Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2009

2 Projektansvarlig Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a., Hostrupvej 28, 5771 Stenstup er ansvarlig for projektet. I planlægningsfasen bistås Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ akademiingeniør Viktor Jensen Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. v/ projektassistent Linda Lyhne Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Indledning Baggrund Formål Sammenfatning og konklusion Indstilling og det videre forløb REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET Kort beskrivelse af projektet Forhold til anden lovgivning Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet Distributionsområde Anlægsudgifter Brugere Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET Brugerøkonomi Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse KONKLUSION Bilag: 1. Oversigtskort, forsyningsområder 2. Oversigtskort, distributionsnet. 3. Varmeforsyningsplan, tidligere Egebjerg Kommune 4. Energidatakort fra Energistyrelsen 5. Fredning og naturbeskyttelse 6. Varmetabsberegning 7. Selskabsøkonomisk beregning 8. EnergyPRO beregning, eksist. anlæg 9. EnergyPRO beregning, eksist. anlæg inkl. 189 potentielle forbrugere. 10. Brændsels-, investerings- og driftsudgift 11. Beregning af afgiftsprovenu 12. Emissioner 13. BBR-oplysninger, udvalgte informationer fra bygnings- og boligregisteret. Side 3

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. har en uudnyttet kapacitet på varmeværket, som produceres på halm, naturgas og bioolie. I projektforslaget er lavet en løsning, hvor varmen afsættes til den nærliggende by, Hundtofte samt dele af Stenstrup by. (Bilag 1) Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. ansøger derfor om ændring af områdeafgrænsningen i Stenstrup og Hundtofte. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske fra en gruppe borgere om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning i Stenstrup nord og Hundtofte har Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. ladet udarbejde et projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. Det kan yderligere oplyses at der er 211 potentielle brugere, som består af 156 ejendomme, 43 lejligheder og 12 erhvervsmål. I projektet regnes der på de 189 brugere med vandbårne anlæg, hvilket udgør 137 ejendomme, 43 lejligheder og 9 erhvervsmål. Ved tilslutning til Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. konverteres individuelle oliefyr og naturgasinstallationer til CO2 neutral biomasse, halmvarme og naturgas kraftvarme. Stenstrup Fjernvarme påtager sig forsyningspligten af varme i områderne. 1.3 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af dele af Stenstrup samt Hundtofte, som i dag er individuel naturgasområde. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen i Stenstrup nord og Hundtofte (Bilag 1) - Etablering af distributionsledninger i Stenstrup nord og Hundtofte (Bilag 2) - Pålægning af tilslutnings- og forblivelsespligt ved nybyggeri Projektforslaget fremsendes til byrådet i Svendborg Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning og 12 i samme lov vedrørende beslutning om tilslutningspligt til kollektive forsyningsanlæg. Side 4

5 1.4 Sammenfatning og konklusion Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med dele af Stenstrup og Hundtofte by. Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 17. maj 2005 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 13. december Med henvisning til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 29. januar 2008, ansøger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. endvidere om, at byrådet samtidig med godkendelse af projektet beslutter, at fremtidig bebyggelse kræves tilsluttet på tidspunktet for ibrugtagningen jfr. bekendtgørelsens Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes august/september Projektforslag sendes til godkendelse i Svendborg Kommune oktober Projektforslaget behandles af byrådet og under forudsætning af byrådets godkendelse udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. - På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler byrådet på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. - Ved projektgodkendelse påbegyndes akkvisition. Ved en tilslutning på %, afhængig af område, påbegyndes anlægsarbejdet. 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter distributionsledninger i angivne områder, stikledning og konvertering af brugerinstallationer jf. aftale. Kort der viser områdeafgrænsning er vedlagt som bilag 1. Matrikel og ejendomsoversigt er vedlagt som bilag 13. Kort der viser forslag til ledningstracé er vedlagt som bilag Forhold til anden lovgivning Varmeforsyningsplanen for den tidligere Egebjerg Kommune siger, at området i dag er udlagt til naturgasforsyning. Side 5

6 Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr. 347 af 17. maj 2005, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Jævnfør projektbekendtgørelsen BEK nr af 13. december 2005, 7 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen godkende projekter der omfatter og ændrer områdeafgrænsning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler til fordel herfor. En stor del af de individuelle naturgasinstallationer er ældre end 15 år, og nærmer sig en udskiftning inden for overskuelig fremtid. I den forbindelse har nogle borgere henvendt sig til Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. med ønske om at blive forsynet med fjernvarme. Der forventes ingen kompensation til Naturgas Fyn I/S, idet en del af det kommende varmebehov dækkes af naturgas-kraftvarme. Fredning og naturbeskyttelse er vist på bilag 5. Ledningerne vil blive nedgravet i veje, fortov og rabatter og vil derfor ikke påvirke miljøet. 2.3 Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anbefales følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledningsnettet er dimensioneret for tilslutning af boligers energibehov før 1. april Stikledninger er dimensioneret for tilslutning af boligers energibehov før 1. april Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet er detailprojekteret. 4. Stikledninger til boligerne er forudsat at være 2x22 mm. 5. Brugerinstallationerne i lokalplanområdet skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 70 C og en afkøling på 35 C ved en dimensionerende udetemperatur på -12 C. 6. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en returløbstemperatur på 20 C og et maksimalt effektbehov på 6,0 kw svarende til et fjernvarmebehov på maximalt 170 liter/time. 7. Der skal installeres varmtvandsbeholdere til alle brugere. Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et øget varmebehov på3.975 MWh og at varmeproduktionen øges til MWh. pr. år (Der er beregnet et ledningstab på 677,8 MWh svarende til 14,6 %) (Bilag 6). Den afsatte effekt ved den forudsatte tilslutning er ca. 1,551 MW (ved en benyttelsestid på timer/år). Forudsætningerne for dimensionering af ledningerne er en fremløbstemperatur på 70 C, en afkøling på 35 o C og en maks. vandhastighed på 1 m/s. Side 6

7 2.3.2 Distributionsområde Som overslagsværdi forudsættes at alle beboelsesejendomme er 130 m 2 og lejligheder er 70 m². Virksomheder er beregnet ud fra BBR oplysninger. Da området består af eksisterende boliger, er der i projektforslaget ikke taget højde for boligers energibehov opført efter 1. april Eksisterende bygningers energibehov før 1. januar 2006 Beboelse Erhverv m² Energibehov (kwh) Antal Samlet Samlet energibehov effektbehov (MWh) (kw) Eksempelhuse 130 m² Lejligheder Assensvej 137 Beboelse + forretning Hundtofte 14 A Beboelse + forretning Hundtofte 14 D Fabrik - værksted Juelsbjergvej 1 Fabrik - lager Juelsbjergvej 2 Fabrik - lager Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning Stationsvej 63 Avls- driftsbygning Energibehov kwh/m² Samlet Kilde: Varmeståbi (4. udg.) kapitel 18, afsnit Forbrug til rumopvarmning, Fig Nøgletal for fjernvarmeforsynet bygninger for et normalår. Baseret på /199/. Som orientering skal beboelser, der er opført efter 1/ ifølge bygningsreglement have et energibehov til opvarmning og varmt brugsvand af en størrelse på ikke mere end vist i nedenstående skema. Boligers energibehov i henhold til bygningsreglement 2008 Bebyggelsens art Størrelse (m²) Normalhus energibehov (MWh) Antal Samlet energibehov (MWh) Samlet effektbehov (kw) Eksempelhus , Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagte bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledninger. Overslaget er baseret på forsyning fra eksisterende forsyningsnet Brugere Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. har vedtaget en fast tilslutningsbidrag inkl. måler og fjernvarmeinstallationer under anlægsarbejdet. For beboelsesejendomme vil prisen være kr. ekskl. moms og for erhvervsejendomme kr. ekskl. moms. Side 7

8 2.4.2 Varmeværket Varmeværket er bestykket med: Indfyret effekt Varme El Varme kw Eleffekt kw kw Virkningsgrad Virkningsgrad Naturgasmotor , ,0 Biooliekedel ,0 Halmkedel ,0 Varmeværket afholder alle udgifter til distributions- og stikledninger samt fjernvarmeinstallationer hos brugerne. Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Distributionsledning Twin / , ,54 Distributionsledning Twin / , ,89 Distributionsledning Twin / , ,07 Distributionsledning Twin / , ,00 Distributionsledning Twin / , ,48 Distributionsledning Twin / , ,02 Distributionsledning Twin / , ,13 Distributionsledning Twin / , , ,63 Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Stikledning Twin /140 PEX , ,63 Stikledning Twin /125 PEX , ,50 Stikledning Twin /110 PEX , ,50 Stikledning Twin /110 PEX , , ,63 Antal Tilslutningsbidrag Samlet beløb Beboelsesejendomme Lejligheder Erhverv Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Etablering af varmeledninger i udstykningen Etablering af stikledninger samt husindføringer Etablening af fjernvarmeinstallationer Tilslutningsbidrag fra beboelse / lejligheder/erhverv (Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2008/09 ekskl. moms.) 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: Side 8

9 Kr. Kr. Tariffer 2009 m² Eksklusiv moms Inklusiv moms Fast afgift pr. m² (BBR) 14,80 18,50 Abonnement / målerleje 250 m² (BBR) 1.100, ,00 Abonnement / målerleje > 250 m² pr. m² (BBR) 3,00 3,75 Assensvej , ,00 Hundtofte 14 A Beboelse + forretning , ,50 Hundtofte 14 D Fabrik - værksted , ,50 Juelsbjergvej 1 Fabrik - værksted , ,00 Juelsbjergvej 2 Fabrik - værksted , ,00 Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted , ,25 Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal , ,50 Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning , ,00 Stationsvej 63 Avls- driftsbygning ,00 532,50 Variabel bidrag Energileverance (pr. MWh) ,00 Gældende priser i henhold til takstblad for Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Priserne er anmeldt til Energitilsynet. De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse (m 2 ) Årligt forbrug (MWh) Årligt forbrug (naturgas Nm³) inkl. virkningsgrad på 96% Årligt forbrug (liter fyringsolie) inkl. virkningsgra d på 92% Eksempelhuse Lejligheder Assensvej Hundtofte 14 A Beboelse + forretning Hundtofte 14 D Fabrik - værksted Juelsbjergvej 1 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 2 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning Stationsvej 63 Avls- driftsbygning Resulterende brugerudgifter til opvarmning Opvarmnings-form Størrelse (m³) Fast afgift (kr.) Forbrugs-afgift (kr./enhed) Årlig udgift (kr.) Eksempelhuse , Olie (Total) , Naturgas (Total) , Lejligheder , Olie (Total) , Naturgas (Total) , Assensvej , Naturgas (Total) , Hundtofte 14 A Beboelse + forretning , Naturgas (Total) , Hundtofte 14 D Fabrik - værksted , Olie (Total) , Juelsbjergvej 1 Fabrik - værksted , Olie (Total) , Juelsbjergvej 2 Fabrik - værksted , Olie (Total) , Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted , Olie (Total) , Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal , Naturgas (Total) , Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning , Olie (Total) , Stationsvej 63 Avls- driftsbygning , Olie (Total) , Distributionspris:Gældende priser pr Naturgas Fyn, Distribution Gaspris og oliepris: Gennemsnit fra 1.august 2008 til 31. juli Fjernvarme er under de givne forudsætninger således det billigste alternativ for forbrugerne. Side 9

10 Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler. Der vil være afvigelser fra hus til hus alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. Nedenstående tabel viser er der er en tilbagebetalingstid fra få måneder til 14 år. Resulterende udgifter/besparelser pr. år efter konvertering til fjernvarme Naturgas Olie Fjernvarme Besparelse Indvestering Tilbagebetalingstid i år. Eksempelhuse Eksempelhuse Lejligheder Assensvej Hundtofte 14 A Beboelse + forretning Hundtofte 14 D Fabrik - værksted Juelsbjergvej 1 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 2 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 4 Fabrik - værksted Juelsbjergvej 5 Fabrik - værksted - maskinhal Juelsbjergvej 6 Beboelse + forretning Stationsvej 63 Avls- driftsbygning Alle beløb er inkl. moms 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 137 boliger, 43 lejligheder og 9 erhvervsejendomme. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 10 års periode. I EnergyPRO er der simuleret driftssituation for eksisterende anlæg (bilag 8) og driftssituationen med 189 nye brugere (bilag 9). Det er forudsat, at alle brugere tilsluttes det første år. EnergyPRO beregningerne viser et samlet driftsoverskud på kr./år. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen med Hundtofte by og dele af Stenstrup by er vist på bilag 7. Som det fremgår, er projektet rentabelt for fjernvarmeværket og dermed en økonomisk fordel for alle brugerne tilsluttet Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Der vil være et selskabsøkonomisk overskud over 10 år på kr. som vil komme forbrugerne tilsluttet Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. til gode. Det er forudsat, at alle brugere tilsluttes det første år. 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter: Relevante forbrugere Beboelse Lejligheder Erhverv Gas Olie 47 6 Total Derud over findes der ejendomme som er opvarmet med el eller er uopvarmet. De ejendomme er ikke medtaget i samfundsøkonomien. Ud fra ovennævnte skema vil det give følgende samfundsøkonomi: Side 10

11 Samfundsøkonomi Fjernvarmeværket Brugerne Fordelingsledning Stikledninger Konvertering til fjernvarme Beboelse Konvertering til fjernvarme Lejligheder Konvertering til fjernvarme Erhverv Samlet pris Alle priser er ekskl. moms I den samfundsøkonomiske analyse er der ikke indregnet konsekvenserne af den øgede elproduktion på 796,5 MWh årligt. Den øgede elproduktion på naturgas vil fortrænge kulkraftproduceret el med en total virkningsgrad <50% og uden samproduktion med varme. Som det fremgår af bilagene viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger en fordel for fjernvarme som det fremgår af følgende skema. Brændsel Drift og Afgiftsprovenu (20 Emissioner vedligehold % modregnes) I alt Fjernvarme Reference Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift- og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) Samfundsøkonomisk omkostning (mio. dkr) 37,0 34,0 31,0 28,0 25, Ved ændring i varmesalg/behov (MWh) Fjernvarme Reference Side 11

12 4 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af de 2 opstillede scenarier viser en klar samfundsøkonomisk fordel ved at huse forsynes med fjernvarme frem for individuelt naturgas- eller oliefyr. Under selskabsøkonomi i bilag 7 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved tilslutning af 137 boliger, 43 lejligheder og 9 erhverv. Med de gældende tariffer får Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. et positivt dækningsbidrag fra år 1, hvilket vil komme alle forbruger tilsluttet Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. til gode. For nye brugere vil der typisk være en gennemsnitlig besparelse på kr. Ved tilslutning til Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. er der en CO 2 reduktion på 597 tons årligt. Side 12

13 Copyright Grundkort Fyn A/S Områdeafgrænsning Dato: :36:35 Målforhold: 1:7000 Bilag 1

14 42-42/ / / / / / / / / / / / /225 Ekst. 139/250 Ekst. 60,3 Ekst. 139/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /180 Copyright Grundkort Fyn A/S Dato: :53:15 Målforhold: 1:7000 Bilag 2

15 Bilag 3

16 Map Output Page 1 of Energidata-kort Bilag 4

17 Copyright Grundkort Fyn A/S Dato: :40:10 Målforhold: 1:7000 Bilag 5

18 Varmetab Type Størrelse Dimension Længde kanalmeter Årligt energibehov (MWh) Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Distributionsledning Twin DN 125 St / , ,5 Distributionsledning Twin DN 100 St / , ,0 Distributionsledning Twin DN 80 St / , ,3 Distributionsledning Twin DN 65 St / , ,8 Distributionsledning Twin DN 50 St / , ,7 Distributionsledning Twin DN 40 St / , ,5 Distributionsledning Twin DN 32 St / , ,3 Distributionsledning Twin DN 25 St / , ,4 Stikledning Twin 40-40/140 PEX 25 9, ,1 Stikledning Twin 32-32/125 PEX 25 10, ,3 Stikledning Twin 28-28/110 PEX , ,1 Årligt energitab (%) Stikledning Twin 22-22/110 PEX , ,8 677,8 14,6 Bilag 6 Varmetabsberegning September 2009

19 Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by og dele af Stenstrup by. Selskabsøkonomisk beregning med udvidelse af 189 brugere Selskabsøkonomi År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Samlet anlægsinvestering, ledningsnet Konvertering til fjernvarme Antal tilsluttede brugere Antal tilsluttede erhverv Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Driftsudgifter i.h.t. bilag 9 (kr.) Admin. og målervedligeholdelse (kr.) Afskrivning af ledningsnet over 30 år Gæld Forrentning 5 % (kr.) Årlige udgifter i alt Driftsindtægter i.h.t. bilag 9 (kr.) Tilslutningsbidrag fra brugere Nuværende tariffer Varmepris (kr./mwh) 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 Abonnement / målerleje årlig 250 m² (BBR) 1.100, , , , , , , , , ,00 > 250 m² pr. m² (BBR) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Fast afgift pr. m² (BBR) 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 Årlige driftsindtægter i alt Årligt dækningsbidrag til værket (kr.) Akkumuleret dækningsbidag Alle priser er ekskl. moms. Anlægget bliver reelt betalt de første 1 år, men kan afskives over 30 år. Selskabsøkonomisk beregning, eksist. anlæg Selskabsøkonomi År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Samlet anlægsinvestering, ledningsnet Konvertering til fjernvarme Antal tilsluttede brugere Antal tilsluttede erhverv Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Driftsudgifter i.h.t. bilag 8 (kr.) Admin. og målervedligeholdelse (kr.) Vedligeholdelse af fjernvarmenet (kr.) Afskrivning af ledningsnet over 30 år Gæld Forrentning 5 % (kr.) Årlige udgifter i alt Driftsindtægter i.h.t. bilag 8 (kr.) Tilslutningsbidrag fra brugere Nuværende tariffer Varmepris (kr./mwh) 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 Abonnement / målerleje årlig 250 m² (BBR) 1.100, , , , , , , , , ,00 > 250 m² pr. m² (BBR) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Fast afgift pr. m² (BBR) 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 Årlige driftsindtægter i alt Årligt dækningsbidrag til værket (kr.) Akkumuleret dækningsbidag Alle priser er ekskl. moms. Bilag 7 Selskabsøkonomisk beregning September 2009

20 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :59:50 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Varighedskurve for varmebehov Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2009 til 1. Januar 2010) 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 [MW] 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Tid [Timer] Gasmotor Kedel 1 bioolie Kedel 2 Halm energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

21 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:13 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Anvender danske helligdage 2.1 Vejrdata Udetemperatur timebasis, Danmark Symbol:T [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,6-12,2 4,9 Februar, ,1-13,1 6,4 Marts, ,6-7,6 9,3 April, ,6-0,5 20,0 Maj, ,6 3,3 24,8 Juni, ,7 5,7 25,0 Juli, ,4 7,4 27,3 August, ,7 6,1 28,7 September, ,7 6,8 21,1 Oktober, ,2-2,6 18,9 November, ,0-4,0 10,2 December, ,7-7,8 7,4 Hele perioden 8,1-13,1 28,7 ElspotVestdanmark2008 Symbol:DK1Spot08 [kr/mwh] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,68 0,00 689,60 Februar, ,24 0,00 704,99 Marts, ,15 0,00 655,22 April, ,62 104, ,67 Maj, ,67 10,15 871,05 Juni, ,52 47, ,34 Juli, ,03 14, ,13 August, ,91 0,60 855,13 September, ,47 301, ,02 Oktober, ,64 0, ,95 November, ,99 45, ,12 December, ,22 1, ,03 Hele perioden 420,69 0, , Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas Raps olie Halm 11,0000 kwh/nm3 37,2000 MJ/kg 14,4000 GJ/tons energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

22 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:13 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Varmesalg: Nettab: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmesalg: MWh Udvikler sig ikke over årene Nettab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmesalg [MW] 3,3 0,1 Nettab [MW] 0,2 0,2 Varmebehov, Detaljer Varmesalg: Vejrafhængig andel af behovet: 80,00 % Reference temperatur: 17,0 C Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 04:00 90,00 05:00 110,00 07:00 120,00 10:00 100,00 12:00 80,00 17:00 90,00 20:00 100,00 22:00 80,00 23:00 70,00 Nettab: Månedsværdier MWh Januar 149,90 Februar 135,40 Marts 149,90 April 145,07 Maj 149,90 Juni 145,07 Juli 149,90 August 149,90 September 145,07 Oktober 149,90 November 145,07 December 149,90 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

23 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:13 / 3 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 5 Energianlæg Gasmotor Brændselstype: Naturgas Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] Eleffekt [kw] Eleffekt [%] , ,0 64, ,0 34,0 Årlige udetider: :00 til :00 Kedel 1 bioolie Brændselstype: Raps olie Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 85,0 Kedel 2 Halm Brændselstype: Halm Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 92, ,0 500,0 89,9 Årlige udetider: :00 til :00 Akkumuleringstank 1 Nettovolumen: 650,0 m3 Temperaturforskel: 40,0 C Udnyttelsesgrad: 80,0 % Kapacitet: 24,1 MWh Akkumuleringstank 2 Nettovolumen: 450,0 m3 Temperaturforskel: 40,0 C Udnyttelsesgrad: 80,0 % Kapacitet: 16,7 MWh 6 El-marked Navn på anvendt tidsserie: ElspotVestdanmark2008 Kvalitet af spotprisprognose: Ingen prognose 7 Driftsstrategi Driftsstrategi er beregnet som netto varmeproduktionsomkostninger energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

24 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:13 / 4 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik Netto Varmeproduktionsomkostning (NPO) versus Elspotpris NPO [kr/mwh-varme] El spotpris [kr/mwh-el] Note: Grafen viser den første måned i beregningsperioden Gasmotor Kedel 1 bioolie Kedel 2 Halm Produktion til varmelager tilladt Gasmotor Kedel 1 bioolie Kedel 2 Halm Dellast tilladt Gasmotor Kedel 1 bioolie Kedel 2 Halm Ja Ja Ja Nej Ja Ja energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

25 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :00:36 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Ialt Max. varmebehov 8.370,9 MWh 1.765,0 MWh ,9 MWh 3,5 MW Varmeproduktioner: Gasmotor 1.101,7 MWh/år 10,9 % Kedel 1 bioolie 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 2 Halm 9.034,1 MWh/år 89,1 % Ialt ,9 MWh/år 100,0% Elproduktion fra energianlæg: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 579,9 100,0% Elproduktion maks. opnået: Gasmotor 1.000,0 kw-el Driftstimer: Ialt Af årlig [h/år] timer Gasmotor 579,9 6,6% Kedel 1 bioolie 152,6 1,7% Kedel 2 Halm 5.261,1 60,1% Ud af total i periode 8.760,0 Starter: Gasmotor 133 Kedel 1 bioolie 69 Kedel 2 Halm 53 Brændsler: Efter brændsel Naturgas Raps olie Halm Brændselsforbrug ,2 Nm3 0,0 kg 2.458,1 tons Efter produktionsenhed Gasmotor 1.703,6 MWh = ,2 Nm3 Kedel 1 bioolie 0,0 MWh = 0,0 kg Kedel 2 Halm 9.832,5 MWh = 2.458,1 tons Ialt ,1 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

26 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :00:13 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Månedlig Beregnet periode: Varmebehov [MWh] Ialt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , ,8 905,5 671,6 283,3 292,8 294,8 493,9 854, , ,4 Elproduktion fra energianlæg [MWh] 579,9 21,7 18,3 8,0 14,0 14,0 103,3 61,0 75,8 211,4 25,0 8,0 19,3 Leveret electricitet [MWh] 579,9 21,7 18,3 8,0 14,0 14,0 103,3 61,0 75,8 211,4 25,0 8,0 19,3 Spids [MW] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Energianlæg: Gasmotor Brændselsforb. [Nm3] , , , , , , , , , , , , ,2 Brændselsforb. [MWh] 1.703,6 63,8 53,9 23,5 41,1 41,1 303,6 179,1 222,6 621,0 73,5 23,5 56,8 Varmeprod. [MWh] 1.101,7 41,3 34,8 15,2 26,6 26,6 196,3 115,8 144,0 401,6 47,5 15,2 36,8 Elproduktion [MWh] 579,9 21,7 18,3 8,0 14,0 14,0 103,3 61,0 75,8 211,4 25,0 8,0 19,3 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 1 bioolie Brændselsforb. [kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselsforb. [MWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Varmeprod. [MWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 2 Halm Brændselsforb. [tons] 2.458,1 384,4 349,1 325,4 238,8 171,0 25,1 48,1 41,8 26,4 219,2 286,8 341,9 Brændselsforb. [MWh] 9.832, , , ,6 955,0 684,2 100,5 192,4 167,3 105,7 876, , ,7 Varmeprod. [MWh] 9.034, , , ,9 876,4 626,0 92,4 177,0 153,7 97,2 805, , ,8 Starter Driftstimer energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

27 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :00:13 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Månedlig Brændselsforbrug: Naturgas Brændselsforb. [Nm3] , , , , , , , , , , , , ,2 Brændselsforb. [MWh] 1.703,6 63,8 53,9 23,5 41,1 41,1 303,6 179,1 222,6 621,0 73,5 23,5 56,8 Spids [MW] 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 Brændselsforbrug: Raps olie Brændselsforb. [kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselsforb. [MWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Spids [MW] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Brændselsforbrug: Halm Brændselsforb. [tons] 2.458,1 384,4 349,1 325,4 238,8 171,0 25,1 48,1 41,8 26,4 219,2 286,8 341,9 Brændselsforb. [MWh] 9.832, , , ,6 955,0 684,2 100,5 192,4 167,3 105,7 876, , ,7 Spids [MW] 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

28 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:55 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Økonomi 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Møntenhed: kr 3 Betalinger 3.1 Driftsindtægter Elsalg El produktionstilskud Varmesalg 3.2 Driftsudgifter 1,0000 kr /MWh 384,0000 kr /MWh Variabel Naturgasbetaling 2,0800 kr / Variabel Bioolie 2,9500 kr /kg Variabel Halm 500,0000 kr /tons CO2-kvoteforbrug 0,0000 kr /MWh Afgift på gasmotor 2,6490 kr / Refusion af naturgasafgift -2,3210 kr /m3 NOx afgift til halm 6,8000 kr /tons Svovl afgift til halm 15,9000 kr /tons D og V KV- Gasmotor 60,0000 kr /MWh D og V Kedel bioolie 10,0000 kr /MWh D og V Kedel halm 50,0000 kr /MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

29 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :58:55 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Økonomi APPENDIX: Formler Betalingsformler Elsalg DeliveredElectricity(Alle tarifperioder) El produktionstilskud SpotPricesXDeliveredElectricity Varmesalg HD(Varmesalg) / UnitOfDemand(Varmesalg) Variabel Naturgasbetaling ReceivedFuel(Naturgas) / HeatValue(Naturgas) Variabel Bioolie ReceivedFuel(Raps olie) / HeatValue(Raps olie) Variabel Halm ReceivedFuel(Halm) / HeatValue(Halm) CO2-kvoteforbrug DeliveredElectricity(Alle tarifperioder) Afgift på gasmotor FC(Gasmotor) / HeatValue(Naturgas) Refusion af naturgasafgift DeliveredElectricity(Alle tarifperioder) / 0,65 / 0,011 NOx afgift til halm ReceivedFuel(Halm) / HeatValue(Halm) Svovl afgift til halm ReceivedFuel(Halm) / HeatValue(Halm) D og V KV- Gasmotor EP(Gasmotor;Alle tarifperioder) D og V Kedel bioolie HP(Kedel 1 bioolie) D og V Kedel halm HP(Kedel 2 Halm) energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

30 Eksisterende anlæg Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg, Elspot 2008 energypro May 2009 Udskrevet/Side :59:20 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr) Driftsindtægter Elsalg : 579,9 MWh á 1,0 = 580 El produktionstilskud : = Varmesalg : 8.370,9 MWh á 384,0 = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Variabel Naturgasbetaling : ,2 á 2,08 = Variabel Bioolie : 0,0 kg á 2,95 = 0 Variabel Halm : 2.458,1 tons á 500,0 = CO2-kvoteforbrug : 579,9 MWh á 0,0 = 0 Afgift på gasmotor : ,2 á 2,649 = Refusion af naturgasafgift : ,8 m3 á -2,321 = NOx afgift til halm : 2.458,1 tons á 6,8 = Svovl afgift til halm : 2.458,1 tons á 15,9 = D og V KV- Gasmotor : 579,9 MWh á 60,0 = D og V Kedel bioolie : 0,0 MWh á 10,0 = 0 D og V Kedel halm : 9.034,1 MWh á 50,0 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 8

31 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :51:48 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Varighedskurve for varmebehov Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2009 til 1. Januar 2010) 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 [MW] 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Tid [Timer] Gasmotor Kedel 1 Bioolie Kedel 2 Halm energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

32 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :50:45 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Anvender danske helligdage 2.1 Vejrdata Udetemperatur timebasis, Danmark Symbol:T [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,6-12,2 4,9 Februar, ,1-13,1 6,4 Marts, ,6-7,6 9,3 April, ,6-0,5 20,0 Maj, ,6 3,3 24,8 Juni, ,7 5,7 25,0 Juli, ,4 7,4 27,3 August, ,7 6,1 28,7 September, ,7 6,8 21,1 Oktober, ,2-2,6 18,9 November, ,0-4,0 10,2 December, ,7-7,8 7,4 Hele perioden 8,1-13,1 28,7 ElspotVestdanmark2008 Symbol:DK1Spot08 [kr/mwh] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,68 0,00 689,60 Februar, ,24 0,00 704,99 Marts, ,15 0,00 655,22 April, ,62 104, ,67 Maj, ,67 10,15 871,05 Juni, ,52 47, ,34 Juli, ,03 14, ,13 August, ,91 0,60 855,13 September, ,47 301, ,02 Oktober, ,64 0, ,95 November, ,99 45, ,12 December, ,22 1, ,03 Hele perioden 420,69 0, , Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas Raps olie Halm 11,0000 kwh/nm3 37,2000 MJ/kg 14,4000 GJ/tons energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

33 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :50:45 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Varmesalg: Nettab: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmesalg: MWh Udvikler sig ikke over årene Nettab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmesalg [MW] 4,8 0,2 Nettab [MW] 0,3 0,3 Varmebehov, Detaljer Varmesalg: Vejrafhængig andel af behovet: 80,00 % Reference temperatur: 17,0 C Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 04:00 90,00 05:00 110,00 07:00 120,00 10:00 100,00 12:00 80,00 17:00 90,00 20:00 100,00 22:00 80,00 23:00 70,00 Nettab: Månedsværdier MWh Januar 207,49 Februar 187,41 Marts 207,49 April 200,79 Maj 207,49 Juni 200,79 Juli 207,49 August 207,49 September 200,79 Oktober 207,49 November 200,79 December 207,49 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

34 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :50:45 / 3 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 5 Energianlæg Gasmotor Brændselstype: Naturgas Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] Eleffekt [kw] Eleffekt [%] , ,0 64, ,0 34,0 Årlige udetider: :00 til :00 Kedel 1 Bioolie Brændselstype: Raps olie Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 85,0 Kedel 2 Halm Brændselstype: Halm Minimum køretid 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 92, ,0 500,0 89,9 Årlige udetider: :00 til :00 Akkumuleringstank 1 Nettovolumen: 650,0 m3 Temperaturforskel: 40,0 C Udnyttelsesgrad: 80,0 % Kapacitet: 24,1 MWh Akkumuleringstank 2 Nettovolumen: 450,0 m3 Temperaturforskel: 40,0 C Udnyttelsesgrad: 80,0 % Kapacitet: 16,7 MWh 6 El-marked Navn på anvendt tidsserie: ElspotVestdanmark2008 Kvalitet af spotprisprognose: Ingen prognose 7 Driftsstrategi Driftsstrategi er beregnet som netto varmeproduktionsomkostninger energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

35 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :50:45 / 4 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik Netto Varmeproduktionsomkostning (NPO) versus Elspotpris NPO [kr/mwh-varme] El spotpris [kr/mwh-el] Note: Grafen viser den første måned i beregningsperioden Gasmotor Kedel 1 Bioolie Kedel 2 Halm Produktion til varmelager tilladt Gasmotor Kedel 1 Bioolie Kedel 2 Halm Dellast tilladt Gasmotor Kedel 1 Bioolie Kedel 2 Halm Ja Ja Ja Nej Ja Ja energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

36 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :52:41 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Ialt Max. varmebehov ,7 MWh 2.443,0 MWh ,7 MWh 5,1 MW Varmeproduktioner: Gasmotor 2.615,2 MWh/år 17,7 % Kedel 1 Bioolie 512,4 MWh/år 3,5 % Kedel 2 Halm ,1 MWh/år 78,8 % Ialt ,7 MWh/år 100,0% Elproduktion fra energianlæg: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1.376,4 100,0% Elproduktion maks. opnået: Gasmotor 1.000,0 kw-el Driftstimer: Ialt Af årlig [h/år] timer Gasmotor 1.376,5 15,7% Kedel 1 Bioolie 740,1 8,4% Kedel 2 Halm 6.084,6 69,5% Ud af total i periode 8.760,0 Starter: Gasmotor 236 Kedel 1 Bioolie 140 Kedel 2 Halm 32 Brændsler: Efter brændsel Naturgas Raps olie Halm Brændselsforbrug ,3 Nm ,1 kg 3.161,9 tons Efter produktionsenhed Gasmotor 4.043,9 MWh = ,3 Nm3 Kedel 1 Bioolie 602,8 MWh = ,1 kg Kedel 2 Halm ,5 MWh = 3.161,9 tons Ialt ,2 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

37 Eksisterende anlæg inkl 189 potentielle forbruger Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende anlæg inkl 189 nye bruger med en varmebehov på MWh/år og et varmetab på 678 MWh/år. ElspotVestdanmark2008. energypro May 2009 Udskrevet/Side :52:13 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Månedlig Beregnet periode: Varmebehov [MWh] Ialt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , , ,5 975,0 404,2 417,7 420,7 714, , , ,6 Elproduktion fra energianlæg [MWh] 1.376,4 286,2 228,9 136,9 21,7 14,0 121,3 62,0 115,0 221,0 25,0 50,6 93,8 Leveret electricitet [MWh] 1.376,4 286,2 228,9 136,9 21,7 14,0 121,3 62,0 115,0 221,0 25,0 50,6 93,8 Spids [MW] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Energianlæg: Gasmotor Brændselsforb. [Nm3] , , , , , , , , , , , , ,1 Brændselsforb. [MWh] 4.043,9 840,9 672,6 402,2 63,9 41,1 356,3 182,2 337,8 649,3 73,5 148,6 275,5 Varmeprod. [MWh] 2.615,2 543,8 435,0 260,1 41,3 26,6 230,4 117,8 218,5 419,9 47,5 96,1 178,2 Elproduktion [MWh] 1.376,4 286,2 228,9 136,9 21,7 14,0 121,3 62,0 115,0 221,0 25,0 50,6 93,8 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 1 Bioolie Brændselsforb. [kg] , , , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 Brændselsforb. [MWh] 602,8 59,6 186,9 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,4 Varmeprod. [MWh] 512,4 50,7 158,9 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 271,5 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 2 Halm Brændselsforb. [tons] 3.161,9 404,4 365,2 404,4 353,7 250,8 49,4 81,7 56,2 78,8 324,8 388,3 404,4 Brændselsforb. [MWh] , , , , , ,3 197,4 326,8 224,7 315, , , ,5 Varmeprod. [MWh] , , , , ,9 920,8 181,5 299,9 206,5 289, , , ,0 Starter Driftstimer energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 9

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 15.09.2014 Version: 1.1 Projekt

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere