DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Digitaliseret af / Digitised by Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library København For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

4 Min Pariserrejse ander Verdenskrigen Af L. Wesierby 1 % f

5 VERDENSKRIGEN DET KONGELIGE BIBLIOTEK OO

6

7

8 Min Pariserrejse under Verdenskrigen.

9

10 L. WESTERBY Min Pariserrejse under Verdenskrigen % Kobenhavn Trykt hos Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiær) 1915

11

12 RODS Krigen havde jeg bestemt mig til at rejse til Paris medio Februar for at gøre Indkøb af nye Foraars Modeller, men allerede den 4de Februar modtog jeg et Telegram fra Berlin om hurtigst at komme dertil. Jeg havde besøgt Berlin et Par Uger før og da talt med et stort Firma om en eventuel Rejse til Paris for at skaffe Oplysninger om de nye Moder, da man ikke formaaede at skaffe en speciel tysk Mode, der kunde faa Interesse for Damer, der ønskede en fix Paaklaedning. I Løbet af Dagen skaffede jeg mig Pas med Fotografi og fik det viseret af det tyske og det franske Consulat. Fredag den 5te tog jeg med Exprestoget til Berlin og blev særlig grundigt visiteret i Warnemunde, da jeg ønskede at rejse gennem Tyskland og Schweitz til Frankrig. Ved Middagen i Spisevognen til Berlin kom jeg i Selskab med en svensk Ingeniør og en dansk-russisk Kornhandler, der begge nærede store Forhaabninger til Skandinaviens Fremtid med Hensyn til en udstrakt Forretningsforbindelse med Rusland efter Krigen, da 3

13 man der sikkert ikke for lang Tid ønskede at gøre Forretning med Tyskerne. Sammen med de to Herrer besøgte jeg forskellige Restaurants og kom til Slut ind i en Nat-Café, hvor jernkorsprydede unge Officerer og Levemænd holdt Champagnesold med den berlinske Demimonde. Jeg oplevede der at høre den danske Nationalmelodi, der hjemme ikke er spillet siden 1ste August, men der blev den spillet ved Indtrædelsen af en bekendt københavnsk Grosserer, der forsyner Berlin med Fedt og Støvler. Den næste Dag traf jeg Aftale med Firmaet om Rejsen og skaffede mig Turog Returbillet til Bern med Sovekøje til Stuttgart. I Toget traf jeg sammen med en tysk Ingeniør, som skulde til Milano Han haabede, at det maatte lykkes Tyskerne at slaa Russerne saa grundigt i Løbet af faa Uger, at man kunde sende en extra Million Soldater til Vestfronten og i Løbet af faa Maaneder tvinge Frankrig og Rusland til en Separatfred, hvorved man kunde afværge den truende Hungersnød i Tyskland. Tidspunktet for en Fred med England lod sig ikke øjne. Saavel han som andre intelligente Tyskere, jeg talte med, beundrede detengelske Diplomati og Herskerevne og regner 4

14 med en fleraarig Krig med England, da man ikke kan vente sig betydelig Hjælp af Tyrkerne eller forvente Opstand af Muhamedanerne. Fra Stuttgart var jeg i Kupé med en Herre, der tidligere var ansat ved den tyske Legation i London, og hvem det var lykkedes, takket været sit engelske Udseende og Sprogtalent, at holde sig der i seks Uger efter Krigens Udbrud, i hvilken Tid han havde kunnet skaffe sit Land mange værdifulde Oplysninger. Siden talte jeg med en Tyrk, der havde et Varehus i Bukarest. Han var vel tilfreds med, at han for 800 Francs havde friet sine to Sønner for Militærtjenesten i Tyrkiet, paa hvis militære Evner han ikke havde nogen Tro. Han udtalte, hvad jeg har faaet bekræftet ved Samtale med flere Rumænere, at de 5 6 Mill. Rumænere, der bo i Siebenbiirgen, er økonomisk bedre stillede end deres Brødre i Rumænien, og da Østerrig- Ungarn altid har behandlet dem godt, har de ingen Interesse i nogen Forandring. Ved den sidste Station før Schweitz i Gottmadingen var der Pasrevision, og da jeg vilde rejse gennem Schweitz til Frankrig, blev jeg vist ud af Toget. Efter en Stunds Forløb blev jeg sammen med 5

