JAZZDANMARK ÅRSBERETNING FOR DE ENKELTE PROJEKTER I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAZZDANMARK ÅRSBERETNING FOR 2008... 3 DE ENKELTE PROJEKTER I 2008... 10"

Transkript

1 Årsberetning 2008

2 2 JAZZDANMARK ÅRSBERETNING FOR Hovedaktiviteter... 3 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold... 3 Særlige aktiviteter og projekter... 4 Den overordnede økonomiske udvikling i Sekretariatet i Væsentlige budgetafvigelser i International Jazz Lancering... 8 Rochester International Jazz Festival... 8 Europe Jazz Network... 9 DVD projektet... 9 Focus... 9 Forbrugsudgifter og husleje... 9 Imødegåelse af merudgifter... 9 DE ENKELTE PROJEKTER I Dynamisk pulje Ung Jazz Årets Spillested Det danske Jazznetværk DMA YNJC Europe Jazz Networks generalforsamling i København Le JazzDanois på Maison du Danemark Summer Session FOCUS SPOT Copenhagen Jazz Festival in Berlin Rochester International Jazz Festival (RIJF) Messer... 16

3 3 JazzDanmark Årsberetning for 2008 Hovedaktiviteter JazzDanmark arbejder for at sikre dansk jazz de bedste udfoldelsesmuligheder både i Danmark og i udlandet. Dette sker i en blanding af rådgivning og vejledning, etablering af koncertaktiviteter i ind- og udland samt ved direkte støtte til musikalske aktiviteter. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2008 blev året, hvor Kunstrådets Musikudvalg efterkom et mangeårigt ønske fra Dansk Jazz Forbund om indgåelse af en fireårig driftsaftale. Efter at have ageret på baggrund af etårige bevillinger, og i en politisk virkelighed, der efter Fogh regeringens tiltrædelse i 2001, i lange perioder har været præget af en konstant fare for at blive nedlagt, kan de nye firårige aftaler kun ses som et udtryk for, at jazzens genreorganisation, nu er endeligt accepteret som værende den naturlige samarbejdspartner for Musikudvalget og Kunststyrelsen i deres arbejde med at støtte og formidle dansk jazz. Driftsaftalen, der blev udarbejdet over en periode fra begyndelsen af foråret 2008 til den endelige underskrivelse i december, har givet JazzDanmark anledning til at formulere en sammenhængende strategi for de kommende fire år, hvor også Musikudvalgets ønsker og kulturpolitiske ambitioner er taget med i betragtning. At der nu kan planlægges over en mangeårig horisont og i samarbejde med Kunststyrelsen, giver JazzDanmark et nyt fundament for indgåelse af varige aftaler og projektforløb med vores samarbejdspartnere såvel i Danmark som i udlandet. Endvidere giver kontraktformen Musikudvalget et redskab til at følge med i og vurdere de aktiviteter, der sættes i gang, blandt andet fordi der er redegjort for aktivitetens udvikling og målbarhed i kontrakten. Driftsaftalens fordeling af opgaver og kompetence mellem JazzDanmark og Kunststyrelsen har givet en klar definition af de roller og gensidige forpligtigelser, der eksisterer organisationerne i mellem, hvilket der længe har været behov for. Resultaterne er da heller ikke udeblevet, idet JazzDanmark i begyndelsen af 2009 er blevet tilbudt at løse flere internationale opgaver i tæt samarbejde med Kunststyrelsen. - Blandt andet etablering af nye turnéruter gennem de østeuropæiske EU-lande og festligholdelsen af 50-års jubilæet for etablering af diplomatiske forbindelser mellem Danmark, Norge, Sverige og Sydkorea. Begge aktiviteter fokuserer på, at få dansk og nordisk jazz sat på verdenskortet. Musikerne, der deltager på den planlagte udendørs jazzfestival i Seoul i begyndelsen af maj og på Sydkoreas store internationale jazz festival, Jarasum, i oktober 2009, vil få tilbudt at turnere videre til Kina for at sikre fremstødet så stor eksportmæssig gennemslagskraft som muligt. De to aktiviteter gennemføres således ved siden af den fireårige driftsaftales bevilling, idet hovedparten af midlerne kommer fra International Koordination i Kunststyrelsen. Men aktiviteterne hænger sammen med de strategier, JazzDanmark har lagt for de kommende års jazzeksport. Eksemplet illustrerer på bedste vis de fordele, der ligger i et samarbejde på de nye vilkår. De 4-årige kontrakter vil blive evalueret undervejs og årligt blive justeret, så den nødvendige dynamik i JazzDanmarks projektportefølje bevares over de kommende fire år.

4 4 Indgåelsen af den 4-årige kontrakt markerer på flere måder en ny epoke i organisationens historie, og det var derfor naturligt, at bestyrelsen og repræsentantskabet benyttede denne lejlighed til at foretage et navneskifte for organisationen. Dansk Jazz Forbund blev i 1997 stiftet som en fusion af Det Danske Jazzcenter og Den Danske Jazzkreds, og af den grund kom ordet forbund til at indgå i organisationens navn. Nu, mere end ti år senere, er organisationen ikke længere en sammensmeltning af to separate organisationer, men en moderne genreorganisation med selvstændig vision og strategi, der er tilpasset de udfordringer, vi i 2009 står overfor, når dansk jazz skal promoveres i Danmark og i udlandet. Endvidere associerede navnet Dansk Jazz Forbund enten til en fagforening eller en medlemsorganisation, hvilket ikke er i overensstemmelse med organisationens virke. JazzDanmark blev valgt som et navn, der på en fin måde karakteriserer en moderne genreorganisation, som har til formål at støtte og udvikle jazzgenren nationalt og internationalt. Som en del af processen omkring den nye aftale besluttede Kunstrådets Musikudvalg, at man ikke længere ønskede at udpege et bestyrelsesmedlem til JazzDanmarks bestyrelse. I forbindelse med vedtagelsen af organisationens nye vedtægter blev proceduren for valg til bestyrelsen derfor ændret, så repræsentantskabet fremover selv vælger samtlige 7 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Særlige aktiviteter og projekter I 2008 markerede to projekter sig helt centralt. Afholdelsen af Europe Jazz Networks generalforsamling og den samtidige afholdelse af den nordiske talentkonkurrence Young Nordic Jazz Comets i København var store og spændende opgaver, hvor 120 jazzprofessionelle fra hele Europa - indlogeret på hotellerne Kong Arthur og Ibsens - deltog i konferencer, koncerter, workshops og sight seeing-ture i København. JazzDanmark var vært for begge arrangementer og havde et meget fint samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen, der dannede den fysiske ramme om både møderne og afholdelsen af den nordiske konkurrence. På den måde opnåede vi et samspil mellem netværksfolkene fra festivaler, klubber og organisationer i Europa og de unge nordiske musikere. Flere af de unge orkestre blev som følge heraf hyret til jobs i udlandet. Gæsterne blev præsenteret for dansk jazz både i Copenhagen JazzHouse, på Jazz Club Logo og via en større koncert, som JazzDanmark arrangerede på Halvandet i Københavns havn. Det blev fire meget udbytterige dage, og vi har efterfølgende modtaget meget ros fra de europæiske organisationer. Vi var da også heldige med vejret og med, at al logistik under arrangementet fungerede upåklageligt. Det er både i nordisk og europæisk sammenhæng vigtigt, at vi får vist vores evne til at organisere og giver et godt indtryk af Danmark og dansk jazz. Erfaringerne fra arrangementet kan vi bruge, når vi fremover skal arrangere større internationale jazzbegivenheder i Danmark. Et tredje stort projekt, der nu er gået ind i sin sidste fase er Den Internationale Jazzlancering, som vi har huset gennem de seneste tre år. Generelt har projektet givet en masse nyttig viden om målrettet musikeksport og de tre spydspidser, der oprindeligt blev valgt, har på hver deres måde fået meget ud af lanceringen. En endelig evaluering af projektet er under udarbejdelse. Det står imidlertid klart, at JazzDanmark fremover bør være varsom med at huse projekter, hvor det økonomiske og styringsmæssige grundlag

5 5 udgøres af en bred kreds af organisationer med mange forskellige politiske dagsordener. Det har undervejs været svært og i nogle tilfælde umuligt at inddrive de beløb, som organisationerne fra begyndelsen havde forpligtiget sig til at bidrage med for at deltage i projektet, og flere organisationer sprang fra undervejs enten på grund af økonomiske vanskeligheder eller på grund af, at deres medlemmer ikke var blandt de tre valgte spydspidser. For at dette ikke skulle gå ud over musikerne i lanceringen, besluttede JazzDanmarks bestyrelse at dække projektets omkostninger i forventning om, at de øvrige organisationer, der stadig var med i styregruppen i 2008, ville bidrage med beløb, der kunne afslutte lanceringen på en for musikerne ordentlig måde. JazzDanmarks forventede bidrag til lanceringen i 2008 var oprindeligt kr., men blev således reelt på kr., idet betalingerne fra de øvrige organisationer udeblev. Vi har dog på denne måde sikret de to første spydspidser en ordentligt afslutning på deres forløb og også givet den sidste spydspids JazzKamikaze, der blev valgt et år senere, mulighed for at kunne afslutte deres lanceringsperiode som planlagt i Af JazzKamikazes lanceringsbudget for 2009 har JazzDanmark således lovet at dække halvdelen af lanceringsbudgettet på kr. Orkesteret er imidlertid nødt til selv at bede de andre lanceringsorganisationer om at betale det resterende beløb, da JazzDanmark efter gentagende henvendelser ikke kan få de tilbageværende tre organisationer til at være medbetalende. Ugifter til International Jazz Lancering Anker Anderskov Kamikaze Bruttotrup Booking/Promotion I figuren herover er vist de direkte udgifter til musikerne, som primært har været rejse- og opholdsudgifter samt honorarstøtte til at supplere de udenlandske honorarer, der ofte ligger under de danske tariffer. Endvidere er vist udgifterne til bruttotruppens promovering, hvilket blandt andet dækker udgivelse af en kompilerings-cd med alle kunstnerne. Også projektleder, Jesper Graugaards, omfattende booking- og promotionarbejde ses som en af projektets store aktiviteter, hvilket skabte et helt nyt fokus fra udlandets side på, hvad der rører sig på den danske jazzscene. Dette arbejde har haft stor betydning for spydspidskunstnerne, men også for bruttotruppen og dansk jazz s internationale omdømme generelt.

6 6 En fjerde væsentlig aktivitet i 2008 var afholdelsen af Summer Session, der for første gang var nødt til at rykke fra Vallekilde Højskole til Vrå i Nordjylland. Der var heldigvis allerede på et tidligt tidspunkt en meget stor deltagerinteresse, hvilket resulterede i et meget vellykket stævne med et fantastisk hold af internationale lærer. Personalet på Vrå Højskole gjorde en stor indsats for at tilfredsstille alle de mange forskellige behov, der opstod spontant i løbet af ugen, men de fysiske rammer blev efterfølgende af deltagerne ikke vurderet lige så velegnede som faciliteterne på Vallekilde, og det blev på denne baggrund besluttet at flytte stævnet tilbage til Vallekilde Højskole i Den overordnede økonomiske udvikling i 2008 Som det ses af figuren herunder, svarede 2008 indtægtsmæssigt til At disse to år ikke når op på niveauet for 2006 skyldes primært, at vi i 2007 ikke fik deltagerbetalinger i forbindelse med det aflyste Summer Session, og at vi i 2008 ikke fik de forventede tilskud til den Internatonale Jazz Lancering og til Jazz Live DVD-projektet. Indtægter for JazzDanmark Milioner kr Fordelingen af midler mellem indenlandske og internationale aktiviteter havde i 2008 en overvægt til fordel for det internationale arbejde. Der har været og er fortsat en forventning fra politisk side om, at JazzDanmark står for et omfattende og målrettet eksportarbejde, hvilket både inkluderer aktiviteter som International Jazz Lancering, eksportfremstød i USA og Kina, den årlige danske jazzkoncertrække i Paris og Young Nordic Jazz Comets, men også økonomisk støtte til international musikudveksling og turnéstøttet varetaget i Dynamisk Pulje. På næste side ses den relative fordeling af internationale og nationale aktiviteter i 2008.

7 7

8 8 Sekretariatet i blev også året, hvor sekretariatets struktur blev fornyet, så den hidtidige opdeling af kompetenceområderne indland og udland blev brudt. Grunden til dette var, at projektleder, Christian Dalgas, fik nyt arbejde hos Copenhagen Jazz Festival, og at en ny projektleder, Kaja Jacobsen, derfor blev ansat i juni Kajas kompetencer dækker både etablering af en ny webplatform for JazzDanmark og projektledelse i bredere forstand. Dette gav anledning til at oprette en matrix-stuktur for sekretariatets opgaveløsning, hvor én medarbejder er ansvarlig for det enkelte projekt, men hvor alle medarbejdere er involveret i projektet på forskellige ansvarsniveauer. Strukturen sikrer, at kompetencen inden for det enkelte projekt altid opbygges og deles af flere end én medarbejder, og at organisationen fremover altid vil have en kompetencemæssig backup, hvis en medarbejder bliver langvarigt syg eller søger en ny stilling. Væsentlige budgetafvigelser i 2008 International Jazz Lancering Projektet har som nævnt været svært at håndtere, idet flere af de oprindelige projektdeltagere er faldet fra undervejs. For at International Jazz Lancering kunne leve op til de forpligtigelser omkring treårige projektforløb, der var aftalt med de tre spydspidser, har JazzDanmark båret det fulde økonomiske ansvar for projektet i JazzDanmark har således betalt kr. mod forventet kr. til projektet i Samlet set står vi med et merforbrug på ca kr. for lanceringen i Projektet har stadig et tilsagn om tilskud fra DJBFA på i alt kr. Disse penge er ikke blevet indbetalt til projektet, og JazzDanmark har derfor opfordret til, at DJBFA indbetaler beløbet så hurtigt som muligt. Endvidere har JazzDanmark bedt DAF og DMF genoverveje at bidrage til projektets udgifter i 2008 på trods af tidligere afslag. Lotte Anker og Jacob Anderskov afsluttede deres lanceringsforløb i 2008, men JazzKamikaze, der blev valgt som spydspids et år senere, har lovning på at afslutte deres forløb i Idet JazzKamikaze i 2008 fik kr. i forskud på deres 2009 lanceringsbudget, resterer der en betaling til orkestret på kr., for at de kan opnå de oprindeligt lovede kr. i JazzDanmark har i den forbindelse meddelt JazzKamikaze, at de naturligvis kan beholde de kr., som de allerede har fået udbetalt, men at de resterende kr. må anses for et mellemværende mellem orkesteret og de fire tilbageværende lanceringsorganisationer. JazzDanmark vil derfor udbetale JazzKamikaze yderligere kr. (en fjerdedel af kr.) i 2009, men vil lade det være op til orkestret selv at bede DMF, DAF og DJBFA om de sidste i alt kr. Først når JazzKamikaze har modtaget disse penge, vil alle projektets forpligtigelser over for spydspidserne være indfriet. Rochester International Jazz Festival På trods af støtte fra Nordisk Kulturfond var hver af de nordiske lande nødt til at bidrage med et beløb for at gennemføre fremstødet Nordic Jazz Now i Rochester og i New York. Projektet har åbnet væsentlige kontakter, og Rochester International Jazzfestival booker i 2009 på eget initiativ nordiske orkestre uden støtte. Der var fra JazzDanmarks side i 2008 et bidrag til projektet på ca kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldtes at de nordiske lande besluttede at lave et større samlet fremstød i 2008 end oprindeligt budgetteret.

9 9 Europe Jazz Network Oprindeligt budgetteredes ud fra en betragtning om, at alle tilskud til projektet skulle samles hos JazzDanmark, der så skulle afholde alle udgifter. Af hensyn til EU's støtteregler måtte budgettet imidlertid splittes op, så Europe Jazz Network, der modtager EU støtte, betalte ca. halvdelen af projektudgifterne direkte. At det oprindelige budget således ikke blev fulgt, skyldes derfor denne opdeling af budgettet mellem JazzDanmark og EJN. For JazzDanmarks vedkommende opnåedes et mindre forbrug på ca kr. i forhold til de aktiviteter, vi endte med at skulle betale direkte. DVD projektet Dette projekt, der blev igangsat i 2007, har i 2008 kunnet etableres som et selvstændigt projekt, hvilket er positivt. Projektet var oprindeligt tiltænkt at skulle være udgiftsneutralt for JazzDanmark, men da det ikke lykkedes at skaffe tilstrækkelig ekstern finansiering, måtte JazzDanmark dække projektets afholdte udgifter til produktionen af dvd-materialet. Dette har givet JazzDanmark et merforbrug på ca kr. i Focus I år blev Focus-projektet, der har til formål at skabe baggrund for og støtte musikaktiviteter i den nye kommunale struktur, koncentreret om Lars Møllers store projekt 360, hvor The Orchestra i samspil med Storstrøms Kammerensemble afholdt flere koncerter rundt omkring i landet. Projektet opfyldte alle krav til et Focus-projekt, men på grund af stor aktivitet på andre områder, var dette det eneste Focus-initiativ, der blev sat igang i Der var derfor et mindre forbrug på kr. på projektet. Forbrugsudgifter og husleje Udgifterne til el, vand og varme steg markant i 2008, hvilket primært må tilskrives de stigende energipriser. Der var således et merforbrug på el, vand og varme i 2008 på kr. Nordea ejendomme har derudover varslet huslejeforhøjelser på samlet ca kr. fordelt på de kommende fire år. Hvilket betyder en årlig stigning på ca kr. for hele lejemålet. På baggrund af dette har vi varslet de øvrige lejere på etagen, WMD, Radio Jazz og Cultures, en stigning i husleje samt i deres bidrag til forbrugsudgifter. Imødegåelse af merudgifter For at imødegå det førnævnte merforbrug er der i 2008 i alt sparet ca kr. på administrationsudgifterne. En hensættelse på kr., der oprindeligt var reserveret til reetablering ved flytning, er blevet frigivet til støtte for projekterne, og flere aktiviteter er forsøgt udgiftsmæssigt holdt på niveau under budgettet for Den stramme udgiftsstyring har dækket størstedelen af de nævnte merudgifter på i alt ca kr. Årets resultat vil dog medføre en negativ egenkapital på kr., der inddækkes ved besparelser på budgettet for Dette vil dog ikke medføre en nedgang i aktivitetsniveauet i 2009, da vi sideløbende har indgået aftaler om at løfte flere internationale projekter for Kunststyrelsen uden for den oprindeligt fastsatte ramme. Der er foreløbigt tale om projekter for omkring kr. initieret af International Koordination. Der er forventning om, at JazzDanmark efter 2009 igen vil have opbygget en mindre, positiv egenkapital.

10 10 De enkelte projekter i 2008 Dynamisk pulje Dynamisk Puljes skal sikre, at flest mulige, kunstnerisk væsentlige, internationale projekter og turneer, initieret af danske musikere kan opnå en så substantiel støtte, at projektet kan realiseres. Dynamisk Puljes midler til international transportstøtte er frie midler, som danske musikere kan søge til at realisere egne projekter og ideer, som kan være med til at styrke deres position på det internationale marked. Dynamisk Pulje støtter fortrinsvis transport og ophold i udlandet. Budgettet for Dynamisk Pulje 2008 var fordelt således, at der til støtte af internationale solister, var afsat kr ,- og kr ,- til international transportstøtte. I 2008 var der 149 ansøgninger, men 3 ansøgninger kunne ikke behandles, da de ikke faldt ind under puljens kriterier. Af de 146 ansøgninger, der blev behandlet af udvalget, opnåede 103 støtte. De støttede projekter modtog mellem 30 % og 70 % af det ansøgte beløb. De uddelte midler afstedkom i alt 448 koncerter med danske musikere i udlandet og med udenlandske solister i Danmark. Som det fremgår af tabel 1 herunder blev der i 2008 uddelt støtte for i alt kr , men der blev i alt ansøgt om kr Der er således fortsat et stort behov for at få tilført midler til musikernes egne internationale projekter. Relevante tal, der beskriver udviklingen i dynamisk Pulje er gengivet i tabellen herunder. Tabel Ansøgte beløb i kr Bevilliget beløb i kr Budget i kr Geografisk fordeling af transportstøtte (antal koncerter): Norden Europa USA Kina Resten af verden I alt Som det fremgår af tallene, er der gennem de seneste 5 år sket en markant udvikling i dynamisk pulje, hvad angår antallet af koncerter i udlandet. Dette skyldes primært, at de ansøgninger, der modtages indeholder længere turneer med flere koncerter, hvilket giver en bedre udnyttelse af transportstøtten. En nedre grænse for at kunne opnå støtte er 3

11 11 koncerter, men tendensen til at ansøgningerne indeholder langt flere end de 3 koncerter er markant stigende. Som det fremgår af figuren herunder, er der naturligvis også en sammenhæng mellem omfanget af de støttemidler, der bliver bevilliget, og antallet af koncerter. Bevillinger og udenlandske koncerter Kr Antal koncerter Bevilliget beløb i kr. Antal koncerter i alt Dynamisk Puljeudvalget bestod i 2008 af Per Goldschmidt, Trine-Lise Væring, Anders Banke og Mads Bærentzen. I begyndelsen af 2009 afgik Anders Banke og Mads Bærentzen efter tur og blev afløst af Lotte Anker og Anders Mogensen. Ung Jazz 2008 Semifinalerne blev i 2008 afholdt i Skive Jazzklub og på Dexter i Odense. Generelt var fremmødet godt, og der blev gjort mere ud af presseomtalerne og arrangementerne end tidligere. Det er en god strategi at få turneret semifinalerne, og at klubberne skal kvalificere sig til et Ung Jazz arrangement. En mærkbar øget interesse for både deltagere og finalister er resultatet af dette, og i 2009 afholdtes der semifinaler i Tversted Jazzydays og Sønderborg Jazzklub. Vinder af Ung Jazz 2008 blev Magnus Fra Gården, der senere har gjort stort indtryk på publikum blandt andet på 12 points festival i Dublin. Årets Spillested 2008 Tversted Jazzy Days blev kåret som det bedste jazzspillested i Tversted Jazzy Days fik prisen for deres utrættelige arbejde med at præsentere jazz af høj kvalitet og deres unikke evne til at give publikum og de optrædende musikere oplevelser langt ud over det sædvanlige. Derudover får de prisen for deres visionære og engagerede arbejde i lokalmiljøet. Prisuddelingen er hvert år både et tilløbsstykke for lokalmiljøet og en begivenhed, der genererer meget presseomtale. Når man skal se på belønningen, er pengene formentlig ikke det, der gør den allerstørste forskel, men den opmærksomhed, der følger med, er i høj grad med til at styrke indsatsen ude på de lokale jazz-oaser.

12 12 Det danske Jazznetværk Netværksarbejdet i Danmark er generelt godt og meningsfuldt. Der er et vigtigt forum for dialog mellem JazzDanmark, spillestederne og klubberne. Netværket mødtes dog kun en gang i nemlig i Herning i september. Grunden til dette var, at det var svært at finde et tidspunkt for møde nummer 2, der kunne samle tilpas mange deltagere. Mødefrekvensen bærer præg af, at mange har ganske travlt i deres hverdag, og at hovedparten af spillestederne, der deltager i møderne, er ildsjæle og frivillige, der ikke er aflønnede. Vi flytter møderne rundt i landet, og når vi kommer til yderområder som f. eks Herning eller Helsingør, hvor rejsetiden er lang, kan der være større frafald end normalt. DMA Beslutningen om at afvikle DMA 2008 blev taget på et ret sent tidspunkt, der resulterede i, at selve begivenheden blev afviklet i starten af juni. I forhold til udgivelser året før var det ikke så hensigtsmæssigt for de involverede pladeselskaber. Bekymringen var, at Spin off effekten måske ikke ville blive så stor som ønsket. Der var uenighed blandt pladeselskaberne om, hvorvidt det var en god idé at afholde et DMA så sent på året, men erfaringerne viser, at det er meningsfuldt at fastholde DMA jazz som en væsentlig begivenhed på den danske jazzscene. Juryarbejdet forløb helt uden komplikationer. Juryen bestod af 6 kompetente personer, der repræsenterede vidt forskellige tilgange til jazzen og dækkede så at sige alle stilarter. Copenhagen JazzHouse var under ombygning helt op til og på selve dagen. Det medførte udfordringer i forhold til prøverne forud for afviklingen, idet håndværkerne ikke var færdige til tiden. På trods af denne helt særlige situation medførte dette dog kun begrænsede afviklingsmæssige problemer. Alle de medvirkende havde stor forståelse for de vilkår, de arbejdede under, og alle gjorde en kæmpe indsats for at få det til at glide. Et nyombygget Copenhagen JazzHouse skabte en virkelig fin ramme om DMA en, og Lennart Ginman klarede sin opgave som konferencier helt fantastisk især set i lyset af, at han slet ikke havde haft mulighed for at prøve hverken sceneskift, cues, lys, video mm. Publikum reagerede meget positivt på, at DMA en kom hjem til Copenhagen JazzHouse igen. Da det samtidig markerede åbningen af det nye JazzHouse, fik begivenheden endnu mere mening. Vi var i en situation, hvor vi på grund af det manglende samarbejde med DR og færre ressourcer på sekretariatet manglede manpower til pressearbejdet. Dette arbejde vil blive styrket væsentligt med vores nye medarbejder på sekretariatet. Vi går allerede nu igang med at lave en presseplan for 2009 begivenheden og er enige om, at der skal sættes væsentligt mere målrettet ind end tidligere. DMA 2008 fik tilskud fra følgende organisationer: DMF, DJBFA, Kopifon og DAF. Derudover har IFPI bidraget med statuetter til en værdi af cirka kr. YNJC 2008 Young Nordic Jazz comets blev i 2008 afholdt i forbindelse med Europe Jazz Networks generalforsamling.

13 13 Der var arrangeret showcase koncerter for de deltagende orkestre dagen før konkurrencen. Showcasene foregik i Huset, hvor der på 3 etager blev spillede ung nordisk jazz. Set i forhold til tidligere år, var 2008 finalen i København et løft i den rigtige retning. Vi fik eksponeret de unge musikere, og de fik mulighed for at vise bare lidt mere af, hvad de går og laver til daglig. Finalen blev huset af RMC og foregik fredag eftermiddag sammen med EJN seminaret på RMC. Super gode faciliteter en god koncertsal men samme problem som normalt. Det er svært at trække publikum til sådan en begivenhed. Flere journalister og Radio Jazz bakkede rigtig godt op om konkurrencen. Deltagernes tilbagemeldinger har været generelt meget positive, og det var en rigtig beslutning at afholde konkurrencen sammen med EJNs generalforsamling. Der blev delt YNJC T-shirts ud til alle medlemmer i EJN, og vi har på den måde brandet begivenheden langt ud over Nordens egne grænser. Vinderen blev K-TRIO fra Reykjavik. YNJC samarbejdede efterfølgende med NORDJAZZ, der er et initiativ støttet af Kultur Kontakt Norden, som har til formål at turnere nordisk jazz under vinterjazzen. K-TRIO fik en rigtig god Vinterjazz turné, og dette samarbejde med NORDJAZZ er endnu et løft af YNJC. Desværre deltog ikke alle de nordiske lande, da både Ålandsøerne og Færøerne måtte melde forfald. I 2009 hvor konkurrencen afholdes i Oslo, håber vi på, at alle lande igen er med. Europe Jazz Networks generalforsamling i København Det Europæiske Jazz Netværk (EJN) afholdt i dagene september 2008 generalforsamling og konference i København med JazzDanmark som vært. 120 delegerede fra hele Europa blev indlogeret på hotellerne Arthur og Ipsens. Programmet, som JazzDanmark havde forberedt, blev gennemført med stor succes. Rytmisk Musik Konservatorium på Holmen dannede rammen om både Generalforsamlingen og YNJC konkurrencen. Hver aften var der arrangeret koncerter for gæsterne, hvor både Copenhagen JazzHouse og Husets Teater (Jazz Club Loco) blev besøgt. Om lørdagen havde JazzDanmark arrangeret en større koncert på Halvandet i Københavns havn, hvor alle gæsterne blev sejlet ud, efter en sightseeing bådtur gennem Københavns kanaler. På halvandet præsenteredes orkestrene: Towards the Light - Asta Nielsen Project Emil de Waal+ Stefan Pasborgs Odessa 5 I forbindelse med netværksmødet på Holmen brugte JazzDanmark også anledningen til at distribuere promotion materiale fra danske jazzmusikere til de mange delegerede. De foreløbige meldinger fra deltagerne har været overvældende positive. Det er tydeligt, at generalforsamlingen i København har været med til at styrke dansk jazz og JazzDanmarks position i det internationale netværk og dermed styrke mulighederne for en målrettet eksport af dansk jazz til udlandet.

14 14 Le JazzDanois på Maison du Danemark Jazz på Maison du Danemark er en årlig tilbagevendende begivenhed i JazzDanmarks aktiviteter. I 2008 præsenterede vi Niels Lyhne Lykkegaard Light Airborne, Sekten og Sinne Eeg Quartet. Generelt er der stor interesse for vores danske jazzfremstød i Paris, og dette år var ingen undtagelse. Især Sinne Eeg fyldte det danske hus til bristepunktet og fik virkelig gjort et stort indtryk på publikum. Samtidig med minifestivalen fik vi lejlighed til at evaluere de sidste 3 års indsats med Michael Nellemann og Gitte Delcourt fra ambassaden. Vi kom til Paris med et ønske om at styrke festivalen i fremtiden og øge antallet af koncerter, hvis det i det hele taget skal give mening. Der var på møderne bred enighed om at arrangere flere koncerter. Ambassaden vil gerne præsentere mindst et orkester mere i rækken, og samtidig besluttede vi at samarbejde om, at de orkestre, der allerede er i Paris, skal turnere i Frankrig samt de omgivende lande. Allerede i 2009 har vi mulighed for at præsentere dansk jazz på en festival i Normandiet, der afvikles på samme tidspunkt som Le Jazz Danois. Der er ligeledes mulighed for, på vejen hjem, at visse orkestre kan lægge vejen forbi Prag, hvor en lokal dansk ildsjæl vil forsøge sig med en Danish Jazz Weekend. Dette initiativ er sat direkte i forlængelse af et projekt, der sigter på at etablere nye turnéruter gennem den del af Europa, som JazzDanmark afvikler i september 2009 i samarbejde med Kunststyrelsen, lokale ambassader og erhvervsvirksomheder i Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Summer Session Til sommer 2009 spiller verdens-saxofonisten Yusef Lateef igen på Europas festivaler og klubber. Han er 88 år og havde ellers sagt, at han havde rejst til Europa for sidste gang. Men på Summer Session i 2008 blev han så glad for at spille sammen med danske jazzmusikere, at han tager en tur mere i Europa sammen med de danske musikere Kresten Osgood og Kasper Tranberg. Dette er bare et af eksemplerne på, hvilken betydning Summer Session har for det danske jazzmiljø. Efter den overraskende aflysning af Summer Session i 2007 var Summer Session tilbage på fuld kraft i Stævnet blev afholdt på Vrå Højskole i Nordjylland og havde følgende instruktører: Yusef Lateef, Miroslav Vitous, Per Jørgensen, Sam Yahel, Adam Rudolph, Jeff Tain Watts og Joyce Moreno. Interessen for Summer Session fra de danske jazzmusikere var i 2008 meget stor. JazzDanmark ser det som en tilkendegivelse fra jazzmiljøet af, at aflysning i 2007 var en svipser, og at Summer Session fortsat er en meget vigtig årlig efteruddannelsesaktivitet for danske jazzmusikere. I 2008 blev kursusledelsen af Summer Session fortsat varetaget af Lennart Ginman, men sammensætningen af hold og instruktører blev foretaget i et samarbejde med Jakob Bro og Kresten Osgood. Det er en model som JazzDanmark vil fortsætte med. At inddrage flere musikere i planlægningsfasen giver en endnu bredere profil og kontakt til internationale jazzkapaciteter, og skaber dermed en stærkere Summer Session.

15 15 FOCUS FOCUS-midlerne resulterede i år i et spændende samarbejdsprojekt mellem det alternative bigband The Orchestra og Storstrøms Kammerensemble. De repræsenterede et helt nykomponeret repertoire for den særlige besætning, en international stjernedirigent, Jonathan Stockhammer, og en intensiv koncertrække i Århus, Odense, København og 4 spillesteder på Vestsjælland og i Storstrøm. Desuden blev der gennemført workshops og foredrag på ungdomsuddannelser i region Storstrøm. Projektet blev launchet med en stort anlagt koncert i Copenhagen JazzHouse på Spil Dansk Dagen. FOCUS projektet har hidtil været et projekt, som gennem koncerter og undervisning på ungdomsuddannelser og MGK er har søgt at udbrede kvalitetsjazz til hele landet i samarbejde med lokale aktører og med medfinansiering fra kommuner og amter. FOCUS projektet i denne form har været på standby siden den store kommunalreform, hvor kommuner blev sammenlagt og amterne nedlagt til fordel for regioner og større kommunale enheder. Det er meningen, at FOCUS skal genoptages i et samspil med vores indsats for jazz for børn. SPOT JazzDanmark deltog på spot i 2008 med tre orkestre: Towards the Light - Asta Nielsen projektet The Orchestra med Jomi Massage: skandinaviske klagesange. Pauseland. Alle tre koncerter spillede for et stort publikum, og orkestrene var glade for arrangementet. For at kunne øge opmærksomheden om jazz på spot er der i 2009 indgået et samarbejde med World Music Denmark om at præsentere en fælles danse-scene. Copenhagen Jazz Festival in Berlin For fjerde år i træk var JazzDanmark i 2008 medarrangør af en miniudgave af den københavnske jazz festival på spillesteder og banegårde i Berlin i starten af maj. Sammen med de fire vigtigste berlinske klubber og spillesteder afvikledes mere end 15 koncerter med førende danske orkestre, samt en række gratis udendørs koncerter på vigtige trafikale knudepunkter i det berlinske S-bahn system. På den danske ambassade i Berlin var det i år Sinne Eeg, der åbnede Copenhagen Jazz Festival In Berlin. Som noget nyt præsenteredes også Jazz for Kids, og Thomas Sandberg og børneorkestret Los Cumbacheros spillede for et indbudt publikum af børn og voksne på den danske ambassade. - Senere spillede de også hos den tyske børne- og ungdomsorganisation Fez. De fire medvirkende berlinske klubber, A-trane, b-flat, Kunstfabrik Schlot og Quasimodo, har alle været i København under Copenhagen Jazz Festival 2007, hvor de havde mulighed for at høre en masse danske orkestre og på den baggrund sammensætte deres program til Copenhagen Jazz Festival in Berlin. I 2008 kunne man således opleve noget af det bedste fra den danske jazzscene, bl.a. Jacob Anderskovs An/Auf, Gunde On Garner, Asta Nielsen:

16 16 "Towards The Light", Lars Møller Trio, Jonas Westergaard: Wanda Chapel, Little Red Suitcase og mange flere. Rochester International Jazz Festival (RIJF) I tre år i træk har de nordiske lande, Danmark, Norge, Sverige og Finland, sammen gennemført et eksportfremstød i USA, hvor blandt andet Rochester International Jazz Festival har været en af de centrale samarbejdspartnere. Fremstødet har været kendetegnet ved det fællesnordiske brand, Nordic Jazz Now og har med støtte fra Nordisk Kulturfond åbnet mulighed for at turnere nordiske jazz musikere rundt mellem Rochester, New York og Washington, hvert år i juni måned. Musikerne har brugt denne lejlighed til selv at arrangere ekstra koncerter eller at turnere ind i Canada. Nordic Jazz Now har også været synlig på de store amerikanske jazzmesser IAJE og APAP. Som en del af Nordic Jazz Now præsenterede JazzDanmark i 2008 Jacob Anderskov, Blake Tatare og JazzKamikaze ved flere koncerter i Rochester og New York. Blake Tatare fortsatte til Canada efter at have optrådt i Rochester og New York. JazzKamikaze fortsatte fra Rochester til New York, hvor de ud over koncerter også gik i studiet for at indspille en ny cd. Anderskov spillede ud over koncerterne i Rochester en solokoncert i New York. Desværre udløb vores 3-årige tilskudsbevilling fra Nordisk Kulturfond ved udgangen af 2008, og i 2009 må vi derfor holde eksportmulighederne åbne med langt færre midler. Heldigvis har de nordiske orkestre gjort sig godt, og Rochester International Jazz Festival booker i 2009 selv nordiske orkestre til festivalen - uden offentlig støtte. Det drejer sig blandt andet om Stefan Pasborgs orkester, Delirium. RIJF har været og er en rigtig god samarbejdspartner, og har i alle tre år betalt musikerne fornuftige honorarer og betalt for deres hotelophold under festivalen. For at holde kontakten ved lige sender, hvert nordisk land derfor mindst et orkester til Rochester i Fra dansk side bliver det Søren Kjærgaards trio Optics. Søren Kjærgaard skal foruden Rochester spille flere koncerter i Washington og i New York. Messer JazzDanmark deltog i følgende internationale musikmesser i 2008: IAJE i Toronto JazzAhead i Bremen MIDEM i Cannes PopKomm i Berlin Særligt JazzAhead i Bremen er ved at udvikle sig til en stor Europæisk jazzbegivenhed og hvert år er det lykkedes at få danske orkestre til at optræde i forbindelse med arrangementet. I 2008 indbød JazzDanmark danske pladeselskaber, jazz festivaler og enkeltkunstnere til at deltage på en fælles stand, betalt af JazzDanmark. Deltagerne blev Cope/Calibrated Records, Stunt/Sundance Records, festivalerne i Århus og Copenhagen samt Deodato Siquir. I 2009 vil standen blive udvidet, da interessen allerede er stor fra flere sider. IAJE messerne gik overraskende konkurs i 2008, og det bliver svært at finde et meningsfuldt alternativ til denne betydningsfulde jazzmesse i USA.

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof

PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof INDLEDNING Præsentation Jeg vil gerne starte denne rapport med at præsentere mig selv.

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER 11.-12. OKTOBER INDHOLD 1 INTRODUKTION 3 1.1 Program URK Landsmøde 2014 4 1.2 Praktiske oplysninger 6 1.3 Landsstyrelsens forslag til dagsorden 7 1.4 Forslag til forretningsorden for Landsmøde 2014 8 2

Læs mere

JAZZHOUSE MERE HOUSE END JAZZ?

JAZZHOUSE MERE HOUSE END JAZZ? JAZZHOUSE MERE HOUSE END JAZZ? Jazz Special tager temperaturen på Danmarks eneste regionale spillested med genrespecifikationen jazz. Tekst Cim Meyer Jazz-aficionados kender arvefølgen blandt hovedstadens

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

Foto: Uffe Stæhr BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014

Foto: Uffe Stæhr BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014 1 Foto: Uffe Stæhr BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2014 2 INDHOLD BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Indledning... 3 Dansk idræt generelt herunder DIF & Team Danmark samt vision 25-50-75... 4 Internationalt

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

HG i politisk spil. Store besparelser. Vejledere sikres uddannelse. Indflydelse på ny diplomuddannelse

HG i politisk spil. Store besparelser. Vejledere sikres uddannelse. Indflydelse på ny diplomuddannelse Handelsskolernes Lærerforening Beretning 2009-2011 HG i politisk spil Nøgleaktørerne har forskellige meninger om HG s opbygning og varighed. Side 4 Store besparelser Tilkæmpede forbedringer spares væk,

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere