Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19"

Transkript

1 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød Stationsforplads til opførelse af op til. etagemeter og evt. kælder. I den forbindelse har Allerød Kommune anmodet NIRAS om at lave en indledende undersøgelse af de miljømæssige forhold på kommunens areal, til at styrke budgivernes beslutningsgrundlag. Det udbudte areal har en samlet størrelse på. m og består af følgende ejendomme: Matr. nr. 8b Lillerød, Lillerød ejet af Post Danmark A/S Matr. nr. 8r Lillerød, Lillerød ejet af Allerød Kommune Del af vejareal litra 7 cm ejet af Allerød Kommune. Nærværende miljøundersøgelse omfatter den del af området, der er ejet af Allerød Kommune (Matr. nr. 8r og del af vejareal matr. nr. 7cm). Arbejdet er udført i henhold til beskrivelse i // og af mail af den 5.9. efter accept af Allerød Kommune i mail af MILJØUNDERSØGELSE Den 7. september er der udført 6 boringer (B-B6). Boringerne er udført som 6 uforede maskinboringer, som er ført til m u.t.. Borearbejdet er forestået af Geoboringer ApS under fuldt tilsyn af NIRAS. Placeringen af boringerne fremgår af situationsplanen i bilag. Fra boring B, B, B, B5 og B6 er der udtaget jordprøver, fra hver boring. Fra boring B er der udtaget jordprøver. I alt er der udtaget 9 jordprøver, som er sendt til analyse hos akkrediteret laboratorium Højvang AS, Dianalund. Prøverne er analyseret for jordpakken (total kulbrinter, PAH er og tungmetaller). Jordprøverne er udtaget som blandeprøver, fra dybde som angivet i bilag og til,5 m herunder. Prøverne er udtaget med henblik på både at afspejle forholden- NIRAS A/S CVR-nr T: +5 8 D: Sortemosevej 9 Tilsluttet FRI F: +5 8 M: Allerød E: E:

2 de i den øvre fyldjord, samt i intaktjord og er dermed udtaget lagspecifikt. Den øverste/første prøve fra hver boring er derfor udtaget i fyldjord, mens to er fordelt over den underliggende intaktjord. Desuden blev der i boring B påboret slagger, og i den forbindelse udtaget en ekstra jordprøve for at afgrænse slaggelaget (i alt jordprøver fra B). GELGI Interessearealet ligger i et område som er karakteriseret af glaciale smeltevandsdannelser, hvilket også afspejles i de sedimenter, der er gennemboret ved arbejdet. Alle boreprofiler findes i bilag. På området er der konstateret et øvre fyldlag fra terræn til ca.,8, m u.t., som hovedsageligt består af sandede og grusede fyldtyper (f.eks. stabilgrus). I boring B er udstrækningen af fyldlaget dog fra terræn til, m u.t., hvor der påbores slagger fra ca.,8, m u.t.. Generelt påvises der under fyldlaget flydejordsafleringer (smeltevandsaflejringer), som er karakteriseret ved at være ler- eller sandafleringer, med varierende indhold af grus, småsten, kalk og evt. kulfragmenter. I B og B er der desuden fundet gytjelag. I B er gytjelaget af ringe mægtighed (,9-, m u.t.). Indholdet af slagger i B besværliggør genkendelsen af laggrænser til gytjelaget, men det vurderes at have ca. samme mægtighed. RESULTATER Alle analyseresultater fremgår af bilag. Af analyseresultaterne fremgår det at 7 jordprøver er klasse (ren jord), mens jordprøver er klasse (lettere forurenet). Forureningsniveau er angivet i klasser jf. //. Alle analyseresultater fremgår af bilag. Af tabel fremgår klassificeringen fordelt på prøveantal og procent. Klasse Jordprøver %fordeling Klasse ,5 Klasse,5 Klasse Klasse Tabel. Fordeling af klassificering på jordprøver og procent Fra B i, m u.t. er der udtaget en klasse prøve, hvor klassificeringen skyldes indhold af benz(a)pyren (bilag ). Fra B er der udtaget en prøve i, m u.t., som er klasse på baggrund af et let forhøjet indhold af bly (bilag ).

3 5 KNKLUSIN På interessearealet er der hovedsageligt fundet ren jord i de analyserede jordprøver (klasse jord i 7 ud af 9 prøver, bilag ). Fra B i, m u.t. er der udtaget en klasse prøve, hvor klassificeringen skyldes indhold af benz(a)pyren, som er et tjærestof (bilag ). Forurening med PAH er (og herunder ben(a)pyren) er almindeligt i byzoner, og skyldes skyldes direkte forurening af jorden med tjære, koks, olie eller bygningsrester og/eller forurening via luften fra afbrænding af træ, olie, koks og andet organisk materiale //. Fra B er der udtaget en prøve i, m u.t., som er klasse på baggrund af et let forhøjet indhold af bly (bilag ). Da prøven er udtaget i et lag hvor der også blev konstateret indhold af slagger, er det sandsynligt at blyindholdet relatere sig hertil (bilag ). Der er kun fundet slagger i boring B. BILAG. Situationsplan med placering af boringer. Boreprofiler (B B6). Analyseresultater 6 REFERENCER // NIRAS A/S. Allerød Posthus. Tilbud på geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse..9. // Miljøministeriet. Miljøprojekt 78. Kilder til jordforurening med tjære, herunder benzo(a)pyren i Danmark. Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening,. // Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juni, med opdatering af april 8.

4 Bilag Situationsplan

5 8o 8t Rø nn ea lle 8k B 8x 8i lle da l B Li 8y 8r B5 cm 7l B Eksisterende bygninger Allerød Posthus Matrikelgrænse B6 B ce Boring, ikke filtersat 8b Tegningen er baseret på affotograferet materiale og er ikke nødvendigvis målfast 7c Bilag ar gion Hovedstaden Allerød Posthus 7v Situationsplan g h i :5 ah m v.: a Dato: September Udarb.: PGY Kontrol: KABA Sag nr.: 86 Fil: tegn\bilag.cdr Sortemosevej 9 5 Allerød

6 Bilag Situationsplan

7 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9, m FYLD, SF-sten FYLD: GRUS, (stabilt), st. sandet, siltet, tør, lys gulbrun - FYLD: SAND, sv. leret, mørke slirer, tør, grå FYLD: - GYTJE,?, tørvelag, let, tør, sortebrun 5 MRÆNELER, st. sandet, sv. gruset, kulfragtmenter, fugtig, gråbrun Gl - 6 MRÆNELER - - Gl 7 MRÆNELER - - Gl - 8 MRÆNELER, st. sandet, sv. gruset, kulfragtmenter, enk. sandslirer, fugtig, gråbrun Gl -5 (A): Prøve sendt til analyselaboratorium - : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Sag: 86 Allerød Posthus DGU-nr.: Boredato: 7.9. Boret af: Geoboringer v.: Udarb. af: Kaba Kontrol: JKA Godkendt: Dato: Boring: B s. / Borejournal GeoGIS NIRAS_ - PSTGDK ::9

8 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9, m MULD, (træbed) FYLD: GRUS, (stabilt), sandet, siltet, tør, lysebrun - FYLD: SAND, fint, velsorteret, sv. siltet, tør, lysegul FYLD, opblandet, sandslirer, tør, gul - gråbrun - GYTJE, (?), MULD, (?), slagger, st. sandet, sv. leret, brun - sort Rg 5 GYTJE, (?), MULD, (?), slagger, st. sandet, sv. leret, sort Rg - 6 GYTJE - - Rg 7 MRÆNELER, st. sandet, gruset, enk. småsten, kalkholdig, fugtig, gråbrun Gl - 8 MRÆNELER - - Gl -5 (A): Prøve sendt til analyselaboratorium - : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Sag: 86 Allerød Posthus DGU-nr.: Boredato: 7.9. Boret af: Geoboringer v.: Udarb. af: Kaba Kontrol: JKA Godkendt: Dato: Boring: B s. / Borejournal GeoGIS NIRAS_ - PSTGDK ::

9 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9, m FYLD: MULD, tør, brun FYLD: SAND, fint, velsorteret. tør, lys gulbrun - FYLD, sv. gruset FYLD: GRUS, (stabilt), lys gulbrun SAND, st. leret, slirer, sv. gruset, fugtig, gulbrun Sn/ - Sn/ 5 SAND, st. leret, fugtig, gulbrun Sn/ - 6 Sn/ 7 Sn/ - 8 Sn/ -5 (A): Prøve sendt til analyselaboratorium - : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Sag: 86 Allerød Posthus DGU-nr.: Boredato: 7.9. Boret af: Geoboringer v.: Udarb. af: KaBa Kontrol: JKA Godkendt: Dato: Boring: B s. / Borejournal GeoGIS NIRAS_ - PSTGDK ::

10 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9, m Belægning FYLD: SAND, muldblandet, org. mat, sv. gruset, tør, brun - SAND, fint, gruset, tør, lysbrun - SAND, siltet, fint, sv. gruset, tør, lysebrun 5-6 SAND, st. leret, fugtig, lys gråbrun 7 SAND, st. gruset. sv. leret, forvitrede sten, fugtig, lysebrun (A): Prøve sendt til analyselaboratorium - : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Sag: 86 Allerød Posthus DGU-nr.: Boredato: 7.9. Boret af: Geoboringer v.: Udarb. af: KaBa Kontrol: JKA Godkendt: Dato: Boring: B s. / Borejournal GeoGIS NIRAS_ - PSTGDK :5:

11 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9, m FYLD: MULD, tør, brun SAND, fint-ml., siltet, gruset, tør, gulbrun - LER, st. sandet, st. siltet, tør, lysbrun SAND, fint, siltet, velsorteret, okkerslirer, tør, lys gulbrun - LER, st. sandet, siltet, okkerslirer, sandslirer, fugtig, gulbrun 5 SAND, st. gruset, leret, siltet, lerslirer, fugtig, mørk gulbrun SAND, st. gruset, st. leret, siltet, fugtig, mørk gulbrun -5 (A): Prøve sendt til analyselaboratorium - : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Sag: 86 Allerød Posthus DGU-nr.: Boredato: 7.9. Boret af: Geoboringer v.: Udarb. af: KaBa Kontrol: JKA Godkendt: Dato: Boring: B5 s. / Borejournal GeoGIS NIRAS_ - PSTGDK :58:5

12 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9, m FYLD: MULD, tør, brun FYLD, grus (stabil), lys gulbrun - SAND, fint, velsorteret, sv. leret, lys gråbrun SAND, fint - groft, gruset, usorteret, tør, gulbrun - SAND, fint, velsorteret, slirer af grus SAND, fint, velsorteret, leret, lerslire - 8 SAND, fint, st. leret -5 (A): Prøve sendt til analyselaboratorium - : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Sag: 86 Allerød Posthus DGU-nr.: Boredato: 7.9. Boret af: Geoboringer v.: Udarb. af: KaBa Kontrol: JKA Godkendt: Dato: Boring: B6 s. / Borejournal GeoGIS NIRAS_ - PSTGDK :59:5

13 Bilag Analyseresultater

14 kvirent Niras A/S Identifikation Sagsnavn: Allerød Posthus Sortemosevej 9 Sagsnr.: 86 5 Allerød Sagsbeh.: JKH Udt.dato: 7-9- Prøvetager: KaBa Prøver modtaget den: 7-9- Rapport dato: Analyse påbegyndt den: -9- Rapport nr.: pbevaring før analyse På køl Antal prøver: 9 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager kvirent kvirent kvirent kvirent kvirent Prøve ID B B B B B Dybde,,5,,8, Parameter Analyserapport 5-9- Tørstof, TS % (w/w) DS mod, +/- % Enhed Metode 87 stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C <,5 <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab: GC-FID,5 +/- % Kulbrinter >C-C5 <5, <5, <5, <5, <5, mg/kg TS flab: GC-FID 5, +/- % Kulbrinter >C5-C <5, <5, <5, <5, <5, mg/kg TS flab: GC-FID 5, +/- % Kulbrinter >C-C5 < < < < < mg/kg TS flab: GC-FID +/- % Totalkulbrinter >C5-C5 # # # # # mg/kg TS flab: GC-FID Naphthalen,7 <,5 <,5 <,5,8 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Benz(a)pyren,6 <,5 <,5,7,6 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Dibenz(a,h)anthracen,5 <,5 <,5 <,5,57 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Sum PAH (7 stk), # #,, mg/kg TS flab(),gc-msd +/- 5 % Bly 7,7, 6,5 5 mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Cadmium,,66,87,,85 mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Chrom, total 8 8,6 7,5 6,7 mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Kobber 8,7 6,9, 79 mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Nikkel 9, 6,8 6, 5, mg/kg TS DS59-ICP,5 +/- % Zink mg/kg TS DS59-ICP,5 +/- % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor. sultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. B (,) : Spor af kulbrinter i intervallerne >C5-C og >C-C5 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. B (,5) : B (,) : B (,8) : B (,) : Spor af kulbrinter i intervallerne >C5-C og >C-C5 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8-9 Dianalund Tlf Fax Side af

15 kvirent Niras A/S Identifikation Sagsnavn: Allerød Posthus Sortemosevej 9 Sagsnr.: 86 5 Allerød Sagsbeh.: JKH Udt.dato: 7-9- Prøvetager: KaBa Prøver modtaget den: 7-9- Rapport dato: Analyse påbegyndt den: -9- Rapport nr.: pbevaring før analyse På køl Antal prøver: 9 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager kvirent kvirent kvirent kvirent kvirent Prøve ID B B B B B Dybde,8,,,5, Parameter Analyserapport 5-9- Tørstof, TS % (w/w) DS mod, +/- % 87 stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C <,5 <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab: GC-FID,5 +/- % Kulbrinter >C-C5 <5, <5, <5, <5, <5, mg/kg TS flab: GC-FID 5, +/- % Kulbrinter >C5-C <5, <5, <5, <5, <5, mg/kg TS flab: GC-FID 5, +/- % Kulbrinter >C-C5 < < < < < mg/kg TS flab: GC-FID +/- % Totalkulbrinter >C5-C5 # # # # # mg/kg TS flab: GC-FID Naphthalen,9 <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Benz(a)pyren, <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Dibenz(a,h)anthracen <,5 <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Sum PAH (7 stk),9 #, # # mg/kg TS flab(),gc-msd +/- 5 % Bly 5 5,7, 5, 5, mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Cadmium,,,66,9,88 mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Chrom, total 8 6,8 6 mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Kobber 6, mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Nikkel 5, 9, mg/kg TS DS59-ICP,5 +/- % Zink mg/kg TS DS59-ICP,5 +/- % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor. sultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. B (,8) : B (,) : B (,) : B (,5) : B (,) : Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8-9 Dianalund Tlf Fax Side af

16 kvirent Niras A/S Identifikation Sagsnavn: Allerød Posthus Sortemosevej 9 Sagsnr.: 86 5 Allerød Sagsbeh.: JKH Udt.dato: 7-9- Prøvetager: KaBa Prøver modtaget den: 7-9- Rapport dato: Analyse påbegyndt den: -9- Rapport nr.: pbevaring før analyse På køl Antal prøver: 9 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager kvirent kvirent kvirent kvirent kvirent Prøve ID B B B B 5 B 5 Dybde,9,5,,9,5 Parameter Analyserapport 5-9- Tørstof, TS % (w/w) DS mod, +/- % 87 stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C <,5 <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab: GC-FID,5 +/- % Kulbrinter >C-C5 <5, <5, <5, <5, <5, mg/kg TS flab: GC-FID 5, +/- % Kulbrinter >C5-C <5, <5, <5, <5, <5, mg/kg TS flab: GC-FID 5, +/- % Kulbrinter >C-C5 < < < < < mg/kg TS flab: GC-FID +/- % Totalkulbrinter >C5-C5 # # # # # mg/kg TS flab: GC-FID Naphthalen,78 <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Benz(a)pyren,8 <,5 <,5,86 <,5 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Dibenz(a,h)anthracen, <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Sum PAH (7 stk),6 # #, # mg/kg TS flab(),gc-msd +/- 5 % Bly 6,9,9 7, mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Cadmium,9,,,6, mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Chrom, total 7,5 5,5 7,8 6, mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Kobber, 8, 5, mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Nikkel 5,7, 6, 7, 7, mg/kg TS DS59-ICP,5 +/- % Zink 56 5 mg/kg TS DS59-ICP,5 +/- % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor. sultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. B (,9) : Spor af kulbrinter i intervallerne >C5-C og >C-C5 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. B (,5) : B (,) : B 5 (,9) : B 5 (,5) : Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8-9 Dianalund Tlf Fax Side af

17 kvirent Niras A/S Identifikation Sagsnavn: Allerød Posthus Sortemosevej 9 Sagsnr.: 86 5 Allerød Sagsbeh.: JKH Udt.dato: 7-9- Prøvetager: KaBa Prøver modtaget den: 7-9- Rapport dato: Analyse påbegyndt den: -9- Rapport nr.: pbevaring før analyse På køl Antal prøver: 9 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Emballage m/p m/p m/p m/p Prøvetager kvirent kvirent kvirent kvirent Prøve ID B 5 B 6 B 6 B 6 Dybde,,5,5, Parameter Analyserapport 5-9- Tørstof, TS % (w/w) DS mod, +/- % 87 stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab: GC-FID,5 +/- % Kulbrinter >C-C5 <5, <5, <5, <5, mg/kg TS flab: GC-FID 5, +/- % Kulbrinter >C5-C <5, <5, <5, <5, mg/kg TS flab: GC-FID 5, +/- % Kulbrinter >C-C5 < < < < mg/kg TS flab: GC-FID +/- % Totalkulbrinter >C5-C5 # # # # mg/kg TS flab: GC-FID Naphthalen <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Benz(a)pyren <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Dibenz(a,h)anthracen <,5 <,5 <,5 <,5 mg/kg TS flab(),gc-msd,5 +/- 5 % Sum PAH (7 stk) # # # # mg/kg TS flab(),gc-msd +/- 5 % Bly,9,9,5, mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Cadmium,65,7,87,6 mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Chrom, total 7, 6,6 6, mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Kobber,,9 8,7 6, mg/kg TS DS59-ICP, +/- % Nikkel 5,9 6, 8,5 6,9 mg/kg TS DS59-ICP,5 +/- % Zink mg/kg TS DS59-ICP,5 +/- % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor. sultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. B 5 (,) : B 6 (,5) : B 6 (,5) : B 6 (,) : Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8-9 Dianalund Tlf Fax Side af

18 Klassificering efter - "Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland - April 8", nyt bilag A Alle talværdier er i mg/kg tørstof Sagsnavn: Allerød Posthus, Sagsnr.: 86, Sagsbeh.: JKH, Udt.dato: 7-9-, Prøvetager: KaBa Lab. nr. Samlet Klasse Prøve ID Dybde Kulbrinter >C5-C Kulbrinter >C-C5 Kulbrinter >C5-C Kulbrinter >C-C5 Totalkulbrint er >C5-C5 Naphthalen Benz(a)pyre n Dibenz(a,h)a nthracen Sum PAH (7 stk) Bly Cadmium Chrom, total Kobber Nikkel Zink mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 87 Klasse B, <,5 <5, <5, < #,7,6,5, 7,7, 8,7 9, 87 Klasse B,5 <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 #, Klasse B, <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 #,,87 8,6 6,9 6,8 87 Klasse B,8 <,5 <5, <5, < # <,5,7 <,5, 6,5, 7,5, 6, Klasse B, <,5 <5, <5, < #,8,6,57, 5,85 6,7 79 5, Klasse B,8 <,5 <5, <5, < #,9, <,5,9 5, Klasse B, <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 # 5,7, 878 Klasse B, <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5,,,66 6,8, 5, Klasse B,5 <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 # 5,, Klasse B, <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 # 5,,88 6 9, 6 87 Klasse B,9 <,5 <5, <5, < #,78,8,,6 6,9 7,5 5, Klasse B,5 <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 #,9, 5,5,, 87 Klasse B, <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 #,9, 7,8 8, 6, 87 Klasse B 5,9 <,5 <5, <5, < # <,5,86 <,5, 7,6 7, Klasse B 5,5 <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 #,, 6, 5, 7, 876 Klasse B 5, <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 #,9,65 7,, 5, Klasse B 6,5 <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 #,9,7 6,6,9 6, Klasse B 6,5 <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 #,5,87 8,7 8,5 879 Klasse B 6, <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 <,5 #,,6 6, 6, 6,9 9 Klasse Sjælland Kulbrinter >C5-C Kulbrinter >C-C5 Kulbrinter >C5-C Kulbrinter >C-C5 Totalkulbrint er >C5-C5 Naphthalen Benz(a)pyre n Dibenz(a,h)a nthracen Sum PAH (7 stk) Bly Cadmium Chrom, total Kobber Nikkel Zink Klasse Klasse 5 55,5,,.**,5 5 5 Klasse Klasse 5 55,5.***.***.**, Klasse Klasse ** Klasse Klasse ** Klasse Klasse > 5 > 8 > > > > > 5 > 5 > 75** > > 5 > 75 > 75 > > 5 sultater markeret med denne farve er ikke medtaget i klassificeringen! * Skal vurderes særskilt afhængigt af kviksølvs tilstandsform ** Summen af 7 enkeltkomponenter: Fluoranthen, benz(b/j/k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(,,-cd)pyren. *** Teknisk tilpasning som følge af udmelding fra Miljøstyrelsen den. december 5. Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de foretagne klassificeringer. Brugeren bør i hvert tilfælde sikre sig korrektheden af klassificeringen. Ved hasteanalyser kan reduceret ekstraktionstid medføre nedsat ekstraktionsudbytte for kulbrinter. Udbyttet vil typisk udgøre 8-9% af udbyttet ved normal ekstraktionstid (ved højtkogende kulbrinter dog ned til 5%). Der er ved klassificeringen ikke taget højde for dette.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 63 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 45 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Nordfyns Kommune. Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær. Sendt på mail til

Nordfyns Kommune. Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær. Sendt på mail til Nordfyns Kommune Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær Sendt på mail til pfr@nordfynskommune.dk Teknik, Erhverv og Kultur 22. november 2016 Sagsnummer 480-2016-21926 Dokument nr. 480-2016-226656 CVR-nr.

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Kloakering Kongevej, Tønder GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT. Rekvirent: Tønder Kommune Kongevej Tønder

Kloakering Kongevej, Tønder GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT. Rekvirent: Tønder Kommune Kongevej Tønder Kloakering Kongevej, Tønder GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT kvirent: Tønder Kommune Kongevej 57 67 Tønder Møllegade 56 6 Sønderborg Tlf. 7 Fax 7 g. nr. 95 5 www.sloth-moller.dk sm.sdb@sloth-moller.dk \\smfile\fællesdrev\sloth\6\658\9_brg\9-7_jord\9-7-_geo\658_brg-

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3 OLIEBRACHES MILJØPULJE OM SAGSR. 36-8-1374 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 36 FREDERIKSSUD OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 564 FAX +45 5649999 WWW cowi.dk

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Odder, Vesterhåb 1. Geoteknisk rapport nr. 1

Odder, Vesterhåb 1. Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 1 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.83 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk Afdeling Att: Esben Kindt Rådhusgade

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 30. oktober 2015 Sag: 15-054-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Ejendomsselskabet Thorvaldsensgade 26, Århus ApS Banegårdspladsen 14 8000 Aarhus C CVRnr. 36407883 Side 1 af 6 Midlertidig tilladelse til

Læs mere

Odder, Vesterhåb 23. Geoteknisk rapport nr. 1

Odder, Vesterhåb 23. Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 23 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.83 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 23 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune Teknisk Afdeling Att: Esben Kindt

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Holbæk Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af CHG, GLA

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 34 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 UNDERSØGELSENS

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 14 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14 UNDERSØGELSENS

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Boringsforslag til kortlægningsområde NY - 7 Til Fra Projektleder Annelise Hansen

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Assens Kommune Marts 2014 TIDLIGERE LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Miljøundersøgelse PROJEKT Losseplads på Krabbeløkken Miljøundersøgelse Assens Kommune Projekt nr. 216190 Dokument nr. 1210905896 Version 1

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold Signaturforklaring --- 10 kv ledning - SydEnergi Matrikelgrænser --- Vandløb - teknisk grundkorl _ Møllesø ~ Byggeplad s I oplagsplads Dalo 08.07.01 Konst.lTegn mabg Projektrir. 11000061 Mal 1:1.0 (A)

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Geotekniske undersøgelser Maj 5 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato:.6.5 Version: Projekt nr.: 97- Side af

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen By & Havn Data om kvælstofindhold på dmolen Bilag EKJ-sag 15-0261 Bilag 1 Analyserapport fra dmolekanalen TEST g. nr. 361 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Kjartan Butzbach AALYSERAPPORT

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE. Til Køge Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato 17. august 2015

KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE. Til Køge Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato 17. august 2015 Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato 17. august 2015 Lokalitet Ved Stadion 6, 4600 Køge KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE ORIENTERENDE GEO- OG MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE Revision

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere