Årsrapport Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr. 20 86 22 38"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Indholdsfortegnelse....2 Selskabsoplysninger....2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer... 9 Anvendt regnskabspraksis...10 Resultatopgørelse Balance...11 Noter...12 Selskabet Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet Selskabet ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion Jens Lohfert Jørgensen Bestyrelse Carsten Wiggers (formand) Henrik Parkhøi Morten Amtrup Michael Frisch Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Bankforbindelse Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter kaldet Skandinaviska Enskilda Banken DK ) Bernstorffsgade København V Formål og tilladelser Selskabets formål er at tilbyde administration og forvaltning af kollektive investeringsordninger. Kollektive investeringsordninger omfatter to hovedtyper af strukturer dels UCITS ordninger, der er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v., og dels FAIF ordninger, der er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Selskabet har Finanstilsynets tilladelse til at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab. Tilladelsen omfatter den daglige ledelse og administration af investeringsforeninger, kapitalforeninger og alternative investeringsfonde. Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 2

3 Ledelsesberetning Oversigt over foreninger under administration Selskabet administrerede ved udgangen af regnskabsperioden nedenstående enheder: Investeringsforeningen SEBinvest Afd. - Europa Højt Udbytte Afd. - Mellemlange Obligationer Afd. - Danske Aktier Afd. - Investeringspleje Kort Afd. - Investeringspleje Mellemlang Afd. - Investeringspleje Lang Afd. - Lange Obligationer Afd. - Danske Aktier Akkumulerende Afd. - Pengemarked Afd. - Nordiske Aktier Afd. - Kreditobligationer (Euro) Afd. - Europa Indeks Afd. - Europa Small Cap Afd. - Japan Hybrid (DIAM) Afd. - Emerging Market Bond Index Afd. - Korte Danske Obligationer Afd. - Emerging Market Equities (Mondrian) Afd. - Nordamerika Indeks Afd. - High Yield Bonds (Muzinich) Afd. - US High Yield Bonds (Columbia) Investeringsforeningen Wealth Invest Afd. -SEB Global Emerg. Market Equities (Earnest) AKL Afd. - SEB Emerging Market FX Basket Afd. - Sirius Balance Afd. - SK Far East Equities ex. Japan Afd. - Kopenhagen Fur Invest Afd. - Globalt Aktieindeks AKL Afd. - Korte Obligationer AKL Afd. - Obligationer AKL Afd. - Secure Globale Obligationer Afd. - Secure Globale Aktier Afd. - Saxo Global Equities Investeringsforeningen Alternativ Invest Afd. 2 - OMNI Renteafkast Afd. 3 - OMNI Aktieafkast Investeringsforeningen Maj Invest Afd. - Aktier Afd. - Danske Aktier Afd. - Danske Obligationer Afd. - Europa Aktier Afd. - Kontra Afd. - Global Sundhed Afd. - Obligationer Afd. - Pension Afd. - Value Aktier Afd. - Makro Afd. - Emerging Markets Investeringsforeningen MS Invest Afd. - Value Aktier Investeringsforeningen UCAP Invest (under afvikling) Afdeling 1 - European Equity AKL (under afvikling) Kapitalforeningen SEBinvest II Afd. 1 - Danske Aktier Afd. 2 - Danske Aktier Afd. 3 - Europa Small Cap AKL Kapitalforeningen SEB Institutionel Afd. 3 - PI US High Yield Bonds (Columbia) Afd. 7 - Ashmore Emerging Market Bonds AKL Afd. 8 - Danske Obligationer Indeks AKL Kapitalforeningen SEB Kontoførende Afd. 1 - USA Indeks Afd. 2 - Europa Indeks Afd. 4 - Europa SMV Afd. 5 - Japan Hybrid (DIAM) Kapitalforeningen Wealth Invest Afd. - TDC Danske Aktier Afd. - US High Yield Bonds (Columbia) AKL Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Afd. 1 - Obligationer 1 KAB Afd. 2 - Obligationer 2 KAB Afd. 3 - Obligationer 3 KAB Afd. 4 - Obligationer 1 Lejerbo Afd. 5 - Obligationer 2 Lejerbo Afd. 6 - Obligationer 3 Lejerbo Afd. 7 - Obligationer 4 Lejerbo Kapitalforeningen Mermaid Nordic Access Stratego A/S Access Small Cap A/S Access Private Equity A/S Årets aktiviteter Igennem 2014 har der været stor aktivitet i Selskabet. På den administrative side var den største aktivitet koncentreret omkring den nye lov om alternative investeringsfonde. Selskabet modtog den 8. april 2014 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 3

4 Ledelsesberetning... fortsat som det første danske investeringsforvaltningsselskab Finanstilsynets tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde ( FAIF -tilladelse). Forinden var en række af de tidligere professionelle foreninger, en specialforening samt en hedgeforening blevet omdannet til kapitalforeninger, således at foreningerne levede op til lovens krav. På den produktmæssige side har Selskabet også udviklet sig positivt i gennem året var således det første hele år, hvor Selskabet forestod administrationsopgaven for Investeringsforeningen Maj Invest. Opgaven har betydet, at der i Selskabet er udviklet en række nye effektive procedure, som kommer alle Foreninger under administration til gode. Det er Selskabets opfattelse, at denne opgave er løst tilfredsstillende. Endvidere har Selskabet medio året overtaget administrationen af tre investeringsaktieselskaber, der opererer under den nye FAIF-lov som alternative investeringsfonde. Endelig har Selskabet oplevet tilgang af formue fra såvel eksisterende kunder som nye kunder i regi af finansielle institutioner (banker, fondsmæglerselskaber og pensionsselskaber), der ønsker at gøre brug af Selskabets administrative ydelse. Tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde ( FAIF-loven ) Som nævnt ovenfor modtog Selskabet den 8. april 2014 Finanstilsynet tilladelse som forvalter af de såkaldte alternative investeringsfonde ( Dobbelttilladelsen ). Dobbelttilladelsen er nødvendig, jf. det EU-direktiv, som blev implementeret i dansk lov i juli Ifølge direktivet og FAIF-loven blev alle kollektive investeringsformer, der ikke er omfattet af UCITS-direktivet, flyttet over i FAIFloven. Tilladelsen har givet Selskabet mulighed for at tiltrække nye kunder, der ønsker at gøre brug af FAIF-loven som ramme for for nye effektive administrative løsninger. I løbet af året har Selskabet således overtaget administrationen af tre investeringsaktieselskaber, som alle er omfattet af FAIFloven. Økonomiske forhold Som et led i den ovenfor omtalte dobbelttilladelse valgte Selskabet i februar 2014 at gennemføre en kapitalforhøjelse for at styrke kapitalgrundlaget. Der blev tegnet nom tkr. ny aktiekapital til overkurs således, at Selskabet ialt blev tilført tkr. i ny kapital. Kapitalen blev tegnet af Investeringsforeningen SEBinvest og Investeringsforeningen Maj Invest. Disse to foreninger ejer herefter tilsammen 99,6 pct. af Selskabets kapital. Den samlede formue under administration udgjorde ved udgangen af mio. kr. mod mio. kr. ultimo Faldet i formue skyldes primært, at en større institutionel investor i marts 2014 valgte at afvikle en professionel forening for i stedet at lade kapitalen administrere i et andet regi uden for Selskabet. Størrelsen af den samlede formue under administration er positivt påvirket af nye midler via nettoemissioner i de fortsættende foreninger. Endvidere er formuen positivt påvirket af markedsudviklingen i Det er altid vanskeligt at forudsige udviklingen i den samlede formue under administration i selskabet, fordi vi ikke kender de institutionelle investorers investeringsplaner. Ligeledes giver det ikke mening at vurdere formueeffekten af markedsudviklingen. Derfor er budgettet for 2015 baseret på en samlet formue, der svarer til formuen ultimo 2014 korrigeret for annoncerede emissioner og indløsninger samt oplysninger om forventet tilgang af nye foreninger og afdelinger under administration. Selskabet tilstræber i samarbejde med foreningernes bestyrelser og foreningernes distributører at udvikle foreningerne og afdelingerne, så de er attraktive for såvel nye som eksisterende investorer. Dette indebærer, at ikkelevedygtige afdelinger foreslås nedlagt, og at nye foreninger eller afdelinger med andre investeringsprofiler foreslås oprettet. Selskabet varetager en række kerneopgaver i forbindelse med administrationen af foreningerne. Det omfatter alle opgaver vedrørende oprettelse og drift af foreninger, herunder godkendelse og registrering af handler, registrering af corporate actions, afstemninger, værdifastsættelse (NAV-beregning), kontrol af placeringsregler, risikostyring og rapportering mm. Derimod er opgaver som compliance og IT-drift outsourcet til enheder under SEB-koncernen. Selskabets indtægter består af administrationsgebyrer fra de forvaltede afdelinger. I 2014 udgjorde indtægterne tkr. mod tkr. i Stigningen, der udgør 11,8 pct., skyldes at den gennemsnitlige formue under forvaltning var større i 2014 end i året før. De samlede administrationsomkostninger i selskabet steg fra tkr i 2013 til tkr i 2014 svarende til en stigning på 14,9 pct. Omkostningerne ligger lidt over det budget, der var lagt for Omkostninger til nye kontrolfunktioner og rapportering samt øget brug af ekstern rådgivning og nye leverancer vedrørende IT løsninger har været med til at øge omkostningerne. Også brugen af fælles ansatte med SEB har været stigende. Samlet set kan stigningen i administrationsomkostninger henføres til opgaver ved opstart af flere nye foreninger i løbet af året. Selskabets resultat for 2014 blev dermed et overskud før skat på tkr. mod et overskud før skat for 2013 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 4

5 Ledelsesberetning... fortsat på tkr. Skatten udgør 285 tkr., således at årets nettoresultat er et overskud på 769 tkr. Selskabets balance androg tkr. ultimo 2014, mens egenkapitalen er opgjort til tkr. Selskabets resultat er på niveau med forventningerne angivet i Årsrapporten for 2013, hvor der blev angivet et forventet resultat på 0-1 mio. kr. Det samlede resultat for 2015 forventes at blive på mellem 0 og 1,0 mio. kr. Kapitalkrav Selskabet skal opfylde minimumskapitalkravene angivet i Lov om finansiel virksomhed (FIL) 125 samt i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) 16. Kapitalkravet er afhængigt af såvel størrelsen af den samlede formue som af AIF-formuen. Minimumskravet til Selskabets kapitalgrundlag (FIL 126a stk. 9) pr. 31. december 2014 kan på baggrund af formuen under administration på mio. kr. opgøres til tkr. Med et kapitalgrundlag på tkr. opfylder Selskabet således kravet. Bestyrelsen har i februar 2014 fastsat størrelsen af det individuelle solvensbehov for selskabets drift i 2014 til tkr. Det individuelle solvensbehov har været opfyldt igennem hele året. Finansielle risici Selskabet har finansielle risici i forhold til selskabets obligationsbeholdning og likviditet på anfordringskonti i depotselskabet. Pr. balancedagen er tkr. placeret i danske realkreditobligationer, svarende til 37 pct. af selskabets egenkapital. Derudover er tkr. placeret som anfordringsindskud i Skandinaviska Enskilda Banken DK. Bestyrelsen har besluttet, at Selskabets midler må anbringes i danske obligationer, dog under hensyn til at Selskabet skal have en forsvarlig likviditet. Obligationernes varighed må højst være på 10 og den gennemsnitlige varighed må højest være på 3 målt ved den modificerede, optionsjusterede metode. Der må ikke påføres Selskabet valutarisici over for andre valutaer end euro. Forretningsmæssige og operationelle risici Selskabets forretningsmæssige risiko består først og fremmest i, at selskabet kommer under pres fra konkurrerende virksomheder som følge af manglende effektivitet, kompetencer etc., fordi dette vil medføre svigtende tilgang af opgaver. Endvidere er selskabets forretningsvolumen i nogen grad afhængigt af et begrænset antal samarbejdspartnere. Denne afhængighed bliver dog forsøgt minimeret ved at skaffe forvaltningsopgaver for flere forskellige nye samarbejdsparter. Gennem de senere år er lovgivningen på Selskabets forretningsområde øget, og denne tendens må forventes at fortsætte i de kommende år. Dette ligger et stadigt større pres på selskabets ressourcer og stiller krav om øgede kompetencer. For at være på forkant med udviklingen har selskabet ud over egen ekspertise et tæt samarbejde med Skandinaviska Enskilda Banken AB med adgang til juridisk rådgivning. Dette samarbejde omfatter også selskabets compliancefunktion. Bestyrelsen har outsourcet alle Selskabets aktiviteter vedr. IT-drift og i et vist omfang aktiviteter til IT support til Skandinaviska Enskilda Banken DK. Med outsourcing af IT-driften har selskabet sikret sig adgang til tilstrækkelige ressourcer til at kunne udvide Selskabets aktiviteter. Herudover indebærer aftalen, at driften er sikret med effektive backup-systemer og beredskabsplaner. Forsikringsforhold Selskabet har tegnet en Investment Management forsikring som omfatter både bestyrelsesansvar, professionelt ansvar samt kriminalitet. Forsikringen dækker for de skader, som måtte kunne opstå i forbindelse med fejl og udeladelser ved udøvelse af de forretningsmæssige aktiviteter i Selskabet. Den professionelle ansvarsforsikring dækker for samlede årlige tab på op til 100 mio. kr. Selskabet har en selvrisiko på kr. pr. sag. Der har ikke i 2014 været rejst sager mod selskabet. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Aktionærforhold Samtlige aktier i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ejes af de foreninger, som er under administration. Investeringsforeningen SEBinvest ejer samlet i alt 87,1 pct. af aktierne. Aktiernes fordeling på foreninger og afdelinger ved udgangen af 2014 fremgår af skemaet nedenfor. Bestyrelses- og ledelsesforhold Selskabets bestyrelse består af fire personer jf. afsnit om bestyrelsens tillidshverv. Henrik Nordby Christensen, der har været medlem af bestyrelsen siden 2012, valgte grundet jobskifte at udtræde af bestyrelsen for Selskabet i september På en ekstraordinær generalforsamling den 5. november 2014 blev Michael Frisch nyvalgt som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansat en direktion til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 5

6 I 2014 valgte Selskabets mangeårige direktør Niels Jørgen Larsen at gå på pension med virkning fra 1. februar Selskabet ønsker i den forbindelse at udtrykke en stor tak til Niels Jørgen Larsen for mange års indsats til gavn for Selskabet og dermed for de investorer, hvis kapital administreres af Selskabet. Direktionen udgøres herefter alene af direktør Jens Lohfert Jørgensen. Bestyrelsens honorar og direktionens samlede aflønning for arbejdet i selskabet fremgår af regnskabets note 2. Bestyrelsen og direktionen er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. Direktionen beklæder ikke ledelseshverv i andre selskaber. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Aktieandel i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ultimo 2014 Andel (nom. tkr.) Andel (pct.) Europa Højt Udbytte 680 8,000 Danske Aktier ,471 Investeringspleje Kort 250 2,941 Investeringspleje Mellemlang 350 4,118 Investeringspleje Lang 350 4,118 Danske Aktier Akkumulerende 100 1,176 Nordiske Aktier 125 1,471 Europa Indeks 329 3,871 Europa Small Cap 227 2,671 Japan Hybrid (DIAM) 50 0,588 Nordamerika Indeks ,647 Emerging Market Equities (Mondrian) ,000 I alt, SEBinvest ,071 Mermaid Nordic 1 0,012 Kapitalforeningen Mermaid Nordic 1 0,012 Afdeling 2 - OMNI Renteafkast 10 0,118 Investeringsforeningen Alternativ Invest 10 0,118 TDC - Danske Aktier 10 0,118 Kapitalforeningen Wealth Invest 10 0,118 Afdeling 1 Danske Aktier 1 0,012 Kapitalforeningen SEBinvest II 1 0,012 Afd. 7 Ashmore Emerging Market Bonds AKL 10 0,118 Kapitalforeningen SEB Institutionel 10 0,118 Afdeling 1 - USA Indeks 1 0,012 Kapitalforeningen SEB Kontoførende 1 0,012 Afdeling 9 - Value Aktier ,506 Investeringsforeningen Maj Invest ,506 Afdeling 1 - SEB EME (Earnest) AKL 1 0,012 Investeringsforeningen Wealth Invest 1 0,012 Afdeling 2 - Obligationer 2 KAB 1 0,012 Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest 1 0,012 Afdeling - Value Aktier 1 0,012 Investeringsforeningen MS Invest 1 0,012 I alt, nom. aktiekapital ,000 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 6

7 Bestyrelsens tillidshverv Carsten Wiggers, formand Cand. polit., født 1955 I bestyrelsen for Selskabet siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest VP SECURITIES A/S Realkreditforeningen Core Bolig IV og V Investoraktieselskab Nr. 1-4 Core Bolig IV og V Investorkommanditaktieselskab Core Bolig IV Kommanditaktieselskab Core Bolig V Projekt Kommanditaktieselskab Michael Frisch Direktør, født 1969 I bestyrelsen for Selskabet siden Ingen øvrige bestyrelsesposter. Morten Amtrup Cand. oecon., født 1963 I bestyrelsen for Selskabet siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Nagel Danmark A/S Oeconforeningen ved Aarhus Universitet Henrik Parkhøi Direktør, født 1972 I bestyrelsen for Selskabet siden Bestyrelsesmedlem i: Maj af 29. august 2014 A/S Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 7

8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt den hertil tilhørende bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonds-mæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. marts 2015 Bestyrelsen Carsten Wiggers Formand Michael Frisch Henrik Parkhøi Morten Amtrup Direktionen Jens Lohfert Jørgensen Direktør Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 8

9 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, egenkapitalopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. København, den 4. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Erik Stener Jørgensen Statsautoriseret revisor Michael E. Jacobsen Statsautoriseret revisor Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 9

10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Indregningskriterier Indtægter og udgifter periodiseres over transaktionens levetid og medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Balancen Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og egenkapital, der udgør forskellen mellem disse aktiver og andre forpligtelser. Ved passiver forstås summen af egenkapital og andre indregnede forpligtelser. Et aktiv er indregnet i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse er indregnet i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkummulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger over 5 år. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter føres udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører en senere regnskabsperiode, herunder forudbetalte gager. Værdipapirer Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen og virksomhedsobligationer, der måles til amortiseret kostpris. Likvide beholdninger Regnskabsposten omfatter indestående på anfordring hos kreditinstitutter. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Anden gæld Her føres udgifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning samt øvrige forpligtigelser herunder skyldige gager, feriepengeforpligtigelser m.m. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger. Indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Administrationsgebyr Her føres indtægter vedrørende administration af de administrerede foreninger. Udgifter til personale og administration Her føres lønninger og vederlag m.v. til personale og ledelse samt administrationsudgifter, herunder husleje, kontorhold og lignende. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat samt regulering af udskudt skat. Der afsættes udskudte skatteforpligtelser af midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige og de skattemæssige værdier. Udskudt skat er som følge af tidsmæssige forskydninger i regnskabsmæssig henholdsvis skattemæssig indtægts- og udgiftsførsel optaget i balancen under posten Udskudte skatteaktiver eller Hensættelser til udskudt skat. Den udskudte skat er opgjort på basis af gældende skattesats. Årets ændringer i udskudt skat udgifts- eller indtægtsføres i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Alle mellemværender i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs eller terminssikret kurs. Indtægter og udgifter i fremmed valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 10

11 Resultatopgørelse 1. januar december (tkr.) Administrationsgebyrer Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 0 0 Kursreguleringer Resultat før skat Skat Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Totalindkomst Fordeling af totalindkomst (tkr.) Totalindkomst Overført fra tidligere år I alt til disposition Anvendt til udbytte 0 0 Overført til næste år I alt anvendelse af det til disposition værende beløb Egenkapitalopgørelse (tkr.) Aktiekapital primo Tilgang i året Aktiekapital ultimo Overkurs ved emission primo Tilgang i året Overkurs ved emission ultimo Overført resultat primo Årets resultat Heraf foreslået udbytte 0 0 Overført resultat ultimo I alt, egenkapital Aktiekapitalen består af aktier à 1 tkr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Balance pr. 31. december Aktiver (tkr.) Materielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Notehenvisning Tilgodehavender i alt Værdipapirer Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Værdipapirer i alt Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver (tkr.) Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtigelser Hensættelser til udskudt skat 0 0 Hensatte forpligtigelser i alt 0 0 Gæld Aktuelle skatteforpligtigelser 0 66 Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 11

12 Noter Note 1: Administrationsgebyrer (tkr.) Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEBinvest Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen SEBinvest II Investeringsforeningen Alternativ Invest Kapitalforeningen Mermaid Nordic Investeringsforeningen UCAP Invest (under afvikling) Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Kapitalforeningen Wealth Invest Investeringsforeningen Maj Invest Investeringsforeningen MS Invest Access - Aktieselskaber I alt, administrationsgebyrer Selskabets aktivitet består udelukkende af at administrere og forvalte investeringsforeninger og alternative investeringsfonde. Selskabet opererer kun på det danske marked. Note 2: Udgifter til personale og administration (tkr.) Lønninger Pensioner Andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen Gebyr til depotselskaber 0-1 Øvrige administrationsomkostninger I alt, udgifter til personale og administration Heraf vederlag for bestyrelsesfunktionen: Carsten Wiggers, Formand Preben Keil 0-75 Morten Amtrup Henrik Parkhøi Henrik Nordby Christensen Michael Frisch I alt, vederlag for bestyrelsesfunktionen Heraf vederlag for direktionsfunktionen (Fast honorar): 2 Jens Lohfert Jørgensen Niels Jørgen Larsen -936 I alt, vederlag for direktionsfunktionen Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere 19, Selskabet har ikke defineret andre ansatte, som har væsentlig indflydelse på Selskabets risikoprofil. Selskabet har ikke forpligtigelser til at yde pension til bestyrelsen. Der er ingen variable lønandele eller andre incitamentsprogrammer. 1 Tilbageført honorar fra Vedrørende kapitalforeninger: Det samlede vederlag, for de ledelsesmedlemmer der har væsentlig indflydelse på risikoprofilen, er forholdsmæssigt fordelt på baggrund af de enkelte kapitalforeningers formue i forhold til den samlede formue under forvaltning. Selskabet har 7 kapitalforeninger under forvaltning pr. 31/ Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 12

13 Note 4: Skat (tkr.) Beregnet skat af årets indkomst Regulering udskudt skat I alt skat Dansk skatteprocent 24,5% 25,0% Ikke skattepligtige reguleringer 2,5% 0,0% Effektiv skatteprocent 27,0% 25,0% Som fremkommer således: Resultat før skat Skat i resultatopgørelsen Skat i procent af resultat før skat 27,0% 25,0% Note 5: Driftmidler og inventar (tkr.) Kostpris primo året Årets tilgang 0 0 Kostpris ultimo året Akkummuleret afskrivninger primo året Årets afskrivninger Akkummuleret afskrivninger ultimo året I alt, driftmidler og inventar, bogført værdi ultimo året Note 6: Udskudte skatteaktiver/hensættelser til udskudt skat (tkr.) Udskudt skat primo 9-4 Ændring af udskudt skat, skattemæssigt underskud 0 0 Ændring af udskudt skat, afskrivninger I alt, udskudte skatteaktiver/hensættelser til udskudt skat 22 9 Note 7: Obligationer til dagsværdi (tkr.) Realkreditobligationer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen I alt, obligationer til dagsværdi Realkreditobligationer består af likvide variabelt forrentede obligationer med udløb Note 8: Likvide beholdninger (tkr.) Anfordringsindskud i kreditinstitutter I alt, likvide beholdninger Note 9: Anden gæld (tkr.) Bestyrelseshonorar Feriepengeforpligtelser Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v Øvrige, skyldige omkostninger I alt, anden gæld Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 13

14 Noter uden henvisning Note 10: Hovedtal (tkr.) Administrationsgebyrer Udgifter til personale og administration Resultat før finansielle poster Resultat før skat Årets nettoresultat Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital 1) Aktiver i alt Note 11: Formue under forvaltning 31/ Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen SEBinvest II Investeringsforeningen Alternativ Invest Kapitalforeningen Mermaid Nordic Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Kapitalforeningen Wealth Invest Investeringsforeningen Maj Invest Investeringsforeningen MS Invest Access - Aktieselskaber I alt, administrationsgebyrer Note 12: Nøgletal Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 2) 7,66 15,96 4,78-4,03 42,78 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 3) 5,59 11,98 3,58-3,02 32,40 Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere 19,7 17,6 15,2 13,7 13,0 Antal foreninger under administration Antal afdelinger under administration Formue under administration (mio. kr.), ult ) Gennemsnitlig egenkapital: Egenkapital primo + egenkapital ultimo 2 2) Egenkapitalforrentning før skat: Resultat før skat Gennemsnitlig egenkapital x 100 3) Egenkapitalforrentning efter skat: Årets nettoresultat Gennemsnitlig egenkapital x 100 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 14

15 Note 13: Revisors honorar (tkr.) Honorar til generalforsamlingsvalgt revisionsvirksomhed - honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet honorar for andre ydelser I alt honorar til generalforsamlingsvalgt revisionsvirksomhed Note 14: Kapitalgrundlag (tkr.) Egenkapital Årets resultat Foreslået udbytte 0 0 Supplerende kapital 0 0 Kapitalgrundlag Note 15: Nærtstående parter Investeringsforeningen SEBinvest, Bernstorffsgade 50, København ejer 87,1% af selskabets kapital og har dermed bestemmende indflydelse. Transaktioner mellem nærtstående parter og selskabet i 2014: Administrationsgebyrer på tkr. fremgår af note 1. Aflønning af direktion og honorar til bestyrelse fremgår af note 2 Administrationsgebyrerne opkræves i de enkelte afdelinger på basis af et budget over årets omkostninger samt en aftalt fordelingsnøgle. Note 16: Finansielle risici Selskabets finansielle risici samt politikker og mål for styring heraf, er omtalt i ledelsesberetningen under Finansielle risici Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 15

16

Årsrapport 2012 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr. 20 86 22 38

Årsrapport 2012 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr. 20 86 22 38 Årsrapport 2012 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S CVR nr. 20 86 22 38 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Indholdsfortegnelse...................................2 Selskabsoplysninger...................................2

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr. 20 86 22 38

Årsrapport 2009. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr. 20 86 22 38 Årsrapport 2009 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S CVR nr. 20 86 22 38 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Indholdsfortegnelse..........................2 Selskabsoplysninger..........................2

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Årsrapport Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr

Årsrapport Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr Årsrapport 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S CVR nr. 20 86 22 38 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Indholdsfortegnelse....2 Selskabsoplysninger....2 Ledelsesberetning...3 Ejerforhold...

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr Årsrapport 2012

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr Årsrapport 2012 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2012 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere