SWIMMING TERMS: ENGLISH and DANISH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SWIMMING TERMS: ENGLISH and DANISH"

Transkript

1 SWIMMING TERMS: ENGLISH and DANISH Age Group: Division of swimmers according to age. Aldersgruppe: Opdeling af svømmere i forhold til alder. Alternate: In a Prelims/Finals meet, after the finalists are decided, the next two fastest swimmers other than the finalists are designated as alternates. The faster of the two being the first alternate and the next being second alternate. If a finalist cannot participate, the alternates are called to take their place. Reserve: I et indledende/finale stævne, efter finalisterne er fundet, er de to hurtigste udover finalisterne reserver. Den hurtigste af de to er førstereserve, og den anden er anden-reserve. Hvis en finalist ikke kan deltager overtager reserven pladsen i finalen. Anchor: The final swimmer in a relay. Ankermand: Den sidste svømmer i en holdkap. Backstroke: One of the four competitive racing strokes, basically any style of swimming on your back. Backstroke is swum as the first stroke in the Medley Relay and second stroke in the I.M. Rygcrawl: En af de fire stilarter der konkurreres i, basalt set enhver form for svømning på ryggen. Rygcrawl bliver svømmet som den første stilart i medley-holdkap og som den anden stilart i IM. Blocks: The starting platforms located behind each lane. Minimum water depth for use of starting blocks is 4 feet. Blocks have a variety of designs and can be permanent or removable. Skamler: Startplatformen bagved hver bane. Den mindste vanddybde ved brug af startskamler er 4 (amr.) fod. Startskamler har et hav af forskellige udforminger og kan være både permanente og flytbare. Breaststroke: One of the four competitive racing strokes. Breaststroke is swum as the second stroke in the Medley Relay and the third stroke in the I.M. Brystsvømning: En af de fire stilarter der konkurreres i. Brystsvømning bliver svømmet som den anden stilart i medley-holdkap og som den tredje stilart i IM. Butterfly: One of the four competitive racing strokes. Butterfly (nicknamed FLY) is swam as the third stroke in the Medley Relay and first stroke in the I.M.

2 Butterfly: En af de fire stilarter der konkurreres i. Butterfly (også kaldt Fly) bliver svømmet som den tredje stilart i medley-holdkap og som den første stilart i IM. Championship Meet: The meet held at the end of a season. Qualification times are usually necessary to enter meet. Mesterskabs-stævne: Stævne der bliver afholdt i slutningen af en sæson. Kravtider er sædvanligvis nødvendige for at opnå deltagelse til stævnet. Championship Finals: The top six or eight swimmers (depending on the number of pool lanes) in a Prelims/Finals meet who, after the prelims are swum, qualify to return to the Finals. The fastest heat of finals when multiple heats are held. Mesterskabsfinaler: Top 6 eller 8 svømmerne (afhængigt af antallet af baner i bassinet) i et indledende/finale stævne, efter indledende er svømmet, som har kvalificeret sig til finale. Det hurtigste heat af finalerne hvis der er flere finaler. Circle Seeding: A method of seeding swimmers when they are participating in a prelims/finals event. The fastest 18 to 24 swimmers are seeded in the last three heats, with the fastest swimmers being in the inside lanes. (i.e.) Lane 4 (8-lane pool) in the final three heats. Cirkel seedning: En metode at seede svømmere når de deltager i indledende/finale løb. De hurtigste 18 til 24 svømmere er seedet i de sidste tre heats, med den hurtigste svømmer på den inderste bane (bane 4 i et 8-baners bassin) i de sidste tre heat. Clinic: A scheduled meeting for the purpose of instruction. (i.e.) Official's clinic, Coach's clinic. Clinic: Et møde med undersvisning som formål. F.eks. Official Clinic, Træner Clinic. Consolation Finals: After the fastest six or eight swimmers, the next six or eight swimmers (depending on the number of pool lanes) in a Prelims/Finals meet who, after the prelims are swum, qualify to return to the Finals. Consolations are the second fastest heat of finals when multiple heats are held and are conducted before the Championship heat. B-finale: Efter de første 6 eller 8 hurtigste svømmere, de næste 6 til 8 svømmere (afhængig af antallet af baner i bassinet) i et indledende/finale stævne som, efter indledende er svømmet, har kvalificeret sig til finalerne. B-finalen er det næsthurtigste heat af finalerne når der er flere finaler. B-finalen bliver afholdt før mesterskabsfinalen. Course: Designated distance (length of pool) for swimming competition. (i.e.) Long Course = 50 meters / Short Course = 25 meters.

3 Bane: Betegner længden (længden af bassinet) for en svømme-konkurrence. Langbane = 50 meter. Kortbane = 25 meter. Deadline: The date meet entries must be "postmarked" by, to be accepted by the meet host. Making the meet deadline does not guarantee acceptance into a meet since many meets are "full" weeks before the entry deadline. Getting entries in before the deadline is best. Deadline: Den dato som tilmeldingerne skal være datostemplet på, for at blive accepteret af arrangøren. At overholde deadline garanterer ikke at man er sikret deltagelse til stævnet da mange stævner er fuldt booket flere uger før deadline. At afsende tilmeldingerne før deadline er bedst. Deck: The area around the swimming pool reserved for swimmers, officials, and coaches. No one but an "authorized" Danish Swimming member may be on the deck during a swim competition. Bassinkant: Området omkring bassinet er reserveret svømmere, officials og trænere. Ingen andre end en af Dansk Svømning autoriseret medlem må være på bassinkanten i løbet af en konkurrence. Deck Entries: Accepting entries into swimming events on the first day or later day of a meet. Eftertilmelding: Når der bliver accepteret at man kan eftertilmelde på dagen, dvs. Første stvænedag eller en senere stævnedag. Deck Seeding: Heat and lane assignments are posted after swimmers have checked in or have scratched (indicated they will not participate in the event.) Efter-seedning: Heat og baner bliver tildelt og offentliggjort efter svømmerne er mødt ind og har frameldt løb (hvis de ønsker dette) Dehydration: The abnormal depletion of body fluids (water). The most common cause of swimmers cramps, head aches and sick feelings. Dehudrering: Den unormale udtømning af kropsvæske (vand). Den mest almindelige årsag til at svømmere kramper, hovedpine og generelt at få det dårligt. Developmental: A classification of meet or competition that is usually held early in the season. The purpose of a developmental meet is to allow all levels of swimmers to compete in a low-pressure environment. Udviklingsmæssig : En klassificering af et stævne eller konkurrence der normalt bliver afholdt tidligt i sæsonen. Formålet er at lade svømmere på alle niveauer konkurrere i et trygt miljø. Disqualified (DQ): A swimmer's performance is not counted because of a rules infraction. A disqualification is shown by an official raising one arm with open hand above their head.

4 Disklalifikation (DQ/DSQ/DISK): En svømmers opnåede resultat er ikke gyldigt pga. en lovovertrædelse. En DSQ bliver vist ved at en official hæver sin ene arm over hovedet med åben hånd. Dryland: The exercises and various strength programs swimmers do out of the water. Dryland: Øvelserne og forskellige styrketræningsprogrammer svømmerne laver på land. Entry: An individual, relay team, or club roster's event list in a swim competition. Tilmelding: En individual, holdkap eller klubbaseret tilmeldingsliste til et stævne. Entry Chairperson: The host club's designated person who is responsible for receiving, and making sure the entries have met the deadline. Tilmeldingskontaktperson: Arrangørklubbens udpegede person som er ansvarlig for at modtage og sikre at tilmeldingerne har overholdt deadline. Entry Fees: The amount per event a swimmer or relay is charged. Tilmeldingsgebyr: Afkrævet beløb pr. løb pr. svømmer eller holdkap. Entry Limit: Each meet will usually have a limit of total swimmers they can accept, or a time limit they cannot exceed. Once an entry limit has been reached, a meet will be closed and all other entries returned. Tilmeldingsgrænse: De fleste stævner har en øvre grænse for hvor mange svømmere der kan tilmeldes, eller en tidsgrænse som ikke kan overskrides. Når en tilmeldingsgrænse er nået bliver stævnet meldt udsolgt og alle andre tilmeldinger returneres. Electronic Timing: Timing system operated on DC current (battery). The timing system usually has touchpads in the water, junction boxes on the deck with hook up cables, buttons for backup timing, and a computer-type console that prints out the results of each race. Some systems are hooked up to a scoreboard that displays swimmers. EL-tid: Tidssystem der kører på strøm. Systemet har for det meste plader i vandet, bokse på kanten med kabler, knapper til backup-tider, en computer der printer resultaterne for hvert løb. Nogle systemer er forbundet med et scoreboard som viser svømmerne. (Enten med bane-nr. eller med bane-nr. og navn) Event: A race or stroke over a given distance. An event equals 1 preliminary with its final, or 1 timed final.

5 Løb: Et løb eller en stilart på en given distance. Et løb er indledende med finaler eller direkte finaler. False Start: When a swimmer leaves the starting block before the horn or gun. One false start will disqualify a swimmer or a relay team, although the starter or referee may disallow the false start due to unusual circumstances. Tyvstart: Når en svømmer sætter af fra startskamlen før pistolen eller el-starten har lydt. En tyvstart vil diskvalificere en svømmer eller en holdkap, dog kan starteren eller dommeren omstøde dommen om tyvstart pga. uregelmæssige omstændigheder. False Start Rope: A recall rope across the width of the racing pool for the purpose of stopping swimmers who were not aware of a false start. The rope is about 1/2 way on 25m pools and about 50 feet from the starting end on 50m meter pools. Tyvstartsnor: Et reb der hænger over bassinet i hele bredden, der skal stoppe de svømmere der måtte være startet selvom der var tyvstart. Rebet hænger 15 meter fra startenden. Fastest to Slowest: A seeding method used on the longer events held at the end of a session. The fastest seeded swimmers participate in the first heats followed by the next fastest and so on. Hurtigst til langsomst: En seedingsmetode som anvendes til de længere løb som bliver afholdt i slutningen af stævneafsnittet. De hurtigste svømmere deltager i første heat, efterfulgt af de næsthurtigste osv. FINA: The international rules-making organization for the sport of swimming. FINA: Den internationale svømme-organisation, som bl.a. fastsætter reglerne der svømmes efter. Finals: The final race of each event. See "Consolation Finals", "Timed Finals", etc. Finaler: Den sidste afholdelse af et løb. Se også "Consolation Finals", "Timed Finals", etc. Final Results: The printed copy of the results of each race of a swim meet. Slutresultat: Den printed kopi af resultatlisten for hvert løb i stævnet. Fins: Large rubber flipper-type devices that fit on a swimmers feet. Used in swim practice, not competition. Finner/Svømmefødder/Fødder: Svømmefødder af gummi der bruges til træning, ikke stævne.

6 Flags: Pennants that are suspended over the width of each end of the pool approximately 15 feet from the wall. Vendeflag: Signalflag der er hænger over bassinet i hele bredden 5 meter fra endevæggen i begge ender. Freestyle: One of the four competitive racing strokes. Freestyle (nicknamed Free) is swum as the fourth stroke in the Medley Relay and fourth stroke in the I.M. Fri/Crawl: En af de fire konkurrence-svømmearter. Fri bliver svømmet som den fjerde disciplin i medley-holdkap og i Individuel Medley. Goals: The short- and long-range targets for swimmers to aim for. Mål/Målsætning: De kort- og langsigtede målsætninger som svømmerne stiler efter. Goggles: Glasses-type devices worn by swimmers to keep their eyes from being irritated by the chlorine in the water. Briller/Svømmebriller: Briller der bruges til at svømme med, bl.a. for at undgå at øjnene bliver irriteret af klor i vandet. Gun (or Bell or Whistle) Lap: The part of a freestyle distance race (800 meters or longer) when the swimmer has two lengths plus five metres to go. The head lane timer rings a bell or blows a whistle over the lane of the swimmer when the swimmer is at the backstroke flags. Fløjte/Klokke signal: Når der svømmes fri distancerne 800 og 1500 meter bliver der givet signal til svømmeren når denne mangler to baner + 5 meter. Tidtageren på den pågældende bane fløjter eller ringer med en klokke når svømmer svømmer under vendeflagene igen umiddelbart efter vendingen. Heats: All of the swimmers entered in the event are divided into heats, or groups of swimmers. The results are compiled by the times swum, after all heats of the event are completed. Heats: Alle svømmere tilmeldt til et løb bliver delt op i heats, dvs. en gruppe af svømmere. Resultaterne bliver samlet når alle heats er svømmet til ende. Heat Sheet: The pre-meet printed listings of swimmers' seed times in the various events at a swim meet. Program: Programmet der viser hvert heat i hvert løb til stævnet. Horn: A sounding device. Used mainly with a fully automatic timing system.

7 Horn/El-start: En lydgivende enhed. Denne bliver typisk brugt når der er el-tid. Illegal: Doing something against the rules that is cause for disqualification. Illegal/Forbudt/Overtrædelse: Når der gores noget der er imod reglerne og som derfor fører til en diskvalifikation. IM: Individual Medley. A swimming event using all four of the competitive strokes on consecutive lengths of the race. The order must be: Butterfly, Backstroke, Breaststroke, Freestyle. Equal distances must be swam of each stroke. IM: Individuel Medley. Et løb hvor alle fire discipliner bliver svømmet i lige lange distance. Rækkefølgen skal være Butterfly, Ryg, Bryst, Fri. Der skal svømmes lige langt af hver disciplin. Interval: A specific elapsed time for swimming or rest used during swim practice. Interval: Et specifikt tidsinterval til svømning eller pause i et træningspas. Invitational: Type of meet that requires a club to request an invitation to attend the meet. Invitationsstævne: Stævnetype, hvor arrangørklubben inviterer andre klubber til at deltage. Jump: An illegal start done by the 2nd, 3rd, or 4th member of a relay team. The swimmer on the block breaks contact with the block before the swimmer in the water touches the wall. Tyvstart(holdkap): Når den 2., 3. eller 4. svømmer tyvstarter i en holdkap. Kick Board: A flotation device used by swimmers during practice. Plade: En plade der kan flyde som anvendes til træning. Lane: The specific area in which a swimmer is assigned to swim. (ie) Lane 1 or Lane 2. Bane: Det afgrænsede område som er tildelt den enkelte svømmer. F.eks. bane 1 eller bane 2. Lane Ropes: Continuous floating markers attached to a cable stretched from the starting end to the turning end for the purpose of separating each lane and quieting the waves caused by racing swimmers. Banetove: Tove udspændt mellem de to endevægge med det formål at adskille hver bane og dæmpe bølgerne.

8 Lap Counter: The large numbered cards (or the person turning the cards) used during the freestyle events 800 metres or longer. Counting is done from the end opposite the starting end. The numbers on the cards are "odd numbers" only with the final lap being designated by a bright orange card. Banetællere: De store nummererede kort (eller den person der vender disse kort) som bliver brugt når der svømmes fri-løb på 800 meter eller længere. Tællingen opgøres i den modsatte ende af startenden. Numrene på kortene er ulige numre. Det sidste kort kan være en anden farve (rød eller orange) for at tydeliggøre at det er sidste bane der svømmes nu. Leg: The part of a relay event swum by a single team member. A single stroke in the IM. Den del af en holdkap som bliver svømmet af den enkelte svømmer. En enkelt stilart i IM. Long Course: A 50-meter pool. Langbane: Et 50 meter bassin. Marshall: The official who controls the crowd and swimmer-flow at a swim meet. Den official der holder styr på publikum og svømmerne til et stævne. Meet: A series of events held in one program. En serie løb i et enkelt program. Meet Manager: The official in charge of the administration of the meet. The person directing the "dry side" of the meet. Stævneleder: Den official som er ansvarlig for stævnet. Den person der holder styr på det tørre til et stævne. Meters: The measurement of the length of a swimming pool that was built per specs using the metric system. Long course meters is 50 meters, short course meters is 25 meters. Meter: Måleenheden som angiver hvor langt et bassin er. Langbane er 50 meter og kortbane er 25 meter. Officials: The certified adult volunteers who operate the many facets of a swim competition. Officials: De udddannede voksne frivillige som sørger for at holde styr på de mange facetter af et stævne. Pace Clock: The electronic clocks or large clocks with highly visible numbers and second hands, positioned at the ends or sides of a swimming pool so the swimmers can read their times during warmups or swim practice. Pace-ur: De elektroniske ure eller store ure med tydelige tal og sekundvisere ophængt i enden eller siden af bassinet så svømmerne kan holde styr på deres tider i opvarmningen eller til træning.

9 Paddle: Colored plastic devices worn on the swimmers hands during swim practice. Padler(håndplader/håndpadler) : Farvede plastic-ting som svømmere sætter på hænderne til træning. Practice: The scheduled workouts swimmers attend with their swim team/club. Træning: De programlagte træninger som svømmerne deltager i med deres hold eller klub. Psyche Sheet: An entry sheet showing all swimmers entered into each individual event but not their lanes. Sometimes wrongly referred to as a "Heat Sheet" or meet program. However, a heat sheet would show not only every swimmer in an event, but also what heat and lane they are swimming in. Startliste: Et program der viser alle svømmere til et stævne i alle deres løb men ikke viser deres banetildeling. Ikke at forveklse med det rigtige program som også viser baneinddelingen. Pull Buoy: A flotation device used for pulling by swimmers in practice. Pull buoy: En flydende ting der anvendes af svømmerne når der skal trænes arm. Qualifying Times: Published times necessary to enter certain meets, or the times necessary to achieve a specific category of swimmer. Kravtider: Offentliggjorte tider der skal opnåes for at man kan stille op til et stævne, eller for at blive tildelt en speciel kategori. Ready Room: A room pool side for the swimmers to relax before they compete in finals. Last Call Rum: Det rum tæt ved startblokkene hvor finale-svømmere kan slappe af før finaler. Referee: The head official at a swim meet in charge of all of the "Wet Side" administration and decisions. Overdommer: Overdommere som administrerer alle de våde ting ting til stævnet. Relays: A swimming event in which four swimmers participate as a team. Each swimmer completes an equal distance of the race. There are two types of relays: 1.) Medley relay - One swimmer swims Backstroke, one swimmer swims Breaststroke, one swimmer swims Butterfly, one swimmer swims Freestyle, in that order. (2.) Freestyle relay - Each swimmer swims freestyle.

10 Holdkap: Et løb hvor fire svømmere stiller op som et hold. Hver svømmer svømmer hver den samme distance. Der er to typer af holdkap: 1) Medley holdkap en svømmer svømmer rygcrawl, en svømmer svømmer brystsvømning, en i butterfly og en svømmer fri, i den rækkefølge. 2) Fri holdkap hver svømmer svømmer fri. Sanctioned Meet : A competition that is approved by the sport governing body in which it is held. The competition must be conducted according to that nation s swimming rules and FINA rules. All participants, including coaches, athletes and officials, must be members of a sport governing body for the sanction to be valid. Scratch: To withdraw from an event after having declared an intention to participate. Some meets have scratch deadlines and specific scratch rules, and if not followed, swimmer can be disqualified from remaining events. Seed: Assign the swimmers heats and lanes according to their submitted or preliminary times. Seedning: Tildeler svømmere heats og baner i henhold til deres tilmeldte eller opnåede tider. Senior Meet: A meet that is for senior level swimmers and is not divided into age groups. Qualification times are usually necessary and will vary depending on the level of the meet. Senior stævne: et stævne som er for senior svømmere og ikke er inddelt i aldersgrupper. Kravtider er for det meste nødvendigt, og vil variere afhængig af stævnets niveau. Short Course: A 25-meter pool. Kortbane: Et 25 meter bassin. Split: A portion of an event that is shorter than the total distance and is timed. (i.e.) A swimmer's first 50 time is taken as the swimmer swims the 100 race. It is common to take multiple splits for the longer distances. Split: En del af løbet som er kortere en den totale distance men som der tages tid på. F.eks. tages der tid på den første 50 meter når svømmere svømmer et 100 meter løb. Det er normalt at der tages flere splittider på længere distancer. Start: The beginning of a race. The dive used to begin a race. Start: Starten i et løb. Et løb startes normalt med et startspring, i rygcrawl startes der dog med en rygcrawlstart.

11 Starter: The official in charge of signalling the beginning of a race and insuring that all swimmers have a fair take-off. Starter: Den official som styrer startsignalet, og som sikrer at alle svømmere har en fair start. Step-Down: The command given by the Starter or Referee to have the swimmers move off the blocks. Usually this command is a good indication everything is not right for the race to start. Ned af skamlerne : Den kommando der gives af starteren eller overdommeren for at få svømmerne til at gå ned af startskamlerne for at afbryde starten. Er normalt en god indikation på at noget ikke er som det skal være i forbindelse med en start. Stroke: There are 4 competitive strokes: Butterfly, Backstroke, Breaststroke, Freestyle. Stilart: Der er fire konkurrence-svømme-arter: Butterfly, Rygcrawl, Brystsvømning, Fri/Crawl Stroke Judge: The official positioned at the side of the pool, walking the length of the course as the swimmers race. If the Stroke Judge sees something illegal, they report to the referee and the swimmer may be disqualified. Banedommer: De officials som er på siden af bassinet, mens de går frem og tilbage og bedømmer svømningen mens svømmerne svømmer. Ser banedommeren noget ureglementeret rapporteres det til overdommeren og svømmeren kan blive diskvalificeret. Submitted Time: Times used to enter swimmers in meets. These times must have been achieved by the swimmer at previous meets. Tilmeldingstid: Den tid der anvendes når svømmerne tilmeldes til et stævne. Disse tider skal svømmeren have svømmet ved en tidligere lejlighed. Swim-A-Thon: The "Fund Raiser" trademarked by swimming for local clubs to use to make money. Sponsorstævnet Swim-off: In a Prelims/Finals type competition, a race after the scheduled event to break a tie. The only circumstance that warrants a swim-off is to determine which swimmer makes finals or an alternate, otherwise ties stand. Omsvøm: I et indledende/finale stævne er der omsvømningen hvis to svømmere har den same tid, men der kun er plads til en af dem i en finale.

12 Taper: The resting phase of a senior swimmer at the end of the season before the championship meet. Age group swimmers do not taper. Junior swimmers might taper. Senior swimmers do taper. Team Records: The statistics a team keeps, listing the fastest swimmer in the clubs history for each age group/each event. Klubrekorder: Angiver den hurtigste svømmer i klubbens historie i hvert løb i hver aldersgruppe. Timed Finals: Competition in which only heats are swum and final placings are determined by those times. Direkte finaler: Stævner hvor der kun svømmes heats og den endelige placering afgøres af tiderne svømmet her. Time Standard: A time set by a meet manager or governing body that a swimmer must achieve for qualification or recognition. Kravtider: se Qualifying times. Timer: The volunteers sitting behind the starting blocks/finish end of pool, who are responsible for getting watch times on events and activating the backup buttons for the timing system. Tidtager: De frivillige der sidder bag startskamlerne, som er ansvarlige for stopur-tider og back-uptider til den elektroniske tidtagningssystem. Time Trial: A local event or series of events where a swimmer may achieve or better a required time standard. Time Trial: Et lokalt stævne eller en række af stævner hvor en svømmer kan opnå eller forbedre en given tid. Touch Pad: The removable plate (on the end of pools) that is connected to an automatic timing system. A swimmer must properly touch the touchpad to register an official time in a race. El-plader/Tidtagningsplader: De flytbare plader (i enden af bassinet) som er forbundet til det automatiske tidtagningssystem, En svømmer skal røre pladen rigtigt for at tiden bliver registreret og bliver official. Unattached: An athlete member who competes, but does not represent a club or team. (abbr. UN) Danish swimming does not recognize this FINA word. It is used widely the rest of the world.

13 Unofficial Time: The time displayed on a read out board or read over the intercom by the announcer immediately after the race. After the time has been checked, it will become the official time. Uofficiel tid: Tiden der bliver vist på tidtavlen eller bliver annonceret af speakeren. Forbliver uofficiel indtil den er erklæret officiel af overdommeren (ved at denne godkender løbet) Warm-down: Also called cool down. The recovery swimming a swimmer does after a race when pool space is available. Udsvøm: Når svømmeren køler ne defter et løb hvis der er mulighed for dette kaldes udsvøm Warm-up: The practice and "loosening-up" session a swimmer does before the meet or their event is swum. Opvarmning: Den træning, opvarmning og løsnen-op som svømmeren udfører før stævnet eller før deres løb.

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

Programme WOC DENMARK. WOC Tour. July 30 - August 5, 2006. 47106 WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM

Programme WOC DENMARK. WOC Tour. July 30 - August 5, 2006. 47106 WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM Programme WOC DENMARK 1.-5. august 2006 WOC Tour July 30 - August 5, 2006 47106 WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM WOC Tour July 30 - August 5, 2006 INDHOLD CONTENTS Velkommen til WOC Tour 2006...

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio OWNER S MANUAL

DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio OWNER S MANUAL DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio OWNER S MANUAL Multi-language Manual: English... 4 Dansk... 17 Deutsch... 30 Français... 45 Norsk... 58 Declaration of Conformity... 71 DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio Table of

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : DENMARK EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Læs mere

ENGLISH...PAGE 01 DANISH...PAGE 35 GERMAN. PAGE

ENGLISH...PAGE 01 DANISH...PAGE 35 GERMAN. PAGE VENTUS W831 ENGLISH.....PAGE 01 DANISH....PAGE 35 GERMAN. PAGE 68 0 This Operation Manual is part of this product and should be kept in a safe place for future reference. It contains important notes on

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA INDHOLD ANBEFALINGER... 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 DIMENSIONER... 4 INSTALLATION... 5 BRUG... 15 VEDLIGEHOLD... 17 INDEX RECOMMENDATIONS AND

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

CENTER Nr. 2 Marts 2014

CENTER Nr. 2 Marts 2014 HANSTHOLM CENTER TA ET BLAD, DET ER GRATIS Nr. 2 Marts 2014 NEWS New School The school has moved to Ræhr. Both teachers and pupils seems happy with the change. Maria på oplevelse Lille Maria var sammen

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Grenaa Gymnasium IB WORLD SCHOOL. GUIDE 2009 STX - HF - IB

Grenaa Gymnasium IB WORLD SCHOOL. GUIDE 2009 STX - HF - IB Grenaa Gymnasium IB WORLD SCHOOL. GUIDE 2009 STX - HF - IB 2 GG IB WORLD SCHOOL grenaa gymnasium Grenaa Gymnasium N.P. Josiassensvej 21 DK - 8500 Grenaa +45 8758 4050 Fax: +45 8758 4060 E-mail: gg@grenaa-gym.dk

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere