Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2009

2 Projektansvarlig Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a., Hostrupvej 28, 5771 Stenstup er ansvarlig for projektet. I planlægningsfasen bistås Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ akademiingeniør Viktor Jensen Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ projektassistent Linda Lyhne Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Indledning Baggrund Formål Sammenfatning og konklusion Indstilling og det videre forløb REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET Kort beskrivelse af projektet Forhold til anden lovgivning Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet Distributionsområde Anlægsudgifter Brugere Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET Brugerøkonomi Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse KONKLUSION Bilag: 1. Oversigtskort, forsyningsområder 2. Oversigtskort, distributionsnet. 3. Varmeforsyningsplan, tidligere Egebjerg Kommune 4. Energidatakort fra Energistyrelsen 5. Fredning og naturbeskyttelse 6. Varmetabsberegning 7. Selskabsøkonomisk beregning 8. EnergyPRO beregning, eksist. anlæg 9. EnergyPRO beregning, eksist. anlæg inkl. 189 potentielle forbrugere. 10. Brændsels-, investerings- og driftsudgift 11. Beregning af afgiftsprovenu 12. Emissioner 13. BBR-oplysninger, udvalgte informationer fra bygnings- og boligregisteret. Side 3

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. har en uudnyttet kapacitet på varmeværket, som produceres på halm, naturgas og bioolie. I projektforslaget er lavet en løsning, hvor varmen afsættes til den nærliggende by, Hundtofte samt dele af Stenstrup by. (Bilag 1) Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. ansøger derfor om ændring af områdeafgrænsningen i Stenstrup og Hundtofte. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske fra en gruppe borgere om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning i Stenstrup nord og Hundtofte har Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. ladet udarbejde et projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. Det kan yderligere oplyses at der er 211 potentielle brugere, som består af 156 ejendomme, 43 lejligheder og 12 erhvervsmål. I projektet regnes der på de 189 brugere med vandbårne anlæg, hvilket udgør 137 ejendomme, 43 lejligheder og 9 erhvervsmål. Ved tilslutning til Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. konverteres individuelle oliefyr og naturgasinstallationer til CO2 neutral biomasse, halmvarme og naturgas kraftvarme. Stenstrup Fjernvarme påtager sig forsyningspligten af varme i områderne. 1.3 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af dele af Stenstrup samt Hundtofte, som i dag er individuel naturgasområde. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen i Stenstrup nord og Hundtofte (Bilag 1) - Etablering af distributionsledninger i Stenstrup nord og Hundtofte (Bilag 2) - Pålægning af tilslutnings- og forblivelsespligt ved nybyggeri Projektforslaget fremsendes til byrådet i Svendborg Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning og 12 i samme lov vedrørende beslutning om tilslutningspligt til kollektive forsyningsanlæg. Side 4

5 1.4 Sammenfatning og konklusion Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med dele af Stenstrup og Hundtofte by. Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 17. maj 2005 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 13. december Med henvisning til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 29. januar 2008, ansøger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. endvidere om, at byrådet samtidig med godkendelse af projektet beslutter, at fremtidig bebyggelse kræves tilsluttet på tidspunktet for ibrugtagningen jfr. bekendtgørelsens Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes august/september Projektforslag sendes til godkendelse i Svendborg Kommune oktober Projektforslaget behandles af byrådet og under forudsætning af byrådets godkendelse udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. - På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler byrådet på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. - Ved projektgodkendelse påbegyndes akkvisition. Ved en tilslutning på %, afhængig af område, påbegyndes anlægsarbejdet. 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter distributionsledninger i angivne områder, stikledning og konvertering af brugerinstallationer jf. aftale. Kort der viser områdeafgrænsning er vedlagt som bilag 1. Matrikel og ejendomsoversigt er vedlagt som bilag 13. Kort der viser forslag til ledningstracé er vedlagt som bilag Forhold til anden lovgivning Varmeforsyningsplanen for den tidligere Egebjerg Kommune siger, at området i dag er udlagt til naturgasforsyning. Side 5

6 Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr. 347 af 17. maj 2005, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Jævnfør projektbekendtgørelsen BEK nr af 13. december 2005, 7 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen godkende projekter der omfatter og ændrer områdeafgrænsning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler til fordel herfor. En stor del af de individuelle naturgasinstallationer er ældre end 15 år, og nærmer sig en udskiftning inden for overskuelig fremtid. I den forbindelse har nogle borgere henvendt sig til Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. med ønske om at blive forsynet med fjernvarme. Der forventes ingen kompensation til Naturgas Fyn I/S, idet en del af det kommende varmebehov dækkes af naturgas-kraftvarme. Fredning og naturbeskyttelse er vist på bilag 5. Ledningerne vil blive nedgravet i veje, fortov og rabatter og vil derfor ikke påvirke miljøet. 2.3 Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anbefales følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledningsnettet er dimensioneret for tilslutning af boligers energibehov før 1. april Stikledninger er dimensioneret for tilslutning af boligers energibehov før 1. april Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet er detailprojekteret. 4. Stikledninger til boligerne er forudsat at være 2x22 mm. 5. Brugerinstallationerne i lokalplanområdet skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 70 C og en afkøling på 35 C ved en dimensionerende udetemperatur på -12 C. 6. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en returløbstemperatur på 20 C og et maksimalt effektbehov på 6,0 kw svarende til et fjernvarmebehov på maximalt 170 liter/time. 7. Der skal installeres varmtvandsbeholdere til alle brugere. Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et øget varmebehov på3.975 MWh og at varmeproduktionen øges til MWh. pr. år (Der er beregnet et ledningstab på 677,8 MWh svarende til 14,6 %) (Bilag 6). Den afsatte effekt ved den forudsatte tilslutning er ca. 1,551 MW (ved en benyttelsestid på timer/år). Forudsætningerne for dimensionering af ledningerne er en fremløbstemperatur på 70 C, en afkøling på 35 o C og en maks. vandhastighed på 1 m/s. Side 6

7 2.3.2 Distributionsområde Som overslagsværdi forudsættes at alle beboelsesejendomme er 130 m 2 og lejligheder er 70 m². Virksomheder er beregnet ud fra BBR oplysninger. Da området består af eksisterende boliger, er der i projektforslaget ikke taget højde for boligers energibehov opført efter 1. april Eksisterende bygningers energibehov før 1. januar 2006 Beboelse Erhverv m² Energibehov (kwh) Antal Samlet Samlet energibehov effektbehov (MWh) (kw) Eksempelhuse 130 m² Lejligheder Assensvej 137 Beboelse + forretning Hundtofte 14 A Beboelse + forretning Hundtofte 14 D Fabrik - værksted Juelsbjergvej 1 Fabrik - lager Juelsbjergvej 2 Fabrik - lager Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning Stationsvej 63 Avls- driftsbygning Energibehov kwh/m² Samlet Kilde: Varmeståbi (4. udg.) kapitel 18, afsnit Forbrug til rumopvarmning, Fig Nøgletal for fjernvarmeforsynet bygninger for et normalår. Baseret på /199/. Som orientering skal beboelser, der er opført efter 1/ ifølge bygningsreglement have et energibehov til opvarmning og varmt brugsvand af en størrelse på ikke mere end vist i nedenstående skema. Boligers energibehov i henhold til bygningsreglement 2008 Bebyggelsens art Størrelse (m²) Normalhus energibehov (MWh) Antal Samlet energibehov (MWh) Samlet effektbehov (kw) Eksempelhus , Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagte bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledninger. Overslaget er baseret på forsyning fra eksisterende forsyningsnet Brugere Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. har vedtaget en fast tilslutningsbidrag inkl. måler og fjernvarmeinstallationer under anlægsarbejdet. For beboelsesejendomme vil prisen være kr. ekskl. moms og for erhvervsejendomme kr. ekskl. moms. Side 7

8 2.4.2 Varmeværket Varmeværket er bestykket med: Indfyret effekt Varme El Varme kw Eleffekt kw kw Virkningsgrad Virkningsgrad Naturgasmotor , ,0 Biooliekedel ,0 Halmkedel ,0 Varmeværket afholder alle udgifter til distributions- og stikledninger samt fjernvarmeinstallationer hos brugerne. Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Distributionsledning Twin / , ,54 Distributionsledning Twin / , ,89 Distributionsledning Twin / , ,07 Distributionsledning Twin / , ,00 Distributionsledning Twin / , ,48 Distributionsledning Twin / , ,02 Distributionsledning Twin / , ,13 Distributionsledning Twin / , , ,63 Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Stikledning Twin /140 PEX , ,63 Stikledning Twin /125 PEX , ,50 Stikledning Twin /110 PEX , ,50 Stikledning Twin /110 PEX , , ,63 Antal Tilslutningsbidrag Samlet beløb Beboelsesejendomme Lejligheder Erhverv Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Etablering af varmeledninger i udstykningen Etablering af stikledninger samt husindføringer Etablening af fjernvarmeinstallationer Tilslutningsbidrag fra beboelse / lejligheder/erhverv (Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2008/09 ekskl. moms.) 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: Side 8

9 Kr. Kr. Tariffer 2009 m² Eksklusiv moms Inklusiv moms Fast afgift pr. m² (BBR) 14,80 18,50 Abonnement / målerleje 250 m² (BBR) 1.100, ,00 Abonnement / målerleje > 250 m² pr. m² (BBR) 3,00 3,75 Assensvej , ,00 Hundtofte 14 A Beboelse + forretning , ,50 Hundtofte 14 D Fabrik - værksted , ,50 Juelsbjergvej 1 Fabrik - værksted , ,00 Juelsbjergvej 2 Fabrik - værksted , ,00 Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted , ,25 Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal , ,50 Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning , ,00 Stationsvej 63 Avls- driftsbygning ,00 532,50 Variabel bidrag Energileverance (pr. MWh) ,00 Gældende priser i henhold til takstblad for Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Priserne er anmeldt til Energitilsynet. De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse (m 2 ) Årligt forbrug (MWh) Årligt forbrug (naturgas Nm³) inkl. virkningsgrad på 96% Årligt forbrug (liter fyringsolie) inkl. virkningsgra d på 92% Eksempelhuse Lejligheder Assensvej Hundtofte 14 A Beboelse + forretning Hundtofte 14 D Fabrik - værksted Juelsbjergvej 1 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 2 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning Stationsvej 63 Avls- driftsbygning Resulterende brugerudgifter til opvarmning Opvarmnings-form Størrelse (m³) Fast afgift (kr.) Forbrugs-afgift (kr./enhed) Årlig udgift (kr.) Eksempelhuse , Olie (Total) , Naturgas (Total) , Lejligheder , Olie (Total) , Naturgas (Total) , Assensvej , Naturgas (Total) , Hundtofte 14 A Beboelse + forretning , Naturgas (Total) , Hundtofte 14 D Fabrik - værksted , Olie (Total) , Juelsbjergvej 1 Fabrik - værksted , Olie (Total) , Juelsbjergvej 2 Fabrik - værksted , Olie (Total) , Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted , Olie (Total) , Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal , Naturgas (Total) , Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning , Olie (Total) , Stationsvej 63 Avls- driftsbygning , Olie (Total) , Distributionspris:Gældende priser pr Naturgas Fyn, Distribution Gaspris og oliepris: Gennemsnit fra 1.august 2008 til 31. juli Fjernvarme er under de givne forudsætninger således det billigste alternativ for forbrugerne. Side 9

10 Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler. Der vil være afvigelser fra hus til hus alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. Nedenstående tabel viser er der er en tilbagebetalingstid fra få måneder til 14 år. Resulterende udgifter/besparelser pr. år efter konvertering til fjernvarme Naturgas Olie Fjernvarme Besparelse Indvestering Tilbagebetalingstid i år. Eksempelhuse Eksempelhuse Lejligheder Assensvej Hundtofte 14 A Beboelse + forretning Hundtofte 14 D Fabrik - værksted Juelsbjergvej 1 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 2 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning Stationsvej 63 Avls- driftsbygning Alle beløb er inkl. moms 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 137 boliger, 43 lejligheder og 9 erhvervsejendomme. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 10 års periode. I EnergyPRO er der simuleret driftssituation for eksisterende anlæg (bilag 8) og driftssituationen med 189 nye brugere (bilag 9). Det er forudsat, at alle brugere tilsluttes det første år. EnergyPRO beregningerne viser et samlet driftsoverskud på kr./år. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen med Hundtofte by og dele af Stenstrup by er vist på bilag 7. Som det fremgår, er projektet rentabelt for fjernvarmeværket og dermed en økonomisk fordel for alle brugerne tilsluttet Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Der vil være et selskabsøkonomisk overskud over 10 år på kr. som vil komme forbrugerne tilsluttet Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. til gode. Det er forudsat, at alle brugere tilsluttes det første år. 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter: Relevante forbrugere Beboelse Lejligheder Erhverv Gas Olie 47 6 Total Derud over findes der ejendomme som er opvarmet med el eller er uopvarmet. De ejendomme er ikke medtaget i samfundsøkonomien. Ud fra ovennævnte skema vil det give følgende samfundsøkonomi: Side 10

11 Samfundsøkonomi Fjernvarmeværket Brugerne Fordelingsledning Stikledninger Konvertering til fjernvarme Beboelse Konvertering til fjernvarme Lejligheder Konvertering til fjernvarme Erhverv Samlet pris Alle priser er ekskl. moms I den samfundsøkonomiske analyse er der ikke indregnet konsekvenserne af den øgede elproduktion på 796,5 MWh årligt. Den øgede elproduktion på naturgas vil fortrænge kulkraftproduceret el med en total virkningsgrad <50% og uden samproduktion med varme. Som det fremgår af bilagene viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger en fordel for fjernvarme som det fremgår af følgende skema. Brændsel Drift og Afgiftsprovenu (20 Emissioner vedligehold % modregnes) I alt Fjernvarme Reference Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift- og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) Samfundsøkonomisk omkostning (mio. dkr) 37,0 34,0 31,0 28,0 25, Ved ændring i varmesalg/behov (MWh) Fjernvarme Reference Side 11

12 4 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af de 2 opstillede scenarier viser en klar samfundsøkonomisk fordel ved at huse forsynes med fjernvarme frem for individuelt naturgas- eller oliefyr. Under selskabsøkonomi i bilag 7 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved tilslutning af 137 boliger, 43 lejligheder og 9 erhverv. Med de gældende tariffer får Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. et positivt dækningsbidrag fra år 1, hvilket vil komme alle forbruger tilsluttet Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. til gode. For nye brugere vil der typisk være en gennemsnitlig besparelse på kr. Ved tilslutning til Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. er der en CO 2 reduktion på 597 tons årligt. Side 12

13 Copyright Grundkort Fyn A/S Områdeafgrænsning Dato: :36:35 Målforhold: 1:7000 Bilag 1

14 42-42/ / / / / / / / / / / / /225 Ekst. 139/250 Ekst. 60,3 Ekst. 139/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /180 Copyright Grundkort Fyn A/S Dato: :53:15 Målforhold: 1:7000 Bilag 2

15 Bilag 3

16 Map Output Page 1 of Energidata-kort Bilag 4

17 Copyright Grundkort Fyn A/S Dato: :40:10 Målforhold: 1:7000 Bilag 5

18 Varmetab Type Størrelse Dimension Længde kanalmeter Årligt energibehov (MWh) Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Distributionsledning Twin DN 125 St / , ,5 Distributionsledning Twin DN 100 St / , ,0 Distributionsledning Twin DN 80 St / , ,3 Distributionsledning Twin DN 65 St / , ,8 Distributionsledning Twin DN 50 St / , ,7 Distributionsledning Twin DN 40 St / , ,5 Distributionsledning Twin DN 32 St / , ,3 Distributionsledning Twin DN 25 St / , ,4 Stikledning Twin 40-40/140 PEX 25 9, ,1 Stikledning Twin 32-32/125 PEX 25 10, ,3 Stikledning Twin 28-28/110 PEX , ,1 Årligt energitab (%) Stikledning Twin 22-22/110 PEX , ,8 677,8 14,6 Bilag 6 Varmetabsberegning September 2009

19 Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by og dele af Stenstrup by. Selskabsøkonomisk beregning med udvidelse af 189 brugere Selskabsøkonomi År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Samlet anlægsinvestering, ledningsnet Konvertering til fjernvarme Antal tilsluttede brugere Antal tilsluttede erhverv Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Driftsudgifter i.h.t. bilag 9 (kr.) Admin. og målervedligeholdelse (kr.) Afskrivning af ledningsnet over 30 år Gæld Forrentning 5 % (kr.) Årlige udgifter i alt Driftsindtægter i.h.t. bilag 9 (kr.) Tilslutningsbidrag fra brugere Nuværende tariffer Varmepris (kr./mwh) 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 Abonnement / målerleje årlig 250 m² (BBR) 1.100, , , , , , , , , ,00 > 250 m² pr. m² (BBR) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Fast afgift pr. m² (BBR) 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 Årlige driftsindtægter i alt Årligt dækningsbidrag til værket (kr.) Akkumuleret dækningsbidag Alle priser er ekskl. moms. Anlægget bliver reelt betalt de første 1 år, men kan afskives over 30 år. Selskabsøkonomisk beregning, eksist. anlæg Selskabsøkonomi År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Samlet anlægsinvestering, ledningsnet Konvertering til fjernvarme Antal tilsluttede brugere Antal tilsluttede erhverv Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Driftsudgifter i.h.t. bilag 8 (kr.) Admin. og målervedligeholdelse (kr.) Vedligeholdelse af fjernvarmenet (kr.) Afskrivning af ledningsnet over 30 år Gæld Forrentning 5 % (kr.) Årlige udgifter i alt Driftsindtægter i.h.t. bilag 8 (kr.) Tilslutningsbidrag fra brugere Nuværende tariffer Varmepris (kr./mwh) 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 Abonnement / målerleje årlig 250 m² (BBR) 1.100, , , , , , , , , ,00 > 250 m² pr. m² (BBR) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Fast afgift pr. m² (BBR) 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 Årlige driftsindtægter i alt Årligt dækningsbidrag til værket (kr.) Akkumuleret dækningsbidag Alle priser er ekskl. moms. Bilag 7 Selskabsøkonomisk beregning September 2009

20 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :59:50 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Varighedskurve for varmebehov Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2009 til 1. Januar 2010) 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 [MW] 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Tid [Timer] Gasmotor Kedel 1 bioolie Kedel 2 Halm energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

21 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:13 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Anvender danske helligdage 2.1 Vejrdata Udetemperatur timebasis, Danmark Symbol:T [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,6-12,2 4,9 Februar, ,1-13,1 6,4 Marts, ,6-7,6 9,3 April, ,6-0,5 20,0 Maj, ,6 3,3 24,8 Juni, ,7 5,7 25,0 Juli, ,4 7,4 27,3 August, ,7 6,1 28,7 September, ,7 6,8 21,1 Oktober, ,2-2,6 18,9 November, ,0-4,0 10,2 December, ,7-7,8 7,4 Hele perioden 8,1-13,1 28,7 ElspotVestdanmark2008 Symbol:DK1Spot08 [kr/mwh] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,68 0,00 689,60 Februar, ,24 0,00 704,99 Marts, ,15 0,00 655,22 April, ,62 104, ,67 Maj, ,67 10,15 871,05 Juni, ,52 47, ,34 Juli, ,03 14, ,13 August, ,91 0,60 855,13 September, ,47 301, ,02 Oktober, ,64 0, ,95 November, ,99 45, ,12 December, ,22 1, ,03 Hele perioden 420,69 0, , Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas Raps olie Halm 11,0000 kwh/nm3 37,2000 MJ/kg 14,4000 GJ/tons energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

22 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:13 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Varmesalg: Nettab: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmesalg: MWh Udvikler sig ikke over årene Nettab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmesalg [MW] 3,3 0,1 Nettab [MW] 0,2 0,2 Varmebehov, Detaljer Varmesalg: Vejrafhængig andel af behovet: 80,00 % Reference temperatur: 17,0 C Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 04:00 90,00 05:00 110,00 07:00 120,00 10:00 100,00 12:00 80,00 17:00 90,00 20:00 100,00 22:00 80,00 23:00 70,00 Nettab: Månedsværdier MWh Januar 149,90 Februar 135,40 Marts 149,90 April 145,07 Maj 149,90 Juni 145,07 Juli 149,90 August 149,90 September 145,07 Oktober 149,90 November 145,07 December 149,90 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

23 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:13 / 3 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 5 Energianlæg Gasmotor Brændselstype: Naturgas Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] Eleffekt [kw] Eleffekt [%] , ,0 64, ,0 34,0 Årlige udetider: :00 til :00 Kedel 1 bioolie Brændselstype: Raps olie Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 85,0 Kedel 2 Halm Brændselstype: Halm Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 92, ,0 500,0 89,9 Årlige udetider: :00 til :00 Akkumuleringstank 1 Nettovolumen: 650,0 m3 Temperaturforskel: 40,0 C Udnyttelsesgrad: 80,0 % Kapacitet: 24,1 MWh Akkumuleringstank 2 Nettovolumen: 450,0 m3 Temperaturforskel: 40,0 C Udnyttelsesgrad: 80,0 % Kapacitet: 16,7 MWh 6 El-marked Navn på anvendt tidsserie: ElspotVestdanmark2008 Kvalitet af spotprisprognose: Ingen prognose 7 Driftsstrategi Driftsstrategi er beregnet som netto varmeproduktionsomkostninger energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

24 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:13 / 4 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik Netto Varmeproduktionsomkostning (NPO) versus Elspotpris NPO [kr/mwh-varme] El spotpris [kr/mwh-el] Note: Grafen viser den første måned i beregningsperioden Gasmotor Kedel 1 bioolie Kedel 2 Halm Produktion til varmelager tilladt Gasmotor Kedel 1 bioolie Kedel 2 Halm Dellast tilladt Gasmotor Kedel 1 bioolie Kedel 2 Halm Ja Ja Ja Nej Ja Ja energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

25 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :00:36 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Ialt Max. varmebehov 8.370,9 MWh 1.765,0 MWh ,9 MWh 3,5 MW Varmeproduktioner: Gasmotor 1.101,7 MWh/år 10,9 % Kedel 1 bioolie 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 2 Halm 9.034,1 MWh/år 89,1 % Ialt ,9 MWh/år 100,0% Elproduktion fra energianlæg: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 579,9 100,0% Elproduktion maks. opnået: Gasmotor 1.000,0 kw-el Driftstimer: Ialt Af årlig [h/år] timer Gasmotor 579,9 6,6% Kedel 1 bioolie 152,6 1,7% Kedel 2 Halm 5.261,1 60,1% Ud af total i periode 8.760,0 Starter: Gasmotor 133 Kedel 1 bioolie 69 Kedel 2 Halm 53 Brændsler: Efter brændsel Naturgas Raps olie Halm Brændselsforbrug ,2 Nm3 0,0 kg 2.458,1 tons Efter produktionsenhed Gasmotor 1.703,6 MWh = ,2 Nm3 Kedel 1 bioolie 0,0 MWh = 0,0 kg Kedel 2 Halm 9.832,5 MWh = 2.458,1 tons Ialt ,1 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

26 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :00:13 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Månedlig Beregnet periode: Varmebehov [MWh] Ialt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , ,8 905,5 671,6 283,3 292,8 294,8 493,9 854, , ,4 Elproduktion fra energianlæg [MWh] 579,9 21,7 18,3 8,0 14,0 14,0 103,3 61,0 75,8 211,4 25,0 8,0 19,3 Leveret electricitet [MWh] 579,9 21,7 18,3 8,0 14,0 14,0 103,3 61,0 75,8 211,4 25,0 8,0 19,3 Spids [MW] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Energianlæg: Gasmotor Brændselsforb. [Nm3] , , , , , , , , , , , , ,2 Brændselsforb. [MWh] 1.703,6 63,8 53,9 23,5 41,1 41,1 303,6 179,1 222,6 621,0 73,5 23,5 56,8 Varmeprod. [MWh] 1.101,7 41,3 34,8 15,2 26,6 26,6 196,3 115,8 144,0 401,6 47,5 15,2 36,8 Elproduktion [MWh] 579,9 21,7 18,3 8,0 14,0 14,0 103,3 61,0 75,8 211,4 25,0 8,0 19,3 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 1 bioolie Brændselsforb. [kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselsforb. [MWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Varmeprod. [MWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 2 Halm Brændselsforb. [tons] 2.458,1 384,4 349,1 325,4 238,8 171,0 25,1 48,1 41,8 26,4 219,2 286,8 341,9 Brændselsforb. [MWh] 9.832, , , ,6 955,0 684,2 100,5 192,4 167,3 105,7 876, , ,7 Varmeprod. [MWh] 9.034, , , ,9 876,4 626,0 92,4 177,0 153,7 97,2 805, , ,8 Starter Driftstimer energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

27 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :00:13 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Månedlig Brændselsforbrug: Naturgas Brændselsforb. [Nm3] , , , , , , , , , , , , ,2 Brændselsforb. [MWh] 1.703,6 63,8 53,9 23,5 41,1 41,1 303,6 179,1 222,6 621,0 73,5 23,5 56,8 Spids [MW] 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 Brændselsforbrug: Raps olie Brændselsforb. [kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselsforb. [MWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Spids [MW] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Brændselsforbrug: Halm Brændselsforb. [tons] 2.458,1 384,4 349,1 325,4 238,8 171,0 25,1 48,1 41,8 26,4 219,2 286,8 341,9 Brændselsforb. [MWh] 9.832, , , ,6 955,0 684,2 100,5 192,4 167,3 105,7 876, , ,7 Spids [MW] 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

28 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:55 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Økonomi 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Møntenhed: kr 3 Betalinger 3.1 Driftsindtægter Elsalg El produktionstilskud Varmesalg 3.2 Driftsudgifter 1,0000 kr /MWh 384,0000 kr /MWh Variabel Naturgasbetaling 2,0800 kr / Variabel Bioolie 2,9500 kr /kg Variabel Halm 500,0000 kr /tons CO2-kvoteforbrug 0,0000 kr /MWh Afgift på gasmotor 2,6490 kr / Refusion af naturgasafgift -2,3210 kr /m3 NOx afgift til halm 6,8000 kr /tons Svovl afgift til halm 15,9000 kr /tons D og V KV- Gasmotor 60,0000 kr /MWh D og V Kedel bioolie 10,0000 kr /MWh D og V Kedel halm 50,0000 kr /MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

29 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:55 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Økonomi APPENDIX: Formler Betalingsformler Elsalg DeliveredElectricity(Alle tarifperioder) El produktionstilskud SpotPricesXDeliveredElectricity Varmesalg HD(Varmesalg) / UnitOfDemand(Varmesalg) Variabel Naturgasbetaling ReceivedFuel(Naturgas) / HeatValue(Naturgas) Variabel Bioolie ReceivedFuel(Raps olie) / HeatValue(Raps olie) Variabel Halm ReceivedFuel(Halm) / HeatValue(Halm) CO2-kvoteforbrug DeliveredElectricity(Alle tarifperioder) Afgift på gasmotor FC(Gasmotor) / HeatValue(Naturgas) Refusion af naturgasafgift DeliveredElectricity(Alle tarifperioder) / 0,65 / 0,011 NOx afgift til halm ReceivedFuel(Halm) / HeatValue(Halm) Svovl afgift til halm ReceivedFuel(Halm) / HeatValue(Halm) D og V KV- Gasmotor EP(Gasmotor;Alle tarifperioder) D og V Kedel bioolie HP(Kedel 1 bioolie) D og V Kedel halm HP(Kedel 2 Halm) energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

30 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :59:20 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr) Driftsindtægter Elsalg : 579,9 MWh á 1,0 = 580 El produktionstilskud : = Varmesalg : 8.370,9 MWh á 384,0 = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Variabel Naturgasbetaling : ,2 á 2,08 = Variabel Bioolie : 0,0 kg á 2,95 = 0 Variabel Halm : 2.458,1 tons á 500,0 = CO2-kvoteforbrug : 579,9 MWh á 0,0 = 0 Afgift på gasmotor : ,2 á 2,649 = Refusion af naturgasafgift : ,8 m3 á -2,321 = NOx afgift til halm : 2.458,1 tons á 6,8 = Svovl afgift til halm : 2.458,1 tons á 15,9 = D og V KV- Gasmotor : 579,9 MWh á 60,0 = D og V Kedel bioolie : 0,0 MWh á 10,0 = 0 D og V Kedel halm : 9.034,1 MWh á 50,0 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

31 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :51:48 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Varighedskurve for varmebehov Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2009 til 1. Januar 2010) 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 [MW] 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Tid [Timer] Gasmotor Kedel 1 Bioolie Kedel 2 Halm energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

32 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :50:45 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Anvender danske helligdage 2.1 Vejrdata Udetemperatur timebasis, Danmark Symbol:T [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,6-12,2 4,9 Februar, ,1-13,1 6,4 Marts, ,6-7,6 9,3 April, ,6-0,5 20,0 Maj, ,6 3,3 24,8 Juni, ,7 5,7 25,0 Juli, ,4 7,4 27,3 August, ,7 6,1 28,7 September, ,7 6,8 21,1 Oktober, ,2-2,6 18,9 November, ,0-4,0 10,2 December, ,7-7,8 7,4 Hele perioden 8,1-13,1 28,7 ElspotVestdanmark2008 Symbol:DK1Spot08 [kr/mwh] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,68 0,00 689,60 Februar, ,24 0,00 704,99 Marts, ,15 0,00 655,22 April, ,62 104, ,67 Maj, ,67 10,15 871,05 Juni, ,52 47, ,34 Juli, ,03 14, ,13 August, ,91 0,60 855,13 September, ,47 301, ,02 Oktober, ,64 0, ,95 November, ,99 45, ,12 December, ,22 1, ,03 Hele perioden 420,69 0, , Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas Raps olie Halm 11,0000 kwh/nm3 37,2000 MJ/kg 14,4000 GJ/tons energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

33 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :50:45 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Varmesalg: Nettab: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmesalg: MWh Udvikler sig ikke over årene Nettab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmesalg [MW] 4,8 0,2 Nettab [MW] 0,3 0,3 Varmebehov, Detaljer Varmesalg: Vejrafhængig andel af behovet: 80,00 % Reference temperatur: 17,0 C Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 04:00 90,00 05:00 110,00 07:00 120,00 10:00 100,00 12:00 80,00 17:00 90,00 20:00 100,00 22:00 80,00 23:00 70,00 Nettab: Månedsværdier MWh Januar 207,49 Februar 187,41 Marts 207,49 April 200,79 Maj 207,49 Juni 200,79 Juli 207,49 August 207,49 September 200,79 Oktober 207,49 November 200,79 December 207,49 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

34 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :50:45 / 3 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 5 Energianlæg Gasmotor Brændselstype: Naturgas Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] Eleffekt [kw] Eleffekt [%] , ,0 64, ,0 34,0 Årlige udetider: :00 til :00 Kedel 1 Bioolie Brændselstype: Raps olie Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 85,0 Kedel 2 Halm Brændselstype: Halm Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 92, ,0 500,0 89,9 Årlige udetider: :00 til :00 Akkumuleringstank 1 Nettovolumen: 650,0 m3 Temperaturforskel: 40,0 C Udnyttelsesgrad: 80,0 % Kapacitet: 24,1 MWh Akkumuleringstank 2 Nettovolumen: 450,0 m3 Temperaturforskel: 40,0 C Udnyttelsesgrad: 80,0 % Kapacitet: 16,7 MWh 6 El-marked Navn på anvendt tidsserie: ElspotVestdanmark2008 Kvalitet af spotprisprognose: Ingen prognose 7 Driftsstrategi Driftsstrategi er beregnet som netto varmeproduktionsomkostninger energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

35 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :50:45 / 4 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik Netto Varmeproduktionsomkostning (NPO) versus Elspotpris NPO [kr/mwh-varme] El spotpris [kr/mwh-el] Note: Grafen viser den første måned i beregningsperioden Gasmotor Kedel 1 Bioolie Kedel 2 Halm Produktion til varmelager tilladt Gasmotor Kedel 1 Bioolie Kedel 2 Halm Dellast tilladt Gasmotor Kedel 1 Bioolie Kedel 2 Halm Ja Ja Ja Nej Ja Ja energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

36 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :52:41 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Ialt Max. varmebehov ,7 MWh 2.443,0 MWh ,7 MWh 5,1 MW Varmeproduktioner: Gasmotor 2.615,2 MWh/år 17,7 % Kedel 1 Bioolie 512,4 MWh/år 3,5 % Kedel 2 Halm ,1 MWh/år 78,8 % Ialt ,7 MWh/år 100,0% Elproduktion fra energianlæg: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1.376,4 100,0% Elproduktion maks. opnået: Gasmotor 1.000,0 kw-el Driftstimer: Ialt Af årlig [h/år] timer Gasmotor 1.376,5 15,7% Kedel 1 Bioolie 740,1 8,4% Kedel 2 Halm 6.084,6 69,5% Ud af total i periode 8.760,0 Starter: Gasmotor 236 Kedel 1 Bioolie 140 Kedel 2 Halm 32 Brændsler: Efter brændsel Naturgas Raps olie Halm Brændselsforbrug ,3 Nm ,1 kg 3.161,9 tons Efter produktionsenhed Gasmotor 4.043,9 MWh = ,3 Nm3 Kedel 1 Bioolie 602,8 MWh = ,1 kg Kedel 2 Halm ,5 MWh = 3.161,9 tons Ialt ,2 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

37 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :52:13 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Månedlig Beregnet periode: Varmebehov [MWh] Ialt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , , ,5 975,0 404,2 417,7 420,7 714, , , ,6 Elproduktion fra energianlæg [MWh] 1.376,4 286,2 228,9 136,9 21,7 14,0 121,3 62,0 115,0 221,0 25,0 50,6 93,8 Leveret electricitet [MWh] 1.376,4 286,2 228,9 136,9 21,7 14,0 121,3 62,0 115,0 221,0 25,0 50,6 93,8 Spids [MW] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Energianlæg: Gasmotor Brændselsforb. [Nm3] , , , , , , , , , , , , ,1 Brændselsforb. [MWh] 4.043,9 840,9 672,6 402,2 63,9 41,1 356,3 182,2 337,8 649,3 73,5 148,6 275,5 Varmeprod. [MWh] 2.615,2 543,8 435,0 260,1 41,3 26,6 230,4 117,8 218,5 419,9 47,5 96,1 178,2 Elproduktion [MWh] 1.376,4 286,2 228,9 136,9 21,7 14,0 121,3 62,0 115,0 221,0 25,0 50,6 93,8 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 1 Bioolie Brændselsforb. [kg] , , , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 Brændselsforb. [MWh] 602,8 59,6 186,9 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,4 Varmeprod. [MWh] 512,4 50,7 158,9 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 271,5 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 2 Halm Brændselsforb. [tons] 3.161,9 404,4 365,2 404,4 353,7 250,8 49,4 81,7 56,2 78,8 324,8 388,3 404,4 Brændselsforb. [MWh] , , , , , ,3 197,4 326,8 224,7 315, , , ,5 Varmeprod. [MWh] , , , , ,9 920,8 181,5 299,9 206,5 289, , , ,0 Starter Driftstimer energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger Verdo Varme A/S Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557 iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen november 2015 Projektansvarlig Verdo Varme A/S Agerskellet 7, 8920 Randers NV Kontaktperson: Ingeniør

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6 Side 1 af 6 Anmodning om tilslutningspligt på Kongevænget delområde 6 Projekt indsendt af: Side 2 af 6 Projekt for tilslutningspligt af Kongevænget delområde 6. Udgivelsesdato : 06-02-2017 Projekt : Kongevænget

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby A.m.b.a. KEERY Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej 2 8800 Viborg (sendt til olf@pc.dk) plan@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18

Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Sammenfatning... 3 1.4 Organisation og projektansvarlig...

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Solid Energy A/S. Projektforslag. Gasmotordrevet varmepumpe

Solid Energy A/S. Projektforslag. Gasmotordrevet varmepumpe Solid Energy A/S Projektforslag Gasmotordrevet varmepumpe 17. februar 2016 rev. 29. feb. 2016 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Solid Energy A/S Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Direktion Jørn

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab

Ringe Fjernvarmeselskab Ringe Fjernvarmeselskab Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde og produktionskapacitet 3. november 2016 Projektansvarlig Ringe Fjernvarmeselskab er ansvarlig for projektet. Ringe Fjernvarmeselskab

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning A/S Vordingborg Forsyning A/S Etablering af ny transmissionsledning mellem Masnedøværket og Bødkervænget central Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen juni 2012 Vordingborg Forsyning

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere