Deltagelse i IEA Bioenergy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagelse i IEA Bioenergy"

Transkript

1 Deltagelse i IEA Bioenergy I den forløbne treårsperiode er der blandt andet gjort status for småskalateknologier til kraftvarmeproduktion, ligesom der har været workshops om brændefyring, torrefaction, samfyring af biomasse og kul m.v. støtter den danske deltagelse i arbejdsgrupperne under IEA's Bioenergy Agreement. Her er arbejdet i den forløbne treårsperiode i Task 32 Forbrænding af biomasse afsluttet. Deltagerne i Task 32 er eksperter fra forskningsmiljøer og industri fra i alt 13 lande. I oktober 2010 blev der afholdt en velbesøgt workshop i København, hvor der blev gjort status for småskalateknologier til kraftvarmeproduktion. Selvom de forskellige teknologier ikke er direkte sammenlignelige, indeholder rapporten fra workshoppen et forsøg på at sammenligne løsninger ud fra investeringer, virkningsgrader m.v. Der har i perioden været afholdt yderligere 5 workshops, heriblandt om aerosoler fra biomasseforbrænding, samfyring af biomasse og kul, emissioner fra brændeovne, torrefaction m.v. Væsentlige udgivelser i treårsperioden er for eksempel en rapport om torrefaction, herunder om økonomi og et studie af helbreds- og sikkerhedsmæssige problemer ved biomasse. Arbejdet formidles via hjemmesiden i faglige rapporter og til konferencer og workshops, ligesom der udsendes et nyhedsbrev, der kan rekvireres via undertegnede. Arbejdet fortsætter i en ny treårsperiode. Foto: Foto fra IEA-rapport om helbreds- og sikkerhedsmæssige problemer ved biomasse. Info: Forbrænding af biomasse IEA FORCE Technology, Anders Evald , Sagsnr.: ENS kroner 22 FiB nr. 44 juni 2013

2 Optimering af affaldsforbrændingsanlæg fase 4 Et nyudviklet reguleringskoncept til affaldsforbrændingsanlæg giver en langt mere stabil dampproduktion. Dermed kan anlæggene udnyttes mere effektivt, ligesom det bliver lettere at udnytte forskellige affaldsfraktioner. Projektet Online driftsoptimering af affaldsfyrede anlæg har haft til formål at udvikle et system til online optimering af forbrændingen af affald. Den grundlæggende idé er, at systemet skal være baseret på avanceret måleteknik, dynamiske procesmodeller og avanceret reguleringsteknik. Fase 4 er den afsluttende fase på en projektserie, der har bestået af: 1. Undersøgelse af måleudstyr med udgangspunkt i konkrete driftserfaringer. 2. Målekampagne, identifikation af modeller og reguleringsdesign. 3. Udvikling af koncepter for instrumenter og regulering. 4. Idriftsættelse og langtidstest af koncepterne på to vidt forskellige affaldsforbrændingsanlæg, henholdsvis Haderslev Kraftvarmeanlæg linje 1 og Reno-Nord linje 4. Reguleringskonceptet bygger på anvendelse af informationer om forbrændingsprocessen, som indhentes online. Informationerne er baseret på kameraer i ovnen og på forbrændingslagets tykkelse på risten. Via modelbaseret regulering er det blevet muligt at foretage lynhurtige reguleringer, som sikrer, at processen forstyrres mindst muligt, og at ovnen er i balance. Hermed øges anlæggets ydelse og robusthed, samtidig med at behovet for manuelle indgreb mindskes. Reguleringskonceptet er implementeret i kontrolanlægget herunder betjening via skærmbilleder. Gennem anvendelse af avanceret måleteknik og reguleringsmetoder har det været muligt at mindske variationerne i dampproduktion på Reno-Nord linje 4 fra 6,9 procent til 4,3 procent, hvilket svarer til en reduktion af udsvingene på 38 procent. En tilsvarende forbedring blev opnået på Haderslev Kraftvarmeværk linje 1 og viser, at konceptet også kan benyttes på mindre anlæg baseret på ældre ovnteknologi. Den nye reguleringsform giver bedre mulighed for at: undgå overbelastning af kedel, murværk og rist sikre udbrænding af affaldet undgå overskridelser af emissionskrav ændre på sammensætning af brændslet uden at forstyrre driften. Affaldsforbrændingsanlæggene vil således få lettere ved at udnytte forskellige affaldsfraktioner, ligesom de bedre vil kunne udnytte hele kedellasten til produktion af el og varme på markedsvilkår. Sagsnr.: Optimering af affaldsforbrændingsanlæg. Fase 4: langtidstest og performancevurdering. DONG Energy A/S, Kristian B. Poulsen , ForskEL PSO kroner Linje 4 på Reno-Nord i Aalborg, der har været omdrejningspunkt i projektet. Anlægget behandler affald fra borgere og virksomheder i fem nordjyske kommuner. FiB nr. 44 juni

3 Ny gær forvandler affald til billigt grønt brændstof Terranol A/S har udviklet en ny type gær, der kan omdanne de vanskelige C5-sukkerarter til brændstof. Dermed kan produktionen af biobrændstof fra restprodukter øges med procent. Succes med mikrokraftvarmeanlæg til naturgas Dantherm Power har haft succes med udvikling og demonstration af 20 mikrokraftvarmeanlæg i Varde. Anlæggene, der er koblet til naturgasnettet, har sammenlagt driftstimer bag sig. Projektet har haft til formål at gøre mikrokraftvarmeanlæg klar til markedet. Teknikken er baseret på LT-PEM brændselsceller og udstyret med reformere, der kan konvertere naturgas til brint. Anlæggene kan således placeres i alle områder med naturgasnet. Projektet har nået meget succesfulde resultater gennem en udviklingsfase og efterfølgende demonstration hos 20 husstande i Varde. Anlæggene har været i drift i et år og har sammenlagt driftstimers bag sig. Foto: Terranol A/S Ved produktion af biobrændstof på basis af restprodukter forbehandles biomassen, cellulose og hemicellulose omdannes til sukker ved hjælp af enzymer, hvorefter sukkerstofferne forgæres til ethanol. Sidstnævnte har været baseret på kendt teknologi, når det drejer sig om C6-sukker, men det har hidtil været vanskeligt at finde en gærtype, der kan omdanne de vanskelige C5-sukkerarter. I projektet er det lykkedes for Terranol A/S at udvikle højtydende og robuste C5-gærstammer, der kan øge udbyttet af biobrændstof fra restprodukter med procent. Gærstammerne er testet på en lang række biomassetyper, og resultaterne viser, at der er tale om en af de højst udviklede gærstammer i industrien. Et forskningssamarbejde med Novozymes og Inbicon, hvor der blev anvendt hydrolyseret hvedehalm, viste derudover, at opskaleringsprocessen er problemfri. For nylig har Terranol A/S indgået en samarbejdsaftale med Novozymes for at sikre den endelige optimering og markedsføring af gæren. Aftalen giver Novozymes rettigheder til globalt at registrere og markedsføre Terranol gærteknologien. Gærstammer til 2. generation bioethanol produktion Terranol A/S, Birgitte Rønnow, , Sagsnr.: ENS kroner Foto: Dantherm Power Der blev i projektet taget udgangspunkt i en helt ny reformer til konvertering af naturgas til brint, baseret på teknologi fra Japan. Reformeren blev gennemtestet i Dantherm Power's laboratorier med gode resultater og blev sammen med brændselscellestakken integreret i det færdige mikrokraftvarmesystem. I samarbejde med Aalborg Universitet blev der gennemført en række forbedringer af prototypen med det resultat, at de færdige anlæg nåede op på en elvirkningsgrad på 35 procent og en samlet virkningsgrad for både el og varme på over 95 procent. Efter projektets afslutning fortsætter Dantherm Power og Aalborg Universitet med at videreudvikle teknologien. Produktion af mikrokraftvarmeanlæg hos Dantherm Power. Accelereret udbredelse af FC-systemer Dantherm Power, Morten Legardt Karlsen, , Sagsnr.: ENS kroner 24 FiB nr. 44 juni 2013

4 Morsø Biogasanlæg. Arkivfoto: BioPress Lønsom biogasproduktion fra husdyrgødning Gylleseparering på ejendomme tilknyttet et biogasfællesanlæg kan være attraktivt, og gasudbyttet fra fibrene kan øges med procent ved at kombinere ammoniaktilsætning med en mekanisk behandling. RETROGAS har til formål at udvikle teknologier, der kan sænke transportomkostningerne for biogasfællesanlæg og forbehandle husdyrgødning med henblik på at øge gasproduktionen. Parterne i RETROGAS er: Liqtech International (ultrafiltrering) Novozymes (enzymbehandling af gyllefibre) Aalborg Universitet (øge biogasudbyttet fra gyllefibre) Morsø Biogasanlæg (demonstration) NIRAS (økonomiberegninger) Nordic BioEnergy (gylleseparering og administration). Resultaterne fra projektet viser blandt andet, at det ikke er rentabelt at gøre gyllefibrene flydende, så de kan transporteres med biogasanlæggets slamsuger. En opkoncentrering af gylle på gården vil være attraktiv, og her kan anvendelse af skruepresse, finfilter og ultrafiltration i forskellige kombinationer være velegnet. Gasudbyttet fra gyllefibre kan øges med procent ved at kombinere ammoniaktilsætning (ludning) med en mekanisk behandling. Det gør det også rentabelt at genanvende gyllefibre på biogasanlæg. Koncentrationen af ammoniak kan dog blive så høj, at det hæmmer processen, men det arbejdes der videre med i et nyt projekt. Den endelige rapport vil indeholde anvisninger på, hvordan biogasanlæg kan blive rentable på husdyrgødning alene. Demonstration af lønsom produktion of biogas fra udelukkende husdyrgødning ved anvendelse af ny gylleseparation og enzymer til at gøre fiber flydende Nordic BioEnergy ApS, Per Thostrup, , Sagsnr.: ENS kroner Gaffeltrucks med brint i tanken H2 Logic har udviklet et brændselscelleprodukt, der gør det muligt at udskifte et sæt standardbatterier i gaffeltrucks med brændselsceller. Teknologien skal nu videreudvikles i et nyt projekt med et samlet budget på 150 millioner kroner. I løbet af projektet har H2 Logic i samarbejde med DTU udviklet et brændselscelleprodukt kaldet H2Drive. Systemet har samme størrelse som standardbatterier i gaffeltrucks og sikrer samme hurtige optankning og driftstid som ved anvendelse af LPG og diesel. Derved bliver det muligt at sikre forureningsfri drift af større gaffeltrucks. Brændselscellesystemet er blevet integreret og testet i en gaffeltruck fra STILL samt en lufthavnstraktor fra MULAG. Under projektperioden er det lykkes at øge virkningsgraden betydeligt og samtidig reducere prisen sammenlignet med tidligere generationer af teknologien. I et nyt demonstrationsprojekt kaldet HyLIFT-DEMO skal en større serie af gaffeltrucks afprøves på tværs af Europa med henblik på skabe basis for en forsat udrulning. HyLIFT-DEMO er støttet af EU's brintprogram, samt Fornyelsesfonden og har et samlet budget på 150 millioner kroner. H2Drive har samme størrelse som standardbatterier i gaffeltrucks og sikrer samme hurtige optankning og driftstid som ved anvendelse af LPG og diesel. Sagsnr.: Gaffeltrucks først med brint i tanken H2 Logic A/S, Jacob Hansen , HTF u1784 HTF kroner FiB nr. 44 juni

5 Konvertering af metanol til brint Dantherm Power og H2 Logic har testet en række anlæg, der kan konvertere metanol til brint. Teknikken virker, men det er nødvendigt at forbedre stabiliteten og levetiden, før teknologien kan anvendes kommercielt. Projektet LiquidPower-1 har været første fase af et samarbejde mellem Dantherm Power og H2 Logic med henblik på at bruge metanol i brændselsceller til backupsystemer og til fremstilling af brint ved tankstationer. Oprindelig blev fire leverandører udvalgt til at få afprøvet deres anlæg i et laboratorium, men resultaterne herfra viste, at kun to af de fire reformere var egnet til videre test hos henholdsvis H2 Logic og Dantherm Power. Hos Dantherm leverede reformeren tilstrækkelig med brint til brændselscellesystemet, men efter 500 timers drift faldt ydelsen markant. Testen blev derefter stoppet, da det blev vurderet, at en reparation af reformeren ville være for kostbar. I starten af testperioden var effektiviteten som forventet, og systemet kan have potentiale til kontinuerlig drift, men ved backup-systemer skal opstartstiden reduceres betydeligt. Hos H2 Logic blev reformeren sendt til reparation efter et beskedent antal driftstimer. En ny reformertype er under udvikling hos leverandøren, hvor fejlene forventes at være rettet. På trods af den korte testperiode synes basisreformeren at være stabil. Den nye reformer forventes klar i sommeren 2013, hvor H2 Logic vil fortsætte afprøvningerne efter projektets afslutning. Som en del af projektet er målsætninger for effektivitet og priser blevet opdateret for hvert marked, og roadmappen for forskning og udvikling er blevet opdateret. Antallet af faser er det samme som tidligere, men indhold og tidspunkter er blevet ændret. Projektet har bekræftet, at konvertering af metanol til brint fungerer, men det er nødvendigt at forbedre stabiliteten og levetiden, før teknologien kan anvendes kommercielt. Foto: Dansk konsortium vil levere metanoldrevne trucks Et nyt dansk elkøretøj, der kører på metanoldrevne brændselsceller kan blive en værdig afløser for de mange dieseldrevne trucks i parker, lufthavne, golfklubber med videre. EcoMotion-konsortiet arbejder på at udvikle køretøjer, der kører på metanoldrevne brændselsceller. Teknologien, som er et fornuftigt og miljøeffektiv alternativ til brintdrevne køretøjer, henvender sig i første omgang til parkvæsener, lufthavne, golfklubber med videre. Den første prototype blev produceret og sat i drift i foråret Efterfølgende har den været brugt til demonstration hovedsageligt i Region Midtjylland samt ved Aalborg Zoo. Ud over prototypen er der produceret to knækstyrede køretøjer med 4-hjulstræk til henholdsvis Holstebro Kirkegårde og Aalborg Zoo, samt en multitruck til Københavns Kommune. Sideløbende med projektet er der desuden blevet udviklet en speciel bagagetrækker til Billund Lufthavn. De meget forskelligartede køretøjer viser, at der er et betydeligt marked for den type køretøjer i såvel Danmark som i udlandet. Køretøjerne er generelt blevet taget godt imod af brugerne, og de har kommet med forslag til ændringer og påpeget, hvad der har fungeret rigtig godt. Ecomotion-projektet er støttet af, Region Midtjylland og væksthus Midtjylland. Standard methanol-refomer til brændselsceller (Liquid Power-1) H2 Logic A/S, Mikael Sloth, , Sagsnr.: ENS kroner EcoMotion-trucken er udstyret med to strømudtag, som kan bruges til forskelligt elværktøj. Info: Brændselscelle drevet elektrisk køretøj forsynet med reformeret methanol GMR maskiner a/s, Niels Kirkegaard , Sagsnr.: ENS kroner 26 FiB nr. 44 juni 2013

6 Brændselscelle forlænger rækkevidden til 600 km Med en metanoldrevet brændselscelle kan rækkevidden for en batteribil forlænges fra cirka 100 til 600 kilometer. Det nye koncept har et unikt design og kan certificeres til bilbranchens standarder. Effektiv metanolproduktion Haldor Topsøe A/S har udviklet et nyt koncept, der gør det muligt at omsætte 90 procent af syntesegas fra blandt andet biomasse til metanol. Potentialet i teknologien er dog langt fra udtømt, og Haldor Topsøe planlægger yderligere tests senere på året. Foto: Mitsubishi I projektet er der udviklet og demonstreret et samlet system til drift af elbiler bestående af en batteripakke og et brændselscellesystem. Systemet er testet og demonstreret i laboratoriet med en elektronisk belastning svarende til den effekt, der bliver brugt til drift af en Mitsubishi imev. Bilen er på det nærmeste identisk med de to søstermodeller Peugeot ion og Citroën C-Zero. Demonstrationen viste, at det er muligt at køre 600 kilometer med en 5 kw metanoldrevet brændselscelle, der lader batteriet op. Systemet kombinerer den høje virkningsgrad ved batteridrift, på ture op til km, med en lang rækkevidde. I den første test leverede en prototype af systemet strøm til batteriet med en virkningsgrad på omkring 35 procent. Efterfølgende forbedring af systemet har øget virkningsgraden til procent, og ved yderligere forbedringer kan virkningsgraden nå op omkring 50 procent. Teknologiudviklingen i projektet omfatter en ny generation af Lithium-Balance's Battery Management System samt et 5 kw metanoldrevet brændselscellesystem hos Serenergy. Det nye system har et unikt design og kan certificeres til bilbranchens standarder. Udviklingen af systemet færdiggøres i samarbejde med FIAT og Porsche i et nyt -projekt og forventes klar til produktionsstart i første kvartal Brændselscellesystemet videreudvikles ligeledes hos Serenergy i samarbejde med Daimler, AUDI og Hyundai. Foto: Det nye reaktorkoncept med navnet CONRAD er et stort teknologisk skridt fremad, idet normale metanolprocesser baserer sig på recirkulering af uomsat syntesegas. Under udvikling af konceptet stod det klart, at det ikke var muligt at bestemme potentialet i laboratorieskala. Konceptet blev derfor demonstreret ved det såkaldte BioDMEprojekt i Piteå i Sverige, som Haldor Topsøe har været involveret i fra starten. Her produceres syntesegas ved forgasning af sortlud fra en papirmølle. Gassen omdannes til metanol og derefter til DME, der bruges som brændstof i ti lastbiler, som Volvo har konstrueret til lejligheden. De tests, som blev gennemført i Piteå, bekræftede de teoretiske studier, idet det lykkedes at få omsat over 90 procent af syntesegassen til metanol under industrielt relevante betingelser. Ikke desto mindre er potentialet i teknologien langt fra udtømt. Haldor Topsøe planlægger derfor at forbedre reaktorkonceptet og køre yderligere tests senere på året. Parallelt med det arbejde er effekten af at indføre det nye koncept i industrielle processer blevet beregnet, og det viser sig, at der er et stort potentiale i den nye teknologi med op til cirka 20 procent besparelse på selve metanolsyntesen afhængigt af, hvor effektiv reaktoren er. Haldor Topsøes pilotanlæg til fremstilling af DME og én af de ti lastbiler, som Volvo har konstrueret til lejligheden. Integreret elektrisk fremdiftssystem Aalborg Universitet, Søren Knudsen Kær, , Sagsnr.: ENS kroner Sagsnr.: Demonstration af avanceret metanolsynteseteknologi Haldor Topsøe, Esben Lauge Sørensen , ENS kroner FiB nr. 44 juni

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration

Læs mere

Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse

Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse Seminar om termisk forgasning i Danmark Brøndby, Danmark, 17. november 2015 Morten Tony Hansen Senior projektleder FORCE Technology

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Forskning og forretning "brintmotorer" Introduktion til: Innovationskonsortiet FC-SPP Fuel Cell - Shaft Power Pack

Forskning og forretning brintmotorer Introduktion til: Innovationskonsortiet FC-SPP Fuel Cell - Shaft Power Pack Forskning og forretning "brintmotorer" Introduktion til: Innovationskonsortiet FC-SPP Fuel Cell - Shaft Power Pack 30. november 2007 Sten Frandsen Disposition Motivation Hvad er et innovationskonsortium?

Læs mere

REnescience et affaldsraffinaderi

REnescience et affaldsraffinaderi REnescience et affaldsraffinaderi Renewables, Science and Renaissance of the energy system v/georg Ørnskov Rønsch, REnescience REnescience et affaldsraffinaderi Målet med REnescienceprojektet er at opgradere

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

13:10 Kort introduktion til TINV inkl. opsummering omkring bæredygtige brændstoffer TINV, Lars Overgaard

13:10 Kort introduktion til TINV inkl. opsummering omkring bæredygtige brændstoffer TINV, Lars Overgaard PROGRAM 13:00 Velkomst DONG Energy, Asger Myken 13:10 Kort introduktion til TINV inkl. opsummering omkring bæredygtige brændstoffer TINV, Lars Overgaard 13:20 Info omkring puljer fra Center for Grøn Transport

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Inbicon Demonstrationsanlæg

Inbicon Demonstrationsanlæg x Inbicon Demonstrationsanlæg - for 2. generations bioethanol LandboUngdom konference Bygholm, 27. april 2010 Inbicon demonstrationsanlæg Agenda DONG Energy løsninger indenfor biomasse Inbicon demonstrationsanlægget

Læs mere

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne Gastekniske dage 2013 Præsentation af Maabjerg projektet v. Chefkonsulent Poul Lyhne Disposition Dagsorden: 1. Eksisterende anlæg Maabjerg Værket Maabjerg BioEnergy 2. Maabjerg Energy Concept Bioraffinaderi

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Teknologiudvikling indenfor biomasse Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Fremtidens teknologi til biomasse Flere faktorer spiller ind: Teknologi Love og afgifter Biologi, økologi

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet Økonomi og investeringsovervejelser.

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Den danske biomassesatsning til dato

Den danske biomassesatsning til dato Den danske biomassesatsning til dato Forsk2006 Energinet.dk konference 15. juni 2006 Bo Sander, Disposition Baggrund Hvorfor er halm et vanskeligt brændsel til elproduktion? Status for anvendelse af biomasse

Læs mere

Brintteknologiernes udviklings- og kommercialiseringsniveau Høring om brintteknologi den 31. marts 2009 Region Midt

Brintteknologiernes udviklings- og kommercialiseringsniveau Høring om brintteknologi den 31. marts 2009 Region Midt Brintteknologiernes udviklings- og kommercialiseringsniveau Høring om brintteknologi den 31. marts 2009 Region Midt Frank Elefsen Teknologichef, Energi og Klima Teknologisk Institut Indhold n Brintkæden

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

180 millioner til biomasse og brændselsceller

180 millioner til biomasse og brændselsceller F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 11 Juli 2010 180 millioner til biomasse og brændselsceller Over 60 procent af bevillingerne fra EUDPs seneste udbudsrunde gik til biomasse og brændselsceller.

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Foreningen for danske biogasanlæg Økonomiseminar Hotel Legoland, Billund 5 december 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Projektet Støttet

Læs mere

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning BIOENERGI Niclas Scott Bentsen Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning Konverteringsteknologier Energiservices Afgrøder Stikord Nuværende bioenergiproduktion i DK Kapacitet i Danmark

Læs mere

Skandinaviens Biogaskonference

Skandinaviens Biogaskonference Skandinaviens Biogaskonference GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede

Læs mere

Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011

Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011 Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011 Aksel Mortensgaard Partnerskabet for brint og brændselsceller Energistrategi 2050 fra kul, olie og gas til grøn energi

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Om Maabjerg Energy Concept

Om Maabjerg Energy Concept Holstebro, 27. april 2012 Om Maabjerg Energy Concept spørgsmål og svar Maabjerg Energy Concept er visionen om at være et førende nationalt og internationalt energicenter, der fungerer som højteknologisk

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 2010.03.02/ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 Det er svært at spå især om fremtiden The Stone age did not come to an end because of lack of stones, and the oil age will not come to an

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

Introduktion til Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Mette Lübeck

Introduktion til Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Mette Lübeck Introduktion til Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Mette Lübeck Mette Lübeck 1 Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Sektionens forskning kombinerer moderne bioteknologi med procesteknologi til udvikling

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Hvad siger energi-scenarierne om transporten? Hvad skal vi vælge til hjemmeplejen og hvad med den tunge transport

Hvad siger energi-scenarierne om transporten? Hvad skal vi vælge til hjemmeplejen og hvad med den tunge transport Hvad siger energi-scenarierne om transporten? Hvad skal vi vælge til hjemmeplejen og hvad med den tunge transport Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, Seminar om grøn bilflåde i kommunerne Dato: 2. oktober

Læs mere

Succesfulde feltprøver åbner døren til det fremtidige transportsystem

Succesfulde feltprøver åbner døren til det fremtidige transportsystem Presseinformation Succesfulde feltprøver åbner døren til det fremtidige transportsystem Lastbiler, der medfører næsten ingen belastning på miljøet, fordi deres kulstofemissioner er tæt på nul. Kunne dette

Læs mere

Årets Energikonference 2015

Årets Energikonference 2015 Årets Energikonference 2015 Naturgasforsyning, grønne gasser og energilagring i et fremtidsperspektiv Thea Larsen, adm. direktør 1 De danske energimålsætninger Fossil uafhængighed i 2050 2015 status i

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Anbefalinger til forcering af teknologisk udvikling

Anbefalinger til forcering af teknologisk udvikling Anbefalinger til forcering af teknologisk udvikling Indledning og overordnet analyse Gennem projektet er der udarbejdet analyser af de teknologiske og økonomiske flaskehalse for brintteknologiers udbredelse

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Power Packs i Nødstrømsanlæg

Focus. Trust. Initiative. Power Packs i Nødstrømsanlæg Focus. Trust. Initiative. Power Packs i Nødstrømsanlæg Agenda Præsentation af Dantherm Power Brændselscellesystemer fra Dantherm Power Nødstrømssystemer fra Dantherm Power Power Moduler fra Dantherm Power

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Plantekongres Herning, 12-14 januar 2010 Søren Tafdrup Biogasspecialist, st@ens.dk Grøn Vækst aftalen om landbruget som leverandør af grøn

Læs mere

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28.

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. oktober 2014 Biomasse til energi i Region Midt, 2011 TJ 34 PJ Energiforbrug fordelt

Læs mere

BWE - En Global Aktør

BWE - En Global Aktør BWE - En Global Aktør 28. februar 2011 Nicholas Kristensen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45 39 45 20 05 info@bwe.dk Det vil jeg

Læs mere

Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller

Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet Aarhus Universitet U N I V E R S I T Y O F A A R H U S Faculty of

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet

Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet 19.06.14 CASES Energi14 Side 1 af 5 Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet 67 procent så meget kan der spares på energien ved at udskifte gamle lyskilder med nye LED-pærer. Mere overraskende

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Økonomien i biogasproduktion

Økonomien i biogasproduktion Økonomien i biogasproduktion Forudsætninger for en sund driftsøkonomi Temadage om landbrug og biogas En god kombination april 2009 Kurt Hjort-Gregersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

Aktiviteterne. - Energi i Transport. - Køretøjsteknologi

Aktiviteterne. - Energi i Transport. - Køretøjsteknologi T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 Aktiviteterne - Energi i Transport - Køretøjsteknologi Hvad I skal høre om: Hvem deltager og tilbyder assistance fra TINV i de to aktiviteter Hvad

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

Incitament konference DI: 15. nov. 2013

Incitament konference DI: 15. nov. 2013 Incitament konference DI: 15. nov. 2013 Den rådne banan med Bornholm som rosinen i pølseenden Den grønne banan Nordic BioEnergy BIOGAS RETROGAS RETROMAX RETROWASTE HYDROGEN Hybrid Biogas-H2 Vestjyde Einstein

Læs mere

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration af aktiviteter Offentliggørelse

Læs mere

Demonstration af NG LT-PEM i Varde Afslutningskonference 23. september 2014

Demonstration af NG LT-PEM i Varde Afslutningskonference 23. september 2014 - Caring for the energy of tomorrow Focus. Trust. Initiative. Demonstration af NG LT-PEM i Varde Afslutningskonference 23. september 2014 Dantherm Power A/S Grundlagt: Januar 2007 (Dantherm Air Handling

Læs mere

Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København. 2003-2013 H2 Logic A/S www.h2logic.

Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København. 2003-2013 H2 Logic A/S www.h2logic. Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København About H2 Logic A/S Established 2003 ~38 employees Ownership by four founders (~85%) and board of

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum: ECOMOTION

Ansøgning til Vækstforum: ECOMOTION Kort sammenfatning Brint og brændselsceller står på tærsklen til kommercialisering og særligt inden for Høj Temperatur PEM brændselscelleteknologi har Danmark en global førerposition og højt markedsmæssigt

Læs mere

Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi

Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi Partnerskabet for brint og brændselsceller Axelborg, 23. april 2013 Partnerskabets medlemmer Hvem er vi? Hvor henne? Brændselscelle materialer

Læs mere

Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance

Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance REPORT INDSÆT BILLEDE HER Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance Prepared Laila Thirup, 12 April 2013 Checked Accepted Approved Doc. no. 1516653 Ver. no. 1516653A Project no.

Læs mere

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Målsætninger energi og transport Andelen af vedvarende energi i transportsektoren øges til 10 pct. i 2020

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Økonomiseminar 2016 Rune Duban Grandal, rdg@energinet.dk Energianalytiker Afdeling for forskning og udvikling Energinet.dk 2016-11-17 Gasperspektiver

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Naturgasbusser DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Disposition Demonstrationsprojekt for naturgasbus i København Miljøfordele for naturgasbusser Naturgas er første skridt- biogas

Læs mere

KWI 28 03 2012. GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet

KWI 28 03 2012. GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet KWI 28 03 2012 GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet Om GreenHydrogen.dk aps Etableret i 2007 Ejere: Strandmøllen, Hollensen Energy, Dantherm Power, Nordtec Optomatic, Innovation MidtVest Beliggenhed:

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 Første spadestik til brintanlægget 4. april 2016 Energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg

Det Energipolitiske Udvalg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 21 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg Biobrændstoffer Den 12. oktober 2006 Ole Brinch-Nielsen Administrerende direktør A/S Dansk Shell Agenda Shells erfaringer

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

Statusnotat: Biogasanlæg

Statusnotat: Biogasanlæg 8. juni 2012 Jette Sonny Nielsen Statusnotat: Biogasanlæg Energiforliget gør det interessant at fokusere på biogasanlæg Energiforliget 2012 har biogas som et indsatsområde, fordi det er en vigtig kilde

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

REnescience enzymatisk behandling af husholdningsaffald

REnescience enzymatisk behandling af husholdningsaffald REnescience enzymatisk behandling af husholdningsaffald - Nye råvarer til biogasproduktion DONG Energy Department of Forest & Landscape, Copenhagen University Jacob Wagner Jensen, Agronom, PhD. studerende

Læs mere

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere