EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN"

Transkript

1 ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d. 19. Juli Kl samt Auktionsdagen Kl KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet.

2 Danmarks Malerkunst, der fra den første Tid har udviklet sig selvstændigt og mest indenfor Nationens egne Grænser, har sit Udgangspunkt fra de klassiske franske Malere. Vor Malerkunsts Fader i del 19de Aarhundrede, Sønderjyden C. W. Eckersberg ( ), der var Elev a f den berømte J. L. David i Paris, sluttede sig tæ t til den franske Mester i malerisk Opfattelse og Foredrag, og Eckersbergs Elever arbejdede videre i det anviste Spor. Omkring Fyrrerne begyndte dansk Kunst imidlertid at udvikle sig i national Retning, og det danske Folkelivsm aleri.frem stod; blandt de betydeligeste Udøvere var Dalsgaard, Exner og Carl Bloch. Samtidig blev Landskabsmaleri optaget med Begejstring a f en Række Malere med P. C, Skovgaard og Lundbye i Spidsen ; senere sluttede flefe sig hertil, bl. a. Vilh Kyhn. Forskellige Strømninger fra Udlandet er siden naaet hertil og har sat sit Præg paa Malerkunsten P. S. Krøyer var f. Eks. i sine Skagensbilleder tydelig fransk paavirket. løvrigt blev Skagen i Slutningen a f forrige Aarhundrede Opholdssted fo r en Række a f Kunstens bedste Udøvere, hvis Navne nu uløselig er knyttet hertil, og hvis Pensler har spundet Berømmelse om Skagens Natur og Befolkning. Foruden Krøyer kan nævnes Mich. Ancher, Viggo Johansen, Tuxen, Carl Locher o. m. fl. A f andre Malere, som har haft Betydning bl. a. ogsaa som Lærere, et Zahrtmann (død 1917) den ejendommeligste og mest farverige. Men ogsaa L. A. Ring og Otto Bache, fra hvis Haand der her findes Lærreder, har hver fo r sig gjort en betydelig Indsats i vor Tids K u n st; den første ved sine jævne Landskabsbilleder og sidstnævnte som Skildrer a f vore Husdyr og daglige Venner. Det hører imidlertid uden fo r dette Katalogs Rammer at omtale alle de Malere, som hat haft Betydning i vor Kunst, og hvis Arbejder altid vil hævde deres Plads. Omstaaende Fortegnelse rummer mange. Navne paa store, forlæ ngst anerkendte Kunstnere, som hver fo r sig er Omtale Værd. Men deres Billeder taler for dem bedre end end mange Ord. / det hele taget er der ved denne Auktion taget videst m uligt Hensyn / / /, at Samlingen, som fal bydes, kun rum m er god K u n s t; og selv om der selvfølgelig ogsaa er givet Plads fo r yngre M a lere, saa har Censuren dog sørget for, at der hos disse som hos de gamle Kunstnere spores en fælles l/ihie ti7 virkelig at gaa tilbunds i Tingene og ti/ at fordybe sig i dem med udelt Hengivenhed. Det er derfor lykkedes at faa en ensartet, harmonisk Samling a f dansk Kunst der herm ed anbefales ti I Publikums l/el- villie / rn.

3 AUKTIONSVILKAAR Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning, idet der heller ikke indestaas for mulige Fejl i Kataloget, og henligger fra Hammerslaget for Kjøberens Regning og Risiko, og sælges det paa den nærmere Approbation efter Auktionen. Det kjøbte skal være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom det solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved Auktion for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab uden af have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten over det solgte overgaar først til Kjøberen ved Kjøbesummens fulde Erlæggelse. Den, som byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist. Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 12i/t pct., erlægges til Undertegnede, Dommerfuldmægtig A. Bolvig, enten ved Tilslaget eller paa Anfordring; dog kunne vederhæftige Kjøbere, der forinden Auktionen henvende sig til mig, forvente 3 Ugers rentefri Henstand, imod, naarsomhelst af mig paafordres at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af mig maatte anses for betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordiing, er Betalingen til enhver Tid straks og uden Hensyn til den givne Henstand forfalden. De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvaie i Rente 6 pct. p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde ere de pligtige uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Hjørring Forligskommission og Jurisdiction efter Varsel som indenbyes Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Retsplejelovens Kap. 41 samt undergivne Udpantning efter Retsplejelovens Kap 54. Tillæg til Vilkaarene forbeholdes. Hjørring, i Juli A. Bolvig, Dommerfuldmægtig. 1. Wm. Henriksen: Sommerlandskab. 2. Frederik Richardt: Stevns Klint. 3. Poul Meld ah I : Udsigt over Aalborg. 4. Axel Søeborg: Landskab. 5. H. Agersn ab: Klitparti. 6. Carl Locher: Den tyske Eskadre paa Skagens Rhed. 7. F. W. XyI and e r: Mount Michael. 8. Thorv. Larsen: Moseparti. 9. A. Dreshe!: Fra Geddesøen. 10. Lu p i au Jansen: Interiør. 11. Poul Steffensen: Køer ved Mos Sø. 12. Viggo Pedersen: Efteraarslandskab. 13. P. Busch: Parti fra Lellinge. 14. Mouritz Nørgaard: Landskab fra Vendsyssel. 15. Rob. Panitzsch: Interiør. 16. L. A. Ring: Graavejrsdag ved Rønnebæksholm. 17. Luis Jensen: Hedelandskab. 18. Axel Johansen: Thorvaldsens Museum. 19. A. Birkhammer-, Hald Sø. 20. Benjamin Olsen: Marine. 21. P. Busch: Skovparti. 22. Prof. Viggo Johansen: Parti fra Skagen 23. O. Hermansen: Blomster. 24. Poul Steffensen: Koen malkes.

4 25. Poul Fischer: Solbad. 26. Prof. Carl Neumann: Strand ved Skagen. 27. Mouritz Nargaard: Fra Økssø. 28. Fr. Westpha/en: Paa Grævlingejagt. 29. Carl Holsee: Aftenstemning. Interiør. 30. Charlotte Frim odt: Landskab. 31. Prof. N. Abi/dgaard: Allegorisk Fremstilling 32. Emmy Thornam\ Blomster og Frugter. 33. Hans Sm idth: Afskeden. 34. Prof Chr. Dalsgaard: Jysk Landskab. 35. E. Libbert: Aftenstemning. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. 37. Prof. Jul. Paulsen-. Interiør. 38. Mich. Ancher: Paa Skagens Strand. 39. I/. Kyhn: I Udkanten af en Indsø. 40. Poul Steffensen Faarene klippes. 41. Prof. Godfr. Christensen: Sommeraften paa Havet. 42. Prof. Viggo Johansen'. En Skagensfiskers Middagssøvn. 43. V. Magaard: Øverste Stue paa Gaarden. 44. Kr Zahrtmann\ Selvportræt. 45. Prof. Carl Neumann: Marine. 46. Prof. Joachim Skovgaard'. Landskab fra Knabstrup. 47. E m il W e n n e rw a ld Parti fra Himmelbjerget. 48. Mourits Nørgaard: Parti fra Løkken. 49. Poul Fischer: Unge Kvinder paa Stranden. 50. Peter Mensted: Aaparti. 51. Prof. Otto Haslund: Drengeportræt. 52. N. P. M ols: Kartoflerne tages op. Parti fra Søndervig. 53. V. Kornerup: interiør fra en nordsjællansk Bondestue. 54. Vi/h. Arnesen: Marine. 55. Prof. Carl B/och : Portræt af en ung Pige. 56. M ouritz Nørgaard: Gravlev Kirke. 57. Poul Fischer: Parkettet i det kgl. Teater. 58. P. Raadsig: Skjoldnæsholm Skov. 59. Mich. Ancher: En Fiskerpige i Skagens Klit. 60. Hans F riis : Fra Lollands Kyst. 61. P. Busch: Ved en Skovsø. 62 Prof. P. C Skovgaard: Skovparti. 63. Benjamin Olsen : Fra Sundet. 64. Prof. Chr. Dalsgaard: Jule'.ræet hentes hjem. 65. P. Busch : Let diset Vejr. 66. Bertha Wegmann : Portræt Prof. P. C. Skovgaard: En lille Sø i Dyrehaven. 68. Hans S m idth: Landskab ved Ry. 69. Mouritz Nørgaard: Vinter. 70. L. Kabel I : Landskab, Tyrol. 71. L. Kabell: Landskab med Bondehus. 72. M Therki/dsen: Interiør. 73. Poul Fischer: Badescene. 74. Poul Steffensen: Vaar paa Marken. 75. Wenzel Tornee: Italienerinde. 76. Axel Johansen: Gadeparti. 77. H. Bach: Fiskerbaade 78. Prof. Godfr. Christensen: Frodig Natur, Sommer. 79. Prof Chr. Dalsgaard: Fra Korsør. 80. Fr. Schwartz: Atropos. Den syngende Parce. 81. P. Busch: Markblomster. 82. L. Kabell: Markstudie.

5 83. Rob. Panitzsch: Interiør ved Lampelys. 84. Mich. Ancher'. Tre Skagensfiskere ved et Bord. 85. P. Busch: Soldis. 86. Emanuel Larsen: Prospekt fra Island. 87. Axel Johansen: Skibe ved Stranden. 88. Prof. Carl Neumann: Banemøllebugten M ouritz Nørgaard'. Foraarssol. 90. Th. Læssøe: Fra Italien. 91. Prof. Carl Neumann'. Fra Vesuv. 92. Fr. Henningsen: Aftenstemning. 93. P. Busch : Landskab. 94. Axel Frederiksen: Landskab. t a n H l VfcNDSY&SEL FOLKEBLAD, BRØNDERSLEV.

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Catalog over Malerier, Studier og Tegninger tilhørende Dødsboet efter Arkitekturmaler M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 7, December 1903, Tegningerne Kl. 10, Malerierne Kl. 12, i Fri Udstillings

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17

skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17 skagen auction 111 skagen Malerier af Skagens malere Fra slutningen af 1870 erne og frem til århundredeskiftet var Skagen et mødested for en række nordiske friluftsmalere. Denne lysindhyllede nordlige

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN

SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902 Emmw '/Æ'/&Æ '?*% sk : c.. ->. ;>L ; / Wm@m DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING FORTEGNELSE OVER DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

KATALOG W. F. XYLANDER ALLEGADE 35 DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER KUNSTMALER. MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER.

KATALOG W. F. XYLANDER ALLEGADE 35 DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER KUNSTMALER. MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER. KATALOG OVER 2DEN OG SIDSTE AFDELING AF DEN DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER OG TIDLIGERE AFDØDE ÆGTEFÆLLE KUNSTMALER W. F. XYLANDER TILHØRENDE SAMLING AF MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens

Læs mere

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

kl. 19 vin - separat katalog fredag 3. september kl. 13 porcelæn, fajance, glas, orientalsk, ikoner og varia mandag 6. september kl.

kl. 19 vin - separat katalog fredag 3. september kl. 13 porcelæn, fajance, glas, orientalsk, ikoner og varia mandag 6. september kl. international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 31. august kl. 13 smykker onsdag 1. september kl. 13 smykker kl. 19 vin - separat katalog torsdag 2. september kl. 13 smykker kl. 15 sølv fredag

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra Jens og Agnete Thorborg samt Johs Thorborgs brevgemmer 1904-1925

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra Jens og Agnete Thorborg samt Johs Thorborgs brevgemmer 1904-1925 1 FRA FAMILIEARKIVET II Breve fra Jens og Agnete Thorborg samt Johs Thorborgs brevgemmer 1904-1925 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 2 Lægefamilien ved middagsbordet 1902. Fra venstre: Johs, Frederik,

Læs mere

Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier

Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier 95 KOLONI- HAVEN PÅ VÆGGEN Alma og Vagn Nielsens kunstsamling Af Hanne Abildgaard Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier frem opbyggede Alma og Vagn Nielsen, for en almindelig arbejderindkomst, en omfattende

Læs mere

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper torsdag 3. marts kl. 13 ure, møbler og

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE UM DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 få^ DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 VED EMIL HANNOVER, MUSEETS DIREKTØR 1170 u oirb MUSEETS BESTYRELSE c.

Læs mere

AKTIESELSKABET KØBENHAVN

AKTIESELSKABET KØBENHAVN LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod

Læs mere

THORVALDSENS MALERI SAMLING

THORVALDSENS MALERI SAMLING THORVALDSENS MALERI SAMLING TYSKE OG ITALIENSKE KUNSTNERE I flere A ar havde M aleren Nicolaus Lützhöft arbejdet paa et Skrift om Thorvaldsens Samling a f M alerier a f samtidige Kunstnere. Lützhöft havde

Læs mere