DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Digitaliseret af / Digitised by Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library København For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

4 Min Pariserrejse ander Verdenskrigen Af L. Wesierby 1 % f

5 VERDENSKRIGEN DET KONGELIGE BIBLIOTEK OO

6

7

8 Min Pariserrejse under Verdenskrigen.

9

10 L. WESTERBY Min Pariserrejse under Verdenskrigen % Kobenhavn Trykt hos Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiær) 1915

11

12 RODS Krigen havde jeg bestemt mig til at rejse til Paris medio Februar for at gøre Indkøb af nye Foraars Modeller, men allerede den 4de Februar modtog jeg et Telegram fra Berlin om hurtigst at komme dertil. Jeg havde besøgt Berlin et Par Uger før og da talt med et stort Firma om en eventuel Rejse til Paris for at skaffe Oplysninger om de nye Moder, da man ikke formaaede at skaffe en speciel tysk Mode, der kunde faa Interesse for Damer, der ønskede en fix Paaklaedning. I Løbet af Dagen skaffede jeg mig Pas med Fotografi og fik det viseret af det tyske og det franske Consulat. Fredag den 5te tog jeg med Exprestoget til Berlin og blev særlig grundigt visiteret i Warnemunde, da jeg ønskede at rejse gennem Tyskland og Schweitz til Frankrig. Ved Middagen i Spisevognen til Berlin kom jeg i Selskab med en svensk Ingeniør og en dansk-russisk Kornhandler, der begge nærede store Forhaabninger til Skandinaviens Fremtid med Hensyn til en udstrakt Forretningsforbindelse med Rusland efter Krigen, da 3

13 man der sikkert ikke for lang Tid ønskede at gøre Forretning med Tyskerne. Sammen med de to Herrer besøgte jeg forskellige Restaurants og kom til Slut ind i en Nat-Café, hvor jernkorsprydede unge Officerer og Levemænd holdt Champagnesold med den berlinske Demimonde. Jeg oplevede der at høre den danske Nationalmelodi, der hjemme ikke er spillet siden 1ste August, men der blev den spillet ved Indtrædelsen af en bekendt københavnsk Grosserer, der forsyner Berlin med Fedt og Støvler. Den næste Dag traf jeg Aftale med Firmaet om Rejsen og skaffede mig Turog Returbillet til Bern med Sovekøje til Stuttgart. I Toget traf jeg sammen med en tysk Ingeniør, som skulde til Milano Han haabede, at det maatte lykkes Tyskerne at slaa Russerne saa grundigt i Løbet af faa Uger, at man kunde sende en extra Million Soldater til Vestfronten og i Løbet af faa Maaneder tvinge Frankrig og Rusland til en Separatfred, hvorved man kunde afværge den truende Hungersnød i Tyskland. Tidspunktet for en Fred med England lod sig ikke øjne. Saavel han som andre intelligente Tyskere, jeg talte med, beundrede detengelske Diplomati og Herskerevne og regner 4

14 med en fleraarig Krig med England, da man ikke kan vente sig betydelig Hjælp af Tyrkerne eller forvente Opstand af Muhamedanerne. Fra Stuttgart var jeg i Kupé med en Herre, der tidligere var ansat ved den tyske Legation i London, og hvem det var lykkedes, takket været sit engelske Udseende og Sprogtalent, at holde sig der i seks Uger efter Krigens Udbrud, i hvilken Tid han havde kunnet skaffe sit Land mange værdifulde Oplysninger. Siden talte jeg med en Tyrk, der havde et Varehus i Bukarest. Han var vel tilfreds med, at han for 800 Francs havde friet sine to Sønner for Militærtjenesten i Tyrkiet, paa hvis militære Evner han ikke havde nogen Tro. Han udtalte, hvad jeg har faaet bekræftet ved Samtale med flere Rumænere, at de 5 6 Mill. Rumænere, der bo i Siebenbiirgen, er økonomisk bedre stillede end deres Brødre i Rumænien, og da Østerrig- Ungarn altid har behandlet dem godt, har de ingen Interesse i nogen Forandring. Ved den sidste Station før Schweitz i Gottmadingen var der Pasrevision, og da jeg vilde rejse gennem Schweitz til Frankrig, blev jeg vist ud af Toget. Efter en Stunds Forløb blev jeg sammen med 5

15 nogle andre mistænkelige Personer laaset inde i Ventesalen. Et Par Timer efter lykkedes det mig at faa Tilladelse til at forsøge min Lykke hos Overkommandoen i Lorrach, nogle faa Kilometer Nord for Basel, men at komme dertil var meget vanskeligt og lod sig kun gøre ved at stige om med 6 7 forskellige Smaabaner. Da jeg havde passeret den første Strækning, lejede jeg i Singen et Automobil, der vilde bringe mig de c. 100 Km over Schwartzwalds sydlige Udløb. Det var en herlig Tur oppe i de snedækkede Højder, men der blev snart for megen Sne, og vi kørte første Gang fast i Nærheden af Donauechingen c Meter over Havfladen. Stedet var herligt og Udsigten til den nedenfor løbende Donau vidunderlig. Efter tre Timers Forløb havde vi kun tilbagelagt 44 Km og kørte da saa fast i Sneen ved Blumenberge, at det varede en halv Time at komme ud af Driverne. Da der var en Station i Nærheden, lod jeg Chaufføren køre mig dertil. Han var meget glad for at slippe. Det var en lille, sortsmudset Italiener, som var ganske ukendt med Egnen, saa at jeg ved Hjælp af et Kort maatte vejlede ham, og da det var ved at blive mørkt og over den Tid, der var 6

16 fastsat til hele Turen, vilde jeg ikke længer køre med ham. Nogle Bonder antog os for Spioner, men ved Stationsforstanderens fornuftige Optræden lykkedes det mig at vinde Bøndernes Tillid, saa at vi snapsede sammen paa Kroen, hvor de forbandede Krigen og Prøjserne. Fra Blumenberge gaar Banen i Retning mod Rhinen, og den naar derned i Sneglegang gennem et bedaarende Landskab. Om Aftenen Kl. 11 naaede jeg efter flere Omstigninger til Schopfheim, hvor jeg maatte overnatte paa et lille Hotel. Værtinden inviterede mig til en lille privat Fest, men jeg var meget træt og maatte afslaa hendes Venlighed, hvorfor hun til Gengæld ikke vilde paatage sig at vække mig den næste Morgen, saa at jeg selv maatte finde ud og til Stationen ved 5-Tiden. Endelig naaede jeg Lorrach, og efter nogle Timers Ventetid lykkedes det mig at faa den ønskede Tilladelse af den jourhavende Kaptain, der var meget elskværdig og yderligere forsynede mit Pas med en Paategning, saa at jeg uhindret kunde foretage Tilbagerejsen fra Bern via Gottmadingen til Berlin direkte og uden Afbrydelse, naar jeg vendte tilbage fra Paris. 7

17 I en Vogn kørte jeg til Grænsen, slap let over, takket være Adjutantens gode Paategninger, og tog med den elektriske Bane til Basel, der deles af Rhinen, paa hvis højre Bred den mægtige Badischer Bahnhof nu under Krigen ligger tom og ubenyttet hen. Videre kørte jeg over den store Rhinbro op til Hovedbanegaarden, men jeg maatte vente et Par Timer paa Toget til Bern. Jeg benyttede Ventetiden til en Frokost i Grand Hotel Victoria, hvor den schweitziske Overkommando var indkvarteret, og her havde jeg en meget interessant Samtale med Overkelneren, der havde franske Sympathier, og med Lederen af det stedlige Rejsebureau, der havde de modsatte Anskuelser. Schweitz er uheldigt stillet under Krigen. De utallige Hoteller staar tomme, dets Tilførsler er hæmmede, og Landet har til Stadighed en Kvart Million Soldater under Vaaben, især for at passe paa Neutraliteten ved Nordvest-Grænsen. Jeg har i disse Egne set enorme Troppemasser, vældige Kanonparker og set et af de berømte Jægerkorps paa Ski. Den schweitziske Soldat ligner en solid Jyde, og hans Uniform ligner den danske. Enkelte Officerer er fixe som Franskmændene eller schneidige som Tyskerne, 8

18 men de fleste har samme borgerlige Udseende som de danske Officerer. Paa min Rejse fra Basel til Bern passerede jeg flere Gange Aarefloden, der, særlig set fra Jernbanebroen i Bern, ser henrivende ud. Fra Bern tog jeg Tur-Returbillet til Paris. Togene i Schweitz holder ofte og jeg var 3 Timer om over Neuchatel at naa den franske Grænsestation Pontarlier. Alle maatte ud og visiteres tillige med Bagagen. Da Traflken er 5 10 Gange saa stor som ved Warnemunde, vilde det være umuligt at gennemrode alt saa grundigt som der. Medens Tyskernes Visitation foretoges af militære og efter en bestemt Recept, foretoges den franske Visitation af civilt Politi fra Paris, der forklædt paa alle mulige Maader søger at fange Spionerne, der altid er forsynede med de bedste Papirer. Jeg var truffet sammen med et Par Parisere og nogle Englændere, og jeg fik meget interessante Oplysninger om Stemningen i Frankrig, Oplysninger, der faldt godt i Traad med mine senere Iagttagelser i Paris. Det var et mægtigt Træn, der i Løbet af mindre end 7 Timer via Dijon blev ført til Paris. Skønt der var 2 Sovevogne var det umuligt at faa en Køje, 9

19 og flere 1ste Klasses Passagerer maatte tage til Takke med 3die Klasse. Ankommen til Paris forbausedes jeg straks ved den Rigelighed, der var af Hestedrosker og Automobiler i Modsætning til Berlin, hvor der er meget faa Køretøjer under Krigen. Naar undtages Motoromnibusserne, der alle er ved Fronten, er tilsyneladende det normale Antal Køretøjer til Stede i Paris. Jeg havde bestilt Værelse i Hotel Chatham, Rue Dounou, tæt ved Operaen. Da der ikke er den sædvanlige Tilstrømning af Turister, er Priserne paa Værelserne meget billig. For 15 Frcs fik jeg en hel lille Lejlighed udstyret med al tænkelig Luksus og Komfort. Til Hotellet hører en elegant Restaurant»Volnay«, som midlertidigt er lukket; men paa den anden Side Gaden ligger en elegant mondæn Restaurant»Ciro«, der er overfyldt om Eftermiddagen ved 5 The Concerten og mellem 7 10 om Aftenen af engelske Officerer, amerikanske Nysgerrige og Paris's elegante Demimonde. De almindelige Cafeer og Restaurants ere godt besøgte og Maden er god og rigelig som sædvanlig. I Husholdningerne mærkes Krigen mindre end i København, kun Sukker og Kul er meget 10

20 dyrere, derimod koster Æg kun det halve af i København. Ved 12-Tiden er der enormt Liv: Gaderne og Metroen er alle overfyldte, da Personalerne iler til Middag, fordi en stor Del Forretninger og Banker er lukkede fra Gadesangerne gor gode Forretninger i de store Konfektionsgaarde, hvor Midinetterne hører til fra Vinduerne og synger med af fuld Hals. Mellem 3 5 er Trafikken ved Operapladsen enorm og de store Varehuse er fyldte med Kunder men Købeevnen er naturligvis stærkt formindsket. En af mine Forretningsvenner i Paris er under Krigen Chauffør i Krigsministeriet, og jeg havde meget interessante Samtaler med ham om Situationen. Ligesom i Berlin er Størstedelen af Dame-Konfektionisterne beskæftigede med Militærleverancer, men skønt nogle af de store Modehuse er lukkede, er der dog arbejdet paa nye Moder, der ingensinde har været skønnere og ved sin enklere Form end i de senere Aar virker den mere tiltalende for det nordiske Øje. Den korte Bolero og Klokkenederdelen vil sikkert i dette Foraar fejre store Triumfer. Og de smaa Hatte, der i mange Tilfælde har et diskret militært Præg, er simpelthen bedaarende. 11

21 Gadebelysningen i Paris er trods alle fantastiske Beretninger bedre end i København, kun oplyses de store offentlige Bygninger ikke, Vinduerne dækkes delvist til og Lysreklamer er forbudt. Theatre og Biografer spiller som sædvanligt og lukkes Kl. 11, hvorimod alle Restaurants maa lukke Kl. 10. Alle Nat- Cafeer og Danselokaler paa Montmartre er lukkede, men paa de store Boulevarder bølger Livet frem og tilbage til langt ud paa Natten og mere eller mindre private Soiréer trives i udstrakt Maalestok til Underholdning for fremmede. Man har Arbejde til enhver, som kan og vil arbejde, selv til de flygtede Belgiere har man fundet Arbejde. For Oldinge, Kvinder og Børn er der indrettet mægtige Bespisninger. Jeg har overværet en saadan Bespisning for de flygtede Belgiere. Suppe ad libitum, en solid Kødret og 2 Kilo af det dejligste Franskbrød, i Sandhed et Maaltid, der vilde faa en Tysker til at revne af Misundelse. Selvfølgelig tjener næsten ethvert Arbejde militære Formaal. Alt gaar for fuld Kraft og man er fuldt ud enig om, at intet Offer er for stort for at holde Tiden ud. Der er ingen, der ængstes for at Tyskerne skal kunne gennembryde Fæstnings- 12

22 ringen, og man stoler paa, at meget faa Maaneder er i Stand til at bringe det saavidt, at Tysklands moralske og økonomiske Magt er brudt. Jeg forbausedes over den Mængde militære Automobiler, der passerer Paris. Jeg har set uendelige Antal af Panserbiler, Transportbiler og Biler med mægtige Lyskastere. Saarede Soldater ser man næsten ikke færdes i Gaderne, derimod mange Officerer og Soldater med Orlov. Jeg ventede at finde Kirkerne fulde af bedende Kvinder men dette var ikke Tilfældet. Pariserne demonstrerer ikke og skriger ikke op som sædvanligt, der arbejdes ustandseligt i tavs Sorg og Smerte over de store Ofre, der skal og maa bringes. Kampen om Stillingen paa Verdensmarkedet drives med stor Energi af Franskmændene, men især af Englænderne. Jeg traf en Nordmand, der i en længere Aarrække havde opholdt sig i Syd-Amerika, og som nu af en af de store Pariser-Banker atter udsendtes dertil for at drage Handelen fra Tyskland. Enhver Rejsende, der passerer de tyske Grænser, maa aflevere alle Guldmønter ligegyldigt fra hvilket Land disse hidrører. I Frankrig er Guld øjensynlig tilstede i rigelig Mængde. Ved min Af 13

23 rejse fra Paris ønskede jeg tyske Penge i Banken, hvor man havde Overflod af tysk Guld, og ved min Ankomst til Tyskland vakte det enorm Opsigt, at jeg kunde aflevere flere Guldmark hentede i Paris. Hundrede tyske En Del af mine Indkøb lod jeg sende hjem via England, men jeg samlede 43 Modeller paa Hotellet, pillede alle franske Mærker af, pakkede dem i en mægtig Kuffert og tog dem med til Bern, hvor jeg lod dem omekspedere til Berlin. Umiddelbart før Grænsen mellem Schweitz og Tyskland passerede jeg Rhinen ved det berømte Rhinfald og over Grænsen den ikke mindre berømte Klippeborg»Hoentwiel«, der forekommer i Victor Scheffels Digtning. I Berlin deponerede jeg Tolden for Modellerne, som blev plomberede, for at jeg atter kan faa Tolden godtgjort ved Videreforsendelsen til København. I Berlin foreviste jeg Modellerne for et stort Confektionsfirma, som var forbauset over Parisernes Evne til at skabe nye Moder trods Krigen. Man var meget tilfreds med mit udførte Hverv og betalte mig med Glæde mit Honorar, der i heldigste Tilfælde var fastsat til 1000 Reichsmark foruden Dækning af Ekstra 14

24 udgifter. Dagen efter Ankomsten til Berlin tog jeg hjem via Warnemiinde, og her var jeg Genstand for en enestaaende grundig Undersøgelse, da man mente at mit Pas var falskt. Til Slut blev jeg ført hen i en nærliggende Bygning og blev klædt af til Skindet, men selvfølgelig uden Resultat. Jeg var imidlertid blevet lukket saa godt inde, at det var umuligt at faa Døren op igen, Man opfordrede mig til at springe ud ad Vinduet, men jeg forlangte, at en Soldat skulde springe først, jeg vilde ikke risikere en Kugle af en af de posterede Skildvagter. Jeg skal ikke nægte, at jeg følte mig betydelig lettet, da jeg var kommet om Bord i den danske Færge»Prinsesse Alexandrine«. Fra Gedser var jeg i Kupé med en jævnaldrende Mand, der var klædt paa ægte germansk Vis med Fjer i Hatten og med Kejserens Billede som Brystnaal. Før vi naaede København viste han mig, at han under Klædningen bar fransk Husar-Uniform og Dagen efter kom Løjtnant Georges C. klædt som elegant Gentleman ind hos mig og fortalte mig sit Æventyr. Da Krigen brød ud var han sammen med Brødrene Buxton paa Balkan som 15

25 politisk Agent og Journalist og meldte sig hurtigst muligt ved sit Regiment i Paris, hvor han var Reserveløjtnant. Den 28. August blev han haardt saaret ved le Cateau, laa 18 Timer paa Valpladsen, og var senere 2 Maaneder paa et tysk Hospital. Efter Helbredelsen blev han ført til Fangelejren ved Torgau, hvorfra han ved Hjælp af sine Kammerater og efter en nøje overlagt Plan undveg Mandag den 15. Februar Forklædt som Arbejder gik han langs Elben til Wittenberg og tog derfra med Toget til Berlin, hvor en fransk Dame skaffede ham Klæder og et falskt Pas, som han yderligere forsynede med sit Fotografi og falske Stempler. Det var et Vidunder, at han slap igennem ved Warnemiinde. Paa mit Spørgsmaal, hvorfor han turde udsætte sig for saa absolut en Livsfare, svarede han, "jeg har kun kæmpet for mit Fædreland i en Maaned, og det er for lidt.«nu er han paa Vej til Frankrig og stoler som alle de andre paa den endelige Sejr. Efter denne Rejse og efter at have talt med en Mængde Mennesker af alle Anskuelser og Nationaliteter har jeg det Indtryk, at de nærmeste Maaneders 16

26 Kampe vil blive frygteligere end nogen Sinde, men samtidigt nærer jeg ikke Tvivl om, at Afgørelsen vil finde Sted i Løbet af to til tre Maaneder. En anset Tysker har sagt til mig, naar Afgørelsen falder, vil Sejrherren staa i Laser, og den besejrede være blottet for alt. Man maa ikke haabe, at det maa gaa saa vidt. København, d. 22. Februar L. Westerby.

27

28

29

30

31

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

"Rustningskapitalens Blodpenge" af Axel Pille - [Daugård] : Nye Veje, 1933. - 62 s. "Hvad Soldaten Lærer" af Axel Pille - København : 1934. - 6 s.

Rustningskapitalens Blodpenge af Axel Pille - [Daugård] : Nye Veje, 1933. - 62 s. Hvad Soldaten Lærer af Axel Pille - København : 1934. - 6 s. "Rustningskapitalens Blodpenge" af Axel Pille - [Daugård] : Nye Veje, 1933. - 62 s "Hvad Soldaten Lærer" af Axel Pille - København : 1934. - 6 s. Bøgerne er indscannet med OCR og ligger i RTF-format Downloadet

Læs mere

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943

P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943 P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER 1886 1933 I THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943 m inviterede han os ind i Stationens kgl. Ventesal og bad os blive der, indtil vort Tog skulde

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

\/ ICO ^*^^ :C0 .*.'/ '^^y ) * ca,-, -^9 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/dafjendenvarilanoowulf HENRIK WULFF DA FJENDEN

Læs mere

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn 1 Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn The Project Gutenberg EBook of Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn This ebook is for the use of anyone anywhere

Læs mere

AXEL REDØHL Breve fra Sibirien. Noter fra et land i kaos 1903-13

AXEL REDØHL Breve fra Sibirien. Noter fra et land i kaos 1903-13 AXEL REDØHL Breve fra Sibirien Noter fra et land i kaos 1903-13 2 Østersøen i 60 n. B. [nordlig bredde] Torsdag Eft. D. 18 Juni, 1903 Kaptajn Thøgersen, Ficaria. Kjære Forældre! Jeg kommer lige fra Kommandobroen,

Læs mere

http://www.arcliive.org/details/frilandsexpeditiooscav

http://www.arcliive.org/details/frilandsexpeditiooscav Digitized by the Internet Archive in 2011 With funding from University of Toronto http://www.arcliive.org/details/frilandsexpeditiooscav FRILANDSEXPEDITIONEN PEER SCAVENIUS FRILANDSEXPEDITIONEN DENS

Læs mere

25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen.

25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Thisted Amts Tidende 23. Marts 1935. 25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Den 1. April kan

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Kaptajnen paa 15 Aar. I Slavelænker. I. "Pilgrim". Jules Verne

Kaptajnen paa 15 Aar. I Slavelænker. I. Pilgrim. Jules Verne Kaptajnen paa 15 Aar I Slavelænker Jules Verne I. "Pilgrim". Det havde været en usædvanlig uheldig Sæson for "Pilgrim", en lille, solid Hvalfanger-Skonnert-Brig, der tilhørte en rig kalifornisk Skibsejer,

Læs mere

Af en ung udvandrers dagbog

Af en ung udvandrers dagbog Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FORLAG KOBENHAVN AGERUP^S

FORLAG KOBENHAVN AGERUP^S 0014627 AGERUP^S FORLAG KOBENHAVN 7^ HOFLIV HOS CHRISTIAN IX Copyright 1918 by Kristine Rørdam. HS. MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX Studie til Portræt af Professor Otto Bache. HOFLIV HOS CHRISTIAN IX SVUNDNE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931.

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. Så langt tilbage, vort folks historie går, har Sønderjylland været et grænseland og befolkningen

Læs mere