15 nogle andre mistænkelige Personer laaset inde i Ventesalen. Et Par Timer efter lykkedes det mig at faa Tilladelse til at forsøge min Lykke hos Overkommandoen i Lorrach, nogle faa Kilometer Nord for Basel, men at komme dertil var meget vanskeligt og lod sig kun gøre ved at stige om med 6 7 forskellige Smaabaner. Da jeg havde passeret den første Strækning, lejede jeg i Singen et Automobil, der vilde bringe mig de c. 100 Km over Schwartzwalds sydlige Udløb. Det var en herlig Tur oppe i de snedækkede Højder, men der blev snart for megen Sne, og vi kørte første Gang fast i Nærheden af Donauechingen c Meter over Havfladen. Stedet var herligt og Udsigten til den nedenfor løbende Donau vidunderlig. Efter tre Timers Forløb havde vi kun tilbagelagt 44 Km og kørte da saa fast i Sneen ved Blumenberge, at det varede en halv Time at komme ud af Driverne. Da der var en Station i Nærheden, lod jeg Chaufføren køre mig dertil. Han var meget glad for at slippe. Det var en lille, sortsmudset Italiener, som var ganske ukendt med Egnen, saa at jeg ved Hjælp af et Kort maatte vejlede ham, og da det var ved at blive mørkt og over den Tid, der var 6

16 fastsat til hele Turen, vilde jeg ikke længer køre med ham. Nogle Bonder antog os for Spioner, men ved Stationsforstanderens fornuftige Optræden lykkedes det mig at vinde Bøndernes Tillid, saa at vi snapsede sammen paa Kroen, hvor de forbandede Krigen og Prøjserne. Fra Blumenberge gaar Banen i Retning mod Rhinen, og den naar derned i Sneglegang gennem et bedaarende Landskab. Om Aftenen Kl. 11 naaede jeg efter flere Omstigninger til Schopfheim, hvor jeg maatte overnatte paa et lille Hotel. Værtinden inviterede mig til en lille privat Fest, men jeg var meget træt og maatte afslaa hendes Venlighed, hvorfor hun til Gengæld ikke vilde paatage sig at vække mig den næste Morgen, saa at jeg selv maatte finde ud og til Stationen ved 5-Tiden. Endelig naaede jeg Lorrach, og efter nogle Timers Ventetid lykkedes det mig at faa den ønskede Tilladelse af den jourhavende Kaptain, der var meget elskværdig og yderligere forsynede mit Pas med en Paategning, saa at jeg uhindret kunde foretage Tilbagerejsen fra Bern via Gottmadingen til Berlin direkte og uden Afbrydelse, naar jeg vendte tilbage fra Paris. 7

17 I en Vogn kørte jeg til Grænsen, slap let over, takket være Adjutantens gode Paategninger, og tog med den elektriske Bane til Basel, der deles af Rhinen, paa hvis højre Bred den mægtige Badischer Bahnhof nu under Krigen ligger tom og ubenyttet hen. Videre kørte jeg over den store Rhinbro op til Hovedbanegaarden, men jeg maatte vente et Par Timer paa Toget til Bern. Jeg benyttede Ventetiden til en Frokost i Grand Hotel Victoria, hvor den schweitziske Overkommando var indkvarteret, og her havde jeg en meget interessant Samtale med Overkelneren, der havde franske Sympathier, og med Lederen af det stedlige Rejsebureau, der havde de modsatte Anskuelser. Schweitz er uheldigt stillet under Krigen. De utallige Hoteller staar tomme, dets Tilførsler er hæmmede, og Landet har til Stadighed en Kvart Million Soldater under Vaaben, især for at passe paa Neutraliteten ved Nordvest-Grænsen. Jeg har i disse Egne set enorme Troppemasser, vældige Kanonparker og set et af de berømte Jægerkorps paa Ski. Den schweitziske Soldat ligner en solid Jyde, og hans Uniform ligner den danske. Enkelte Officerer er fixe som Franskmændene eller schneidige som Tyskerne, 8

18 men de fleste har samme borgerlige Udseende som de danske Officerer. Paa min Rejse fra Basel til Bern passerede jeg flere Gange Aarefloden, der, særlig set fra Jernbanebroen i Bern, ser henrivende ud. Fra Bern tog jeg Tur-Returbillet til Paris. Togene i Schweitz holder ofte og jeg var 3 Timer om over Neuchatel at naa den franske Grænsestation Pontarlier. Alle maatte ud og visiteres tillige med Bagagen. Da Traflken er 5 10 Gange saa stor som ved Warnemunde, vilde det være umuligt at gennemrode alt saa grundigt som der. Medens Tyskernes Visitation foretoges af militære og efter en bestemt Recept, foretoges den franske Visitation af civilt Politi fra Paris, der forklædt paa alle mulige Maader søger at fange Spionerne, der altid er forsynede med de bedste Papirer. Jeg var truffet sammen med et Par Parisere og nogle Englændere, og jeg fik meget interessante Oplysninger om Stemningen i Frankrig, Oplysninger, der faldt godt i Traad med mine senere Iagttagelser i Paris. Det var et mægtigt Træn, der i Løbet af mindre end 7 Timer via Dijon blev ført til Paris. Skønt der var 2 Sovevogne var det umuligt at faa en Køje, 9

19 og flere 1ste Klasses Passagerer maatte tage til Takke med 3die Klasse. Ankommen til Paris forbausedes jeg straks ved den Rigelighed, der var af Hestedrosker og Automobiler i Modsætning til Berlin, hvor der er meget faa Køretøjer under Krigen. Naar undtages Motoromnibusserne, der alle er ved Fronten, er tilsyneladende det normale Antal Køretøjer til Stede i Paris. Jeg havde bestilt Værelse i Hotel Chatham, Rue Dounou, tæt ved Operaen. Da der ikke er den sædvanlige Tilstrømning af Turister, er Priserne paa Værelserne meget billig. For 15 Frcs fik jeg en hel lille Lejlighed udstyret med al tænkelig Luksus og Komfort. Til Hotellet hører en elegant Restaurant»Volnay«, som midlertidigt er lukket; men paa den anden Side Gaden ligger en elegant mondæn Restaurant»Ciro«, der er overfyldt om Eftermiddagen ved 5 The Concerten og mellem 7 10 om Aftenen af engelske Officerer, amerikanske Nysgerrige og Paris's elegante Demimonde. De almindelige Cafeer og Restaurants ere godt besøgte og Maden er god og rigelig som sædvanlig. I Husholdningerne mærkes Krigen mindre end i København, kun Sukker og Kul er meget 10

20 dyrere, derimod koster Æg kun det halve af i København. Ved 12-Tiden er der enormt Liv: Gaderne og Metroen er alle overfyldte, da Personalerne iler til Middag, fordi en stor Del Forretninger og Banker er lukkede fra Gadesangerne gor gode Forretninger i de store Konfektionsgaarde, hvor Midinetterne hører til fra Vinduerne og synger med af fuld Hals. Mellem 3 5 er Trafikken ved Operapladsen enorm og de store Varehuse er fyldte med Kunder men Købeevnen er naturligvis stærkt formindsket. En af mine Forretningsvenner i Paris er under Krigen Chauffør i Krigsministeriet, og jeg havde meget interessante Samtaler med ham om Situationen. Ligesom i Berlin er Størstedelen af Dame-Konfektionisterne beskæftigede med Militærleverancer, men skønt nogle af de store Modehuse er lukkede, er der dog arbejdet paa nye Moder, der ingensinde har været skønnere og ved sin enklere Form end i de senere Aar virker den mere tiltalende for det nordiske Øje. Den korte Bolero og Klokkenederdelen vil sikkert i dette Foraar fejre store Triumfer. Og de smaa Hatte, der i mange Tilfælde har et diskret militært Præg, er simpelthen bedaarende. 11

21 Gadebelysningen i Paris er trods alle fantastiske Beretninger bedre end i København, kun oplyses de store offentlige Bygninger ikke, Vinduerne dækkes delvist til og Lysreklamer er forbudt. Theatre og Biografer spiller som sædvanligt og lukkes Kl. 11, hvorimod alle Restaurants maa lukke Kl. 10. Alle Nat- Cafeer og Danselokaler paa Montmartre er lukkede, men paa de store Boulevarder bølger Livet frem og tilbage til langt ud paa Natten og mere eller mindre private Soiréer trives i udstrakt Maalestok til Underholdning for fremmede. Man har Arbejde til enhver, som kan og vil arbejde, selv til de flygtede Belgiere har man fundet Arbejde. For Oldinge, Kvinder og Børn er der indrettet mægtige Bespisninger. Jeg har overværet en saadan Bespisning for de flygtede Belgiere. Suppe ad libitum, en solid Kødret og 2 Kilo af det dejligste Franskbrød, i Sandhed et Maaltid, der vilde faa en Tysker til at revne af Misundelse. Selvfølgelig tjener næsten ethvert Arbejde militære Formaal. Alt gaar for fuld Kraft og man er fuldt ud enig om, at intet Offer er for stort for at holde Tiden ud. Der er ingen, der ængstes for at Tyskerne skal kunne gennembryde Fæstnings- 12

22 ringen, og man stoler paa, at meget faa Maaneder er i Stand til at bringe det saavidt, at Tysklands moralske og økonomiske Magt er brudt. Jeg forbausedes over den Mængde militære Automobiler, der passerer Paris. Jeg har set uendelige Antal af Panserbiler, Transportbiler og Biler med mægtige Lyskastere. Saarede Soldater ser man næsten ikke færdes i Gaderne, derimod mange Officerer og Soldater med Orlov. Jeg ventede at finde Kirkerne fulde af bedende Kvinder men dette var ikke Tilfældet. Pariserne demonstrerer ikke og skriger ikke op som sædvanligt, der arbejdes ustandseligt i tavs Sorg og Smerte over de store Ofre, der skal og maa bringes. Kampen om Stillingen paa Verdensmarkedet drives med stor Energi af Franskmændene, men især af Englænderne. Jeg traf en Nordmand, der i en længere Aarrække havde opholdt sig i Syd-Amerika, og som nu af en af de store Pariser-Banker atter udsendtes dertil for at drage Handelen fra Tyskland. Enhver Rejsende, der passerer de tyske Grænser, maa aflevere alle Guldmønter ligegyldigt fra hvilket Land disse hidrører. I Frankrig er Guld øjensynlig tilstede i rigelig Mængde. Ved min Af 13

23 rejse fra Paris ønskede jeg tyske Penge i Banken, hvor man havde Overflod af tysk Guld, og ved min Ankomst til Tyskland vakte det enorm Opsigt, at jeg kunde aflevere flere Guldmark hentede i Paris. Hundrede tyske En Del af mine Indkøb lod jeg sende hjem via England, men jeg samlede 43 Modeller paa Hotellet, pillede alle franske Mærker af, pakkede dem i en mægtig Kuffert og tog dem med til Bern, hvor jeg lod dem omekspedere til Berlin. Umiddelbart før Grænsen mellem Schweitz og Tyskland passerede jeg Rhinen ved det berømte Rhinfald og over Grænsen den ikke mindre berømte Klippeborg»Hoentwiel«, der forekommer i Victor Scheffels Digtning. I Berlin deponerede jeg Tolden for Modellerne, som blev plomberede, for at jeg atter kan faa Tolden godtgjort ved Videreforsendelsen til København. I Berlin foreviste jeg Modellerne for et stort Confektionsfirma, som var forbauset over Parisernes Evne til at skabe nye Moder trods Krigen. Man var meget tilfreds med mit udførte Hverv og betalte mig med Glæde mit Honorar, der i heldigste Tilfælde var fastsat til 1000 Reichsmark foruden Dækning af Ekstra 14

24 udgifter. Dagen efter Ankomsten til Berlin tog jeg hjem via Warnemiinde, og her var jeg Genstand for en enestaaende grundig Undersøgelse, da man mente at mit Pas var falskt. Til Slut blev jeg ført hen i en nærliggende Bygning og blev klædt af til Skindet, men selvfølgelig uden Resultat. Jeg var imidlertid blevet lukket saa godt inde, at det var umuligt at faa Døren op igen, Man opfordrede mig til at springe ud ad Vinduet, men jeg forlangte, at en Soldat skulde springe først, jeg vilde ikke risikere en Kugle af en af de posterede Skildvagter. Jeg skal ikke nægte, at jeg følte mig betydelig lettet, da jeg var kommet om Bord i den danske Færge»Prinsesse Alexandrine«. Fra Gedser var jeg i Kupé med en jævnaldrende Mand, der var klædt paa ægte germansk Vis med Fjer i Hatten og med Kejserens Billede som Brystnaal. Før vi naaede København viste han mig, at han under Klædningen bar fransk Husar-Uniform og Dagen efter kom Løjtnant Georges C. klædt som elegant Gentleman ind hos mig og fortalte mig sit Æventyr. Da Krigen brød ud var han sammen med Brødrene Buxton paa Balkan som 15

25 politisk Agent og Journalist og meldte sig hurtigst muligt ved sit Regiment i Paris, hvor han var Reserveløjtnant. Den 28. August blev han haardt saaret ved le Cateau, laa 18 Timer paa Valpladsen, og var senere 2 Maaneder paa et tysk Hospital. Efter Helbredelsen blev han ført til Fangelejren ved Torgau, hvorfra han ved Hjælp af sine Kammerater og efter en nøje overlagt Plan undveg Mandag den 15. Februar Forklædt som Arbejder gik han langs Elben til Wittenberg og tog derfra med Toget til Berlin, hvor en fransk Dame skaffede ham Klæder og et falskt Pas, som han yderligere forsynede med sit Fotografi og falske Stempler. Det var et Vidunder, at han slap igennem ved Warnemiinde. Paa mit Spørgsmaal, hvorfor han turde udsætte sig for saa absolut en Livsfare, svarede han, "jeg har kun kæmpet for mit Fædreland i en Maaned, og det er for lidt.«nu er han paa Vej til Frankrig og stoler som alle de andre paa den endelige Sejr. Efter denne Rejse og efter at have talt med en Mængde Mennesker af alle Anskuelser og Nationaliteter har jeg det Indtryk, at de nærmeste Maaneders 16

26 Kampe vil blive frygteligere end nogen Sinde, men samtidigt nærer jeg ikke Tvivl om, at Afgørelsen vil finde Sted i Løbet af to til tre Maaneder. En anset Tysker har sagt til mig, naar Afgørelsen falder, vil Sejrherren staa i Laser, og den besejrede være blottet for alt. Man maa ikke haabe, at det maa gaa saa vidt. København, d. 22. Februar L. Westerby.

27

28

29

30

31

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Transport nr. 11 til Rumænien.

Transport nr. 11 til Rumænien. Transport nr. 11 til Rumænien. Cluj Simleu Silvaniel, Salaj amt Hirlau Mich.Kogalianu. Lastbilen blev læsset i Sønderborg torsdag den 24. maj 2001, og startede fredag den 25. maj. Lastbilen kører ned i

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943.

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Brevet er renskrevet efter det originale brev af Irja M.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst wwwkbdk For information on copyright and

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 11. Søndag efter Trinitatis

Prædiken til 11. Søndag efter Trinitatis Prædiken til 11. Søndag efter Trinitatis Salmer Indgangssalme: DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel.: Winding) Salme mellem læsninger: DDS 6: Dig være, mildeste Gud Fader Salme før prædikenen: DDS

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 733 Skyerne gråne 87 - Det første lys 84 Gør døren høj 83 - Glæd dig Zion, glæd dig jord 439 O, du Guds lam 81 v. 7 af Fryd dig du Kristi brud 74

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere