Deltagelse i IEA Bioenergy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagelse i IEA Bioenergy"

Transkript

1 Deltagelse i IEA Bioenergy I den forløbne treårsperiode er der blandt andet gjort status for småskalateknologier til kraftvarmeproduktion, ligesom der har været workshops om brændefyring, torrefaction, samfyring af biomasse og kul m.v. støtter den danske deltagelse i arbejdsgrupperne under IEA's Bioenergy Agreement. Her er arbejdet i den forløbne treårsperiode i Task 32 Forbrænding af biomasse afsluttet. Deltagerne i Task 32 er eksperter fra forskningsmiljøer og industri fra i alt 13 lande. I oktober 2010 blev der afholdt en velbesøgt workshop i København, hvor der blev gjort status for småskalateknologier til kraftvarmeproduktion. Selvom de forskellige teknologier ikke er direkte sammenlignelige, indeholder rapporten fra workshoppen et forsøg på at sammenligne løsninger ud fra investeringer, virkningsgrader m.v. Der har i perioden været afholdt yderligere 5 workshops, heriblandt om aerosoler fra biomasseforbrænding, samfyring af biomasse og kul, emissioner fra brændeovne, torrefaction m.v. Væsentlige udgivelser i treårsperioden er for eksempel en rapport om torrefaction, herunder om økonomi og et studie af helbreds- og sikkerhedsmæssige problemer ved biomasse. Arbejdet formidles via hjemmesiden i faglige rapporter og til konferencer og workshops, ligesom der udsendes et nyhedsbrev, der kan rekvireres via undertegnede. Arbejdet fortsætter i en ny treårsperiode. Foto: Foto fra IEA-rapport om helbreds- og sikkerhedsmæssige problemer ved biomasse. Info: Forbrænding af biomasse IEA FORCE Technology, Anders Evald , Sagsnr.: ENS kroner 22 FiB nr. 44 juni 2013

2 Optimering af affaldsforbrændingsanlæg fase 4 Et nyudviklet reguleringskoncept til affaldsforbrændingsanlæg giver en langt mere stabil dampproduktion. Dermed kan anlæggene udnyttes mere effektivt, ligesom det bliver lettere at udnytte forskellige affaldsfraktioner. Projektet Online driftsoptimering af affaldsfyrede anlæg har haft til formål at udvikle et system til online optimering af forbrændingen af affald. Den grundlæggende idé er, at systemet skal være baseret på avanceret måleteknik, dynamiske procesmodeller og avanceret reguleringsteknik. Fase 4 er den afsluttende fase på en projektserie, der har bestået af: 1. Undersøgelse af måleudstyr med udgangspunkt i konkrete driftserfaringer. 2. Målekampagne, identifikation af modeller og reguleringsdesign. 3. Udvikling af koncepter for instrumenter og regulering. 4. Idriftsættelse og langtidstest af koncepterne på to vidt forskellige affaldsforbrændingsanlæg, henholdsvis Haderslev Kraftvarmeanlæg linje 1 og Reno-Nord linje 4. Reguleringskonceptet bygger på anvendelse af informationer om forbrændingsprocessen, som indhentes online. Informationerne er baseret på kameraer i ovnen og på forbrændingslagets tykkelse på risten. Via modelbaseret regulering er det blevet muligt at foretage lynhurtige reguleringer, som sikrer, at processen forstyrres mindst muligt, og at ovnen er i balance. Hermed øges anlæggets ydelse og robusthed, samtidig med at behovet for manuelle indgreb mindskes. Reguleringskonceptet er implementeret i kontrolanlægget herunder betjening via skærmbilleder. Gennem anvendelse af avanceret måleteknik og reguleringsmetoder har det været muligt at mindske variationerne i dampproduktion på Reno-Nord linje 4 fra 6,9 procent til 4,3 procent, hvilket svarer til en reduktion af udsvingene på 38 procent. En tilsvarende forbedring blev opnået på Haderslev Kraftvarmeværk linje 1 og viser, at konceptet også kan benyttes på mindre anlæg baseret på ældre ovnteknologi. Den nye reguleringsform giver bedre mulighed for at: undgå overbelastning af kedel, murværk og rist sikre udbrænding af affaldet undgå overskridelser af emissionskrav ændre på sammensætning af brændslet uden at forstyrre driften. Affaldsforbrændingsanlæggene vil således få lettere ved at udnytte forskellige affaldsfraktioner, ligesom de bedre vil kunne udnytte hele kedellasten til produktion af el og varme på markedsvilkår. Sagsnr.: Optimering af affaldsforbrændingsanlæg. Fase 4: langtidstest og performancevurdering. DONG Energy A/S, Kristian B. Poulsen , ForskEL PSO kroner Linje 4 på Reno-Nord i Aalborg, der har været omdrejningspunkt i projektet. Anlægget behandler affald fra borgere og virksomheder i fem nordjyske kommuner. FiB nr. 44 juni

3 Ny gær forvandler affald til billigt grønt brændstof Terranol A/S har udviklet en ny type gær, der kan omdanne de vanskelige C5-sukkerarter til brændstof. Dermed kan produktionen af biobrændstof fra restprodukter øges med procent. Succes med mikrokraftvarmeanlæg til naturgas Dantherm Power har haft succes med udvikling og demonstration af 20 mikrokraftvarmeanlæg i Varde. Anlæggene, der er koblet til naturgasnettet, har sammenlagt driftstimer bag sig. Projektet har haft til formål at gøre mikrokraftvarmeanlæg klar til markedet. Teknikken er baseret på LT-PEM brændselsceller og udstyret med reformere, der kan konvertere naturgas til brint. Anlæggene kan således placeres i alle områder med naturgasnet. Projektet har nået meget succesfulde resultater gennem en udviklingsfase og efterfølgende demonstration hos 20 husstande i Varde. Anlæggene har været i drift i et år og har sammenlagt driftstimers bag sig. Foto: Terranol A/S Ved produktion af biobrændstof på basis af restprodukter forbehandles biomassen, cellulose og hemicellulose omdannes til sukker ved hjælp af enzymer, hvorefter sukkerstofferne forgæres til ethanol. Sidstnævnte har været baseret på kendt teknologi, når det drejer sig om C6-sukker, men det har hidtil været vanskeligt at finde en gærtype, der kan omdanne de vanskelige C5-sukkerarter. I projektet er det lykkedes for Terranol A/S at udvikle højtydende og robuste C5-gærstammer, der kan øge udbyttet af biobrændstof fra restprodukter med procent. Gærstammerne er testet på en lang række biomassetyper, og resultaterne viser, at der er tale om en af de højst udviklede gærstammer i industrien. Et forskningssamarbejde med Novozymes og Inbicon, hvor der blev anvendt hydrolyseret hvedehalm, viste derudover, at opskaleringsprocessen er problemfri. For nylig har Terranol A/S indgået en samarbejdsaftale med Novozymes for at sikre den endelige optimering og markedsføring af gæren. Aftalen giver Novozymes rettigheder til globalt at registrere og markedsføre Terranol gærteknologien. Gærstammer til 2. generation bioethanol produktion Terranol A/S, Birgitte Rønnow, , Sagsnr.: ENS kroner Foto: Dantherm Power Der blev i projektet taget udgangspunkt i en helt ny reformer til konvertering af naturgas til brint, baseret på teknologi fra Japan. Reformeren blev gennemtestet i Dantherm Power's laboratorier med gode resultater og blev sammen med brændselscellestakken integreret i det færdige mikrokraftvarmesystem. I samarbejde med Aalborg Universitet blev der gennemført en række forbedringer af prototypen med det resultat, at de færdige anlæg nåede op på en elvirkningsgrad på 35 procent og en samlet virkningsgrad for både el og varme på over 95 procent. Efter projektets afslutning fortsætter Dantherm Power og Aalborg Universitet med at videreudvikle teknologien. Produktion af mikrokraftvarmeanlæg hos Dantherm Power. Accelereret udbredelse af FC-systemer Dantherm Power, Morten Legardt Karlsen, , Sagsnr.: ENS kroner 24 FiB nr. 44 juni 2013

4 Morsø Biogasanlæg. Arkivfoto: BioPress Lønsom biogasproduktion fra husdyrgødning Gylleseparering på ejendomme tilknyttet et biogasfællesanlæg kan være attraktivt, og gasudbyttet fra fibrene kan øges med procent ved at kombinere ammoniaktilsætning med en mekanisk behandling. RETROGAS har til formål at udvikle teknologier, der kan sænke transportomkostningerne for biogasfællesanlæg og forbehandle husdyrgødning med henblik på at øge gasproduktionen. Parterne i RETROGAS er: Liqtech International (ultrafiltrering) Novozymes (enzymbehandling af gyllefibre) Aalborg Universitet (øge biogasudbyttet fra gyllefibre) Morsø Biogasanlæg (demonstration) NIRAS (økonomiberegninger) Nordic BioEnergy (gylleseparering og administration). Resultaterne fra projektet viser blandt andet, at det ikke er rentabelt at gøre gyllefibrene flydende, så de kan transporteres med biogasanlæggets slamsuger. En opkoncentrering af gylle på gården vil være attraktiv, og her kan anvendelse af skruepresse, finfilter og ultrafiltration i forskellige kombinationer være velegnet. Gasudbyttet fra gyllefibre kan øges med procent ved at kombinere ammoniaktilsætning (ludning) med en mekanisk behandling. Det gør det også rentabelt at genanvende gyllefibre på biogasanlæg. Koncentrationen af ammoniak kan dog blive så høj, at det hæmmer processen, men det arbejdes der videre med i et nyt projekt. Den endelige rapport vil indeholde anvisninger på, hvordan biogasanlæg kan blive rentable på husdyrgødning alene. Demonstration af lønsom produktion of biogas fra udelukkende husdyrgødning ved anvendelse af ny gylleseparation og enzymer til at gøre fiber flydende Nordic BioEnergy ApS, Per Thostrup, , Sagsnr.: ENS kroner Gaffeltrucks med brint i tanken H2 Logic har udviklet et brændselscelleprodukt, der gør det muligt at udskifte et sæt standardbatterier i gaffeltrucks med brændselsceller. Teknologien skal nu videreudvikles i et nyt projekt med et samlet budget på 150 millioner kroner. I løbet af projektet har H2 Logic i samarbejde med DTU udviklet et brændselscelleprodukt kaldet H2Drive. Systemet har samme størrelse som standardbatterier i gaffeltrucks og sikrer samme hurtige optankning og driftstid som ved anvendelse af LPG og diesel. Derved bliver det muligt at sikre forureningsfri drift af større gaffeltrucks. Brændselscellesystemet er blevet integreret og testet i en gaffeltruck fra STILL samt en lufthavnstraktor fra MULAG. Under projektperioden er det lykkes at øge virkningsgraden betydeligt og samtidig reducere prisen sammenlignet med tidligere generationer af teknologien. I et nyt demonstrationsprojekt kaldet HyLIFT-DEMO skal en større serie af gaffeltrucks afprøves på tværs af Europa med henblik på skabe basis for en forsat udrulning. HyLIFT-DEMO er støttet af EU's brintprogram, samt Fornyelsesfonden og har et samlet budget på 150 millioner kroner. H2Drive har samme størrelse som standardbatterier i gaffeltrucks og sikrer samme hurtige optankning og driftstid som ved anvendelse af LPG og diesel. Sagsnr.: Gaffeltrucks først med brint i tanken H2 Logic A/S, Jacob Hansen , HTF u1784 HTF kroner FiB nr. 44 juni

5 Konvertering af metanol til brint Dantherm Power og H2 Logic har testet en række anlæg, der kan konvertere metanol til brint. Teknikken virker, men det er nødvendigt at forbedre stabiliteten og levetiden, før teknologien kan anvendes kommercielt. Projektet LiquidPower-1 har været første fase af et samarbejde mellem Dantherm Power og H2 Logic med henblik på at bruge metanol i brændselsceller til backupsystemer og til fremstilling af brint ved tankstationer. Oprindelig blev fire leverandører udvalgt til at få afprøvet deres anlæg i et laboratorium, men resultaterne herfra viste, at kun to af de fire reformere var egnet til videre test hos henholdsvis H2 Logic og Dantherm Power. Hos Dantherm leverede reformeren tilstrækkelig med brint til brændselscellesystemet, men efter 500 timers drift faldt ydelsen markant. Testen blev derefter stoppet, da det blev vurderet, at en reparation af reformeren ville være for kostbar. I starten af testperioden var effektiviteten som forventet, og systemet kan have potentiale til kontinuerlig drift, men ved backup-systemer skal opstartstiden reduceres betydeligt. Hos H2 Logic blev reformeren sendt til reparation efter et beskedent antal driftstimer. En ny reformertype er under udvikling hos leverandøren, hvor fejlene forventes at være rettet. På trods af den korte testperiode synes basisreformeren at være stabil. Den nye reformer forventes klar i sommeren 2013, hvor H2 Logic vil fortsætte afprøvningerne efter projektets afslutning. Som en del af projektet er målsætninger for effektivitet og priser blevet opdateret for hvert marked, og roadmappen for forskning og udvikling er blevet opdateret. Antallet af faser er det samme som tidligere, men indhold og tidspunkter er blevet ændret. Projektet har bekræftet, at konvertering af metanol til brint fungerer, men det er nødvendigt at forbedre stabiliteten og levetiden, før teknologien kan anvendes kommercielt. Foto: Dansk konsortium vil levere metanoldrevne trucks Et nyt dansk elkøretøj, der kører på metanoldrevne brændselsceller kan blive en værdig afløser for de mange dieseldrevne trucks i parker, lufthavne, golfklubber med videre. EcoMotion-konsortiet arbejder på at udvikle køretøjer, der kører på metanoldrevne brændselsceller. Teknologien, som er et fornuftigt og miljøeffektiv alternativ til brintdrevne køretøjer, henvender sig i første omgang til parkvæsener, lufthavne, golfklubber med videre. Den første prototype blev produceret og sat i drift i foråret Efterfølgende har den været brugt til demonstration hovedsageligt i Region Midtjylland samt ved Aalborg Zoo. Ud over prototypen er der produceret to knækstyrede køretøjer med 4-hjulstræk til henholdsvis Holstebro Kirkegårde og Aalborg Zoo, samt en multitruck til Københavns Kommune. Sideløbende med projektet er der desuden blevet udviklet en speciel bagagetrækker til Billund Lufthavn. De meget forskelligartede køretøjer viser, at der er et betydeligt marked for den type køretøjer i såvel Danmark som i udlandet. Køretøjerne er generelt blevet taget godt imod af brugerne, og de har kommet med forslag til ændringer og påpeget, hvad der har fungeret rigtig godt. Ecomotion-projektet er støttet af, Region Midtjylland og væksthus Midtjylland. Standard methanol-refomer til brændselsceller (Liquid Power-1) H2 Logic A/S, Mikael Sloth, , Sagsnr.: ENS kroner EcoMotion-trucken er udstyret med to strømudtag, som kan bruges til forskelligt elværktøj. Info: Brændselscelle drevet elektrisk køretøj forsynet med reformeret methanol GMR maskiner a/s, Niels Kirkegaard , Sagsnr.: ENS kroner 26 FiB nr. 44 juni 2013

6 Brændselscelle forlænger rækkevidden til 600 km Med en metanoldrevet brændselscelle kan rækkevidden for en batteribil forlænges fra cirka 100 til 600 kilometer. Det nye koncept har et unikt design og kan certificeres til bilbranchens standarder. Effektiv metanolproduktion Haldor Topsøe A/S har udviklet et nyt koncept, der gør det muligt at omsætte 90 procent af syntesegas fra blandt andet biomasse til metanol. Potentialet i teknologien er dog langt fra udtømt, og Haldor Topsøe planlægger yderligere tests senere på året. Foto: Mitsubishi I projektet er der udviklet og demonstreret et samlet system til drift af elbiler bestående af en batteripakke og et brændselscellesystem. Systemet er testet og demonstreret i laboratoriet med en elektronisk belastning svarende til den effekt, der bliver brugt til drift af en Mitsubishi imev. Bilen er på det nærmeste identisk med de to søstermodeller Peugeot ion og Citroën C-Zero. Demonstrationen viste, at det er muligt at køre 600 kilometer med en 5 kw metanoldrevet brændselscelle, der lader batteriet op. Systemet kombinerer den høje virkningsgrad ved batteridrift, på ture op til km, med en lang rækkevidde. I den første test leverede en prototype af systemet strøm til batteriet med en virkningsgrad på omkring 35 procent. Efterfølgende forbedring af systemet har øget virkningsgraden til procent, og ved yderligere forbedringer kan virkningsgraden nå op omkring 50 procent. Teknologiudviklingen i projektet omfatter en ny generation af Lithium-Balance's Battery Management System samt et 5 kw metanoldrevet brændselscellesystem hos Serenergy. Det nye system har et unikt design og kan certificeres til bilbranchens standarder. Udviklingen af systemet færdiggøres i samarbejde med FIAT og Porsche i et nyt -projekt og forventes klar til produktionsstart i første kvartal Brændselscellesystemet videreudvikles ligeledes hos Serenergy i samarbejde med Daimler, AUDI og Hyundai. Foto: Det nye reaktorkoncept med navnet CONRAD er et stort teknologisk skridt fremad, idet normale metanolprocesser baserer sig på recirkulering af uomsat syntesegas. Under udvikling af konceptet stod det klart, at det ikke var muligt at bestemme potentialet i laboratorieskala. Konceptet blev derfor demonstreret ved det såkaldte BioDMEprojekt i Piteå i Sverige, som Haldor Topsøe har været involveret i fra starten. Her produceres syntesegas ved forgasning af sortlud fra en papirmølle. Gassen omdannes til metanol og derefter til DME, der bruges som brændstof i ti lastbiler, som Volvo har konstrueret til lejligheden. De tests, som blev gennemført i Piteå, bekræftede de teoretiske studier, idet det lykkedes at få omsat over 90 procent af syntesegassen til metanol under industrielt relevante betingelser. Ikke desto mindre er potentialet i teknologien langt fra udtømt. Haldor Topsøe planlægger derfor at forbedre reaktorkonceptet og køre yderligere tests senere på året. Parallelt med det arbejde er effekten af at indføre det nye koncept i industrielle processer blevet beregnet, og det viser sig, at der er et stort potentiale i den nye teknologi med op til cirka 20 procent besparelse på selve metanolsyntesen afhængigt af, hvor effektiv reaktoren er. Haldor Topsøes pilotanlæg til fremstilling af DME og én af de ti lastbiler, som Volvo har konstrueret til lejligheden. Integreret elektrisk fremdiftssystem Aalborg Universitet, Søren Knudsen Kær, , Sagsnr.: ENS kroner Sagsnr.: Demonstration af avanceret metanolsynteseteknologi Haldor Topsøe, Esben Lauge Sørensen , ENS kroner FiB nr. 44 juni

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 10. årgang Nummer 44 Juni 2013 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller København har fået 15 nye brintbiler Brændeovn med autopilot Sur gylle kan give mere gas BioPress 8617 8507 www.biopress.dk

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

om at gå direkte til tredje generations teknologierne. Det vil sige affald, der omdannes til gas og efterfølgende Det giver fire gange større CO 2

om at gå direkte til tredje generations teknologierne. Det vil sige affald, der omdannes til gas og efterfølgende Det giver fire gange større CO 2 4. årgang Nummer 21 September 2007 Forskning i Bioenergi En udfordring for forskerne 3 Flere penge til demonstrationsanlæg 4 Elbilen vinder over biobilen 6 Videnskabeligt pillearbejde 8 Skorstensfiltre

Læs mere

180 millioner til biomasse og brændselsceller

180 millioner til biomasse og brændselsceller F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 11 Juli 2010 180 millioner til biomasse og brændselsceller Over 60 procent af bevillingerne fra EUDPs seneste udbudsrunde gik til biomasse og brændselsceller.

Læs mere

Træaske kan bruges til opgradering af biogas

Træaske kan bruges til opgradering af biogas F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 32 Februar 2013 Træaske kan bruges til opgradering af biogas Forskere ved Sveriges Landbrugsuniversitet har fundet frem til, at aske fra forbrænding

Læs mere

Halmbenzin kan skabe en million nye jobs i EU

Halmbenzin kan skabe en million nye jobs i EU F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 13 Oktober 2010 Halmbenzin kan skabe en million nye jobs i EU Inden 2020 vil 65 procent af EU's import af benzin kunne erstattes af bioethanol produceret

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse,

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse, 7. årgang Nummer 31 Marts 2010 Forskning i Bioenergi DONG Energy satser på forgasning 4 Billigere og bedre kedelanlæg 6 Algeforskningen får sit eget center 7 Eksperter i forbrænding og forgasning 8 Bioenergi

Læs mere

Af Henrik Bangsø Nielsen, Kanokwan Boe og Rena Angelidaki

Af Henrik Bangsø Nielsen, Kanokwan Boe og Rena Angelidaki 3. årgang Nummer 13 April 2006 Forskning i Bioenergi Optimering af biogasprocessen 1 Ustabil proces kostede en million kroner 3 Fra gas til flydende brændsler 4 Sådan fordobles gasproduktionen ved tilførsel

Læs mere

Kina køber dansk teknologi til brændselsceller

Kina køber dansk teknologi til brændselsceller F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 14 November 2010 Kina køber dansk teknologi til brændselsceller Til næste år vil ansatte i det kinesiske statsapparat kunne køre i elbiler med brændselsceller

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 12. årgang Nummer 52 Juni 2015 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Græs er fremtidens biomasse I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas Polygeneration hvad er nu det for noget? BioPress

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 10. årgang Nummer 43 Marts 2013 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på biogasanlæg 25 års forskning og udvikling i termisk forgasning Opgradering eller decentrale biogasnet BioPress 8617

Læs mere

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller + Partnerskabet for brint og brændselsceller Energiværdikæden Forklaring Figur 1 præsenterer brint og brændselscellers

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I

BRINT TIL TRANSPORT I BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave BAGGRUNDSRAPPORT BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler 25/7-2014 af Jakob Worm 4.3.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens gasnet. I

Læs mere

Danmark i et globalt biobaseret samfund. vil vi være kunder eller producenter?

Danmark i et globalt biobaseret samfund. vil vi være kunder eller producenter? Danmark i et globalt biobaseret samfund vil vi være kunder eller producenter? 2 Juni 2012. Rapporten er tryk på milijørigtigt genbrugspapir 3 InDholDsfortegnelse Danmark i et globalt biobaseret samfund

Læs mere

EUDP årsberetning 2013

EUDP årsberetning 2013 ÅRSBERETNING 2013 EUDP EUDP årsberetning 2013 STØTTE I 2013 : 454,8 mio. kr. ANTAL PROJEKTER I 201 3 : AFSLUTTET: 55 IGANGSAT: 106 IGANGVÆRENDE : 250 EUDP støtter ny energiteknologi, der bidrager til at

Læs mere

Hvornår kan vi tanke olie fra alger?

Hvornår kan vi tanke olie fra alger? 5. årgang Nummer 24 Juni 2008 Forskning i Bioenergi Byg halmpresseren om til en oliepresser 5 Tyskland omdanner træ til diesel 6 det vil svenskerne også gøre 7 og Shell vil teste brændstoffet i Le Mans

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-531-0 Indholdsoversigt 1 INDLEDNING 3 2 TEKNOLOGIUDVIKLING OG

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

Energiforskningsprogrammet

Energiforskningsprogrammet Energiforskningsprogrammet Årsberetning 2004-2005 Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er pr. 18. februar 2005 en styrelse under Transport- og Energiministeriet. Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt

Læs mere

Hydrogen Link. www.hydrogenlink.net. Fase 1 - Slutrapport. - En Grøn Nordisk Hydrogen Transport Korridor. Marts - oktober 2005

Hydrogen Link. www.hydrogenlink.net. Fase 1 - Slutrapport. - En Grøn Nordisk Hydrogen Transport Korridor. Marts - oktober 2005 - En Grøn Nordisk Hydrogen Transport Korridor Marts - oktober 2005 www.hydrogenlink.net Forord Hydrogen Link fase 1 er et projekt under Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN). Formålet med Hydrogen Link

Læs mere

Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport

Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport Københavns Kommune Center for Miljø Grontmij Carl Bro A/S i samarbejde med Maj 2007 Center for Miljø Redegørelse om renere brændstoffer og

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 AKTIVITETER Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 Vækstforum Juni 2010 Region Midtjylland satser stort på energi- og miljøteknologi Inden 2025 vil halvdelen af det samlede energiforbrug her i regionen

Læs mere

AAU ENERGI Problembaseret forskning

AAU ENERGI Problembaseret forskning AAU ENERGI A A L B O R G U N I V E R S I T et Forord: Aalborg Universitet: din stærke vækstpartner på energiområdet Fra Aalborg Universitets grundlæggelse i 1974 og til i dag er fornybar, grøn og effektiv

Læs mere

+ Brint & Brændselsceller til transport i Danmark

+ Brint & Brændselsceller til transport i Danmark + Brint & Brændselsceller til transport i Danmark Strategi for forskning, udvikling, demonstration & kommercialisering 2014-2025 Partnerskabet for brint og brændselsceller + Indhold Sammenfatning 3 1 Indledning

Læs mere