JAZZDANMARK ÅRSBERETNING FOR DE ENKELTE PROJEKTER I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAZZDANMARK ÅRSBERETNING FOR 2008... 3 DE ENKELTE PROJEKTER I 2008... 10"

Transkript

1 Årsberetning 2008

2 2 JAZZDANMARK ÅRSBERETNING FOR Hovedaktiviteter... 3 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold... 3 Særlige aktiviteter og projekter... 4 Den overordnede økonomiske udvikling i Sekretariatet i Væsentlige budgetafvigelser i International Jazz Lancering... 8 Rochester International Jazz Festival... 8 Europe Jazz Network... 9 DVD projektet... 9 Focus... 9 Forbrugsudgifter og husleje... 9 Imødegåelse af merudgifter... 9 DE ENKELTE PROJEKTER I Dynamisk pulje Ung Jazz Årets Spillested Det danske Jazznetværk DMA YNJC Europe Jazz Networks generalforsamling i København Le JazzDanois på Maison du Danemark Summer Session FOCUS SPOT Copenhagen Jazz Festival in Berlin Rochester International Jazz Festival (RIJF) Messer... 16

3 3 JazzDanmark Årsberetning for 2008 Hovedaktiviteter JazzDanmark arbejder for at sikre dansk jazz de bedste udfoldelsesmuligheder både i Danmark og i udlandet. Dette sker i en blanding af rådgivning og vejledning, etablering af koncertaktiviteter i ind- og udland samt ved direkte støtte til musikalske aktiviteter. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2008 blev året, hvor Kunstrådets Musikudvalg efterkom et mangeårigt ønske fra Dansk Jazz Forbund om indgåelse af en fireårig driftsaftale. Efter at have ageret på baggrund af etårige bevillinger, og i en politisk virkelighed, der efter Fogh regeringens tiltrædelse i 2001, i lange perioder har været præget af en konstant fare for at blive nedlagt, kan de nye firårige aftaler kun ses som et udtryk for, at jazzens genreorganisation, nu er endeligt accepteret som værende den naturlige samarbejdspartner for Musikudvalget og Kunststyrelsen i deres arbejde med at støtte og formidle dansk jazz. Driftsaftalen, der blev udarbejdet over en periode fra begyndelsen af foråret 2008 til den endelige underskrivelse i december, har givet JazzDanmark anledning til at formulere en sammenhængende strategi for de kommende fire år, hvor også Musikudvalgets ønsker og kulturpolitiske ambitioner er taget med i betragtning. At der nu kan planlægges over en mangeårig horisont og i samarbejde med Kunststyrelsen, giver JazzDanmark et nyt fundament for indgåelse af varige aftaler og projektforløb med vores samarbejdspartnere såvel i Danmark som i udlandet. Endvidere giver kontraktformen Musikudvalget et redskab til at følge med i og vurdere de aktiviteter, der sættes i gang, blandt andet fordi der er redegjort for aktivitetens udvikling og målbarhed i kontrakten. Driftsaftalens fordeling af opgaver og kompetence mellem JazzDanmark og Kunststyrelsen har givet en klar definition af de roller og gensidige forpligtigelser, der eksisterer organisationerne i mellem, hvilket der længe har været behov for. Resultaterne er da heller ikke udeblevet, idet JazzDanmark i begyndelsen af 2009 er blevet tilbudt at løse flere internationale opgaver i tæt samarbejde med Kunststyrelsen. - Blandt andet etablering af nye turnéruter gennem de østeuropæiske EU-lande og festligholdelsen af 50-års jubilæet for etablering af diplomatiske forbindelser mellem Danmark, Norge, Sverige og Sydkorea. Begge aktiviteter fokuserer på, at få dansk og nordisk jazz sat på verdenskortet. Musikerne, der deltager på den planlagte udendørs jazzfestival i Seoul i begyndelsen af maj og på Sydkoreas store internationale jazz festival, Jarasum, i oktober 2009, vil få tilbudt at turnere videre til Kina for at sikre fremstødet så stor eksportmæssig gennemslagskraft som muligt. De to aktiviteter gennemføres således ved siden af den fireårige driftsaftales bevilling, idet hovedparten af midlerne kommer fra International Koordination i Kunststyrelsen. Men aktiviteterne hænger sammen med de strategier, JazzDanmark har lagt for de kommende års jazzeksport. Eksemplet illustrerer på bedste vis de fordele, der ligger i et samarbejde på de nye vilkår. De 4-årige kontrakter vil blive evalueret undervejs og årligt blive justeret, så den nødvendige dynamik i JazzDanmarks projektportefølje bevares over de kommende fire år.

4 4 Indgåelsen af den 4-årige kontrakt markerer på flere måder en ny epoke i organisationens historie, og det var derfor naturligt, at bestyrelsen og repræsentantskabet benyttede denne lejlighed til at foretage et navneskifte for organisationen. Dansk Jazz Forbund blev i 1997 stiftet som en fusion af Det Danske Jazzcenter og Den Danske Jazzkreds, og af den grund kom ordet forbund til at indgå i organisationens navn. Nu, mere end ti år senere, er organisationen ikke længere en sammensmeltning af to separate organisationer, men en moderne genreorganisation med selvstændig vision og strategi, der er tilpasset de udfordringer, vi i 2009 står overfor, når dansk jazz skal promoveres i Danmark og i udlandet. Endvidere associerede navnet Dansk Jazz Forbund enten til en fagforening eller en medlemsorganisation, hvilket ikke er i overensstemmelse med organisationens virke. JazzDanmark blev valgt som et navn, der på en fin måde karakteriserer en moderne genreorganisation, som har til formål at støtte og udvikle jazzgenren nationalt og internationalt. Som en del af processen omkring den nye aftale besluttede Kunstrådets Musikudvalg, at man ikke længere ønskede at udpege et bestyrelsesmedlem til JazzDanmarks bestyrelse. I forbindelse med vedtagelsen af organisationens nye vedtægter blev proceduren for valg til bestyrelsen derfor ændret, så repræsentantskabet fremover selv vælger samtlige 7 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Særlige aktiviteter og projekter I 2008 markerede to projekter sig helt centralt. Afholdelsen af Europe Jazz Networks generalforsamling og den samtidige afholdelse af den nordiske talentkonkurrence Young Nordic Jazz Comets i København var store og spændende opgaver, hvor 120 jazzprofessionelle fra hele Europa - indlogeret på hotellerne Kong Arthur og Ibsens - deltog i konferencer, koncerter, workshops og sight seeing-ture i København. JazzDanmark var vært for begge arrangementer og havde et meget fint samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen, der dannede den fysiske ramme om både møderne og afholdelsen af den nordiske konkurrence. På den måde opnåede vi et samspil mellem netværksfolkene fra festivaler, klubber og organisationer i Europa og de unge nordiske musikere. Flere af de unge orkestre blev som følge heraf hyret til jobs i udlandet. Gæsterne blev præsenteret for dansk jazz både i Copenhagen JazzHouse, på Jazz Club Logo og via en større koncert, som JazzDanmark arrangerede på Halvandet i Københavns havn. Det blev fire meget udbytterige dage, og vi har efterfølgende modtaget meget ros fra de europæiske organisationer. Vi var da også heldige med vejret og med, at al logistik under arrangementet fungerede upåklageligt. Det er både i nordisk og europæisk sammenhæng vigtigt, at vi får vist vores evne til at organisere og giver et godt indtryk af Danmark og dansk jazz. Erfaringerne fra arrangementet kan vi bruge, når vi fremover skal arrangere større internationale jazzbegivenheder i Danmark. Et tredje stort projekt, der nu er gået ind i sin sidste fase er Den Internationale Jazzlancering, som vi har huset gennem de seneste tre år. Generelt har projektet givet en masse nyttig viden om målrettet musikeksport og de tre spydspidser, der oprindeligt blev valgt, har på hver deres måde fået meget ud af lanceringen. En endelig evaluering af projektet er under udarbejdelse. Det står imidlertid klart, at JazzDanmark fremover bør være varsom med at huse projekter, hvor det økonomiske og styringsmæssige grundlag

5 5 udgøres af en bred kreds af organisationer med mange forskellige politiske dagsordener. Det har undervejs været svært og i nogle tilfælde umuligt at inddrive de beløb, som organisationerne fra begyndelsen havde forpligtiget sig til at bidrage med for at deltage i projektet, og flere organisationer sprang fra undervejs enten på grund af økonomiske vanskeligheder eller på grund af, at deres medlemmer ikke var blandt de tre valgte spydspidser. For at dette ikke skulle gå ud over musikerne i lanceringen, besluttede JazzDanmarks bestyrelse at dække projektets omkostninger i forventning om, at de øvrige organisationer, der stadig var med i styregruppen i 2008, ville bidrage med beløb, der kunne afslutte lanceringen på en for musikerne ordentlig måde. JazzDanmarks forventede bidrag til lanceringen i 2008 var oprindeligt kr., men blev således reelt på kr., idet betalingerne fra de øvrige organisationer udeblev. Vi har dog på denne måde sikret de to første spydspidser en ordentligt afslutning på deres forløb og også givet den sidste spydspids JazzKamikaze, der blev valgt et år senere, mulighed for at kunne afslutte deres lanceringsperiode som planlagt i Af JazzKamikazes lanceringsbudget for 2009 har JazzDanmark således lovet at dække halvdelen af lanceringsbudgettet på kr. Orkesteret er imidlertid nødt til selv at bede de andre lanceringsorganisationer om at betale det resterende beløb, da JazzDanmark efter gentagende henvendelser ikke kan få de tilbageværende tre organisationer til at være medbetalende. Ugifter til International Jazz Lancering Anker Anderskov Kamikaze Bruttotrup Booking/Promotion I figuren herover er vist de direkte udgifter til musikerne, som primært har været rejse- og opholdsudgifter samt honorarstøtte til at supplere de udenlandske honorarer, der ofte ligger under de danske tariffer. Endvidere er vist udgifterne til bruttotruppens promovering, hvilket blandt andet dækker udgivelse af en kompilerings-cd med alle kunstnerne. Også projektleder, Jesper Graugaards, omfattende booking- og promotionarbejde ses som en af projektets store aktiviteter, hvilket skabte et helt nyt fokus fra udlandets side på, hvad der rører sig på den danske jazzscene. Dette arbejde har haft stor betydning for spydspidskunstnerne, men også for bruttotruppen og dansk jazz s internationale omdømme generelt.

6 6 En fjerde væsentlig aktivitet i 2008 var afholdelsen af Summer Session, der for første gang var nødt til at rykke fra Vallekilde Højskole til Vrå i Nordjylland. Der var heldigvis allerede på et tidligt tidspunkt en meget stor deltagerinteresse, hvilket resulterede i et meget vellykket stævne med et fantastisk hold af internationale lærer. Personalet på Vrå Højskole gjorde en stor indsats for at tilfredsstille alle de mange forskellige behov, der opstod spontant i løbet af ugen, men de fysiske rammer blev efterfølgende af deltagerne ikke vurderet lige så velegnede som faciliteterne på Vallekilde, og det blev på denne baggrund besluttet at flytte stævnet tilbage til Vallekilde Højskole i Den overordnede økonomiske udvikling i 2008 Som det ses af figuren herunder, svarede 2008 indtægtsmæssigt til At disse to år ikke når op på niveauet for 2006 skyldes primært, at vi i 2007 ikke fik deltagerbetalinger i forbindelse med det aflyste Summer Session, og at vi i 2008 ikke fik de forventede tilskud til den Internatonale Jazz Lancering og til Jazz Live DVD-projektet. Indtægter for JazzDanmark Milioner kr Fordelingen af midler mellem indenlandske og internationale aktiviteter havde i 2008 en overvægt til fordel for det internationale arbejde. Der har været og er fortsat en forventning fra politisk side om, at JazzDanmark står for et omfattende og målrettet eksportarbejde, hvilket både inkluderer aktiviteter som International Jazz Lancering, eksportfremstød i USA og Kina, den årlige danske jazzkoncertrække i Paris og Young Nordic Jazz Comets, men også økonomisk støtte til international musikudveksling og turnéstøttet varetaget i Dynamisk Pulje. På næste side ses den relative fordeling af internationale og nationale aktiviteter i 2008.

7 7

8 8 Sekretariatet i blev også året, hvor sekretariatets struktur blev fornyet, så den hidtidige opdeling af kompetenceområderne indland og udland blev brudt. Grunden til dette var, at projektleder, Christian Dalgas, fik nyt arbejde hos Copenhagen Jazz Festival, og at en ny projektleder, Kaja Jacobsen, derfor blev ansat i juni Kajas kompetencer dækker både etablering af en ny webplatform for JazzDanmark og projektledelse i bredere forstand. Dette gav anledning til at oprette en matrix-stuktur for sekretariatets opgaveløsning, hvor én medarbejder er ansvarlig for det enkelte projekt, men hvor alle medarbejdere er involveret i projektet på forskellige ansvarsniveauer. Strukturen sikrer, at kompetencen inden for det enkelte projekt altid opbygges og deles af flere end én medarbejder, og at organisationen fremover altid vil have en kompetencemæssig backup, hvis en medarbejder bliver langvarigt syg eller søger en ny stilling. Væsentlige budgetafvigelser i 2008 International Jazz Lancering Projektet har som nævnt været svært at håndtere, idet flere af de oprindelige projektdeltagere er faldet fra undervejs. For at International Jazz Lancering kunne leve op til de forpligtigelser omkring treårige projektforløb, der var aftalt med de tre spydspidser, har JazzDanmark båret det fulde økonomiske ansvar for projektet i JazzDanmark har således betalt kr. mod forventet kr. til projektet i Samlet set står vi med et merforbrug på ca kr. for lanceringen i Projektet har stadig et tilsagn om tilskud fra DJBFA på i alt kr. Disse penge er ikke blevet indbetalt til projektet, og JazzDanmark har derfor opfordret til, at DJBFA indbetaler beløbet så hurtigt som muligt. Endvidere har JazzDanmark bedt DAF og DMF genoverveje at bidrage til projektets udgifter i 2008 på trods af tidligere afslag. Lotte Anker og Jacob Anderskov afsluttede deres lanceringsforløb i 2008, men JazzKamikaze, der blev valgt som spydspids et år senere, har lovning på at afslutte deres forløb i Idet JazzKamikaze i 2008 fik kr. i forskud på deres 2009 lanceringsbudget, resterer der en betaling til orkestret på kr., for at de kan opnå de oprindeligt lovede kr. i JazzDanmark har i den forbindelse meddelt JazzKamikaze, at de naturligvis kan beholde de kr., som de allerede har fået udbetalt, men at de resterende kr. må anses for et mellemværende mellem orkesteret og de fire tilbageværende lanceringsorganisationer. JazzDanmark vil derfor udbetale JazzKamikaze yderligere kr. (en fjerdedel af kr.) i 2009, men vil lade det være op til orkestret selv at bede DMF, DAF og DJBFA om de sidste i alt kr. Først når JazzKamikaze har modtaget disse penge, vil alle projektets forpligtigelser over for spydspidserne være indfriet. Rochester International Jazz Festival På trods af støtte fra Nordisk Kulturfond var hver af de nordiske lande nødt til at bidrage med et beløb for at gennemføre fremstødet Nordic Jazz Now i Rochester og i New York. Projektet har åbnet væsentlige kontakter, og Rochester International Jazzfestival booker i 2009 på eget initiativ nordiske orkestre uden støtte. Der var fra JazzDanmarks side i 2008 et bidrag til projektet på ca kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldtes at de nordiske lande besluttede at lave et større samlet fremstød i 2008 end oprindeligt budgetteret.

9 9 Europe Jazz Network Oprindeligt budgetteredes ud fra en betragtning om, at alle tilskud til projektet skulle samles hos JazzDanmark, der så skulle afholde alle udgifter. Af hensyn til EU's støtteregler måtte budgettet imidlertid splittes op, så Europe Jazz Network, der modtager EU støtte, betalte ca. halvdelen af projektudgifterne direkte. At det oprindelige budget således ikke blev fulgt, skyldes derfor denne opdeling af budgettet mellem JazzDanmark og EJN. For JazzDanmarks vedkommende opnåedes et mindre forbrug på ca kr. i forhold til de aktiviteter, vi endte med at skulle betale direkte. DVD projektet Dette projekt, der blev igangsat i 2007, har i 2008 kunnet etableres som et selvstændigt projekt, hvilket er positivt. Projektet var oprindeligt tiltænkt at skulle være udgiftsneutralt for JazzDanmark, men da det ikke lykkedes at skaffe tilstrækkelig ekstern finansiering, måtte JazzDanmark dække projektets afholdte udgifter til produktionen af dvd-materialet. Dette har givet JazzDanmark et merforbrug på ca kr. i Focus I år blev Focus-projektet, der har til formål at skabe baggrund for og støtte musikaktiviteter i den nye kommunale struktur, koncentreret om Lars Møllers store projekt 360, hvor The Orchestra i samspil med Storstrøms Kammerensemble afholdt flere koncerter rundt omkring i landet. Projektet opfyldte alle krav til et Focus-projekt, men på grund af stor aktivitet på andre områder, var dette det eneste Focus-initiativ, der blev sat igang i Der var derfor et mindre forbrug på kr. på projektet. Forbrugsudgifter og husleje Udgifterne til el, vand og varme steg markant i 2008, hvilket primært må tilskrives de stigende energipriser. Der var således et merforbrug på el, vand og varme i 2008 på kr. Nordea ejendomme har derudover varslet huslejeforhøjelser på samlet ca kr. fordelt på de kommende fire år. Hvilket betyder en årlig stigning på ca kr. for hele lejemålet. På baggrund af dette har vi varslet de øvrige lejere på etagen, WMD, Radio Jazz og Cultures, en stigning i husleje samt i deres bidrag til forbrugsudgifter. Imødegåelse af merudgifter For at imødegå det førnævnte merforbrug er der i 2008 i alt sparet ca kr. på administrationsudgifterne. En hensættelse på kr., der oprindeligt var reserveret til reetablering ved flytning, er blevet frigivet til støtte for projekterne, og flere aktiviteter er forsøgt udgiftsmæssigt holdt på niveau under budgettet for Den stramme udgiftsstyring har dækket størstedelen af de nævnte merudgifter på i alt ca kr. Årets resultat vil dog medføre en negativ egenkapital på kr., der inddækkes ved besparelser på budgettet for Dette vil dog ikke medføre en nedgang i aktivitetsniveauet i 2009, da vi sideløbende har indgået aftaler om at løfte flere internationale projekter for Kunststyrelsen uden for den oprindeligt fastsatte ramme. Der er foreløbigt tale om projekter for omkring kr. initieret af International Koordination. Der er forventning om, at JazzDanmark efter 2009 igen vil have opbygget en mindre, positiv egenkapital.

10 10 De enkelte projekter i 2008 Dynamisk pulje Dynamisk Puljes skal sikre, at flest mulige, kunstnerisk væsentlige, internationale projekter og turneer, initieret af danske musikere kan opnå en så substantiel støtte, at projektet kan realiseres. Dynamisk Puljes midler til international transportstøtte er frie midler, som danske musikere kan søge til at realisere egne projekter og ideer, som kan være med til at styrke deres position på det internationale marked. Dynamisk Pulje støtter fortrinsvis transport og ophold i udlandet. Budgettet for Dynamisk Pulje 2008 var fordelt således, at der til støtte af internationale solister, var afsat kr ,- og kr ,- til international transportstøtte. I 2008 var der 149 ansøgninger, men 3 ansøgninger kunne ikke behandles, da de ikke faldt ind under puljens kriterier. Af de 146 ansøgninger, der blev behandlet af udvalget, opnåede 103 støtte. De støttede projekter modtog mellem 30 % og 70 % af det ansøgte beløb. De uddelte midler afstedkom i alt 448 koncerter med danske musikere i udlandet og med udenlandske solister i Danmark. Som det fremgår af tabel 1 herunder blev der i 2008 uddelt støtte for i alt kr , men der blev i alt ansøgt om kr Der er således fortsat et stort behov for at få tilført midler til musikernes egne internationale projekter. Relevante tal, der beskriver udviklingen i dynamisk Pulje er gengivet i tabellen herunder. Tabel Ansøgte beløb i kr Bevilliget beløb i kr Budget i kr Geografisk fordeling af transportstøtte (antal koncerter): Norden Europa USA Kina Resten af verden I alt Som det fremgår af tallene, er der gennem de seneste 5 år sket en markant udvikling i dynamisk pulje, hvad angår antallet af koncerter i udlandet. Dette skyldes primært, at de ansøgninger, der modtages indeholder længere turneer med flere koncerter, hvilket giver en bedre udnyttelse af transportstøtten. En nedre grænse for at kunne opnå støtte er 3

11 11 koncerter, men tendensen til at ansøgningerne indeholder langt flere end de 3 koncerter er markant stigende. Som det fremgår af figuren herunder, er der naturligvis også en sammenhæng mellem omfanget af de støttemidler, der bliver bevilliget, og antallet af koncerter. Bevillinger og udenlandske koncerter Kr Antal koncerter Bevilliget beløb i kr. Antal koncerter i alt Dynamisk Puljeudvalget bestod i 2008 af Per Goldschmidt, Trine-Lise Væring, Anders Banke og Mads Bærentzen. I begyndelsen af 2009 afgik Anders Banke og Mads Bærentzen efter tur og blev afløst af Lotte Anker og Anders Mogensen. Ung Jazz 2008 Semifinalerne blev i 2008 afholdt i Skive Jazzklub og på Dexter i Odense. Generelt var fremmødet godt, og der blev gjort mere ud af presseomtalerne og arrangementerne end tidligere. Det er en god strategi at få turneret semifinalerne, og at klubberne skal kvalificere sig til et Ung Jazz arrangement. En mærkbar øget interesse for både deltagere og finalister er resultatet af dette, og i 2009 afholdtes der semifinaler i Tversted Jazzydays og Sønderborg Jazzklub. Vinder af Ung Jazz 2008 blev Magnus Fra Gården, der senere har gjort stort indtryk på publikum blandt andet på 12 points festival i Dublin. Årets Spillested 2008 Tversted Jazzy Days blev kåret som det bedste jazzspillested i Tversted Jazzy Days fik prisen for deres utrættelige arbejde med at præsentere jazz af høj kvalitet og deres unikke evne til at give publikum og de optrædende musikere oplevelser langt ud over det sædvanlige. Derudover får de prisen for deres visionære og engagerede arbejde i lokalmiljøet. Prisuddelingen er hvert år både et tilløbsstykke for lokalmiljøet og en begivenhed, der genererer meget presseomtale. Når man skal se på belønningen, er pengene formentlig ikke det, der gør den allerstørste forskel, men den opmærksomhed, der følger med, er i høj grad med til at styrke indsatsen ude på de lokale jazz-oaser.

12 12 Det danske Jazznetværk Netværksarbejdet i Danmark er generelt godt og meningsfuldt. Der er et vigtigt forum for dialog mellem JazzDanmark, spillestederne og klubberne. Netværket mødtes dog kun en gang i nemlig i Herning i september. Grunden til dette var, at det var svært at finde et tidspunkt for møde nummer 2, der kunne samle tilpas mange deltagere. Mødefrekvensen bærer præg af, at mange har ganske travlt i deres hverdag, og at hovedparten af spillestederne, der deltager i møderne, er ildsjæle og frivillige, der ikke er aflønnede. Vi flytter møderne rundt i landet, og når vi kommer til yderområder som f. eks Herning eller Helsingør, hvor rejsetiden er lang, kan der være større frafald end normalt. DMA Beslutningen om at afvikle DMA 2008 blev taget på et ret sent tidspunkt, der resulterede i, at selve begivenheden blev afviklet i starten af juni. I forhold til udgivelser året før var det ikke så hensigtsmæssigt for de involverede pladeselskaber. Bekymringen var, at Spin off effekten måske ikke ville blive så stor som ønsket. Der var uenighed blandt pladeselskaberne om, hvorvidt det var en god idé at afholde et DMA så sent på året, men erfaringerne viser, at det er meningsfuldt at fastholde DMA jazz som en væsentlig begivenhed på den danske jazzscene. Juryarbejdet forløb helt uden komplikationer. Juryen bestod af 6 kompetente personer, der repræsenterede vidt forskellige tilgange til jazzen og dækkede så at sige alle stilarter. Copenhagen JazzHouse var under ombygning helt op til og på selve dagen. Det medførte udfordringer i forhold til prøverne forud for afviklingen, idet håndværkerne ikke var færdige til tiden. På trods af denne helt særlige situation medførte dette dog kun begrænsede afviklingsmæssige problemer. Alle de medvirkende havde stor forståelse for de vilkår, de arbejdede under, og alle gjorde en kæmpe indsats for at få det til at glide. Et nyombygget Copenhagen JazzHouse skabte en virkelig fin ramme om DMA en, og Lennart Ginman klarede sin opgave som konferencier helt fantastisk især set i lyset af, at han slet ikke havde haft mulighed for at prøve hverken sceneskift, cues, lys, video mm. Publikum reagerede meget positivt på, at DMA en kom hjem til Copenhagen JazzHouse igen. Da det samtidig markerede åbningen af det nye JazzHouse, fik begivenheden endnu mere mening. Vi var i en situation, hvor vi på grund af det manglende samarbejde med DR og færre ressourcer på sekretariatet manglede manpower til pressearbejdet. Dette arbejde vil blive styrket væsentligt med vores nye medarbejder på sekretariatet. Vi går allerede nu igang med at lave en presseplan for 2009 begivenheden og er enige om, at der skal sættes væsentligt mere målrettet ind end tidligere. DMA 2008 fik tilskud fra følgende organisationer: DMF, DJBFA, Kopifon og DAF. Derudover har IFPI bidraget med statuetter til en værdi af cirka kr. YNJC 2008 Young Nordic Jazz comets blev i 2008 afholdt i forbindelse med Europe Jazz Networks generalforsamling.

13 13 Der var arrangeret showcase koncerter for de deltagende orkestre dagen før konkurrencen. Showcasene foregik i Huset, hvor der på 3 etager blev spillede ung nordisk jazz. Set i forhold til tidligere år, var 2008 finalen i København et løft i den rigtige retning. Vi fik eksponeret de unge musikere, og de fik mulighed for at vise bare lidt mere af, hvad de går og laver til daglig. Finalen blev huset af RMC og foregik fredag eftermiddag sammen med EJN seminaret på RMC. Super gode faciliteter en god koncertsal men samme problem som normalt. Det er svært at trække publikum til sådan en begivenhed. Flere journalister og Radio Jazz bakkede rigtig godt op om konkurrencen. Deltagernes tilbagemeldinger har været generelt meget positive, og det var en rigtig beslutning at afholde konkurrencen sammen med EJNs generalforsamling. Der blev delt YNJC T-shirts ud til alle medlemmer i EJN, og vi har på den måde brandet begivenheden langt ud over Nordens egne grænser. Vinderen blev K-TRIO fra Reykjavik. YNJC samarbejdede efterfølgende med NORDJAZZ, der er et initiativ støttet af Kultur Kontakt Norden, som har til formål at turnere nordisk jazz under vinterjazzen. K-TRIO fik en rigtig god Vinterjazz turné, og dette samarbejde med NORDJAZZ er endnu et løft af YNJC. Desværre deltog ikke alle de nordiske lande, da både Ålandsøerne og Færøerne måtte melde forfald. I 2009 hvor konkurrencen afholdes i Oslo, håber vi på, at alle lande igen er med. Europe Jazz Networks generalforsamling i København Det Europæiske Jazz Netværk (EJN) afholdt i dagene september 2008 generalforsamling og konference i København med JazzDanmark som vært. 120 delegerede fra hele Europa blev indlogeret på hotellerne Arthur og Ipsens. Programmet, som JazzDanmark havde forberedt, blev gennemført med stor succes. Rytmisk Musik Konservatorium på Holmen dannede rammen om både Generalforsamlingen og YNJC konkurrencen. Hver aften var der arrangeret koncerter for gæsterne, hvor både Copenhagen JazzHouse og Husets Teater (Jazz Club Loco) blev besøgt. Om lørdagen havde JazzDanmark arrangeret en større koncert på Halvandet i Københavns havn, hvor alle gæsterne blev sejlet ud, efter en sightseeing bådtur gennem Københavns kanaler. På halvandet præsenteredes orkestrene: Towards the Light - Asta Nielsen Project Emil de Waal+ Stefan Pasborgs Odessa 5 I forbindelse med netværksmødet på Holmen brugte JazzDanmark også anledningen til at distribuere promotion materiale fra danske jazzmusikere til de mange delegerede. De foreløbige meldinger fra deltagerne har været overvældende positive. Det er tydeligt, at generalforsamlingen i København har været med til at styrke dansk jazz og JazzDanmarks position i det internationale netværk og dermed styrke mulighederne for en målrettet eksport af dansk jazz til udlandet.

14 14 Le JazzDanois på Maison du Danemark Jazz på Maison du Danemark er en årlig tilbagevendende begivenhed i JazzDanmarks aktiviteter. I 2008 præsenterede vi Niels Lyhne Lykkegaard Light Airborne, Sekten og Sinne Eeg Quartet. Generelt er der stor interesse for vores danske jazzfremstød i Paris, og dette år var ingen undtagelse. Især Sinne Eeg fyldte det danske hus til bristepunktet og fik virkelig gjort et stort indtryk på publikum. Samtidig med minifestivalen fik vi lejlighed til at evaluere de sidste 3 års indsats med Michael Nellemann og Gitte Delcourt fra ambassaden. Vi kom til Paris med et ønske om at styrke festivalen i fremtiden og øge antallet af koncerter, hvis det i det hele taget skal give mening. Der var på møderne bred enighed om at arrangere flere koncerter. Ambassaden vil gerne præsentere mindst et orkester mere i rækken, og samtidig besluttede vi at samarbejde om, at de orkestre, der allerede er i Paris, skal turnere i Frankrig samt de omgivende lande. Allerede i 2009 har vi mulighed for at præsentere dansk jazz på en festival i Normandiet, der afvikles på samme tidspunkt som Le Jazz Danois. Der er ligeledes mulighed for, på vejen hjem, at visse orkestre kan lægge vejen forbi Prag, hvor en lokal dansk ildsjæl vil forsøge sig med en Danish Jazz Weekend. Dette initiativ er sat direkte i forlængelse af et projekt, der sigter på at etablere nye turnéruter gennem den del af Europa, som JazzDanmark afvikler i september 2009 i samarbejde med Kunststyrelsen, lokale ambassader og erhvervsvirksomheder i Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Summer Session Til sommer 2009 spiller verdens-saxofonisten Yusef Lateef igen på Europas festivaler og klubber. Han er 88 år og havde ellers sagt, at han havde rejst til Europa for sidste gang. Men på Summer Session i 2008 blev han så glad for at spille sammen med danske jazzmusikere, at han tager en tur mere i Europa sammen med de danske musikere Kresten Osgood og Kasper Tranberg. Dette er bare et af eksemplerne på, hvilken betydning Summer Session har for det danske jazzmiljø. Efter den overraskende aflysning af Summer Session i 2007 var Summer Session tilbage på fuld kraft i Stævnet blev afholdt på Vrå Højskole i Nordjylland og havde følgende instruktører: Yusef Lateef, Miroslav Vitous, Per Jørgensen, Sam Yahel, Adam Rudolph, Jeff Tain Watts og Joyce Moreno. Interessen for Summer Session fra de danske jazzmusikere var i 2008 meget stor. JazzDanmark ser det som en tilkendegivelse fra jazzmiljøet af, at aflysning i 2007 var en svipser, og at Summer Session fortsat er en meget vigtig årlig efteruddannelsesaktivitet for danske jazzmusikere. I 2008 blev kursusledelsen af Summer Session fortsat varetaget af Lennart Ginman, men sammensætningen af hold og instruktører blev foretaget i et samarbejde med Jakob Bro og Kresten Osgood. Det er en model som JazzDanmark vil fortsætte med. At inddrage flere musikere i planlægningsfasen giver en endnu bredere profil og kontakt til internationale jazzkapaciteter, og skaber dermed en stærkere Summer Session.

15 15 FOCUS FOCUS-midlerne resulterede i år i et spændende samarbejdsprojekt mellem det alternative bigband The Orchestra og Storstrøms Kammerensemble. De repræsenterede et helt nykomponeret repertoire for den særlige besætning, en international stjernedirigent, Jonathan Stockhammer, og en intensiv koncertrække i Århus, Odense, København og 4 spillesteder på Vestsjælland og i Storstrøm. Desuden blev der gennemført workshops og foredrag på ungdomsuddannelser i region Storstrøm. Projektet blev launchet med en stort anlagt koncert i Copenhagen JazzHouse på Spil Dansk Dagen. FOCUS projektet har hidtil været et projekt, som gennem koncerter og undervisning på ungdomsuddannelser og MGK er har søgt at udbrede kvalitetsjazz til hele landet i samarbejde med lokale aktører og med medfinansiering fra kommuner og amter. FOCUS projektet i denne form har været på standby siden den store kommunalreform, hvor kommuner blev sammenlagt og amterne nedlagt til fordel for regioner og større kommunale enheder. Det er meningen, at FOCUS skal genoptages i et samspil med vores indsats for jazz for børn. SPOT JazzDanmark deltog på spot i 2008 med tre orkestre: Towards the Light - Asta Nielsen projektet The Orchestra med Jomi Massage: skandinaviske klagesange. Pauseland. Alle tre koncerter spillede for et stort publikum, og orkestrene var glade for arrangementet. For at kunne øge opmærksomheden om jazz på spot er der i 2009 indgået et samarbejde med World Music Denmark om at præsentere en fælles danse-scene. Copenhagen Jazz Festival in Berlin For fjerde år i træk var JazzDanmark i 2008 medarrangør af en miniudgave af den københavnske jazz festival på spillesteder og banegårde i Berlin i starten af maj. Sammen med de fire vigtigste berlinske klubber og spillesteder afvikledes mere end 15 koncerter med førende danske orkestre, samt en række gratis udendørs koncerter på vigtige trafikale knudepunkter i det berlinske S-bahn system. På den danske ambassade i Berlin var det i år Sinne Eeg, der åbnede Copenhagen Jazz Festival In Berlin. Som noget nyt præsenteredes også Jazz for Kids, og Thomas Sandberg og børneorkestret Los Cumbacheros spillede for et indbudt publikum af børn og voksne på den danske ambassade. - Senere spillede de også hos den tyske børne- og ungdomsorganisation Fez. De fire medvirkende berlinske klubber, A-trane, b-flat, Kunstfabrik Schlot og Quasimodo, har alle været i København under Copenhagen Jazz Festival 2007, hvor de havde mulighed for at høre en masse danske orkestre og på den baggrund sammensætte deres program til Copenhagen Jazz Festival in Berlin. I 2008 kunne man således opleve noget af det bedste fra den danske jazzscene, bl.a. Jacob Anderskovs An/Auf, Gunde On Garner, Asta Nielsen:

16 16 "Towards The Light", Lars Møller Trio, Jonas Westergaard: Wanda Chapel, Little Red Suitcase og mange flere. Rochester International Jazz Festival (RIJF) I tre år i træk har de nordiske lande, Danmark, Norge, Sverige og Finland, sammen gennemført et eksportfremstød i USA, hvor blandt andet Rochester International Jazz Festival har været en af de centrale samarbejdspartnere. Fremstødet har været kendetegnet ved det fællesnordiske brand, Nordic Jazz Now og har med støtte fra Nordisk Kulturfond åbnet mulighed for at turnere nordiske jazz musikere rundt mellem Rochester, New York og Washington, hvert år i juni måned. Musikerne har brugt denne lejlighed til selv at arrangere ekstra koncerter eller at turnere ind i Canada. Nordic Jazz Now har også været synlig på de store amerikanske jazzmesser IAJE og APAP. Som en del af Nordic Jazz Now præsenterede JazzDanmark i 2008 Jacob Anderskov, Blake Tatare og JazzKamikaze ved flere koncerter i Rochester og New York. Blake Tatare fortsatte til Canada efter at have optrådt i Rochester og New York. JazzKamikaze fortsatte fra Rochester til New York, hvor de ud over koncerter også gik i studiet for at indspille en ny cd. Anderskov spillede ud over koncerterne i Rochester en solokoncert i New York. Desværre udløb vores 3-årige tilskudsbevilling fra Nordisk Kulturfond ved udgangen af 2008, og i 2009 må vi derfor holde eksportmulighederne åbne med langt færre midler. Heldigvis har de nordiske orkestre gjort sig godt, og Rochester International Jazz Festival booker i 2009 selv nordiske orkestre til festivalen - uden offentlig støtte. Det drejer sig blandt andet om Stefan Pasborgs orkester, Delirium. RIJF har været og er en rigtig god samarbejdspartner, og har i alle tre år betalt musikerne fornuftige honorarer og betalt for deres hotelophold under festivalen. For at holde kontakten ved lige sender, hvert nordisk land derfor mindst et orkester til Rochester i Fra dansk side bliver det Søren Kjærgaards trio Optics. Søren Kjærgaard skal foruden Rochester spille flere koncerter i Washington og i New York. Messer JazzDanmark deltog i følgende internationale musikmesser i 2008: IAJE i Toronto JazzAhead i Bremen MIDEM i Cannes PopKomm i Berlin Særligt JazzAhead i Bremen er ved at udvikle sig til en stor Europæisk jazzbegivenhed og hvert år er det lykkedes at få danske orkestre til at optræde i forbindelse med arrangementet. I 2008 indbød JazzDanmark danske pladeselskaber, jazz festivaler og enkeltkunstnere til at deltage på en fælles stand, betalt af JazzDanmark. Deltagerne blev Cope/Calibrated Records, Stunt/Sundance Records, festivalerne i Århus og Copenhagen samt Deodato Siquir. I 2009 vil standen blive udvidet, da interessen allerede er stor fra flere sider. IAJE messerne gik overraskende konkurs i 2008, og det bliver svært at finde et meningsfuldt alternativ til denne betydningsfulde jazzmesse i USA.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Indhold Hovedaktiviteter... 3 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold... 3 Overordnet om økonomi og fordeling af indtægter...

Indhold Hovedaktiviteter... 3 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold... 3 Overordnet om økonomi og fordeling af indtægter... Årsberetning 2007 2 Indhold Hovedaktiviteter... 3 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold... 3 Overordnet om økonomi og fordeling af indtægter... 3 Særlige forhold... 5 Summer Session... 5 International

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten Notat Side 1 af 5 Til Kulturudvalget Til Orientering i forbindelse med udvalgsmøde 19. august 2014, hvor Aarhus Jazz Orchestra har foretræde. Kopi til Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten 2015 2017

Læs mere

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg. Maja Nusbaum. Fruerstuevej 3, 1.

Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg. Maja Nusbaum. Fruerstuevej 3, 1. Maja Nusbaum Fruerstuevej 3, 1. 5700 Svendborg Tlf. 21 42 73 96 Mail: m_nusbaum@hotmail.com Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg Overordnet vurdering

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m.

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. September 2010 Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. Vedr. Eksportstøtte til Pladeselskaber Næste ansøgningsfrist: 1. oktober 2010, vedrørende projekter fra 1. januar 2011 og

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark

Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark Danish Vibes 2013 Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark - afrapportering og evaluering Danish Vibes 2013 fremmer danske jazz- og verdensmusikorkestres igangværende internationale karriere

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner.

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Svendborg d. 6. januar 2009 Hermed ansøges om tilskud til Den 11. Internationale Klovnefestival i Svendborg - og Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder.

Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder. Emne: Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder. Til: Kulturudvalget Kopi til: Rådmanden for Kultur og Borgerservice Side 1 af 5 Henvendelse

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Ansøgningsskema til puljer inden for kultur og fritid

Ansøgningsskema til puljer inden for kultur og fritid Ansøgningsskema til puljer inden for kultur og fritid Har du et projekt du ønsker at søge tilskud til? Udfyld nedenstående formular for at ansøge. Du kan læse om de forskellige puljer her. I din ansøgning

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten 13. december 2010 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2010 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

" # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+# " #..). ) &2 ".#. * " + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9

 # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+#  #..). ) &2 .#. *  + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9 ! " #$% #& #$#'()#* #'#$+, #& # - ( +%)#, +#- $#& $.#/ " # ( & #& #, " #( #* 0 #0 +#'1 # '/ 2 #3 ( #3 ( #2. %)#'3 & #4 # & #- #1 5 )#& #6#63 #( % #%.! #/ #, 5!! " # $ %/. + / +.. & -... + # $ 7 ' $ ( )

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Ud af Idefabrikken - Ideer fra jazzen til jazzen

Ud af Idefabrikken - Ideer fra jazzen til jazzen Ud af Idefabrikken - Ideer fra jazzen til jazzen I september 2015 mødtes knap 150 mennesker i København og Aarhus under overskriften Idea Factory Jazz : To kæmpe kollektive brainstorms, hvor musikere,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 De store begivenheder på verdensplan med Frankrigs præsident i en af hovedrollerne for at søge at skaffe lidt fred i den østlige del af Europa,

Læs mere

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Til Kultur- og Fritidsudvalget Til Kultur- og Fritidsudvalget Ansøgning om Støtte til Copenhagen Winter Pride Week 2017 og 2018. Foreningen Copenhagen Pride søger udvalget om et tilskud på 180.00 kr om året i de næste 2 år til udgifter

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018.

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Hjørring den 30. oktober 2017 Til Hjørring Kommune, Fritid og kultur. Att.: Leif Lund Jakobsen Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Lønstrup Café Bio (LCB) er inde i en gunstig udvikling.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 10. februar 2012 Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 REFERAT Til stede fra udvalget: Grethe Rostbøll (formand),

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra H.C. Andersen 90 91 Musikmesser/Showcase-festivaler Der findes et utal af internationale musikmesser, -konferencer, -seminarer, -festivaler og kombinationer

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Copenhagen Inline Clubs ordinære generalforsamling d. 28. april 2004. Formandens beretning. Så har Copenhagen Inline Club snart fødselsdag igen, og vi fylder 3 år den 1. maj 2004. Det betyder, at det også

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Tilstede: Julie Rosenkilde, Kristine Bertelsen, Frederik Monrad Juel, Niels Peter Arskog, Pernille

Læs mere

Årsberetning Klüvers Big Band 2010

Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Indledning 2010 var både et økonomisk og kunstnerisk godt år for Klüvers Big Band (KBB). Bigbandet spillede mange større projekter med mange forskellige solister og indenfor

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur- og fritidsudvalget den

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008

Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008 Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008 Ved ansøgning om tilskud til honorarstøtte til rytmiske spillesteder skal dette skema indsendes. Honorarstøtte forudsætter tilskud fra

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

Bjerreby Forårsmarked Sponsorat fra Spar Nord Elevhvervning Årets Peder Most er DM Annoncører Ny major

Bjerreby Forårsmarked Sponsorat fra Spar Nord Elevhvervning Årets Peder Most er DM Annoncører Ny major Skumsprøjten yhedsbrev Årets Peder Most er 2010 Bjerreby Forårsmarked Sponsorat fra Spar Nord Elevhvervning Årets Peder Most er DM Annoncører Ny major Indholdsfortegnelse: Bjerreby Forårsmarked Så er foråret

Læs mere