SWIMMING TERMS: ENGLISH and DANISH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SWIMMING TERMS: ENGLISH and DANISH"

Transkript

1 SWIMMING TERMS: ENGLISH and DANISH Age Group: Division of swimmers according to age. Aldersgruppe: Opdeling af svømmere i forhold til alder. Alternate: In a Prelims/Finals meet, after the finalists are decided, the next two fastest swimmers other than the finalists are designated as alternates. The faster of the two being the first alternate and the next being second alternate. If a finalist cannot participate, the alternates are called to take their place. Reserve: I et indledende/finale stævne, efter finalisterne er fundet, er de to hurtigste udover finalisterne reserver. Den hurtigste af de to er førstereserve, og den anden er anden-reserve. Hvis en finalist ikke kan deltager overtager reserven pladsen i finalen. Anchor: The final swimmer in a relay. Ankermand: Den sidste svømmer i en holdkap. Backstroke: One of the four competitive racing strokes, basically any style of swimming on your back. Backstroke is swum as the first stroke in the Medley Relay and second stroke in the I.M. Rygcrawl: En af de fire stilarter der konkurreres i, basalt set enhver form for svømning på ryggen. Rygcrawl bliver svømmet som den første stilart i medley-holdkap og som den anden stilart i IM. Blocks: The starting platforms located behind each lane. Minimum water depth for use of starting blocks is 4 feet. Blocks have a variety of designs and can be permanent or removable. Skamler: Startplatformen bagved hver bane. Den mindste vanddybde ved brug af startskamler er 4 (amr.) fod. Startskamler har et hav af forskellige udforminger og kan være både permanente og flytbare. Breaststroke: One of the four competitive racing strokes. Breaststroke is swum as the second stroke in the Medley Relay and the third stroke in the I.M. Brystsvømning: En af de fire stilarter der konkurreres i. Brystsvømning bliver svømmet som den anden stilart i medley-holdkap og som den tredje stilart i IM. Butterfly: One of the four competitive racing strokes. Butterfly (nicknamed FLY) is swam as the third stroke in the Medley Relay and first stroke in the I.M.

2 Butterfly: En af de fire stilarter der konkurreres i. Butterfly (også kaldt Fly) bliver svømmet som den tredje stilart i medley-holdkap og som den første stilart i IM. Championship Meet: The meet held at the end of a season. Qualification times are usually necessary to enter meet. Mesterskabs-stævne: Stævne der bliver afholdt i slutningen af en sæson. Kravtider er sædvanligvis nødvendige for at opnå deltagelse til stævnet. Championship Finals: The top six or eight swimmers (depending on the number of pool lanes) in a Prelims/Finals meet who, after the prelims are swum, qualify to return to the Finals. The fastest heat of finals when multiple heats are held. Mesterskabsfinaler: Top 6 eller 8 svømmerne (afhængigt af antallet af baner i bassinet) i et indledende/finale stævne, efter indledende er svømmet, som har kvalificeret sig til finale. Det hurtigste heat af finalerne hvis der er flere finaler. Circle Seeding: A method of seeding swimmers when they are participating in a prelims/finals event. The fastest 18 to 24 swimmers are seeded in the last three heats, with the fastest swimmers being in the inside lanes. (i.e.) Lane 4 (8-lane pool) in the final three heats. Cirkel seedning: En metode at seede svømmere når de deltager i indledende/finale løb. De hurtigste 18 til 24 svømmere er seedet i de sidste tre heats, med den hurtigste svømmer på den inderste bane (bane 4 i et 8-baners bassin) i de sidste tre heat. Clinic: A scheduled meeting for the purpose of instruction. (i.e.) Official's clinic, Coach's clinic. Clinic: Et møde med undersvisning som formål. F.eks. Official Clinic, Træner Clinic. Consolation Finals: After the fastest six or eight swimmers, the next six or eight swimmers (depending on the number of pool lanes) in a Prelims/Finals meet who, after the prelims are swum, qualify to return to the Finals. Consolations are the second fastest heat of finals when multiple heats are held and are conducted before the Championship heat. B-finale: Efter de første 6 eller 8 hurtigste svømmere, de næste 6 til 8 svømmere (afhængig af antallet af baner i bassinet) i et indledende/finale stævne som, efter indledende er svømmet, har kvalificeret sig til finalerne. B-finalen er det næsthurtigste heat af finalerne når der er flere finaler. B-finalen bliver afholdt før mesterskabsfinalen. Course: Designated distance (length of pool) for swimming competition. (i.e.) Long Course = 50 meters / Short Course = 25 meters.

3 Bane: Betegner længden (længden af bassinet) for en svømme-konkurrence. Langbane = 50 meter. Kortbane = 25 meter. Deadline: The date meet entries must be "postmarked" by, to be accepted by the meet host. Making the meet deadline does not guarantee acceptance into a meet since many meets are "full" weeks before the entry deadline. Getting entries in before the deadline is best. Deadline: Den dato som tilmeldingerne skal være datostemplet på, for at blive accepteret af arrangøren. At overholde deadline garanterer ikke at man er sikret deltagelse til stævnet da mange stævner er fuldt booket flere uger før deadline. At afsende tilmeldingerne før deadline er bedst. Deck: The area around the swimming pool reserved for swimmers, officials, and coaches. No one but an "authorized" Danish Swimming member may be on the deck during a swim competition. Bassinkant: Området omkring bassinet er reserveret svømmere, officials og trænere. Ingen andre end en af Dansk Svømning autoriseret medlem må være på bassinkanten i løbet af en konkurrence. Deck Entries: Accepting entries into swimming events on the first day or later day of a meet. Eftertilmelding: Når der bliver accepteret at man kan eftertilmelde på dagen, dvs. Første stvænedag eller en senere stævnedag. Deck Seeding: Heat and lane assignments are posted after swimmers have checked in or have scratched (indicated they will not participate in the event.) Efter-seedning: Heat og baner bliver tildelt og offentliggjort efter svømmerne er mødt ind og har frameldt løb (hvis de ønsker dette) Dehydration: The abnormal depletion of body fluids (water). The most common cause of swimmers cramps, head aches and sick feelings. Dehudrering: Den unormale udtømning af kropsvæske (vand). Den mest almindelige årsag til at svømmere kramper, hovedpine og generelt at få det dårligt. Developmental: A classification of meet or competition that is usually held early in the season. The purpose of a developmental meet is to allow all levels of swimmers to compete in a low-pressure environment. Udviklingsmæssig : En klassificering af et stævne eller konkurrence der normalt bliver afholdt tidligt i sæsonen. Formålet er at lade svømmere på alle niveauer konkurrere i et trygt miljø. Disqualified (DQ): A swimmer's performance is not counted because of a rules infraction. A disqualification is shown by an official raising one arm with open hand above their head.

4 Disklalifikation (DQ/DSQ/DISK): En svømmers opnåede resultat er ikke gyldigt pga. en lovovertrædelse. En DSQ bliver vist ved at en official hæver sin ene arm over hovedet med åben hånd. Dryland: The exercises and various strength programs swimmers do out of the water. Dryland: Øvelserne og forskellige styrketræningsprogrammer svømmerne laver på land. Entry: An individual, relay team, or club roster's event list in a swim competition. Tilmelding: En individual, holdkap eller klubbaseret tilmeldingsliste til et stævne. Entry Chairperson: The host club's designated person who is responsible for receiving, and making sure the entries have met the deadline. Tilmeldingskontaktperson: Arrangørklubbens udpegede person som er ansvarlig for at modtage og sikre at tilmeldingerne har overholdt deadline. Entry Fees: The amount per event a swimmer or relay is charged. Tilmeldingsgebyr: Afkrævet beløb pr. løb pr. svømmer eller holdkap. Entry Limit: Each meet will usually have a limit of total swimmers they can accept, or a time limit they cannot exceed. Once an entry limit has been reached, a meet will be closed and all other entries returned. Tilmeldingsgrænse: De fleste stævner har en øvre grænse for hvor mange svømmere der kan tilmeldes, eller en tidsgrænse som ikke kan overskrides. Når en tilmeldingsgrænse er nået bliver stævnet meldt udsolgt og alle andre tilmeldinger returneres. Electronic Timing: Timing system operated on DC current (battery). The timing system usually has touchpads in the water, junction boxes on the deck with hook up cables, buttons for backup timing, and a computer-type console that prints out the results of each race. Some systems are hooked up to a scoreboard that displays swimmers. EL-tid: Tidssystem der kører på strøm. Systemet har for det meste plader i vandet, bokse på kanten med kabler, knapper til backup-tider, en computer der printer resultaterne for hvert løb. Nogle systemer er forbundet med et scoreboard som viser svømmerne. (Enten med bane-nr. eller med bane-nr. og navn) Event: A race or stroke over a given distance. An event equals 1 preliminary with its final, or 1 timed final.

5 Løb: Et løb eller en stilart på en given distance. Et løb er indledende med finaler eller direkte finaler. False Start: When a swimmer leaves the starting block before the horn or gun. One false start will disqualify a swimmer or a relay team, although the starter or referee may disallow the false start due to unusual circumstances. Tyvstart: Når en svømmer sætter af fra startskamlen før pistolen eller el-starten har lydt. En tyvstart vil diskvalificere en svømmer eller en holdkap, dog kan starteren eller dommeren omstøde dommen om tyvstart pga. uregelmæssige omstændigheder. False Start Rope: A recall rope across the width of the racing pool for the purpose of stopping swimmers who were not aware of a false start. The rope is about 1/2 way on 25m pools and about 50 feet from the starting end on 50m meter pools. Tyvstartsnor: Et reb der hænger over bassinet i hele bredden, der skal stoppe de svømmere der måtte være startet selvom der var tyvstart. Rebet hænger 15 meter fra startenden. Fastest to Slowest: A seeding method used on the longer events held at the end of a session. The fastest seeded swimmers participate in the first heats followed by the next fastest and so on. Hurtigst til langsomst: En seedingsmetode som anvendes til de længere løb som bliver afholdt i slutningen af stævneafsnittet. De hurtigste svømmere deltager i første heat, efterfulgt af de næsthurtigste osv. FINA: The international rules-making organization for the sport of swimming. FINA: Den internationale svømme-organisation, som bl.a. fastsætter reglerne der svømmes efter. Finals: The final race of each event. See "Consolation Finals", "Timed Finals", etc. Finaler: Den sidste afholdelse af et løb. Se også "Consolation Finals", "Timed Finals", etc. Final Results: The printed copy of the results of each race of a swim meet. Slutresultat: Den printed kopi af resultatlisten for hvert løb i stævnet. Fins: Large rubber flipper-type devices that fit on a swimmers feet. Used in swim practice, not competition. Finner/Svømmefødder/Fødder: Svømmefødder af gummi der bruges til træning, ikke stævne.

6 Flags: Pennants that are suspended over the width of each end of the pool approximately 15 feet from the wall. Vendeflag: Signalflag der er hænger over bassinet i hele bredden 5 meter fra endevæggen i begge ender. Freestyle: One of the four competitive racing strokes. Freestyle (nicknamed Free) is swum as the fourth stroke in the Medley Relay and fourth stroke in the I.M. Fri/Crawl: En af de fire konkurrence-svømmearter. Fri bliver svømmet som den fjerde disciplin i medley-holdkap og i Individuel Medley. Goals: The short- and long-range targets for swimmers to aim for. Mål/Målsætning: De kort- og langsigtede målsætninger som svømmerne stiler efter. Goggles: Glasses-type devices worn by swimmers to keep their eyes from being irritated by the chlorine in the water. Briller/Svømmebriller: Briller der bruges til at svømme med, bl.a. for at undgå at øjnene bliver irriteret af klor i vandet. Gun (or Bell or Whistle) Lap: The part of a freestyle distance race (800 meters or longer) when the swimmer has two lengths plus five metres to go. The head lane timer rings a bell or blows a whistle over the lane of the swimmer when the swimmer is at the backstroke flags. Fløjte/Klokke signal: Når der svømmes fri distancerne 800 og 1500 meter bliver der givet signal til svømmeren når denne mangler to baner + 5 meter. Tidtageren på den pågældende bane fløjter eller ringer med en klokke når svømmer svømmer under vendeflagene igen umiddelbart efter vendingen. Heats: All of the swimmers entered in the event are divided into heats, or groups of swimmers. The results are compiled by the times swum, after all heats of the event are completed. Heats: Alle svømmere tilmeldt til et løb bliver delt op i heats, dvs. en gruppe af svømmere. Resultaterne bliver samlet når alle heats er svømmet til ende. Heat Sheet: The pre-meet printed listings of swimmers' seed times in the various events at a swim meet. Program: Programmet der viser hvert heat i hvert løb til stævnet. Horn: A sounding device. Used mainly with a fully automatic timing system.

7 Horn/El-start: En lydgivende enhed. Denne bliver typisk brugt når der er el-tid. Illegal: Doing something against the rules that is cause for disqualification. Illegal/Forbudt/Overtrædelse: Når der gores noget der er imod reglerne og som derfor fører til en diskvalifikation. IM: Individual Medley. A swimming event using all four of the competitive strokes on consecutive lengths of the race. The order must be: Butterfly, Backstroke, Breaststroke, Freestyle. Equal distances must be swam of each stroke. IM: Individuel Medley. Et løb hvor alle fire discipliner bliver svømmet i lige lange distance. Rækkefølgen skal være Butterfly, Ryg, Bryst, Fri. Der skal svømmes lige langt af hver disciplin. Interval: A specific elapsed time for swimming or rest used during swim practice. Interval: Et specifikt tidsinterval til svømning eller pause i et træningspas. Invitational: Type of meet that requires a club to request an invitation to attend the meet. Invitationsstævne: Stævnetype, hvor arrangørklubben inviterer andre klubber til at deltage. Jump: An illegal start done by the 2nd, 3rd, or 4th member of a relay team. The swimmer on the block breaks contact with the block before the swimmer in the water touches the wall. Tyvstart(holdkap): Når den 2., 3. eller 4. svømmer tyvstarter i en holdkap. Kick Board: A flotation device used by swimmers during practice. Plade: En plade der kan flyde som anvendes til træning. Lane: The specific area in which a swimmer is assigned to swim. (ie) Lane 1 or Lane 2. Bane: Det afgrænsede område som er tildelt den enkelte svømmer. F.eks. bane 1 eller bane 2. Lane Ropes: Continuous floating markers attached to a cable stretched from the starting end to the turning end for the purpose of separating each lane and quieting the waves caused by racing swimmers. Banetove: Tove udspændt mellem de to endevægge med det formål at adskille hver bane og dæmpe bølgerne.

8 Lap Counter: The large numbered cards (or the person turning the cards) used during the freestyle events 800 metres or longer. Counting is done from the end opposite the starting end. The numbers on the cards are "odd numbers" only with the final lap being designated by a bright orange card. Banetællere: De store nummererede kort (eller den person der vender disse kort) som bliver brugt når der svømmes fri-løb på 800 meter eller længere. Tællingen opgøres i den modsatte ende af startenden. Numrene på kortene er ulige numre. Det sidste kort kan være en anden farve (rød eller orange) for at tydeliggøre at det er sidste bane der svømmes nu. Leg: The part of a relay event swum by a single team member. A single stroke in the IM. Den del af en holdkap som bliver svømmet af den enkelte svømmer. En enkelt stilart i IM. Long Course: A 50-meter pool. Langbane: Et 50 meter bassin. Marshall: The official who controls the crowd and swimmer-flow at a swim meet. Den official der holder styr på publikum og svømmerne til et stævne. Meet: A series of events held in one program. En serie løb i et enkelt program. Meet Manager: The official in charge of the administration of the meet. The person directing the "dry side" of the meet. Stævneleder: Den official som er ansvarlig for stævnet. Den person der holder styr på det tørre til et stævne. Meters: The measurement of the length of a swimming pool that was built per specs using the metric system. Long course meters is 50 meters, short course meters is 25 meters. Meter: Måleenheden som angiver hvor langt et bassin er. Langbane er 50 meter og kortbane er 25 meter. Officials: The certified adult volunteers who operate the many facets of a swim competition. Officials: De udddannede voksne frivillige som sørger for at holde styr på de mange facetter af et stævne. Pace Clock: The electronic clocks or large clocks with highly visible numbers and second hands, positioned at the ends or sides of a swimming pool so the swimmers can read their times during warmups or swim practice. Pace-ur: De elektroniske ure eller store ure med tydelige tal og sekundvisere ophængt i enden eller siden af bassinet så svømmerne kan holde styr på deres tider i opvarmningen eller til træning.

9 Paddle: Colored plastic devices worn on the swimmers hands during swim practice. Padler(håndplader/håndpadler) : Farvede plastic-ting som svømmere sætter på hænderne til træning. Practice: The scheduled workouts swimmers attend with their swim team/club. Træning: De programlagte træninger som svømmerne deltager i med deres hold eller klub. Psyche Sheet: An entry sheet showing all swimmers entered into each individual event but not their lanes. Sometimes wrongly referred to as a "Heat Sheet" or meet program. However, a heat sheet would show not only every swimmer in an event, but also what heat and lane they are swimming in. Startliste: Et program der viser alle svømmere til et stævne i alle deres løb men ikke viser deres banetildeling. Ikke at forveklse med det rigtige program som også viser baneinddelingen. Pull Buoy: A flotation device used for pulling by swimmers in practice. Pull buoy: En flydende ting der anvendes af svømmerne når der skal trænes arm. Qualifying Times: Published times necessary to enter certain meets, or the times necessary to achieve a specific category of swimmer. Kravtider: Offentliggjorte tider der skal opnåes for at man kan stille op til et stævne, eller for at blive tildelt en speciel kategori. Ready Room: A room pool side for the swimmers to relax before they compete in finals. Last Call Rum: Det rum tæt ved startblokkene hvor finale-svømmere kan slappe af før finaler. Referee: The head official at a swim meet in charge of all of the "Wet Side" administration and decisions. Overdommer: Overdommere som administrerer alle de våde ting ting til stævnet. Relays: A swimming event in which four swimmers participate as a team. Each swimmer completes an equal distance of the race. There are two types of relays: 1.) Medley relay - One swimmer swims Backstroke, one swimmer swims Breaststroke, one swimmer swims Butterfly, one swimmer swims Freestyle, in that order. (2.) Freestyle relay - Each swimmer swims freestyle.

10 Holdkap: Et løb hvor fire svømmere stiller op som et hold. Hver svømmer svømmer hver den samme distance. Der er to typer af holdkap: 1) Medley holdkap en svømmer svømmer rygcrawl, en svømmer svømmer brystsvømning, en i butterfly og en svømmer fri, i den rækkefølge. 2) Fri holdkap hver svømmer svømmer fri. Sanctioned Meet : A competition that is approved by the sport governing body in which it is held. The competition must be conducted according to that nation s swimming rules and FINA rules. All participants, including coaches, athletes and officials, must be members of a sport governing body for the sanction to be valid. Scratch: To withdraw from an event after having declared an intention to participate. Some meets have scratch deadlines and specific scratch rules, and if not followed, swimmer can be disqualified from remaining events. Seed: Assign the swimmers heats and lanes according to their submitted or preliminary times. Seedning: Tildeler svømmere heats og baner i henhold til deres tilmeldte eller opnåede tider. Senior Meet: A meet that is for senior level swimmers and is not divided into age groups. Qualification times are usually necessary and will vary depending on the level of the meet. Senior stævne: et stævne som er for senior svømmere og ikke er inddelt i aldersgrupper. Kravtider er for det meste nødvendigt, og vil variere afhængig af stævnets niveau. Short Course: A 25-meter pool. Kortbane: Et 25 meter bassin. Split: A portion of an event that is shorter than the total distance and is timed. (i.e.) A swimmer's first 50 time is taken as the swimmer swims the 100 race. It is common to take multiple splits for the longer distances. Split: En del af løbet som er kortere en den totale distance men som der tages tid på. F.eks. tages der tid på den første 50 meter når svømmere svømmer et 100 meter løb. Det er normalt at der tages flere splittider på længere distancer. Start: The beginning of a race. The dive used to begin a race. Start: Starten i et løb. Et løb startes normalt med et startspring, i rygcrawl startes der dog med en rygcrawlstart.

11 Starter: The official in charge of signalling the beginning of a race and insuring that all swimmers have a fair take-off. Starter: Den official som styrer startsignalet, og som sikrer at alle svømmere har en fair start. Step-Down: The command given by the Starter or Referee to have the swimmers move off the blocks. Usually this command is a good indication everything is not right for the race to start. Ned af skamlerne : Den kommando der gives af starteren eller overdommeren for at få svømmerne til at gå ned af startskamlerne for at afbryde starten. Er normalt en god indikation på at noget ikke er som det skal være i forbindelse med en start. Stroke: There are 4 competitive strokes: Butterfly, Backstroke, Breaststroke, Freestyle. Stilart: Der er fire konkurrence-svømme-arter: Butterfly, Rygcrawl, Brystsvømning, Fri/Crawl Stroke Judge: The official positioned at the side of the pool, walking the length of the course as the swimmers race. If the Stroke Judge sees something illegal, they report to the referee and the swimmer may be disqualified. Banedommer: De officials som er på siden af bassinet, mens de går frem og tilbage og bedømmer svømningen mens svømmerne svømmer. Ser banedommeren noget ureglementeret rapporteres det til overdommeren og svømmeren kan blive diskvalificeret. Submitted Time: Times used to enter swimmers in meets. These times must have been achieved by the swimmer at previous meets. Tilmeldingstid: Den tid der anvendes når svømmerne tilmeldes til et stævne. Disse tider skal svømmeren have svømmet ved en tidligere lejlighed. Swim-A-Thon: The "Fund Raiser" trademarked by swimming for local clubs to use to make money. Sponsorstævnet Swim-off: In a Prelims/Finals type competition, a race after the scheduled event to break a tie. The only circumstance that warrants a swim-off is to determine which swimmer makes finals or an alternate, otherwise ties stand. Omsvøm: I et indledende/finale stævne er der omsvømningen hvis to svømmere har den same tid, men der kun er plads til en af dem i en finale.

12 Taper: The resting phase of a senior swimmer at the end of the season before the championship meet. Age group swimmers do not taper. Junior swimmers might taper. Senior swimmers do taper. Team Records: The statistics a team keeps, listing the fastest swimmer in the clubs history for each age group/each event. Klubrekorder: Angiver den hurtigste svømmer i klubbens historie i hvert løb i hver aldersgruppe. Timed Finals: Competition in which only heats are swum and final placings are determined by those times. Direkte finaler: Stævner hvor der kun svømmes heats og den endelige placering afgøres af tiderne svømmet her. Time Standard: A time set by a meet manager or governing body that a swimmer must achieve for qualification or recognition. Kravtider: se Qualifying times. Timer: The volunteers sitting behind the starting blocks/finish end of pool, who are responsible for getting watch times on events and activating the backup buttons for the timing system. Tidtager: De frivillige der sidder bag startskamlerne, som er ansvarlige for stopur-tider og back-uptider til den elektroniske tidtagningssystem. Time Trial: A local event or series of events where a swimmer may achieve or better a required time standard. Time Trial: Et lokalt stævne eller en række af stævner hvor en svømmer kan opnå eller forbedre en given tid. Touch Pad: The removable plate (on the end of pools) that is connected to an automatic timing system. A swimmer must properly touch the touchpad to register an official time in a race. El-plader/Tidtagningsplader: De flytbare plader (i enden af bassinet) som er forbundet til det automatiske tidtagningssystem, En svømmer skal røre pladen rigtigt for at tiden bliver registreret og bliver official. Unattached: An athlete member who competes, but does not represent a club or team. (abbr. UN) Danish swimming does not recognize this FINA word. It is used widely the rest of the world.

13 Unofficial Time: The time displayed on a read out board or read over the intercom by the announcer immediately after the race. After the time has been checked, it will become the official time. Uofficiel tid: Tiden der bliver vist på tidtavlen eller bliver annonceret af speakeren. Forbliver uofficiel indtil den er erklæret officiel af overdommeren (ved at denne godkender løbet) Warm-down: Also called cool down. The recovery swimming a swimmer does after a race when pool space is available. Udsvøm: Når svømmeren køler ne defter et løb hvis der er mulighed for dette kaldes udsvøm Warm-up: The practice and "loosening-up" session a swimmer does before the meet or their event is swum. Opvarmning: Den træning, opvarmning og løsnen-op som svømmeren udfører før stævnet eller før deres løb.

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 SW 1 - STÆVNELEDELSEN SW 1.2 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber udpeger FINA-Bureauet følgende minimum antal officials til kontrol af konkurrencerne: Overdommer (1) (2), Leder af kontrolrum (1)

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P J U L I rd. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P J U L I rd. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P 3. 10. J U L I 2 0 1 1 3rd. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Alle Gruppe mellemdistance / All Groups medium distance Gruppe 1 og 2 træner på følgende tider: 09.00

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 11 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2013-2017

FINA MASTERS REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Masters (MGR) 2 Masters Svømmeregler (MSW) 3 Masters Åbent Vand Svømning (MOWS) 6 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Danske Open Masters Mesterskaber 2011

Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Long course Masters Championship 2011 Dansk Svømmeunion og AGF Svømning inviterer til Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Langbane den 07. maj 2011 Dato 07. maj 2011 Svømmehal Århus Svømmestadion, F.

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2016-2017 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

ODDER SVØMMEKLUB Første gang jeg skal til svømmestævne

ODDER SVØMMEKLUB Første gang jeg skal til svømmestævne Første gang du eller dit barn skal til stævne, er der flere ting, som er rart at have styr på. Har du erfaring inden for svømmeverdenen, er der nok ikke meget at hente i denne beskrivelse, men har du ikke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Sydkystens årgangscup 2013

Sydkystens årgangscup 2013 Hej Svømme Danmark GTI inviterer hermed til et super årgangsstævne i en af Danmarks bedste kortbanehaller. Stævnets løbsprogram indeholder alle de individuelle olympiske discipliner, samt alle 4 stilarter

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Sortering fra A-Z Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Det er for svært Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å?

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Cheerleaders September/ Oktober 2016

Cheerleaders September/ Oktober 2016 Kære alle Vi er glade for at kunne byde velkommen til alle nye som til tilbagevendende medlemmer og vi kan fortælle at vi i bestyrelsen glæder os til en super sæson med mange spændende ting i kalenderen,

Læs mere

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first)

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) *GENERAL INFORMATION: Husets Biograf can be rented for a wide

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere