Dagligdagen forsikring og pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagligdagen forsikring og pension"

Transkript

1 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker. Vi fortæller dig først og fremmest om private forsikringer, men da jobbet er en væsentlig del af hverdagen, har vi også et afsnit om de forsikringer, der gælder, når vi er på arbejde. Ansvar 5 Forsikrings- og Pensionsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup

2 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 2 Forsikringsaftalen En forsikring er en aftale mellem et forsikringsselskab og en kunde (forsikringstageren). Forsikringsselskabet bekræfter aftalen ved at sende forsikringspolice og -betingelser til kunden. I disse papirer kan du bl.a. læse: Hvad du har forsikret Hvilke skader erstatter forsikringsselskabet, og hvilke skader bliver ikke erstattet? Hvor dækker forsikringen geografisk, og hvor stor er forsikringssummen? Hvor længe gælder forsikringen, og hvornår kan den siges op? Hvor meget koster forsikringen? Når du modtager forsikringspolice og forsikringsbetingelser, bør du omhyggeligt se efter, om alt er, som du har aftalt med selskabet. Fra den dag, du modtager forsikringsbetingelserne, har du 14 dage til at fortryde forsikringsaftalen. Skulle du fortryde, bør du gøre det skriftligt. Forsikringens formål En forsikring kan ikke forhindre en skade eller en ulykkelig hændelse, men den kan give dig et økonomisk plaster på såret. Forsikringens formål er at stille dig økonomisk i samme situation, som før skaden skete. Forudsætninger for forsikring I princippet kan alt forsikres, men følgende skal opfyldes: Der skal være tale om en lovlig interesse Mange skal være udsat for den samme risiko Det skal være tilfældigt, hvem skaden vil ramme Forsikringsselskabet skal kunne beregne risikoen for, at skaden sker, og hvor dyr, den bliver. Erstatning fra egne forsikringer Forsikringsselskabet kan erstatte ødelagte ting på flere måder. Forsikringsselskabet kan: Overtage det ødelagte mod at betale en kontant erstatning Overtage det ødelagte mod at levere en tilsvarende genstand Sætte det beskadigede i samme stand som før skaden Erstatte den nedsatte værdi, hvis genstanden stadig kan bruges. Ved personskader, som medfører varige mén, udbetaler selskabet det beløb, der er aftalt som erstatning. Ved død udbetales erstatningen til pårørende eller begunstigede. Erstatning fra andres forsikringer Nogle gange kan du godt have mulighed for at få erstatning, selv om dine egne forsikringer ikke dækker. Det er tilfældet, hvis andre tilføjer dig en skade, som de er erstatningsansvarlig for. Her kan du kræve erstatning af den ansvarlige og i nogle tilfælde direkte af den ansvarliges forsikringsselskab. Får du bidt dit tøj i stykker af en fremmed hund, dækker din egen forsikring ikke, men du kan kræve erstatning af hundeejeren eller af hundeejerens forsikringsselskab. Fortsættes næste side

3 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 3 Lovgrundlag for forsikring Lov om finansiel virksomhed sikrer, at forsikringsselskaberne fører deres forretning på en betryggende måde for kunderne. Når skaden er sket Det indgår i forsikringsaftalen, at du som forsikringstager har pligt til at gøre, hvad du kan for at begrænse en skades omfang mest muligt og hurtigt anmelde skaden til forsikringsselskabet. For at få erstatning ved tyveri er det normalt en betingelse, at du også har anmeldt tyveriet til politiet. Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder de såkaldte god-skik-regler fortæller bl.a., hvordan forsikrings- og pensionsselskabers rådgivning af kunderne skal være. Lov om forsikringsaftaler fastlægger, hvilke rettigheder og forpligtigelser forsikringsselskaberne og kunderne har i forhold til hinanden. De vigtigste vil næsten altid være nævnt i forsikringsbetingelserne. Tilsyn med forsikring Finanstilsynet, der hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, holder øje med, at forsikringsselskaberne ikke overtræder forsikringslovgivningen. Der holdes øje med både livs- og skadesforsikringsselskaber.

4 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 4 Hverdagens risiko Når man forsikrer sig, så er det for at undgå de økonomiske følger af en skade. I dagligdagen kan vores økonomi blive ramt på flere måder: Arbejdsevnen. Vi kan helt eller delvist miste vores arbejdsevne på grund af sygdom eller ulykke. Ting. Vi kan miste vores ting eller få dem beskadiget ved brand, tyveri, hærværk, vand- og stormskade m.m. Ansvar. Vi kan blive ansvarlige for en skade på andre personer eller deres ejendele. Der gælder forskellige regler for, hvornår vi er ansvarlige, alt efter om vi er på arbejde eller har fri. Reglerne kan også afhænge af, om vi er husejere, kører bil, er arbejdsgivere eller hundeejere. Hvem betaler de økonomiske følger? Når der er sket en skade, kan du måske selv klare de økonomiske konsekvenser. Men er der ikke penge nok, er det nærliggende at søge hjælp hos det offentlige. Her skal du som hovedregel kun regne med hjælp, hvis der er tale om en personskade. Altså hvis der er sket noget med din arbejdsevne. Er der en skadevolder, der er ansvarlig for skaden, er det muligt, at skadevolderen selv betaler eller har en ansvarsforsikring, der betaler. Har skadevolderen ingen penge og ingen ansvarsforsikring, kan du ingen erstatning få. Flere muligheder for erstatning ved personskade Efter et uheld, hvor der er sket en personskade, er det i visse tilfælde muligt at få erstatning fra egne forsikringer, fra en skadevolder eller dennes forsikring og samtidig også få ydelse fra det offentlige. Ved et trafikuheld får en passager i en bil et varigt mén på 60 pct. og et erhvervsevnetab på 75 pct. Passageren kan få erstatning fra bilens ansvarsforsikring og også fra egne private forsikringer, der dækker varige mén eller tab af erhvervsevne. Det gælder fx ulykkesforsikringer samt livs- og pensionsforsikringer med invaliderente. Samtidig er det også muligt at få offentlig førtidspension. Den kan dog blive nedsat noget på grund af de øvrige udbetalinger. Forsikringer, du SKAL have Lovpligtig ansvarsforsikring for bil, motorcykel, scooter eller knallert Kaskoforsikring for motorkøretøj, hvis du har lånt penge til finansiering af købet Lovpligtig hundeansvarsforsikring Lovpligtig hesteansvarsforsikring Bygningsbrandforsikring, hvis du er husejer og har lån i huset. Forsikringer, du KAN have Indboforsikring (kombineret indbo- og ansvarsforsikring) Hus- og grundejerforsikring, hvis du er husejer (kombineres normalt med bygningsbrandforsikring) Kaskoforsikring for motorkøretøj (kombineres normalt med lovpligtig motoransvarsforsikring) Personlig ulykkesforsikring Livs- og pensionsforsikring Helbreds- eller sundhedsforsikring.

5 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 5 Ansvar Flere forsikringer indeholder automatisk en ansvarsforsikring, der dækker, hvis en af de forsikrede er erstatningsansvarlig for en skade. For mange er det svært at vurdere, hvornår de er ansvarlige for en skade, og hvornår ansvarsforsikringen dækker. Derfor vil reglerne for, hvornår der er ansvar, kort blive gennemgået. I afsnittet Privat ansvarsforsikring kan du læse, hvornår ansvarsforsikringen betaler erstatning, og hvornår den ikke gør. Generelt om ansvar Har du lavet en skade, er det naturligt, at du føler skyld og mener, at skadelidte skal have erstatning. Enten fra dig selv eller fra det forsikringsselskab, hvor du er ansvarsforsikret. At føle skyld for en skade er imidlertid ikke det samme, som at du også er juridisk ansvarlig, og skadelidte dermed har ret til erstatning fra dig. I nogle tilfælde vil det fremgå af lovgivningen, om du er erstatningsansvarlig, mens det i tilfælde, hvor der ikke er lovgivet, vil være retspraksis, der afgør, om du er erstatningsansvarlig. Lovgivet ansvar Når der er lovgivet om ansvaret, fremgår det af loven, hvornår der er ansvar, og hvem der er ansvarlig for en skade. Det gælder bl.a. for færdselsuheld med motorkøretøjer og skader forvoldt af hunde og løsgående heste. Der er også lovgivet for, hvornår en arbejdsgiver skal betale for de skader, de ansatte laver i forbindelse med arbejdet. Ansvar uden lovgivning Ofte er der ingen lovgivning, som kan fortælle, hvornår du som privatperson er ansvarlig for en skade. I stedet er der ud af mange års domspraksis udledt en erstatningsregel, der kaldes Den almindelige erstatningsregel. Denne regel fastslår, at du er ansvarlig for den økonomiske skade, som du har lavet ved uagtsomhed eller med vilje. Reglen kaldes også culpa- eller skyldreglen. Du er kun erstatningsansvarlig for skader, der kan gøres op i penge. Ved tingskader vil det være værdien af eller reparation af det ødelagte. Ved personskader bliver det økonomiske tab beregnet efter reglerne i Lov om erstatningsansvar. Det er fx erstatning for varige mén, tabt arbejdsfortjeneste eller tab af forsørger. Forsikringsoplysningen udgiver hvert år en pjece om lovens vigtigste paragraffer og de ajourførte erstatningssatser. I de fleste tilfælde fremgår det også af loven, om der er pligt til at købe en ansvarsforsikring, fx ansvarsforsikring for motorkøretøjer, heste og for hunde. Derimod er der ikke krav om, at en arbejdsgiver skal købe en ansvarsforsikring. Fortsættes næste side

6 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 6 Handlemønster Når en domstol bedømmer, om skadevolderen har handlet forkert, lægger domstolen vægt på, om skadevolderens handling kan bebrejdes denne ud fra et anerkendt handlemønster, som kan være fastsat i lov, gennem retspraksis eller være præciseret i sædvane. Kan skadevolder bebrejdes sin handling, har skadevolderen handlet forkert, og vil som udgangspunkt blive pålagt et erstatningsansvar. Hændeligt uheld. Har skadevolderen opført sig, som andre normalt ville have gjort i tilsvarende situation, er han ikke ansvarlig for skaden og skal ikke erstatte noget. Det kaldes hændeligt uheld. Åbner en hotelgæst indefra døren til sit værelse i det øjeblik, en tjener går forbi på gangen med en bakke med glas, og døren rammer bakken, så glassene falder på gulvet og knuses, er der tale om et hændeligt uheld. Uheldet kan ikke bebrejdes hotelgæsten, da han ikke havde mulighed for at undgå det. Han kan ikke bebrejdes, da han har opført sig, som enhver anden hotelgæst ville have gjort. Har skadevolder handlet forkert er ansvarlig er det vigtigt at finde ud af, om skaden er lavet ved en simpel uagtsomhed, grov uagtsomhed eller med forsæt (med vilje). Denne vurdering har bl.a. betydning for, om skadevolderens ansvarsforsikring skal betale for skaden. Simpel uagtsomhed. Har skadevolder handlet mere skødesløst, end andre i tilsvarende situation ville have gjort den lille dagligdags uagtsomhed er skadevolder erstatningsansvarlig. Det kaldes simpel uagtsomhed. Grov uagtsomhed. Går en fodgænger over for rødt og vælter en cyklist, er fodgængeren nu mere uforsigtig end selv en skødesløs fodgænger. Det kaldes grov uagtsomhed, og fodgængeren er erstatningsansvarlig. Forsæt. Kaster en person en sten efter en cyklist for at ramme denne, og det lykkes, er skaden på cyklisten lavet med vilje med forsæt. Skadevolderen er selvfølgelig også her erstatningsansvarlig. Ved simpel og grov uagtsomhed er det hovedreglen, at en ansvarsforsikring dækker. Se afsnittet om generelt bortfald af ansvar på næste side. Forsætlige skader dækker forsikringen ikke, med mindre skadevolder er under 14 år. Det skal bevises For at kunne få erstatning fra en skadevolder skal den skadelidte ifølge retspraksis bevise følgende: Der er sket en skade og lidt et tab Det er skadevolders skyld skadevolder har handlet uagtsomt eller med forsæt. Kan skadelidte ikke bevise det, er det ikke muligt at få erstatning fra en skadevolder eller dennes ansvarsforsikring. Ansvar for ikke at gøre noget Det er ikke kun sine handlinger, man kan blive gjort erstatningsansvarlig for. I visse tilfælde kan man også blive erstatningsansvarlig for sine undladelser. Det sker oftest i situationer, hvor der er pligt til at handle. En fodgænger træder ud på kørebanen uden at se sig for og vælter en forbikørende cyklist. Uheldet kan bebrejdes fodgængeren, der har været mere skødesløs end en fornuftig fodgænger. Derfor er fodgængeren erstatningsansvarlig for cyklistens økonomiske tab. Husejere, der ikke gruser et isglat fortov, eller forældre, der ikke holder øje med deres børn. Fortsættes næste side

7 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 7 Generelt bortfald af ansvar Selv om skadevolder har handlet forkert været uagtsom er der nogle situationer, hvor skadevolder alligevel ikke er erstatningsansvarlig. Er den skade, der er sket, i forvejen dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er skadevolder ikke erstatningsansvarlig. Det gælder dog kun, hvis skaden ikke er lavet med vilje eller ved grov uagtsomhed. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar. Smadrer et barn naboens glasrude ved en simpel uagtsomhed, og ruden er glasforsikret, er barnet ikke erstatningsansvarlig. Vinduet bliver betalt af glasforsikringen. Lov om erstatningsansvar fastslår også, at hvis stat, kommune eller en anden offentlig institution er selvforsikrende, skal de erstatningsmæssigt betragtes på samme måde, som hvis de havde købt forsikring. Det betyder, at der ikke er forskel på, om barnet ved en simpel uagtsomhed smadrer naboens glasforsikrede rude eller en rude i kommunens skole, hvor kommunen er selvforsikrende. I ingen af tilfældene er barnet erstatningsansvarlig. For kommunens vedkommende betyder det, at den selv må betale ruden. Forældres hæftelsesansvar Den 1. juli 2009 trådte Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar i kraft. Den betyder, at har et hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til kr. i erstatning fra den forælder, der har forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de solidarisk. Dette nye ansvar kan dækkes af en ansvarsforsikring. Forældre kan i visse situationer blive erstatningsansvarlig for hele den skade, deres barn laver. Det sker i de situationer, hvor forældrene ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn med deres børn ikke opfyldt deres tilsynspligt. Tilsynspligten Forældres pligt til at føre tilsyn med deres børn er i sagens natur størst, når det drejer sig om små børn, der selv vanskeligt kan bedømme dagligdagens situationer og handle fornuftigt. For at gøre forældrene ansvarlige skal skadelidte kunne bevise, at skaden ikke ville være sket, hvis forældrene havde holdt tilstrækkeligt øje med barnet. Hvor meget, forældre skal se efter deres børn, afhænger af barnets alder. Små børn kræver mere tilsyn end større børn. I mange tilfælde kan det være svært at bevise manglende tilsyn hos forældrene. For større børn går forældrenes tilsynspligt normalt ud på at forhindre børnene i at få fat i farlige ting, såsom knive, kastepile, flitsbuer, luftbøsser, fyrværkeri og tændstikker. Andres tilsyn I visse situationer er der andre, der overtager pligten til at føre tilsyn med børnene. Det kan være børneinstitutionen, skolen eller en barnepige. Fortsættes næste side

8 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 8 Nedre aldersgrænse for børn I dansk erstatningsret er det en hovedregel, at børn under 4-5 år normalt ikke er ansvarlige for deres handlinger. Det skyldes, at børn under denne alder har svært ved at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Nedsættelse eller bortfald af børns ansvar Børns eget ansvar Børn er selv erstatningsansvarlige for deres skadevoldende handlinger. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar, at børn under 15 år er ansvarlige for de skader, de laver, efter de samme regler som gælder for voksne: Den almindelige erstatningsregel. Se side 5. Alder og normal opførsel Når man skal finde ud af, om et barn, er ansvarlig for en skade, det har lavet, sammenligner man barnets handling med, hvordan børn på samme alder plejer at handle i en tilsvarende situation. Har det skadevoldende barn handlet, som børn på samme alder normalt ville gøre, har barnet ikke gjort noget forkert og er ikke ansvarlig for skaden. Har barnet derimod handlet anderledes, er barnet ansvarligt. Hvis et barn bliver erstatningsansvarligt, skal barnet selv betale for skaden. Har barnet ingen penge, kan det risikere at skulle betale, når det selv er begyndt at tjene penge. De første kr. kan skadelidte dog altid kræve betalt af den forældre, der har forældremyndigheden. I nogle tilfælde kan et barns erstatningsansvar blive nedsat eller helt bortfalde. Ifølge Lov om erstatningsansvar kan det ske på grund af: Manglende udvikling hos barnet. Er et 6-årigt barn kun udviklet som et 3-årigt, bliver barnet sammenlignet med, hvad et 3-årigt barn burde vide. Handlingens beskaffenhed. Fx hvis skaden er sket på en for barnet kompliceret måde. Hvis to 10-årige drenge leger med en drage, der vikler sig ind i nogle luftledninger med en kortslutning som resultat, vil drengenes erstatningsansvar bortfalde. Drengene er ikke gamle nok til, at de burde vide, hvad der får ledninger til at kortslutte. Omstændighederne i øvrigt. Her kan skadelidtes og barnets økonomiske situation spille ind. Hvem kan økonomisk bedst bære tabet? Hvem har mulighed for at få skaden betalt af en forsikring?

9 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 9 Privat ansvar Du kan købe en særskilt privat ansvarsforsikring. Men det er sjældent nødvendigt, da de fleste af os er ansvarsforsikrede, hvis vi har en indboforsikring. Indboforsikringen, også kaldet privatforsikring, hjemforsikring, familieforsikring eller Familiens Basisforsikring, er en pakkeløsning, der bl.a. indeholder en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker i Danmark og under kortvarige rejser af højst 3 måneders varighed overalt i verden. Hvem gælder ansvarsforsikringen for? Ansvarsforsikringen gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse også hjemmeboende voksne børn. Forsikringen gælder også for medhjælp i husholdningen, men ikke for logerende. Endelig gælder forsikringen også for børn, der er flyttet hjemmefra. Men kun hvis de er under 21 år, bor alene og ikke selv har børn boende hos sig. Det dækker ansvarsforsikringen Den private ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar, familiens medlemmer kan pådrage sig, hvis de som privatpersoner er skyld i skade på andre personer eller på deres ting. Det betyder, at forsikringen betaler erstatning og omkostninger til dækning af et berettiget erstatningskrav fra skadelidte. Forældres hæftelsesansvar for hjemmeboende børns skadevoldende handlinger maks kr. kan være dækket af ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikringen hjælper også med at afvise uberettiget krav, fx hvis skadelidte vil have erstatning, selv om der er tale om hændeligt uheld. Forsikringen dækker skader på personer med mellem 5 og 10 mio. kr. alt efter forsikringsselskab samt skader på ting med mellem 2 og 10 mio. kr. Det dækker forsikringen ikke Det er vigtigt, at du læser undtagelsesbestemmelserne i din forsikring. vis dækker ansvarsforsikringen ikke skader forvoldt med forsæt, med mindre skadevolderen er under 14 år. Andre undtagelser, hvor forsikringen ikke dækker, fx: Skader på egne ting eller på en selv Skader forvoldt med motorkøretøjer (her dækker motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring) Skader forvoldt af hunde (her dækker hundeejerens lovpligtige ansvarsforsikring) Skader man forvolder, mens man er spirituspåvirket Skader på ting, man har lånt, lejet, opbevarer for andre, eller som man af anden grund har sat sig i besiddelse af. Ved kortvarigt lån eller leje af sædvanlige indbogenstande til privat brug dækker de fleste forsikringsselskaber dog ansvaret for skader på disse ting. Kortvarigt er normalt højst 30 dage. Der er ofte en selvrisiko på denne dækning. Den eventuelle selvrisiko må du selv betale til ejeren af den lånte eller lejede genstand. Gæstebudsskader Har du under privat samvær med andre ved en lille uagtsomhed lavet en tingskade, er du efter gældende retspraksis ikke erstatningsansvarlig. Det betyder, at den person skaden går ud over, ikke har krav på erstatning. Sådan en skade bliver kaldt en gæstebudsskade. Efter retspraksis må vi under privat samvær acceptere, at der sker mindre tingskader, uden at vi kan kræve erstatning af skadevolderen. Alligevel er der ofte mulighed for, at skadevolders ansvarsforsikring vil dække en del af skaden.

10 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 10 Indbo Vores personlige ejendele som tøj, møbler og cykler kan blive beskadiget eller forsvinde ved brand, tyveri, hærværk, vandskade eller ved et færdselsuheld. Sammen med vores erstatningsansvar kan disse risici forsikres på den kombinerede indboforsikring. Hvem og hvad er dækket? Indboforsikringen dækker de samme personer som nævnt under ansvarsforsikringen. Medhjælp i husholdningen er dog kun dækket, hvis vedkommende bor hos forsikringstageren fx som pige i huset. Forsikringen omfatter alle de ejendele, der naturligt hører til et hjem. Det gælder også hobbyudstyr, campingudstyr og haveredskaber. Indbogenstande, der er lånt eller lejet, er også dækket. Forsikringssummen mindst lig værdien Forsikringssummen på forsikringen skal altid mindst svare til forsikringsværdien af indboet. Forsikringsværdien er, hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af totalskade fx ved brand. Er forsikringssummen på forsikringen for lille, er der underforsikret. I tilfælde af en skade betyder det, at erstatningen bliver mindre, end hvad det koster at genanskaffe det beskadigede. Forsikringstageren er selv ansvarlig for, at forsikringssummen er stor nok. Ved underforsikring bliver erstatningen regnet ud efter denne formel: Erstatning = skade x forsikringssum forsikringsværdi Brandforsikring Brandforsikringen erstatter skader, når der har været ild i vores indbo, samt skader, der sker under brandslukningen. Ting, der med vilje bliver udsat for ild eller varme og dermed bryder i flammer, bliver ikke erstattet. Du er ved at friturestege en kylling. Uheldigvis bliver olien så varm, at der går ild i den. Da du med vilje har udsat gryde og indhold for varme, bliver det ikke erstattet. Kravet om, at der skal have været ild altså flammer betyder, at de såkaldte svideskader ikke bliver erstattet. vis får man ingen erstatning, når gløden fra en tabt cigaret brænder hul i sofaen. Det får man kun, hvis der går ild i sofaen. Der skal altså have været flammer. Brandforsikringen erstatter også skader, som skyldes eksplosion, direkte lynnedslag i beboelsen og pludselig tilsodning fra ovn eller oliefyr. Er forsikringsværdien af indboet kr., men forsikringssummen er på kr., vil der kun blive udbetalt halv erstatning for skaden. Fortsættes næste side

11 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 11 Tyveriforsikring Tyveriforsikringen dækker forskelligt, alt efter om tyveriet er sket ved indbrud, ran, røveri, ved simpelt tyveri, eller der er tale om et cykeltyveri. Da forsikringsselskabernes tyveridækning samtidig kan være forskellig også med hensyn til selvrisiko er det vigtigt, at du læser afsnittet om tyveridækning i din forsikring. Anmeld altid tyveri For at få erstatning skal du anmelde et tyveri til politiet så hurtigt som muligt. Det samme gælder, hvis tyveriet er sket i udlandet, men her vil det altid være en god idé, at du af det lokale politi får en skriftlig kvittering på anmeldelsen. Hovedreglen er, at forsikringen dækker skade og tab ved indbrudstyveri. Når tyveriet sker fra forsvarligt aflåste bygninger med lukkede og tilhaspede vinduer, er der tale om indbrudstyveri. Det er en betingelse for erstatning, at tyven har skaffet sig adgang på unormal måde. Fx brudt en dør eller et vindue op. Tyveriforsikringen erstatter også tab, hvis man har været udsat for røveri eller ran. Der er tale om røveri, hvis du med vold eller trusler om vold bliver frastjålet dine ting. Ran er det åbenlyse tyveri, hvor der ikke bliver brugt eller truet med vold, og hvor tyveriet bliver bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende i det øjeblik, det sker. Fx tyveri fra tasker eller lommer. Men for at få erstatning er det en betingelse, at der råbes op fx stop tyven. Hedder din indboforsikring Familiens Basisforsikring 2, dækker forsikringen tyveri af tasker, der fravristes en af de sikrede. Al anden form for tyveri kalder forsikringsselskaberne simpelt tyveri. Dvs. de tilfælde, hvor tyven fx kan kravle ind ad et åbent vindue, eller hvor tyven stjæler din pung, uden at du bemærker det. Simpelt tyveri omfatter også tyveri fra en aflåst bil. Ved simpelt tyveri er der begrænset dækning. Fx bliver penge, smykker samt guld- og sølvting ikke erstattet, og for andre tyvetækkelige ting i forsikringen betegnet som særligt privat indbo gælder, at der maksimalt bliver erstattet med 10 pct. af forsikringssummen. Hvordan netop din forsikring dækker simpelt tyveri, må du læse i dine egne forsikringsbetingelser. Cykeltyveri Betingelsen for at få erstattet en stjålet cykel er, at den har været låst med en godkendt lås. Det dokumenterer du ved at sende dit låsebevis ind til forsikringsselskabet sammen med tyverianmeldelsen. Du skal også kunne oplyse cyklens stelnummer. Er forsikringsselskabets betingelser opfyldt, og bliver cyklen ikke fundet, får du udbetalt erstatning. Erstatningen bliver beregnet ud fra, hvad en tilsvarende ny cykel i dag koster minus en afskrivningspct., der er afhængig af den stjålne cykels alder. Erstatningen kan dog aldrig blive mindre end 10 pct. af, hvad en tilsvarende ny cykel koster, og så lav bliver erstatningen først, når cyklen er 19 år gammel. Nogle forsikringsselskaber har selvrisiko ved cykeltyverier og eventuelt også en højeste værdi for den forsikrede cykel. I nogle selskaber er cykeldækning et tilvalg, som du må betale ekstra for. Fortsættes næste side

12 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 12 Hærværksskader Indboforsikringen betaler erstatning, hvis indbogenstandene i hjemmet har været udsat for hærværk. Fx hvis nogen kaster en sten ind gennem et åbent vindue og dermed ødelægger en lampe, eller hvis en indbrudstyv smadrer dele af hjemmet. El-skadedækning Mange skader efter lynnedslag skyldes overspænding i ledningsnettet. Dette kan ødelægge elektriske apparater, uden at der opstår brand. Disse skader vil kun være dækket, hvis din forsikring omfatter el-skadedækning. El-skadedækning skal du normalt købe ekstra. Vandskadeforsikring Sker der vandskade på dit indbo, dækker forsikringen, hvis skaden skyldes, at vandet pludseligt strømmer ud fra husets installationer. Siver vandet derimod langsomt ud fx fra en utæt radiator, eller trænger regnvand ind gennem taget, er skaden ikke dækket. Bor du til leje, kan der i visse tilfælde være mulighed for erstatning efter en vandskade, der skyldes, at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen. Er der tale om en vandskade efter et voldsomt tø- eller skybrud, hvor vandet ikke har haft mulighed for at komme væk og derved oversvømmer boligen eller trænger op gennem afløbsledninger, dækker forsikringen vandskaden. Skader, som skyldes oversvømmelse fra hav, fjorde, søer eller vandløb dækkes ikke. Skyldes skaden oversvømmelse på grund af stormflod, vil der efter nærmere bestemte regler være mulighed for at få erstatning fra Stormflodspuljen. I sådanne tilfælde annoncerer Stormrådet i aviserne om mulighederne for erstatning, der dog aldrig kan omfatte det indbo, der er i kælderen. Se Køle- og dybfrostskader Bliver varer i køleskab eller fryser ødelagt pga. en uforudset strømafbrydelse, fx en kortslutning, bliver de ødelagte varer erstattet. Har du selv eller et familiemedlem slukket strømmen, er der ingen dækning. Færdselsuheld Forsikringen dækker også, når dine eller familiens personlige ejendele bliver ødelagt ved færdselsuheld. Dvs. et uheld, hvor et trafikmiddel har været indblandet. Skader på trafikmidlet bliver ikke erstattet af din indboforsikring. Kører du på cykel over en sten og vælter, så forhjulet bliver skævt, og din jakke bliver ødelagt, er det kun jakken, der bliver erstattet. Rejseforsikring Privat rejsegods er forsikret under rejser og midlertidigt ophold overalt i udlandet med samme dækning som hjemme. Ved udlandsrejser er dækningen dog ofte begrænset til en vis procentdel af indboforsikringssummen. Din indboforsikring kan indeholde en årsrejseforsikring, der gælder i hele verden eller et nærmere afgrænset geografisk område. Læs derfor dine forsikringsbetingelserne i god tid før rejsen, da dækningen kan være forskellig fra selskab til selskab. Genhusning Bliver din lejlighed ubeboelig som følge af en skade, der er dækket af forsikringen, betaler forsikringsselskabet rimelige og nødvendige udgifter til flytning og til at bo et andet sted. Retshjælpsforsikring I visse tilfælde dækker forsikringen omkostninger ved civile retssager. Betingelserne for denne dækning er ens i alle selskaber og kan fås hos dit forsikringsselskab.

13 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 13 Hunde Lov om hunde fastslår, at der er pligt til at erstatte de skader, som en hund laver. Kan det bevises, at skadelidte selv har medvirket eller været årsag til skaden, fx ved at drille hunden, kan erstatningen blive nedsat eller helt falde bort. Loven fastslår også, at hunde skal være ansvarsforsikrede. Hundeansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, der fremgår af hundeloven, og den dækker som hovedregel kun i Danmark. Flere selskaber er dog parate til også at dække i udlandet, hvis du vil have hunden med ud at rejse. Derfor er det fornuftigt at kontakte sit eget forsikringsselskab før afrejsen. Bliver hunden passet af andre, fx mens du er på ferie, dækker hundeansvarsforsikringen ikke de skader, hunden eventuelt måtte forvolde hos de mennesker, der passer den. Ved at passe hunden har de accepteret risikoen for, at hunden kan forvolde skader og derfor kan de ikke få erstatning. Heste Lov om objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste indebærer, at hesteejeren bliver ansvarlig for de person- og tingskader, der forvoldes af hesten når den har revet sig løs. Der er også en forsikringspligt for ejeren af hesten. Typisk vil hesteejerens ansvar for den løsgående hest, være dækket af den indboforsikring eller landbrugsforsikring, der allerede er købt.

14 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 14 Huset De fleste husejere har lån i deres hus. For at husejeren overhovedet kan få et lån, skal huset være brandforsikret, idet husets værdi stilles som sikkerhed for långiveren. Men langt de fleste husejere har indset, at andre skader på huset som fx storm- og vandskader kan true deres økonomi. Derfor har de i dag en kombineret husforsikring, som fx hedder villaforsikring, parcelhusforsikring, husforsikring eller husejerforsikring. Brandforsikring Bygningsbrandforsikringen dækker på samme måde som brandforsikringen af indboet. Men her er det huset med installationer og øvrigt inventar til huset, der er forsikret. Øvrigt inventar er fx vaske- og opvaskemaskine samt komfur. Øvrig husforsikring Foruden brandforsikringen omfatter den kombinerede forsikring også dækning mod andre former for bygningsskader, fx storm-, vand- og frostskade, tyveri- og hærværksskade, skade efter svampe- og insektangreb samt anden pludselig opstået skade. For at en skade i forsikringsmæssig forstand er opstået pludseligt, skal den være uventet, og årsagen til skaden skal være pludselig. Eksempler En husmur slår revner i nattens løb. At muren revner, skyldes, at jorden under huset over et længere tidsrum er skyllet væk. Denne skade bliver ikke dækket, da årsagen til revnen ikke er pludselig. Husejeransvar Den kombinerede husforsikring dækker det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, fx hvor folk kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, hvor der burde være gruset. Genhusning Bliver huset ubeboeligt som følge af en skade, der er dækket af forsikringen, betaler forsikringsselskabet rimelige og nødvendige udgifter til flytning og til at bo et andet sted. Retshjælpsforsikring Forsikringen har også en retshjælpsdækning, der i nogle situationer kan dække en del af udgifterne til advokat ved retssager fx pga. uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m. Rør- og kabelforsikring Mod ekstrabetaling kan forsikringen omfatte skjulte rør- og elkabler samt stikledninger. Fx vil en forsikring, der omfatter skjulte rør, dække skader, der er en følge af utætheder. Det gælder også, selv om røret er tæret. Sådan beregnes erstatningen I dag er et parcelhus som hovedregel forsikret efter fuldog nyværdiprincippet. Ved skade bliver det beskadigede repareret eller genopført, så bygningen fremstår som før skaden. Erstatningen kan nedsættes, hvis huset er dårligt vedligeholdt, og er det den dårlige vedligeholdelse, der er årsag til skaden, kan man miste retten til erstatning. I forbindelse med højtryksspuling af den kommunale del af kloaksystemet bliver kælderen i en villa oversvømmet af opstigende kloakvand. Skaden bliver erstattet, da både årsag og selve skaden opfylder kravet om at være pludselige, ligesom skaden er uventet. For visse typer af skader kan der være fastsat specielle regler, som erstatningen bliver beregnet efter. Det gælder fx kortslutningsskader og i nogle selskaber også skader på skjulte rør. Fortsættes næste side

15 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 15 Ejerskifteforsikring Fra 1. januar 1996 trådte loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom i kraft. Det betyder, at en sælger nu kan blive fri for en væsentlig del af sit 10-årige ansvar for mangler ved den solgte ejendom. Betingelsen er, at sælger før salget får udarbejdet en tilstandsrapport og indhenter et bindende tilbud fra et forsikringsselskab på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af prisen på den tilbudte forsikring. Ejerskifteforsikringens formål er at dække skader, som ikke fremgår af tilstandsrapporten, fordi de ikke har kunnet konstateres ved huseftersynet. Ejerskifteforsikringen dækker også skader, som den bygningssagkyndige ved en fejl ikke har angivet i rapporten. Har du ikke købt en ejerskifteforsikring, er du ikke dækket i de tilfælde. Ejerskifteforsikringen dækker kun en skade, hvis husets tilstand afviger fra, hvad der er normalt for intakte ejendomme af den pågældende type og alder og almindelig god vedligeholdelsesstand. Da det fx er helt normalt, at kældre i ældre huse er fugtige, vil forsikringen ikke dække sådanne fugt-problemer. Der er i lovgivningen opstillet nogle krav til ejerskifteforsikringens indhold. De skal være opfyldt, for at sælgeren går fri at sit ansvar for skader ved huset, og for at køberen har krav på, at sælgeren betaler halvdelen af forsikringspræmien. Efter den 1. maj 2012 dækker ejerskifteforsikringen også el-installationer, der ikke fungerer, har nedsat funktion eller som er ulovlige, vvs-installationer, der ikke fungerer, har væsentligt nedsat funktion eller som er ulovlige og merudgifter, der kræves for at leve op til nutidens regler i byggelovgivningen, når skaden/ulovligheden skal repareres (forøgede byggeudgifter). Køberen har mulighed for at udvide ejerskifteforsikringen med en længere løbetid fx fra 5 år til 10 år.

16 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 16 Bilen Langt de fleste private bilejere har forsikret deres bil med en kombineret kaskoforsikring, der også omfatter ansvarsforsikring. Er der ikke gæld i bilen, og er der tale om en ældre bil, nøjes mange med den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvar for motorkøretøjer Ifølge færdselsloven skal den ansvarlige for et motorkøretøj erstatte de skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, ved eksplosion eller ved brand i brændstofsanlægget. Det betyder, at ejeren altid er erstatningspligtig for disse uheld. Disse erstatningskrav vil blive betalt via motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring. Nedsættelse af erstatning Ved personskader kan erstatningen blive nedsat eller helt falde bort, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed eller med vilje selv har medvirket til skaden. Det samme gælder ved tingskade. Her er det dog nok, at der blot er tale om en uagtsomhed. Den behøver ikke være grov. Motoransvarsforsikring Ansvarsforsikringen for et motorkøretøj er lovpligtig og dækker det erstatningsansvar, som ejer eller bruger kan få. Ansvarsforsikringen dækker for et enkelt uheld personskader eller tab af forsørger op til 111 mio. kr. og tingskader op til 22 mio. kr. (dækningssummerne bliver reguleret hvert år pr. 1. januar). Ingen dækning af føreren Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på motorkøretøjets fører. Forsikringen dækker heller ikke skade på forsikringstagerens, førerens eller brugerens ting og heller ikke skade på et tilkoblet køretøj fx trailer. Derimod er passagererne dækket. Kaskoforsikring Ejere af et motordrevet køretøj (bil, motorcykel, scooter eller knallert) kan ud over den lovpligtige ansvarsforsikring også kaskoforsikre deres køretøj. Har man lånt penge til at finansiere købet, er det normalt altid et krav, at der købes kaskoforsikring. Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj der ikke er undtaget, samt tyveri af køretøjet. Kaskoforsikringen dækker fx ikke: Skader, der alene opstår i de mekaniske dele, med mindre skaden er sket ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, røveri, tyveri og hærværk samt under transport ved hjælp af andet transportmiddel Skader sket under behandling og bearbejdning, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning fra lift Skader opstået på grund af rust, slitage, stenslag i lak, ridser og lign. Skader lavet med vilje eller ved grov uagtsomhed Skader, hvis køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus Skader, hvis køretøjet blev ført af en person, der ikke har kørekort, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Fortsættes næste side

17 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 17 Biltur i udlandet Ved kørsel i udlandet med et motorkøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3,5 ton rummer kaskoforsikringen også en redningsforsikring. De nærmere forsikringsbetingelser fremgår af det røde servicekort, du kan få af dit forsikringsselskab eller selv hente på Tilvalg på bilkaskoforsikring I tilknytning til den almindelige bilkaskoforsikring er det i de fleste selskaber muligt at købe forskellige tilvalg. De vigtigste er: Friskadedækning betyder, at man undgår præmiestigning ved fx skader på bilens glasdele, skader efter nedstyrtende genstande og skader som følge af tyveri og brand Bilsavnsforsikring giver mulighed for erstatning enten som et nærmere bestemt beløb af reparationsudgiften ved en kaskoskade eller som et dagligt beløb, hvis bilen er stjålet Værdiforringelse betyder, at man får udbetalt en kontant erstatning, hvis ens nyere bil (normalt højst tre år gammel) kommer ud for en alvorlig skade.

18 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 18 Ulykke En ulykkesforsikring dækker personskader efter en ulykke. Der er i princippet to typer ulykkesforsikringer. Hovedparten af forsikringsselskaberne tilbyder en af disse to typer: Traditionel dækning af ulykkestilfælde Du kan få erstatning, når du som forsikret tilfældigt bliver ramt af en pludselig udefra kommende hændelse, som medfører beskadigelse af legemet. Forsikringssum og erstatning Forsikringssummen bliver fastsat efter dit ønske og behov med et beløb ved 100 pct. invaliditet samt et beløb ved død. Medfører en ulykke invaliditet (mén) på 5 pct. eller derover, udbetaler forsikringsselskabet en erstatning, der svarer til ménprocenten af forsikringssummen. Nogle selskaber udbetaler først erstatning ved en méngrad, der er større end 5 pct. : Er din forsikringssum på kr., og du får en méngrad på 10 pct., vil du få en erstatning på kr. Der er dækning, hvis du får en tagsten i hovedet eller bliver kørt ned. Mange forsikringsselskaber dækker dog også skader efter forvridninger og forstrækninger af arme og ben. Skader sket som følge af, at du besvimer eller får et ildebefindende, er ikke dækket. Tandskader kan dækkes Ansvar 5 Forsikringen kan også helt eller delvis dække udgifter til tandbehandling, når tandskaden er sket ved en ulykke. Selv om børn er omfattet af den offentlige tandpleje, til de er 18 år, skal tandskader alligevel meldes til en eventuel børneulykkesforsikring, da tandskader på børn i nogle tilfælde først kan laves helt færdige, efter at børnene er fyldt 18 år. Udvidet dækning af ulykkestilfælde Du kan få erstatning, når der er tale om en skade efter en pludselig hændelse. Det er ikke et krav, at noget udefra kommende er årsag til ulykken. Ulykkesforsikringen vil typisk undtage tandskader, der er sket ved tygning af mad. Du kommer til skade ved at køre galt med din bil, fordi du falder i søvn, besvimer eller får et ildebefindende. Du kan også få erstatning for skader efter forvridninger og forstrækninger. Ikke kun på arme og ben, men også forvridninger i resten af kroppen, fx ryg og nakke. Du løfter en lænestol og får derved et knæk i ryggen. Fortsættes næste side

19 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 19 Anmeld skaden med det samme Når en skade er sket, skal forsikringsselskabet hurtigst muligt have en anmeldelse og eventuelle lægelige oplysninger om skaden. Fritidsulykkesforsikring Har du arbejde af en vis varighed typisk 30 timer pr. uge, kan du købe en fritidsulykkesforsikring, der dækker ulykker i din fritid. Heltidsulykkesforsikring Med en heltidsulykkesforsikring er du dækket hele døgnet. Ved en ulykke på arbejdspladsen, der medfører invaliditet, kan du få erstatning både fra din heltidsulykkesforsikring og fra en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Studerende, hjemmegående, selvstændige og arbejdsledige kan kun købe heltidsulykkesforsikring. Forsikring af børn Børn op til 18 år kan forsikres, ved at forældrene køber en ulykkesforsikring for dem. Skade ved børns erhvervsarbejde vil normalt være undtaget, da børnene her vil være dækket af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Andre ulykkesforsikringer Rejseforsikring. Har ofte tilknyttet en ulykkesforsikring, der betaler erstatning, hvis der sker en ulykke på rejsen. Autoulykkesforsikring. Er knyttet til en bestemt bil og dækker, hvis føreren eller passageren i bilen kommer til skade ved et færdselsuheld. I nogle tilfælde er det kun føreren, der er dækket. Gruppeulykkesforsikring. Købes ofte af arbejdspladser eller foreninger for de ansatte eller foreningens medlemmer.

20 DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 20 Pensionsordninger Det danske pensionssystem består af tre dele: Sociale ordninger: Folkepension, førtidspension, ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) og LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) og efterløn. Arbejdsmarkedspensioner, herunder firmapensioner: Disse pensionsordninger er aftalt mellem parterne på arbejdsmarkedet som led i overenskomsterne eller mellem en virksomhed og dens ansatte. Private ordninger: Det er pensionsordninger, du selv kan oprette i pensionsselskaber og pengeinstitutter. For alle tre dele gælder, at du er sikret økonomisk typisk i forbindelse med dødsfald, sygdom og alderdom. De sociale ordninger sikrer dig en indtægt, så du ikke lider nød, når du når pensionsalderen. Arbejdsmarkedspensionerne skal sikre dig et rimeligt forhold mellem det, du kan få i pension, og det, du tjener, mens du er erhvervsaktiv. Og endelig giver de private ordninger dig mulighed for selv og på egen hånd at skaffe dig yderligere indtægt, når du bliver pensioneret. Arbejdsmarkedspensioner, herunder firmapensioner Disse pensionsordninger er aftalt mellem parterne på arbejdsmarkedet som led i overenskomsterne eller mellem en virksomhed og dens ansatte. Der findes mange forskellige slags arbejdsmarkedspensionsordninger. En hovedregel er, at arbejdsgiveren indbetaler 2/3 af pensionsbidraget, mens lønmodtageren betaler resten. Pensionsordningerne oprettes i pensionsselskaber eller pensionskasser, der fx etablerer ordninger med løbende udbetalinger, dvs. at der udbetales et beløb fra pensionsalderen, og indtil man dør. Det er også muligt at oprette pensionsordninger, hvor udbetalingen sker i rater i en tidsbegrænset periode (ratepension) eller på én gang (kapitalpension). Ydelser og bidrag Hvilke ydelser, den enkelte er omfattet af i sin pensionsordning, bestemmes af pensionsvilkår, vedtægter eller af den overenskomst, der er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Det samme gælder størrelsen af det bidrag, der indbetales. Udbetalingens størrelse ved pensionstidspunktet er bl.a. afhængig af bidragets størrelse og ens alder på ind- og udtrædelsestidspunktet. Alle medlemmer af den samme pensionsordning får tilbudt de samme ydelser. Der kan fx være tale om en kombination af flere af følgende ydelser: Alderspension, ratepension, alderssum/kapitalpension, invalidepension, ægtefællepension, børnepension, ugiftesum, præmiefritagelse, gruppelivsforsikring og forsikring ved visse kritiske sygdomme. Ydelserne etableres typisk med obligatoriske dækninger, men der kan også være tale om, at du selv kan være med til at bestemme størrelsen af nogle af ydelserne, ligesom der kan være valgfrie ydelser. Det fremgår af din pensionsordning, hvilke ydelser der er obligatoriske, og hvilke du selv kan være med til at bestemme over. Spørg i dit pensionsselskab eller din pensionskasse. Flyttemuligheder Da de fleste arbejdsmarkedspensioner er kollektive, obligatoriske og knyttet til det konkrete ansættelsesforhold, kan du ikke selv uden videre flytte dem til et andet pensionsselskab. Skifter du job, kan du imidlertid som hovedregel flytte din gamle pensionsordning med over i den nye pensionsordning. I nogle pensionsselskaber er det gratis, i andre opkræves et ekspeditionsgebyr. I stedet for at overføre pensionsordningen kan du også vælge at blive hvilende medlem/få ordningen omskrevet til en fripolice. Fortsættes næste side

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere