Dagligdagen forsikring og pension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagligdagen forsikring og pension"

Transkript

1 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker. Vi fortæller dig først og fremmest om private forsikringer, men da jobbet er en væsentlig del af hverdagen, har vi også et afsnit om de forsikringer, der gælder, når vi er på arbejde. Ansvar 5 Forsikrings- og Pensionsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup

2 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 2 Forsikringsaftalen En forsikring er en aftale mellem et forsikringsselskab og en kunde (forsikringstageren). Forsikringsselskabet bekræfter aftalen ved at sende forsikringspolice og -betingelser til kunden. I disse papirer kan du bl.a. læse: Hvad du har forsikret Hvilke skader erstatter forsikringsselskabet, og hvilke skader bliver ikke erstattet? Hvor dækker forsikringen geografisk, og hvor stor er forsikringssummen? Hvor længe gælder forsikringen, og hvornår kan den siges op? Hvor meget koster forsikringen? Når du modtager forsikringspolice og forsikringsbetingelser, bør du omhyggeligt se efter, om alt er, som du har aftalt med selskabet. Fra den dag, du modtager forsikringsbetingelserne, har du 14 dage til at fortryde forsikringsaftalen. Skulle du fortryde, bør du gøre det skriftligt. Forsikringens formål En forsikring kan ikke forhindre en skade eller en ulykkelig hændelse, men den kan give dig et økonomisk plaster på såret. Forsikringens formål er at stille dig økonomisk i samme situation, som før skaden skete. Forudsætninger for forsikring I princippet kan alt forsikres, men følgende skal opfyldes: Der skal være tale om en lovlig interesse Mange skal være udsat for den samme risiko Det skal være tilfældigt, hvem skaden vil ramme Forsikringsselskabet skal kunne beregne risikoen for, at skaden sker, og hvor dyr, den bliver. Erstatning fra egne forsikringer Forsikringsselskabet kan erstatte ødelagte ting på flere måder. Forsikringsselskabet kan: Overtage det ødelagte mod at betale en kontant erstatning Overtage det ødelagte mod at levere en tilsvarende genstand Sætte det beskadigede i samme stand som før skaden Erstatte den nedsatte værdi, hvis genstanden stadig kan bruges. Ved personskader, som medfører varige mén, udbetaler selskabet det beløb, der er aftalt som erstatning. Ved død udbetales erstatningen til pårørende eller begunstigede. Erstatning fra andres forsikringer Nogle gange kan du godt have mulighed for at få erstatning, selv om dine egne forsikringer ikke dækker. Det er tilfældet, hvis andre tilføjer dig en skade, som de er erstatningsansvarlig for. Her kan du kræve erstatning af den ansvarlige og i nogle tilfælde direkte af den ansvarliges forsikringsselskab. Får du bidt dit tøj i stykker af en fremmed hund, dækker din egen forsikring ikke, men du kan kræve erstatning af hundeejeren eller af hundeejerens forsikringsselskab. Fortsættes næste side

3 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 3 Lovgrundlag for forsikring Lov om finansiel virksomhed sikrer, at forsikringsselskaberne fører deres forretning på en betryggende måde for kunderne. Når skaden er sket Det indgår i forsikringsaftalen, at du som forsikringstager har pligt til at gøre, hvad du kan for at begrænse en skades omfang mest muligt og hurtigt anmelde skaden til forsikringsselskabet. For at få erstatning ved tyveri er det normalt en betingelse, at du også har anmeldt tyveriet til politiet. Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder de såkaldte god-skik-regler fortæller bl.a., hvordan forsikrings- og pensionsselskabers rådgivning af kunderne skal være. Lov om forsikringsaftaler fastlægger, hvilke rettigheder og forpligtigelser forsikringsselskaberne og kunderne har i forhold til hinanden. De vigtigste vil næsten altid være nævnt i forsikringsbetingelserne. Tilsyn med forsikring Finanstilsynet, der hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, holder øje med, at forsikringsselskaberne ikke overtræder forsikringslovgivningen. Der holdes øje med både livs- og skadesforsikringsselskaber.

4 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 4 Hverdagens risiko Når man forsikrer sig, så er det for at undgå de økonomiske følger af en skade. I dagligdagen kan vores økonomi blive ramt på flere måder: Arbejdsevnen. Vi kan helt eller delvist miste vores arbejdsevne på grund af sygdom eller ulykke. Ting. Vi kan miste vores ting eller få dem beskadiget ved brand, tyveri, hærværk, vand- og stormskade m.m. Ansvar. Vi kan blive ansvarlige for en skade på andre personer eller deres ejendele. Der gælder forskellige regler for, hvornår vi er ansvarlige, alt efter om vi er på arbejde eller har fri. Reglerne kan også afhænge af, om vi er husejere, kører bil, er arbejdsgivere eller hundeejere. Hvem betaler de økonomiske følger? Når der er sket en skade, kan du måske selv klare de økonomiske konsekvenser. Men er der ikke penge nok, er det nærliggende at søge hjælp hos det offentlige. Her skal du som hovedregel kun regne med hjælp, hvis der er tale om en personskade. Altså hvis der er sket noget med din arbejdsevne. Er der en skadevolder, der er ansvarlig for skaden, er det muligt, at skadevolderen selv betaler eller har en ansvarsforsikring, der betaler. Har skadevolderen ingen penge og ingen ansvarsforsikring, kan du ingen erstatning få. Flere muligheder for erstatning ved personskade Efter et uheld, hvor der er sket en personskade, er det i visse tilfælde muligt at få erstatning fra egne forsikringer, fra en skadevolder eller dennes forsikring og samtidig også få ydelse fra det offentlige. Ved et trafikuheld får en passager i en bil et varigt mén på 60 pct. og et erhvervsevnetab på 75 pct. Passageren kan få erstatning fra bilens ansvarsforsikring og også fra egne private forsikringer, der dækker varige mén eller tab af erhvervsevne. Det gælder fx ulykkesforsikringer samt livs- og pensionsforsikringer med invaliderente. Samtidig er det også muligt at få offentlig førtidspension. Den kan dog blive nedsat noget på grund af de øvrige udbetalinger. Forsikringer, du SKAL have Lovpligtig ansvarsforsikring for bil, motorcykel, scooter eller knallert Kaskoforsikring for motorkøretøj, hvis du har lånt penge til finansiering af købet Lovpligtig hundeansvarsforsikring Lovpligtig hesteansvarsforsikring Bygningsbrandforsikring, hvis du er husejer og har lån i huset. Forsikringer, du KAN have Indboforsikring (kombineret indbo- og ansvarsforsikring) Hus- og grundejerforsikring, hvis du er husejer (kombineres normalt med bygningsbrandforsikring) Kaskoforsikring for motorkøretøj (kombineres normalt med lovpligtig motoransvarsforsikring) Personlig ulykkesforsikring Livs- og pensionsforsikring Helbreds- eller sundhedsforsikring.

5 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 5 Ansvar Flere forsikringer indeholder automatisk en ansvarsforsikring, der dækker, hvis en af de forsikrede er erstatningsansvarlig for en skade. For mange er det svært at vurdere, hvornår de er ansvarlige for en skade, og hvornår ansvarsforsikringen dækker. Derfor vil reglerne for, hvornår der er ansvar, kort blive gennemgået. I afsnittet Privat ansvarsforsikring kan du læse, hvornår ansvarsforsikringen betaler erstatning, og hvornår den ikke gør. Generelt om ansvar Har du lavet en skade, er det naturligt, at du føler skyld og mener, at skadelidte skal have erstatning. Enten fra dig selv eller fra det forsikringsselskab, hvor du er ansvarsforsikret. At føle skyld for en skade er imidlertid ikke det samme, som at du også er juridisk ansvarlig, og skadelidte dermed har ret til erstatning fra dig. I nogle tilfælde vil det fremgå af lovgivningen, om du er erstatningsansvarlig, mens det i tilfælde, hvor der ikke er lovgivet, vil være retspraksis, der afgør, om du er erstatningsansvarlig. Lovgivet ansvar Når der er lovgivet om ansvaret, fremgår det af loven, hvornår der er ansvar, og hvem der er ansvarlig for en skade. Det gælder bl.a. for færdselsuheld med motorkøretøjer og skader forvoldt af hunde og løsgående heste. Der er også lovgivet for, hvornår en arbejdsgiver skal betale for de skader, de ansatte laver i forbindelse med arbejdet. Ansvar uden lovgivning Ofte er der ingen lovgivning, som kan fortælle, hvornår du som privatperson er ansvarlig for en skade. I stedet er der ud af mange års domspraksis udledt en erstatningsregel, der kaldes Den almindelige erstatningsregel. Denne regel fastslår, at du er ansvarlig for den økonomiske skade, som du har lavet ved uagtsomhed eller med vilje. Reglen kaldes også culpa- eller skyldreglen. Du er kun erstatningsansvarlig for skader, der kan gøres op i penge. Ved tingskader vil det være værdien af eller reparation af det ødelagte. Ved personskader bliver det økonomiske tab beregnet efter reglerne i Lov om erstatningsansvar. Det er fx erstatning for varige mén, tabt arbejdsfortjeneste eller tab af forsørger. Forsikringsoplysningen udgiver hvert år en pjece om lovens vigtigste paragraffer og de ajourførte erstatningssatser. I de fleste tilfælde fremgår det også af loven, om der er pligt til at købe en ansvarsforsikring, fx ansvarsforsikring for motorkøretøjer, heste og for hunde. Derimod er der ikke krav om, at en arbejdsgiver skal købe en ansvarsforsikring. Fortsættes næste side

6 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 6 Handlemønster Når en domstol bedømmer, om skadevolderen har handlet forkert, lægger domstolen vægt på, om skadevolderens handling kan bebrejdes denne ud fra et anerkendt handlemønster, som kan være fastsat i lov, gennem retspraksis eller være præciseret i sædvane. Kan skadevolder bebrejdes sin handling, har skadevolderen handlet forkert, og vil som udgangspunkt blive pålagt et erstatningsansvar. Hændeligt uheld. Har skadevolderen opført sig, som andre normalt ville have gjort i tilsvarende situation, er han ikke ansvarlig for skaden og skal ikke erstatte noget. Det kaldes hændeligt uheld. Åbner en hotelgæst indefra døren til sit værelse i det øjeblik, en tjener går forbi på gangen med en bakke med glas, og døren rammer bakken, så glassene falder på gulvet og knuses, er der tale om et hændeligt uheld. Uheldet kan ikke bebrejdes hotelgæsten, da han ikke havde mulighed for at undgå det. Han kan ikke bebrejdes, da han har opført sig, som enhver anden hotelgæst ville have gjort. Har skadevolder handlet forkert er ansvarlig er det vigtigt at finde ud af, om skaden er lavet ved en simpel uagtsomhed, grov uagtsomhed eller med forsæt (med vilje). Denne vurdering har bl.a. betydning for, om skadevolderens ansvarsforsikring skal betale for skaden. Simpel uagtsomhed. Har skadevolder handlet mere skødesløst, end andre i tilsvarende situation ville have gjort den lille dagligdags uagtsomhed er skadevolder erstatningsansvarlig. Det kaldes simpel uagtsomhed. Grov uagtsomhed. Går en fodgænger over for rødt og vælter en cyklist, er fodgængeren nu mere uforsigtig end selv en skødesløs fodgænger. Det kaldes grov uagtsomhed, og fodgængeren er erstatningsansvarlig. Forsæt. Kaster en person en sten efter en cyklist for at ramme denne, og det lykkes, er skaden på cyklisten lavet med vilje med forsæt. Skadevolderen er selvfølgelig også her erstatningsansvarlig. Ved simpel og grov uagtsomhed er det hovedreglen, at en ansvarsforsikring dækker. Se afsnittet om generelt bortfald af ansvar på næste side. Forsætlige skader dækker forsikringen ikke, med mindre skadevolder er under 14 år. Det skal bevises For at kunne få erstatning fra en skadevolder skal den skadelidte ifølge retspraksis bevise følgende: Der er sket en skade og lidt et tab Det er skadevolders skyld skadevolder har handlet uagtsomt eller med forsæt. Kan skadelidte ikke bevise det, er det ikke muligt at få erstatning fra en skadevolder eller dennes ansvarsforsikring. Ansvar for ikke at gøre noget Det er ikke kun sine handlinger, man kan blive gjort erstatningsansvarlig for. I visse tilfælde kan man også blive erstatningsansvarlig for sine undladelser. Det sker oftest i situationer, hvor der er pligt til at handle. En fodgænger træder ud på kørebanen uden at se sig for og vælter en forbikørende cyklist. Uheldet kan bebrejdes fodgængeren, der har været mere skødesløs end en fornuftig fodgænger. Derfor er fodgængeren erstatningsansvarlig for cyklistens økonomiske tab. Husejere, der ikke gruser et isglat fortov, eller forældre, der ikke holder øje med deres børn. Fortsættes næste side

7 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 7 Generelt bortfald af ansvar Selv om skadevolder har handlet forkert været uagtsom er der nogle situationer, hvor skadevolder alligevel ikke er erstatningsansvarlig. Er den skade, der er sket, i forvejen dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er skadevolder ikke erstatningsansvarlig. Det gælder dog kun, hvis skaden ikke er lavet med vilje eller ved grov uagtsomhed. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar. Smadrer et barn naboens glasrude ved en simpel uagtsomhed, og ruden er glasforsikret, er barnet ikke erstatningsansvarlig. Vinduet bliver betalt af glasforsikringen. Lov om erstatningsansvar fastslår også, at hvis stat, kommune eller en anden offentlig institution er selvforsikrende, skal de erstatningsmæssigt betragtes på samme måde, som hvis de havde købt forsikring. Det betyder, at der ikke er forskel på, om barnet ved en simpel uagtsomhed smadrer naboens glasforsikrede rude eller en rude i kommunens skole, hvor kommunen er selvforsikrende. I ingen af tilfældene er barnet erstatningsansvarlig. For kommunens vedkommende betyder det, at den selv må betale ruden. Forældres hæftelsesansvar Den 1. juli 2009 trådte Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar i kraft. Den betyder, at har et hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til kr. i erstatning fra den forælder, der har forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de solidarisk. Dette nye ansvar kan dækkes af en ansvarsforsikring. Forældre kan i visse situationer blive erstatningsansvarlig for hele den skade, deres barn laver. Det sker i de situationer, hvor forældrene ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn med deres børn ikke opfyldt deres tilsynspligt. Tilsynspligten Forældres pligt til at føre tilsyn med deres børn er i sagens natur størst, når det drejer sig om små børn, der selv vanskeligt kan bedømme dagligdagens situationer og handle fornuftigt. For at gøre forældrene ansvarlige skal skadelidte kunne bevise, at skaden ikke ville være sket, hvis forældrene havde holdt tilstrækkeligt øje med barnet. Hvor meget, forældre skal se efter deres børn, afhænger af barnets alder. Små børn kræver mere tilsyn end større børn. I mange tilfælde kan det være svært at bevise manglende tilsyn hos forældrene. For større børn går forældrenes tilsynspligt normalt ud på at forhindre børnene i at få fat i farlige ting, såsom knive, kastepile, flitsbuer, luftbøsser, fyrværkeri og tændstikker. Andres tilsyn I visse situationer er der andre, der overtager pligten til at føre tilsyn med børnene. Det kan være børneinstitutionen, skolen eller en barnepige. Fortsættes næste side

8 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 8 Nedre aldersgrænse for børn I dansk erstatningsret er det en hovedregel, at børn under 4-5 år normalt ikke er ansvarlige for deres handlinger. Det skyldes, at børn under denne alder har svært ved at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Nedsættelse eller bortfald af børns ansvar Børns eget ansvar Børn er selv erstatningsansvarlige for deres skadevoldende handlinger. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar, at børn under 15 år er ansvarlige for de skader, de laver, efter de samme regler som gælder for voksne: Den almindelige erstatningsregel. Se side 5. Alder og normal opførsel Når man skal finde ud af, om et barn, er ansvarlig for en skade, det har lavet, sammenligner man barnets handling med, hvordan børn på samme alder plejer at handle i en tilsvarende situation. Har det skadevoldende barn handlet, som børn på samme alder normalt ville gøre, har barnet ikke gjort noget forkert og er ikke ansvarlig for skaden. Har barnet derimod handlet anderledes, er barnet ansvarligt. Hvis et barn bliver erstatningsansvarligt, skal barnet selv betale for skaden. Har barnet ingen penge, kan det risikere at skulle betale, når det selv er begyndt at tjene penge. De første kr. kan skadelidte dog altid kræve betalt af den forældre, der har forældremyndigheden. I nogle tilfælde kan et barns erstatningsansvar blive nedsat eller helt bortfalde. Ifølge Lov om erstatningsansvar kan det ske på grund af: Manglende udvikling hos barnet. Er et 6-årigt barn kun udviklet som et 3-årigt, bliver barnet sammenlignet med, hvad et 3-årigt barn burde vide. Handlingens beskaffenhed. Fx hvis skaden er sket på en for barnet kompliceret måde. Hvis to 10-årige drenge leger med en drage, der vikler sig ind i nogle luftledninger med en kortslutning som resultat, vil drengenes erstatningsansvar bortfalde. Drengene er ikke gamle nok til, at de burde vide, hvad der får ledninger til at kortslutte. Omstændighederne i øvrigt. Her kan skadelidtes og barnets økonomiske situation spille ind. Hvem kan økonomisk bedst bære tabet? Hvem har mulighed for at få skaden betalt af en forsikring?

9 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 9 Privat ansvar Du kan købe en særskilt privat ansvarsforsikring. Men det er sjældent nødvendigt, da de fleste af os er ansvarsforsikrede, hvis vi har en indboforsikring. Indboforsikringen, også kaldet privatforsikring, hjemforsikring, familieforsikring eller Familiens Basisforsikring, er en pakkeløsning, der bl.a. indeholder en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker i Danmark og under kortvarige rejser af højst 3 måneders varighed overalt i verden. Hvem gælder ansvarsforsikringen for? Ansvarsforsikringen gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse også hjemmeboende voksne børn. Forsikringen gælder også for medhjælp i husholdningen, men ikke for logerende. Endelig gælder forsikringen også for børn, der er flyttet hjemmefra. Men kun hvis de er under 21 år, bor alene og ikke selv har børn boende hos sig. Det dækker ansvarsforsikringen Den private ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar, familiens medlemmer kan pådrage sig, hvis de som privatpersoner er skyld i skade på andre personer eller på deres ting. Det betyder, at forsikringen betaler erstatning og omkostninger til dækning af et berettiget erstatningskrav fra skadelidte. Forældres hæftelsesansvar for hjemmeboende børns skadevoldende handlinger maks kr. kan være dækket af ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikringen hjælper også med at afvise uberettiget krav, fx hvis skadelidte vil have erstatning, selv om der er tale om hændeligt uheld. Forsikringen dækker skader på personer med mellem 5 og 10 mio. kr. alt efter forsikringsselskab samt skader på ting med mellem 2 og 10 mio. kr. Det dækker forsikringen ikke Det er vigtigt, at du læser undtagelsesbestemmelserne i din forsikring. vis dækker ansvarsforsikringen ikke skader forvoldt med forsæt, med mindre skadevolderen er under 14 år. Andre undtagelser, hvor forsikringen ikke dækker, fx: Skader på egne ting eller på en selv Skader forvoldt med motorkøretøjer (her dækker motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring) Skader forvoldt af hunde (her dækker hundeejerens lovpligtige ansvarsforsikring) Skader man forvolder, mens man er spirituspåvirket Skader på ting, man har lånt, lejet, opbevarer for andre, eller som man af anden grund har sat sig i besiddelse af. Ved kortvarigt lån eller leje af sædvanlige indbogenstande til privat brug dækker de fleste forsikringsselskaber dog ansvaret for skader på disse ting. Kortvarigt er normalt højst 30 dage. Der er ofte en selvrisiko på denne dækning. Den eventuelle selvrisiko må du selv betale til ejeren af den lånte eller lejede genstand. Gæstebudsskader Har du under privat samvær med andre ved en lille uagtsomhed lavet en tingskade, er du efter gældende retspraksis ikke erstatningsansvarlig. Det betyder, at den person skaden går ud over, ikke har krav på erstatning. Sådan en skade bliver kaldt en gæstebudsskade. Efter retspraksis må vi under privat samvær acceptere, at der sker mindre tingskader, uden at vi kan kræve erstatning af skadevolderen. Alligevel er der ofte mulighed for, at skadevolders ansvarsforsikring vil dække en del af skaden.

10 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 10 Indbo Vores personlige ejendele som tøj, møbler og cykler kan blive beskadiget eller forsvinde ved brand, tyveri, hærværk, vandskade eller ved et færdselsuheld. Sammen med vores erstatningsansvar kan disse risici forsikres på den kombinerede indboforsikring. Hvem og hvad er dækket? Indboforsikringen dækker de samme personer som nævnt under ansvarsforsikringen. Medhjælp i husholdningen er dog kun dækket, hvis vedkommende bor hos forsikringstageren fx som pige i huset. Forsikringen omfatter alle de ejendele, der naturligt hører til et hjem. Det gælder også hobbyudstyr, campingudstyr og haveredskaber. Indbogenstande, der er lånt eller lejet, er også dækket. Forsikringssummen mindst lig værdien Forsikringssummen på forsikringen skal altid mindst svare til forsikringsværdien af indboet. Forsikringsværdien er, hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af totalskade fx ved brand. Er forsikringssummen på forsikringen for lille, er der underforsikret. I tilfælde af en skade betyder det, at erstatningen bliver mindre, end hvad det koster at genanskaffe det beskadigede. Forsikringstageren er selv ansvarlig for, at forsikringssummen er stor nok. Ved underforsikring bliver erstatningen regnet ud efter denne formel: Erstatning = skade x forsikringssum forsikringsværdi Brandforsikring Brandforsikringen erstatter skader, når der har været ild i vores indbo, samt skader, der sker under brandslukningen. Ting, der med vilje bliver udsat for ild eller varme og dermed bryder i flammer, bliver ikke erstattet. Du er ved at friturestege en kylling. Uheldigvis bliver olien så varm, at der går ild i den. Da du med vilje har udsat gryde og indhold for varme, bliver det ikke erstattet. Kravet om, at der skal have været ild altså flammer betyder, at de såkaldte svideskader ikke bliver erstattet. vis får man ingen erstatning, når gløden fra en tabt cigaret brænder hul i sofaen. Det får man kun, hvis der går ild i sofaen. Der skal altså have været flammer. Brandforsikringen erstatter også skader, som skyldes eksplosion, direkte lynnedslag i beboelsen og pludselig tilsodning fra ovn eller oliefyr. Er forsikringsværdien af indboet kr., men forsikringssummen er på kr., vil der kun blive udbetalt halv erstatning for skaden. Fortsættes næste side

11 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 11 Tyveriforsikring Tyveriforsikringen dækker forskelligt, alt efter om tyveriet er sket ved indbrud, ran, røveri, ved simpelt tyveri, eller der er tale om et cykeltyveri. Da forsikringsselskabernes tyveridækning samtidig kan være forskellig også med hensyn til selvrisiko er det vigtigt, at du læser afsnittet om tyveridækning i din forsikring. Anmeld altid tyveri For at få erstatning skal du anmelde et tyveri til politiet så hurtigt som muligt. Det samme gælder, hvis tyveriet er sket i udlandet, men her vil det altid være en god idé, at du af det lokale politi får en skriftlig kvittering på anmeldelsen. Hovedreglen er, at forsikringen dækker skade og tab ved indbrudstyveri. Når tyveriet sker fra forsvarligt aflåste bygninger med lukkede og tilhaspede vinduer, er der tale om indbrudstyveri. Det er en betingelse for erstatning, at tyven har skaffet sig adgang på unormal måde. Fx brudt en dør eller et vindue op. Tyveriforsikringen erstatter også tab, hvis man har været udsat for røveri eller ran. Der er tale om røveri, hvis du med vold eller trusler om vold bliver frastjålet dine ting. Ran er det åbenlyse tyveri, hvor der ikke bliver brugt eller truet med vold, og hvor tyveriet bliver bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende i det øjeblik, det sker. Fx tyveri fra tasker eller lommer. Men for at få erstatning er det en betingelse, at der råbes op fx stop tyven. Hedder din indboforsikring Familiens Basisforsikring 2, dækker forsikringen tyveri af tasker, der fravristes en af de sikrede. Al anden form for tyveri kalder forsikringsselskaberne simpelt tyveri. Dvs. de tilfælde, hvor tyven fx kan kravle ind ad et åbent vindue, eller hvor tyven stjæler din pung, uden at du bemærker det. Simpelt tyveri omfatter også tyveri fra en aflåst bil. Ved simpelt tyveri er der begrænset dækning. Fx bliver penge, smykker samt guld- og sølvting ikke erstattet, og for andre tyvetækkelige ting i forsikringen betegnet som særligt privat indbo gælder, at der maksimalt bliver erstattet med 10 pct. af forsikringssummen. Hvordan netop din forsikring dækker simpelt tyveri, må du læse i dine egne forsikringsbetingelser. Cykeltyveri Betingelsen for at få erstattet en stjålet cykel er, at den har været låst med en godkendt lås. Det dokumenterer du ved at sende dit låsebevis ind til forsikringsselskabet sammen med tyverianmeldelsen. Du skal også kunne oplyse cyklens stelnummer. Er forsikringsselskabets betingelser opfyldt, og bliver cyklen ikke fundet, får du udbetalt erstatning. Erstatningen bliver beregnet ud fra, hvad en tilsvarende ny cykel i dag koster minus en afskrivningspct., der er afhængig af den stjålne cykels alder. Erstatningen kan dog aldrig blive mindre end 10 pct. af, hvad en tilsvarende ny cykel koster, og så lav bliver erstatningen først, når cyklen er 19 år gammel. Nogle forsikringsselskaber har selvrisiko ved cykeltyverier og eventuelt også en højeste værdi for den forsikrede cykel. I nogle selskaber er cykeldækning et tilvalg, som du må betale ekstra for. Fortsættes næste side

12 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 12 Hærværksskader Indboforsikringen betaler erstatning, hvis indbogenstandene i hjemmet har været udsat for hærværk. Fx hvis nogen kaster en sten ind gennem et åbent vindue og dermed ødelægger en lampe, eller hvis en indbrudstyv smadrer dele af hjemmet. El-skadedækning Mange skader efter lynnedslag skyldes overspænding i ledningsnettet. Dette kan ødelægge elektriske apparater, uden at der opstår brand. Disse skader vil kun være dækket, hvis din forsikring omfatter el-skadedækning. El-skadedækning skal du normalt købe ekstra. Vandskadeforsikring Sker der vandskade på dit indbo, dækker forsikringen, hvis skaden skyldes, at vandet pludseligt strømmer ud fra husets installationer. Siver vandet derimod langsomt ud fx fra en utæt radiator, eller trænger regnvand ind gennem taget, er skaden ikke dækket. Bor du til leje, kan der i visse tilfælde være mulighed for erstatning efter en vandskade, der skyldes, at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen. Er der tale om en vandskade efter et voldsomt tø- eller skybrud, hvor vandet ikke har haft mulighed for at komme væk og derved oversvømmer boligen eller trænger op gennem afløbsledninger, dækker forsikringen vandskaden. Skader, som skyldes oversvømmelse fra hav, fjorde, søer eller vandløb dækkes ikke. Skyldes skaden oversvømmelse på grund af stormflod, vil der efter nærmere bestemte regler være mulighed for at få erstatning fra Stormflodspuljen. I sådanne tilfælde annoncerer Stormrådet i aviserne om mulighederne for erstatning, der dog aldrig kan omfatte det indbo, der er i kælderen. Se Køle- og dybfrostskader Bliver varer i køleskab eller fryser ødelagt pga. en uforudset strømafbrydelse, fx en kortslutning, bliver de ødelagte varer erstattet. Har du selv eller et familiemedlem slukket strømmen, er der ingen dækning. Færdselsuheld Forsikringen dækker også, når dine eller familiens personlige ejendele bliver ødelagt ved færdselsuheld. Dvs. et uheld, hvor et trafikmiddel har været indblandet. Skader på trafikmidlet bliver ikke erstattet af din indboforsikring. Kører du på cykel over en sten og vælter, så forhjulet bliver skævt, og din jakke bliver ødelagt, er det kun jakken, der bliver erstattet. Rejseforsikring Privat rejsegods er forsikret under rejser og midlertidigt ophold overalt i udlandet med samme dækning som hjemme. Ved udlandsrejser er dækningen dog ofte begrænset til en vis procentdel af indboforsikringssummen. Din indboforsikring kan indeholde en årsrejseforsikring, der gælder i hele verden eller et nærmere afgrænset geografisk område. Læs derfor dine forsikringsbetingelserne i god tid før rejsen, da dækningen kan være forskellig fra selskab til selskab. Genhusning Bliver din lejlighed ubeboelig som følge af en skade, der er dækket af forsikringen, betaler forsikringsselskabet rimelige og nødvendige udgifter til flytning og til at bo et andet sted. Retshjælpsforsikring I visse tilfælde dækker forsikringen omkostninger ved civile retssager. Betingelserne for denne dækning er ens i alle selskaber og kan fås hos dit forsikringsselskab.

13 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 13 Hunde Lov om hunde fastslår, at der er pligt til at erstatte de skader, som en hund laver. Kan det bevises, at skadelidte selv har medvirket eller været årsag til skaden, fx ved at drille hunden, kan erstatningen blive nedsat eller helt falde bort. Loven fastslår også, at hunde skal være ansvarsforsikrede. Hundeansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, der fremgår af hundeloven, og den dækker som hovedregel kun i Danmark. Flere selskaber er dog parate til også at dække i udlandet, hvis du vil have hunden med ud at rejse. Derfor er det fornuftigt at kontakte sit eget forsikringsselskab før afrejsen. Bliver hunden passet af andre, fx mens du er på ferie, dækker hundeansvarsforsikringen ikke de skader, hunden eventuelt måtte forvolde hos de mennesker, der passer den. Ved at passe hunden har de accepteret risikoen for, at hunden kan forvolde skader og derfor kan de ikke få erstatning. Heste Lov om objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste indebærer, at hesteejeren bliver ansvarlig for de person- og tingskader, der forvoldes af hesten når den har revet sig løs. Der er også en forsikringspligt for ejeren af hesten. Typisk vil hesteejerens ansvar for den løsgående hest, være dækket af den indboforsikring eller landbrugsforsikring, der allerede er købt.

14 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 14 Huset De fleste husejere har lån i deres hus. For at husejeren overhovedet kan få et lån, skal huset være brandforsikret, idet husets værdi stilles som sikkerhed for långiveren. Men langt de fleste husejere har indset, at andre skader på huset som fx storm- og vandskader kan true deres økonomi. Derfor har de i dag en kombineret husforsikring, som fx hedder villaforsikring, parcelhusforsikring, husforsikring eller husejerforsikring. Brandforsikring Bygningsbrandforsikringen dækker på samme måde som brandforsikringen af indboet. Men her er det huset med installationer og øvrigt inventar til huset, der er forsikret. Øvrigt inventar er fx vaske- og opvaskemaskine samt komfur. Øvrig husforsikring Foruden brandforsikringen omfatter den kombinerede forsikring også dækning mod andre former for bygningsskader, fx storm-, vand- og frostskade, tyveri- og hærværksskade, skade efter svampe- og insektangreb samt anden pludselig opstået skade. For at en skade i forsikringsmæssig forstand er opstået pludseligt, skal den være uventet, og årsagen til skaden skal være pludselig. Eksempler En husmur slår revner i nattens løb. At muren revner, skyldes, at jorden under huset over et længere tidsrum er skyllet væk. Denne skade bliver ikke dækket, da årsagen til revnen ikke er pludselig. Husejeransvar Den kombinerede husforsikring dækker det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, fx hvor folk kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, hvor der burde være gruset. Genhusning Bliver huset ubeboeligt som følge af en skade, der er dækket af forsikringen, betaler forsikringsselskabet rimelige og nødvendige udgifter til flytning og til at bo et andet sted. Retshjælpsforsikring Forsikringen har også en retshjælpsdækning, der i nogle situationer kan dække en del af udgifterne til advokat ved retssager fx pga. uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m. Rør- og kabelforsikring Mod ekstrabetaling kan forsikringen omfatte skjulte rør- og elkabler samt stikledninger. Fx vil en forsikring, der omfatter skjulte rør, dække skader, der er en følge af utætheder. Det gælder også, selv om røret er tæret. Sådan beregnes erstatningen I dag er et parcelhus som hovedregel forsikret efter fuldog nyværdiprincippet. Ved skade bliver det beskadigede repareret eller genopført, så bygningen fremstår som før skaden. Erstatningen kan nedsættes, hvis huset er dårligt vedligeholdt, og er det den dårlige vedligeholdelse, der er årsag til skaden, kan man miste retten til erstatning. I forbindelse med højtryksspuling af den kommunale del af kloaksystemet bliver kælderen i en villa oversvømmet af opstigende kloakvand. Skaden bliver erstattet, da både årsag og selve skaden opfylder kravet om at være pludselige, ligesom skaden er uventet. For visse typer af skader kan der være fastsat specielle regler, som erstatningen bliver beregnet efter. Det gælder fx kortslutningsskader og i nogle selskaber også skader på skjulte rør. Fortsættes næste side

15 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 15 Ejerskifteforsikring Fra 1. januar 1996 trådte loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom i kraft. Det betyder, at en sælger nu kan blive fri for en væsentlig del af sit 10-årige ansvar for mangler ved den solgte ejendom. Betingelsen er, at sælger før salget får udarbejdet en tilstandsrapport og indhenter et bindende tilbud fra et forsikringsselskab på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af prisen på den tilbudte forsikring. Ejerskifteforsikringens formål er at dække skader, som ikke fremgår af tilstandsrapporten, fordi de ikke har kunnet konstateres ved huseftersynet. Ejerskifteforsikringen dækker også skader, som den bygningssagkyndige ved en fejl ikke har angivet i rapporten. Har du ikke købt en ejerskifteforsikring, er du ikke dækket i de tilfælde. Ejerskifteforsikringen dækker kun en skade, hvis husets tilstand afviger fra, hvad der er normalt for intakte ejendomme af den pågældende type og alder og almindelig god vedligeholdelsesstand. Da det fx er helt normalt, at kældre i ældre huse er fugtige, vil forsikringen ikke dække sådanne fugt-problemer. Der er i lovgivningen opstillet nogle krav til ejerskifteforsikringens indhold. De skal være opfyldt, for at sælgeren går fri at sit ansvar for skader ved huset, og for at køberen har krav på, at sælgeren betaler halvdelen af forsikringspræmien. Efter den 1. maj 2012 dækker ejerskifteforsikringen også el-installationer, der ikke fungerer, har nedsat funktion eller som er ulovlige, vvs-installationer, der ikke fungerer, har væsentligt nedsat funktion eller som er ulovlige og merudgifter, der kræves for at leve op til nutidens regler i byggelovgivningen, når skaden/ulovligheden skal repareres (forøgede byggeudgifter). Køberen har mulighed for at udvide ejerskifteforsikringen med en længere løbetid fx fra 5 år til 10 år.

16 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 16 Bilen Langt de fleste private bilejere har forsikret deres bil med en kombineret kaskoforsikring, der også omfatter ansvarsforsikring. Er der ikke gæld i bilen, og er der tale om en ældre bil, nøjes mange med den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvar for motorkøretøjer Ifølge færdselsloven skal den ansvarlige for et motorkøretøj erstatte de skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, ved eksplosion eller ved brand i brændstofsanlægget. Det betyder, at ejeren altid er erstatningspligtig for disse uheld. Disse erstatningskrav vil blive betalt via motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring. Nedsættelse af erstatning Ved personskader kan erstatningen blive nedsat eller helt falde bort, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed eller med vilje selv har medvirket til skaden. Det samme gælder ved tingskade. Her er det dog nok, at der blot er tale om en uagtsomhed. Den behøver ikke være grov. Motoransvarsforsikring Ansvarsforsikringen for et motorkøretøj er lovpligtig og dækker det erstatningsansvar, som ejer eller bruger kan få. Ansvarsforsikringen dækker for et enkelt uheld personskader eller tab af forsørger op til 111 mio. kr. og tingskader op til 22 mio. kr. (dækningssummerne bliver reguleret hvert år pr. 1. januar). Ingen dækning af føreren Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på motorkøretøjets fører. Forsikringen dækker heller ikke skade på forsikringstagerens, førerens eller brugerens ting og heller ikke skade på et tilkoblet køretøj fx trailer. Derimod er passagererne dækket. Kaskoforsikring Ejere af et motordrevet køretøj (bil, motorcykel, scooter eller knallert) kan ud over den lovpligtige ansvarsforsikring også kaskoforsikre deres køretøj. Har man lånt penge til at finansiere købet, er det normalt altid et krav, at der købes kaskoforsikring. Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj der ikke er undtaget, samt tyveri af køretøjet. Kaskoforsikringen dækker fx ikke: Skader, der alene opstår i de mekaniske dele, med mindre skaden er sket ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, røveri, tyveri og hærværk samt under transport ved hjælp af andet transportmiddel Skader sket under behandling og bearbejdning, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning fra lift Skader opstået på grund af rust, slitage, stenslag i lak, ridser og lign. Skader lavet med vilje eller ved grov uagtsomhed Skader, hvis køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus Skader, hvis køretøjet blev ført af en person, der ikke har kørekort, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Fortsættes næste side

17 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 17 Biltur i udlandet Ved kørsel i udlandet med et motorkøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3,5 ton rummer kaskoforsikringen også en redningsforsikring. De nærmere forsikringsbetingelser fremgår af det røde servicekort, du kan få af dit forsikringsselskab eller selv hente på Tilvalg på bilkaskoforsikring I tilknytning til den almindelige bilkaskoforsikring er det i de fleste selskaber muligt at købe forskellige tilvalg. De vigtigste er: Friskadedækning betyder, at man undgår præmiestigning ved fx skader på bilens glasdele, skader efter nedstyrtende genstande og skader som følge af tyveri og brand Bilsavnsforsikring giver mulighed for erstatning enten som et nærmere bestemt beløb af reparationsudgiften ved en kaskoskade eller som et dagligt beløb, hvis bilen er stjålet Værdiforringelse betyder, at man får udbetalt en kontant erstatning, hvis ens nyere bil (normalt højst tre år gammel) kommer ud for en alvorlig skade.

18 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 18 Ulykke En ulykkesforsikring dækker personskader efter en ulykke. Der er i princippet to typer ulykkesforsikringer. Hovedparten af forsikringsselskaberne tilbyder en af disse to typer: Traditionel dækning af ulykkestilfælde Du kan få erstatning, når du som forsikret tilfældigt bliver ramt af en pludselig udefra kommende hændelse, som medfører beskadigelse af legemet. Forsikringssum og erstatning Forsikringssummen bliver fastsat efter dit ønske og behov med et beløb ved 100 pct. invaliditet samt et beløb ved død. Medfører en ulykke invaliditet (mén) på 5 pct. eller derover, udbetaler forsikringsselskabet en erstatning, der svarer til ménprocenten af forsikringssummen. Nogle selskaber udbetaler først erstatning ved en méngrad, der er større end 5 pct. : Er din forsikringssum på kr., og du får en méngrad på 10 pct., vil du få en erstatning på kr. Der er dækning, hvis du får en tagsten i hovedet eller bliver kørt ned. Mange forsikringsselskaber dækker dog også skader efter forvridninger og forstrækninger af arme og ben. Skader sket som følge af, at du besvimer eller får et ildebefindende, er ikke dækket. Tandskader kan dækkes Ansvar 5 Forsikringen kan også helt eller delvis dække udgifter til tandbehandling, når tandskaden er sket ved en ulykke. Selv om børn er omfattet af den offentlige tandpleje, til de er 18 år, skal tandskader alligevel meldes til en eventuel børneulykkesforsikring, da tandskader på børn i nogle tilfælde først kan laves helt færdige, efter at børnene er fyldt 18 år. Udvidet dækning af ulykkestilfælde Du kan få erstatning, når der er tale om en skade efter en pludselig hændelse. Det er ikke et krav, at noget udefra kommende er årsag til ulykken. Ulykkesforsikringen vil typisk undtage tandskader, der er sket ved tygning af mad. Du kommer til skade ved at køre galt med din bil, fordi du falder i søvn, besvimer eller får et ildebefindende. Du kan også få erstatning for skader efter forvridninger og forstrækninger. Ikke kun på arme og ben, men også forvridninger i resten af kroppen, fx ryg og nakke. Du løfter en lænestol og får derved et knæk i ryggen. Fortsættes næste side

19 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 19 Anmeld skaden med det samme Når en skade er sket, skal forsikringsselskabet hurtigst muligt have en anmeldelse og eventuelle lægelige oplysninger om skaden. Fritidsulykkesforsikring Har du arbejde af en vis varighed typisk 30 timer pr. uge, kan du købe en fritidsulykkesforsikring, der dækker ulykker i din fritid. Heltidsulykkesforsikring Med en heltidsulykkesforsikring er du dækket hele døgnet. Ved en ulykke på arbejdspladsen, der medfører invaliditet, kan du få erstatning både fra din heltidsulykkesforsikring og fra en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Studerende, hjemmegående, selvstændige og arbejdsledige kan kun købe heltidsulykkesforsikring. Forsikring af børn Børn op til 18 år kan forsikres, ved at forældrene køber en ulykkesforsikring for dem. Skade ved børns erhvervsarbejde vil normalt være undtaget, da børnene her vil være dækket af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Andre ulykkesforsikringer Rejseforsikring. Har ofte tilknyttet en ulykkesforsikring, der betaler erstatning, hvis der sker en ulykke på rejsen. Autoulykkesforsikring. Er knyttet til en bestemt bil og dækker, hvis føreren eller passageren i bilen kommer til skade ved et færdselsuheld. I nogle tilfælde er det kun føreren, der er dækket. Gruppeulykkesforsikring. Købes ofte af arbejdspladser eller foreninger for de ansatte eller foreningens medlemmer.

20 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 20 Pensionsordninger Det danske pensionssystem består af tre dele: Sociale ordninger: Folkepension, førtidspension, ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) og LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) og efterløn. Arbejdsmarkedspensioner, herunder firmapensioner: Disse pensionsordninger er aftalt mellem parterne på arbejdsmarkedet som led i overenskomsterne eller mellem en virksomhed og dens ansatte. Private ordninger: Det er pensionsordninger, du selv kan oprette i pensionsselskaber og pengeinstitutter. For alle tre dele gælder, at du er sikret økonomisk typisk i forbindelse med dødsfald, sygdom og alderdom. De sociale ordninger sikrer dig en indtægt, så du ikke lider nød, når du når pensionsalderen. Arbejdsmarkedspensionerne skal sikre dig et rimeligt forhold mellem det, du kan få i pension, og det, du tjener, mens du er erhvervsaktiv. Og endelig giver de private ordninger dig mulighed for selv og på egen hånd at skaffe dig yderligere indtægt, når du bliver pensioneret. Arbejdsmarkedspensioner, herunder firmapensioner Disse pensionsordninger er aftalt mellem parterne på arbejdsmarkedet som led i overenskomsterne eller mellem en virksomhed og dens ansatte. Der findes mange forskellige slags arbejdsmarkedspensionsordninger. En hovedregel er, at arbejdsgiveren indbetaler 2/3 af pensionsbidraget, mens lønmodtageren betaler resten. Pensionsordningerne oprettes i pensionsselskaber eller pensionskasser, der fx etablerer ordninger med løbende udbetalinger, dvs. at der udbetales et beløb fra pensionsalderen, og indtil man dør. Det er også muligt at oprette pensionsordninger, hvor udbetalingen sker i rater i en tidsbegrænset periode (ratepension) eller på én gang (kapitalpension). Ydelser og bidrag Hvilke ydelser, den enkelte er omfattet af i sin pensionsordning, bestemmes af pensionsvilkår, vedtægter eller af den overenskomst, der er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Det samme gælder størrelsen af det bidrag, der indbetales. Udbetalingens størrelse ved pensionstidspunktet er bl.a. afhængig af bidragets størrelse og ens alder på ind- og udtrædelsestidspunktet. Alle medlemmer af den samme pensionsordning får tilbudt de samme ydelser. Der kan fx være tale om en kombination af flere af følgende ydelser: Alderspension, ratepension, alderssum/kapitalpension, invalidepension, ægtefællepension, børnepension, ugiftesum, præmiefritagelse, gruppelivsforsikring og forsikring ved visse kritiske sygdomme. Ydelserne etableres typisk med obligatoriske dækninger, men der kan også være tale om, at du selv kan være med til at bestemme størrelsen af nogle af ydelserne, ligesom der kan være valgfrie ydelser. Det fremgår af din pensionsordning, hvilke ydelser der er obligatoriske, og hvilke du selv kan være med til at bestemme over. Spørg i dit pensionsselskab eller din pensionskasse. Flyttemuligheder Da de fleste arbejdsmarkedspensioner er kollektive, obligatoriske og knyttet til det konkrete ansættelsesforhold, kan du ikke selv uden videre flytte dem til et andet pensionsselskab. Skifter du job, kan du imidlertid som hovedregel flytte din gamle pensionsordning med over i den nye pensionsordning. I nogle pensionsselskaber er det gratis, i andre opkræves et ekspeditionsgebyr. I stedet for at overføre pensionsordningen kan du også vælge at blive hvilende medlem/få ordningen omskrevet til en fripolice. Fortsættes næste side

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Senior Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

NEED TO KNOW: FORSIKRING

NEED TO KNOW: FORSIKRING NEED TO KNOW: FORSIKRING INDBO/ANSVARSFORSIKRING Indboforsikringen er to forsikringer samlet i én. Der er en indboforsikring, som dækker din boligs indbo, hvis der sker en brand, kortslutning, vandeller

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Forsikringsguide 2012

Forsikringsguide 2012 Forsikringsguide 2012 Et overblik til dig der er tillidsvalgt gør det enkelt Forsikringsguide 2012 Når talen falder på forsikring Kære tillidsvalgte Velkommen til Alka Forsikringsguide 2012. Den er dit

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING. Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE. når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet

2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING. Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE. når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet 2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet MEDLEMSBUTIKKEN Indholdsfortegnelse Forbrugsforening s. 3 Familieforsikring

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere