Klassisk. Nr. 118 December Klassisk møder nyt... og gammelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klassisk. Nr. 118 December 2013. Klassisk møder nyt... og gammelt"

Transkript

1 Klassisk Nr. 118 December Klassisk møder nyt... og gammelt

2 Fra Kolding til Kjøbenhavn 1903 med No Name I august i år fik Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub et lille brev fra Marstal Søfartsmuseum, der havde fået indleveret en sejladsberetning, der vist havde noget med K.A.S. at gøre. Ja, mon ikke! Det viste sig at være beretningen om en af vores første klubbåde, No Name, som blev købt brugt i Kolding i 1903, og som nogle medlemmer så skulle over at hente og sejle hjem til Kjøbenhavn. Det er så fornøjelig og spændende læsning, at DFÆL-medlemmerne absolut må læse den, synes jeg. Der er endda tre fotos med i beretningen, men de er desværre noget falmede. Beretningen er bibeholdt i Viggo Baggers eget sprog og enkelte ord og udtryk er oversat. Retskrivningen er den originale. Det er bemærkelsesværdigt, at de 110 år forekommer så langt borte og så er beskrivelserne alligevel så nærværende. På hele turen, der går fra Kolding via Fænø, Lyø, Svendborg, Lohals, Kalvehave til Langeliniehavnen og som varer en uge i juli måned, møder de kun én lystbåd. Beretningen bringes simultant hér og i K.A.S. medlemsblad, så K.A.S./DFÆL-medlemmer kan læse den i stereo. Vi deler historien op i to dele, så der også kan blive plads til lidt andet her i bladet. God fornøjelse ønsker Henrik Effersøe Lystfartøjet No Name var bygget 1882, det var klinkbygget af Eg af den saakaldte Kragejolletype og maalte 7,2 Yachttons. Længden over Stævnenes Yderkanter var 29 Fod 8 Tommer, Bredden midtskibs over Klædningens Yderkant 10 Fod 3 Tommer. Baaden havde Dæk og var apteret med Ruf over Kahytten, Cockpit og Styrehul agterude. Kahytten havde ikke Staahøjde, men var ret rummelig med brede Hynder, paa hvilke 4 Personer kunde ligge tilkøjs. Foran Kahytten var et Forlukaf med en Køje. Baaden havde smukke Linier og var et solidt og hyggeligt 12 Fartøj. Som Fotografiet viser var No Name rigget som Ketch, men med Sprydsejl i stedet for Bomsejl. Den forreste Mast var ret høj med en Pakettop, som gav god Støtte for det høje Topsejl (paa Billedet ses Topstagen med Sejlet liggende i Gaflerne om Bagbord), Mesanmasten stod mod Forkanten af Styrehullet; foruden Forsejlene havdes en Spiler, der blev rigget ud med en særlig Spilerbom. No Name ejedes i Aaret 1903 af en Apotheker i Kolding. Jeg havde hørt, at saavel dette Fartøj som et lignende af samme Størrelse, der laa i Vejlefjord, kunde købes billigt, og da jeg var stærkt interesseret i, at Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, i hvis Bestyrelseskomité jeg det Aar var indmeldt, skulde anskaffe et Udflugtsfartøj til Brug for Medlemmerne, rejste jeg over for at se paa de to Baade. Jeg gik først til Vejle, da den der liggende Baad var den nyeste, men det var et klodset og kedeligt Fartøj, og da det tilmed kostede 1600 Kr., medens den fordelagtig bekendte No Name, som var 1½ Fod længere og viste sig at være i god Stand, kunde faas for det halve, var Valget hurtigt truffet og blev godkendt af Klubbens Bestyrelse, der overdrog mig at afhente den i Kolding. Til Mandskab paa Rejsen skulde jeg udvælge 3 Medlemmer af Amatørklubben og til yderligere Hjælp hyre en farvandskendt Mand i Kolding paa Klubbens Regning. Endvidere blev en ny Slæbejolle indkøbt hos Baadebygger Svendsen på Refshaleøen og afsendt pr Damper. Saa oprandt den for mig og min Ungdomsven, Fabrikant Alexis Leth, saa glædelige Dag, da vi mødtes på Kjøbenhavns Jernbanestation sammen med den unge sejlkyndige Godfrey Mygind for af afgaa til Kolding, den fjerde Amatør, Student Aage Bistrup kunde først rejse samme Aften for at støde til os derovre. Det var Lørdagen d. 4 Juli Jernbanebilletterne var dengang rørende billige, 4 Kr. fra Kjbh. til Kolding med Eksprestoget og med straalende Humør rullede vi afsted, tilviftet fra Peronen af min Kone, der gav mig mangen god Formaning til Bedste for Liv og Helbred. Vejret var varmt og godt med en frisk Kuling, for hvilken Færgen duvede bravt under Frokosten i Storebelt. Ved

3 tretiden var vi i Kolding, fik os en Droske, gav vor Kusk den Besked: Kør ned til det lille Skib, De ser der med den høje Mast, og stod kort efter paa No Name s Dæk, hvor Apothekerens tidligere Skipper modtog os. Den fikse lille Jolle var ankommet og alt burde jo nu have været i bedste Orden, men saa kom den første af de Regnskabsposter, der benævnes: Uforudsete Udgifter. Skipperen underrettede os nemlig om, at Fartøjet (det havde dog Blykøl) maatte have mere Ballast. Hvad 13 sejlede da Apothekeren med? Han havde til Ballast noget Bly, som han laante, det hørte ikke til Skibet, og han anbefalede os at købe en Del Raajernsblokke i et Jernstøberi og lægge dem under Gulvet i Kahytten. Nogen Tid efter Hjemkomsten mødte jeg i Frederiksberg Allé bemeldte Apotheker. Han lod mig på en ret uhøflig Maade høre, at det var altfor lille en Betaling han havde faaet for sit Fartøj (han var dog dengang straks villig til at sælge det for de tilbudte 800 Kroner), jeg skulde ikke have havt det

4 Kolding Havn for ca. 100 år siden til den Pris o.s.v., nu glæder det mig, at han ikke fik mere, eftersom han ingen Ballast gav mig. Jernblokkene blev købt og stuvet ned og saa afsted skulde vi da gaa næste Dag. Skipperen var en flink og livlig Mand, som jeg gerne havde antaget til at være vor bekendte Mand, men han kunde ikke gøre Turen med, derimod havde han skaffet en anden, der var tilsagt at møde på Fænø, og vi maatte da endelig sejle den Vej, der var så smukt, og han, der skulde til Middelfart kunde da gaa med dertil. Alt det gik vi ind paa. Leth og jeg overnattede i Byen, men Mygind sov ombord til Kl. 2, hvorpaa han tørnede ud for at afhente Bistrup, der kom med Nattoget og som jo hverken kendte Byen eller Fartøjet, og da jeg Søndag Morgen kom ned i Havnen, traf jeg begge de raske Gutter ombord, tjenstivrige og frejdige. Saa slog da Afrejsens Time, paa Hotellet havde man stegt en Lammesteg til os, anden Proviant var bragt ombord, og efterat der var udtalt: Saa gaar vi i Guds Navn, blev Fortøjningen kastet los, og Søndag d. 5 Juli 1903 Kl. 9½ gled No Name ud af Havnen. Godfrey Mygind, Søn af den bekendte Læge, Professor Mygind, var søinteresseret med Liv og Sjæl og fint skulde Skibet se ud. Neppe var vi ude af Havnen, før han gik iværk med at afgnide Dækket med en Salmiakopløsning der fik det til at skinne som det rene pitch pine. Hans Hænder var altid nyttige og havde han dem i Lommerne, var Øjnene overalt. 14 Aage Bistrup, Broder til Marineofficeren, var ligeledes skibsvant. Det var en haardfør Gut, og Leth sagde sandt, at to mere fortræffelige unge Mennesker kunde vi da ikke have faaet med, men Leth havde nu ogsaa en Roman med (han læste ikke selv i den) og aldrig saasnart opdagede Bistrup Leths Roman, før han var tabt for Samfundet, hyppigst at finde liggende paa Maven i Kahytten med Bogen foran sig og iført sin Dagliguniform der bestod af en Uldtrøje og et Par Bukser. Naa, hver sin Lyst, Leths var en kort Tobakspibe og Baggers en halv Bajer i Inderlommen, men vel at mærke kun naar han sejlede. Vinden var ret Vest med frisk Bramsejls Kuling, da No Name gik fra Kolding Havn og plat for de Gat slørede vi Fjorden ud sættende det ene Sejl efter det andet. Apothekerens Skipper var vor Skibsinstruktør og indøvede os i at ansætte og henlægge Mesanmasten. Det var et tungt Rundholt at slæbe, men naar De bare gør saadan, forsikrede han saa kommer det ganske af sig selv. Vi spurgte, om han havde været i Kapsejlads med denne Baad. Jo, vi var i Løb med Grosserer Ræder, men vi laa foran i Starten og han i Kølvandet paa os, og saa kom der et Sted, hvor jeg vidste vi ikke kunde gaa over, fordi der var for lidt Vand og derfor vendte jeg rask, mens han gik lige paa og der stod han. Saa tog jeg rigtig høflig min Hat af og saa sagde jeg: Farvel, Hr. Ræder. Under fornøjelig Passiar løb vi med udfiret Storsejl og spilet Klyver ud i Lillebelt og over mod Fænø, hvor vi skulde skifte Mandskab, drejede ind i Fænøsund og kom Kl tilankers udfor Badehotellet, 8 Kvartmil fra Kolding og skrupsultne. [1 Kvartmil er = en Sømil = 1852 meter] Der er skønt en smuk Sommerdag ved Fænø, hvorfor skulde man da ikke her indtage en solid Frokost, og dette skete, men i for stor Ro og Mag. Skibsbyggeren i Kolding, som jeg talte med ved Afgangen, sagde til mig: De har jo en dejlig Vind. Det var Ord, der ikke burde være gaaet ind ad det ene Øre og ud af det andet, jeg maatte jo huske paa, at ved Sommertid stilner det, naar Dagen lider mod Hæld, men jeg var ikke Sømand nok, min Fader, Fregatkaptajnen, havde ikke forsømt saa

5 gunstig en Lejlighed, jeg derimod lettede først fra Fænø Strand Kl Det var beklageligt, at vi maatte give Afkald paa Apothekerens Skipper. Den Mand, der kom i hans Sted havde ikke nøje Kendskab til Farvandene, og det var derfor ikke saa underligt at han næste dag blev ked af det og bad om at maatte rejse hjem fra Svendborg, hvad jeg beredvillig tilstod ham. Med laber Kuling af Vest stod vi for Klyver, Fok, Storsejl og Mesan sydpaa gennem Fyr Renden. Ak, hvor det løjede, da vi var tvers af Assens var der som Søfolk siger: Bare lidt Aande. Kl. 9½ laa vi udfor Helnæs, der var ikke længer Styreluft, og Vandet havde det polerede Udseende, der keder en Sejlsportsmand. Vi var kun 25 Kvartmil fra Fænø, var vi gaaet derfra en Timestid tidligere, vilde vi nu have været et godt Stykke ad Farvandet, der fører syd om Fyen; og naar jeg saa endda havde benyttet Opholdet ved Fænø til at fylde vor Vanddunk, nu laa vi her og havde ikke fersk Vand. Mygind og Bistrup tilbød da at forsøge at skaffe vand, og skøndt vi laa temmelig langt fra Kysten, gik de gæve Det var hér fra Københavns anden hovedbanegård, at den store rejse til Kolding begyndte den 4. juli Den nuværende hovedbanegård blev først indviet i 1911, hvorefter den på billedet blev ombygget til biograf. 15 unge Mænd i Jollen med Dunken og roede ind paa Lykke og Fromme. Jeg var ikke rigtig glad ved Situationen. Himlen var helt overtrukken, det var temmelig mørkt, Regn kunde komme hvad Øjeblik, det skulde være og intet kunde vi foretage for at give dem Hjælp, selv om vi kunde have set dem, men den lille Baad var i Skumringen fuldstændig ædt op af Landet. Endelig saa vi den dog nærme sig, alt var gaaet godt, de havde fundet velvillige Mennesker, saa nu var den Sorg slukket og vi manglede da blot Vind, den kom, det saas paa Vandet, men hvad var det? Tak Skæbne, Sydøst, det var den argeste Modvind, vi kunde faa. Nu maatte der altsaa krydses. Vi laa i det aabne Farvand mellem Helnæs og Als, en let Sag havde det været at gaa ind i Helnæs Bugt, denne store indsølignende Bugt, hvortil der er et kort snevert Indløb, og hvor vi kunde have ligget trygt til næste Dag, men dette skulde da have været gennemtænkt og forberedt itide. Jeg var saa sikker paa at beholde den vestlige Vind at dette slet ikke var faldet mig ind, og den medfulgte Mand var ikke engang kendt her om Dagen endsige ved Nattetid, og Fartøjet var ikke assureret. Vi bestemte os da til at holde det krydsende sydøst hen, saaledes at vi ikke kom indenfor en ret Linie trukket fra Helnæs Vestkyst til Fyret på Ærø, som stadig saas. Det kulede efterhaanden mere op, og Søen begyndte at sætte ind sydfra, efterat jeg var kommet tilrors. Jeg bjergede Klyver og Storsejl og holdt det gaaende for Fok og Mesan, idet jeg kovendte [bommede], naar Fartøjet ikke kunde stampe sig gennem Vinden. De lange Østersøbølger blev imidlertid stadig mere nærgaaende, Jollen var paa Slæb agterude, og da jeg saa den vel højt oppe i den mørke Luft medens jeg selv sad nede i Bølgedalen, fik jeg en heftig Trang til at se, hvordan der saa ud i Kahytten. Den sande Aarsag gaar jeg helst let hen over; det forholder sig nemlig med en Lystkutter som med Kongeskibet: Officielt er der ingen Søsyge ombord. Jeg ravede altsaa ned i Kahytten og var netop kommet derind, saa hører jeg Leths Stemme oppe fra

6 Dækket: Hvad Pokker, Mygind, kan De ogsaa det. (Han som sin Pricipal fik ondt, sig maatte brække.) Derpaa forsøgte jeg at sove, Kl. var 10½, altsaa passende Tid, men det var lettere tænkt end gjort, foruden Kvalmen var der en anden rentud Søvnfordriver, det var Skødet til Fokken. Fokkeskødet gled nemlig paa en Løjbom ligesom Storskødet, en tyk Jernstang, der gik tvers over Dækket i hele dets Bredde, en nedrig gammeldags Indretning, vel skikket til at falde over og som ikke hørte hjemme i en Lystkutter. Naar Fartøjet vendte og Skødblokken blev trukket langs ad Stangen fremkom en Hylen, der rev i baade Nerver og Indvolde, og det skurrede tit den Nat. Jeg kom til at tænke paa Edgard Højer, der i en Rejsebeskrivelse fortæller, hvordan han paa Hotellet fik Morgensøvnen forstyrret ved at man i Gaarden bankede Tæpper i langsomt Tempo, jeg var endnu værre faren, thi vel blev der krydset med smaa Slag, men Intervallerne var dog saa lange, at Søvnen fik Tid at indfinde sig, og neppe var Øjnene i Blund, saa tjirr - kurede Heksekrogen langs Stangen saa man farede arrigt op, og naar Baaden derpaa lagde sig over paa den anden Boug, gjaldt det om at bide sig fast for ikke at trille ned paa Kahytsgulvet. Saa hørte jeg Bistrups klagende Raab henne fra Styrehullet: Aa, kan jeg ikke blive afløst, jeg er saa søvnig. Staklen havde kørt paa Jernbane den foregaaende Nat og kunde nu knapt holde sig oprejst. Det var da Leth, der tog Roret det meste af denne absolut ikke morsomme Nat. Naar man tilsøs ikke kan sove, kan man ligesaa gerne staa op. Jeg tørnede derfor ud Kl. 12½ og var med paa Hundevagten til det Kl. 3 var blevet lyst, satte saa Storsejlet med et Reb inde og gik ned igen til Kl. 6. Vi var da i Nærheden af Lyø, og da det bestandig stod med Kuling og Regn, gik vi efter den bekendte Mand s Forslag derind for at faa lidt Hvile og ankrede Kl. 6½ ved Landingstedet, 9 Kvartmil fra Helnæs Vestpynt. Lyø er en lille vindskibelig [flittig, arbejdsom], typisk dansk Ø. Saasnart vi kunde være bekent i den tidlige Morgenstund at ulejlige dens Indvaanere, gik Mygind og jeg iland for at opdage to Kopper god Kaffe med tilhørende Brød. Vi saa et anseligt Mejeri, men intet Værtshus, derimod en Købmand og ham hjemsøgte vi. 16 Kolding Inderhavn, hvorfra No Name begyndte sit togt Der var ikke det mindste ivejen for Kaffedrikning, Døren blev aabnet til Købmandens Stasestue, værsartig, og her satte vi os saa ned, Mygind i en Lænestol iført vaad Regnkappe, ditto Bukser med lange Søstøvler. Kaffen blev fint serveret og saa kom Betalingen. Hvormeget koster det? Det koster ikke noget, lød Svaret. Dette var dog for galt og der var ikke andet for, end at vi maatte ud i Købmandsboden og ved Køb af diverse Varer revanchere os, med disse i Favnen gik vi da ned til Jollen og roede ombord. Kl. 11½ lettede vi i en Mersejlskuling af Sydøst og krydsede nu med rebet Storsejl, Fok og Stormklyver ad Svendborg til. Vinden aftog noget ud paa Dagen og blev sydligere, saa at vi efter at have passeret Avernakø kunde ligge Kurs med Stik på Skøderne. [slæk på skøderne] Det gik nu rask østefter, vi saa en stor Kutter foran os og med ham som Lods ankom vi lykkelig og vel Kl. 5 Eftermiddag til Svendborg, 17 Kvm. fra Lyø og gik til Ankers i Havnen. Resten af togtet fra Svendborg til Kjøbenhavn følger i næste blad.

Klassisk. Nr. 118 December 2013. Klassisk møder nyt... og gammelt

Klassisk. Nr. 118 December 2013. Klassisk møder nyt... og gammelt Klassisk Nr. 118 December 2013 1 Klassisk møder nyt... og gammelt Fra Kolding til Kjøbenhavn 1903 med No Name I august i år fik Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub et lille brev fra Marstal Søfartsmuseum, der

Læs mere

På togt med NO NAME H Standernedhaling H Optagning

På togt med NO NAME H Standernedhaling H Optagning K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. OKT. 2013 NUMMER 6 På togt med NO NAME H Standernedhaling H Optagning 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Nu er sommeren endegyldigt forbi for i år.

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af H. C. TERSLIN REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af Rebslager Frederik Jensen Den største Oplevelse i hans Skoletid var Skolens Brand. Den gjorde

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Klassisk. Nr. 118 December 2013. Klassisk møder nyt... og gammelt

Klassisk. Nr. 118 December 2013. Klassisk møder nyt... og gammelt Klassisk Nr. 118 December 2013 1 Klassisk møder nyt... og gammelt Nr. 118, december 2013 Udgives af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig Ekblom, (ansvarshavende)

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SSB. Sydskandinavisk Klassebåd B

SSB. Sydskandinavisk Klassebåd B SSB Sydskandinavisk Klassebåd B I Øster Hurup Havn, Sydøsthimmerland, ligger side om side de to SSB-sejlbåde: Margot fra 1927 (SSB DEN 1), ejet og sejlet af Hugo Hørlych Karlsen fra nabobyen Als, og Leda

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<>

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<> Feltbreve. Kære Venner! Rusland, den 1. 3. 1917. Først maa I undskylde, at jeg skriver saa sjæl dent. Men for det første liar man ikke altid saa god Lejlighed, og for det andet har man ikke meget godt

Læs mere

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!«

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!« De tre Vidner Der var engang en stor Stad, hvori der blandt andet boede en Konge og en Kludekræmmer. Kongen havde en Søn og en Datter. Kludekræmmeren derimod kun en Søn, som var en rigtig Svend, velvoksen,

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere