Årsrapport Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr. 20 86 22 38"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Indholdsfortegnelse....2 Selskabsoplysninger....2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer... 9 Anvendt regnskabspraksis...10 Resultatopgørelse Balance...11 Noter...12 Selskabet Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet Selskabet ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion Jens Lohfert Jørgensen Bestyrelse Carsten Wiggers (formand) Henrik Parkhøi Morten Amtrup Michael Frisch Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Bankforbindelse Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter kaldet Skandinaviska Enskilda Banken DK ) Bernstorffsgade København V Formål og tilladelser Selskabets formål er at tilbyde administration og forvaltning af kollektive investeringsordninger. Kollektive investeringsordninger omfatter to hovedtyper af strukturer dels UCITS ordninger, der er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v., og dels FAIF ordninger, der er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Selskabet har Finanstilsynets tilladelse til at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab. Tilladelsen omfatter den daglige ledelse og administration af investeringsforeninger, kapitalforeninger og alternative investeringsfonde. Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 2

3 Ledelsesberetning Oversigt over foreninger under administration Selskabet administrerede ved udgangen af regnskabsperioden nedenstående enheder: Investeringsforeningen SEBinvest Afd. - Europa Højt Udbytte Afd. - Mellemlange Obligationer Afd. - Danske Aktier Afd. - Investeringspleje Kort Afd. - Investeringspleje Mellemlang Afd. - Investeringspleje Lang Afd. - Lange Obligationer Afd. - Danske Aktier Akkumulerende Afd. - Pengemarked Afd. - Nordiske Aktier Afd. - Kreditobligationer (Euro) Afd. - Europa Indeks Afd. - Europa Small Cap Afd. - Japan Hybrid (DIAM) Afd. - Emerging Market Bond Index Afd. - Korte Danske Obligationer Afd. - Emerging Market Equities (Mondrian) Afd. - Nordamerika Indeks Afd. - High Yield Bonds (Muzinich) Afd. - US High Yield Bonds (Columbia) Investeringsforeningen Wealth Invest Afd. -SEB Global Emerg. Market Equities (Earnest) AKL Afd. - SEB Emerging Market FX Basket Afd. - Sirius Balance Afd. - SK Far East Equities ex. Japan Afd. - Kopenhagen Fur Invest Afd. - Globalt Aktieindeks AKL Afd. - Korte Obligationer AKL Afd. - Obligationer AKL Afd. - Secure Globale Obligationer Afd. - Secure Globale Aktier Afd. - Saxo Global Equities Investeringsforeningen Alternativ Invest Afd. 2 - OMNI Renteafkast Afd. 3 - OMNI Aktieafkast Investeringsforeningen Maj Invest Afd. - Aktier Afd. - Danske Aktier Afd. - Danske Obligationer Afd. - Europa Aktier Afd. - Kontra Afd. - Global Sundhed Afd. - Obligationer Afd. - Pension Afd. - Value Aktier Afd. - Makro Afd. - Emerging Markets Investeringsforeningen MS Invest Afd. - Value Aktier Investeringsforeningen UCAP Invest (under afvikling) Afdeling 1 - European Equity AKL (under afvikling) Kapitalforeningen SEBinvest II Afd. 1 - Danske Aktier Afd. 2 - Danske Aktier Afd. 3 - Europa Small Cap AKL Kapitalforeningen SEB Institutionel Afd. 3 - PI US High Yield Bonds (Columbia) Afd. 7 - Ashmore Emerging Market Bonds AKL Afd. 8 - Danske Obligationer Indeks AKL Kapitalforeningen SEB Kontoførende Afd. 1 - USA Indeks Afd. 2 - Europa Indeks Afd. 4 - Europa SMV Afd. 5 - Japan Hybrid (DIAM) Kapitalforeningen Wealth Invest Afd. - TDC Danske Aktier Afd. - US High Yield Bonds (Columbia) AKL Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Afd. 1 - Obligationer 1 KAB Afd. 2 - Obligationer 2 KAB Afd. 3 - Obligationer 3 KAB Afd. 4 - Obligationer 1 Lejerbo Afd. 5 - Obligationer 2 Lejerbo Afd. 6 - Obligationer 3 Lejerbo Afd. 7 - Obligationer 4 Lejerbo Kapitalforeningen Mermaid Nordic Access Stratego A/S Access Small Cap A/S Access Private Equity A/S Årets aktiviteter Igennem 2014 har der været stor aktivitet i Selskabet. På den administrative side var den største aktivitet koncentreret omkring den nye lov om alternative investeringsfonde. Selskabet modtog den 8. april 2014 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 3

4 Ledelsesberetning... fortsat som det første danske investeringsforvaltningsselskab Finanstilsynets tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde ( FAIF -tilladelse). Forinden var en række af de tidligere professionelle foreninger, en specialforening samt en hedgeforening blevet omdannet til kapitalforeninger, således at foreningerne levede op til lovens krav. På den produktmæssige side har Selskabet også udviklet sig positivt i gennem året var således det første hele år, hvor Selskabet forestod administrationsopgaven for Investeringsforeningen Maj Invest. Opgaven har betydet, at der i Selskabet er udviklet en række nye effektive procedure, som kommer alle Foreninger under administration til gode. Det er Selskabets opfattelse, at denne opgave er løst tilfredsstillende. Endvidere har Selskabet medio året overtaget administrationen af tre investeringsaktieselskaber, der opererer under den nye FAIF-lov som alternative investeringsfonde. Endelig har Selskabet oplevet tilgang af formue fra såvel eksisterende kunder som nye kunder i regi af finansielle institutioner (banker, fondsmæglerselskaber og pensionsselskaber), der ønsker at gøre brug af Selskabets administrative ydelse. Tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde ( FAIF-loven ) Som nævnt ovenfor modtog Selskabet den 8. april 2014 Finanstilsynet tilladelse som forvalter af de såkaldte alternative investeringsfonde ( Dobbelttilladelsen ). Dobbelttilladelsen er nødvendig, jf. det EU-direktiv, som blev implementeret i dansk lov i juli Ifølge direktivet og FAIF-loven blev alle kollektive investeringsformer, der ikke er omfattet af UCITS-direktivet, flyttet over i FAIFloven. Tilladelsen har givet Selskabet mulighed for at tiltrække nye kunder, der ønsker at gøre brug af FAIF-loven som ramme for for nye effektive administrative løsninger. I løbet af året har Selskabet således overtaget administrationen af tre investeringsaktieselskaber, som alle er omfattet af FAIFloven. Økonomiske forhold Som et led i den ovenfor omtalte dobbelttilladelse valgte Selskabet i februar 2014 at gennemføre en kapitalforhøjelse for at styrke kapitalgrundlaget. Der blev tegnet nom tkr. ny aktiekapital til overkurs således, at Selskabet ialt blev tilført tkr. i ny kapital. Kapitalen blev tegnet af Investeringsforeningen SEBinvest og Investeringsforeningen Maj Invest. Disse to foreninger ejer herefter tilsammen 99,6 pct. af Selskabets kapital. Den samlede formue under administration udgjorde ved udgangen af mio. kr. mod mio. kr. ultimo Faldet i formue skyldes primært, at en større institutionel investor i marts 2014 valgte at afvikle en professionel forening for i stedet at lade kapitalen administrere i et andet regi uden for Selskabet. Størrelsen af den samlede formue under administration er positivt påvirket af nye midler via nettoemissioner i de fortsættende foreninger. Endvidere er formuen positivt påvirket af markedsudviklingen i Det er altid vanskeligt at forudsige udviklingen i den samlede formue under administration i selskabet, fordi vi ikke kender de institutionelle investorers investeringsplaner. Ligeledes giver det ikke mening at vurdere formueeffekten af markedsudviklingen. Derfor er budgettet for 2015 baseret på en samlet formue, der svarer til formuen ultimo 2014 korrigeret for annoncerede emissioner og indløsninger samt oplysninger om forventet tilgang af nye foreninger og afdelinger under administration. Selskabet tilstræber i samarbejde med foreningernes bestyrelser og foreningernes distributører at udvikle foreningerne og afdelingerne, så de er attraktive for såvel nye som eksisterende investorer. Dette indebærer, at ikkelevedygtige afdelinger foreslås nedlagt, og at nye foreninger eller afdelinger med andre investeringsprofiler foreslås oprettet. Selskabet varetager en række kerneopgaver i forbindelse med administrationen af foreningerne. Det omfatter alle opgaver vedrørende oprettelse og drift af foreninger, herunder godkendelse og registrering af handler, registrering af corporate actions, afstemninger, værdifastsættelse (NAV-beregning), kontrol af placeringsregler, risikostyring og rapportering mm. Derimod er opgaver som compliance og IT-drift outsourcet til enheder under SEB-koncernen. Selskabets indtægter består af administrationsgebyrer fra de forvaltede afdelinger. I 2014 udgjorde indtægterne tkr. mod tkr. i Stigningen, der udgør 11,8 pct., skyldes at den gennemsnitlige formue under forvaltning var større i 2014 end i året før. De samlede administrationsomkostninger i selskabet steg fra tkr i 2013 til tkr i 2014 svarende til en stigning på 14,9 pct. Omkostningerne ligger lidt over det budget, der var lagt for Omkostninger til nye kontrolfunktioner og rapportering samt øget brug af ekstern rådgivning og nye leverancer vedrørende IT løsninger har været med til at øge omkostningerne. Også brugen af fælles ansatte med SEB har været stigende. Samlet set kan stigningen i administrationsomkostninger henføres til opgaver ved opstart af flere nye foreninger i løbet af året. Selskabets resultat for 2014 blev dermed et overskud før skat på tkr. mod et overskud før skat for 2013 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 4

5 Ledelsesberetning... fortsat på tkr. Skatten udgør 285 tkr., således at årets nettoresultat er et overskud på 769 tkr. Selskabets balance androg tkr. ultimo 2014, mens egenkapitalen er opgjort til tkr. Selskabets resultat er på niveau med forventningerne angivet i Årsrapporten for 2013, hvor der blev angivet et forventet resultat på 0-1 mio. kr. Det samlede resultat for 2015 forventes at blive på mellem 0 og 1,0 mio. kr. Kapitalkrav Selskabet skal opfylde minimumskapitalkravene angivet i Lov om finansiel virksomhed (FIL) 125 samt i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) 16. Kapitalkravet er afhængigt af såvel størrelsen af den samlede formue som af AIF-formuen. Minimumskravet til Selskabets kapitalgrundlag (FIL 126a stk. 9) pr. 31. december 2014 kan på baggrund af formuen under administration på mio. kr. opgøres til tkr. Med et kapitalgrundlag på tkr. opfylder Selskabet således kravet. Bestyrelsen har i februar 2014 fastsat størrelsen af det individuelle solvensbehov for selskabets drift i 2014 til tkr. Det individuelle solvensbehov har været opfyldt igennem hele året. Finansielle risici Selskabet har finansielle risici i forhold til selskabets obligationsbeholdning og likviditet på anfordringskonti i depotselskabet. Pr. balancedagen er tkr. placeret i danske realkreditobligationer, svarende til 37 pct. af selskabets egenkapital. Derudover er tkr. placeret som anfordringsindskud i Skandinaviska Enskilda Banken DK. Bestyrelsen har besluttet, at Selskabets midler må anbringes i danske obligationer, dog under hensyn til at Selskabet skal have en forsvarlig likviditet. Obligationernes varighed må højst være på 10 og den gennemsnitlige varighed må højest være på 3 målt ved den modificerede, optionsjusterede metode. Der må ikke påføres Selskabet valutarisici over for andre valutaer end euro. Forretningsmæssige og operationelle risici Selskabets forretningsmæssige risiko består først og fremmest i, at selskabet kommer under pres fra konkurrerende virksomheder som følge af manglende effektivitet, kompetencer etc., fordi dette vil medføre svigtende tilgang af opgaver. Endvidere er selskabets forretningsvolumen i nogen grad afhængigt af et begrænset antal samarbejdspartnere. Denne afhængighed bliver dog forsøgt minimeret ved at skaffe forvaltningsopgaver for flere forskellige nye samarbejdsparter. Gennem de senere år er lovgivningen på Selskabets forretningsområde øget, og denne tendens må forventes at fortsætte i de kommende år. Dette ligger et stadigt større pres på selskabets ressourcer og stiller krav om øgede kompetencer. For at være på forkant med udviklingen har selskabet ud over egen ekspertise et tæt samarbejde med Skandinaviska Enskilda Banken AB med adgang til juridisk rådgivning. Dette samarbejde omfatter også selskabets compliancefunktion. Bestyrelsen har outsourcet alle Selskabets aktiviteter vedr. IT-drift og i et vist omfang aktiviteter til IT support til Skandinaviska Enskilda Banken DK. Med outsourcing af IT-driften har selskabet sikret sig adgang til tilstrækkelige ressourcer til at kunne udvide Selskabets aktiviteter. Herudover indebærer aftalen, at driften er sikret med effektive backup-systemer og beredskabsplaner. Forsikringsforhold Selskabet har tegnet en Investment Management forsikring som omfatter både bestyrelsesansvar, professionelt ansvar samt kriminalitet. Forsikringen dækker for de skader, som måtte kunne opstå i forbindelse med fejl og udeladelser ved udøvelse af de forretningsmæssige aktiviteter i Selskabet. Den professionelle ansvarsforsikring dækker for samlede årlige tab på op til 100 mio. kr. Selskabet har en selvrisiko på kr. pr. sag. Der har ikke i 2014 været rejst sager mod selskabet. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Aktionærforhold Samtlige aktier i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ejes af de foreninger, som er under administration. Investeringsforeningen SEBinvest ejer samlet i alt 87,1 pct. af aktierne. Aktiernes fordeling på foreninger og afdelinger ved udgangen af 2014 fremgår af skemaet nedenfor. Bestyrelses- og ledelsesforhold Selskabets bestyrelse består af fire personer jf. afsnit om bestyrelsens tillidshverv. Henrik Nordby Christensen, der har været medlem af bestyrelsen siden 2012, valgte grundet jobskifte at udtræde af bestyrelsen for Selskabet i september På en ekstraordinær generalforsamling den 5. november 2014 blev Michael Frisch nyvalgt som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansat en direktion til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 5

6 I 2014 valgte Selskabets mangeårige direktør Niels Jørgen Larsen at gå på pension med virkning fra 1. februar Selskabet ønsker i den forbindelse at udtrykke en stor tak til Niels Jørgen Larsen for mange års indsats til gavn for Selskabet og dermed for de investorer, hvis kapital administreres af Selskabet. Direktionen udgøres herefter alene af direktør Jens Lohfert Jørgensen. Bestyrelsens honorar og direktionens samlede aflønning for arbejdet i selskabet fremgår af regnskabets note 2. Bestyrelsen og direktionen er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. Direktionen beklæder ikke ledelseshverv i andre selskaber. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Aktieandel i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ultimo 2014 Andel (nom. tkr.) Andel (pct.) Europa Højt Udbytte 680 8,000 Danske Aktier ,471 Investeringspleje Kort 250 2,941 Investeringspleje Mellemlang 350 4,118 Investeringspleje Lang 350 4,118 Danske Aktier Akkumulerende 100 1,176 Nordiske Aktier 125 1,471 Europa Indeks 329 3,871 Europa Small Cap 227 2,671 Japan Hybrid (DIAM) 50 0,588 Nordamerika Indeks ,647 Emerging Market Equities (Mondrian) ,000 I alt, SEBinvest ,071 Mermaid Nordic 1 0,012 Kapitalforeningen Mermaid Nordic 1 0,012 Afdeling 2 - OMNI Renteafkast 10 0,118 Investeringsforeningen Alternativ Invest 10 0,118 TDC - Danske Aktier 10 0,118 Kapitalforeningen Wealth Invest 10 0,118 Afdeling 1 Danske Aktier 1 0,012 Kapitalforeningen SEBinvest II 1 0,012 Afd. 7 Ashmore Emerging Market Bonds AKL 10 0,118 Kapitalforeningen SEB Institutionel 10 0,118 Afdeling 1 - USA Indeks 1 0,012 Kapitalforeningen SEB Kontoførende 1 0,012 Afdeling 9 - Value Aktier ,506 Investeringsforeningen Maj Invest ,506 Afdeling 1 - SEB EME (Earnest) AKL 1 0,012 Investeringsforeningen Wealth Invest 1 0,012 Afdeling 2 - Obligationer 2 KAB 1 0,012 Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest 1 0,012 Afdeling - Value Aktier 1 0,012 Investeringsforeningen MS Invest 1 0,012 I alt, nom. aktiekapital ,000 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 6

7 Bestyrelsens tillidshverv Carsten Wiggers, formand Cand. polit., født 1955 I bestyrelsen for Selskabet siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest VP SECURITIES A/S Realkreditforeningen Core Bolig IV og V Investoraktieselskab Nr. 1-4 Core Bolig IV og V Investorkommanditaktieselskab Core Bolig IV Kommanditaktieselskab Core Bolig V Projekt Kommanditaktieselskab Michael Frisch Direktør, født 1969 I bestyrelsen for Selskabet siden Ingen øvrige bestyrelsesposter. Morten Amtrup Cand. oecon., født 1963 I bestyrelsen for Selskabet siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Nagel Danmark A/S Oeconforeningen ved Aarhus Universitet Henrik Parkhøi Direktør, født 1972 I bestyrelsen for Selskabet siden Bestyrelsesmedlem i: Maj af 29. august 2014 A/S Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 7

8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt den hertil tilhørende bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonds-mæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. marts 2015 Bestyrelsen Carsten Wiggers Formand Michael Frisch Henrik Parkhøi Morten Amtrup Direktionen Jens Lohfert Jørgensen Direktør Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 8

9 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, egenkapitalopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. København, den 4. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Erik Stener Jørgensen Statsautoriseret revisor Michael E. Jacobsen Statsautoriseret revisor Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 9

10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Indregningskriterier Indtægter og udgifter periodiseres over transaktionens levetid og medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Balancen Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og egenkapital, der udgør forskellen mellem disse aktiver og andre forpligtelser. Ved passiver forstås summen af egenkapital og andre indregnede forpligtelser. Et aktiv er indregnet i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse er indregnet i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkummulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger over 5 år. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter føres udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører en senere regnskabsperiode, herunder forudbetalte gager. Værdipapirer Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen og virksomhedsobligationer, der måles til amortiseret kostpris. Likvide beholdninger Regnskabsposten omfatter indestående på anfordring hos kreditinstitutter. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Anden gæld Her føres udgifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning samt øvrige forpligtigelser herunder skyldige gager, feriepengeforpligtigelser m.m. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger. Indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Administrationsgebyr Her føres indtægter vedrørende administration af de administrerede foreninger. Udgifter til personale og administration Her føres lønninger og vederlag m.v. til personale og ledelse samt administrationsudgifter, herunder husleje, kontorhold og lignende. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat samt regulering af udskudt skat. Der afsættes udskudte skatteforpligtelser af midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige og de skattemæssige værdier. Udskudt skat er som følge af tidsmæssige forskydninger i regnskabsmæssig henholdsvis skattemæssig indtægts- og udgiftsførsel optaget i balancen under posten Udskudte skatteaktiver eller Hensættelser til udskudt skat. Den udskudte skat er opgjort på basis af gældende skattesats. Årets ændringer i udskudt skat udgifts- eller indtægtsføres i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Alle mellemværender i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs eller terminssikret kurs. Indtægter og udgifter i fremmed valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 10

11 Resultatopgørelse 1. januar december (tkr.) Administrationsgebyrer Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 0 0 Kursreguleringer Resultat før skat Skat Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Totalindkomst Fordeling af totalindkomst (tkr.) Totalindkomst Overført fra tidligere år I alt til disposition Anvendt til udbytte 0 0 Overført til næste år I alt anvendelse af det til disposition værende beløb Egenkapitalopgørelse (tkr.) Aktiekapital primo Tilgang i året Aktiekapital ultimo Overkurs ved emission primo Tilgang i året Overkurs ved emission ultimo Overført resultat primo Årets resultat Heraf foreslået udbytte 0 0 Overført resultat ultimo I alt, egenkapital Aktiekapitalen består af aktier à 1 tkr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Balance pr. 31. december Aktiver (tkr.) Materielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Notehenvisning Tilgodehavender i alt Værdipapirer Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Værdipapirer i alt Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver (tkr.) Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtigelser Hensættelser til udskudt skat 0 0 Hensatte forpligtigelser i alt 0 0 Gæld Aktuelle skatteforpligtigelser 0 66 Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 11

12 Noter Note 1: Administrationsgebyrer (tkr.) Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEBinvest Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen SEBinvest II Investeringsforeningen Alternativ Invest Kapitalforeningen Mermaid Nordic Investeringsforeningen UCAP Invest (under afvikling) Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Kapitalforeningen Wealth Invest Investeringsforeningen Maj Invest Investeringsforeningen MS Invest Access - Aktieselskaber I alt, administrationsgebyrer Selskabets aktivitet består udelukkende af at administrere og forvalte investeringsforeninger og alternative investeringsfonde. Selskabet opererer kun på det danske marked. Note 2: Udgifter til personale og administration (tkr.) Lønninger Pensioner Andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen Gebyr til depotselskaber 0-1 Øvrige administrationsomkostninger I alt, udgifter til personale og administration Heraf vederlag for bestyrelsesfunktionen: Carsten Wiggers, Formand Preben Keil 0-75 Morten Amtrup Henrik Parkhøi Henrik Nordby Christensen Michael Frisch I alt, vederlag for bestyrelsesfunktionen Heraf vederlag for direktionsfunktionen (Fast honorar): 2 Jens Lohfert Jørgensen Niels Jørgen Larsen -936 I alt, vederlag for direktionsfunktionen Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere 19, Selskabet har ikke defineret andre ansatte, som har væsentlig indflydelse på Selskabets risikoprofil. Selskabet har ikke forpligtigelser til at yde pension til bestyrelsen. Der er ingen variable lønandele eller andre incitamentsprogrammer. 1 Tilbageført honorar fra Vedrørende kapitalforeninger: Det samlede vederlag, for de ledelsesmedlemmer der har væsentlig indflydelse på risikoprofilen, er forholdsmæssigt fordelt på baggrund af de enkelte kapitalforeningers formue i forhold til den samlede formue under forvaltning. Selskabet har 7 kapitalforeninger under forvaltning pr. 31/ Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 12

13 Note 4: Skat (tkr.) Beregnet skat af årets indkomst Regulering udskudt skat I alt skat Dansk skatteprocent 24,5% 25,0% Ikke skattepligtige reguleringer 2,5% 0,0% Effektiv skatteprocent 27,0% 25,0% Som fremkommer således: Resultat før skat Skat i resultatopgørelsen Skat i procent af resultat før skat 27,0% 25,0% Note 5: Driftmidler og inventar (tkr.) Kostpris primo året Årets tilgang 0 0 Kostpris ultimo året Akkummuleret afskrivninger primo året Årets afskrivninger Akkummuleret afskrivninger ultimo året I alt, driftmidler og inventar, bogført værdi ultimo året Note 6: Udskudte skatteaktiver/hensættelser til udskudt skat (tkr.) Udskudt skat primo 9-4 Ændring af udskudt skat, skattemæssigt underskud 0 0 Ændring af udskudt skat, afskrivninger I alt, udskudte skatteaktiver/hensættelser til udskudt skat 22 9 Note 7: Obligationer til dagsværdi (tkr.) Realkreditobligationer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen I alt, obligationer til dagsværdi Realkreditobligationer består af likvide variabelt forrentede obligationer med udløb Note 8: Likvide beholdninger (tkr.) Anfordringsindskud i kreditinstitutter I alt, likvide beholdninger Note 9: Anden gæld (tkr.) Bestyrelseshonorar Feriepengeforpligtelser Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v Øvrige, skyldige omkostninger I alt, anden gæld Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 13

14 Noter uden henvisning Note 10: Hovedtal (tkr.) Administrationsgebyrer Udgifter til personale og administration Resultat før finansielle poster Resultat før skat Årets nettoresultat Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital 1) Aktiver i alt Note 11: Formue under forvaltning 31/ Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen SEBinvest II Investeringsforeningen Alternativ Invest Kapitalforeningen Mermaid Nordic Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Kapitalforeningen Wealth Invest Investeringsforeningen Maj Invest Investeringsforeningen MS Invest Access - Aktieselskaber I alt, administrationsgebyrer Note 12: Nøgletal Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 2) 7,66 15,96 4,78-4,03 42,78 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 3) 5,59 11,98 3,58-3,02 32,40 Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere 19,7 17,6 15,2 13,7 13,0 Antal foreninger under administration Antal afdelinger under administration Formue under administration (mio. kr.), ult ) Gennemsnitlig egenkapital: Egenkapital primo + egenkapital ultimo 2 2) Egenkapitalforrentning før skat: Resultat før skat Gennemsnitlig egenkapital x 100 3) Egenkapitalforrentning efter skat: Årets nettoresultat Gennemsnitlig egenkapital x 100 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 14

15 Note 13: Revisors honorar (tkr.) Honorar til generalforsamlingsvalgt revisionsvirksomhed - honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet honorar for andre ydelser I alt honorar til generalforsamlingsvalgt revisionsvirksomhed Note 14: Kapitalgrundlag (tkr.) Egenkapital Årets resultat Foreslået udbytte 0 0 Supplerende kapital 0 0 Kapitalgrundlag Note 15: Nærtstående parter Investeringsforeningen SEBinvest, Bernstorffsgade 50, København ejer 87,1% af selskabets kapital og har dermed bestemmende indflydelse. Transaktioner mellem nærtstående parter og selskabet i 2014: Administrationsgebyrer på tkr. fremgår af note 1. Aflønning af direktion og honorar til bestyrelse fremgår af note 2 Administrationsgebyrerne opkræves i de enkelte afdelinger på basis af et budget over årets omkostninger samt en aftalt fordelingsnøgle. Note 16: Finansielle risici Selskabets finansielle risici samt politikker og mål for styring heraf, er omtalt i ledelsesberetningen under Finansielle risici Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Side 15

16

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2013 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S 1. januar - 31.december // 4. regnskabsår Årsrapport Formuepleje Holding A/S 02 Indhold 03 // Fakta om Formuepleje Holding A/S 04 // Koncernbeskrivelse 06 // Ledelsesberetning 10 // Ledelsens andre hverv

Læs mere

Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 5

Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 5 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Indholdsfortegnelse Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013

Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013 Industrigruppe Finans Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Kære Andelshaver i Faster Andelskasse

Kære Andelshaver i Faster Andelskasse Årsrapport 2013 Indhold: Indledning side 3 Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 10 De uafhængige revisorers erklæringer side 11 Resultatopgørelse side 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning 2 Bestyrelsens tillidshverv

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Kinnerton Credit Management A/S. Årsrapport 2013/14

Kinnerton Credit Management A/S. Årsrapport 2013/14 Kinnerton Credit Management A/S Årsrapport 2013/14 Kinnerton Credit Management A/S CVR-nr. 35 39 53 34 Årsrapport for perioden 5. juli 2013-31. december 2014 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Copenhagen Investor A/S

Copenhagen Investor A/S Copenhagen Investor Copenhagen Investor A/S Årsrapport 2013 Taarbæk Strandvej 84A * 2930 Klampenborg * Tlf. 39 63 01 55 * info@copenhageninvestor.dk * www.copenhageninvestor.dk Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

DEAS A/S. Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 20 28 34 16. Årsrapport for 2014

DEAS A/S. Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 20 28 34 16. Årsrapport for 2014 Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 20 28 34 16 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. marts 2015 Morten Østrup Møller Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013 Sydfyns Elforsyning A/S Årsrapport 2013 CVR nr. 32 87 99 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Årsrapport 2013

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Årsrapport 2013 Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35 Årsrapport 2013 Dansk Fartøjsforsikring A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere