Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse"

Transkript

1 Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus: Direktør Jens Peter Steensen * Overlæge Steen Joop Bonnema Overlæge Niels Espensen Yngre læge Thomas Brøcher Christophersen Sydvestjysk Sygehus: Ledende overlæge Claus Vinther* Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal Sygehus Lillebælt Lægelig direktør Dorthe Crüger* Overlæge Hanne Dalsgaard Yngre læge Rikke Andersen Raun Læge Lasse Bugge (indstillet af Lægekredsforeningen)* Overlæge Kirstin Petersen Yngre læge Martin Hulgaard Yngre læge Anne Cathrine Raug (indstillet af Lægeforeningen) Sygehus Sønderjylland: Lægelig direktør Søren Aggestrup Overlæge Per Helligsø (indstillet af Lægeforeningen)* Uddannelsesansvarlig overlæge Peter Lyndrup Yngre læge Line Brunemark Berg (indstillet af Yngre Læger) Psykiatriområdet: Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen* Overlæge Else B. Knudsen Yngre læge Trine Tandrup Syddansk Universitet: Dekan Ole Skøtt, Syddansk Universitet Chefkonsulent Birgitta Wallstedt Ikke tilstede Bemærkninger Erstatter Jesper Schmidt Praksisområdet Fuldmægtig Gitte Kristensen Alm. praktiserende læge Jesper Isaksen * Alm. praktiserende læge Kristina de Leon (indstillet af Praksisudvalget) Alm. praktiserende læge Kristian Riis Jensen (udpeget af Lægeforeningen) Yngre Læge Michael Hejmadi Erstatter Torben Dybdahl Grønland: Cheflæge Carsten Thordal, DIH, Nuuk Sekretariatet: Sekretariatschef Dorte Qvesel* AC-fuldmægtig Anette Grum-Nymann (referent) *=Medlem af Forretningsudvalget 1

2 Referat Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 19. december Oplæg ved Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling, Århus Universitetshospital om ledelse af lægelig videreuddannelse i kliniske afdelinger 4. Oplæg ved PUF-lektor og uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg om undersøgelse af kvaliteten af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark efter reform af speciallægeuddannelsen 5. Speciallægeuddannelsen - status og perspektivering 6. Fireårsregel og konsekvenser 7. Uddannelsespolitisk oplæg fra Danske Regioner 8. Generelle kurser - kursusprogrammer 9. Godkendelse af udkast til årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer 11. Meddelelser fra formanden 12. Kommende møder 13. Eventuelt Indstilling: Til godkendelse Dagsordenen blev godkendt. Yngre læge Anne Cathrine Raug blev budt velkommen i Rådet. Hun erstatter yngre læge Jesper Schmidt i Rådet. 2

3 Dagsordenspunkt 2: Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 19. december 2011 Indstilling: Til godkendelse Referatet blev godkendt i Rådet. Dagsordenspunkt 3: Oplæg ved Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling, Århus Universitetshospital om ledelse af lægelig videreuddannelse i kliniske afdelinger Den uddannelsesansvarlige overlæge er leder af lægelig videreuddannelse i den enkelte kliniske afdeling. Funktionen kan opfattes som en administrativ funktion men den indeholder tillige en lang række udviklingsopgaver, der kræver lederskab. Selv om uddannelsesansvarlige overlæger anerkendes for deres ledelses- og administrative evner, virker det, som om de har vanskeligt ved at udøve ledelse. Faktorer der påvirker uddannelsesansvarlige overlægers ledelsesfunktion vil blive diskuteret. Indstilling: Til drøftelse Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling holdt oplæg om sit ph.d projekt om ledelse af den lægelige videreuddannelse i kliniske afdelinger. Den uddannelsesansvarlige overlæge opfattes af de øvrige læger i afdelingen, som havende en lederrolle. Ledelse som koncept er både administration og lederskab. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal mestre såvel administrative opgaver, som lederskab. De administrative opgaver er udarbejdelse af uddannelsesprogrammer, introduktion samt planlægning og organisering af uddannelsen i afdelingen. Ledelsesopgaverne er bl.a. at lede nye initiativer på vej, opfølgning, kvalitetssikring, supervision, udvikling, uhensigtsmæssige forløb m.m. Det at være uddannelsesansvarlig overlæge opfattes primært som en administrativ og ikke altid attraktiv funktion. Ved udvikling af lederkompetencer anbefales det at fokusere på en kombination af personlig udvikling og kursus. Udviklingsplaner fra uddannelsesansvarlige overlæger fokuserer ofte på det administrative område som de uddannelsesansvarlige overlæger som regel allerede er gode til. Den lægelige videreuddannelse er en målstyret uddannelse, som skal erhverves i klinisk kaos. Målstyret uddannelse har klare mål, fastlagte rammer og struktur og tager udgangspunkt i de syv lægeroller. Klinisk arbejde og uddannelse kan ikke altid planlægges. Det er et fleksibelt system, det er styret af tilfældigheder, opprtunistiske læringssituationer og som tager udgangspunkt i arbejdssituationer og ikke i roller. 3

4 Fire kernespørgsmål fire dillemmaer for den uddannelsesansvarlige overlæge: Hvad er mine opgaver og hvilket ansvar har jeg? Hvem er jeg leder for? Hvordan skal jeg lede? Hvor udøver jeg mit lederskab? Hospitalsverdenen er en kompleks organisation med uddannelseslæger, vejledere, uddannelsesansvarlige overlæger, afdelingsledelse og hospitalsledelse. Samtidigt kommer initiativer udefra fra universiteter, PUF-lektorer, Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Råd, Det Regionale Råd og fra Den Lægelige Videreuddannelse. Der er et skisma mellem specialeselskabernes meget høje ambitioner for de kommende speciallægers kompetencer og sygehusenes behov for, at der også ansættes vandbærere, som kan klare driften. Driften er en forudsætning for uddannelse. Udmøntning af den uddannelsesansvarlige overlæges lederskab skal gerne skabe situationer hvor uddannelseslægen møder patienten sammen med en mere erfaren læge. Det er vigtigt med dialog med hospitalsledelsen om hvordan det går med den lægelige videuddannelse. Der er et indbygget paradoks i videreuddannelsen af læger idet det udfra en virksomhedsopfattelse er der stor investering i at videreuddanne lægerne. Sygehusene ved ikke om de uddanner til eget sygehus i egen region eller til en anden region. Dagsordenspunkt 4: Oplæg ved PUF-lektor og uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg om undersøgelse af kvaliteten af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark efter reform af speciallægeuddannelsen PUF-funktionen har i samarbejde med Den Lægelige Videreuddannelse udarbejdet en artikel om uddannelsesreformens resultater ud fra data fra fra Region Syddanmark. Indstilling: Til drøftelse Oplæg om forbedret lægelig videreuddannelse efter implementering af den nye speciallægeuddannelse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i besvarelser fra læger i Region Syddanmark i hhv og 2010 af de 24 spørgsmål fra heraf to globale spørgsmål om afdelingens uddannelsesindsats og lægens eget udbytte af uddannelsen. 70% af de adspurgte læger har besvaret spørgsmålene. 4

5 Der er signifikant forbedring i besvarelserne af seks af spørgsmålene herunder de to globale spørgsmål: Afdelingens samlede uddannelsesindsats Samlet uddannelsesudbytte Deltagelse i kvalitetsarbejde og forskning Administrativt arbejde Undervise selv Afdelingens uddannelsesmiljø Der er ikke observeret nogen bedring indenfor de andre 18 spørgsmål. Det blev nævnt, at man ikke kan forvente, at introduktion og arbejdstilrettelæggelse forbedres på baggrund af en uddanlnelsesreform. Introduktion er blevet meget kompleks med introduktion til en række administrative procedurer i forbindelse med dokumentationskrav og den danske kvalitetsmodel med videre. Dette kan betyde, at introduktionen til alle de administrative systemer på sygehuset tager en så stor del af tiden, at introduktionen til selve afdelingen nedprioriteres. Den arbejdsgruppe, der var nedsat til at formulere nye spørgsmål til er nedlagt. Opgaven med at formulere nye spørgsmål bliver taget op igen som følge af status og perspektiveringsrapporten fra Sundhedsstyrelsen. Dagsordenspunkt 5: Speciallægeuddannelsen status og perspektivering Sundhedsstyrelsen har i februar 2012 udgivet rapporten "Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering". I rapporten indgår en beskrivelse af mål og organisering af speciallægeuddannelsen, specialestrukturen, gennemførslen i den kliniske enhed og den teoretiske uddannelse samt implementeringen af kompetencevurdering og evalueringsmetoder. Derudover indeholder rapporten en vurdering af, hvordan speciallægekommissionens anbefalinger er blevet implementeret samt om målene er nået og fungerer set i lyset af udviklingen i sundhedsvæsenet. I forlængelse af rapporten afholdt Sundhedsstyrelsen den 7. marts 2012 en konference om speciallægeuddannelsen; hvor flere af emnerne fra rapporten blev præsenteret. Der er udarbejdet en handlingsplan og en fordeling af hvem der er ansvarlig for opgaverne. Handlingsplanen vedtages ved det kommende møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Indstilling: Til drøftelse Det blev besluttet at tage rapporten op igen på næste møde i Rådet, hvor handleplanen fra status og perspektiveringsrapporten er udkommet. 5

6 Dagsordenspunkt 6: Fireårsregel og konsekvenser Ifølge fireårsreglen skal hoveduddannelsen i et speciale være påbegyndt senest fire år efter første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse (KBU). For de læger, som fik ansættelse i KBU-forløb pr. 1. august 2008 udløber fristen således den 1. august For læger, som har opnået tilladelse til selvstændigt virke på andet grundlag end den kliniske basisuddannelse efter den 1. august 2008 gælder, at hoveduddannelsen i et speciale skal være påbegyndt senest tre år efter erhvervelse af tilladelse til selvstændigt virke. Læger som har gennemført turnus er ikke omfattet af fireårsreglen. Fireårsreglen har den konsekvens, at såfremt en læge har overskredet fireårsfristen, og der ikke foreligger en tilladt overskridelse af fristen eller en meddelt dispensation fra Sundhedsstyrelsen kan lægen ikke påbegynde et hoveduddannelsesforløb, og forløbet må besættes med anden læge, der opfylder betingelserne. Det er Den Lægelige Videreuddannelse og ansættelsesudvalgene, der skal sikre, at fireårsfristen er overholdt for den enkelte ansøger af et hoveduddannelsesforløb, og at der i givet fald foreligger tilstrækkelig dokumentation for en eventuel forlængelse af fireårsfristen. Der er 68 læger, som fik ansættelse i klinisk basisuddannelse i Region Syddanmark i sommeren 2008 og som derfor kan blive berørt af fireårsreglen pr. 1. september En gennemgang af og har vist at 26 af de 68 læger er i et hoveduddannelsesforløb. 19 læger har godkendt fravær - udsættelse af KBU, barsel, forskning etc. og vil derfor tidligst blive berørt af 4 års reglen fra Syv af de 68 læger vil falde for fireårsreglen, medmindre de får ansættelse i et hoveduddannelsesforløb senest 1. september Herudover falder 16 af de 68 læger måske for fireårsreglen. Lægerne fremgår ikke i vores databaser dvs. at vi ikke kender deres status i forhold til fireårsreglen fordi de i perioder ikke har været ansat i en uddannelsesstilling. Indstilling: Til drøftelse Cirka en tredjedel af KBU-lægerne, som startede 1/8 og 1/ i Region Syddanmark kan blive berørt af fireårsreglen. Der er syv læger, som helt sikkert falder for fireårsreglen, hvis ikke de får hoveduddannelsesforløb til efteråret Der ligger en meget stor rådgivningsopgave i at undgå, at for mange læger bliver ramt af fireårsreglen. Lægerne må måske fremover satse på mere end ét speciale for at øge deres muligheder. Således har flere læger i sidste ansættelsesrunde søgt en almen medicinsk introduktionsstilling for at have en alternativ mulighed, hvis det ikke lykkes at få det søgte hoveduddannelsesforløb. 6

7 Fireårsreglen er blevet lempet en lille smule ved, at lægen nu kan ansættes i hoveduddannelsesforløb, der er slået op inden udløbet af fireårsreglen. Ansættelsesstart må således godt ligge efter fireårsfristens udløb. I tider med mangel på speciallæger, har der været ønske om at få lægerne hurtigere igennem speciallægeuddannelsen. Fireårsreglen betyder, at ikke alle kan få det speciale de gerne vil have, men at nogle læger må vælge et andet speciale. En undersøgelse har imidlertid vist, at lægerne tidligere havde en gennemsnitlig kandidatalder på omkring 8 år når de påbegyndte speciallægeuddannelsen. Dette er nu faldet til gennemsnitligt 4,6 år inklusive orlov til forskning og barsel mv. Det er væsentligt at bemærke, at fireårsreglen er vedtaget i en situation, hvor der var underskud af speciallæger. Dette er ved at ændre sig nu og der vil i årene fremover være overskud af læger og speciallæger således, at fireårsreglen kan synes unødvendig. Dagsordenspunkt 7: Uddannelsespolitisk oplæg fra Danske Regioner Der har under Danske Regioner været nedsat en arbejdsgruppe som har set på uddannelsespolitik inden for sundhedsområdet. Den Lægelige Videreuddannelse har tidligere udarbejdet og fremsendt udkast til høringssvar for Det Regionale Råd. Det uddannelsespolitiske oplæg foreligger nu i sin endelige form. Indstilling: Til drøftelse Der er i det uddannelsespolitiske oplæg meget fokus på aftagersiden. Det store tema i forbindelse med det uddannelsespolitiske oplæg har været det medicinske studenteroptag. De vestdanske universiteter omfatter også Syddansk Universitet i Odense og ikke kun universiteterne i Aalborg og Aarhus. I Aalborg vil man gerne have flere studenterpladser og ikke bare en refordeling af de eksisterende pladser. Rådet anså det for væsentligt at arbejdet med udarbejdelse af målbeskrivelser for specialerne bevares i de videnskabelige selskaber. Danske Regioner vil efterfølgende udarbejde en handleplan for lægeområdet. Punktet vil således blive genoptaget når denne foreligger, så Rådet kan forholde sig konkret til det uddannelsespolitiske oplæg. Dagsordenspunkt 8: Generelle kurser LAS-kurserne er ændret til SOL-kurser og er der udarbejdet nye kursusprogrammer. Der har været afholdt kurser i SOL1 og SOL3 i efteråret 2011 og i

8 Indstilling: Til godkendelse LAS-kurserne er blevet ændret til SOLkurser. Kurserne ligger nu i hoveduddannelsen. SOL1 og SOL3 afholdes i regionen og SOL2 afholdes i Sundhedsstyrelsen. Et rådsmedlem er underviser på SOL3 i Videreuddannelsesregion Øst. Man tilbyder kursisterne at få udarbejdet en Jungs typeindikator. Underviserne er blevet certificeret til at udføre denne testtype. Det opleves, at der er stort udbytte af typeindikatortesten. Det er vigtigt, at der afsættes tid og penge til, at underviserne certificeres til at gennemføre test og opfølgning. Der vil fremadrettet indgå test også i kursusprogrammet for Region Syd. Kursusprogrammer for SOL1 og SOL3 er godkendt. Dagsordenspunkt 9: Godkendelse af udkast til årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 2011 Udkast til årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 2011 er udarbejdet og forelægges Rådet. Indstilling: Til godkendelse Årsberetningen blev godkendt. Dagsordenspunkt 10: Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer Nyt fra: 8 1. Odense Universitetshospital 2. Sygehus Lillebælt 3. Sygehus Sønderjylland 4. Sydvestjysk Sygehus 5. Psykiatrien 6. Praksisafdelingen 7. Praksiskoordinatorerne 8. Syddansk Universitet Indstilling: Til orientering 1. Odense Universitetshospital Der er meget fokus på uddannelse i FAM også i Svendborg.

9 2. Sygehus Lillebælt Der er blevet afholdt intern forsknings- og karrierredag 3. Sygehus Sønderjylland Der er meget fokus på centerdannelse. Der har i den forbindelse været afholdt samtaler med alle ledende overlæger med henblik på etablering af centerledelser. I forbindelse med centerdannelserne skal flere uddannelsesprogrammer ændres. 4. Sydvestjysk Sygehus Der oprettes teams i FAM og videreuddannelsen er ved at være på plads. KBU-lægerne i FAM har vejleder fra eget team. De yngre læger er kun på vagt når der er arbejde til dem. 5. Psykiatrien Intet 6. Praksisafdelingen Afsluttet ansættelse af udenlandske læger. Der er ansat 12, hvoraf 1 er rejst og 1 er afskediget. Der afholdes handleplansmøder vedrørende handleplan for rekruttering til almen praksis. Møderne skal resultere i en implementeringsplan. 7. Praksiskoordinatorerne Intet 8. Syddansk Universitet Ansøgningsrunden til gruppe 2 er afsluttet. Der har været ca ansøgninger, heraf 625 førsteprioriteter. Der er ikke længere så mange svenskere blandt ansøgerne. Dagsordenspunkt 11: Meddelelser fra formanden Indstilling: Til orientering Cheflæge, dr. med. Anne Rahbæk Thomasson går af som formand for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og efterfølges af cheflæge Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers og Grenaa, der tiltræder pr. 1. april Dagsordenspunkt 12: Meddelelser fra sekretariatet 1. Inspektorrapporter Oversigt over indkomne inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 19. december Den Lægelige Videreuddannelse har taget hånd om de få rapporterede problemstillinger. 9

10 Indstilling: Til orientering Det blev bemærket, at det kan undre, at der ikke er nogen logisk sammenhæng mellem antallet af flotte scoringer i en inspektorrapport og tidshorisonten for næste besøg af inspektorerne. Der mangler konsistens i inspektorordningen og i afrapporteringen. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis der skæres ned på antallet af inspektorbesøg. 2. Børne- og ungdomspsykiatri Pga. omstrukturering oprettes der i specialet Børne- og ungdomspsykiatri en introduktionsstilling i Aabenraa. Stillingen overføres fra afdelingen i Augustenborg, der gradvist flytter til Aabenraa. Det samlede antal Introduktionsstillinger i specialet er uændret. Indstilling: Til godkendelse Ingen bemærkninger Dagsordenspunkt 13: Kommende møder Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer: kl. 13:00 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle kl. 13:00 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle kl. 13:00 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle Indstilling: Til orientering Ingen bemærkninger. Dagsordenspunkt 14: Eventuelt Indstilling: Det blev foreslået, at undervisere på de generelle kurser skal ansættes efter opslag med faste kriterier. Den Lægelige Videreuddannelse vil udarbejde oplæg til procedure. 10

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 22. september 2011 kl. 13:00 16:00 Mødelokale 7, Regionshuset i Vejle, Damhaven 12, 7100 Vejle

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 22. september 2011 kl. 13:00 16:00 Mødelokale 7, Regionshuset i Vejle, Damhaven 12, 7100 Vejle Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Ikke tilstede Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Bemærkninger Odense Universitetshospital

Læs mere

Psykiatriområdet: Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen* Overlæge Else B. Knudsen Yngre læge Trine Tandrup

Psykiatriområdet: Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen* Overlæge Else B. Knudsen Yngre læge Trine Tandrup Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Ikke tilstede Bemærkninger Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Odense Universitetshospital

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus: Ledende overlæge Morten Lund Christiansen* Erstatter Claus Vinther Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal

Sydvestjysk Sygehus: Ledende overlæge Morten Lund Christiansen* Erstatter Claus Vinther Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Ikke tilstede Bemærkninger Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Odense Universitetshospital

Læs mere

Sygehus Sønderjylland: Overlæge Elke Knoke Overlæge Per Helligsø (indstillet af Lægeforeningen)* Uddannelsesansvarlig overlæge Peter Lyndrup

Sygehus Sønderjylland: Overlæge Elke Knoke Overlæge Per Helligsø (indstillet af Lægeforeningen)* Uddannelsesansvarlig overlæge Peter Lyndrup REFERAT Møde: Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødetidspunkt: Torsdag den 10. december 2009 kl. 13.00-16.00 Mødested: Regionsrådssalen, Regionshuset, Damhaven 12 i Vejle. Regionen: Lægelig

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 27. maj 2010 kl. 13:00 16:00, Regionsrådssalen, Damhaven 12, 7100 Vejle

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 27. maj 2010 kl. 13:00 16:00, Regionsrådssalen, Damhaven 12, 7100 Vejle Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Regionen: Lægelig direktør Henrik Villadsen *, Sygehus Sønderjylland Ikke tilstede Bemærkninger Odense Universitetshospital: Direktør Jens Peter

Læs mere

Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Ikke tilstede Bemærkninger Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Odense Universitetshospital

Læs mere

Yngre læge Rikke Andersen Raun Læge Lasse Bugge (indstillet af Lægekredsforeningen) Overlæge Kirstin Petersen Yngre læge Martin Hulgaard

Yngre læge Rikke Andersen Raun Læge Lasse Bugge (indstillet af Lægekredsforeningen) Overlæge Kirstin Petersen Yngre læge Martin Hulgaard REFERAT Møde: Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødetidspunkt: Torsdag den 11. marts 2009 kl. 14.00-16.30 Mødested: Praksisenhedens lokaler, Kokholm 3A, 6000 Kolding. Regionen: Lægelig direktør

Læs mere

Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Ikke tilstede Bemærkninger Odense Universitetshospital

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus: Ledende overlæge Claus Vinther* Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal

Sydvestjysk Sygehus: Ledende overlæge Claus Vinther* Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Ikke tilstede Bemærkninger Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Odense Universitetshospital

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 15/12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. marts, kl. 16 18 Sted First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 32/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. december, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 7-2/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 9. marts, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

Referat af møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 18. november 2010 kl. 13:00 16:00 Mødelokale 6, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat af møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 18. november 2010 kl. 13:00 16:00 Mødelokale 6, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Regionen: Afbud Kommentar Lægelig direktør Henrik Villadsen *, Sygehus Sønderjylland Odense Universitetshospital: Direktør Jens Peter Steensen * Overlæge Steen Joop Bonnema Yngre læge Jesper Schmidt (indstillet

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T (NR 12/07) Emne Mødedato Sted Deltagere Ikke til stede Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 15.00-18.00,

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne BILAG NR9-13 Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 13. marts kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 6. juni kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen)

Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen) R E F E R A T 13 Emne BILAG NR18- Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 12. juni kl. 15-18 + efterfølgende middag Sted Park Inn, Copenhagen Airport Deltagere Lone Winther Jensen

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus Områdechef Johnnie Gantov * Overlæge Troels Kodal Yngre læge Camilla Svensson

Sydvestjysk Sygehus Områdechef Johnnie Gantov * Overlæge Troels Kodal Yngre læge Camilla Svensson Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syd, Torsdag d. 10. september 2009 kl. 13:00-16:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Deltagere: Regionen

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 17/10 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 29. september, kl. 15 18 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

R E F E R A T BILAG 24-13

R E F E R A T BILAG 24-13 R E F E R A T BILAG 24-13 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 25. september kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Lægelig

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 16. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Administration af femårsfristen tiden mellem første ansættelsesdag i KBU og ansættelse af læge i hoveduddannelsesstilling

Administration af femårsfristen tiden mellem første ansættelsesdag i KBU og ansættelse af læge i hoveduddannelsesstilling ADMINISTRATIONSNOTAT VEDR. FEMÅRSFRISTEN J.nr. 2-1010-27/1 Administration af femårsfristen tiden mellem første ansættelsesdag i KBU og ansættelse af læge i hoveduddannelsesstilling I henhold til 9 stk.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T BILAG NR28-12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. oktober kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Berit Handbjerg (Region

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Østergade 41 6950 Ringkøbing Tlf: 96753212 Fax: 96753224 www.ringamt.dk E-mail: sundhed@ringamt.dk Den: 11. september 2006 Sagsnr: 2006080418A Sagsbehandler:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

D A G S O R D E N BILAG NR 30-14

D A G S O R D E N BILAG NR 30-14 D A G S O R D E N BILAG NR 30-14 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand)

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012 Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 01 Kombinationsansættelse med forskning Ansættelse i speciallægeuddannelsen kan kombineres med forskningsansættelse på deltid - eller skiftevis på fuld

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorbesøg i Klinisk onkologi

Inspektorbesøg i Klinisk onkologi Inspektorbesøg i EN STATUS 017 31. JULI 017 SIDE 1/9 Inspektorbesøg i Sundhedsstyrelsen, 017. Inspektorsekretariatet Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 300 København S www.sst.dk Versionsdato: 7. april

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 23. august 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 23.

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 23. Afdeling: Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Udarbejdet af: Christine Dichmann Sagsnr.: 07/24879 E-mail: christine.dichmann@rsyd.dk Dato: Telefon: 2115 8523 Referat Møde: Rådet for lægelig videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Uddannelsesregion Øst

Uddannelsesregion Øst Fælles Handlingsplan Lægelig Uddannelse Uddannelsesregion Øst Lars Juhl Petersen, Centerdirektør,, Rigshospitalet. Lars Juhl Petersen 1 Min baggrund for at stå her i dag Region Hovedstadens repræsentant

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark SUNDHEDSSTYRELSEN: Inspektorbesøgende i sygehusafdelingerne var

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002326 Afdelingsnavn Akutmodtagelsen Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 20-05-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Odense Universitetshospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling D 19/08-2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Odense Universitetshospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling D 19/08-2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitetshospital Gynækologisk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 16/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 8.juni, kl. 15 18 med efterfølgende middag Sted Clarion Hotel

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere