DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE"

Transkript

1 VENTUS W262 DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE 08 1

2 Radiostyret vægur med vejrudsigt Brugervejledning Knappernes navne og funktioner: Trykfunktioner Hold nede i 3 sekunder CLOCK/ ZONE Egen tid/ zonetid Indstil tiden ALARM Viser alarmtid i 5 sekunder Indstil alarmtid + Juster opad (vælg dag, ugenr.) Hurtigt frem - Juster nedad Hurtigt tilbage Synkronisering af radiostyret ur (RCC) C/F, Contrast Vælg C, F Indstil kontrast SNOOZE/ LIGHT Udløser snooze-funktion & længerevarende baggrundslys (kun bordmodeller har lys). ISÆTNING AF BATTERIER Fjern batteridækslet på bagsiden, isæt 2 stk. AA batterier med polerne vendt som angivet. Sæt batteridækslet på. RADIOSTYRET UR Enheden begynder at synkronisere uret, når batterierne er sat i. Ved normal modus skal knappen holdes nede i 3 sekunder for at fremtvinge synkroniseringen. Mens synkroniseringen er i gang, vises antenne-ikonet. Hvis ikonet forsvinder bagefter, betyder det, at tidssignalet ikke er tilgængeligt på det pågældende tidspunkt. Forsøg senere med andre placeringer. Anbring ikke enheden i nærheden af andre interferenskilder som f.eks. 2

3 mobiltelefoner, el-apparater, tv osv. Antenne-ikonet vises på skærmen, hvis modtagelsen af tidssignalet er effektiv. INDSTILLI NG AF UR & KALENDER Hold knappen CLOCK/ ZONE nede i 3 sekunder for indstilling af uret. Ved at bruge +, - til indstilling og SET/ ZONE til at bekræfte kan følgende værdier indstilles i den angivne rækkefølge: Sprog > År > Måned > Dato > Timer > Minutter > 12/ 24 > ZONE +/- 12 > Aktuelt vejr > bekræft & afslut (hvis der ikke bekræftes, vil indstillingerne efter 1 minut blive gemt, hvorefter der afsluttes automatisk). INDSTILLING AF ALARM Hold knappen ALARM nede i 3 sekunder, hvorefter Hr (timer) begynder at blinke. Tryk på +, - for at indtaste den ønskede værdi og tryk på ALARM for at bekræfte. Min (minutter) begynder at blinke, hvorefter der trykkes på +, - for at indtaste den ønskede værdi. Tryk på ALARM for at bekræfte. Mens alarmtiden vises på LCD-skærmen, trykkes der på +, - for at vælge Zz snooze-funktion, (klokke) daglig alarm eller alarm slået fra (intet ikon). C/F, LCD-KONTRAST: Tryk for at vælge C eller F. Hold knappen nede i 3 sekunder for at indstille LCD-kontrast, tryk på +, - for at indstille kontrast fra niveau SNOOZE Tryk på SNOOZE/ LIGHT for at udløse snooze-funktionen. For at stoppe alarmen for en enkelt dag trykkes på ALARM knappen men ikke på SNOOZE knappen. MÅNEFASE Månefasen vises automatisk i overensstemmelse med den aktuelle kalender. VEJRUDSIGT Enheden forudsiger vejrforholdene for de nærmeste timer baseret på ændringer i det atmosfæriske tryk inden for et område på omkring km. Vejrudsigten er baseret på ændringer i det atmosfæriske tryk og vises med en nøjagtighed på ca %. Da vejrforhold aldrig kan forudsiges med 100 % nøjagtighed, påtager vi os intet ansvar for eventuelle tab forårsaget af ukorrekte forudsigelser. 3

4 Vejrudsigt: SOLRIGT LETSKYET OVERSKYET REGN STORMFULDT Lufttryk-tendens: Stigende Stabil Faldende SPECIFIKATIONER: Intervaller for temperaturmåling: Indendørs enhed : 0 C til + 50 C (32 F til +122 F) Barometer : 850 til 1050 mb/hpa (intern beregning) Ur : Radiostyret, kvarts-backup Batterier : 3 stk. AA NSH NORDIC A/S Denmark Copyright NSH NORDIC A/S 4

5 Radio-Controlled Weather Forecast Wall Clock Owner s Manual Name and Functions of Buttons: Press Functions Hold 3 seconds CLOCK/ ZONE Home Time/ Zone Time Set Clock ALARM Read Alarm Time 5 seconds Set Alarm Time + Adjust Up ( select Day, Week nr.) Fast advance - Adjust Down Fast backward RCC Sync C/F, Contrast Select C, F Adjust contrast SNOOZE/ LIGHT Trigger snooze alarm & extended backlight (Light for desktop models only) BATTERY INSTALLATION Lift off the battery cover at the back, install 2 pcs AA batteries according to the polarity indicated, close the battery cover. RADIO-CONTROLLED CLOCK The unit will start synchronizing the clock after installing batteries. At normal mode, hold button 3 seconds for force synchronization. The antenna icon will appear during synchronization, if the icon disappear afterwards, radio time signal is not available at the moment. Try other locations later. Place the unit away from source of interference such as mobile phones, appliances, TV etc. Antenna icon will appear on screen if the radio time reception is successful. 5

6 CLOCK & CALENDAR SETTING Hold CLOCK ZONE button for 3 seconds to enter clock set. Using +, - to adjust and SET/ ZONE to confirm, the following values can be set in sequence: Language > Year > Month > Date > Hr > Min > 12/ 24 > ZONE +/- 12 > Existing Weather > confirm & exit (if not confirmed, auto exit & save after 1 minutes) ALARM SETTING Hold ALARM for 3 seconds, Hr will flash, press +, - to enter the desired value and press ALARM to confirm. Minute will flash, press +, - to enter the desired value and press ALARM to confirm. While alarm time is show on LCD, press +, - to select Zz snooze alarm, (bell) daily alarm or alarm off (no icon). C/F, LCD CONTRAST: - Press to select C or F. Hold button 3 seconds to adjust LCD contrast, press +, - to adjust contrast from level SNOOZE Press SNOOZE/ LIGHT to trigger snooze alarm. To stop alarm for one day, press ALARM key but not SNOOZE key. MOON PHASE Moon phase will be displayed automatically according to current calendar. WEATHER FORECAST The unit predicts weather condition of the next hours based on the change of atmospheric pressure. The coverage area is around km. The weather forecast is based on atmospheric pressure change and is about 70-80% correct. As weather conditions cannot be 100% correctly forecasted, we cannot be responsible for any loss caused by an incorrect forecast. Weather Forecast: SUNNY SLIGHTLY CLOUDY CLOUDY RAINY STORMY 6

7 Pressure Tendency: Rising Steady Falling SPECIFICATIONS Range of temperature measurement: Indoor unit : 0 C to + 50 C (32 F to +122 F) Barometer : 850 to 1050 mb/hpa (internal calculation) Clock : Radio-Controlled, Quartz back-up Batteries : AA x 3 pcs NSH NORDIC A/S Denmark Copyright NSH NORDIC A/S 7

8 Wandfunkuhr mit Wettervorhersagefunktion Bedienungsanleitung Name und Funktionen der Knöpfe: Funktion bei einfachem Druck Bei 3-sekündigem Druck CLOCK/ ZONE Heimzeit/ Zonenzeit Uhr einstellen ALARM Alarmzeit wird für 5 Sekunden Alarmzeit einstellen angezeigt + Auswahl auf Schnellvorlauf (Tag und Wochennummer wählen) - Auswahl ab Schnellrücklauf RCC-Synchronisation C/F, Kontrast Auswahl C, F Kontrasteinstellung SNOOZE/ LIGHT Schlummerfunktion und erweiterte Funktion des Hintergrundlichts einstellen (Hintergrundlicht nur bei Desktopmodellen) BATTERIEINSTALLATION Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite der Uhr ab und setzen Sie 2 AA Batterien der angegebenen Polarität nach ein. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein. FUNKUHR Das Gerät wird die Synchronisation der Funkuhr starten, sobald die Batterien eingesetzt worden sind. Halten Sie im Normalmodus die -Taste für 3 Sekunden gedrückt, um eine Synchronisation auszulösen. Das Antennensymbol wird während der Synchronisation erscheinen. Falls das Symbol nach der Synchronisation verschwindet, ist das Funksignal zu 8

9 diesem Zeitpunkt nicht verfügbar. Versuchen Sie es später an anderen Stellen. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Störquellen wie Telefonen, Haushaltsgeräten, Fernseher etc. Das Antennensymbol wird auf dem Display erscheinen, wenn der Funkempfang erfolgreich ist. UHR- UND KALENDEREINSTELLUNGEN Halten Sie den CLOCK ZONE -Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhreinstellungen aufzurufen. Verwenden Sie +, -, um die Werte einzustellen und SET/ ZONE, um zu bestätigen. Die folgenden Werte können eingestellt werden: Language > Year > Month > Date > Hr > Min > 12/ 24 > ZONE +/- 12 > Existing Weather (Sprache > Jahr > Monat > Datum > Stunde > Minute > 12/ 24 > ZONE +/- 12 > Aktuelles Wetter) > bestätigen und verlassen (wenn nicht bestätigt wird, wird nach 1 Minute automatisch bestätigt und das Menü verlassen) ALARMEINSTELLUNGEN Halten Sie den ALARM -Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Hr wird aufblinken, drücken Sie +, -, um den gewünschten Wert einzustellen und ALARM, um zu bestätigen. Minute wird aufblinken, drücken Sie +, -, um den gewünschten Wert einzustellen und ALARM, um zu bestätigen. Drücken Sie +, -, während die Alarmzeit auf dem LCD-Display angezeigt wird, um die Zz-Schlummerfunktion oder den täglichen Alarm auszuwählen oder den Alarm auszuschalten (kein Symbol). C/F, LCD-KONTRAST: - Knopf drücken, um C oder F auszuwählen. Knopf 3 Sekunden gedrückt halten, um den LCD-Kontrast einzustellen. Drücken Sie +, - um das Kontrastniveau auf einer Skala von 0 15 auszuwählen. SNOOZE Drücken Sie SNOOZE / LIGHT, um die Schlummerfunktion einzustellen. Um den Alarm für einen Tag auszusetzen, drücken Sie den ALARM-Knopf, aber nicht den SNOOZE -Knopf. MONDPHASE Die Mondphase wird automatisch dem aktuellen Kalender entsprechend angezeigt. WETTERVORHERSAGE 9

10 Das Gerät sagt die Wetterbedingungen für die nächsten Stunden auf Grundlage von Veränderungen des atmosphärischen Drucks voraus. Die Deckungsreichweite beträgt ungefähr km. Die Wettervorhersage basiert auf Veränderungen des atmosphärischen Drucks und ist zu ungefähr 70 80% korrekt. Da die Wetterbedingungen nicht 100% korrekt vorausgesagt werden können, sind wir nicht für von unzutreffenden Wettervorhersagen verursachte Schäden verantwortlich. Wettervorhersage: SONNIG LEICHT BEWÖLKT BEWÖLKT REGNERISCH STÜRMISCH Luftdrucktendenz: Steigend Stabil Fallend SPEZIFIKATIONEN Reichweite der Temperaturmessung: Innenraumeinheit: 0 C bis + 50 C (32 F bis +122 F) Barometer : 850 bis 1050 mb/hpa (interne Berechnung) Uhr : Funk, Quarz back-up Batterien : AA x 3 St. NSH NORDIC A/S Denmark Copyright NSH NORDIC A/S 10

ENGLISH...PAGE 01 DANISH...PAGE 35 GERMAN. PAGE

ENGLISH...PAGE 01 DANISH...PAGE 35 GERMAN. PAGE VENTUS W831 ENGLISH.....PAGE 01 DANISH....PAGE 35 GERMAN. PAGE 68 0 This Operation Manual is part of this product and should be kept in a safe place for future reference. It contains important notes on

Læs mere

20745_1414 8400_HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 1 DK UK D SE. Swan20/40/60. Brugervejledning User's guide Bedienungsanleitung.

20745_1414 8400_HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 1 DK UK D SE. Swan20/40/60. Brugervejledning User's guide Bedienungsanleitung. 20745_1414 8400_HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 1 Swan20/40/60 DK UK D SE Brugervejledning User's guide Bedienungsanleitung Bruksanvisning 13475_1414 8400_HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 2 20745_1414 8400_HD_ed1.qxp

Læs mere

User Manual Brugervejledning Gebrauchsanweisung

User Manual Brugervejledning Gebrauchsanweisung User Manual Brugervejledning Gebrauchsanweisung v3.0 MinkPolice MinkPolice is developed and manufactured by: MinkPolice er udviklet og produceret af: MinkPolice wird entwickelt und produziert von: ALERT

Læs mere

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning 10-i-1 Universal Fjernbetjening Model no. 10133 Brugervejledning Indledning Tillykke med din nye multifunktionsfjernbetjening. Denne fjernbetjening giver dig vha. enkelte programmeringer muligheden for

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE. User guide Brugervejledning Bruksanvisning

Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE. User guide Brugervejledning Bruksanvisning Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE User guide Brugervejledning Bruksanvisning Table of contents Relation 2 user guide (English) 4 Relation 2 brugervejledning (Dansk) 30 Relation

Læs mere

DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio OWNER S MANUAL

DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio OWNER S MANUAL DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio OWNER S MANUAL Multi-language Manual: English... 4 Dansk... 17 Deutsch... 30 Français... 45 Norsk... 58 Declaration of Conformity... 71 DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio Table of

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

说 明 书 递 交 文 档 版 本 修 改 历 史 修 改 次 数 修 改 日 期 修 改 情 况 更 改 单 编 号 签 名 文 件 编 号 文 件 名 称 : 说 明 书 技 术 要 求 2. 纸 质 :80 克 双 胶 纸 3. 颜 色 : 图 案 文 字 均 按 资 料 印 刷.

说 明 书 递 交 文 档 版 本 修 改 历 史 修 改 次 数 修 改 日 期 修 改 情 况 更 改 单 编 号 签 名 文 件 编 号 文 件 名 称 : 说 明 书 技 术 要 求 2. 纸 质 :80 克 双 胶 纸 3. 颜 色 : 图 案 文 字 均 按 资 料 印 刷. 说 明 书 递 交 文 档 文 件 编 号 文 件 名 称 : KT60L1A350XN, KT60L1A350WN (CE-Bc350WE-S) 说 明 书 技 术 要 求 签 名 日 期 1. 幅 面 :145X 210m m 2. 纸 质 :80 克 双 胶 纸 3. 颜 色 : 图 案 文 字 均 按 资 料 印 刷. 设 计 审 核 标 准 化 审 定 会 签 批 准 黄 志 胜 12.11.22

Læs mere

Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera

Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera CAMERA OVERVIEW (cont.) Instructions for M-880 Brugsvejledning for M-880 GameSpy digitalt vildtkamera Digital Camera TAK THANK for dit køb YOU af Grenes for your digital purchase vildtkamera. of the Læs

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

AVANCERET VEJRSTATION MED SATELLITDATA Brugermanual Version 1.1

AVANCERET VEJRSTATION MED SATELLITDATA Brugermanual Version 1.1 AVANCERET VEJRSTATION MED SATELLITDATA Brugermanual Version 1.1 Tak for dit køb af den nye generation af vores vejrstation med internetbaseret 10-dages vejrudsigt. Dette instrument er designet og udviklet

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

SKS 150 SKS 200 SKS 260

SKS 150 SKS 200 SKS 260 SKS 150 SKS 200 SKS 260 Brugermanual User manual Bedienungsanleitung Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 8 Deutch...Page

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER

TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG ADVARSEL Udsæt ikke apparatet for regn eller

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL Ltl Acorn MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL 0 INDHOLDSFORTEGNELSE General Information... 2 1.1 Introduktion... 2 1.2 Praktisk anvendelse... 2 1.3 Illustration... 3 Quick Start...

Læs mere

Glaskeramisk indbygningskogeplade VFTC-04 Installations- og betjeningsvejledning

Glaskeramisk indbygningskogeplade VFTC-04 Installations- og betjeningsvejledning Glaskeramisk indbygningskogeplade VFTC-04 Installations- og betjeningsvejledning 24863-eng-dan-52030096 Vestfrost ocak.indd 1 04-02-2010 10:16:40 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

SUUNTO AMBIT2 2.0 BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO AMBIT2 2.0 BRUGERVEJLEDNING SUUNTO AMBIT2 2.0 BRUGERVEJLEDNING 2 1 SIKKERHED... 6 2 Visning af ikoner og segmenter... 8 3 Brug af knapper... 9 3.1 Brug af baggrundsoplysning og knaplåsning... 11 4 Introduktion... 13 5 Tilpasning

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

KF 2020 Instruktion / Instruction

KF 2020 Instruktion / Instruction 99.42.02-B DK GB Controls A/S KF 2020 Instruktion / Instruction Clorius Controls A/S Tempovej 27 DK-2750 Ballerup Denmark Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31 E-mail: mail@cloriuscontrols.com Web:

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUGERVEJLEDNING SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUGERVEJLEDNING 2 1 SIKKERHED... 6 2 Visning af ikoner og segmenter... 8 3 Brug af knapper... 9 3.1 Brug af baggrundsoplysning og knaplåsning... 11 4 Introduktion... 13 5 Tilpasning

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere