Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev"

Transkript

1 Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning Projektorganisation Forhold til kommunal planlægning Varmeplanlægning Øvrig kommunal planlægning Forhold til anden lovgivning Forsyningsområde Tekniske anlæg Ledningsanlæg Varme- og effektbehov Varmebehov Effektbehov Udvidelsesmuligheder Forsyningssikkerhed Tidsplan for etablering Forhold vedrørende arealafståelse Samfundsøkonomisk analyse Beregningsmetode Beregningsforudsætninger Udbygningstakt Beregningsforudsætninger, fjernvarme Produktionsenheder Investerings- og driftsomkostninger Beregningsforudsætninger, individuel opvarmning Energi og miljø Energibehov Emissioner Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Brugerøkonomi Sammenligning af projektforslag og reference Brugerøkonomiske eksempler Fax

3 Bilagsfortegnelse Kortbilag 1: Udvidelse af forsyningsområde Bilag 2: Adresseliste over berørte ejendomme Bilag 3: Enhedstal for bygningers nettovarmebehov Bilag 4.1: Udbygningstakt Bilag 4.2: Udbygningstakt, reduceret projektforslag Bilag 5.1: Energiforbrug og emissioner Bilag 5.2: Energiforbrug og emissioner, reduceret projektforslag Bilag 6.1: Samfundsøkonomi Bilag 6.2: Samfundsøkonomi, reduceret projektforslag Bilag 7: Virksomhedsøkonomi Bilag 8: Brugerøkonomi 2 Fax

4 1. Indledning Ferritslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. har henvendt sig til med henblik for at få undersøgt muligheden for at modtage varmeforsyning fra. På denne baggrund er der udarbejdet et projektforslag for etablering af en forbindelsesledning mellem fjernvarmenettet i Odense og Ferritslev kraftvarmeværk. Herved vil hovedparten af varmebehovet i Ferritslev kunne dækkes af varme fra Fynsværket. Det eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværk i Ferritslev skal fremover fungere som spids- og reservelastcentral. Endvidere indgår det i projektforslaget, at det eksisterende fjernvarmeværk i Davinde kobles på den nye forbindelsesledning. Det privatejede værk i Davinde omfatter et biogasanlæg og en gasmotor til kraftvarmeproduktion samt en halmfyret spids- og reservelastenhed. Værket forsyner Fjernvarme Fyns ca. 100 kunder i Davinde via et lokalt fjernvarmenet, der er adskilt fra Fjernvarme Fyns øvrige net. I sommerperioden bortkøles en del af den producerede varme fra kraftvarmeanlægget. Ved at forbinde nettene, kan denne spildvarme nyttiggøres. De eksisterende kunder i Davinde indgår ikke i projektforslaget, idet det forudsættes, at varmen til disse kunder fortsat skal produceres på værket i Davinde. Forbindelsesledningen til Ferritslev foreslås etableret langs med Ørbækvej fra en eksisterende distributionsledning ved Motorvejen. Ledningen vil passere gennem Birkum og Rolfsted, der begge i dag er forsynet med naturgas. Projektforslaget omfatter, udover en forbindelsesledning, etablering af stikledninger til ca. 40 ejendomme langs med Ørbækvej uden for områder med naturgasforsyning samt fjernvarmedistributionsnet og stikledninger til i alt ca. 410 ejendomme i Birkum, Rolfsted og dele af Ferritslev, der i dag er forsynet med naturgas. 2. Sammenfatning har udarbejdet et projektforslag for varmeforsyning af 450 ejendomme i Birkum, Rolfsted og Ferritslev svarende til ca m 2 opvarmet areal. Endvidere indebærer projektforslaget, at 258 eksisterende fjernvarmekunder ( m 2 ) ved Ferritslev Fjernvarme bliver ledningsforbundet med fjernvarmenettet i Odense og fremover forsynes med fjernvarme fra. Projektforslaget omfatter etablering af en ny forbindelsesledning fra Fraugde ved motorvejen langs med Ørbækvej til Ferritslev Fjernvarme på Krystalvænget 10, 5863 Ferritslev. Det eksisterende fjernvarmeværk på Udlodgyden 54 i Davinde tilsluttes den ny forbindelsesledning. Desuden omfatter projektforslaget etablering af distributionsnet i Birkum, Rolfsted og den naturgasforsynede del af Ferritslev. 3 Fax

5 Anlægsudgiften i forbindelse med etablering af forbindelsesledning, distributionsnet og stikledninger er overslagsmæssigt opgjort til i alt henholdsvis 22,4 mio. kr., 17,9 mio. kr. og 9,3 mio. kr. ekskl. moms. Der er gennemført en beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet over en 20-årig periode efter anvisningerne i Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Beregningen er desuden foretaget for de nuværende forhold som reference. Projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev giver et samfundsøkonomisk overskud på 37,3 mio. kr. kr. i 2012-priser eller 35 % opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til de nuværende forhold i området. Samfundsøkonomien er også beregnet for et reduceret projekt uden ændring af den eksisterende varmeplanlagte områdeafgrænsning mellem individuel naturgas og fjernvarme. Det reducerede projekt omfatter etablering af forbindelsesledningen til Davinde og Ferritslev samt tilslutning af ejendomme langs med Ørbækvej mellem Birkum og Rolfsted og Tingkærskolen. Det reducerede projekt giver et samfundsøkonomisk overskud på 15,1. mio. kr. i 2012-priser eller 33 % opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til de nuværende forhold i området. Virksomhedsøkonomien i projektforslaget er vurderet ved at beregne nutidsværdien af Fjernvarme Fyns udgifter og indtægter over 20 år med en rentesats på 3 % eksklusiv inflation. Nutidsværdien inklusiv scrapværdi af ledningsnettet over 20 år er 7,9 mio. kr. Brugerøkonomien er vurderet ved at beregne nutidsværdien af forbrugernes varmeomkostninger over 20 år med en rentesats på 3 % eksklusiv inflation i henholdsvis projektforslaget og under de nuværende forhold. Som nutidsværdi over 20 år opnår forbrugerne i projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev en besparelse på 45,1 mio. kr. inkl. moms svarende til 19,9 %. De energi- og miljømæssige konsekvenser er vurderet i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning. I projektforslaget flyttes kraftvarmeproduktion fra kraftvarmeværket i Ferritslev til Fynsværket. Endvidere konverteres individuel opvarmning med olie, naturgas mv. til fjernvarme baseret på kraftvarmeproduktion på Fynsværket. Projektforslaget medfører en betydelig reduktion af det samlede energibehov. Emissionen af drivhusgasser (CO 2 -ækvivalenter) over 20 år er beregnet til knap ton for de omfattede ejendomme i Birkum, Rolfsted og Ferritslev i både projektforslaget og i referencen svarende til de nuværende forhold. Konverteringen af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarme giver en betydelig reduktion af CO 2 -emissionen, medens flytningen af 4 Fax

6 fjernvarmeproduktion fra det naturgasbaserede kraftvarmeværk i Ferritslev til det overvejende kulbaserede Fynsværket medfører en omtrent ligeså stor forøgelse af CO 2 -emissionen. På grund af indretningen af CO 2 -kvotesystemet, hvor centrale værker som Fynsværket er omfattet i modsætning til mindre decentrale værker som Ferritslev og individuel opvarmning, vil flytningen af kraftvarmeproduktion fra Ferritslev til Fynsværket dog reelt føre til en reduktion af CO 2 -emissionen, idet mængden af CO 2 -kvoter ikke ændres. Faaborg-Midtfyn og Odense Kommuner ansøges om at godkende projektorslaget for etablering af forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev samt fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev i henhold til lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 samt Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 3. Projektorganisation er i egenskab af ansøger og bygherre ansvarlig for projektet. 4. Forhold til kommunal planlægning 4.1 Varmeplanlægning Birkum er i Odense Kommunes varmeplan fra 1984 udlagt til naturgasforsyning. Faaborg-Midtfyn Kommune har fremsendt et kort over varmeforsyningsdistrikter. Distrikt nr. 41 (Rolfsted) og 42 (del af Ferritslev) er vist som områder forsynet med naturgas. Distrikt nr. 43 (del af Ferritslev) skal forsynes med fjernvarme. Distrikt nr. 40 uden for de sammenhængende byområder skal ifølge planen forsynes med anden individuel opvarmning. Projektforslagets etape 3, som omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til bebyggelse i de naturgasforsynede områder, vil således ændre de oprindelige varmeplaners områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. 4.2 Øvrig kommunal planlægning Såvel Odense som Faaborg-Midtfyn Kommuner har i 2009 vedtaget nye kommuneplaner for perioden frem til 2021, hvor planerne for byvækst er beskrevet. I Birkum kan der frem til 2016 maksimalt opføres 15 nye boliger, jf. kommuneplanens rammebestemmelser. 5 Fax

7 Faaborg-Midtfyn Kommune har i Kommuneplan 2009 opgjort byernes resterende rummelighed til byvækst i 2008 og desuden udlagt nye arealer. I Rolfsted og Ferritslev var der i 2008 en restrummelighed på 9 ha til nye boliger. Der er udlagt yderligere 2 ha i planen. Det fremgår, at der i perioden kun er opført 14 nye boliger i de to byer, hvorfor rummeligheden er rigelig til at dække det forventede behov. For erhvervsarealer er der opgjort en rummelighed i 2008 på 1 ha, og der er udlagt yderligere 2 ha i planen. 5. Forhold til anden lovgivning Projektet kræver ikke tilladelser efter anden lovgivning. 6. Forsyningsområde Der er foretaget en afgrænsning af de mulige nye forsyningsområder. Ferritslev Fjernvarme forsyner i dag (2012 tal) m 2 boligareal fordelt på 258 tilslutninger. Ved etablering af distributionsnet i Birkum og Rolfsted samt i den del af Ferritslev, der ikke er fjernvarmeforsynet, vil der i henhold til BBR-registret blive tilslutningsmulighed for yderligere i alt 450 ejendomme med et samlet etageareal på m 2 fordelt på m 2 boligareal og m 2 erhvervsareal. Udvidelsen af forsyningsområdet er vist på kortbilag 1. Berørte ejendomme fremgår af adresseliste i bilag Tekniske anlæg 7.1 Ledningsanlæg Der er udarbejdet et skitseprojekt for ledningsanlægget. Etablering af ledningsforbindelse fra Fjernvarme Fyns net til Ferritslev kan udføres langs med Ørbækvej fra eksisterende DN 200 distributionsledning ved Motorvejen. Strækningen til Ferritslev Fjernvarme på Krystalvænget 10 er ca m. Projektet kan opdeles i følgende tre etaper: Etape 1: Etablering af en DN 150 twinrør forbindelsesledning i kant af Ørbækvej til Ferritslev fra en eksisterende DN 200 hovedledning i Ørbækvej umiddelbart øst for motorvejen. Strækningen mellem Rolfsted og Ferritslev udføres i DN Fax

8 Endvidere lægges DN 125 forbindelsesledning i kant af Udlodgyden fra den ny ledning i Ørbækvej til Davinde biogasanlæg på Udlodgyden 54. Etape 2: Tilslutning af potentielt 35 boligejendomme og 3 erhvervsejendomme uden for varmeplanlagte områder langs med Ørbækvej ved etablering af stikledninger på den nye forbindelsesledning. Største potentielle enkeltforbruger er Tingkærskolen, Ørbækvej 701 med et opvarmet etageareal på ca m 2. Skolen opvarmes i dag med naturgas. De fleste øvrige ejendomme uden for de varmeplanlagte områder opvarmes med olie. Etape 3: Etablering af distributionsnet og stikledninger til potentielt i alt 450 ejendomme i Birkum, Rolfsted og Ferritslev (se adresseliste i bilag 2). Regnet fra tilslutningen ved Motorvejen ligger Birkum i st. ca m, Davinde i station. ca m og Rolfsted i station ca m. Der er endnu ikke udarbejdet et detailprojekt Foruden ledninger etableres to pumpestationer på strækningen mellem Fraugde og Ferritslev. 7.2 Varme- og effektbehov Varmebehov Ferritslev Fjernvarme leverede i 2012 i alt MWh varme til nettet, hvoraf MWh blev afregnet på energimålere ved de 258 tilsluttede forbrugere. Varmetabet i nettet udgjorde således ca MWh. Foretages der en 80 % graddagekorrektion fås et varmebehov i normalåret ved forbrugerne på ca MWh. Endvidere forudsættes et uudnyttet varmetab i fjernvarmeinstallationer på 2 %, hvorefter det graddagekorrigerede nettovarmebehov ved de eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev udgør MWh pr. år. Varmebehovet i ejendomme med individuel opvarmning er estimeret ud fra oplysninger i BBR registret om bygningernes opvarmede areal, opførelses-år og anvendelse. De anvendte enhedstal for bygningernes specifikke nettovarmebehov fremgår af bilag 3. Enhedstallene stammer fra rapporten Danske bygningers opvarmningsbehov i 2050, SBI For de bygningsanvendelser, hvor der ikke findes arealenhedstal i SBI-rapporten, er anvendt værdier fra Varmeplan Danmark I tabel 1 er vist det beregnede nettovarmebehov i samtlige bygninger inden for projektområdet med individuelle opvarmningsformer og fordelingen af varmeforbruget på opvarmningsform efter BBR registret. 7 Fax

9 Naturgas Olie Fast brændsel El Varmepumper Alle brændsler MWh/år % 69,55 18,70 7,56 2,83 1,36 Tabel 1 Varmeforbrug og opvarmningsformer inden for projektområdet I tabel 2 er den tilsvarende fordeling vist for det reducerede projekt, etape 1 og 2. Naturgas Olie Fast brændsel El Varmepumper Alle brændsler MWh/år % 38,06 34,97 23,47 2,96 0,54 Tabel 2 Varmeforbrug og opvarmningsformer inden for projektområdet, etape 1 og 2 I de samfunds- og virksomhedsøkonomiske beregninger er det forudsat, at varmeforbruget reduceres med 1 % om året som følge af energirenovering af bygningsmassen Effektbehov Det maksimale bruttoeffektbehov inklusiv varmetab i distributionsnettet er erfaringsmæssigt fastsat ud fra bygningernes nettovarmebehov fordelt på en årsbenyttelsestid på timer. Effektbehovet ved 100 % tilslutningsgrad kan på denne måde opgøres til 6,4 MW. 7.3 Udvidelsesmuligheder Den foreslåede DN 150 hovedledning fra den eksisterende DN 200 ledning ved motorvejen til Rolfsted og DN 125 ledning videre til Ferritslev inklusiv to nye pumpestationer vil have kapacitet til at dække ca. 70 % af det maksimale effektbehov ved den forudsatte udbygningstakt. Den manglende spidseffekt kan produceres på det eksisterende værk i Ferritslev. En dækning af det maksimale effektbehov på 70 % svarer til mere end 95 % dækning af årsvarmebehovet. Det er således forholdsvis få timer, hvor der ikke vil være tilstrækkelig kapacitet i ledningen. Det vil være muligt at forsyne et større nyt boligområde med fjernvarme fra den foreslåede hovedledning, idet spidslasten blot skal dækkes ved varmeproduktion enten på værket i Ferritslev eller eventuelt på værket i Davinde. 7.4 Forsyningssikkerhed I forslaget forsynes Birkum, Rolfsted og Ferritslev fra det eksisterende fjernvarmedistributionsnet ved Fraugde med centraldækning fra Sydøst Varmecentral på Ørbækvej og det eksiste- 8 Fax

10 rende værk i Ferritslev. I tilfælde af afbrydelse af forsyningen fra Fynsværket eller i spidsbelastningssituationer er der således mulighed for forsyning af fjernvarmekunderne ved centraldrift. Varmecentraler og fjernvarmenettet overvåges via Fjernvarme Fyns centrale overvågningssystem. 8. Tidsplan for etablering Etape 1, dvs. etablering af forbindelsesledning fra det eksisterende net ved Fraugde til Ferritslev samt tilslutning af Davinde biogasanlæg på Udlodgyden vil blive udført i Etape 2, dvs. tilslutning af potentielt ca. 40 ejendomme uden for varmeplanlagte områder primært på strækningen mellem Birkum og Rolfsted vil blive påbegyndt i forbindelse med etablering af hovedledningen og udført, når ejerne tilmelder sig fjernvarmeforsyningen. Etape 3, dvs. etablering af distributionsnet og stikledninger til boliger inden for nuværende naturgasområder vil blive påbegyndt efter anlæggelsen af forbindelsesledningen, når der er tilstrækkelig kundeinteresse i et område. 9. Forhold vedrørende arealafståelse Ny hovedledning fra Motorvejen til Ferritslev lægges i offentligt vejareal i rabat/kant af vej. Aftale om placering af stikledning på privat grund træffes med den pågældende grundejer som del af en aftale om tilslutning, og der tinglyses normalt ikke deklaration. 10 Samfundsøkonomisk analyse I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt vælges. Projektet er, som det fremgår af afsnit 7.1, opdelt i tre etaper. Der er dels gennemført en samfundsøkonomisk analyse af et reduceret projekt, der omfatter projektets etaper 1 og 2, dvs. etablering af ny forbindelsesledning til Ferritslev og fjernvarmeværket i Davinde og tilslutning af ejendomme uden for sammenhængende bebyggelse. Endvidere er den samfundsøkonomiske beregning udført for hele projektet, inkl. etablering af distributionsnet og stikledninger til ejendomme i Birkum, Rolfsted og Ferritslev inden for naturgasforsynede områder Beregningsmetode Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005, revideret juli 2007 med 9 Fax

11 tilhørende Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, oktober Den grundlæggende metode er at sammenligne de samfundsøkonomiske omkostninger henholdsvis i projektet og i en reference (basissituation). I dette tilfælde er referencen den eksisterende varmeforsyning i Birkum, Rolfsted og Ferritslev, dvs. den nuværende kombination af fjernvarmeforsyning fra Ferritslev Fjernvarme og individuel opvarmning med naturgas, olie, el mv. Omkostningerne opgøres for hvert år i en betragtningsperiode på 20 år og tilbagediskonteres til en nutidsværdi vha. en kalkulationsrente til basisåret, år 0 før år 1 i betragtningsperioden. Alle omkostninger opgøres i faste priser (2012 priser). På denne måde vægtes omkostninger og indtægter lavere i den samlede nutidsværdi, jo længere henne i betragtningsperioden de forekommer. Finansministeriet har i maj 2013 fastsat kalkulationsrenten til 4 %. Den rente i nutidsværdiberegningen, som netop bringer balance mellem omkostningerne i projektet og i referencen er projektets interne rente. Projektets interne rente skal altså være højere end 4 % i faste priser for at projektet er samfundsøkonomisk rentabelt. Restværdien af investeringer efter 20 år (scrapværdi) indgår i beregningerne som en negativ investering i år 20. Det forudsættes, at afskrivningen er lineær. I den samfundsøkonomiske analyse anvendes der samfundsøkonomiske beregningspriser, som afspejler nytteværdien for borgerne. Beregningspriserne fremkommer som markedspriser, ekskl. moms og andre afgifter ganget med den såkaldte nettoafgiftsfaktor, som er den gennemsnitlige afgiftsbelastning i samfundet. Nettoafgiftsfaktoren er 1,17, svarende til at det gennemsnitlige afgiftstryk er på 17 %. Udledninger (emissioner) af drivhusgasserne kuldioxid (CO 2 ), methan (CH 4 ) og lattergas (N 2 O) samt de øvrige forurenende luftarter svovldioxid (SO 2 ), kvælstofilter (NO x ) og partikler PM 2,5 beregnes vha. emissionskoefficienter for de enkelte brændsler og anlægstyper. Udledningerne af methan og lattergas omregnes til CO 2 -ækvivalenter ved at gange med GWPfaktorerne henholdsvis 25 og 298 (Energistyrelsen juni 2013). I den samfundsøkonomiske beregning værdisættes CO 2 -emissioner ud fra CO 2 -kvoteprisen ganget med nettoafgiftsfaktoren på 1,17. Dog regnes der ikke med værdien af CO 2 -emissioner fra el-produktion, idet der allerede er indregnet tillæg for CO 2 -kvoter i de anvendte samfundsøkonomiske beregningspriser på el. For emissioner af svovldioxid (SO 2 ), kvælstofilter (NO x ) og partikler PM 2,5 har Energistyrelsen udmeldt skadesomkostninger, som anvendes direkte til værdisætning i den samfundsøkonomiske beregning. Skadesomkostningerne er oplyst som et interval, idet opgørelserne er be- 10 Fax

12 hæftet med meget stor usikkerhed. I beregningerne er anvendt gennemsnittet af de lave og høje værdier. De anvendte beregningspriser for brændsler er ekskl. brændselsafgifter. Brændselsafgifterne i henholdsvis projektet og referencen opgøres dog alligevel, idet der som en indtægt (negativ omkostning) regnes med et såkaldt skatteforvridningstab på 20 % af afgiftsbeløbet. Årsagen er, at et mistet afgiftsprovenu til staten skal finansieres ved opkrævning af andre skatter og afgifter, hvilket ifølge Finansministeriet og Energistyrelsens vejledning giver et såkaldt forvridningstab i samfundsøkonomien på 20 %. Der er anvendt gældende afgiftssatser Beregningsforudsætninger Energistyrelsen opdaterer jævnligt et sæt forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet for, at kommunernes vurderinger af projektforslag kan ske på et ensartet grundlag med hensyn til brændselspriser, elpriser, emissionskoefficienter og værdisætning af emissioner. I de samfundsøkonomiske beregninger er anvendt de senest reviderede forudsætninger fra oktober Udbygningstakt Ved beregningen af omkostninger ved henholdsvis projektforslaget og de nuværende forhold (referencen) i den 20-årige beregningsperiode indgår kun de ejendomme, som i projektforlaget tilsluttes fjernvarmen. I tabel 3 er vist det opgjorte varmebehov og bygningsarealer inden for projektområdet efter BBR registret. Bolig- og erhvervsejendomme er henholdsvis ejendomme med og uden boligareal. Ejendomme med blandet bolig og erhverv figurerer således som boligejendom i tabellen. Eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev Boligejendomme nye fjernvarmeområder Erhvervsejendomme nye fjernvarmeområder Etageareal m 2 Nettovarmebehov Antal ejendomme MWh/år I alt Tabel 3 Varmeforbrug og bygningsarealer inden for projektområdet Tilsvarende opgørelse for etape 1 og 2 er vist i tabel Fax

13 Eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev Boligejendomme nye fjernvarmeområder Erhvervsejendomme nye fjernvarmeområder Etageareal m 2 Nettovarmebehov Antal ejendomme MWh/år I alt Tabel 4 Varmeforbrug og bygningsarealer inden for projektområdet, etape 1 og 2. Den forudsatte start- og sluttilslutningsgrad efter 10 år for ejendomme i nye fjernvarmeområder er vist i tabel 5. Starttilslutningsgrad Sluttilslutningsgrad efter 10 år Boligejendomme nye fjernvarmeområder 50 % 90 % Erhvervsejendomme nye 15 % 60 % fjernvarmeområder Tabel 5 Start- og sluttilslutningsgrad i nye fjernvarmeområder Tilsvarende forudsætninger for den samfundsøkonomiske analyse af etape 1 og 2 er vist i tabel 6. Starttilslutningsgrad Sluttilslutningsgrad efter 10 år Boligejendomme nye fjernvarmeområder 50 % 90 % Erhvervsejendomme nye 50 % 90 % fjernvarmeområder Tabel 6 Start- og sluttilslutningsgrad i nye fjernvarmeområder, etape 1 og 2. Udbygningstakten og det beregnede varmebehov for de ejendomme, der i projektforslaget tilsluttes fjernvarme, fremgår af bilag Fax

14 Beregningsforudsætninger, fjernvarme Produktionsenheder Det eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværk i Ferritslev skal fremover fungere som spidsog reservelastcentral. Fjernvarmeværket i Davinde tilsluttes den nye forbindelsesledning. Værket råder over et biogasanlæg og en gasmotor til kraftvarmeproduktion samt en halmfyret spids- og reservelastenhed. I projektforslaget nyttiggøres den spildvarme fra gasmotoranlægget, som ellers ville skulle bortkøles i sommerperioden. Spildvarmen er estimeret til ca. 400 MWh om året. Den anvendte procentvise fordeling af den resterende varmeproduktion er fastlagt ud fra følgende overvejelser. Den forventede fordeling af varmeproduktionen til Fjernvarme Fyn på årsbasis vil fremover være ca. 45 % kulbaseret kraftvarme, 20 % affaldskraftvarme, 20 % halmkraftvarme, 10 % industriel overskudsvarme og under 5 % varme produceret på Fjernvarme Fyns spids- og reservelastcentraler med gasolie, naturgas og rapsolie. Ved vurderinger af virkningerne af udvidelser af forsyningsområder er det imidlertid ikke den gennemsnitlige, men derimod den marginale produktionsform, der er relevant. Affaldsvarmen og diverse industriel spildvarme, herunder spildvarme fra Davinde Biogas udgør grundlasten i varmeforsyningen og indgår således ikke i den marginale produktion. I vinterhalvåret vil den halmvarmfyrede blok fungere som grundlastenhed, og den marginale varmeproduktion vil derfor ske på den kulfyrede blok. I sommerhalvåret, hvor varmeforbruget hos Fjernvarme Fyns kunder kan dækkes alene af produktionen på de affalds- og halmfyrede anlæg samt industriel overskudsvarme, kan den halmfyrede blok blive den marginale produktionsenhed. Forbruget i hele Fjernvarme Fyns net i denne periode udgør ca. 20 % af årsforbruget. Dvs., at maksimalt 20 % af forbrugsstigningen som følge af en udvidelse af forsyningsområdet vil blive dækket af halmvarme, såfremt den halmfyrede blok kommer i drift i hele sommerhalvåret. I det følgende antages det, at 10 % af den marginale varmeproduktion sker på den halmfyrede blok, idet den halmfyrede blok ikke vil være i konstant maksimal drift. Den forudsatte lastfordeling på produktionsanlæggene og tilhørende virkningsgrader er vist i tabel 7. Varmevirkningsgraderne på Fynsværkets kul- og halmfyrede anlæg er fastsat i overensstemmelse med det oplyste af værkets ejer Vattenfall A/S i brev til Odense Kommune af 1. maj Fax

15 Produktionsenhed Varmeproduktion Andel af marginal varmeproduktion Varmevirkningsgrad Elvirkningsgrad Fynsværket, kul Marginal vinter 90 % 322 % Fynsværket, halm Marginal sommer 10 % 174 % Ferritslev Kraftvarme Davinde biogas, spildvarme (bortkølet) fra nuværende produktion Spids- og reserveforsyning Grundlast 400 MWh 5 % 53 % 37 % Tabel 7 Fordeling af fjernvarmeproduktion til projektområdet på produktionsanlæg og tilhørende el- og varmevirkningsgrader. Varmetabet i det eksisterende fjernvarmenet i Ferritslev udgør ca MWh pr. år, jf. afsnit Varmetabet i nye fjernvarmeledninger er beregnet til i alt MWh/år. Heraf udgør tabet i nye transmissions/forbindelses- distributions og stikledninger henholdsvis MWh, 720 MWh og 450 MWh pr. år Investerings- og driftsomkostninger Det er forudsat, at såvel forbindelsesledning som distributionsnet i nye fjernvarmeområder etableres i Stikledninger anlægges i takt med tilslutningen af nye kunder. Anlægsudgiften i forbindelse med etablering af forbindelsesledning med pumpestationer og distributionsnet ekskl. stikledninger er kalkuleret for et skitseprojekt til henholdsvis kr. og kr. ekskl. moms. Udgiften til etablering af stikledninger er fastsat til kr. ekskl. moms pr. stik. Scrapværdien af fjernvarmeledninger efter 20 år er sat til 1/3 af anlægsudgiften svarende til, at der er forudsat lineær afskrivning og en levetid på 30 år. Udgiften til ombygning af varmeinstallationer er skønnet til kr. ekskl. moms pr. boligenhed. Der er indregnet en scrapværdi af de ombyggede installationer ved beregningsperiodens afslutning i 2033 ud fra lineær afskrivning og en levetid af husinstallationer på 20 år. 14 Fax

16 Der er indregnet en udgift til afbrydelse af naturgasstik eller sløjfning af olietank på kr. ekskl. moms pr. stik. For kunder med et forbrug op til m 3 gas om året har Naturgas Fyn en standardtakst på kr. for opgravning i skel og overskæring og afpropning af stikledning samt nedtagning af måler og regulator. For de fleste nye fjernvarmekunder vil opgravningen til gasstikket kunne udføres i forbindelse med etablering af fjernvarmestikket, hvilket vil reducere omkostningen betydeligt. Den årlige vedligeholdelsesudgift til udvidelsen af fjernvarmenettet er skønnet til 0,5 % af anlægsudgiften. I de samfundsøkonomiske beregninger er der ikke indregnet udgifter til vedligehold af det eksisterende fjernvarmenet og fjernvarmebrugerinstallationer i Ferritslev, da denne udgift regnes for uændret i projektet i forhold til referencen. Driftsudgiften for (pumpeudgifter) og varmeproduktion på Fynsværket er fastsat til henholdsvis 4 og 7 kr./gj ab værk. Driftsomkostningerne på kraftvarmeværket i Ferritslev er såvel i projekt som i referencen sat til 70 kr./mwh el produceret på baggrund af regnskabstal. I referencen er der herudover ligesom i projektet regnet med øvrige driftsudgifter (pumpeudgift) for Ferritslev Fjernvarme på 4 kr./gj varme ab værk. Ferritslev Fjernvarme har oplyst, at naturgasmotoranlægget i Ferritslev ved den nuværende drift skal hovedrenoveres for overslagsmæssigt 1 mio. kr. hvert 10. år, næste gang i Denne omkostning er lagt ind i referenceberegningen, men ikke i beregningen af projektforslaget, idet driftstiden her reduceres til mindre end 10 %, hvorfor der ikke vil være behov for hovedrenovering inden for beregningsperioden. Driften af nye fjernvarme brugerinstallationer er sat til 300 kr. pr. forbruger pr. år på baggrund af erfaringer med service af anlæg i Fjernvarme Fyns forsyningsområde Beregningsforudsætninger, individuel opvarmning I tabel 8 er vist den procentvise fordeling af varmeforbruget i individuelt opvarmede bygninger på forskellige opvarmningsformer i Birkum, Rolfsted og Ferritslev. Desuden er vist de anvendte årsvirkningsgrader. Opgørelsen er baseret på BBR-registret. Ligesom i beregningen af projektforslaget er det for referencen forudsat, at der ikke anvendes supplerende opvarmning med brændeovne mm. Virkningsgraden for olie- og naturgasfyr er sat til henholdsvis 85 % og 90 % svarende til en middelværdi af virkningsgraden for ældre og nye kedler, idet oprindelsen af olie- og gaskedler i projektområdet er ukendt. I tabel er 9 er de tilsvarende tal vist for de spredtliggende ejendomme langs med Ørbækvej uden for varmeplanlagte områder svarende til det reducerede projekt, etape 1 og 2. Den for- 15 Fax

17 holdsvis høje andel af naturgasfyr skyldes, at Tingkærskolen er omfattet. Tingkærskolen ligger uden for de varmeplanlagte områder, men er forsynet med naturgas. Produktionsandel Virkningsgrad Naturgasfyr 69,6 % 100 % Oliefyr 18,7 % 85 % Fyringsanlæg, fast brændsel 7,6 % 77 % El-varme, el-radiatorer 2,8 % 100 % El-varme, varmepumpe 1,4 % 300 % Tabel 8 Produktionsandele og virkningsgrader ved individuel opvarmning i Birkum, Rolfsted og Ferritslev. Produktionsandel Virkningsgrad Naturgasfyr 38,1 % 100 % Oliefyr 35,0 % 85 % Fyringsanlæg, fast brændsel 23,5 % 77 % El-varme, el-radiatorer 3,0 % 100 % El-varme, varmepumpe 0,5 % 300 % Tabel 9 Produktionsandele og virkningsgrader ved individuel opvarmning for spredtliggende ejendomme langs med Ørbækvej uden for varmeplanlagte områder (etape 1 + 2). Driftsomkostninger ud over brændselsudgifter for boliger med individuel opvarmning til bl.a. skorstensfejning, oliefyrsservice og køb af el til brændere og cirkulationspumper er sat til kr. ekskl. moms pr. ejendom. I forbindelse med referencen er det forudsat, at levetiden for et fyringsanlæg er 20 år, og at der således årligt i gennemsnit skal etableres et nyt anlæg i 1/20 af ejendommene med fyringsanlæg. Udgiften til udskiftning af et anlæg er sat til kr. ekskl. moms. Scrapværdien af de individuelle anlæg efter 20 år beregnes ved lineær afskrivning Energi og miljø Energibehov I projektforslaget flyttes varmebunden el-produktion fra kraftvarmeværket i Ferritslev til Fynsværket. I beregningerne indgår der imidlertid ikke et brændselsforbrug til el-produktion på Fynsværket. Fordelen ved den kombinerede produktion af el og varme på Fynsværket er således tillagt fjernvarmen på den måde varmevirkningsgraderne er beregnet. I den samfundsøkonomiske beregning trækkes indtægten fra el-produktionen på kraftvarmeværket i Ferritslev fra omkostningerne. Der anvendes Energistyrelsens forbrugsvægtede Nord 16 Fax

18 Pool el-pris for at tage højde for, at kraftvarmeproduktionen optimeres vha. en akkumuleringstank. El-prisen indeholder CO 2 -emissionsomkostninger. For at kunne sammenligne energibehov og emissioner i projektet og referencen er der i projektforslaget beregnet den reducerede el-produktion i forhold til referencen. Emissioner fra den reducerede el-produktion beregnes i projektforslaget som kulfyret kondensproduktion. Der er anvendt Energistyrelsens emissionskoefficienter for kul og en el-virkningsgrad på 40 %. Energistyrelsens forudsætninger for emissioner fra el-produktion er baseret på den gennemsnitlige el-produktion, der indeholder en betydelig andel el fra VE-kilder. Den marginale el-produktion er dog overvejende baseret på kulfyret kondensproduktion. De samlede bruttoenergibehov over den 20-årige periode fordelt på energikilder i projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev samt i referencen, svarende til de nuværende forhold i området, er vist i tabel 10. Den tilsvarende opgørelse for det reducerede projektforslag for eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og ikke varmeplanlagte ejendomme langs med Ørbækvej, etape 1+2 er vist i tabel 11. Birkum, Rolfsted og Ferritslev Brutto energibehov TJ Kul Halm Gasolie Naturgas El Fast brændsel I alt I alt primær energi Projektforslag , ) Reference ,4 64, Tabel 10 Bruttoenergibehov fordelt på energikilder i henholdsvis projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev og i referencen svarende til de nuværende forhold i perioden ) Inklusiv reduceret el-produktion i projektforslag i forhold til reference 17 Fax

19 Eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og ikke varmeplanlagte ejendomme langs med Ørbækvej, etape 1+2 Brutto energibehov TJ Kul Halm Gasolie Naturgas El Fast brændsel I alt I alt primær energi Projektforslag ,1 0 52, ) Reference , ,6 25, Tabel 11 Bruttoenergibehov fordelt på energikilder i henholdsvis projektforslaget for de eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og ikke varmeplanlagte ejendomme langs med Ørbækvej samt i referencen svarende til de nuværende forhold i perioden ) Inklusiv reduceret el-produktion i projektforslag i forhold til reference Det fremgår af tabel 10 og 11, at såvel det fulde som det reducerede projektforslag medfører en reduktion af energibehovet. Imidlertid er den marginale el-produktion typisk baseret på kulfyret kondensproduktion med en virkningsgrad på under 50 %, dvs. at elforbruget skal ganges med en faktor 2-2,5 for at være sammenligneligt med de viste primære brændselsforbrug Såfremt elforbruget ganges med en faktor 2,5 svarende til en el-virkningsgrad på 40 %, fås tallene for primære energiforbrug i kolonnerne længst til højre. Det fremgår, at det primære energibehov i perioden i forhold til referencen er 28 % lavere i det fuldt udbyggede projektforslag og 3 % højere i det reducerede projektforslag Emissioner Totale emissioner af drivhusgasser opgjort som ton CO2-ækvivalenter i den 20-årige beregningsperiode henholdsvis i det fulde projektforslag og i referencen fremgår af tabel 12 og tilsvarende opgørelse for det reducerede projektforslag, etape af tabel 13. Desuden er vist emissionerne af svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx) samt partikler PM 2,5. Resultaterne for de enkelte år fremgår af bilag 5. Drivhusgasser CO 2 ækvivalenter (Ton) Birkum, Rolfsted og Ferritslev Totale emissioner SO 2 NO x Kg Kg PM 2,5 Kg Projektforslag Reference Tabel 12 Totale emissioner i henholdsvis projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev og i referencen svarende til de nuværende forhold i perioden Fax

20 Der indgår i de viste opgørelser emissioner fra den reducerede el-produktion i projektforslaget i forhold til referencen, jf. afsnit Følgende forhold er bestemmende for projektforslagets virkninger på emissionen af drivhusgasser: CO 2 -emissionen fra fjernvarmeforsyning baseret på kraftvarme er langt mindre end fra individuel opvarmning med fossile brændsler som naturgas og olie. Jo flere ejendomme der konverteres fra individuel opvarmning til fjernvarme, jo lavere CO 2 -emission. CO 2 -emissionen fra kulbaseret kraftvarme er større end fra naturgasbaseret kraftvarme. Der er regnet med et varmetab fra den ny forbindelsesledning udover varmetabet i distributionsnettet. Eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og ikke varmeplanlagte ejendomme langs med Ørbækvej, etape 1+2 Drivhusgasser CO 2 ækvivalenter (Ton) Totale emissioner SO 2 NO x Kg Kg PM 2,5 Kg Projektforslag Reference Tabel 13 Totale emissioner i henholdsvis projektforslaget for de eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og ikke varmeplanlagte ejendomme langs med Ørbækvej samt i referencen svarende til de nuværende forhold i perioden Som det fremgår af tabel 12 og 13, er emissionen af drivhusgasser (CO 2 -ækvivalenter) stort set uændret i det fulde projektforslag i forhold til referencen, medens emissionen af drivhusgasser er 38 % højere i det reducerede projekt i forhold til referencen. Det er altså udvidelsen af området forsynet med fjernvarme baseret på kraftvarme, der sikrer uændret CO 2 -emission i det fulde projektforslag i forhold til referencen. På grund af indretningen af CO 2 -kvotesystemet, hvor centrale værker som Fynsværket er omfattet i modsætning til mindre decentrale værker som Ferritslev, vil flytningen af kraftvarmeproduktion fra Ferritslev til Fynsværket dog reelt føre til en reduktion af CO 2 -emissionen, idet mængden af CO 2 -kvoter ikke ændres. Ud fra denne kvotebetragtning, vil CO 2 -emissionen i projektforslaget kun udgøres af emissionen fra den fortsatte spids- og reservelast produktion på kraftvarmeværket i Ferritslev. Herved vil der ske et fald i CO 2 -emissionen svarende til næsten hele CO 2 -emissionen i referencen. 19 Fax

21 Ud over reduktioner af de værdisatte miljøpåvirkninger skal nævnes, at en øget fjernvarmeproduktion på Fynsværket alt andet lige vil reducere behovet for at anvende kølevand fra Odense Fjord ved el-produktionen og derved reducere den miljøskadelige opvarmning af fjorden Samfundsøkonomi Resultaterne af de samfundsøkonomiske beregninger for projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev er vist i tabel 14. Resultaterne for det reducerede projektforslag for eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og ikke varmeplanlagte ejendomme langs med Ørbækvej, etape 1+2 ses i tabel 15. Resultaterne for de enkelte år fremgår af bilag 6. Projektforslaget vil beregningsmæssigt give et samfundsøkonomisk overskud på kr. i 2012-priser eller 35 % opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til den nuværende varmeforsyning af de eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og øvrige ejendomme inden for projektområdet i Birkum, Rolfsted og Ferritslev. Projekt for Birkum, Rolfsted og Ferritslev. Samfundsøkonomiske omkostninger Nutidsværdi (2012 prisniveau) 1000 kr. Projektforslag Reference Projektfordel Forskel i procent Brændselskøb % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering % Driftsomkostninger % CO 2 /CH 4 /N 2 O- omkostninger % SO 2 -omkostninger % NO x -omkostninger % PM 2,5 -omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Tabel 14 Samfundsøkonomisk sammenligning af projektforslag for Birkum, Rolfsted og Ferritslev og referencen svarende til de nuværende forhold. 20 Fax

22 Det reducerede projektforslag, etape 1+2 vil give et samfundsøkonomisk overskud på kr. i 2012-priser eller 33 % opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til den nuværende varmeforsyning af de eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og ikke varmeplanlagte ejendomme langs med Ørbækvej. Projekt for eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og ikke varmeplanlagte ejendomme langs med Ørbækvej, etape 1+2. Samfundsøkonomiske omkostninger Nutidsværdi (2012 prisniveau) 1000 kr. Projektforslag Reference Projektfordel Forskel i procent Brændselskøb % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering % Driftsomkostninger % CO 2 /CH 4 /N 2 O- omkostninger % SO 2 -omkostninger % NO x -omkostninger % PM 2,5 -omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Tabel 15 Samfundsøkonomisk sammenligning af projektforslag for eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og ikke varmeplanlagte ejendomme langs med Ørbækvej og referencen svarende til de nuværende forhold. Energistyrelsen anbefaler, at der udføres følsomhedsanalyser i forbindelse med samfundsøkonomiske analyser på energiområdet for at teste resultaternes robusthed over for ændringer i centrale, usikre forudsætninger. Som det fremgår af tabel 14 stammer den største projektfordel fra sparede brændselsudgifter. Varmebehovet og brændselspriser har derfor stor betydning for resultatet. Det estimerede varmebehov skal reduceres med 45 % for at projektforslaget og referencen balancerer samfundsøkonomisk. Alternativt skal brændselspriserne generelt være 43 % lavere 21 Fax

23 end Energistyrelsens forventning for, at de samfundsøkonomiske omkostninger i projektforslaget og referencen balancerer. Det er, jf. afsnit 7.2 forudsat, at varmeforbruget reduceres med 1 % om året som følge af energirenovering af bygningsmassen. For at skabe balance mellem omkostninger i projektforslaget og referencen skal varmeforbruget reduceres med 11 % om året. Investeringsudgifterne er naturligvis også afgørende for resultatet. Kalkulationen af selskabsinvesteringer i fjernvarmeledninger er foretaget relativt konservativt, og skal være ca. 100 % højere end kalkuleret, for at samfundsøkonomien balancerer. Endelig har tilslutningsgraden i de nye forsyningsområder stor betydning for resultaterne af de samfundsøkonomiske beregninger. En følsomhedsanalyse på tilslutningsgraden viser dog, at samfundsøkonomien balancerer ved blot 12 % tilslutning i hele perioden. Usikkerheden vil her blive begrænset af, at Fjernvarme Fyn ikke vil igangsætte etablering af distributionsnet i nye områder, før der er dokumenteret interesse blandt de potentielle nye kunder. Sammenfattende vurderes hovedresultatet af den samfundsøkonomiske analyse, nemlig at projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt, at være robust i forhold til usikkerhederne på de anvendte beregningsforudsætninger. Det reducerede projektforslag, etape 1 og 2, hvor der ikke etableres nyt distributionsnet er ligeledes samfundsøkonomisk fordelagtigt. Forslaget giver stadigvæk et samfundsøkonomisk overskud på 22 %, selvom der slet ikke tilsluttes nye kunder udover de eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev. Samfundsøkonomisk er det således rentabelt alene at etablere en forbindelsesledning til Ferritslev. 11 Virksomhedsøkonomi Der er foretaget en nutidsværdiberegning over en 20-årig periode af Fjernvarme Fyns udgifter og indtægter ved gennemførelse af projektet. Der er anvendt en kalkulationsrente på 3 % svarende til markedsrenten fratrukket inflation. I stedet for de samfundsøkonomiske priser anvendes der markedspriser, 2012 prisniveau. Forudsætninger vedrørende udbygningstakt er de samme som i de samfundsøkonomiske beregninger se afsnit Der er anvendt en gennemsnitlig pris på 90 kr./gj ved køb af varme. 22 Fax

24 Der er forudsat en egenproduktion af varme på 5 % på kraftvarmeværket i Ferritslev. Prisen er sat til 125 kr./gj svarende til den realiserede variable netto varmepris ved samproduktion af el og varme på gasmotoranlæg. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til nyt net, kraftvarmeværket i Ferritslev og pumpestationer er fastsat som i de samfundsøkonomiske beregninger, jf. afsnit Endvidere er der regnet med en årlig udgift til vedligeholdelse/renovering af det eksisterende fjernvarmenet på kr. Der er regnet med en indtægt i form af rådighedsbetaling for kraftvarmeanlægget i Ferritslev fra Energinet.dk på kr./år. Indtægter fra varmesalg, fast effektafgift og målerbidrag er beregnet efter Fjernvarme Fyns gældende takster. For nye kunder opkræves tilslutningsbidrag og stikledningsbidrag ligeledes efter de gældende takster. Desuden opkræves nye fjernvarmekunder et byggemodningsbidrag på 200 kr./m 2 opvarmet areal, ekskl. moms til betaling af distributionsnettet. Eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev betaler et transmissionsbidrag på 200 kr./m 2 opvarmet areal, ekskl. moms. Nutidsværdien af overskuddet, inklusiv scrapværdi af det ny ledningsnet over 20 år er kr. Simpel tilbagebetalingstid er ca. 15 år. Resultaterne af de virksomhedsøkonomiske beregninger for de enkelte år fremgår af bilag Brugerøkonomi 12.1 Sammenligning af projektforslag og reference De budgetøkonomiske virkninger for brugerne i området er belyst ved nutidsværdiberegning af omkostningerne over en 20-årig periode for henholdsvis projektforslaget og referencen, dvs. de nuværende forhold. Brugernes varmeomkostninger i henholdsvis projektforslaget og i referencen opgjort som nutidsværdi over 20 år er vist i tabel 16. Som det fremgår, er projektforslaget brugerøkonomisk fordelagtigt. Resultaterne for de enkelte år fremgår af bilag Fax

25 Projekt for Birkum, Rolfsted og Ferritslev Brugerøkonomiske omkostninger Nutidsværdi (2012 prisniveau) 1000 kr. Projektforslag Reference Projektfordel Forskel i procent Fjernvarmeforbrug Brændselskøb Faste afgifter Driftsomkostninger Forbrugerinvestering Transmissionsbidrag, eksisterende fjv. kunder Byggemodningsbidrag, nye kunder Stikledningsafgift, nye kunder Tilslutningsafgifter, nye kunder I alt ,9 Tabel 16 Brugerøkonomisk sammenligning af projektforslag og reference svarende til de nuværende forhold. Der er anvendt en kalkulationsrente på 3 % svarende til markedsrenten renset for inflation. Priser er markedspriser, 2012 prisniveau, inklusiv gældende afgifter og moms. Forudsætninger vedrørende udbygningstakt, produktionsformer, virkningsgrader, driftsomkostninger, investeringsomkostninger, afskrivninger mv. er de samme som i de samfundsøkonomiske beregninger se afsnit Priser på fjernvarme, herunder energibidrag, transportbidrag, effektbidrag og målerbidrag er efter de gældende takster. Der er forudsat en gennemsnitlig afkøling af fjernvarmevandet på 35 grader. Byggemodningsbidrag, tilslutningsbidrag og stikledningsbidrag opkræves efter takster som beskrevet i afsnit 11 om virksomhedsøkonomi. 24 Fax

26 Der er i hele perioden anvendt priser inkl. moms og afgifter på el til opvarmning, fyringsolie, naturgas og træpiller på henholdsvis 1,52 kr./kwh, 11,90 kr./liter, 9,44 kr./m 3 og kr./ton Brugerøkonomiske eksempler For at vise de økonomiske følger for en husstand, der tilsluttes fjernvarmenettet, er der som eksempel regnet på årlige varmeudgifter for et nyere parcelhus på 150 m 2 med et årligt nettovarmebehov til rumopvarmning og varmt brugsvand på kwh. Eksemplet er gennemregnet for et hus, der opvarmes med henholdsvis olie, naturgas, el og fjernvarme fra henholdsvis Ferritslev Fjernvarme og Fjernvarme Fyn. 1. Opvarmning med olie Virkningsgraden for oliefyr på årsbasis, dvs. den andel af energiindholdet i olien, som nyttiggøres til rumopvarmning og varmt brugsvand, er sat til 85,7 %, hvilket er Energistyrelsens standardtal for et oliefyr fra efter Standardhusets nettovarmebehov på kwh om året svarer med denne virkningsgrad til liter fyringsolie. Elforbruget til oliefyrets brænder og til cirkulationspumpe antages at være 552 kwh svarende til standardværdien for oliefyr efter 1977 udmeldt af Energistyrelsen. Årlig varmeudgift, oliefyringsanlæg: Køb af olie: liter a 11,90 kr. Skorstensfejning, oliefyrsservice Køb af el til brænder og cirkulationspumpe: 552 kwh a 1,90 kr. Afskrivning af oliefyr Årlig varmeudgift, oliefyringsanlæg, i alt: kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms 2. Opvarmning med naturgas Virkningsgraden for naturgasfyr, dvs. den andel af energiindholdet i naturgassen, som nyttiggøres til rumopvarmning og varmt brugsvand, er sat til 82,5 %, hvilket er Energistyrelsens standardtal for en traditionel lukket naturgaskedel. Standardhusets nettovarmebehov på kwh om året svarer med denne virkningsgrad til m 3 naturgas. Elforbruget til drift af gasfyr og cirkulationspumpe er sat til 462 kwh svarende til Energistyrelsens standardværdi for ældre lukkede gaskedler. Der er anvendt den aktuelle laveste markedspris på naturgas ved en 1-årig fastprisaftale. 25 Fax

27 Årlig varmeudgift, naturgasfyr: Køb af naturgas: m 3 á 9,44 kr. Målergebyr Gasfyrsservice Køb af el til brænder og cirkulationspumpe: 462 kwh a 1,90 kr. Afskrivning af naturgasfyr Årlig varmeudgift, naturgasfyr, i alt: kr. inkl. moms 650 kr. inkl. moms kr. inkl. moms 878 kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms 3. Opvarmning med fjernvarme fra Fjernvarme Fyn I eksemplet regnes der med et varmetab fra husets fjernvarmeinstallation på 5 %, hvilket svarer til Energistyrelsens standardtal. Årlig varmeudgift, fjernvarme: Energibidrag: 17,1/0,95 MWh*3,6 GJ/MWh = 64,8 GJ á 112,50 kr kr. inkl. moms Transportbidrag: 64,8 GJ/0,00419 GJ/(ton*K)/35K/0,98 ton/m 3 = 451 m 3 á 5 kr kr. inkl. moms Effektbidrag: 150 m 2 á 12,50 kr kr. inkl. moms Målerbidrag: 325 kr. inkl. moms Service af fjernvarmeinstallation 300 kr. inkl. moms Årlig varmeudgift, fjernvarme, i alt: kr. inkl. moms 4. Opvarmning med fjernvarme fra Ferritslev Fjernvarme Årlig varmeudgift, fjernvarme fra Ferritslev Fjernvarme: Forbrugsafgift: 17,1/0,95 MWh = 18 MWh a 837,50 kr. Abonnementsafgift: Effektafgift: 150 m2 a 21,25 kr. Service af fjernvarmeinstallation Årlig varmeudgift, fjernvarme, i alt: kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms 300 kr. inkl. moms kr. inkl. moms Der opkræves et transmissionsbidrag på 250 kr./m 2 inkl. moms for eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev Fjernvarme. Udgiften for en ejendom på 150 m 2 er kr. Forskellen i årlig varmeudgift i Ferritslev Fjernvarme og Fjernvarme Fyn udgør pt kr. = Tilbagebetalingstiden bliver således kr./8.318 kr./år = 4,5 år. 26 Fax

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Maj 2014 Opdateret januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Holmstrup

Fjernvarmeforsyning af Holmstrup Fjernvarmeforsyning af Holmstrup Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation... 4 4. Forhold

Læs mere

Forbindelsesledning til Nr. Broby

Forbindelsesledning til Nr. Broby Forbindelsesledning til Nr. Broby Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation... 4 4. Forhold til kommunal

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Blommenslyst, Vejrup, Ubberud,

Fjernvarmeforsyning af Blommenslyst, Vejrup, Ubberud, Fjernvarmeforsyning af Blommenslyst, Vejrup, Ubberud, Ravnebjerg Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Revideret november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Søndersø

Fjernvarmeforsyning af Søndersø Fjernvarmeforsyning af Søndersø Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation... 4 4. Forhold til kommunal

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3.

Læs mere

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Maj 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg.

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012 Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Direktør Jan Strømvig. Distributionschef Jakob Rasmussen. Plan- og projektchef Peer Andersen. Program Velkomst. Generelt

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg. Att.: Helge Müller. Dato: 2. april 2014

Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg. Att.: Helge Müller. Dato: 2. april 2014 Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 2. april 2014 Kommentarer til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedr. projektforslag for fjernvarmeforsyning af Birkum,

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T:

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T: Notat Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 30. juni 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211739332 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt af nba

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S ense Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Forbindelsesledning Odense SØ og fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev 19. August 2014 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Stamoplysninger 3 2. Læsevejledning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Dato: 10.december

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere