QMATIC KUNDE GENERELLE BETINGELSER SERVICE-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SUPPORTAFTALE VEDRØRENDE SYSTEM TIL STYRING AF KUNDEFLOW (CFM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QMATIC KUNDE GENERELLE BETINGELSER SERVICE-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SUPPORTAFTALE VEDRØRENDE SYSTEM TIL STYRING AF KUNDEFLOW (CFM)"

Transkript

1 v1 Version 1.0 QMATIC OG KUNDE GENERELLE BETINGELSER SERVICE-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SUPPORTAFTALE VEDRØRENDE SYSTEM TIL STYRING AF KUNDEFLOW (CFM)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Definitioner Serviceudbyderens generelle forpligtelser Kundens generelle forpligtelser Omfattet service Servicetid, serviceniveau og kontaktoplysninger Pris, betaling og konsulenttakster Begrænsning af serviceansvar Force majeure Varighed og ophør Erstatningsansvar Tillæg I Prioritetsdefinitioner for cases Tillæg II Vedligeholdelsesservice Tillæg III Supportservice v1

3 VEDLIGEHOLDELSES- OG SUPPORTAFTALE BAGGRUND Nærværende aftale vedrører vedligeholdelse og support af hardware og software udviklet af Qmatic AB, reg. nr , et selskab, der er lovligt registreret og organiseret i henhold til lovene i Sverige, med forretningssted på adressen P.O. Box 198, Mölndal, Sverige, ( Qmatic ). Serviceudbyderen er Qmatic Nordic. (A) (B) (C) Qmatic har udviklet hardware og software til systemer til styring af kundeflow. Serviceudbyderen har fået tilladelse af Qmatic til at vedligeholde og yde support på Qmatics hardware og software, som således skal supporteres og vedligeholdes af serviceudbyderen hos kunden i henhold til nærværende aftale. Nærværende aftale kan desuden dække komponenter, som ikke er udviklet af Qmatic, forudsat at disse er listet separat i pkt. 6. Vedligeholdelse og support af sådanne komponenter er ene og alene serviceudbyderens ansvar. Det skal bemærkes, at Qmatic i henhold til en separat aftale herom skal yde serviceudbyderen support i de tilfælde, hvor kundens problem ikke kan løses af serviceudbyderen, for at sikre, at kunden altid gennem serviceudbyderen har adgang til eksperthjælp fra udvikleren af hardwaren og softwaren. Den support, som Qmatic yder, dækker hardware og software udviklet af Qmatic, og supporten ydes, hvis serviceudbyderen har registreret en vedligeholdelses- og supportaftale med kunden hos Qmatic. Qmatic bekræfter automatisk sådanne registreringer direkte over for kunden. Det skal bemærkes, at hvis serviceudbyderen har registreret en vedligeholdelsesog supportaftale med kunden hos Qmatic, så vil Qmatic i et rimeligt omfang yde kunden direkte support, hvis serviceudbyderen undlader at opfylde sine forpligtelser. En sådan support dækker kundens adgang til software-patches og software-opgraderinger, udvidet hardware-garanti og begrænset off-site-support. Supporten er begrænset til Qmatic-standardprodukter og vil blive defineret af Qmatic særskilt for hver enkelt kunde, hvis situationen opstår. 1. Definitioner I nærværende aftale anvendes følgende definitioner: Aftale betyder nærværende aftale samt listede og vedhæftede tillæg hertil. Uoverensstemmelser mellem indholdet i nærværende aftale og indholdet i tillæggene løses på følgende måde: Bestemmelserne i nærværende aftale skal være gældende frem for bestemmelserne i tillæggene, med mindre andet er anført. Tillæggene skal være gældende frem for andre tillæg i numerisk rækkefølge. Case betyder kundens logging og rapportering af en fejl til serviceudbyderen. Ikrafttrædelsesdato betyder den dato, hvor nærværende aftale er indgået, således som anført ovenfor v1

4 Fejl betyder enhver hændelse, som ikke er en del af standarddriften af hardwaren eller softwaren, og som forårsager eller kan forårsage en afbrydelse eller forringelse af hardwarens eller softwarens kvalitet eller anvendelighed, såsom konstatering af en tilstand, hvor hardwaren eller softwaren ikke lever op til sine ydelsesspecifikationer, f.eks. på grund af en fejl i hardwarens eller softwarens design eller koder eller på grund af konflikter mellem enkelte programmer i softwaren. Hardware betyder den hardware, der er udviklet af Qmatic og solgt til kunden af serviceudbyderen. Vedligeholdelsesservice betyder adgang til software-patches og softwareopgraderinger inden for samme funktionalitet. Part betyder kunden eller serviceudbyderen, og parter betyder kunden og serviceudbyderen. Service betyder den service, der ydes af serviceudbyderen i henhold til nærværende aftale, hvilket inkluderer vedligeholdelsesservice og supportservice. Servicetid betyder den tidsrum, hvor serviceudbyderen står til rådighed med supportservice. Serviceniveau betyder det tidsrum, inden for hvilket serviceudbyderen skal reagere på en case. Software betyder den software, der er udviklet af Qmatic og givet i licens til kunden. Supportservice betyder off-site-support og, hvor dette er relevant, on-sitesupport, således som anført i Tillæg III. 2. Serviceudbyderens generelle forpligtelser 2.1 Fra ikrafttrædelsesdatoen yder serviceudbyderen den service, der er nævnt i nærværende aftale. 2.2 Servicen ydes på Qmatic hardware og software købt af kunden og installeret på kundens adresse. 2.3 Serviceudbyderen yder servicen på en professionel måde under benyttelse af personale, som er velegnet, kvalificeret og uddannet til formålet. 3 Kundens generelle forpligtelser 3.1 For at opnå den service, der er aftalt i nærværende aftale, skal kunden sørge for følgende: (a) De hardware- og softwareversioner, som kunden anvender, skal svare til serviceudbyderens liste over supporterede versioner. 2

5 (b) Serviceudbyderen kan efter egen rimelig vurdering og understøttet af producentens oplysninger betegne bestemte udstyrsdele som forældede eller fejlbehæftede og derfor udelukke dem fra dækning i henhold til nærværende aftale. (c) Antivirusprogram skal være installeret, opdateret, med gyldigt opdateringsabonnement. (d) (e) (f) (g) 4 Omfattet service Overspændingsbeskyttelse skal forefindes for alle dækkede computere og anordninger. Serviceudbyderen skal have nem og rettidig adgang til den hardware og software (hvis relevant), der er dækket i henhold til nærværende aftale, herunder fjernadgang (hvis serviceudbyderen måtte ønske det), tilstrækkelig med arbejdsplads og faciliteter inden for en rimelig afstand fra hardwaren og softwaren samt adgang til at bruge alle informationer, interne ressourcer og faciliteter, der anses for nødvendige for at yde service på hardwaren og softwaren. Kunden skal foretage de indledende diagnostiske skridt eller sørge for yderligere informationer vedrørende en anmodning om support, inden en tekniker sendes ud til kundens adresse. Kunden skal være indforstået med at udpege en medarbejder til at være forbindelsesled eller kontaktperson til serviceudbyderen for at gøre kommunikationen mellem begge parter mere effektiv. Nærværende aftale omfatter den service, der er aftalt, enten STANDARD-pakken eller den UDVIDEDE pakke. Bemærk venligst, at supportservicen forudsætter, at adgang til software-patches og software-opgraderinger er inkluderet, ellers kan der ikke købes supportservice. Både off site og onsite support er begrænset til de seneste to frigivne versioner af softwaren. 5 Servicetid, serviceniveau og kontaktoplysninger Serviceudbyderen yder supportservice på hardwaren og softwaren inden for den servicetid og i henhold til det serviceniveau, der er defineret nedenfor. 5.1 Servicetid til support er hverdage kl

6 5.2 Serviceniveau Service Prioritet* Responstid** Off-site-support (Off-site-servicetid) Målsat nettotid til løsning af problemet*** (Off-site-servicetid) 1 Kritiske 8 timer 24 timer Supportservice 2 Store 8 timer 24 timer 3 Moderate 24 timer 24 timer 4 Mindre 24 timer 24 timer *Prioritetsdefinitioner er inkluderet i Tillæg I. **Responstid = tid indtil serviceudbyderen udpeger en case-ansvarlig og begynder at arbejde på casen. ***Nettotid til løsning af problemet = den totale tid til løsning af problemet, reduceret med afventning af kundens respons Cases skal rejses i henhold til den proces, som serviceudbyderen anbefaler. Processen kan udvikles med tiden, og kunden skal informeres om sådanne eventuelle ændringer. 6 Pris, betaling og konsulenttakster 6.1 Kunden betaler serviceudbyderen et honorar, der aftales hvert år mellem parterne. 6.2 Serviceudbyderen har ret til at justere honoraret og priserne én gang om året i hele aftalens løbetid. 6.3 Det aftalte honorar betales forud hvert år. Hvis nærværende aftale har en ikrafttrædelsesdato, som ligger senere end den 1. januar, skal der for den første periode betales et delhonorar baseret på det antal måneder, der er tilbage af året (til den 31. december). 6.4 Serviceudbyderen opkræver nedenstående priser for konsultation og on-sitesupport, hvor disse er gældende. 6.5 Udgifter opkræves baseret på faktiske omkostninger. Dette inkluderer direkte rejseomkostninger i forbindelse med on-site-support. 6.6 Serviceudbyderen giver kunden en detaljeret liste over udført arbejde og resultater samt en arbejdstidsliste, når kunden faktureres for konsulentservice. 6.7 Betalingsbetingelserne er tredive (30) dage fra fakturadato. 7 Begrænsning af serviceansvar Kunden anerkender og er indforstået med, at service, der er påkrævet på grund af fejl og/eller cases forårsaget af nogen af følgende omstændigheder, ikke anses for normal vedligeholdelse eller support, og at denne service derfor ikke er omfattet af servicen i henhold til nærværende aftale. 4

7 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Service og reparation, der bliver nødvendig på grund af ulykker, beskadigelse forårsaget af brand, der opstår uden for udstyret, vand, vind, jordskælv, lynnedslag, terrorisme, transportudstyr, vandalisme, indbrud eller lignende omstændigheder. Service og reparation, der bliver nødvendig efter ændringer eller modificering af udstyr, der er foretaget uden serviceudbyderens tilladelse. Service og reparation, der bliver nødvendig efter anvendelse af ikkeautoriserede leverancer (f.eks. billetter). Service og reparation af skader eller problemer forårsaget af forsømmelse, ondsindet aktivitet eller misbrug, herunder uden undtagelse enhver brug af hardwaren og softwaren til andre formål end den er beregnet til, foretaget af kunden, dennes medarbejdere eller tredjepartskontrahenter. Service eller reparationer som følge af elektriske skader forårsaget af det elektriske ledningsnet på systemlokaliteten eller som følge af elektrisk overspænding, spændingsfald eller spændingsspidser. Service og reparation, der bliver nødvendig på grund af programfejl udløst af andre softwareleverandører, f.eks. skadelige virkninger efter installation af opdateringer eller servicepakker. Fejl forårsaget af integrationen af softwaren med tredjepartsprodukter. Fejl forårsaget af eksterne forhold. 8 Force majeure Ingen af parterne er ansvarlige for manglende opfyldelse af nogen af deres forpligtelser i henhold til nærværende aftale på grund af omstændigheder, som parterne eller deres underleverandører ikke er herre over, som hindrer eller forsinker nogen af de servicer, der skal udføres i henhold til nærværende aftale eller betalingen herfor, herunder, men ikke begrænset til, tredjemands manglende opfyldelse af sine forpligtelser, faglige konflikter, naturkræfter, brand, krig, generel mobilisering eller uforudset militær mobilisering, rekvisition, beslaglæggelse, regerings- eller myndighedsindgreb eller beslutninger i et lignende omfang, tvangsudskrivning, oprør og civil opstand, generel mangel på materialer, restriktioner i brugen af strøm og afbrydelse af strømforsyningen. 9 Varighed og ophør 9.1 Nærværende aftale træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen og er derefter gældende, indtil den opsiges af en af parterne. 9.2 Nærværende aftale kan bringes til ophør den 31. december i hvert kalenderår med tre (3) måneders skriftligt varsel fra en af parterne. Det vil sige, at hvis en skriftlig opsigelse ikke er modtaget af en af parterne senest den 30. september, nærværende aftale gældende indtil den 31. december det næste år. 5

8 9.3 Uanset ovenstående kan nærværende aftale til enhver tid bringes til ophør af en af parterne i tilfælde af en væsentlig misligholdelse, herunder, men ikke begrænset til, den anden parts manglende betaling af det årlige honorar eller andre udgifter og den misligholdende part manglende afhjælpning af en sådan misligholdelse (hvis den kan afhjælpes) inden tredive (30) dage efter modtagelsen af en skriftlig meddelelse fra den ikke-misligholdende part med anmodning om en sådan afhjælpning. 9.4 Uanset ovenstående kan nærværende aftale til enhver tid bringes til ophør af serviceudbyderen under iagttagelse af en opsigelsesperiode på tre (3) måneder, hvis det på grund af ændringer i serviceudbyderens virksomhed, forretningsmetoder, salg af bestemte virksomheder eller aktiver eller på anden måde ikke længere er ønskværdigt for serviceudbyderen at udføre servicen i henhold til nærværende aftale. Hvis nærværende aftale bringes til ophør i henhold til denne bestemmelse, skal et delhonorar baseret på det antal måneder, der er tilbage indtil den 31. december, tilbagebetales til kunden. 10 Erstatningsansvar 10.1 Hvis der opstår et erstatningsansvar, forudsat at der hverken er tale om forsætlig handling eller grov uagtsomhed, er ingen af parterne erstatningspligtig for tabt fortjeneste eller andre indirekte skader eller tab, herunder den anden parts erstatningsansvar over for tredjemand Serviceudbyderen er ikke ansvarlig for noget tab af data. Kunden skal altid sikre, at der tages tilstrækkelige backup-kopier af alle relevante data Under alle omstændigheder kan en parts erstatningsansvar aldrig overstige det samlede beløb af de årlige honorarer, der er betalt i henhold til nærværende aftale. 6

9 11 Tillæg I Prioritetsdefinitioner for cases Prioritetsdefinitioner for cases Prioritet Type Beskrivelse 1 Kritiske Alle hardware- og softwareservicer ophører fuldstændigt, eller hvis hardware- og softwarefunktionaliteten berøres på en sådan måde, at systemet ikke længere kan bruges, eller vigtige processer ikke kan udføres. Eksempler: Hardware- og softwareservicer er ikke tilgængelige for alle afdelinger. Data ødelagt. Systemet hænger i det uendelige, hvilket forårsager uacceptable eller endeløse forsinkelser for ressourcer eller respons. Systemet crasher gentagne gange. 2 Store Et individuelt element i hardware- og softwareservicen eller en infrastrukturkomponent svigter. Der er et delvist workaround, men evnen til at opretholde vigtige processer er kraftigt forringet. Eksempler: Delvis hardware- eller softwaresvigt, dvs. en alvorlig fejl eller forstyrrelse berører et funktionalitetsområde, men ikke hele hardware- og softwareservicen. Alvorligt degraderet ydelse på grund af hardware- og softwaresvigt, for eksempel forlænget responstid, dårlig ydelse hvad angår -reaktion og/eller leveringstid. Case opstået med lokal eller isoleret indvirkning. 3 Moderate Periodiske cases opstået med minimal indvirkning på hardwareog softwareserviceoperationer. Disse kan være lokaliseret til enkeltpersoner. Der er et delvist workaround, men evnen til at opretholde hardware- og softwareservicer er lettere forringet. Eksempler: Slutbrugere oplever et teknisk problem med hardware- og softwareservicer. Der kræves flere forsøg for at bruge eller få adgang til hardwareog softwareservicer. 4 Mindre Konsultation vedrørende bestemte funktioner eller konfiguration. Anmodninger om dokumentation eller information. 7

10 12 Tillæg II Vedligeholdelsesservice 12.1 Adgang til software-patches Adgang til software-patches inkluderer adgang til, men ikke installation af, nye software-patches til Qmatics standardsoftware, som kunden har licens til En software-patch frigives til at håndtere fejlretning og/eller holde softwaren upto-date med ny teknologi, f.eks. support til nye operativsystemer, nye databaseversioner eller nye browser-applikationer eller -versioner. (a) (b) (c) (d) Software-patches frigives som nye versioner af softwaren og identificeres som x.1, x.2 eller for Q-WIN som SP3, SP4. Hvis det ikke på anden måde er nævnt: Den tidligere version trækkes automatisk tilbage fra markedet, når en ny version frigives. En ny version er kompatibel med den foregående version. Hvis et system er lavet specielt til kunden, kan kompatibiliteten ikke garanteres. Teknisk set er det kun muligt at opdatere fra den foregående version, og serviceudbyderen stiller det nødvendige værktøj og information til rådighed for at gøre dette En kunde, der beslutter at installere en ny version, kan vælge at benytte serviceudbyderens service til installationen. Omkostningerne til installationen (tid og udgifter) opkræves da separat. Hvis der kan benyttes fjernadgang til installationen, vil der kun blive opkrævet for medgået tid Kunden kan vælge at installere en nye version. Hvis en kunde vælger ikke at installere en ny version som anbefalet af serviceudbyderen, ophører serviceudbyderens forpligtelse til at yde kunden support ved problemer, der er påvirket af den pågældende version. Hvis serviceudbyderen og kunden er uenige om, hvorvidt et problem er påvirket af en bestemt version eller ej, skal serviceudbyderens synspunkt være gældende Adgang til software-opgraderinger Adgang til software-opgraderinger inkluderer adgang til, men ikke installation af, nye software-opgraderinger til Qmatics standardsoftware, som kunden har licens til En software-opgradering frigives, når der tilføjes vigtige ændringer eller/og nye egenskaber til softwaren. (a) (b) (c) Software-opgraderinger frigives som nye versioner af softwaren og identificeres som 1.0, 2.0 eller for Q-WIN som Q, S, osv. Teknisk set er det kun muligt at opgradere fra den seneste frigivelse af den tidligere version, og serviceudbyderen stiller det nødvendige værktøj og information til rådighed for at gøre dette. Funktioner og moduler, der ikke er inkluderet i tidligere versioner af softwaren, indgår ikke som en del af en opgradering. 8

11 En kunde, der beslutter at installere en ny version, kan vælge at benytte serviceudbyderens service til installationen. Omkostningerne til installationen (tid og udgifter) opkræves da separat. Hvis der kan benyttes fjernadgang til installationen, vil der kun blive opkrævet for medgået tid Kunden kan vælge at installere en nye version. Hvis en kunde vælger ikke at installere en ny version som anbefalet af serviceudbyderen, ophører serviceudbyderens forpligtelse til at yde kunden support ved problemer, der er påvirket af den pågældende version. Hvis serviceudbyderen og kunden er uenige om, hvorvidt et problem er påvirket af en bestemt version eller ej, skal serviceudbyderens synspunkt være gældende Oplysninger om værdier og fordele ved patches og opgraderinger Oplysninger om værdier og fordele ved software-patches og opgraderinger omfatter følgende: (a) Serviceudbyderen informerer kunden, når der kommer nye versioner af betydelig værdi for kunden. (b) Serviceudbyderen informerer kunden om de vigtigste værdier og fordele, der tilbydes i de nye versioner. 9

12 13 Tillæg III Supportservice 13.1 Off-site-support omfatter ubegrænset off-site-support via telefon eller (hvad serviceudbyderen måtte finde mest passende) i servicetiden og omfatter følgende service: (a) Råd og vejledning som respons på cases. (b) Identifikation af fejl. (c) Diagnose af cases og problemer. (d) Udspørgning vedrørende kendte fejlinformationer og iværksættelse af tiltag til at undgå fejlen, hvor dette er relevant. (e) Iværksættelse af løsninger (workarounds) i det omfang, det er muligt. (f) Reaktion på en case i henhold til dens prioritet On-site-support omfatter adgang til on-site-support indenfor det målsatte serviceniveau. Der skal betales konsultationshonorar for konsultationer (dvs. service, der ikke er baseret på en case og/eller en fejl), men uden noget defineret serviceniveau Både off-site- og on-site-support er begrænset til de seneste to frigivne versioner af softwaren Tilgængelighed (servicetid), serviceniveau og prioritetsdefinitioner for supportservicen er specificeret i pkt Serviceudbyderen tilstræber at reagere på en opstået case inden for det tidsrum (responstiden), der er anført i pkt. 5. Serviceudbyderen tilstræber at have en løsning (en workaround) klar inden for den nettotid til løsning af problemet i henhold til casens prioritet, således som anført i Tillæg I Kunden er indforstået med og bekræfter hermed, at serviceudbyderen ikke kan garantere, at han kan sørge for en brugbar løsning til hver eneste case inden for den målsatte tid. Serviceudbyderen vil dog efter bedste evne bestræbe sig på at nå disse målsætninger. 10

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service GENERELLE BETINGELSER FOR LER-Service DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF EDB leverer LER-Service til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer administrationsservice til sine kunder. Disse betingelser

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Smartaftale for leje af Smartloggere. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for leje af Smartloggere. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for leje af Smartloggere mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service og

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser.

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Århus 15/12 2013-LR 1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. 2. Aftalens Formål Denne

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere