DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Digitaliseret af / Digitised by Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library København For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

4 Min Pariserrejse ander Verdenskrigen Af L. Wesierby 1 % f

5 VERDENSKRIGEN DET KONGELIGE BIBLIOTEK OO

6

7

8 Min Pariserrejse under Verdenskrigen.

9

10 L. WESTERBY Min Pariserrejse under Verdenskrigen % Kobenhavn Trykt hos Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiær) 1915

11

12 RODS Krigen havde jeg bestemt mig til at rejse til Paris medio Februar for at gøre Indkøb af nye Foraars Modeller, men allerede den 4de Februar modtog jeg et Telegram fra Berlin om hurtigst at komme dertil. Jeg havde besøgt Berlin et Par Uger før og da talt med et stort Firma om en eventuel Rejse til Paris for at skaffe Oplysninger om de nye Moder, da man ikke formaaede at skaffe en speciel tysk Mode, der kunde faa Interesse for Damer, der ønskede en fix Paaklaedning. I Løbet af Dagen skaffede jeg mig Pas med Fotografi og fik det viseret af det tyske og det franske Consulat. Fredag den 5te tog jeg med Exprestoget til Berlin og blev særlig grundigt visiteret i Warnemunde, da jeg ønskede at rejse gennem Tyskland og Schweitz til Frankrig. Ved Middagen i Spisevognen til Berlin kom jeg i Selskab med en svensk Ingeniør og en dansk-russisk Kornhandler, der begge nærede store Forhaabninger til Skandinaviens Fremtid med Hensyn til en udstrakt Forretningsforbindelse med Rusland efter Krigen, da 3

13 man der sikkert ikke for lang Tid ønskede at gøre Forretning med Tyskerne. Sammen med de to Herrer besøgte jeg forskellige Restaurants og kom til Slut ind i en Nat-Café, hvor jernkorsprydede unge Officerer og Levemænd holdt Champagnesold med den berlinske Demimonde. Jeg oplevede der at høre den danske Nationalmelodi, der hjemme ikke er spillet siden 1ste August, men der blev den spillet ved Indtrædelsen af en bekendt københavnsk Grosserer, der forsyner Berlin med Fedt og Støvler. Den næste Dag traf jeg Aftale med Firmaet om Rejsen og skaffede mig Turog Returbillet til Bern med Sovekøje til Stuttgart. I Toget traf jeg sammen med en tysk Ingeniør, som skulde til Milano Han haabede, at det maatte lykkes Tyskerne at slaa Russerne saa grundigt i Løbet af faa Uger, at man kunde sende en extra Million Soldater til Vestfronten og i Løbet af faa Maaneder tvinge Frankrig og Rusland til en Separatfred, hvorved man kunde afværge den truende Hungersnød i Tyskland. Tidspunktet for en Fred med England lod sig ikke øjne. Saavel han som andre intelligente Tyskere, jeg talte med, beundrede detengelske Diplomati og Herskerevne og regner 4

14 med en fleraarig Krig med England, da man ikke kan vente sig betydelig Hjælp af Tyrkerne eller forvente Opstand af Muhamedanerne. Fra Stuttgart var jeg i Kupé med en Herre, der tidligere var ansat ved den tyske Legation i London, og hvem det var lykkedes, takket været sit engelske Udseende og Sprogtalent, at holde sig der i seks Uger efter Krigens Udbrud, i hvilken Tid han havde kunnet skaffe sit Land mange værdifulde Oplysninger. Siden talte jeg med en Tyrk, der havde et Varehus i Bukarest. Han var vel tilfreds med, at han for 800 Francs havde friet sine to Sønner for Militærtjenesten i Tyrkiet, paa hvis militære Evner han ikke havde nogen Tro. Han udtalte, hvad jeg har faaet bekræftet ved Samtale med flere Rumænere, at de 5 6 Mill. Rumænere, der bo i Siebenbiirgen, er økonomisk bedre stillede end deres Brødre i Rumænien, og da Østerrig- Ungarn altid har behandlet dem godt, har de ingen Interesse i nogen Forandring. Ved den sidste Station før Schweitz i Gottmadingen var der Pasrevision, og da jeg vilde rejse gennem Schweitz til Frankrig, blev jeg vist ud af Toget. Efter en Stunds Forløb blev jeg sammen med 5

15 nogle andre mistænkelige Personer laaset inde i Ventesalen. Et Par Timer efter lykkedes det mig at faa Tilladelse til at forsøge min Lykke hos Overkommandoen i Lorrach, nogle faa Kilometer Nord for Basel, men at komme dertil var meget vanskeligt og lod sig kun gøre ved at stige om med 6 7 forskellige Smaabaner. Da jeg havde passeret den første Strækning, lejede jeg i Singen et Automobil, der vilde bringe mig de c. 100 Km over Schwartzwalds sydlige Udløb. Det var en herlig Tur oppe i de snedækkede Højder, men der blev snart for megen Sne, og vi kørte første Gang fast i Nærheden af Donauechingen c Meter over Havfladen. Stedet var herligt og Udsigten til den nedenfor løbende Donau vidunderlig. Efter tre Timers Forløb havde vi kun tilbagelagt 44 Km og kørte da saa fast i Sneen ved Blumenberge, at det varede en halv Time at komme ud af Driverne. Da der var en Station i Nærheden, lod jeg Chaufføren køre mig dertil. Han var meget glad for at slippe. Det var en lille, sortsmudset Italiener, som var ganske ukendt med Egnen, saa at jeg ved Hjælp af et Kort maatte vejlede ham, og da det var ved at blive mørkt og over den Tid, der var 6

16 fastsat til hele Turen, vilde jeg ikke længer køre med ham. Nogle Bonder antog os for Spioner, men ved Stationsforstanderens fornuftige Optræden lykkedes det mig at vinde Bøndernes Tillid, saa at vi snapsede sammen paa Kroen, hvor de forbandede Krigen og Prøjserne. Fra Blumenberge gaar Banen i Retning mod Rhinen, og den naar derned i Sneglegang gennem et bedaarende Landskab. Om Aftenen Kl. 11 naaede jeg efter flere Omstigninger til Schopfheim, hvor jeg maatte overnatte paa et lille Hotel. Værtinden inviterede mig til en lille privat Fest, men jeg var meget træt og maatte afslaa hendes Venlighed, hvorfor hun til Gengæld ikke vilde paatage sig at vække mig den næste Morgen, saa at jeg selv maatte finde ud og til Stationen ved 5-Tiden. Endelig naaede jeg Lorrach, og efter nogle Timers Ventetid lykkedes det mig at faa den ønskede Tilladelse af den jourhavende Kaptain, der var meget elskværdig og yderligere forsynede mit Pas med en Paategning, saa at jeg uhindret kunde foretage Tilbagerejsen fra Bern via Gottmadingen til Berlin direkte og uden Afbrydelse, naar jeg vendte tilbage fra Paris. 7

17 I en Vogn kørte jeg til Grænsen, slap let over, takket være Adjutantens gode Paategninger, og tog med den elektriske Bane til Basel, der deles af Rhinen, paa hvis højre Bred den mægtige Badischer Bahnhof nu under Krigen ligger tom og ubenyttet hen. Videre kørte jeg over den store Rhinbro op til Hovedbanegaarden, men jeg maatte vente et Par Timer paa Toget til Bern. Jeg benyttede Ventetiden til en Frokost i Grand Hotel Victoria, hvor den schweitziske Overkommando var indkvarteret, og her havde jeg en meget interessant Samtale med Overkelneren, der havde franske Sympathier, og med Lederen af det stedlige Rejsebureau, der havde de modsatte Anskuelser. Schweitz er uheldigt stillet under Krigen. De utallige Hoteller staar tomme, dets Tilførsler er hæmmede, og Landet har til Stadighed en Kvart Million Soldater under Vaaben, især for at passe paa Neutraliteten ved Nordvest-Grænsen. Jeg har i disse Egne set enorme Troppemasser, vældige Kanonparker og set et af de berømte Jægerkorps paa Ski. Den schweitziske Soldat ligner en solid Jyde, og hans Uniform ligner den danske. Enkelte Officerer er fixe som Franskmændene eller schneidige som Tyskerne, 8

18 men de fleste har samme borgerlige Udseende som de danske Officerer. Paa min Rejse fra Basel til Bern passerede jeg flere Gange Aarefloden, der, særlig set fra Jernbanebroen i Bern, ser henrivende ud. Fra Bern tog jeg Tur-Returbillet til Paris. Togene i Schweitz holder ofte og jeg var 3 Timer om over Neuchatel at naa den franske Grænsestation Pontarlier. Alle maatte ud og visiteres tillige med Bagagen. Da Traflken er 5 10 Gange saa stor som ved Warnemunde, vilde det være umuligt at gennemrode alt saa grundigt som der. Medens Tyskernes Visitation foretoges af militære og efter en bestemt Recept, foretoges den franske Visitation af civilt Politi fra Paris, der forklædt paa alle mulige Maader søger at fange Spionerne, der altid er forsynede med de bedste Papirer. Jeg var truffet sammen med et Par Parisere og nogle Englændere, og jeg fik meget interessante Oplysninger om Stemningen i Frankrig, Oplysninger, der faldt godt i Traad med mine senere Iagttagelser i Paris. Det var et mægtigt Træn, der i Løbet af mindre end 7 Timer via Dijon blev ført til Paris. Skønt der var 2 Sovevogne var det umuligt at faa en Køje, 9

19 og flere 1ste Klasses Passagerer maatte tage til Takke med 3die Klasse. Ankommen til Paris forbausedes jeg straks ved den Rigelighed, der var af Hestedrosker og Automobiler i Modsætning til Berlin, hvor der er meget faa Køretøjer under Krigen. Naar undtages Motoromnibusserne, der alle er ved Fronten, er tilsyneladende det normale Antal Køretøjer til Stede i Paris. Jeg havde bestilt Værelse i Hotel Chatham, Rue Dounou, tæt ved Operaen. Da der ikke er den sædvanlige Tilstrømning af Turister, er Priserne paa Værelserne meget billig. For 15 Frcs fik jeg en hel lille Lejlighed udstyret med al tænkelig Luksus og Komfort. Til Hotellet hører en elegant Restaurant»Volnay«, som midlertidigt er lukket; men paa den anden Side Gaden ligger en elegant mondæn Restaurant»Ciro«, der er overfyldt om Eftermiddagen ved 5 The Concerten og mellem 7 10 om Aftenen af engelske Officerer, amerikanske Nysgerrige og Paris's elegante Demimonde. De almindelige Cafeer og Restaurants ere godt besøgte og Maden er god og rigelig som sædvanlig. I Husholdningerne mærkes Krigen mindre end i København, kun Sukker og Kul er meget 10

20 dyrere, derimod koster Æg kun det halve af i København. Ved 12-Tiden er der enormt Liv: Gaderne og Metroen er alle overfyldte, da Personalerne iler til Middag, fordi en stor Del Forretninger og Banker er lukkede fra Gadesangerne gor gode Forretninger i de store Konfektionsgaarde, hvor Midinetterne hører til fra Vinduerne og synger med af fuld Hals. Mellem 3 5 er Trafikken ved Operapladsen enorm og de store Varehuse er fyldte med Kunder men Købeevnen er naturligvis stærkt formindsket. En af mine Forretningsvenner i Paris er under Krigen Chauffør i Krigsministeriet, og jeg havde meget interessante Samtaler med ham om Situationen. Ligesom i Berlin er Størstedelen af Dame-Konfektionisterne beskæftigede med Militærleverancer, men skønt nogle af de store Modehuse er lukkede, er der dog arbejdet paa nye Moder, der ingensinde har været skønnere og ved sin enklere Form end i de senere Aar virker den mere tiltalende for det nordiske Øje. Den korte Bolero og Klokkenederdelen vil sikkert i dette Foraar fejre store Triumfer. Og de smaa Hatte, der i mange Tilfælde har et diskret militært Præg, er simpelthen bedaarende. 11

21 Gadebelysningen i Paris er trods alle fantastiske Beretninger bedre end i København, kun oplyses de store offentlige Bygninger ikke, Vinduerne dækkes delvist til og Lysreklamer er forbudt. Theatre og Biografer spiller som sædvanligt og lukkes Kl. 11, hvorimod alle Restaurants maa lukke Kl. 10. Alle Nat- Cafeer og Danselokaler paa Montmartre er lukkede, men paa de store Boulevarder bølger Livet frem og tilbage til langt ud paa Natten og mere eller mindre private Soiréer trives i udstrakt Maalestok til Underholdning for fremmede. Man har Arbejde til enhver, som kan og vil arbejde, selv til de flygtede Belgiere har man fundet Arbejde. For Oldinge, Kvinder og Børn er der indrettet mægtige Bespisninger. Jeg har overværet en saadan Bespisning for de flygtede Belgiere. Suppe ad libitum, en solid Kødret og 2 Kilo af det dejligste Franskbrød, i Sandhed et Maaltid, der vilde faa en Tysker til at revne af Misundelse. Selvfølgelig tjener næsten ethvert Arbejde militære Formaal. Alt gaar for fuld Kraft og man er fuldt ud enig om, at intet Offer er for stort for at holde Tiden ud. Der er ingen, der ængstes for at Tyskerne skal kunne gennembryde Fæstnings- 12

22 ringen, og man stoler paa, at meget faa Maaneder er i Stand til at bringe det saavidt, at Tysklands moralske og økonomiske Magt er brudt. Jeg forbausedes over den Mængde militære Automobiler, der passerer Paris. Jeg har set uendelige Antal af Panserbiler, Transportbiler og Biler med mægtige Lyskastere. Saarede Soldater ser man næsten ikke færdes i Gaderne, derimod mange Officerer og Soldater med Orlov. Jeg ventede at finde Kirkerne fulde af bedende Kvinder men dette var ikke Tilfældet. Pariserne demonstrerer ikke og skriger ikke op som sædvanligt, der arbejdes ustandseligt i tavs Sorg og Smerte over de store Ofre, der skal og maa bringes. Kampen om Stillingen paa Verdensmarkedet drives med stor Energi af Franskmændene, men især af Englænderne. Jeg traf en Nordmand, der i en længere Aarrække havde opholdt sig i Syd-Amerika, og som nu af en af de store Pariser-Banker atter udsendtes dertil for at drage Handelen fra Tyskland. Enhver Rejsende, der passerer de tyske Grænser, maa aflevere alle Guldmønter ligegyldigt fra hvilket Land disse hidrører. I Frankrig er Guld øjensynlig tilstede i rigelig Mængde. Ved min Af 13

23 rejse fra Paris ønskede jeg tyske Penge i Banken, hvor man havde Overflod af tysk Guld, og ved min Ankomst til Tyskland vakte det enorm Opsigt, at jeg kunde aflevere flere Guldmark hentede i Paris. Hundrede tyske En Del af mine Indkøb lod jeg sende hjem via England, men jeg samlede 43 Modeller paa Hotellet, pillede alle franske Mærker af, pakkede dem i en mægtig Kuffert og tog dem med til Bern, hvor jeg lod dem omekspedere til Berlin. Umiddelbart før Grænsen mellem Schweitz og Tyskland passerede jeg Rhinen ved det berømte Rhinfald og over Grænsen den ikke mindre berømte Klippeborg»Hoentwiel«, der forekommer i Victor Scheffels Digtning. I Berlin deponerede jeg Tolden for Modellerne, som blev plomberede, for at jeg atter kan faa Tolden godtgjort ved Videreforsendelsen til København. I Berlin foreviste jeg Modellerne for et stort Confektionsfirma, som var forbauset over Parisernes Evne til at skabe nye Moder trods Krigen. Man var meget tilfreds med mit udførte Hverv og betalte mig med Glæde mit Honorar, der i heldigste Tilfælde var fastsat til 1000 Reichsmark foruden Dækning af Ekstra 14

24 udgifter. Dagen efter Ankomsten til Berlin tog jeg hjem via Warnemiinde, og her var jeg Genstand for en enestaaende grundig Undersøgelse, da man mente at mit Pas var falskt. Til Slut blev jeg ført hen i en nærliggende Bygning og blev klædt af til Skindet, men selvfølgelig uden Resultat. Jeg var imidlertid blevet lukket saa godt inde, at det var umuligt at faa Døren op igen, Man opfordrede mig til at springe ud ad Vinduet, men jeg forlangte, at en Soldat skulde springe først, jeg vilde ikke risikere en Kugle af en af de posterede Skildvagter. Jeg skal ikke nægte, at jeg følte mig betydelig lettet, da jeg var kommet om Bord i den danske Færge»Prinsesse Alexandrine«. Fra Gedser var jeg i Kupé med en jævnaldrende Mand, der var klædt paa ægte germansk Vis med Fjer i Hatten og med Kejserens Billede som Brystnaal. Før vi naaede København viste han mig, at han under Klædningen bar fransk Husar-Uniform og Dagen efter kom Løjtnant Georges C. klædt som elegant Gentleman ind hos mig og fortalte mig sit Æventyr. Da Krigen brød ud var han sammen med Brødrene Buxton paa Balkan som 15

25 politisk Agent og Journalist og meldte sig hurtigst muligt ved sit Regiment i Paris, hvor han var Reserveløjtnant. Den 28. August blev han haardt saaret ved le Cateau, laa 18 Timer paa Valpladsen, og var senere 2 Maaneder paa et tysk Hospital. Efter Helbredelsen blev han ført til Fangelejren ved Torgau, hvorfra han ved Hjælp af sine Kammerater og efter en nøje overlagt Plan undveg Mandag den 15. Februar Forklædt som Arbejder gik han langs Elben til Wittenberg og tog derfra med Toget til Berlin, hvor en fransk Dame skaffede ham Klæder og et falskt Pas, som han yderligere forsynede med sit Fotografi og falske Stempler. Det var et Vidunder, at han slap igennem ved Warnemiinde. Paa mit Spørgsmaal, hvorfor han turde udsætte sig for saa absolut en Livsfare, svarede han, "jeg har kun kæmpet for mit Fædreland i en Maaned, og det er for lidt.«nu er han paa Vej til Frankrig og stoler som alle de andre paa den endelige Sejr. Efter denne Rejse og efter at have talt med en Mængde Mennesker af alle Anskuelser og Nationaliteter har jeg det Indtryk, at de nærmeste Maaneders 16

26 Kampe vil blive frygteligere end nogen Sinde, men samtidigt nærer jeg ikke Tvivl om, at Afgørelsen vil finde Sted i Løbet af to til tre Maaneder. En anset Tysker har sagt til mig, naar Afgørelsen falder, vil Sejrherren staa i Laser, og den besejrede være blottet for alt. Man maa ikke haabe, at det maa gaa saa vidt. København, d. 22. Februar L. Westerby.

27

28

29

30

31

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Transport nr. 11 til Rumænien.

Transport nr. 11 til Rumænien. Transport nr. 11 til Rumænien. Cluj Simleu Silvaniel, Salaj amt Hirlau Mich.Kogalianu. Lastbilen blev læsset i Sønderborg torsdag den 24. maj 2001, og startede fredag den 25. maj. Lastbilen kører ned i

Læs mere

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943.

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Brevet er renskrevet efter det originale brev af Irja M.

Læs mere

PARIS. Ved nattetide strejfer en mand om på Tolbiac-broen. Hans ansigt lyser af vanvid. Den 10. november 1956.

PARIS. Ved nattetide strejfer en mand om på Tolbiac-broen. Hans ansigt lyser af vanvid. Den 10. november 1956. PARIS. Ved nattetide strejfer en mand om på Tolbiac-broen. Hans ansigt lyser af vanvid. Den 10. november 1956. Gode kammerat! Jeg skriver til dig, selv om du er snuser, for du er ikke nogen almindelig

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 733 Skyerne gråne 87 - Det første lys 84 Gør døren høj 83 - Glæd dig Zion, glæd dig jord 439 O, du Guds lam 81 v. 7 af Fryd dig du Kristi brud 74

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst wwwkbdk For information on copyright and

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere