Markedsudvikling 2006 for skadesforsikringsselskaber. 1 - Konklusioner:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudvikling 2006 for skadesforsikringsselskaber. 1 - Konklusioner:"

Transkript

1 Markedsudvikling 2006 for skadesforsikringsselskaber 1 - Konklusioner: Stigning i årets resultat på 3,2 mia. kr. til 10,1 mia. kr. Årets forsikringstekniske resultat samt investeringsafkast er det højeste i den seneste 5-års periode Fald i combined ratio til det laveste niveau de seneste fem år Egenkapitalforrentningen steg med 5,1 pct. point til 24,9 pct. De fem største skadesforsikringskoncerner udgør 67 pct. af markedet, målt på bruttopræmier Selskabernes genforsikringsgrad har været faldende de seneste fem år Ultimo 2006 var der et selskab i rødt lys og ingen selskaber i gult lys Tendens til at de store koncerner præsterer bedst Se appendiks 1 for generelle bemærkninger om analyseartiklens indhold, herunder om datagrundlaget og ændringer heri som følge af nye regnskabsregler pr. 1. januar

2 2 - Hovedtendenser i årsregnskaberne 2.1 Resultatopgørelse og balance Tabel 2.1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer (mio. kr.) Mio.kr Vækst p.a., pct Resultatposter Bruttopræmier ,4 4,0 Afgivne genforsikringspræmier ,2-26,8 Præmieindtægter f.e.r ,3 8,3 Erstatningsudgifter f.e.r ,0-1,8 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r ,6 11,8 Forsikringsteknisk resultat ,0 Investeringsafkast ,0 22,8 Årets resultat efter skat ,9 Balanceposter Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter ,4 0,9 Egenkapital ,0 15,7 Aktiver i alt ,6 9,0 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Anm.: Forsikringsselskabet Danica indgår ikke i denne tabel jf. appendiks 2. Reassuranceselskaber er ikke medregnet i regnskabstallene. F.e.r. betyder "for egen regning", dvs. efter fradrag af reassuranceandel, der afdækker en del af den forsikringsmæssige risiko. Regnskabstallene er baseret på indberetninger fra de institutter, der var på markedet i de enkelte år i 5-årsperioden. Nye regnskabsregler trådte i kraft 1. januar 2005, hvilket betyder, at tallene for 2005 og 2006 ikke alle er direkte sammenlignelige med tallene for , jf. appendiks 1. Foruden nye indregnings- og målingsprincipper, har de nye regnskabsregler også medført ændringer i den anvendte terminologi. Dette er håndteret på den måde, at tabellens udvalgte poster fra resultatopgørelse og balance er navngivet i overensstemmelse med de nye regnskabsregler. For er "investeringsresultat" opført under "investeringsafkast" og "forsikringsmæssige hensættelser" opført under "hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter". Årets resultat efter skat for de direkte skadesforsikringsselskaber under ét blev et overskud på 10,1 mia. kr. i Det er en stigning på 3,2 mia. kr. i forhold til 2005 svarende til en vækst på 46,9 pct. Væksten er sket både på forsikringsforretningen og investeringsforretningen. Det forsikringstekniske resultat steg med 94 pct. til 6,6 mia. kr., mens investeringsafkastet steg med knap 23 pct. til 7,9 mia. kr. Årsagen til det forbedrede forsikringstekniske resultat er, at præmieindtægterne korrigeret for genforsikring steg med 8,3 pct. samtidigt med, at erstatningsudgifterne faldt med 1,8 pct. De seneste fem år er de afgivne genforsikringspræmier faldet med gennemsnitligt 10,2 pct. om året. Dette skyldes bl.a., at selskaberne gradvist er overgået til at genforsikre mere selektivt i modsætning til tidligere, hvor genforsikringen var bredere og mere kvote-baseret. Faldet i genforsikringen er bredt funderet over hovedbrancher og selskabers størrelse, jf. afsnit

3 Skadesforsikringsselskabernes samlede egenkapital steg i det forgangne år med 19 pct. til 45,4 mia. kr. I 2006 var egenkapitalens forrentning for de direkte tegnede skadeforsikringsselskaber den højeste de seneste fem år. Bruttoerstatningsprocenten, der måler erstatningsudgifterne pr. præmiekrone, var i 2006 på det laveste niveau de seneste fem år. Dette medførte, at selskaberne opnåede den laveste combined ratio, der måler erstatningsudgifter og omkostninger pr. præmiekrone, i perioden. Fra 2005 til 2006 er solvensdækningen, som er et udtryk for det antal gange selskabernes basiskapital er større end minimumskravene, faldet fra 4,7 til 4,1. Udviklingen i solvensdækningen uddybes i afsnit 4.3. Tabel 2.2: Nøgletal , vægtede gennemsnit Bruttoerstatningsprocent 80,2 71,0 75,2 81,1 65,8 Bruttoomkostningsprocent 22,8 21,7 17,5 17,3 17,5 Combined ratio 106,7 97,6 94,7 93,5 87,1 Egenkapitalforrentning i procent -1,1 14,3 17,1 19,8 24,9 Solvensdækning 4,1 4,2 3,9 4,7 4,1 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Anm.: Forsikringsselskabet Danica indgår ikke i denne tabel jf. appendiks 2. Reassuranceselskaber er ikke medregnet. Nøgletallene er beregnet som vægtede gennemsnit, som de enkelte selskaber har indberettet til Finanstilsynet. Beregningerne er for hele 5-års-perioden baseret på de selskaber, der var på markedet i det pågældende år. Vægtene afspejler det enkelte selskabs tyngde inden for de pågældende nøgletal i det pågældende år. Som følge af ændrede regnskabsregler 2005 er det ikke obligatorisk for virksomhederne at indberette nøgletallene for årene før Der er derfor forskel på hvor stor en andel af markedet, der indgår i nøgletalsberegningerne for årene i forhold til 2005 og I afsnit 5 fokuseres der på udviklingen i selskabernes combined ratio og egenkapitalforrentning. 3

4 3 Markedsbeskrivelse 3.1 Præmier og erstatninger fordelt på hovedområder og brancher Blandt de fire hovedforsikringsområder er erhvervsforsikring og motorkøretøjsforsikring de største med en præmieandel på ca. 30 pct., jf. figur 3.1. Privat- og personulykkesforsikring udgør hver ca. 20 pct. af de samlede præmieindbetalinger. Figur 3.1: Fordeling af præmier på hovedbrancher Motorkøretøjs- Erhvervsforsikring forsikring 30 pct. 30 pct. Personulykkesforsikring, 20 pct. Privatforsikring 20 pct. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Under ét er erstatningsprocenten den laveste de seneste fem år. De seneste fem års udvikling i erstatningsprocenten på hovedområder har været relativt ens, jf. figur 3.2. Figur 3.2: Erstatningsprocenter f.e.r. på hovedbrancher, Pct erhvervsforsikring i alt privatforsikring i alt personulykkefors. i alt motorkøretøjfors. i alt direkte forsikring i alt Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Anm: Vedrørende erstatningsprocenten for motorkøretøjsforsikringer, se anmærkning til tabel

5 Erstatningsprocenten i forhold til 2005 er faldet på hovedområderne erhvervsforsikring, personulykkesforsikring samt motorkøretøjsforsikring, jf. tabel 3.1. Erstatningsprocenten for privatforsikring er steget svagt sammenlignet med Samlet set er erstatningsprocenten for egen regning faldet med 7 pct. point i forhold til Tabel 3.1: Erstatningsprocenter f.e.r. fordelt på brancher, 2006 (mio. kr. og pct.) Præmieindtægteudgifteprocent Erstatnings- Erstatnings- Erstatningsprocent Mio.kr. og procent 2005 Arbejdsskadeforsikring ,3 102,0 Bygningsforsikring ,8 97,2 Løsøreforsikring m.v ,3 44,1 Erhvervsansvarsforsikring ,2 71,8 Sø- og transportforsikring ,0 64,9 Luftfartsforsikring ,0 57,3 Anden erhvervsforsikring ,0 62,6 I alt erhvervsforsikring ,6 81,0 Familieforsikring ,4 58,1 Grundejerforsikring ,3 76,5 Fritidshusforsikring ,7 51,2 Ejerskifteforsikring ,5 149,1 Anden privatforsikring ,2 65,6 I alt privatforsikring ,9 69,4 Sundhedsforsikring ,0 70,2 Enkelt ulykkes- og sygeforsikring ,7 88,4 Erhvervsudygtighedsforsikring ,0 18,3 I alt personulykkesforsikring ,3 86,1 Ansvar ,1 89,7 Kasko ,6 49,0 I alt motorkøretøjsforsikring ,6 65,7 Kredit- og kautionsforsikring ,6-46,2 Turistassistanceforsikring ,5 43,6 Retshjælpsforsikring ,1 42,8 I alt direkte forsikring ,2 74,2 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Anm.: Bemærk at tabel 2.2 angiver den samlede bruttoerstatningsprocent, mens tabel 3.1 angiver erstatningsprocenten for egen regning. Reassuranceselskabernes direkte forretning er til forskel for tabel 2.2 medregnet i tabel 3.1. Denne forretning begrænser sig til enkelte reassuranceselskabers aktiviteter på bygningsforsikring, sø- og transportforsikring, luftfartsforsikring samt kredit- og kautionsforsikring. Erstatningsudgifterne til ansvarsforsikring af motorkøretøjer er påvirket af, at der i 2006 har været en væsentlig tilbageførsel af tidligere hensatte beløb. Dette medfører, at erstatningsudgifterne på denne post er ekstraordinært lave. Ses udelukkende på de udbetalte erstatninger var disse 3,5 mia. kr. i 2006 mod 3,4 mia. kr. i Det samlede fald i erstatningsprocenten for erhvervsforsikring dækker over forskelligt rettede tendenser blandt de enkelte forsikringstyper. For de fleste erhvervsforsikringer kan ændringen i erstatningsprocent tilskrives ændringer i erstatningsudgifterne. Således skyldes faldet i erstatningsprocenten for bygningsforsikring hovedsagligt, at erstatningsudgifterne er faldet med 940 mio. kr., mens 5

6 stigningen i erstatningsprocenten for løsøreforsikring primært kan tilskrives en stigning i erstatningsudgifterne på 450 mio. kr. Stigningen i erstatningsprocenten for privatforsikringer skyldes først og fremmest øgede erstatningsudgifter til familieforsikring. Faldet i personulykkesforsikring skyldes primært, at erstatningsudgifterne til enkelt ulykke- og sygeforsikring er faldet med knap 1,2 mia. kr., mens faldet i motorkøretøjsforsikring primært skyldes et fald i ansvarsforsikringernes erstatningsudgifter på godt 1,8 mia. kr. 1 De væsentligste årsager til det samlede fald i erstatningsprocenten for de direkte forsikringer i 2006 udgøres af fald i erstatningsudgifter på bygningsforsikring, enkelt ulykke- og sygeforsikring samt ansvarsforsikring for motorkøretøjer Koncentration De fem største koncerner tegner sig for 67 pct. af bruttopræmierne, jf. figur 3.2. Denne andel er stort set uændret i forhold til Størrelsesforholdene mellem koncernerne ændres ikke markant, hvis der måles ud fra samlede aktiver, jf. tabel 3.3. Tabel 3.2: De 5 største koncerner i 2006 opgjort på bruttopræmier (pct.) Andel Tryg (k) 21,0 Topdanmark (k) 18,7 Codan (k) 13,4 Alm. Brand (k) 9,5 International Health Insurance 4,5 De 5 største i alt 67,4 Kilde: Indberetningerne til Finanstilsynet. Anm.: Bruttopræmier er afgrænset til bruttopræmier af den direkte forsikringsdrift. Reassuranceselskabers direkte forretning er medregnet i opgørelsen. Tabel 3.3: De 5 største koncerner i 2006 opgjort på samlede aktiver (pct.) Andel Tryg (k) 24,3 Topdanmark (k) 17,6 Codan (k) 12,9 Alm. Brand (k) 8,9 Swiss RE Denmark 4,7 De 5 største i alt 68,4 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Anm: Forsikringsselskabet Danica indgår ikke i beregningerne, jf. appendiks 2. 1 Dette fald er dog i betydelig grad påvirket af, at der er sket en væsentlig tilbageførsel af tidligere hensatte beløb til erstatningsudbetalinger vedrørende motorkøretøjsforsikringer. 6

7 I dette afsnit er selskaberne aggregeret på koncernniveau. Reassuranceselskabernes direkte forsikring er medregnet. Alle koncerner med (k) er en sammenslutning af flere selskaber, der indberetter separat til Finanstilsynet. Figur 3.2: Koncentration målt på bruttopræmier, direkte forretning i 2006 (pct.) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 Pct. 67,4 84,1 30,0 20,0 21,1 10,0 0,0 Den største De 5 største De 10 største Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Genforsikringsselskaber Blandt de 120 skadesforsikringsselskaber under dansk tilsyn er 11 i denne artikel defineret som genforsikringsselskaber. Et selskab betegnes i denne artikel som genforsikringsselskab, når selskabets indirekte bruttopræmier de seneste 5 år udgør mere end 50 pct. af de samlede bruttopræmier de seneste 5 år. Genforsikringsselskaber, der er datterselskaber af udenlandske selskaber, tegner sig for 90 pct. af bruttopræmierne blandt genforsikringsselskaberne under dansk tilsyn. 7

8 4 - Risici Skadesforsikringsselskabernes regnskaber er traditionelt inddelt i to grupper forsikringsmæssigt og finansielt regnskab. De forsikringsmæssige risici er typisk knyttet til det forsikringstekniske afkast, mens de finansielle risici typisk er knyttet til investeringsafkastet. Figur 4.1: Udvikling i forsikringsteknisk resultat og investeringsafkast Mio. kr FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT INVESTERINGSAFKAST Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Anm.: Forsikringsselskabet Danica indgår ikke i beregningerne jf. appendiks 2. Reassuranceselskaber er ikke medregnet i regnskabstallene. For er "investeringsresultat" opført under "investeringsafkast". 4.1 Forsikringsmæssige risici Forsikringsselskaberne kan vælge at genforsikre dele af de forsikringsmæssige risici, de påtager sig gennem forsikringskontrakterne. Der er stor forskel på, i hvilke brancher skadesforsikringsselskaberne genforsikrer deres risiko. 8

9 Tabel 4.1: Genforsikringens andel af bruttopræmier, 2006 (mio. kr.) På nær inden for luftfartsforsikring og kredit- og kautionsforsikring er der sket en markant redukti- on af genforsikringsandelen i samtlige brancher de seneste fem år. For hele det direkte forsikringsområde er reassuranceandelen blevet mere end halveret fra knap 19 pct. i 2002 til godt 9 pct. i Dette betyder ikke nødvendigvis, at selskaberne i realiteten har påtaget sig større forsikringsmæssige risici. Som nævnt i afsnit 2 er genforsikringen de seneste år blevet koncentreret på specifikke brancher. De faldende genforsikringspræmier er derfor snarere et udtryk for, at selskaberne genforsikrer ud fra princippet om kalkuleret risiko, end at selskabernes generelt påtager sig de risici, som de tidligere afgav gennem genforsikring. Mio.kr. og procent Arbejdsskadeforsikring 4,1 8,2 8,7 3,8 3,1 Bygningsforsikring 30,2 23,0 19,0 24,8 19,4 Løsøreforsikring m.v. 36,0 26,5 22,0 21,7 23,2 Erhvervsansvarsforsikring 20,7 20,7 15,2 11,9 12,2 Sø- og transportforsikring 52,8 48,8 36,5 24,8 20,1 Luftfartsforsikring 102,8 88,0 95,4 96,0 94,5 Anden erhvervsforsikring 29,9 28,0 23,9 19,7 17,8 I alt erhvervsforsikring 38,1 28,3 24,2 22,2 19,7 Familieforsikring 5,7 4,6 3,4 3,0 2,5 Grundejerforsikring 10,4 9,0 7,3 8,3 6,9 Fritidshusforsikring 7,8 6,9 5,4 5,6 4,5 Ejerskifteforsikring. 7,7 6,9 9,7 1,9 Anden privatforsikring 15, 6 4,9 5,9 6,3 9,2 I alt privatforsikring 8,9 6,8 5,5 6,0 5,1 Sundhedsforsikring. 10,9 8,4 5,6 1,3 Enkelt ulykkes- og sygeforsikring 13, 8 12,8 11,7 13,5 1,4 Erhvervsudygtighedsforsikring 2,0 16,9 18,6 20,0 0,1 I alt personulykkesforsikring 13,5 12,9 11,8 13,2 1,4 Ansvar 5,4 5,0 3,7 2,9 2,7 Kasko 4,4 3,8 2,6 1,9 2,0 I alt motorkøretøjsforsikring 4,8 4,3 3,1 2,3 2,3 Kredit- og kautionsforsikring 66,4 74,5 72,4 67,4 70,1 Turistassistanceforsikring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Retshjælpsforsikring 9,4 13,3 6,7 0,1 0,1 I alt direkte forsikring 18,9 15,1 13,1 12,3 9,1 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Genforsikringsandelen er generelt højere for erhvervsforsikringer end for øvrige forsikringer. I snit har erhvervsforsikringerne en genforsikringsandel på knap 20 pct. af bruttopræmierne, jf. tabel 4.1. Blandt erhvervsforsikringerne bliver især luftfartsforsikringer genforsikret med en genforsikringsandel tæt på 100 pct. Udover erhvervsforsikringer er også kredit- og kautionsforsikringer kendetegnet ved en høj genforsikringsandel, 70 pct. i

10 Tabel 4.2: Genforsikring og selskabsstørrelse Pct. Små Store ,3 14, ,6 12, ,2 8, ,9 7, ,8 6,3 Anm: I store selskaber indgår Tryg, Topdanmark, Codan og Alm. Brand. De resterende selskaber udgør gruppen af små selskaber. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet De store selskaber har været ledende i reduktionen af genforsikringsandelen. Mellem 2005 og 2006 er der dog sket en væsentlig reduktion i de mindre selskabers genforsikringsandel, der i 2006 kun er 1,5 pct. point lavere end de store selskabers genforsikringsandel. Blandt de største forsikringsmæssige risici som skadesforsikringsselskaberne påtager sig, er risiko- en for naturkatastrofer. En væsentlig del af erstatningsudbetalingerne opvejes dog af den genforsikringsdækning, som selskaberne modtager i forbindelse med katastroferne. Stormen den 3/ medførte de største skader forårsaget af en enkelt storm de seneste 50 år ifølge en opgørelse fra Forsikringsoplysningen. I alt medførte stormen skader for 13,1 mia. kroner. Flere faktorer spiller ind, når det skal vurderes, hvor store skader en storm svarende til stormen vil medføre i dag. Generelt er præmieindbetalingerne steget med 50 pct. siden 1999, men da stigningerne bl.a. dækker over ekstraordinære tarifstigninger og da selskabernes genforsikring mod storm er blevet væsentligt forøget, betyder de øgede præmieindbetalinger ikke nødvendigvis, at skadesomfanget af en storm af 1999-styrke i dag vil være større end 13,1 mia. Endvidere afhænger skadesomfanget af, hvilke områder stormen rammer, da områderne som blev værst ramt i 1999, i dag må forventes at være bedre rustet til at modstå en tilsvarende storm. Alt i alt betyder kombinationen af et højt afkast af både forsikringsdrift og investeringer og en sund kapitalstruktur, at skadesforsikringsselskaberne står væsentligt bedre rustet til at klare de fremtidige storme. 10

11 4.2 Finansielle risici En oversigt over sammensætningen af investeringsaktiver i skadesforsikringsselskaber kan give en indikation af den risiko, der er forbundet med investeringsaktiverne. Langt størstedelen af selskabernes værdipapirbeholdning udgøres af obligationer. I forhold til kapitalandele er obligationer generelt forbundet med lavere risiko for tab og lavere forventet afkast. Den høje andel obligationer i skadesforsikringsselskabernes investeringsaktiver er derfor med til at sænke selskabernes finansielle risici. Generelt er andelen af værdipapirer i investeringsaktiverne steget i forhold til ultimo Andelen af obligationer er steget med godt 1 pct. point, mens andelen af kapitalandele er steget med et halvt pct. point til 7,1 pct. Disse stigninger er modsvaret af fald i andelen af investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder og øvrige investeringsaktiver på ca. 1 pct. point. Tabel 4.4: Investeringsaktivernes sammensætning ultimo 2005 og 2006 (mio. kr. og pct.) Mio. kr. An del Mio. kr. Andel Investeringsejendomme , ,7 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder , ,9 Kapitalandele , ,2 Investeringsforeningsandele , ,5 Obligationer , ,7 Øvrige investeringsaktiver , ,5 Investeringsaktiver i alt , ,0 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Anm: Forsikringsselskabet Danica indgår ikke i beregningerne jf. appendiks 2. Hovedparten af selskabernes obligationsinvesteringer er investeret i obligationer udstedt i danske kroner. Selskabernes aktieinvesteringer er mere ligeligt fordelt på danske og udenlandske aktier. Således udgør udenlandske kapitalandele ca. 54 pct. af selskabernes samlede kapitalandele. Skadesforsikringsselskaber og genforsikringsselskaber er ligesom livsforsikringsselskaber og pen- sionskasser forpligtet til at indberette oplysninger om kapitalforhold og risici til Finanstilsynet de såkaldte trafiklysindberetninger 2. Til brug for indberetningen har Finanstilsynet defineret to scenarier rødt og gult scenario -, hvor effekten af henholdsvis en negativ og en meget negativ markedsudvikling beregnes, jf. appendiks 4. Ultimo 2006 kunne ét selskab ikke klare det røde scenario. Selskabet er under afvikling. 2 Trafiklysindberetningen for skadesforsikringsselskaber adskiller sig ikke fra indberetningen for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 11

12 4.3 Solvensforhold Et konkret mål for selskabernes kapitalforhold er solvensdækningen. Solvensdækning angiver for- holdet mellem selskabernes faktiske kapital (basiskapital) og det kapitalkrav, som lovgivningen stiller. I 2006 er selskabernes gennemsnitlige solvensdækning på 4,1, hvilket vil sige, at basiskapitalen er 4,1 gange større end kapitalkravet, jf. tabel 2.2. I 2005 var solvensdækningen 4,7. Der er stor spredning mellem selskabernes solvensdækning, men spredningen har været nogenlunde stabil set over de seneste fem år, jf. figur 4.2. Figur 4.2: Solvensdækning fraktiler og vægtet gennemsnit, , , pct. 25 pct. 50 pct. 75 pct. 90 pct. vægtet gns. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Anm.: Forsikringsselskabet Danica indgår ikke i beregningerne jf. appendiks 2 1.Fraktilerne er beregnet på grundlag af de nøgletal, som de enkelte selskaber har indberettet til Finanstilsynet. Beregningerne er for perioden baseret på de selskaber, der var på markedet i 2005, mens beregningerne i 2006 er baseret på de selskaber, der var på markedet i Det vægtede gennemsnit er indtegnet på grundlag af de i tabel 2 anførte nøgletal for 5-års-perioden. Appendiks 3 indeholder kortfattet information om fraktiler og fraktilberegningen. De 10 pct. af selskaberne med den mindste overdækning i 2006 havde en solvensdækning under 2,0, mens de 10 pct. af selskaberne med den største overdækning havde en solvensdækning over 18,7. Sammenlignet med 2005 er 10 pct. og 90 pct. fraktilerne dermed steget. Af medianen ses det, 5,0 4,1 2,9 2,0 12

13 at halvdelen af selskaberne har en solvensdækning over henholdsvis under 5,0. Dette er en svag stigning i forhold til Udviklingen i udvalgte nøgletal 5.1 Combined ratio Et selskabs combined ratio er et udtryk for rentabiliteten af selskabets forsikringsdrift. Combined ratio måler udgifter til erstatning og administration pr. præmiekrone. Et combined ratio på 100 % betyder, at præmieindtægterne præcis dækker udgifterne til erstatninger og administration. En combined ratio over 100 % er imidlertid ikke lig med, at selskaberne taber penge. En anden indtægtskilde for skadesforsikringsselskaber er investeringsafkastet. Udgifterne til erstatning og administration var i gennemsnit 87,1 øre pr. præmiekrone i skadesfor- sikringsselskaberne i 2006, jf. tabel 2.2. Der kan dog være stor forskel på de enkelte selskabers combined ratio. Figur 5.1 nedenfor viser de seneste fem års udvikling i spredningen i combined ratio. Figur 5.1: Combined Ratio fraktiler og vægtet gennemsnit Pct. 286, ,0 95,4 87,1 84,8 70, pct. 25 pct. 50 pct. 75 pct. 90 pct. vægtet gns. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Anm.: Forsikringsselskabet Danica indgår ikke i beregningerne jf. appendiks 2. Fraktilerne er beregnet på grundlag af de nøgletal, som de enkelte selskaber har indberettet til Finanstilsynet. Beregningerne er for perioden baseret på de selskaber, der var på markedet i 2005, mens beregningerne i 2006 er baseret på de selskaber, der var på markedet i Det vægtede gennemsnit er indtegnet på grundlag af de i tabel 2 anførte nøgletal for 5-års-perioden. Appendiks 3 indeholder kortfattet information om fraktiler og fraktilberegningen. 13

14 Medianen (50 pct.-fraktilen) viser at halvdelen af selskaberne havde et combined ratio under 95,4 pct. i Det vil sige at størstedelen af selskaberne tjente penge på forsikringsdriften. Mens den overordnede spredning mellem 2005 og 2006 er nogenlunde konstant, ses en tendens til, at det vægtede gennemsnit ligger længere under medianen i Således er gennemsnittet i 2006 næsten på niveau med 25 pct.-fraktilen. Dette er et udtryk for, at de store selskaber har en relativt lav combined ratio. Et alternativt mål for rentabiliteten af selskabets drift er operating ratio. Operating ratio måler udgifter til erstatning og administration pr. præmiekrone inkl. allokeret investeringsafkast, og er derfor et mål for rentabiliteten af selskabets samlede drift. Tabel 5.1: Operating ratio Operating ratio 103,1 95,6 93,2 92,1 85,1 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet I snit udgjorde skadesforsikringsselskabernes omkostninger 85 pct. af de samlede indtægter fra driften i Dermed opnåede selskaberne i 2006 den laveste operating ratio set over de seneste fem år. 5.2 Egenkapitalforrentning Skadesforsikringsselskaberne opnåede i 2006 en forrentning af egenkapitalen på 24,9 pct. jævnfør tabel 2.2. Dette er som nævnt den højeste egenkapitalforrentning de seneste fem år. Egenkapitalforrentningen for skadesforsikringsselskaberne under ét dækker over stor spredning, jf. figur

15 Figur 5.2: Egenkapitalforrentning fraktiler og vægtet gennemsnit Pct. 32,6 24,9 20,0 7,0 2,5-1, pct. 25 pct. 50 pct. 75 pct. 90 pct. vægtet gns. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Anm.: Forsikringsselskabet Danica indgår ikke i beregningerne jf. appendiks 2. Fraktilerne er beregnet på grundlag af de nøgletal, som de enkelte selskaber har indberettet til Finanstilsynet. Beregningerne er for perioden baseret på de selskaber, der var på markedet i 2005, mens beregningerne i 2006 er baseret på de selskaber, der var på markedet i Det vægtede gennemsnit er indtegnet på grundlag af de i tabel 2 anførte nøgletal for 5-års-perioden. Appendiks 3 indeholder kortfattet information om fraktiler og fraktilberegningen. Medianen er fra 2005 til 2006 faldet med 2 pct. point til 7,0. Dermed er spredningen mellem median og vægtet gennemsnit øget det seneste år. Det vægtede gennemsnit er nu ca. 3,5 gange større end medianen. Dette svarer til, at de store selskaber oftere har en høj forrentning af egenkapitalen. Generelt er spredningen i forrentning af egenkapitalen målt ved fraktilerne øget siden 2003, jf. figur 5.2. Således var forskellen mellem 10 pct. og 90 pct.-fraktilen knap 22 pct. point i 2003, mens forskellen i 2006 er øget til godt 35 pct. point. 5.3 Relativt afløbsresultat Afløbsresultatet måler om de hensættelser, som selskaberne har foretaget til skader, der er indtruffet i tidligere regnskabsår, men endnu ikke afviklet er tilstrækkelige til at dække skaderne. Hvis afløbsresultatet ultimo er positivt, har der været for store hensættelser i forhold til skaderne. Er afløbsresultatet negativt, har selskabet undervurderet skaderne i hensættelserne. Det relative afløbsresultat måler afløbsresultatet set i forhold til de primohensættelser, det vedrører. 15

16 Tabel 5.2: Relativt afløbsresultat pct Relativt afløbsresultat -0,5-0,5-2,4 0,5 5,7 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Det relative afløbsresultat var 5,7 pct. i 2006, hvilket er relativt højt sammenlignet med de seneste fem år, jf. tabel 5.2. Dermed har afløbsresultatet bidraget til at forøge årets resultat i

17 Appendiks 1 Om Statistikken Markedsudviklingsartiklen er som udgangspunkt baseret på indberettede årsregnskaber for direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i Danmark. Forsikringsselskabet Danica udeladt i visse bereg- ninger, jf. appendiks 2. For regnskabsåret 2006 har 109 direkte tegnende skadesforsikringsselskaber indberettet. Reassuranceselskabers regnskabstal og nøgletal er således som udgangspunkt ikke medregnet. Opdelingen i direkte og indirekte tegnende skadesforsikringsselskaber er imidlertid ikke helt enty- idet enkelte reassuranceselskaber tillige har direkte forretning og flere af de direkte tegnende dig, skadesforsikringsselskaber tillige tegner indirekte forretning. Et selskab defineres i denne artikel som reassuranceselskab, når selskabets indirekte bruttopræmier de seneste 5 år udgør mere end 50 pct. af de samlede bruttopræmier de seneste 5 år. Artiklen fokuserer på den overordnede udvikling i regnskaber og nøgletal for skadesforsikringssel- Som supplement til det overordnede billede af udviklingen i sektoren forsøger artiklen at skaber. kaste lys over den bagvedliggende udvikling i de enkelte selskaber først og fremmest via fraktilanalyse. Regnskabstal og nøgletal for de enkelte skadesforsikringsselskaber samt aggregerede tal vil blive g jort tilgængelige på Finanstilsynets hjemmeside Reassuranceselskaberne indgår i dette statistiske materiale. Den 1. januar 2005 trådte nye IAS/IFRS-forenelige regnskabsregler i kraft, jf. bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensi- onskasser. De nye regnskabsregler medfører et mindre databrud, idet regnskaberne for 2005 er aflagt efter de nye regler, mens regnskaberne for 2004 er aflagt efter de dagældende regnskabsregler. Blandt de væsentligste ændringer for forsikringsselskaber (liv og skade) og tværgående pensionskasser som følge af de nye regnskabsregler kan nævnes: at der ikke længere kan foretages udjævningshensættelser at genforsikringsandele af forsikringsforpligtelser ikke længere skal opføres som negative poster på balancens passivside, men derimod opføres under aktiver at selskabernes kontrakter opdeles i forsikringskontrakter og investeringskontrakter, og at præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter uden ret til bonus balanceføres uden om resultatopgørelsen at erstatningshensættelserne fremover ikke kun skal indeholde alle direkte omkostninger, som forventes afholdt til færdigbehandling af indtrufne erstatningsbegivenheder, men også alle indirekte omkostninger at erstatningshensættelser skal diskonteres, hvis det er af væsentlig betydning at udskudt skat ikke må diskonteres For yderligere generel information om ændringer som følge af de nye regnskabsregler henvises til bemærkningerne til ovennævnte bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og 17

18 tværgående pensionskasser. For konkret information om betydningen af de nye regnskabsregler for de enkelte selskaber henvises der til de offentliggjorte årsrapporter. 18

19 Appendiks 2 Forsikringsselskabet Danica Forsikringsselskabet Danica fungerer som holdingselskab for datterselskaberne Danica Pension og Danica Pensjonsforsikring, og skadesforsikringsdriften er meget beskeden i forhold til selskabets aktiver. Da Forsikringsselskabet Danicas aktivmasse primært udgøres af aktiver fra datterselskaberne, har selskabet et specielt forhold mellem forsikringsdrift og samlede aktiver. Dette medfører, at forholdet mellem forsikringsdrift og samlet aktivmasse for hele sektoren bliver skæv, hvis Forsikringsselskabet Danica medtages i beregningerne. Forsikringsselskabet Danica medtages derfor kun i tabeller og figurer, der udelukkende beskriver selskabernes forsikringsdrift. Da denne procedure medfører, at de berørte tabeller og figurer ikke er sammenlignelige med tidligere års markedsudviklingsartikler, vises tabel 2.1 inkl. Forsikringsselskabet Danica nedenfor. Tabel 2.1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer inkl. Forsikringsselskabet Danica Vækst p.a. Mio.kr Resultatposter Bruttopræmier ,5 4,0 Afgivne genforsikringspræmier ,2-26,8 Præmieindtægter f.e.r ,3 8,4 Erstatningsudgifter f.e.r ,0-1,7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r ,6 11,8 Forsikringsteknisk resultat ,4 Investeringsafkast ,0 12,8 Årets resultat efter skat ,2 35,3 Balanceposter Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter ,1 0,8 Egenkapital ,5 12,6 Aktiver i alt ,2 8,4 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Anm.: Reassuranceselskaber er ikke medregnet i regnskabstallene. F.e.r. betyder "for egen regning", dvs. efter fradrag af reassuranceandel, der afdækker en del af den forsikringsmæssige risiko. Regnskabstallene er baseret på indberetninger fra de institutter, der var på markedet i de enkelte år i 5-årsperioden. Nye regnskabsregler trådte i kraft 1. januar 2005, hvilket betyder, at tallene for 2005 og 2006 ikke alle er direkte sammenlignelige med tallene for , jf. appendiks 1. Foruden nye indregnings- og målingsprincipper, har de nye regnskabsregler også medført ændringer i den anvendte terminologi. Dette er håndteret på den måde, at tabellens udvalgte poster fra resultatopgørelse og balance er navngivet i overensstemmelse med de nye regnskabsregler. For er "investeringsresultat" opført under "investeringsafkast" og "forsikringsmæssige hensættelser" opført under "hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter". 19

20 Appendiks 3 Fraktilværdier Når der arbejdes med fraktilværdier, skal det samlede datasæt være ordnet efter størrelsen på den værdi man interesserer sig for - første observation har den laveste værdi, anden observation den næstlaveste,.., og sidste observation den højeste værdi. Fraktil: En fraktil er den observation, der deler det samlede datasæt i 2 grupper, ud fra et givet kriterium - eksempler: 10%-fraktilen: 50%-fraktilen: Dette er den observation, der deler den samlede data mængde i 2 grupper, således at 10% af observationerne ligger under og dermed ligger 90% over den pågældende observation. Dette er den observation, der deler det samlede datasæt i 2 lige store grupper, således at 50% af observationerne ligger henholdsvis under og over den pågældende observation. I og med 50%-fraktilen deler datamængden i 2 lige store grupper, kaldes denne også for medianen. Brugen af fraktilværdier kan fastlægge et datasæts centrale placering, spredning og ekstremer. Til dette formål er 5-punkts opsummeringen nyttig. Denne består af: 10%-fraktilen (Venstre hale) 25%-fraktilen (Nedre kvartil) 50%-fraktilen (Medianen) 75%-fraktilen (Øvre kvartil) 90%-fraktilen (Højre hale) Medianen angiver datasættets centrale position. De 2 kvartiler (25% og 75%) afgrænser datasættets centrale del. Afstanden mellem de 2 kvartiler kan derfor tolkes som et mål for datasættets spredning 10%-fraktilen, bestående af de laveste observationer, og 90%-fraktilen, bestående af de højeste observationer, betegnes henholdsvis venstre- og højre hale. Afstanden fra halerne til datasættets centrale del kan således give et mål for "ekstremernes" størrelse 3. Matematisk beregnes fraktilen ud fra følgende formel: i 0, 5 P i =, i =1,..., n n Værdien af den i'te observation er således p i -fraktilen. 3 Med "ekstrem" menes, at der er tale om en yderlig observation, i forhold til den centrale del. Hvorvidt observationen er ekstrem, begrundes ud fra mere subjektive overvejelser. 20

21 Appendiks 4 For at vurdere selskabernes investeringsrisici i forhold til kapitalgrundlag og forpligtelser har Finanstilsynet defineret to scenarier rødt og gult scenario. I scenarierne beregnes effekten af henholdsvis en negativ og en meget negativ markedsudvikling. Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke risikofaktorer der indgår i de to scenarier og hvilken ændring i den enkelte risikofaktor, der forudsættes i de respektive scenarier. Finanstilsynets risikoscenarier Risikofaktorer Rødt scenario Gult scenario Rentefald på obligationer 0,7 procentpoint 1 procentpoint Rentefald ved opgørelse af hensættelserne 0,7 procentpoint 1 procentpoint Kredit- og modpartsrisiko* 8 procent 8 procent Aktiekursfald 12 procent 30 procent Ejendomsværdifald 8 procent 12 procent Valutakursændringer** 99 procent 99,5 procent * Den angivne procentsats skal tages af værdien af de risikovægtede aktiver ** VaR-beregning for valutaporteføljen (Value at Risk) konfidensniveauer med 10 dages horisont Når det herefter skal vurderes, hvorvidt investeringsrisiciene er for store i forhold til kapitalgrundlaget og forpligtelserne, gælder følgende: Selskabets basiskapital skal efter det tab, der opstår ved rødt scenario, mindst være lig med selskabets solvenskrav. Såfremt et selskab ikke har kapitalstyrke til at klare rødt scenario, vil tilsynet drøfte situationen med det pågældende selskab, og herefter tage stilling til, hvorvidt der er behov for egentlige foranstaltninger fra tilsynets side. Gult scenario er et mere ekstremt scenario, hvorfor det er en mindre alvorlig sag, hvis et selskab ikke kan klare dette scenario. I så tilfælde skal selskabet indberette risikoopgørelser kvartalsvis. 21

22 Appendiks 5 Liste over skadesforsikringsselskaber under dansk tilsyn Almindelige selskaber Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt Forbund Forsikrings-Aktieselskabet ALKA Forsikringsselskabet Fyn A/S Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab Forsikringsselskabet Gl. Skanderborg, gensidigt selskab Ulfborg-Hind Herreds Brandassurance- selskab for løsøre, gensidig Morsø Forsikring gs Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Vendsyssel G/S, Forsikringsselskabet Bauta Forsikring A/S Herning Forsikring G/S, Hammerum Herred Lokal Forsikring G/S Vestjylland Forsikring gs PB-Forsikring g/s Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt HF FORSIKRING G/S RK Forsikring G/S Europæiske Rejseforsikring A/S Odsherred Forsikring G/S STORSTRØMS FORSIKRING G/S Trekroner Forsikring A/S Tistrup m.fl. Sognes Brandforsikring G/S Lærerstandens Brandforsikring G/S Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S Sorø m.fl. Amters gensidige Brandforsikring for Løsøre sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer, De Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring Sønderjysk Forsikring G/S Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Dansk Glasforsikring A/S NÆR-BRAND Forsikring - Lolland Falster G/S Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring Halsnæs gensidige bådeassurance i likvidation NÆR-BRAND Forsikring - Viborgegnen G/S Søassuranceforeningen "Ærø" (gensidig) Hids Herreds samt Grønbæk, Hinge og Vinderslev Sognes Brandforsikring NÆR-BRAND Forsikring - Salling Lemvig G/S Lemvig Skibsforsikring, gensidig Forening Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn, gensidig forening Skagens Skibsforsikring G/F Grenaa gensidige Forsikring for Fiskefartøjer Dansk Jagtforsikring A/S Urmagernes gensidige Indbrudstyveriforsikring Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S 22

23 50580 Nørrejyllands gensidige Søforsikringsforening NÆR-BRAND Forsikring - Fjends G/S Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund Hvide Sande gensidige Skibsforsikringsforening Holmsland kommune, Den gensidige brandforsikring for Læsø gensidige Brandforsikringsforening Popermo Forsikring g/s Forsikringsselskabet HIMMERLAND G/S Fiskefartøjsforsikringen "Læsø", gensidigt selskab GF-FORSIKRING A/S Sydjydske Købmænds Gensidige Tyveriforsikringsselskab Sygeforsikringen "danmark", gs Thisted Forsikring, g/s Købstædernes Forsikring, gensidig International Health Insurance danmark Forsikringsaktieselskab Forsikringsselskabet Nærsikring A/S Topdanmark Forsikring A/S Civiløkonomernes Tillægssikring, Gensidigt Forsikringsselskab Codan Forsikring A/S Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Runa Forsikring A/S Danske Forsikring Skade, Forsikringsaktieselskab AP Skadesforsikring Aktieselskab Dansk Fiskefartøjsforsikring, gensidig forening Nykredit Forsikring A/S NORD FORSIKRING A/S Bornholms Brandforsikring A/S PKA+Personforsikring A/S Jordemødrenes Personforsikringsselskab A/S Kontorfunktionærernes Personforsikringsselskab A/S Kost- og Ernæringsfagliges Personforsikringsselskab A/S Bioanalytikernes Personforsikringsselskab A/S Socialrådgivernes og Socialpædagogernes Personforsikringsselskab A/S Ergoterapeuternes og Fysioterapeuternes Personforsikringsselskab A/S Lægesekretærernes Personforsikringsselskab A/S Sygeplejerskernes Personforsikringsselskab A/S Pen-Sam Skade Forsikringsaktieselskab Fynbo Forsikring A/S Danske Forsikring Skade I A/S Borealis Insurance A/S Fair Forsikring A/S DiBa Forsikring A/S Gaia Insurance A/S Tryg Forsikring A/S Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af Mølholm Forsikring A/S Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S KommuneForsikring A/S NSI Insurance A/S FOKUS FORSIKRING A/S Alm. Brand Forsikring A/S 23

24 53087 Dansk Boligforsikring A/S Dansk Ejendomsforsikring A/S Arriva Insurance A/S Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S FDM Forsikring A/S QBE Nordic Aviation Insurance A/S M.E.L.E.S. Insurance A/S DONG Insurance A/S D.S. Forsikring A/S Alpha Insurance A/S Reassuranceselskaber Swiss Re Denmark Reinsurance A/S A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International Genforsikringsaktieselskabet Virke El-apparatforsikring A/S Global Insurance A/S Forsikringsselskabet Galt a/s Lundbeck Insurance A/S Carlsberg Insurance A/S TDC Reinsurance A/S Kirkbi Insurance 24

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Forsikring & Pension Balancesum for forsikringskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark. Balancesum (mio. kr.

Forsikring & Pension Balancesum for forsikringskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark. Balancesum (mio. kr. Forsikring & Pension Balancesum for forsikringskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark Selskab Balancesum (mio. kr.) 1 Tryg Forsikring A/S 52.095 2 Codan Forsikring A/S 48.261 3 Forsikringsselskabet

Læs mere

Markedsudvikling 2007 for skadesforsikringsselskaber

Markedsudvikling 2007 for skadesforsikringsselskaber Markedsudvikling 2007 for skadesforsikringsselskaber 1 Konklusioner Fald i årets resultat på 3 mia. kr. til 7,1 mia. kr. Det forsikringstekniske resultat er uændret i forhold til 2006, mens investeringsafkastet

Læs mere

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013 Skadeforsikringsselskaber Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i skadeforsikringsselskabernes årsregnskaber...2 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer

Læs mere

Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber

Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber 1. Konklusioner I et år præget af finansiel krise har de danske skadesforsikringsselskaber klaret sig relativt godt. Den forsikringstekniske del af

Læs mere

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2011

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2011 Skadeforsikringsselskaber Markedsudvikling 2011 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 1 2. Hovedtendenser i skadeforsikringsselskabernes årsregnskaber... 3 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Tabel 3.2 Passiver for skadesforsikringsselskaber 2010

Tabel 3.2 Passiver for skadesforsikringsselskaber 2010 Tabel 3.2 for skadesforsikringsselskaber 2010 50018 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt Forbund 1. Aktie- eller garantikapital 0 8. Sikkerhedsfond 166.469 12. I alt reserver (8 + 9

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Tabel 3.2 Passiver for Skadesforsikringsselskaber 50018 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt Forbund Passiver 2007

Tabel 3.2 Passiver for Skadesforsikringsselskaber 50018 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt Forbund Passiver 2007 Tabel 3.2 Passiver for Skadesforsikringsselskaber 50018 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt Forbund 1. Aktie- eller garantikapital 0 8. Sikkerhedsfond 106.661 12. I alt reserver (8

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Skadesforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2012

Skadesforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2012 Skadesforsikringsselskaber Markedsudvikling 2012 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudvikling i 2012 for Skadesforsikringsselskaber...4 1. Konklusioner...4 Hovedtal 2012... 4 Holdbare forretningsmodeller...

Læs mere

Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber

Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber 1. Konklusioner I et år præget af finansiel krise har de danske skadesforsikringsselskaber klaret sig relativt godt. Den forsikringstekniske del af

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2014

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2014 Skadeforsikringsselskaber Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i skadeforsikringsselskabernes årsregnskaber...3 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2010:9 regnskabsanalyse 2009 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskaber 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Selskaber 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Forsikring & Pension Motorkøretøjsforsikring (kasko) - Kvartalsvise markedsandele 2016 Tryg 448.636 893.640 20,8 20,7 Topdanmark 364.236 728.932 16,9 16,9 Codan 214.799 422.046 9,9 9,8 Alm. Brand 209.917

Læs mere

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.)

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.) Forsikring & Pension Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele 2014 Tryg 2.332.987 4.662.783 18,2 18,2 Topdanmark 2.260.582 4.527.472 17,6 17,7 Codan 1.508.464 3.024.635 11,8 11,8 Alm. Brand

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Regnskabsanalyse 2008 Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011 konkurrenceforhold 2011 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 3 2. Udvikling i forsikringsbranchen 2011 4

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.)

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.) Forsikring & Pension Non-life companies by group affiliation - Market share 2016 Tryg 2.334.454 17,8 Topdanmark 2.201.689 16,8 Codan 1.452.869 11,1 Alm. Brand 1.244.513 9,5 Gjensidige Forsikring 906.188

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2016 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.)

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.) Forsikring & Pension Non-life companies by group affiliation - Market share 2015 Tryg 2.330.978 4.634.764 18,1 18,0 Topdanmark 2.241.727 4.485.525 17,4 17,4 Codan 1.458.677 2.893.776 11,3 11,2 Alm. Brand

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere