Stihandlingsplan Sønderborg Kommune Danmarks bedste vandrerutenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stihandlingsplan Sønderborg Kommune 2012-2017. - Danmarks bedste vandrerutenet"

Transkript

1 Stihandlingsplan Sønderborg Kommune Danmarks bedste vandrerutenet

2 Stihandlingsplan Sønderborg Kommune Danmarks bedste vandrerutenet Forord Sønderborg Kommunes stihandlingsplan gør status og sætter nye mål for planlægningen for naturstier og vandreruter i Sønderborg Kommune optil og i planperioden Stihandlingsplanen er udarbejdet af stigruppen i foråret / Borgmester Aase Nyegaard 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 3 Kommuneplanlægning... 4 Fakta om naturstier og vandreruter i Sønderborg Kommune... 5 Vision... 6 Målsætning... 6 Tids- og handlingsplan... 6 Lovgivning... 6 Etablering af nye stier proces og formidling... 7 Fremtidsperspektiver... 8 Bilag A Oversigtskort over nuværende og kommende vandreruter... 9 Bilag B Oversigskort over naturstier Bilag C Gendarmstien som del af det europæiske fjernvandrerutenet Bilag D Oversigt over landsbylaugenes stiønsker. Lokale udviklingsplaner (LUP) Bilag E Fakta og Myter om naturstier Bilag F Prioritering og budget for anlæg af naturstier Kontakt til afdelinger og ansvarlig for vandre- og naturstier i Sønderborg Kommune

4 Indledning Adgangen til naturen ad stier og små veje er et velkendt gode, som har afgørende betydning for folks livskvalitet. Ophold og oplevelser i naturen har veldokumenterede gavnlige effekter på både den mentale og fysiske sundhedstilstand hos befolkningen. Muligheden for adgang til det åbne lander en forudsætning for folks forståelse for biodiversitet, landskabsoplevelse og dannelse af deres natursyn. Adgangen til naturen og landskabet har storbetydning for hvor vidt et område er attraktivt for bosætning. En stigende del af befolkningen er rent arbejds- eller ejermæssigt ikke længere knyttet til jorden omkring deres bolig. Det øger behovet for at sikre muligheden for at færdes i naturen. Sønderborg Kommunes mange og varierede naturstier og vandreruter bidrager til at gøre hele regionen attraktiv som turistdestination, og der er fortsat mange udviklingsmuligheder for at udvide og forstærke tilbuddene hen over hele sæsonen. De kulturhistoriske fortællinger, der ligger gemt i landskabet og som formidles via vandreruterne og de dertil hørende foldere og informationsmateriale spiller en vigtig rolle i kulturhovedstadsprojektet 2017, hvor mangfoldigheden synliggøres og formidles. I Sønderborg Kommune har der siden 2007 været nedsat en tværfaglig stigruppe, der koordinerer og udvikler arbejdet med planlægning, etablering og vedligeholdelse af naturstier og vandreruter i kommunen. Stigruppen har medlemmer fra afdelingerne Natur, Plan og Veje & Trafik. Alsstien 3

5 Kommuneplanlægning Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kommunens arbejde med naturstierne i det store og hele baseret sig på det oplæg, der blev tilvejebragt af sammenlægningsudvalget. Oplæggets hensigtserklæringer blev bl.a. udmøntet i en turistpolitisk handleplan. Succeskriterierne fra den turistpolitiske handlingsplan 2006: Forbedring af tilgængeligheden til eksisterende stier. Sammenkædning af allerede etablerede stier ved hjælp af nye strækninger Forbedret kortlægning og skiltning af ruter. Kommunikationsmateriale om stierne og de oplevelsesmomenter de indeholder. Den nye kommuneplan der skal gælde for perioden er under udarbejdelse. Byrådets vision, mål og handlinger for den gældende kommuneplan lyder: Vision Det er Byrådets vision, at Sønderborg Kommune sikrer og forbedre tilgængeligheden til naturen, landskabet og kysterne. Det er Byrådets vision, at de rige muligheder for udfoldelse af friluftsaktiviteter i Sønderborg Kommune i 2012 er kendt både regionalt, nationalt og internationalt. Mål Bevare veje og stier, som kan bruges til ture ud i landskabet, til skov, fjord og hav. Sikre og forbedre mulighederne for et aktivt friluftsliv i Sønderborg Kommune gennem etablering af sammenhængende stisystemer og offentlig adgang til naturen og kystområderne. Befolkningens kendskab til kommunens natur, kultur og miljø understøttes i form af etablering af vandreruter, samt at der sker en formidling af information om natur og landskab. Her tænkes blandt andet på kort der formidler hvordan stierne forløber. Stierne skal være let tilgængelige og lette at finde, og det tilstræbes, at forbedre faciliteterne langs stierne for deres brugere. Anlæg af nye rekreative stier i områder, hvor der i dag er ingen/få stier og at offentlighedens muligheder for at komme ned til kysten udbygges. Stier skal anlægges med en bredde og udformning, der er tilpasset deres funktion som f.eks. cykelsti, vandresti eller ridesti. Handlinger Etablere et GIS-baseret stiregister i planperioden. Anlægge vandresti fra Alsion til Sottrupskov. Anlægge Nybøl Nor stien. % Revidere og udbygge stiplanen løbende. Anlægge primitive overnatningspladser langs Alsstien Status Naturstiprojekter udvikles og afpasses til stadighed på baggrund af politikernes og borgernes ønsker. Efter 5 år er størstedelen af de oprindelige hensigtserklæringer fra den turistpolitiske handleplan samt mål og handlinger fra kommuneplanen nået, hvor det har været muligt og hvor der har været lokal vilje til det. 4

6 Fakta om naturstier og vandreruter i Sønderborg Kommune Naturstierne er ofte græs- eller grusstier eller blot et trampet spor i kanten af marken. Nye naturstier anlægges som udgangspunkt som ca. 1,5 meter brede grusstier. Stierne er primært tilegnet gående men cykling er de fleste steder tilladt under hensyntagen til fodgængere. Stierne ryddes ikke for sne. Vandreruterne rummer en lang række sti strækninger, der ikke nødvendigvis er kommunale. Det være sig fx statens stier i skovene og Spor i Landskabet, der vedligeholdes af private i samarbejde med Spor i Landskabet. Vandrerruterne kan også på visse strækninger forløbe på offentlig strand. Man kan som besøgende derfor forvente stor variation i farbarheden. Se Bilag A oversigtskort over nuværende og kommende vandreruter Se Bilag B for oversigtskort over nuværende og kommende vandreruter Gendarmstien Gendarmstien er et af områdets stærkeste friluftsbrands og er med til at trække besøgende til fra nær og fjern. Ifølge hjemmesiden vandreruter.dk er Gendarmstien en af Danmarks bedst kendte og mest populære vandreruter. De vigtigste særkender er oplevelsen af det varierede landskab og de historiske vingesus. Vandreruten er på 74 km og det er planlagt at fortsætte den til Skovby på Sydals. I 2012 etableres strækningen fra Lebølløkke til Skovby i alt 4 km. Strækningen mellem Høruphav og Lebølløkke mangler ind til videre. Gendarmstiruten indgår i 9 længere afmærkede vandreruter af national/regional betydning (Dansk Vandrelaug) og er en del af fjernvandrerute E6, som går ca km fra Alexandroupolis i Grækenland til Kilpisjärvi i Finland - se bilag C. Fakta om naturstier og vandreruter i Sønderborg Kommune Naturstier samlet længde: 96,5 km Vandreruter samlet længde: 238 km. inkl. alternative ruter Antal naturstier i alt: 73 stk. Stier: Græsstier: 24 km Grusstier: 59 km Trampestier: 10,4 km Trampestier i mark: 2,5 km Udstyr: Trapper: 15 stk. Broer: 24 stk. Plankeovergange/spang: 7 stk. Kommunale shelters: 3 stk. Skiltepæle: 300 stk. Hegn og låger: 9 stk. Foldere: 26 friluftskort, område- og turfoldere stk. foldere udleveres årligt. Natursti ved Pøl, Sydals 5

7 Vision Sønderborg Kommune skal have Danmarks bedste vandrerrute net. Målsætning Målet er, at naturstinettet udbygges og indpasses med de eksisterende stier, så de fremstår som et varieret vandrerutenet, med afpasset plejeniveau og med tilstrækkelige servicefaciliteter undervejs. Det skal være muligt at vandre og overnatte på længere strækninger. Tids- og handlingsplan Retningslinjerne og prioriteringen beskrevet i denne stihandlingsplan skal udgøre den overordnede køreplan for fremtidige initiativer på sti området. Den øvrige planlægning i kommunen, der berører stihandlingsplanen, skal koordineres med planerne heri, så befolkning og turister sikres bedst mulige forhold. Prioritering af stiprojekter Årstal Projekt 2012 Gendarmstien: Lebøl - Skovby Alssundstien: Sottrup Skov Ballebro *Nybøl Nor stien *Arnkil Kær Ulkebøl Dam Spang Verdens Ende * Sundeved: Kværs, Broagerland, Bækken, Ullerup ( i alt ca. 5 km ) Alssundstien: Ballebro Blåkrog *Bro Fynshav Gendarmstien: Høruphav - Lebølløkke * Sammenfald med lokale sti ønsker - se bilag D. Se endvidere Bilag F for prioritering og budgetposter for kommende sti projekter og Bilag A for oversigtskort med kommende stier. Lovgivning Færdsel Som udgangspunkt har alle ret til at færdes på veje og stier i naturen og landskabet, uanset hvem der ejer arealet. Denne ret er sikret i naturbeskyttelsesloven. Det er ikke tilladt at hindre adgangen ved skilte, bomme, hegn eller lignende, som kan opfattes som om, det er forbudt at færdes på området. Når man færdes i det åbne land der særlige ordensregler, som skal følges. Reglerne er beskrevet nærmere i Adgangsbekendtgørelsen og er gengivet på Sønderborg Kommunes hjemmeside under Natur og Miljø / Ud i det blå. Nedlæggelse af visse veje og stier Hvis man ønsker at nedlægge veje og stier i det åbne land, skal man først skriftlig anmelde det til kommunen. Følgende veje og stier er i naturbeskyttelsesloven omfattet af en særlig beskyttelse: gennemgående veje og stier, 6

8 veje og stier, der fører til naturområder med offentlig adgang, fx skove, strande og udyrkede arealer, veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende. Kommunen afgør inden for 4 uger efter at have modtaget anmeldelsen, om vejens eller stiens rekreative betydning skal vurderes nærmere. Herefter afgøres det, om vejen må nedlægges. Etablering af nye stier proces og formidling Mål og retningslinjer Nye naturstier anlægges ud fra følgende overordnede mål: - at skabe større sammenhængende stisystemer - at lave sløjfer (mindre rundture) på de større stisystemer - at lave lokale naturstier i områder med få rekreative muligheder, f.eks. ved at forbinde eksisterende småveje og stier med nye, så der opstår en mindre vandrerute - at øge adgangen til kysten - at øge adgangen til øvrig natur Frivillighedsprincippet Teknik og Miljøudvalget vedtager at igangsætte arbejdet med etablering af en vandresti ud fra den overordnede prioritering. Kommunes stigruppe tager kontakt til lodsejerne i det berørte lokalområde og indkalder til borgermøde. Forskellige muligheder for stiføring undersøges, og alle berørte lodsejere indgår i dialogen. Etablering af nye stier foretages så vidt muligt efter frivillighedsprincippet og lodsejerne modtager kompensation. Kun hvis det ikke lykkes at lave frivillige aftaler overvejes ekspropriation. Af og til må planer om et natursti projekt opgives, da der kan være enkelte lodsejer på strækningen, der ikke ønsker at afgive jord / tillade adgang. Der er mange bekymringer forbundet med det at åbne op for offentligheden. Problemstillingerne forsøges løst ved at tage hånd om dem undervejs i processen se Bilag E. Frivillighedsprincippet afstedkommer således ofte en ressourcekrævende og langvarig proces. Lokale aktører Landsbylaugene er vigtige samarbejdspartnere ved anlæg af nye naturstier i det åbne land. De har et godt netværk og et uerstatteligt lokalkendskab. Ønskerne fra laugene medtages i kommunens prioritering af sti ønsker, og hvor det er muligt indarbejdes løsningsforslag. Landsbylaug og andre lokale aktører har også selv mulighed for at etablere naturstier. Hvor lokale ønsker til sti projekter harmonerer med kommunens prioritering, kan laugene selv stå for forhandlinger med lodsejere og evt. også for anlægsarbejderne. I en dialog med kommunens stigruppe fastlægges de nærmere krav og betingelser. Sønderborg Kommune kan bistå med oplysninger, kort og retningslinjer undervejs i processen. I Bilag D ses oversigten over sti ønsker fra landsbylaugenes Lokale Udviklingsplaner Tinglysning Når der etableres nye natur stier laves der skriftlige aftaler med de enkelte lodsejere. De bliver tinglyst som en deklaration på de enkelte ejendomme. Jorden bliver således ikke opkøbt men ejes fortsat af lodsejeren. Der udbetales erstatning for tinglysningen til lodsejeren. Tinglysningen sikrer at stien fortsat vil eksistere når ejendommen skifter ejer. Vedligeholdelse Sønderborg Kommune står for vedligeholdelse af stien og dens udstyr efter anlæg. 7

9 GIS Alle kommunens vandreruter og naturstier er registreret i et kortbaseret Geografisk Informations System (GIS). Datamodellen indeholder også information om skiltepæle, overnatningspladser, offentlige toiletter, p- pladser, informationstavler, badestrande, fortidsminder, seværdigheder, opholdspladser, indkøbsmuligheder mm. Registreringerne kan ses på kommunens hjemmeside og kommunens interne GIS-system. Registreringerne opdateres løbende efter behov. Informationsmateriale og formidling GIS-registreringen af vandreruter og naturstier danner grundlag for et bredt udsnit af tur-og informationsfoldere og Friluftskort. Al materiale distribueres vidt omkring, så det er tilgængeligt på vigtige lokaliteter i hele kommunen. Materialet findes desuden også digitalt på Sønderborg Kommunes hjemmeside under Natur og Miljø / Ud i det blå. Naturafdelingen er ansvarlig for at opdatere og vedligeholde informationsmateriale. Afdeling Veje & Trafik er ansvarlig for at opdatere og vedligeholde vejvisningsskilte og pæle, samt den overordnede drift af stier og vandreruter. Fremtidsperspektiver Med visionen om Danmarks bedste vandrerutenetværk, placeringen i grænselandet og den storslåede natur giver det Sønderborg Kommune et enormt potentiale for at udvikle vandreturismen. Mange forskelligartede rekreative udflugtsmål, kan med en øget information udvide både opland, sæson og brugergruppe. Der arbejdes til stadighed hen mod en koordinering på tværs af kommunegrænser og i samarbejde med aktørerne i Grænsetrekanten. Den nuværende status og de umiddelbare udviklingsplaner skaber sammen med andre initiativer grundlaget for ansøgningen om at blive årets Friluftskommune Grænsetrekanten er et Interregionalt EU projekt, hvor grænsekommunerne Aabenraa, Flensburg og Sønderborg har forpligtet hinanden på en række samarbejdsområder. Markedsføringspotentiale Ifølge en undersøgelse foretaget af VisitDenmark, nævner 84% af de udenlandske og 64% af de danske turister naturen som et helt specifikt motiv for at holde ferie i Danmark. Vandreruteturisme har mange udviklingspotentialer og kan bl.a. omfatte følgende temaer: Vejkirke / Pilgrim Handicap Børn Hunde Gastronomi. Lokale produkter 8

10 Bilag A Oversigtskort over nuværende og kommende vandreruter 9

11 Bilag B Oversigskort over naturstier 10

12 Bilag C Gendarmstien som del af det europæiske fjernvandrerutenet. Oversigt fra Wikipedia Gendarmstien og rute E6 i Syddanmark. Fra Dansk Vandrelaug 11

13 Bilag D Oversigt over landsbylaugenes stiønsker. Lokale udviklingsplaner (LUP) 2011 Landsbylaug med LUP Adsbøl Avnbøl-Ullerup Sti ønsker Sti til Gråsten langs vandet Sti til Nybøl langs vandet Stisystem med eksisterende kirkesti udbygges Sti til og i Avnbølsned. Dynt-Skelde-Gammelgab Elstrup/Elstrupskov Holm Hundslev-Almsted-Notmark Ketting Kær Halvø Lysabild Mommark Oksbøl Stolbro Svenstrup Sti 1: Fra Holm til Dyvig. Er under planlægning. Sti 2: Trampesti fra Dyvig Badehotel til Farresdam. Sti 3: Trampesti fra Brushøjvej til Nørreløkkevej. Sti fra byerne til Almsted Lyng. Sammenhæng i stier. Stinet nord for byerne. Natursti fra Ketting til Ketting Nor Sammenbinding og udvikling af sti forbindelser Udkigstårne og stisystemer Stisystem skal udbygges. Ønskes stisystem skal være tilgængeligt for vandrere med særlige behov. Der skal etableres udsigtspunkter med grill. Flere stier og primitive teltpladser Uspecificeret ønske om stiudbygning Sti fra Ugebjergtoften og til skolen Sti fra Voldgade til Vetertoften Sti fra Bærensmølle til Svenstrup Kirke Genskabe togstrækning Svenstrup- Stevning som sti. Østerholm 12

14 Bilag E Fakta og Myter om naturstier Når der etableres nye stier vil der typisk være behov for at inddrage arealer, der har været anvendt til noget andet. Det ligger i sagens natur, at en ny sti vil åbne op for færdsel på steder, som før var forbeholdt ganske få. Når lodsejere skal give tilladelse til etablering af en sti over deres ejendom opstår der typisk en del usikkerhed og bekymring for, hvad projektet udvikler sig til. Nogle af de helt store bekymringer drejer sig om afgrødeskader, støj og affald i naturen. En undersøgelse foretaget af firmaet Landskabsværkstedet for Friluftsrådet af lodsejernes holdninger til nye stier og brugen af dem, når de er i brug afslører, at de involverede lodsejere overvejende er positive over den nye sti. Generelt var de fleste involverede lodsejere mere positive efter stiens etablering. Der var dog ét problem, Figur 1 Oversigt over lodsejeres holdninger til stien efter etablering. som trak i den stik modsatte retning og det var løse hunde. De fleste brugere bryder sig ikke om at møde løse hunde og det er et stort irritationsmoment når aftalte regler ikke overholdes. Det er vigtigt med stor lokal opbakning omkring stiens regelsæt. Det er en forventning, at hvis ejerskabet øges vil flere have forståelse og respekt for de aftalte spilleregler. 13

15 Bilag F Prioritering og budget for anlæg af naturstier Anlæg omfatter etablering af belægning, skiltning og servituterstatning. Anlægsudgifterne er anslået og kun vejledende. Inden opstart af det enkelte stiprojekt udarbejdes et deltaljeret budget. PROJEKT/ÅR Gendarmstien: Lebøl - Skovby 2012 Alssundstien: Sottrup Skov Ballebro 2012/2013 *Arnkil Kær Ulkebøl Dam Spang Verdens Ende 2013/2014 *Stier i Sundeved: Kværs, Broagerland, Bækken, Ullerup ( i alt ca. 5 km ) 2012/2015 Alssundstien: Ballebro Blåkrog 2014/2015 *Nybøl Nor stien 2015/2017 *Bro Fynshav 2016 Gendarmstien: Høruphav - Lebølløkke 2017 Opsummering * Sammenfald med lokale sti ønsker. Se bilag D. 1 Overført fra budget 2011 Anslået 50 % af nye vandreruter skal anlægges som natursti. Anslået gennemsnitligt driftsbudget pr. år. pr. natursti: kr. ex. moms 14

16 15

17 Landskabet omkring Mjels - natursti på lokal vej Kontakt til afdelinger og ansvarlig for vandre- og naturstier i Sønderborg Kommune Naturafdelingen Planafdelingen Veje & Trafik Er der problemer med stinettet er du velkomment til at benytte den digitale løsning Gi et praj på Sønderborg Kommunes hjemmeside 16

18 Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg T F Mandag-Onsdag Torsdag Fredag 10-14

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Fakta og myter om stier

Fakta og myter om stier Fakta og myter om stier set med lodsejernes øjne Søren Præstholm Emil Moreau Braunstein www.landskab.nu Fakta og myter om stier set med lodsejernes øjne Den grimme ælling baggrund for projekt Fakta og

Læs mere

Ekspropriation af del af matr. nr. 200

Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Dato 13. juni 2014 Dokument 13/15078 Side Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Du har i brev af 4. juli 2013 på vegne af T klaget til Vejdirektoratet over Kommunens beslutning af 10. juni 2013, om ekspropriation

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Stier. -Inspiration til planlægning og forvaltning

Stier. -Inspiration til planlægning og forvaltning Stier -Inspiration til planlægning og forvaltning Disposition Baggrund og proces: Adgangspolitisk handlingsplan Indsatsområde Stier Processen Håndbog om planlægning og forvaltning Erfaringer og anbefalinger:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

som element i planlægningen

som element i planlægningen Oplevelsesværdier som element i planlægningen for sundhed og grønne områder Hvordan understøtter vi planlægning og forvaltning, således at befolkningens livskvalitet og sundhed styrkes? Ole Hjorth Caspersen

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Allerød Kommune, Plan og Byg. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget. Att: Borgmester: Jørgen Johansen

Allerød Kommune, Plan og Byg. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget. Att: Borgmester: Jørgen Johansen Allerød 8. oktober 2015 Allerød Kommune, Plan og Byg Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget Att: Borgmester: Jørgen Johansen Formand Teknik- og Planudvalg: Jesper Hammer

Læs mere

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom.

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom. Dato 29. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16555-24 Side 1/6 Ekspropriation af en del af matr. nr. 76e Vadskærgård Hgd, Tørring Vejdirektoratet

Læs mere

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark.

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark. Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger Forslag til naturparkplanen har været i høring i otte uger i perioden 16. juni 12. august 2016. Kommunen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab?

Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab? Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab? Mads Ellegaard, Friluftsrådet For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Frank Søndergaard Jensen Planlægning af nye stier fakta, myter og muligheder Frederiksberg 6. september 2012 Baggrund Hvorfor interessere sig for

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Redegørelse... 5 Baggrund for stiplan... 5 Regionale, nationale og internationale ruter... 8 Spor i landskabet... 8 3. Stiplanens lovgrundlag - opsummerende...

Læs mere

Kommuneplan Kommuneplanramme F Campingplads

Kommuneplan Kommuneplanramme F Campingplads Forslag Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplanramme 6.3.001.F Campingplads September 2012 Tillæg nr. 13 til Sønderborg Kommuneplan 2009-2021 Gammelmark Campingplads Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig!

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig! IDEER- friluftsliv Ideerne er afleveret i nationalpark-undersøgelsens idevogn, ved borgermøder eller på hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk, og her ligger materialet fortsat. Denne udgave omfatter kategorierne

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Fritids- og friluftspolitik ønsker på gule sedler fra borgerne:

Fritids- og friluftspolitik ønsker på gule sedler fra borgerne: 1 of 5 Fritids- og friluftspolitik ønsker på gule sedler fra borgerne: Bord 1 det organiserede foreningsområde: Sociale områder i forbindelse med træningsfaciliteter Indsats overfor indvandrere Redifinere

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde

Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Forsidefoto: Sti i Ørslev Skov. Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

8.3 Overnatningsanlæg

8.3 Overnatningsanlæg 8.3 Overnatningsanlæg Retningslinjer 8.3.1 Feriecentre, hoteller, kroer og lign. Nye feriecentre, kroer, hoteller og lignende, der ønskes placeret i kystnærhedszonen skal lokaliseres i turismeområder.

Læs mere

Lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet. Mette Bindesbøll Nørregård mettenorregard@gmail.com

Lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet. Mette Bindesbøll Nørregård mettenorregard@gmail.com Lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet Mette Bindesbøll Nørregård mettenorregard@gmail.com 2 Baggrund Friluftsliv gør godt! Landbrugslandskabet Lovgivning: færdsel på udyrkede arealer, markveje og stier

Læs mere

Rekreativ stiplanlægning i kommuner

Rekreativ stiplanlægning i kommuner Skov & Landskab Rekreativ stiplanlægning i kommuner Anton Stahl Olafsson, postdoc, ph.d. (asol@life.ku.dk) Skov & Landskab Fr.berg 6.9.2012 Rekreativ stiplanlægning i kommuner Hvad er status for planområdet?

Læs mere

Byplanmøde 2009. Motionsslangen Bynær skov og natur. Debat om politik og proces

Byplanmøde 2009. Motionsslangen Bynær skov og natur. Debat om politik og proces Byplanmøde 2009 Motionsslangen Bynær skov og natur Debat om politik og proces Frederik Cordes Teamleder, Landinspektør Natur & Miljø Guldborgsund Kommune Frederik Cordes Mange kasketter! Storstrøms Amt,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune

Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune Hvad forstår vi ved stier? Forløb i landskabet eller i byen, som kan benyttes til at cykle, løbe eller gå på Både anlagte cykelstier med fast belægning, grusstier

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

riluftsliv i viborg kommune

riluftsliv i viborg kommune riluftsliv i viborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Viborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Viborg...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE!

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! 8 VISION 2: NATUREN TILBAGE I ALLES LIV Livskvalitet, oplevelser og sundhed Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Grenåvej 12 8410 Rønde. Fremsendt pr. mail til mols@danmarksnationalparker.dk 6. juni 2017 Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN?

MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN? MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN? DISPOSITION Hvad er en fodgænger Overordnet målsætning Processen Strategiens indhold Next step HVAD ER EN FODGÆNGER? ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING:

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Velkommen. Forslag til Stiføring i Gammel Skagen. Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012

Velkommen. Forslag til Stiføring i Gammel Skagen. Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012 Velkommen Forslag til Stiføring i Gammel Skagen Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012 Dagsorden Velkomst og formål v/ Centerchef Søren Vestergaard Rammerne for stiplanlægning

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den 20.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 11. Status Sybergland... 3 12. Til Grønt Råd 20. november 2012... 3 13. Vand og

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune.

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Handle- og kommunikationsplan for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Center for Plan og Byg April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Mål og Vision... 2 Projektorganisation... 3 Lodsejere...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

forside: Stier i Middelfart Kommune strategi og handlingsplan

forside: Stier i Middelfart Kommune strategi og handlingsplan forside: Stier i Middelfart Kommune strategi og handlingsplan 1 DEFINITIONER. (Inspireret af Friluftsrådets publikation Stier, 2011) Stier er færdselsarealer, der er forbeholdt gående, cyklende, ridende

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Projektbeskrivelse Rambla Sønderborg

Projektbeskrivelse Rambla Sønderborg Sundhed og handicap Projektbeskrivelse Rambla Sønderborg 1/15 Sundhedsfremme og forebyggelse Indhold: 1 Baggrund/udfordring... 3 2 Formål... 3 3 Mål... 3 4 Beskrivelse af indsatsen... 4 4.1 Forbindelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vort forslag er, at strækningen fra husnummer 31-47 udgår af projektet, som anført på vedlagte kort.

Vort forslag er, at strækningen fra husnummer 31-47 udgår af projektet, som anført på vedlagte kort. Til Assens Kommune att.: projektleder Hans Ole Hansen Miljø og Natur e-mail: hohan@assens.dk Haarby, den 03. september 2015 Ændret stiforløb Skovhaverne 23 og 31-47, 5683 Haarby I fortsættelse af vor skrivelse

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune 1 Tilgængelighedsstrategi for Mariagerfjord Kommune 2017 Forord Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Det gælder naturligvis

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv. Dias 1

Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv. Dias 1 Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv Dias 1 Program Tidspunkt Kl. 16:00 16:05 Aktivitet Introduktion til eftermiddagens formål og program Kl. 16.05

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Stiplan for Hvidebæk Kommune

Stiplan for Hvidebæk Kommune Forslag til Stiplan for Hvidebæk Kommune udarbejdet sommer 2005 Stiplan Baggrund Stiplanen for Hvidebæk Kommune er et fælles initiativ mellem Vestsjællands Amt og kommunen, og er hovedsageligt rettet på

Læs mere

AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR

AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR Dagsordenspunkter til kommende møde med Agenda-21 udvalget Den 27. oktober 2005 Til Agenda 21 kontoret - KORSØR KOMMUNE Naturgruppen har torsdag den 6. oktober

Læs mere