Stihandlingsplan Sønderborg Kommune Danmarks bedste vandrerutenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stihandlingsplan Sønderborg Kommune 2012-2017. - Danmarks bedste vandrerutenet"

Transkript

1 Stihandlingsplan Sønderborg Kommune Danmarks bedste vandrerutenet

2 Stihandlingsplan Sønderborg Kommune Danmarks bedste vandrerutenet Forord Sønderborg Kommunes stihandlingsplan gør status og sætter nye mål for planlægningen for naturstier og vandreruter i Sønderborg Kommune optil og i planperioden Stihandlingsplanen er udarbejdet af stigruppen i foråret / Borgmester Aase Nyegaard 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 3 Kommuneplanlægning... 4 Fakta om naturstier og vandreruter i Sønderborg Kommune... 5 Vision... 6 Målsætning... 6 Tids- og handlingsplan... 6 Lovgivning... 6 Etablering af nye stier proces og formidling... 7 Fremtidsperspektiver... 8 Bilag A Oversigtskort over nuværende og kommende vandreruter... 9 Bilag B Oversigskort over naturstier Bilag C Gendarmstien som del af det europæiske fjernvandrerutenet Bilag D Oversigt over landsbylaugenes stiønsker. Lokale udviklingsplaner (LUP) Bilag E Fakta og Myter om naturstier Bilag F Prioritering og budget for anlæg af naturstier Kontakt til afdelinger og ansvarlig for vandre- og naturstier i Sønderborg Kommune

4 Indledning Adgangen til naturen ad stier og små veje er et velkendt gode, som har afgørende betydning for folks livskvalitet. Ophold og oplevelser i naturen har veldokumenterede gavnlige effekter på både den mentale og fysiske sundhedstilstand hos befolkningen. Muligheden for adgang til det åbne lander en forudsætning for folks forståelse for biodiversitet, landskabsoplevelse og dannelse af deres natursyn. Adgangen til naturen og landskabet har storbetydning for hvor vidt et område er attraktivt for bosætning. En stigende del af befolkningen er rent arbejds- eller ejermæssigt ikke længere knyttet til jorden omkring deres bolig. Det øger behovet for at sikre muligheden for at færdes i naturen. Sønderborg Kommunes mange og varierede naturstier og vandreruter bidrager til at gøre hele regionen attraktiv som turistdestination, og der er fortsat mange udviklingsmuligheder for at udvide og forstærke tilbuddene hen over hele sæsonen. De kulturhistoriske fortællinger, der ligger gemt i landskabet og som formidles via vandreruterne og de dertil hørende foldere og informationsmateriale spiller en vigtig rolle i kulturhovedstadsprojektet 2017, hvor mangfoldigheden synliggøres og formidles. I Sønderborg Kommune har der siden 2007 været nedsat en tværfaglig stigruppe, der koordinerer og udvikler arbejdet med planlægning, etablering og vedligeholdelse af naturstier og vandreruter i kommunen. Stigruppen har medlemmer fra afdelingerne Natur, Plan og Veje & Trafik. Alsstien 3

5 Kommuneplanlægning Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kommunens arbejde med naturstierne i det store og hele baseret sig på det oplæg, der blev tilvejebragt af sammenlægningsudvalget. Oplæggets hensigtserklæringer blev bl.a. udmøntet i en turistpolitisk handleplan. Succeskriterierne fra den turistpolitiske handlingsplan 2006: Forbedring af tilgængeligheden til eksisterende stier. Sammenkædning af allerede etablerede stier ved hjælp af nye strækninger Forbedret kortlægning og skiltning af ruter. Kommunikationsmateriale om stierne og de oplevelsesmomenter de indeholder. Den nye kommuneplan der skal gælde for perioden er under udarbejdelse. Byrådets vision, mål og handlinger for den gældende kommuneplan lyder: Vision Det er Byrådets vision, at Sønderborg Kommune sikrer og forbedre tilgængeligheden til naturen, landskabet og kysterne. Det er Byrådets vision, at de rige muligheder for udfoldelse af friluftsaktiviteter i Sønderborg Kommune i 2012 er kendt både regionalt, nationalt og internationalt. Mål Bevare veje og stier, som kan bruges til ture ud i landskabet, til skov, fjord og hav. Sikre og forbedre mulighederne for et aktivt friluftsliv i Sønderborg Kommune gennem etablering af sammenhængende stisystemer og offentlig adgang til naturen og kystområderne. Befolkningens kendskab til kommunens natur, kultur og miljø understøttes i form af etablering af vandreruter, samt at der sker en formidling af information om natur og landskab. Her tænkes blandt andet på kort der formidler hvordan stierne forløber. Stierne skal være let tilgængelige og lette at finde, og det tilstræbes, at forbedre faciliteterne langs stierne for deres brugere. Anlæg af nye rekreative stier i områder, hvor der i dag er ingen/få stier og at offentlighedens muligheder for at komme ned til kysten udbygges. Stier skal anlægges med en bredde og udformning, der er tilpasset deres funktion som f.eks. cykelsti, vandresti eller ridesti. Handlinger Etablere et GIS-baseret stiregister i planperioden. Anlægge vandresti fra Alsion til Sottrupskov. Anlægge Nybøl Nor stien. % Revidere og udbygge stiplanen løbende. Anlægge primitive overnatningspladser langs Alsstien Status Naturstiprojekter udvikles og afpasses til stadighed på baggrund af politikernes og borgernes ønsker. Efter 5 år er størstedelen af de oprindelige hensigtserklæringer fra den turistpolitiske handleplan samt mål og handlinger fra kommuneplanen nået, hvor det har været muligt og hvor der har været lokal vilje til det. 4

6 Fakta om naturstier og vandreruter i Sønderborg Kommune Naturstierne er ofte græs- eller grusstier eller blot et trampet spor i kanten af marken. Nye naturstier anlægges som udgangspunkt som ca. 1,5 meter brede grusstier. Stierne er primært tilegnet gående men cykling er de fleste steder tilladt under hensyntagen til fodgængere. Stierne ryddes ikke for sne. Vandreruterne rummer en lang række sti strækninger, der ikke nødvendigvis er kommunale. Det være sig fx statens stier i skovene og Spor i Landskabet, der vedligeholdes af private i samarbejde med Spor i Landskabet. Vandrerruterne kan også på visse strækninger forløbe på offentlig strand. Man kan som besøgende derfor forvente stor variation i farbarheden. Se Bilag A oversigtskort over nuværende og kommende vandreruter Se Bilag B for oversigtskort over nuværende og kommende vandreruter Gendarmstien Gendarmstien er et af områdets stærkeste friluftsbrands og er med til at trække besøgende til fra nær og fjern. Ifølge hjemmesiden vandreruter.dk er Gendarmstien en af Danmarks bedst kendte og mest populære vandreruter. De vigtigste særkender er oplevelsen af det varierede landskab og de historiske vingesus. Vandreruten er på 74 km og det er planlagt at fortsætte den til Skovby på Sydals. I 2012 etableres strækningen fra Lebølløkke til Skovby i alt 4 km. Strækningen mellem Høruphav og Lebølløkke mangler ind til videre. Gendarmstiruten indgår i 9 længere afmærkede vandreruter af national/regional betydning (Dansk Vandrelaug) og er en del af fjernvandrerute E6, som går ca km fra Alexandroupolis i Grækenland til Kilpisjärvi i Finland - se bilag C. Fakta om naturstier og vandreruter i Sønderborg Kommune Naturstier samlet længde: 96,5 km Vandreruter samlet længde: 238 km. inkl. alternative ruter Antal naturstier i alt: 73 stk. Stier: Græsstier: 24 km Grusstier: 59 km Trampestier: 10,4 km Trampestier i mark: 2,5 km Udstyr: Trapper: 15 stk. Broer: 24 stk. Plankeovergange/spang: 7 stk. Kommunale shelters: 3 stk. Skiltepæle: 300 stk. Hegn og låger: 9 stk. Foldere: 26 friluftskort, område- og turfoldere stk. foldere udleveres årligt. Natursti ved Pøl, Sydals 5

7 Vision Sønderborg Kommune skal have Danmarks bedste vandrerrute net. Målsætning Målet er, at naturstinettet udbygges og indpasses med de eksisterende stier, så de fremstår som et varieret vandrerutenet, med afpasset plejeniveau og med tilstrækkelige servicefaciliteter undervejs. Det skal være muligt at vandre og overnatte på længere strækninger. Tids- og handlingsplan Retningslinjerne og prioriteringen beskrevet i denne stihandlingsplan skal udgøre den overordnede køreplan for fremtidige initiativer på sti området. Den øvrige planlægning i kommunen, der berører stihandlingsplanen, skal koordineres med planerne heri, så befolkning og turister sikres bedst mulige forhold. Prioritering af stiprojekter Årstal Projekt 2012 Gendarmstien: Lebøl - Skovby Alssundstien: Sottrup Skov Ballebro *Nybøl Nor stien *Arnkil Kær Ulkebøl Dam Spang Verdens Ende * Sundeved: Kværs, Broagerland, Bækken, Ullerup ( i alt ca. 5 km ) Alssundstien: Ballebro Blåkrog *Bro Fynshav Gendarmstien: Høruphav - Lebølløkke * Sammenfald med lokale sti ønsker - se bilag D. Se endvidere Bilag F for prioritering og budgetposter for kommende sti projekter og Bilag A for oversigtskort med kommende stier. Lovgivning Færdsel Som udgangspunkt har alle ret til at færdes på veje og stier i naturen og landskabet, uanset hvem der ejer arealet. Denne ret er sikret i naturbeskyttelsesloven. Det er ikke tilladt at hindre adgangen ved skilte, bomme, hegn eller lignende, som kan opfattes som om, det er forbudt at færdes på området. Når man færdes i det åbne land der særlige ordensregler, som skal følges. Reglerne er beskrevet nærmere i Adgangsbekendtgørelsen og er gengivet på Sønderborg Kommunes hjemmeside under Natur og Miljø / Ud i det blå. Nedlæggelse af visse veje og stier Hvis man ønsker at nedlægge veje og stier i det åbne land, skal man først skriftlig anmelde det til kommunen. Følgende veje og stier er i naturbeskyttelsesloven omfattet af en særlig beskyttelse: gennemgående veje og stier, 6

8 veje og stier, der fører til naturområder med offentlig adgang, fx skove, strande og udyrkede arealer, veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende. Kommunen afgør inden for 4 uger efter at have modtaget anmeldelsen, om vejens eller stiens rekreative betydning skal vurderes nærmere. Herefter afgøres det, om vejen må nedlægges. Etablering af nye stier proces og formidling Mål og retningslinjer Nye naturstier anlægges ud fra følgende overordnede mål: - at skabe større sammenhængende stisystemer - at lave sløjfer (mindre rundture) på de større stisystemer - at lave lokale naturstier i områder med få rekreative muligheder, f.eks. ved at forbinde eksisterende småveje og stier med nye, så der opstår en mindre vandrerute - at øge adgangen til kysten - at øge adgangen til øvrig natur Frivillighedsprincippet Teknik og Miljøudvalget vedtager at igangsætte arbejdet med etablering af en vandresti ud fra den overordnede prioritering. Kommunes stigruppe tager kontakt til lodsejerne i det berørte lokalområde og indkalder til borgermøde. Forskellige muligheder for stiføring undersøges, og alle berørte lodsejere indgår i dialogen. Etablering af nye stier foretages så vidt muligt efter frivillighedsprincippet og lodsejerne modtager kompensation. Kun hvis det ikke lykkes at lave frivillige aftaler overvejes ekspropriation. Af og til må planer om et natursti projekt opgives, da der kan være enkelte lodsejer på strækningen, der ikke ønsker at afgive jord / tillade adgang. Der er mange bekymringer forbundet med det at åbne op for offentligheden. Problemstillingerne forsøges løst ved at tage hånd om dem undervejs i processen se Bilag E. Frivillighedsprincippet afstedkommer således ofte en ressourcekrævende og langvarig proces. Lokale aktører Landsbylaugene er vigtige samarbejdspartnere ved anlæg af nye naturstier i det åbne land. De har et godt netværk og et uerstatteligt lokalkendskab. Ønskerne fra laugene medtages i kommunens prioritering af sti ønsker, og hvor det er muligt indarbejdes løsningsforslag. Landsbylaug og andre lokale aktører har også selv mulighed for at etablere naturstier. Hvor lokale ønsker til sti projekter harmonerer med kommunens prioritering, kan laugene selv stå for forhandlinger med lodsejere og evt. også for anlægsarbejderne. I en dialog med kommunens stigruppe fastlægges de nærmere krav og betingelser. Sønderborg Kommune kan bistå med oplysninger, kort og retningslinjer undervejs i processen. I Bilag D ses oversigten over sti ønsker fra landsbylaugenes Lokale Udviklingsplaner Tinglysning Når der etableres nye natur stier laves der skriftlige aftaler med de enkelte lodsejere. De bliver tinglyst som en deklaration på de enkelte ejendomme. Jorden bliver således ikke opkøbt men ejes fortsat af lodsejeren. Der udbetales erstatning for tinglysningen til lodsejeren. Tinglysningen sikrer at stien fortsat vil eksistere når ejendommen skifter ejer. Vedligeholdelse Sønderborg Kommune står for vedligeholdelse af stien og dens udstyr efter anlæg. 7

9 GIS Alle kommunens vandreruter og naturstier er registreret i et kortbaseret Geografisk Informations System (GIS). Datamodellen indeholder også information om skiltepæle, overnatningspladser, offentlige toiletter, p- pladser, informationstavler, badestrande, fortidsminder, seværdigheder, opholdspladser, indkøbsmuligheder mm. Registreringerne kan ses på kommunens hjemmeside og kommunens interne GIS-system. Registreringerne opdateres løbende efter behov. Informationsmateriale og formidling GIS-registreringen af vandreruter og naturstier danner grundlag for et bredt udsnit af tur-og informationsfoldere og Friluftskort. Al materiale distribueres vidt omkring, så det er tilgængeligt på vigtige lokaliteter i hele kommunen. Materialet findes desuden også digitalt på Sønderborg Kommunes hjemmeside under Natur og Miljø / Ud i det blå. Naturafdelingen er ansvarlig for at opdatere og vedligeholde informationsmateriale. Afdeling Veje & Trafik er ansvarlig for at opdatere og vedligeholde vejvisningsskilte og pæle, samt den overordnede drift af stier og vandreruter. Fremtidsperspektiver Med visionen om Danmarks bedste vandrerutenetværk, placeringen i grænselandet og den storslåede natur giver det Sønderborg Kommune et enormt potentiale for at udvikle vandreturismen. Mange forskelligartede rekreative udflugtsmål, kan med en øget information udvide både opland, sæson og brugergruppe. Der arbejdes til stadighed hen mod en koordinering på tværs af kommunegrænser og i samarbejde med aktørerne i Grænsetrekanten. Den nuværende status og de umiddelbare udviklingsplaner skaber sammen med andre initiativer grundlaget for ansøgningen om at blive årets Friluftskommune Grænsetrekanten er et Interregionalt EU projekt, hvor grænsekommunerne Aabenraa, Flensburg og Sønderborg har forpligtet hinanden på en række samarbejdsområder. Markedsføringspotentiale Ifølge en undersøgelse foretaget af VisitDenmark, nævner 84% af de udenlandske og 64% af de danske turister naturen som et helt specifikt motiv for at holde ferie i Danmark. Vandreruteturisme har mange udviklingspotentialer og kan bl.a. omfatte følgende temaer: Vejkirke / Pilgrim Handicap Børn Hunde Gastronomi. Lokale produkter 8

10 Bilag A Oversigtskort over nuværende og kommende vandreruter 9

11 Bilag B Oversigskort over naturstier 10

12 Bilag C Gendarmstien som del af det europæiske fjernvandrerutenet. Oversigt fra Wikipedia Gendarmstien og rute E6 i Syddanmark. Fra Dansk Vandrelaug 11

13 Bilag D Oversigt over landsbylaugenes stiønsker. Lokale udviklingsplaner (LUP) 2011 Landsbylaug med LUP Adsbøl Avnbøl-Ullerup Sti ønsker Sti til Gråsten langs vandet Sti til Nybøl langs vandet Stisystem med eksisterende kirkesti udbygges Sti til og i Avnbølsned. Dynt-Skelde-Gammelgab Elstrup/Elstrupskov Holm Hundslev-Almsted-Notmark Ketting Kær Halvø Lysabild Mommark Oksbøl Stolbro Svenstrup Sti 1: Fra Holm til Dyvig. Er under planlægning. Sti 2: Trampesti fra Dyvig Badehotel til Farresdam. Sti 3: Trampesti fra Brushøjvej til Nørreløkkevej. Sti fra byerne til Almsted Lyng. Sammenhæng i stier. Stinet nord for byerne. Natursti fra Ketting til Ketting Nor Sammenbinding og udvikling af sti forbindelser Udkigstårne og stisystemer Stisystem skal udbygges. Ønskes stisystem skal være tilgængeligt for vandrere med særlige behov. Der skal etableres udsigtspunkter med grill. Flere stier og primitive teltpladser Uspecificeret ønske om stiudbygning Sti fra Ugebjergtoften og til skolen Sti fra Voldgade til Vetertoften Sti fra Bærensmølle til Svenstrup Kirke Genskabe togstrækning Svenstrup- Stevning som sti. Østerholm 12

14 Bilag E Fakta og Myter om naturstier Når der etableres nye stier vil der typisk være behov for at inddrage arealer, der har været anvendt til noget andet. Det ligger i sagens natur, at en ny sti vil åbne op for færdsel på steder, som før var forbeholdt ganske få. Når lodsejere skal give tilladelse til etablering af en sti over deres ejendom opstår der typisk en del usikkerhed og bekymring for, hvad projektet udvikler sig til. Nogle af de helt store bekymringer drejer sig om afgrødeskader, støj og affald i naturen. En undersøgelse foretaget af firmaet Landskabsværkstedet for Friluftsrådet af lodsejernes holdninger til nye stier og brugen af dem, når de er i brug afslører, at de involverede lodsejere overvejende er positive over den nye sti. Generelt var de fleste involverede lodsejere mere positive efter stiens etablering. Der var dog ét problem, Figur 1 Oversigt over lodsejeres holdninger til stien efter etablering. som trak i den stik modsatte retning og det var løse hunde. De fleste brugere bryder sig ikke om at møde løse hunde og det er et stort irritationsmoment når aftalte regler ikke overholdes. Det er vigtigt med stor lokal opbakning omkring stiens regelsæt. Det er en forventning, at hvis ejerskabet øges vil flere have forståelse og respekt for de aftalte spilleregler. 13

15 Bilag F Prioritering og budget for anlæg af naturstier Anlæg omfatter etablering af belægning, skiltning og servituterstatning. Anlægsudgifterne er anslået og kun vejledende. Inden opstart af det enkelte stiprojekt udarbejdes et deltaljeret budget. PROJEKT/ÅR Gendarmstien: Lebøl - Skovby 2012 Alssundstien: Sottrup Skov Ballebro 2012/2013 *Arnkil Kær Ulkebøl Dam Spang Verdens Ende 2013/2014 *Stier i Sundeved: Kværs, Broagerland, Bækken, Ullerup ( i alt ca. 5 km ) 2012/2015 Alssundstien: Ballebro Blåkrog 2014/2015 *Nybøl Nor stien 2015/2017 *Bro Fynshav 2016 Gendarmstien: Høruphav - Lebølløkke 2017 Opsummering * Sammenfald med lokale sti ønsker. Se bilag D. 1 Overført fra budget 2011 Anslået 50 % af nye vandreruter skal anlægges som natursti. Anslået gennemsnitligt driftsbudget pr. år. pr. natursti: kr. ex. moms 14

16 15

17 Landskabet omkring Mjels - natursti på lokal vej Kontakt til afdelinger og ansvarlig for vandre- og naturstier i Sønderborg Kommune Naturafdelingen Planafdelingen Veje & Trafik Er der problemer med stinettet er du velkomment til at benytte den digitale løsning Gi et praj på Sønderborg Kommunes hjemmeside 16

18 Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg T F Mandag-Onsdag Torsdag Fredag 10-14

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Plan for rekreative stier 2013 - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august 2013. Stiplanen

Læs mere

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik Rekreativ Politik Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik INDHOLD FORORD Som kommune er man, i forhold

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune CYKELHANDLINGSPLAN Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028 Sønderborg Kommune FORORD Sønderborg Kommune har gennem de sidste år haft større og større fokus på cyklisterne og har nu det ambitiøse mål, at

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur November 0 Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd. november 0. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen Rabjerg, m.fl. Planen kan rekvireres

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd i december 009. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Ny byudviklingsplan for. HALS Debatoplæg

Ny byudviklingsplan for. HALS Debatoplæg Ny byudviklingsplan for HALS Debatoplæg 2015 Bag om byudviklingen i Hals Proces og tidsplan Baggrund Byerne - et godt sted at bo hele livet Nibe Vadum Frejlev Godthåb Fysisk Vision 2025 Vestbjerg Vodskov

Læs mere

Nordals Ferieresort. en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark

Nordals Ferieresort. en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark Nordals Ferieresort en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark 2 Indhold 1. Beskrivelse af forsøget (ansøgningsskema punkt 7)... Side 5 2. Tidsplan (ansøgningsskema punkt 8)... Side 31 3. Forventede afledte

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere