 MW og en samlet varmeforsyning på i alt maksimum MWh biomassevarme pr. år. Der er sideløbende med dette projektforslag, udarbejdet en forundersøgelse / oplæg til projektforslag. Forundersøgelsen anbefaler et projektscenarie, hvor der etableres en DN 100 transmissionsledning på i alt ca. 3,3 km fra Maglevad til Slagslunde og en biomassebaseret varmeforsyning til de nuværende 225 forbrugere i Slagslunde. Dette scenarie er sammenlignet med både fortsat forsyning med naturgasbaseret kraftvarme som nu og etablering af en lokal biomassekedel ved Slagslunde Fjernvarmeværk. 1.5 Varmeplanens retningslinjer Lov om varmeforsyning LBK nr af og seneste ændring hertil 8 regulerer varmeplanlægningen i Danmark. et anbefaler en fjernvarmeløsning der er baseret på anvendelse af biomasse som brændsel, hvilket er tilladt efter projektbekendtgørelsen BEK nr. 374 af 15/04/2013, idet det ikke er omfattet af Ændringer ved lov nr. 577 af 18/06/2012 1, lov nr af 28/11/ og lov nr. 903 af 04/07/ Side 13/41

14 1.6 Projektansvarlig Ansøger Egedal Fjernvarme A/S Ølstykke Rådhus Rådhus Alle Ølstykke Kontaktpersoner: Direktør Jacob Madsen Forsyningschef Jørgen Larsen Rådgiver Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43, Roskilde Tlf.: Kontaktperson: Mogens Damgaard Nielsen Jesper Jøns Nielsen PlanEnergi Sjælland A.C. Meyers Vænge 2450 København SV Tlf.: Kontaktperson: Daniel Trier 1.7 Stenløse by - vest for banen Forundersøgelse Forud for projektforslaget Udbygning af bæredygtig fjernvarme i Egedal By, er der gennemført en forundersøgelse af relevante forsyningsområder vest for banen hvor det ville være muligt at udbygge bæredygtig fjernvarme med forsyning fra den nye varmecentral i Maglevad. For Egedal Kommune samt de 2 forsyningsselskaber - er der stor interesse i at finde et alternativ til de 3 LKV anlæg, samt det naturgasbaserede kraftvarmeanlæg i Slagslunde - der forsyner en stor del af de kommunale bygninger i Egedal med fjernvarme naturgasbaseret kraftvarme. Ud over de kommunale ejendomme forsyner de 3 anlæg en række almene boligselskaber med naturgasbaseret kraftvarme. Vest for banen findes der flere boligbebyggelser med elvarme uden vandbårne varmeanlæg (radiatorer). Side 14/41

15 Efter forhandling med HMN i foråret 2013 var det rådgiverens vurdering, at det ville være muligt at få HMN s accept af en ændring, af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, i et eksisterende varmeplans område i Egedal Kommune. Med vedtagelsen af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr. 374 af 15/04/2013 (Projektbekendtgørelsen) er der nu indført en klar og entydig praksis for betaling af kompensation til HMN - ved konvertering af naturgas forbrugere til fjernvarme. Der skal betales kompensation for hver ejendom, som inden for 3 år efter opsigelsen af naturgasleverancen skifter til fjernvarme. Kompensationen beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Egedal Fjernvarme A/S betaler kompensation til HMN ved indgåelse af fjernvarmeleverancen til den pågældende ejendom. Egedal Fjernvarme skal dog kun betale kompensation hvis HMN gør krav på at der betales kompensation. Der er endvidere fastlagt en klar praksis for forsyningspligt. Hvorved forsyningspligten overgår fra HMN til Egedal Fjernvarme - der via godkendelse af et projekt, har fået tildelt et forsyningsområde. Ved godkendelse af projektforslag, uden tilslutningspligt, fastlægges forsyningspligten i området efter reglerne i projektbekendtgørelsen hvorefter Egedal Fjernvarme senest 5 år efter projektforslaget er godkendt tildeles forsyningspligt i området. Det bemærkes at HMN til enhver tid har pligt til at forsyne eksisterende naturgaskunder i området. I forundersøgelsen/projektforslaget for Slagslunde er nettovarmebehovet for Slagslunde Fjernvarmeværk det samme i referencescenariet og projektscenariet. I projektscenariet er der som forudsat i hjælpepakken regnet med en biomassekapacitet på 1 MW. Dette anlæg vil ikke direkte kunne dække behovet alene. Ud fra de beregninger, der er udført under forundersøgelsen/projektforslaget for substitution af naturgasbaseret kraftvarme med biomassevarme i Slagslunde. Fremgår det, at etablering af en ca. 3 km transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde fremstår som den mest fordelagtige løsning målt på bruger og selskabsøkonomi. 1.8 Projektets udbygning og udvikling fra 2014 til 2018 Udbygningen i forsyningsområdet - Egedal By, er frem til marts 2014 forløbet planmæssigt i forhold til de forudsætninger, der er indeholdt i et i Egedal By, Ny varmecentral i Maglevad som er godkendt af Egedal Kommune i oktober Side 15/41

16 Egedal Fjernvarme ANVENDELSE NETTO ETAPE OMRÅDE VARME MWh Etape 1 Egedal By Projekt for udbygning af ledningsanlægget i forsyningsområdet Stenløse Nord - planlægges udviklet og detaljeret for udbud i Hovedentreprise, der omfatter levering og udførelse af præisolerede fjernvarmeledninger fra den eksisterende hovedledning, beliggende i Dam Holme, ved det nye energianlæg / flis baseret varmecentral i Maglevad. I forsyningsområdet Stenløse Nord planlægges markedet bearbejdet og udbygget i 8 etaper / delområder. Med 1. prioritet til udbygning i etape 1, 2 og 3 samt derefter etape 6 - som en gennemgående akse for fremføring af hovedledninger. Det er i denne del af det samlede forsyningsområde, der er den største energitæthed svarende til ca. 65 % af det samlede netto varmebehov i forsyningsområdet på i alt MWh. Det forventes - at der i perioden fra 2014 til 2018, hvor Egedal Fjernvarme ikke er pålagt forsyningspligt - kan opnås en samlet tilslutningsgrad på knap 80 % af det samlede nettovarmebehov i området, svarende til godt 50 % af de potentielle forbrugere i området. Foruden tilslutning af storforbrugerne i etape 1, 2, 3 og 6 forventes der i denne periode en tilslutning af mindre forbrugere efterhånden som disse ønskes tilsluttet nettet i de øvrige etaper. Derfra forventes der over en periode på år - en løbende omstilling af de resterende 20 % af det samlede nettovarmebehov, bestemt af hvornår de resterende naturgaskedler af driftsmæssige årsager skal udskiftes. ANVENDELSE NETTO ETAPE OMRÅDE VARME MWh Etape 1 Erhvervsområde % 60% 70% 77% 83% Etape 2 Erhverv / Uddannelse % 90% 94% 94% 94% Etape 3 Større boliger og erhverv % 39% 60% 70% 80% Etape 4 Erhverv % 30% 50% 60% 69% Etape 5 Enfamiliehuse % 50% 60% 70% 75% Etape 6 LKV % 0% 93% 99% 99% Etape 7 Enfamiliehuse / Elvarme % 0% 50% 60% 70% Etape 8 Enfamiliehuse % 0% 50% 60% 65% STATUS % 33% 64% 72% 79% ANVENDELSE POTENTIELLE KUNDER Side 16/41

17 Egedal Fjernvarme ETAPE OMRÅDE STK Etape 1 Erhvervsområde 20 35% 45% 55% 60% 65% Etape 2 Erhverv / Uddannelse 13 15% 38% 46% 46% 46% Etape 3 Større boliger og erhverv 142 0% 5% 13% 23% 37% Etape 4 Erhverv 52 0% 19% 38% 50% 62% Etape 5 Enfamiliehuse 88 0% 42% 52% 64% 69% Etape 6 LKV % 0% 25% 75% 75% Etape 7 Enfamiliehuse / Elvarme 73 0% 0% 40% 52% 64% Etape 8 Enfamiliehuse 161 0% 0% 33% 44% 50% STATUS 553 2% 12% 33% 44% 53% Side 17/41

18 Transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde: Såfremt der etableres en transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde, vil dette medføre, at der fra energianlægget i Maglevad kan leveres et samlet nettovarmebehov på ca MWh til Slagslunde, hvis der er kapacitet nok til det. Varmebehovet for Slagslunde Fjernvarmeværk er baseret på informationer om årsforbruget og et estimat af fordelingen henover året. I forsyningsområdet Stenløse Nord er projektet planlagt, udviklet og detaljeret - for udbud i en hovedentreprise, der omfatter levering og udførelse af præisolerede fjernvarmeledninger i forsyningsområdet som helhed. Udbygningsplanen er baseret på, at der i den første fase fra 2014 til 2018, etableres hovedledninger fra den eksisterende varmecentral i Maglevad og frem til delområde 6. I øvrige delområder, udbygges der efter behov med lokale forsyningsledninger gadeledninger og stikledninger - for løbende tilslutning af nye forbrugere, der ønsker at skifte fra naturgas/olie/elvarme til fjernvarme. Det forudsættes at der i denne periode, inden for delområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 opnås en tilslutning der svarer til 70 % af det samlede netto varmebehov i disse områder. På området ved Maglevad er der i 2013 etableret en ny biomasse / træpillefyret varmecentral på 1,25 MW. Varmecentralen er leveret som en komplet turnkey løsning bestående af en mobil enhed der senere kan flyttes ind / integreres i den permanente bygning / varmecentral på Maglevad. De 2 eksisterende oliefyrede Container-varmecentraler er ultimo 2013 og primo 2014, blevet frigjort som midlertidige / mobile varmecentraler, ved henholdsvis KAB s boligbebyggelse ved Harreleddet / Dådyrleddet i Stenløse Syd og Føtex ved Stationscentret i Egedal By Etape 1. De 2 containercentraler der har en samlet kapacitet på 2,5 MW kan evt. ombygges til bioolie / alternativt bibeholdes de på gasolie hvorefter de evt. kan opstilles på Maglevads område, hvor de kan anvendes som spids- og reservelast - sammen med den mobile biomasse baserede varmecentral. På baggrund af den planlagte udbygning i forsyningsområdet Stenløse Nord samt en mulig forsyning af bæredygtig fjernvarme til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a., via en transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde har der været behov for at revurdere anlæggets samlede kapacitet og bestykning i forhold til det projektforslag for udbygning af bæredygtig fjernvarme i Egedal By, der blev godkendt af Egedal Kommune i oktober Side 18/41

19 2 Forhold til lovgivning og varmeplanlægning Lov om varmeforsyning LBK nr af og seneste ændring hertil 9 regulerer varmeplanlægningen i Danmark. et anbefaler en fjernvarmeløsning der er baseret på anvendelse af biomasse som brændsel, samt vedvarende energi som solvarme og jordvarme - hvilket er tilladt efter projektbekendtgørelsen BEK nr. 374 af 14/12/2013, idet det ikke er omfattet af Tilslutning til kollektiv energiforsyning Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg, indeholder bestemmelser der definerer om kommunalbestyrelsen kan pålægge ny og eksisterende bebyggelse, tilslutnings- og forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Der er i dette projektforslag, ikke indeholdt bestemmelser om at kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget medfører, at der indføres tilslutningspligt til den kollektive energiforsyning i Forsyningsområdet Stenløse Nord. Dette indebærer at nuværende og fremtidig bebyggelse i forsyningsområdet er fritaget for en eventuel tilslutningspligt 10. Forsyningsområdet Stenløse Nord, er i den kommunale varmeplan, udlagt til kollektiv energiforsyning baseret på individuel naturgasforsyning. Området vil ved Byrådets godkendelse af projektforslaget, ændre status i den kommunale varmeplan samt kommune- og lokalplaner, der vedrører dette område - som værende udlagt til kollektiv energiforsyning baseret på bæredygtig fjernvarmeforsyning. Bestemt af, at det fremgår af beregninger i dette projektforslag - at dette er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning ved sammenligning med relevante alternative scenarier. Der er i dette projektforslag ikke indeholdt bestemmelser om - at kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget medfører, at der indføres tilslutningspligt til den kollektive energiforsyning i forsyningsområdet Stenløse Nord. 2.2 Den kommunale varmeplan Kommuner og forsyningsvirksomheder er pålagt, at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 9 Ændringer ved lov nr. 577 af 18/06/2012 1, lov nr af 28/11/ og lov nr. 903 af 04/07/ Jf. bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 (med tilhørende ændringer BEK nr af 13/12/2011), 15 stk. 6 og 17 stk. 3. Side 19/41

20 Den kommunale varmeplan revideres løbende og dette projektforslag vil indgå som en del af kommunens samlede varmeplan. Status på den kommunale varmeplan for Egedal By er, at der i tillæg til kommuneplanen samt de lokalplaner, der er udarbejdet for godkendelse af de planlagte bebyggelser i det samlede område, er forudsat kollektiv energiforsyning baseret på bæredygtig fjernvarme. Vedtagelsen af projektforslaget, vil medføre en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme i forsyningsområdet Stenløse Nord. Forsyningsområdet er beliggende umiddelbart op til energianlægget i Maglevad, med tilhørende installationer og anlæg for produktion af vedvarende energi. Forsyningsområdet er opdelt i 8 delområder der forventes at afspejle en etapeopdelt udførelse - se Bilag 2 benævnt Etapeopdeling - Forsyningsområde Stenløse Nord. Iht. projektforslagets anbefaling udlægges området til kollektiv energiforsyning - baseret på bæredygtig fjernvarme baseret på biovarme og vedvarende energi som sol- og jordvarme. Dette vil være i overensstemmelse med de målsætninger, der er indeholdt i Egedal Kommunes strategiske varmeplan, samt opstillede mål og planer for udfasning af fossile brændsler, ved løbende tilpasning og ændring af den kommunale varmeplan. 2.3 Projektbekendtgørelsen Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag samt procedure for projektforslagets endelige vedtagelse er affattet i Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 374 af 15/04/2013 kaldet Projektbekendtgørelsen. Følgende tekst stammer fra Projektbekendtgørelsen kapitel 4 med tilhørende ændringer 11 : 23. Ansøgning om godkendelse af projekter (projektforslag) for kollektive varmeforsyningsanlæg skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens vurdering af projektet: 1) Den eller de ansvarlige for projektet. 2) Forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold og varmekilder, jf. 4, og forholdet til kommune- og lokalplaner. 3) Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. 4) Fastlæggelse af forsyningsområde og varmebehov, fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret, og anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold samt 11 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr af 15/11/2013. Side 20/41

21 for affaldsforbrændingsanlæg forholdet mellem forbrændingskapaciteten og affaldsgrundlaget, jf. 50 b i lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør heraf. 5) Tidsplan for etableringen og ved konverteringsprojekter en redegørelse for varmegrundlaget og konverteringsforløbet. 6) Arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere m.v., der er nødvendige for anlæggets gennemførelse. 7) Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber og virksomheder m.fl. 8) Økonomiske konsekvenser for forbrugerne. 9) Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. 10) Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af varme- eller naturgasdistributionsnet, anses individuel forsyning for et relevant scenarium. Stk. 2. Ved de samfundsøkonomiske vurderinger og analyser nævnt i stk. 1, nr. 9 og 10, anvendes den på tidspunktet for kommunalbestyrelsens afgørelse senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af projektforslagenes forskellige karakter og baggrund bestemme, at oplysninger om et eller flere forhold nævnt i stk. 1, nr. 1-9, og nr. 10, 1. pkt., ikke skal foreligge, hvis oplysningerne skønnes at være af uvæsentlig karakter for projektforslaget, ligesom kommunalbestyrelsen kan kræve yderligere oplysninger. For kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgninger efter 10, stk. 2, og 17, stk. 5-7, skal der ikke foreligge oplysninger om forhold nævnt i stk. 1, nr. 10, 1. pkt. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe bestemmelse om en faseopdeling af projektbehandlingen således, at der kan foretages en mere overordnet behandling før den tekniske behandling. En sådan fremgangsmåde kan f.eks. anvendes i forbindelse med projekter, der berører flere kommuner. 2.4 Lokalplan 08 - ny varmecentral i Maglevad - Egedal By For byudviklingsområdet ved Egedal Station benævnt Egedal By er der i den kommunale planlægning forudsat en CO 2 -fri energiforsyning baseret på udbygning af bæredygtig fjernvarme i området. Egedal Kommune har udarbejdet Lokalplan nr. 08, for området hvor i der indgår: - Biomassebaserede kedler med en samlet effekt på 5 MW - Biooliekedel eller lign. som reservelast med effekt på 5 MW - Biomassekraftvarmeanlæg med forgasning på 76 kw el / 165 kw Lokalplanen giver mulighed for, at den biomassebaserede varmecentral kan udbygges til et mere komplekst energianlæg, hvor den biomassebaserede varmeproduktion suppleres med solvarme og varmeakkumulering. Side 21/41

22 Solvarmeanlægget planlægges efter behov evt. udført i flere etaper, inden for det afgrænsede område, hvor det vil være muligt at etablere op til i alt m 2. Lokalplanen giver mulighed for at der udover de tekniske anlæg for produktion af biovarme og solvarme, etableres et bygningsareal for kontor / møde / undervisningslokale - samt mindre faciliteter for opbevaring / værksteder / garage mv. 3 Netto varmebehov I det følgende er opstillet forudsætningerne for nettovarmebehovet for den løbende udbygning i Egedal By. 3.1 Maglevad Udvikling i netto varmebehov Ved idriftsættelse af den mobile fjernvarmecentral i Maglevad i december måned i 2013, blev den eksisterende Føtex butik der indgår i Egedals Stationscenter tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Maglevad. Egedals nye Rådhus og Sundhedscentret er efterfølgende blevet tilsluttet som planlagt. Foreløbig for byggevarme under byggeriets færdiggørelse. De øvrige planlagte byggerier i Egedal By, 1. etape DAB Plejecenter og Ældreboliger forventes tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Maglevad i 2014 / Forsyningsområde: Egedal by Etape 1 og 2 År Udbygget areal [m 2 / år] [m 2 i alt] Nyt behov [MWh] Nettovarme Samlet behov [MWh] Til Side 22/41

23 Forsyningsområde: Slagslunde År Udbygget areal Nettovarme [m 2 / år] [m 2 Nyt behov i alt] [MWh] ab værk [MWh] Til Forsyningsområde: Stenløse Nord År Udbygget areal Nettovarme [m 2 / år] [m 2 Nyt behov Samlet behov i alt] [MWh] [MWh] Til Redegørelser om projektansøgers forhandlinger 4.1 Redegørelse for intern koordinering Egedal Kommune / Egedal Fjernvarme, har afholdt orienterende møder med Egedal Kommunes varmeplanafdeling, samt øvrige relevante centre inden for plan og teknikområdet som helhed - vedrørende den planlagte udbygning af fjernvarmeforsyningen i Egedal By. et for udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i udbygningsområdet Egedal By, er godkendt af Byrådet i Egedal Kommune i oktober Dette projektforslag der vedrører ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme i et område der er beliggende omkring og syd for Maglevad. Er benævnt Forsyningsområde Stenløse Nord. et er udarbejdet i overensstemmelse med den strategiske varmeplanlægning i Egedal Kommune samt den overordnede politisk målsætning om på lang sigt at udfase de fossile brændsler i Egedal Kommune. Side 23/41

24 4.2 Udtalelser fra berørte forsyningsselskaber Området - som med godkendelsen af dette projektforslag bliver fjernvarmeforsynet, er i den nuværende varmeplan udlagt til individuel naturgasforsyning. Byrådets godkendelse af projektforslaget medfører derfor en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. For at samle op på aftaler og planer for forsyningsområdet Stenløse Nord er der allerede under udarbejdelsen af projektforslaget for Udbygningsområdet Egedal By / Park afholdt møder og samtaler med HMN Naturgas og Vestforbrænding Fjernvarme. På baggrund af det endelige projektforslag samt de ændringer der i 2013 er indført i Projektbekendtgørelsen vil der som aftalt ske fornyet henvendelse til de berørte forsyningsselskaber. 4.3 Udtalelser fra berørte boligselskaber Under udarbejdelsen af nærværende projektforslag har der været henvendelser fra en række brugere i området ved Maglevad. Henvendelserne har omfattet uddannelsesinstitutioner og offentlig service samt erhverv og boliger m.fl. Der er gennemført en række forundersøgelser for at belyse muligheden for udbygning af kollektiv energiforsyning baseret på bæredygtig fjernvarme i et område, hvor bebyggelsen forudsættes udført som lavenergibebyggelse. 5 Energiforsyning 5.1 Varmekilder Den fremtidige fjernvarmeforsyning i forsyningsområdet Stenløse Nord, vil med godkendelsen af dette projektforslag være baseret på en miljøvenlig og fremtidssikret CO 2 -neutral fjernvarme, fra nyetableret biomassebaseret varmecentral i lokalområdet Maglevad. Det nuværende produktionsanlæg ved Maglevad, er baseret på biomasse og planlagt udbygget med solvarme. Der er planlagt udvidelse med yderligere kapacitet i takt med udviklingen af varmebehovet i udbygningsområdet i Egedal By. Udbygningen af bæredygtig fjernvarme i området ved og syd for Maglevad vil ændre den planlagte udbygning af det samlede energianlæg ved Maglevad. Tilsvarende vil en forsyning af bæredygtig fjernvarme til Slagslunde via en transmissionsledning fra Maglevad til Slagslude øge behovet for udbygning af kapaciteten. Side 24/41

25 5.2 Forsyningsforhold I den kommunale varmeplan for Egedal Kommune, er forsyningsområdet udlagt til kollektiv energiforsyning baseret på individuel naturgasforsyning. Ved byrådets godkendelse af dette projektforslag vil området ændre status i den kommunale varmeplan fra naturgas til fjernvarme. 6 Tidsplan for etablering 6.1 Godkendelse af projektforslag I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, kaldet Projektbekendtgørelsen, er kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune ansvarlig for at gennemføre myndighedsbehandlingen for dette projektforslag. Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget, skal dette udsendes i 4 ugers høring ved relevante forsyningsselskaber (leverandører af kollektiv energiforsyning / overskudsvarme.) 6.2 Etableringsplan Der påtænkes udført en ny biomassebaseret varmecentral suppleret med solfangere. Beregningerne i nærværende projektforslag er baseret på følgende plan for Maglevad for de kommende år: Forsyningsområde Stenløse Nord: - Der afholdes udbud for udførelse af præisolerede fjernvarmerør i hovedentreprise inden for forsyningsområdet som helhed Transmissionsledning fra Maglevad til Slagslunde: - Der afholdes udbud for udførelse af præisolerede fjernvarmerør i hovedentreprise ved etablering af ny transmissionsledning Kapacitetstilpasning af energianlæg på Maglevad: - Den mobile varmecentral på 1,25 MW antages at blive solgt til samme pris som det koster at etablere ekstra 1,25 MW samtidigt med investeringen i den øvrige nye kedelkapacitet. Det svarer i beregningerne til at man alternativt kobler den eksisterende kedel på det nye anlæg således at virkningsgraden også forbedres for dén. - Der etableres 3 MW fliskedelkapacitet + 1 MW til forsyning af Slagslunde iht. barmarkspakken. Status 2014: Kapacitet på Maglevad: 5,25 MW m 2 solfangere m 3 akkumuleringstank etableres Kapacitetstilpasning af energianlæg på Maglevad: - Der etableres yderligere 4 MW fliskedelkapacitet. Side 25/41

26 Status 2017: Kapacitet på Maglevad: 9,25 MW. I ovenstående opgørelse er ikke inkluderet den mulige reservekapacitet, der kan etableres i form af eksisterende oliekedler på i alt 2 MW. 6.3 Udbygningstakt Som forudsætning for at realisere fjernvarmeforsyningen fra Maglevad, er der påregnet en udbygning af fjernvarmeledninger og forsyningsenheder fordelt over årene. En stor del af investeringen i udbygningen af hovedledningsnettet i forsyningsområdet Stenløse Nord samt den planlagte udbygning af kapaciteten på Maglevad for biovarme og solvarme - må dog pålægges som investeringsomkostning i de første år, jf. figur De høje værdier i år 2034 og 2037 udgør hovedsageligt reinvesteringer i kedelkapacitet efter endt levetid. Figur Årlige investeringer på udbygning af kapacitet Maglevad og ledningsnettet for Stenløse Nord Side 26/41

27 7 Brugerøkonomi Fjernvarmeforbrugerne, der forsynes direkte fra Maglevad vil såfremt projektforslaget godkendes, kunne forvente at få en varmepris betydeligt lavere end tilfældet vil være for forsyningen af Egedal By alene. Det skyldes især at der er flere forbrugere til at fordele omkostningerne imellem og at et varmeværk i større skala lettere vil kunne få rentabilitet i etablering af højeffektive enheder. Antages som udgangspunkt at forbrugerne vil få samme fjernvarmetariffer som anvendt i projektforslaget for Egedal By, vil der genereres et overskud for Egedal Fjernvarme. I henhold til varmeforsyningsloven skal fjernvarmeselskaber hvile i sig selv, dvs. hvis der genereres et overskud, skal det tilbagebetales til forbrugerne. Dog kan der accepteres udsving fx ifm. forventede anlægsinvesteringer, hvor der påregnes større udgifter i et bestemt år. Sådanne investeringer kan afskrives over en årrække således at der undgås store udsving i kundernes varmepris fra år til år. Som udgangspunkt antages tarifferne som angivet nedenfor, svarende til tarifferne for Egedal By blot med en halvering af tilslutningsbidraget. 7.1 Brugerbetaling Tilslutning: Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms Tilslutningsbidrag pr. bolig 4.590, ,50 Målerafgift/grundafgift pr. stk. 400,00 500,00 Stikledningsbidrag , ,25 Faste årlige afgifter: Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms Fast målerafgift pr. stk. 400,00 500,00 Fast arealafgift pr m 2 30,00 37,50 Variable afgifter: Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms Variabel flowafgift pr. m 3 fjernvarmevand 2,50 3,13 Variabel afgift pr. MWh 295,00 368,75 Side 27/41

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Egedal Kommune Fjernvarmeforsyningen

Egedal Kommune Fjernvarmeforsyningen August 2013 Egedal Kommune Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i Egedal By Ny varmecentral i Maglevad Algade 43 4000 Roskilde Telefon: 46 32 04 70 Fax: 46 32 04 77 August 2013 Egedal

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Egedal Kommune Stenløse Syd Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning Etablering af ny varmecentral

Egedal Kommune Stenløse Syd Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning Etablering af ny varmecentral Januar 2013 Egedal Kommune Stenløse Syd Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning Etablering af ny varmecentral Algade 43 4000 Roskilde Telefon: 46 32 04 70 Fax: 46 32 04 77 Januar 2013 Egedal Kommune

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger

DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger (Varmeforsyning) DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 566 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer N O T AT 5. december 2012 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/7 Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer 1. Kompensation ved konvertering (udkastets 7, stk. 1-6, og bilag 2) Efter gældende regler kan

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere