Børne- og Socialministeriet J.nr /LTH 29. november Udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Socialministeriet J.nr /LTH 29. november Udkast"

Transkript

1 Børne- og Socialministeriet J.nr /LTH 29. november 2016 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold) 1 I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 12 indsættes som stk. 2: "Stk. 2. Børne- og socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at parterne ved ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne skal orienteres om reglerne om ægtefællers økonomiske forhold." 2. 25, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes: "Stk. 2. Ved formuedeling ved omstødelse af ægteskab udtager hver ægtefælle forlods så meget af delingsformuen, som svarer til ægtefællens delingsformue ved indgåelsen af ægteskabet samt senere forøgelser af delingsformuen ved arv eller gave eller ved overførsel fra eget særeje. Formue, der ikke udtages forlods, deles efter reglerne i lov om ægtefællers økonomiske forhold. Er delingsformuen mindre end den formue, som ægtefællerne kan udtage forlods, sker der forholdsvis afkortning. Stk. 3. Ved formuedelingen indgår de aktiver og passiver, som hver ægtefælle havde ved udgangen af det døgn, hvor der er anlagt sag om omstødelse. Denne dag betegnes ophørsdagen. Stk. 4. Hvis en af ægtefællerne dør, inden omstødelse er sket, finder bestemmelserne i afsnit 4 i lov om ægtefællers økonomiske forhold anvendelse, jf. dog 27." 3. I 27, stk. 1 og 2, ændres reglerne i 60 i lov om ægtefælleskifte m.v. til: 25, stk. 2. Justitsministeriet I lov nr. 594 af 14. juni 2011 om ægtefælleskifte m.v. foretages følgende ændringer: , stk. 1, nr. 3 og 4, affattes således: "3) regulerings- og misbrugskrav, jf. bestemmelserne i kapitel 11 i lov om ægtefællers økonomiske forhold, 4) pensionskompensation, jf. bestemmelserne i kapitel 13 i lov om ægtefællers økonomiske forhold,". 2. 2, stk. 1, nr. 6, affattes således: "6) kompensation i særlige situationer, jf. bestemmelserne i kapitel 12 i lov om ægtefællers økonomiske forhold." 1

2 3. 2, stk. 2, nr. 1, affattes således: "1) kompensation i særlige situationer, jf. bestemmelserne i kapitel 12 i lov om ægtefællers økonomiske forhold, og". 4. I 10 og 66, stk. 1, udgår ", afsagt dekret om bosondring". 5. Overskriften før 50 ophæves affattes således: " 50. Ægtefællers fællesbo deles efter reglerne herom i lov om ægtefællers økonomiske forhold." med tilhørende overskrifter ophæves. 8. I 54, stk. 2, ændres "fælleseje" til: "delingsformue". 9. I 57 ændres " 53, stk. 2," til: " 26, stk. 1, nr. 7 og 8, i lov om ægtefællers økonomiske forhold og 26 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning". 10. Overskriften før 58 ophæves , stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk med tilhørende overskrifter ophæves. 13. Kapitel 9 ophæves. 3 I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret ved 3 i lov nr. 84 af 28. januar 2014, 3 i lov nr. 737 af 25. juni 2014 og 16 i lov nr. 573 af 4. maj 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 64, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter insolvent : og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. 2. I 64, stk. 3, ændres kår til: økonomiske forhold. 3. I 64 indsættes som stk. 4 og 5: Stk. 4. Gaver til skyldnerens nærstående, som stod i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold, kan fordres omstødt. Dette gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Et omtvistet eller betinget krav anses for en forpligtelse efter 2. pkt., forudsat at kravet senere fastslås endeligt over for skyldneren. Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, i det omfang skyldneren løbende har betalt større beløb til eller for sin ægtefælle eller samlever, end hvad der efter disses økonomiske forhold og familiens behov var rimelige bidrag til familiens forsørgelse. 4 I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. september 2014, som ændret ved 15 i lov nr. 573 af 4. maj 2015 og 2 i lov nr. 580 af 4. maj 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 17, stk. 4, ændres stk. 7 til: stk. 8. 2

3 2. 49 ophæves. 3. I 50 c indsættes som nyt stk. 7: Stk. 7. Oplysninger om indholdet af ægtepagter, der er tinglyst i personbogen, kan alene videregives til brug i konkrete retsforhold. Fuldstændige oplysninger skal dog efter anmodning videregives til den, som oplysningerne angår. Stk. 7-9 bliver herefter stk I 50 d, stk. 1, ændres og 49 til: 47, stk. 9, og 49 a. 5. I 50 e ændres stk. 8 til: stk I arveloven, jf. lov nr. 515 af 6. juni 2007, som ændret ved 3 i lov nr. 168 af 12. marts 2008, 3 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, 7 i lov nr. 652 af 12. juni 2013 og 23 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 1, 2. pkt., 11, stk. 4, og 12, stk. 2, 2. pkt., ændres "fællesejeaktiv" til: "aktiv, der er delingsformue,". 2. Overskriften før 12 affattes således: "Delingsformue". 3. I 11, stk. 3, 2. pkt., 12, stk. 1, 17, to steder i 44, stk. 1, nr. 1, to steder i 45, 50, stk. 3, 87, stk. 2, og 91, stk. 1, ændres "fælleseje" til: "delingsformue", og i 50, stk. 3, ændres fællesejet til: delingsformuen. 4. I 22, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres "fællesejemidler" til: "delingsformue". 5. I 30, stk. 2, 1. pkt., ændres " 15, stk. 2, i lov om ægteskabets retsvirkninger" til: " 37 i lov om ægtefællers økonomiske forhold". 6. I 30, stk. 2, 2. pkt., ændres " 16 a i lov om ægteskabets retsvirkninger" til: " 52 i lov om ægtefællers økonomiske forhold". 6 I lov om skifte af dødsboer, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. november 2015, som ændret ved lov nr. 447 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: "Hvis afdøde ved dødsfaldet var gift, indhenter skifteretten endvidere oplysninger om ægtepagt fra Tinglysningsretten." 2. I 7, stk. 7, indsættes efter "(CPR)": ", Tinglysningsretten". 3. I 22, stk. 1, nr. 1, ændres " 23 i lov om ægteskabets retsvirkninger" til: "kapitel 11 i lov om ægtefællers økonomiske forhold". 4. I 74, 75, stk. 2, 1. pkt., og 76, stk. 1, ændres "fælleseje" til: "delingsformue". 5. I 75, stk. 1, ændres "del af fællesejet" til: "delingsformue". 6. I 76, stk. 3, ændres "fællesejet" til: "delingsformuen". 7. I 77 ændres " 50, 51, 53" til: "Afsnit 4 i lov om ægtefællers økonomiske forhold", og efter og indsættes:. 3

4 7 I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, som ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2014 og 16 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændringer: 1. I overskriften før 18 ændres Overførelse mv. til: Overdragelse. 2. I 18, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: 1. pkt. finder ikke anvendelse på krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste , stk. 2 og 3, ophæves. 4. I 26, stk. 4, ændres "stk. 1 og 2" til: 1. pkt.. 8 I lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. november 2015, som ændret ved 1 i lov nr. 638 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring: 1. I 103, stk. 2, indsættes efter "særeje": "efter 12 i lov om ægtefællers økonomiske forhold". 9 I lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, jf. lov nr. 293 af 24. april 1996 som ændret senest ved 9 i lov nr. 737 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 3, stk. 2, indsættes efter "særeje": "efter 12 i lov om ægtefællers økonomiske forhold". Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 10 I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016, som ændret ved 2 i lov nr. 643 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring: 1. 72, 3. pkt., affattes således: "Bestemmelserne i 7, stk. 1, og 8 i lov om ægtefællers økonomiske forhold finder tilsvarende anvendelse." 11 I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, som ændret ved 3 i lov nr. 643 af 8. juni 2016, 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2016 og 4 i lov nr. 665 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring: 1. 68, 3. pkt., affattes således: "Bestemmelserne i 7, stk. 1, og 8 i lov om ægtefællers økonomiske forhold finder tilsvarende anvendelse." Ikrafttræden m.v. 12 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse på formuedelingen, når sag om omstødelse er anlagt før lovens ikrafttræden. Ved formuedeling i sådanne situationer finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse. 4

5 Stk finder ikke anvendelse på dispositioner, der er fuldbyrdet før lovens ikrafttræden. For sådanne dispositioner finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 4. 4, nr. 3, finder anvendelse på anmodninger om oplysninger om indhold af ægtepagter, der er indgivet efter lovens ikrafttræden. 13 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. 1, 2, 3, 5 og 6 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Stk kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 5

6 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Indledning 2.2. Ægteskabsloven Orientering af kommende ægtefæller om reglerne om ægtefællers økonomiske forhold Gældende ret Børne- og Socialministeriets overvejelser Den foreslåede ordning Formuedeling ved omstødelse af ægteskab Gældende ret Retsvirkningslovsudvalgets overvejelser Børne- og Socialministeriets overvejelser Den foreslåede ordning 2.3. Ægtefælleskifteloven Gældende ret Deling af formuen Udlæg af aktiver Retsvirkningslovsudvalgets overvejelser Regeringens overvejelser Den foreslåede ordning 2.4. Omstødelse af gaver mellem ægtefæller og nærstående Gældende ret Retsvirkningsloven Konkursloven Konkursrådets overvejelser Regeringens overvejelser Den foreslåede ordning 2.5. Gyldighedsbetingelser for og adgang til oplysninger i ægtepagter Gældende ret Formelle krav til ægtepagter Offentlighedens adgang til oplysninger om indholdet af ægtepagter Abonnementsordning vedrørende personbogen Retsvirkningslovsudvalgets overvejelser Oprettelse og prøvelse af ægtepagt Offentlighedens adgang til ægtepagter Regeringens overvejelser Oprettelse og prøvelse af ægtepagt Offentlighedens adgang til ægtepagter Den foreslåede ordning 2.6. Dødsboskifteloven Gældende ret Retsvirkningslovsudvalgets overvejelser Regeringens overvejelser Den foreslåede ordning 6

7 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ingen EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 29. november.2016 til den 3. januar.2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: 11. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for Ingen Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Ingen Overimplementering af EUretlige minimumsforpligtelser (sæt X) Ja: Nej: X 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer i den øvrige lovgivning, der følger af lovforslaget til lov om ægtefællers økonomiske forhold, der er fremsat samtidig med dette lovforslag. Den foreslåede lov om ægtefællers økonomiske forhold skal erstatte lov om ægteskabets retsvirkninger. Lovforslaget til lov om ægtefællers økonomiske forhold bygger på betænkning nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold, som Retsvirkningslovsudvalget afgav i januar

8 I betænkningen foreslår Retsvirkningslovsudvalget, at alle materielle bestemmelser om ægtefællers økonomiske forhold, navnlig bestemmelser om deling af ægtefællers formuer ved separation, skilsmisse, og død, samt andre bestemmelser, der er centrale for lovgivningen om ægtefællers økonomiske forhold, samles i den nye lov. Regeringen er enig heri, og det foreslås ved dette lovforslag, at sådanne bestemmelser ophæves eller ændres. Det drejer sig navnlig om bestemmelser i lov om ægtefælleskifte m.v. I betænkningen foreslås det også, at offentlighedens adgang til oplysninger om indholdet af tinglyste ægtepagter afskaffes. Regeringen er enig heri, og dette lovforslag indeholder de ændringer af tinglysningsloven, der er nødvendige for at gennemføre dette. For at udbrede kendskabet til reglerne om ægtefællers økonomiske forhold og dermed give parterne mulighed for at overveje at indgå aftaler (ægtepagter) herom foreslås det, at parterne ved ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne orienteres om reglerne. Endelig indeholder lovforslaget ændring af konkursloven bestemmelser om omstødelse af gaver mellem ægtefæller med henblik på imødegåelse af den såkaldte ægtefællefinte. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Indledning Reglerne om ægtefællers økonomiske forhold findes først og fremmest i lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven, lovbekendtgørelse nr af 23. december 2015) og lov om ægtefælleskifte m.v. (ægtefælleskifteloven, lov nr. 594 af 14. juni 2011 med senere ændringer). En række andre love indeholder dog også regler om ægtefællers økonomiske forhold eller regler, der er knyttet til reglerne om ægtefællers økonomiske forhold: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ægteskabsloven, lovbekendtgørelse nr af 23. december 2015). Arveloven (lov nr. 515 af 6. juni 2007 med senere ændringer). Lov om skifte af dødsboer (dødsboskifteloven, lov nr. 383 af 22. maj 1996 med senere ændringer). Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter (pensionsopsparingsloven, lov nr. 293 af 24. april 1996 med senere ændringer). Lov om erstatningsansvar (erstatningsansvarsloven, lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014). Lov om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven, lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 med senere ændringer). Lov om tinglysning (tinglysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006 med senere ændringer). Konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014 med senere ændringer). I betænkning nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold, som Retsvirkningslovsudvalget afgav i januar 2015, foreslår udvalget, at der udarbejdes en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold til afløsning af retsvirkningsloven. Forslagene i betænkningen foreslås udmøntet i en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold. Denne nye hovedlov indeholder en række bestemmelser, der overføres fra retsvirkningsloven. Bestemmelserne, der for en stor dels 8

9 vedkommende er fra 1925, omskrives med henblik på at præcisere lovens bestemmelser. Lovforslaget til den nye hovedlov fremsættes samtidigt med nærværende lovforslag, der indeholder de ændringer af anden lovgivning, der følger af den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold. I betænkningen foreslår Retsvirkningslovsudvalget, at alle materielle bestemmelser om ægtefællers økonomiske forhold, navnlig bestemmelser om deling af ægtefællers formuer ved separation, skilsmisse, og død, samt andre bestemmelser, der er centrale for lovgivningen om ægtefællers økonomiske forhold, samles i den nye hovedlov. Det drejer sig om bestemmelser i ægtefælleskifteloven og forsikringsaftaleloven. Regeringen er enig heri, og det foreslås ved dette lovforslag, at sådanne bestemmelser i ægtefælleskifteloven og forsikringsaftaleloven ophæves. Ved lovforslaget foreslås endvidere en række henvisninger i ægtefælleskifteloven, arveloven og dødsboskifteloven til bestemmelser i retsvirkningsloven ændret sådan, at der henvises til de relevante foreslåede nye bestemmelser i lov om ægtefællers økonomiske forhold. Lovforslaget indeholder også forslag om ophævelse af nogle bestemmelser, som udvalget ikke mener, der er behov for at opretholde. I lovgivningen og litteraturen om ægtefællers økonomiske forhold anvendes en række begreber. Mange af disse begreber stammer fra tiden omkring vedtagelsen af retsvirkningsloven. Retsvirkningslovsudvalget finder begrebet fælleseje uhensigtsmæssigt, idet det ofte fører til den misforståelse, at ægtefællerne ejer alle aktiver i fællesskab (sameje), og måske også til den misforståelse, at ægtefællerne hæfter for hinandens gæld. I forslaget til lov om ægtefællers økonomiske forhold anvendes begrebet "delingsformue derfor i stedet for begrebet "fælleseje". Dette medfører behov for at ændre en række bestemmelser i ovennævnte love. Lovforslaget indeholder også forslag til disse ændringer. I betænkningen foreslås det også, at offentlighedens adgang til oplysninger om indholdet af tinglyste ægtepagter afskaffes. Regeringen er enig heri, og dette lovforslag indeholder de ændringer af tinglysningsloven, der er nødvendige for at gennemføre dette. Endelig indeholder lovforslaget ændring af konkursloven bestemmelser om omstødelse af gaver mellem ægtefæller med henblik på imødegåelse af den såkaldte ægtefællefinte Ægteskabsloven Orientering af kommende ægtefæller om reglerne om ægtefællers økonomiske forhold Gældende ret Det fremgår af ægteskabslovens 12, 1. pkt., at det skal godtgøres, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt (prøvelse af ægteskabsbetingelserne), før parterne kan indgå ægteskab. Efter lovens 12, 2. pkt., fastsætter børne- og socialministeren regler herom. Denne bemyndigelse er bl.a. anvendt til i 2 i bekendtgørelse nr af 23. december 2015 at fastsætte regler om, at en ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne skal indgives på en blanket ægteskabserklæringen. Blanketten skal som udgangspunkt indgives digitalt, men kan i visse situationer 9

10 indgives i papirform. I blanketten skal parterne bl.a. give oplysninger om deres personlige forhold, herunder om de tidligere har været gift. Ægteskabsbetingelserne fremgår af lovens kapitel 1, hvorefter det bl.a. er en betingelse, at man er fyldt 18 år ( 1 a), at man ikke er slægtninge i ret op- og nedstigende linje eller søskende ( 6), og at man ikke er gift i forvejen ( 9). Efter lovens 13, stk. 1, foretages prøvelse af ægteskabsbetingelserne af kommunalbestyrelsens formand. I kommuner med magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. 64 og 64 a i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at prøvelsen skal foretages af et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand. I det følgende omtales prøvelsesmyndigheden som kommunen. I forbindelse med prøvelsen af ægteskabsbetingelserne modtager de kommende ægtefæller ikke orientering om retsvirkningerne af ægteskab, herunder at ægtefæller under ægteskabet har gensidig forsørgelsespligt (retsvirkningslovens 2), og at deres formuer som udgangspunkt deles lige ved separation, skilsmisse og død (retsvirkningslovens 16, stk. 2), medmindre de har indgået en aftale om særeje (retsvirkningslovens 28) Børne- og Socialministeriets overvejelser Indgåelse af ægteskab medfører en række retsvirkninger for parterne. Ægtefæller har bl.a. en forsørgelsespligt overfor hinanden, de har arveret efter hinanden, de har formuefællesskab, og de kan indgå aftaler med hinanden om deres formue. Indgåelse af ægteskab har således stor betydning for parternes økonomiske forhold under ægteskabet og ved en eventuel separation eller skilsmisse. Ved en ægtefælles død har ægteskabet betydning for arven efter afdøde. Kommende ægtefæller bør derfor vejledes om reglerne om ægtefællers økonomiske forhold, herunder om reglerne om deling af ægtefællernes formue ved separation skilsmisse og død. De bør samtidig orienteres om mulighederne for at aftale fravigelserne af delingsordningen ved at aftale en ordning, der tager hensyn deres forhold og ønsker. Sammen med denne orientering bør ægtefællerne opfordres til at overveje, om de har behov for at aftale en anden ordning end ligedelingen. På den måde vil der blive sendt et vigtigt signal til kommende ægtefæller om, at ægteskabet også juridisk vil have stor betydning for dem, og at de i relation til formuefællesskab har mulighed for at aftale en anden ordning, end den der følger af lovgivningen Den foreslåede ordning Det foreslås, at der i ægteskabslovens 12 indsættes en ny bestemmelse (stk. 2), hvorefter børne- og socialministeren kan fastsætte regler om, at kommende ægtefæller ved ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne skal orienteres om reglerne om ægtefællers økonomiske forhold. Denne bemyndigelse vil bl.a. blive udmøntet ved, at der fastsættes regler om, at kommende ægtefæller ved indsendelsen af ægteskabserklæringen til kommunen modtager vejledning herom. Parterne vil således inden indgåelse af ægteskabet få vejledning om reglerne om formuedeling ved opløsning af ægteskab, herunder vejledning om at ægtefæller har mulighed for at skræddersy en formueordning, der passer til deres situation, f.eks. ved aftaler om særeje m.v. 10

11 Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Formuedeling ved omstødelse af ægteskab Gældende ret Det fremgår af ægteskabslovens 6, at ægteskab ikke må indgås mellem slægtninge i ret op- og nedstigende linje eller mellem søskende. Efter lovens 9 må den, som tidligere har indgået ægteskab eller har været part i et registreret partnerskab, ikke indgå ægteskab, så længe det tidligere ægteskab eller registrerede partnerskab består (bigami). Et ægteskab, der er indgået i strid med lovens 6 eller 9, omstødes ved dom, jf. lovens 23. Sag herom kan anlægges af Ankestyrelsen eller af en af ægtefællerne. Det fremgår af ægteskabslovens 24, stk. 1, at et ægteskab endvidere omstødes ved dom efter påstand af den ene ægtefælle, 1) hvis han ved ægteskabets indgåelse befandt sig i en tilstand, som udelukker evnen til at handle fornuftsmæssigt, 2) hvis han blev tvunget til at indgå ægteskab, 3) hvis han ved en fejltagelse blev viet til en anden end sin forlovede eller uden at ville indgå ægteskab, eller 4) hvis han blev forledt til at indgå ægteskab ved, at han af den anden ægtefælle gennem falske oplysninger eller svigagtig fortielse af sandheden blev vildledt om, hvem den anden er, eller om sådanne omstændigheder ved dennes tidligere liv, der med fuld føje ville have afholdt ham fra at indgå ægteskabet, og som endnu må tillægges en sådan betydning for forholdet mellem ægtefællerne, at ægteskabet ikke med rimelighed kan fordres opretholdt. Lovens 24, stk. 2, indeholder frister på op til 3 år for, hvornår sag om omstødelse senest skal anlægges. Efter ægteskabslovens 25, stk. 1, medfører omstødelse af et ægteskab samme retsvirkninger som skilsmisse. I bestemmelsens stk. 2 henvises der til reglerne i ægtefælleskiftelovens 60 i relation til formuedelingen. Det fremgår af ægtefælleskiftelovens 60, at ved skifte i anledning af omstødelse af ægteskab udtager hver ægtefælle forlods så meget af fællesboet, som svarer til, hvad denne har indbragt i boet ved ægteskabets indgåelse eller gennem senere erhvervelse ved arv eller gave eller har overført til fællesboet fra eget særeje. Strækker den fælles formue ikke til, sker der forholdsvis afkortning. Bestemmelsen må forstås sådan, at formue, som ægtefællerne ikke udtager forlods, deles lige mellem ægtefællerne, jf. retsvirkningslovens 16, stk. 2, hvorefter hver ægtefælle eller ægtefællens arvinger ved ægteskabets ophør udtager halvdelen af delingsformuen, medmindre undtagelse har særlig lovhjemmel. Efter ægtefælleskiftelovens 51, stk. 3, ophører formuefællesskabet (ophørsdagen) ved udgangen af det døgn, hvor der er anlagt sag om omstødelse. Efter lovens 51, stk. 4, kan ægtefællerne under skiftet aftale, at formuefællesskabet skal anses for ophørt på et andet tidspunkt end det, der følger af stk. 3. Hvis ganske særlige praktiske forhold gør sig gældende, kan skifteretten efter indstilling fra bobehandleren bestemme, at formuefællesskabet skal anses for ophørt på et andet tidspunkt end det, der følger af stk. 3, jf. lovens 51, stk. 5. Det fremgår af ægteskabslovens 26, at omstødes et ægteskab, og var den ene ægtefælle ved ægteskabets indgåelse i god tro med hensyn til omstødelsesgrunden, medens den anden kendte eller burde kende denne, kan 11

12 der ved omstødelsesdommen tilkendes den førstnævnte ægtefælle en godtgørelse, der fastsættes under hensyn til begges økonomiske kår og de øvrige omstændigheder. Hvis en ægtefælle dør før omstødelse er sket, skal ægtefællernes formue som nævnt ovenfor efter retsvirkningslovens 16, stk. 2, deles lige mellem den længstlevende ægtefælle og den førstafdøde ægtefælles dødsbo, inden den afdøde ægtefælles formue kan deles mellem afdødes arvinger eller kreditorer. Ved formuedelingen fastlægges det, hvilken formue der falder i arv efter den afdøde ægtefælle, og hvilken formue den længstlevende ægtefælle beholder. Der foretages ingen deling af ægtefællernes formue, hvis den længstlevende ægtefælle overtager delingsformuen til uskiftet bo. Det fremgår af ægteskabslovens 27, stk. 1, at hvis en af parterne i et ægteskab, som kunne omstødes efter lovens 23, dør inden omstødelse er sket, kan den længstlevende ægtefælle eller enhver af arvingerne kræve ægtefælleskiftelovens 60 bragt til anvendelse, og ægtefællen kan kræve godtgørelse efter ægteskabslovens 26. Samme ret har efter lovens 27, stk. 2, 1. pkt., den ægtefælle, der kan rejse sag efter lovens 24, når den anden ægtefælle dør, inden omstødelse er sket, og inden fristerne i lovens 24, stk. 2, for anlæggelse af omstødelsessager udløbet. Hvis sagen er anlagt, og ægtefællen derefter dør, kan enhver af arvingerne efter lovens 27, stk. 2, 2. pkt., kræve reglerne i ægtefælleskiftelovens 60 bragt til anvendelse. Efter 27, stk. 3, skal krav efter lovens 27, stk. 1 og 2, fremsættes inden 6 måneder efter dødsfaldet Retsvirkningslovsudvalgets overvejelser Da omstødelse af ægteskaber sjældent forekommer, finder Retsvirkningslovsudvalget det hensigtsmæssigt, at reglerne om retsvirkningerne af omstødelse samles i ægteskabsloven sammen med de øvrige regler om omstødelse af ægteskab. Udvalget har derfor foreslået, at ægtefælleskiftelovens 60 om bodeling ved omstødelse og 51, stk. 3, om ophørsdagen ved omstødelse bør overføres til ægteskabsloven. Udvalget har samtidig påpeget, at det i den forbindelse bør overvejes at forenkle reglen om formuedeling ved omstødelse sådan, at hver ægtefælle beholder sin formue. Udvalget begrunder dette med, at dette må antages at svare til, hvad der typisk vil følge af ægtefælleskiftelovens 60, idet det vil være sjældent, at parterne i et ægteskab, der omstødes, har opbygget en formue under ægteskabet Børne- og Socialministeriets overvejelser Børne- og Socialministeriet er enig i udvalgets forslag om, at reglerne om formuedeling ved omstødelse af ægteskab samles i ægteskabsloven. Ministeriet mener dog ikke, at der er behov for at forenkle reglerne som foreslået af udvalget, da det kan forekomme, at et ægteskab først omstødes efter mange år, f.eks. hvis der er tale om et bigamisk ægteskab, hvor der ikke er en frist for omstødelse. Dette kan indebære, at ægtefællerne gennem årene har opbygget en sådan formue, at det vil forekomme urimeligt, hvis den formue, der er opbygget under ægteskabet, ikke skal indgå i en ligedeling mellem dem. 12

13 Ministeriet foreslår således, at ægtefælleskiftelovens 60 og 51, stk. 3, jf. stk. 4 og 5, videreføres i ægteskabsloven uden indholdsmæssige ændringer Den foreslåede ordning Det foreslås, at ægteskabslovens 25, stk. 2, der indeholder en henvisning til ægtefælleskifteloven 60, ophæves, og at ægtefælleskiftelovens 60 videreføres som 25, stk. 2, i ægteskabsloven. Bestemmelsen nyaffattes dog, så den passer med sprogbrugen i det samtidigt fremsatte forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold, navnlig afsnit 3 om formuedeling ved separation og skilsmisse. Efter den foreslåede bestemmelse udtager hver ægtefælle ved formuedeling ved omstødelse af ægteskab så meget af delingsformuen, som svarer til ægtefællens delingsformue ved indgåelsen af ægteskabet samt senere forøgelser af delingsformuen ved arv eller gave eller ved overførsel fra eget særeje. Efter forslaget præciseres det, at formue, der ikke udtages forlods, deles efter reglerne i lov om ægtefællers økonomiske forhold. Der henvises til ligedelingsreglerne i afsnit 3 og 4 og bemærkningerne hertil i lov om ægtefællers økonomiske forhold, jf. det samtidigt fremsatte lovforslag herom. Samtidig foreslås det som efter den gældende ordning, at hvis delingsformuen er mindre end den formue, som ægtefællerne kan udtage forlods, sker der forholdsvis afkortning. Det foreslås videre, at de nugældende bestemmelser om ophørsdagen ved formuedeling ved omstødelse af ægteskaber i ægtefælleskiftelovens 51, stk. 3, jf. stk. 4 og 5, med redaktionelle ændringer overføres til ægteskabsloven som 25, stk. 3. Endelig foreslås det, at der i ægteskabslovens 25 indsættes et nyt stk. 4, hvorefter den i det samtidigt fremsatte lovforslag om ægtefællers økonomiske forhold foreslåede samlede regulering af formuedelingen ved en ægtefælles død finder anvendelse i situationer, hvor en af ægtefællerne dør, inden omstødelse er sket, dog således, at den ovenfor i punkt nævnte 27 i ægteskabsloven vil kunne finde anvendelse. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2. Som det fremgår af lovforslagets 2, nr. 7 og 12, foreslås ægtefælleskiftelovens 51, stk. 3, og 60 ophævet. Der henvises til bemærkningerne i lovforslaget til disse bestemmelser Ægtefælleskifteloven Gældende ret Deling af formuen Efter ægtefælleskiftelovens 1, stk. 1, nr. 1, behandler skifteretten bl.a. sager om deling af ægtefællers fællesbo. Efter 2, stk. 1, behandler skifteretten endvidere sager om enkelttvister, der opstår under den pågældende skifterets behandling af bl.a. ægtefællers fællesbo efter 1, stk. 1, nr. 1, eller under privat skifte af ægtefællers fællesbo, herunder om følgende: 1) Opgørelsen og fordelingen af boets aktiver og passiver. 2) Opgørelsen af bodelene og i givet fald af den del heraf, der indgår i bodelingen. 13

14 3) Vederlagskrav efter 23 i retsvirkningsloven. 4) Pensionskompensationskrav efter 16 d-16 f i retsvirkningsloven. 5) Afgrænsning af særejer. 6) Særejekompensationskrav efter ægtefælleskiftelovens 67. Efter 2, stk. 2, behandler skifteretten endvidere selvstændige sager mellem ægtefæller om krav på særejekompensation efter lovens 67 og om tilsidesættelse, ændring eller fortolkning af ægtefællers bodelingsaftaler. Retsvirkningsloven indeholder en række regler om deling af ægtefællers formuer ved separation og skilsmisse. Efter loven skal ægtefællers formuer som udgangspunkt deles lige, medmindre formuen er særeje ( 15, stk. 1). I ligedelingen indgår heller ikke rettigheder, der er uoverdragelige eller i øvrigt af personlig art ( 15, stk. 2), samt visse pensionsrettigheder ( 16 b og 16 c). Disse delingsregler suppleres af en række bestemmelser i ægtefælleskiftelovens kapitel 7, der indeholder regler for fællesbodelingen, samt kapitel 9, der indeholder regler om særejekompensation. Efter ægtefælleskiftelovens 50 er grundlaget for opgørelsen af ægtefællers fællesbo de aktiver og passiver, der hører til ægtefællernes bodele på ophørsdagen. Reglerne om ophørsdagen findes i ægtefælleskiftelovens 51. Efter bestemmelsens stk. 1 ophører formuefællesskabet ved separation og skilsmisse ved udgangen af det døgn, hvor der er indgivet anmodning om separation eller skilsmisse til statsforvaltningen. Ved bosondring ophører formuefællesskabet efter stk. 2 ved udgangen af det døgn, hvor der er indgivet begæring om bosondring til skifteretten. Ved omstødelse af ægteskab ophører formuefællesskabet efter stk. 3 ved udgangen af det døgn, hvor der er anlagt sag om omstødelse. Ægtefællerne kan under skiftet efter stk. 4 aftale, at formuefællesskabet skal anses for ophørt på et andet tidspunkt end det, der følger af stk Efter 51, stk. 5, kan skifteretten, hvis ganske særlige praktiske forhold gør sig gældende, efter indstilling fra bobehandleren bestemme, at formuefællesskabet skal anses for ophørt på et andet tidspunkt end det, der følger af stk Efter 52 indgår ægtefællernes aktiver og passiver i bodelingen med værdien på udlægstidspunktet eller ved skiftets afslutning, hvis de ikke er udlagt forinden. Ved opgørelsen af fællesboet opgøres hver ægtefælles bodel særskilt, jf. 53, stk. 1. Har en ægtefælle tillige særeje, inddrages dette under skiftet, i det omfang det er nødvendigt til at fyldestgøre særejekompensationskrav efter 67 i ægtefælleskifteloven eller vederlagskrav efter 23 i retsvirkningsloven. Efter 53, stk. 2, medregnes særejekompensationskrav, vederlagskrav og pensionskompensationskrav ( 16 d og 16 e i retsvirkningsloven) ikke ved opgørelsen af bodelene. Krav på forfaldne underholdsbidrag medregnes ikke som aktiv i den berettigede ægtefælles bodel. Inden opgørelsen efter 53 har hver ægtefælle efter 59 ret til forlods at udtage genstande, som udelukkende tjener til dennes personlige brug, for så vidt deres værdi ikke står i misforhold til ægtefællernes formueforhold (stk. 1). Genstande, der er erhvervet til børnenes brug, kan udtages forlods af den ægtefælle, hos hvem børnene har bopæl (stk. 2). Udviser opgørelsen af en ægtefælles bodel efter 53 overskud, deles dette overskud som udgangspunkt ligeligt mellem ægtefællerne, jf. ægtefælleskiftelovens 58, stk

15 Ligedelingen modificeres af bestemmelsen i 61 om skævdeling ved kortvarige ægteskaber. Det fremgår af denne bestemmelse, at når en ægtefælle har indbragt den væsentligste del af fællesboet på den måde, der fremgår af 60, og en ligedeling vil være åbenbart urimelig, navnlig fordi ægteskabet har været kortvarigt og uden økonomisk fællesskab af betydning, kan det ved skifte i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring efter anmodning bestemmes, at boets deling skal finde sted således, at 60 anvendes, i det omfang dette findes begrundet. Efter ægtefælleskiftelovens 60 udtager hver ægtefælle ved skifte i anledning af omstødelse af ægteskab forlods så meget af fællesboet, som svarer til, hvad denne har indbragt i boet ved ægteskabets indgåelse eller gennem senere erhvervelse ved arv eller gave eller har overført til fællesboet fra eget særeje. Strækker den fælles formue ikke til, sker der forholdsvis afkortning. Kan en ægtefælle ikke inden for den del af boet, som tilfalder denne, udtage bohave og andet løsøre, der er nødvendigt til at opretholde hjemmet, og har den pågældende ikke udsigt til på anden måde at kunne skaffe det fornødne, kan det efter anmodning bestemmes, at en større del af boet skal tilfalde denne ægtefælle, jf. ægtefælleskiftelovens Udlæg af aktiver Når det efter ovennævnte bestemmelser er fastslået, hvor store værdier hver ægtefælle skal have, skal der tages stilling til, hvilke aktiver en ægtefælle rent faktisk kan udtage. Det følger af ægtefælleskiftelovens 63, stk. 1, at hver ægtefælle ved bodelingen er berettiget til at kræve boets ejendele udlagt efter vurdering. Kræver ægtefællerne den samme ejendel udlagt, skal den ægtefælle, til hvis bodel ejendelen hører, have fortrinsret, jf. 63, stk , stk. 2, nr. 1-5, indeholder dog en række undtagelser til dette udgangspunkt: 1) Fast ejendom, der udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til familiens bolig, kan udlægges til den anden ægtefælle, hvis boligen skønnes at være af den væsentligste betydning for denne ægtefælle af hensyn til at opretholde hjemmet. 2) Fast ejendom, der har tjent til sommerbolig for familien, kan udlægges til den anden ægtefælle, hvis sommerboligen skønnes at være af den væsentligste betydning for denne. 3) Erhvervsvirksomhed kan udlægges til den anden ægtefælle, hvis virksomheden udelukkende eller dog i det væsentlige er blevet drevet af denne. 4) Arbejdsredskaber og andet erhvervsløsøre kan udlægges til den anden ægtefælle, i det omfang dette skønnes rimeligt af hensyn til fortsættelsen af erhvervet. 5) Bohave og andet løsøre, der har hørt til det fælles hjem, kan udlægges til den anden ægtefælle, i det omfang dette skønnes rimeligt af hensyn til at opretholde hjemmet, eller i øvrigt fordi genstandene særligt har tjent den pågældende ægtefælles behov. Hvis der er ejendele, der ikke bliver udlagt til en af ægtefællerne efter stk. 1 og 2, følger det af 63, stk. 3, at ejendelene afhændes efter bestemmelsen i ægtefælleskiftelovens 25. Bobehandleren skal i så fald efter 25, stk. 1, sørge for, at ejendelene afhændes på en måde, som tjener ægtefællernes interesser bedst muligt. Er en ægtefælle uenig, anmoder bobehandleren efter stk. 2 skifteretten om at træffe afgørelse. Salg ved auktion sker efter retsplejelovens regler, jf. 25, stk

16 Efter ægtefælleskiftelovens 64 kan udlæg af aktiver efter 63 ske, selv om værdien overstiger ægtefællens boslod. Det overskydende beløb skal i så fald betales kontant til den anden ægtefælle. Skifteretten kan dog i særlige tilfælde tillade afdragsvis betaling og i denne forbindelse fastsætte vilkårene herfor. Har en ægtefælle haft særeje, kan det, hvis ægtefællernes formueforhold, ægteskabets varighed og omstændighederne i øvrigt i særlig grad taler for det, efter påstand af den anden ægtefælle bestemmes, at den ene ægtefælle skal yde den anden et beløb for at sikre, at denne ikke stilles urimeligt ringe i økonomisk henseende efter en separation eller skilsmisse, jf. ægtefælleskiftelovens 67, stk. 1, 1. pkt. Denne regel anvendes også med hensyn til rettigheder, der er uoverdragelige eller i øvrigt af personlig art, og som ikke indgår i bodelingen, jf. 67, stk. 1, 2. pkt. Krav efter stk. 1 betegnes særejekompensationskrav. Efter 67, stk. 2, kan der tidligst anlægges sag om krav efter stk. 1, når der er indgivet anmodning til statsforvaltningen om separation eller skilsmisse. Efter 67, stk. 3, kan krav efter stk. 1 ikke gøres gældende, efter at skifte af ægtefællernes fællesbo eller sameje om flere særejeaktiver er afsluttet med en stadfæstet boopgørelse. Dette gælder dog ikke, hvis boet genoptages i medfør af ægtefælleskiftelovens Retsvirkningslovsudvalgets overvejelser Retsvirkningslovsudvalget har foreslået, at ægtefælleskiftelovens materielle bestemmelser om deling af ægtefællers formue overføres til den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold. Det drejer sig om følgende bestemmelser: Opgørelsen af fællesboet ( 53). Ligedeling ( 58, stk. 1). Udtagelse af genstande til personligt brug ( 59, stk. 1). Deling ved kortvarigt ægteskab ( 61). Særejekompensationskrav ( 67, stk. 1). Udvalget foreslår endvidere, at de bestemmelser i ægtefælleskifteloven, der er knyttet til de materielle delingsregler, ligeledes overføres til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Det drejer sig om følgende bestemmelser: Ophørsdagen ( 51, stk. 1 og 4). Tidspunktet for værdiansættelsen ( 52). Udlæg af ejendele ( 63 og 64). Endvidere foreslås bestemmelserne i ægtefælleskifteloven om omstødelse af ægteskab overført til de øvrige regler om omstødelse af ægteskab i ægteskabslovens kapitel 3. Det drejer sig om følgende bestemmelser: Deling ved omstødelse af ægteskab ( 60). Ophørsdagen ved omstødelse af ægteskab ( 51, stk. 3). Udvalget foreslår, at ægtefælleskiftelovens 51, stk. 2, om ophørsdagen ved bosondring ikke videreføres. Dette er en konsekvens af udvalgets forslag om, at reglerne i retsvirkningslovens kapitel 5 om bosondring ikke videreføres. Der henvises til de almindelige bemærkninger, punkt 3.21., i forslaget til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Endvidere bør ægtefælleskiftelovens 59, stk. 2, om genstande, der er erhvervet til børnenes brug, efter udvalgets opfattelse ikke videreføres. Der henvises til punkt 3.7. i forslaget til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Endelig finder udvalget ikke grundlag for at videreføre ægtefælleskiftelovens 62 om skævdeling af fællesboet, for at en ægtefælle kan udtage nødvendigt bohave m.v., da bestemmelsen næppe anvendes i praksis. 16

17 Regeringens overvejelser Regeringen er enig i Retsvirkningslovsudvalgets forslag om, at de i punkt nævnte bestemmelser i ægtefælleskifteloven overføres til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Der henvises til bestemmelserne i afsnit 3 med tilhørende bemærkninger i det samtidigt fremsatte forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Regeringen er endvidere enig i, at reglerne om formuedeling ved omstødelse af ægteskab overføres til ægteskabsloven. Der henvises til forslagets 1, nr. 2, og bemærkningerne dertil. Endelig er regeringen enig i, at 51, stk. 2, om ophørsdagen ved bosondring, 59, stk. 2, om genstande, der er erhvervet til børnenes brug, og 62 om skævdeling af fællesboet, for at en ægtefælle kan udtage nødvendigt bohave m.v., ikke videreføres. Herudover foreslås det, at ægtefælleskiftelovens 51, stk. 5, om skifterettens mulighed for at bestemme en anden ophørsdag overføres til lov om ægtefællers økonomiske forhold sammen med de øvrige bestemmelser om ophørsdagen i 51, stk. 1 og 4. Det foreslås videre, at bestemmelserne i ægtefælleskiftelovens 67, stk. 2 og 3, om frister for anlæggelse af sag om særejekompensationskrav efter 67, stk. 1, overføres til lov om ægtefællers økonomiske forhold sammen med de materielle regler om sådanne krav i 67, stk Den foreslåede ordning Som konsekvens af forslaget i punkt foreslås de omhandlede bestemmelser i ægtefælleskifteloven ophævet Omstødelse af gaver mellem ægtefæller og nærstående Gældende ret Retsvirkningsloven Gaver mellem ægtefæller er efter retsvirkningslovens 30, stk. 1, med visse undtagelser kun gyldige, hvis der er oprettet en ægtepagt herom. Kravet om, at en gave skal gives ved ægtepagt, er en gyldighedsbetingelse både mellem ægtefællerne og i forhold til deres kreditorer. Manglende ægtepagt har den konsekvens, at gaven er ugyldig. Giverens kreditorer kan derfor gøre udlæg direkte i gaven. Der gælder ikke nogen frist for fremsættelse af indsigelse om ugyldighed og krav om tilbagelevering. Efter 30, stk.1, 2. pkt., gælder ægtepagtskravet ikke sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til giverens kår, og kravet gælder heller ikke gaver, som består i livsforsikring, overlevelsesrente eller lignende forsørgelse, som sikres den anden ægtefælle. Sædvanlige gaver omfatter almindelige lejlighedsgaver til jul, fødselsdag m.v., men der stilles ikke krav om, at der har været en ydre anledning til at give gaven. Det beror bl.a. på ægtefællernes økonomiske forhold, samt hvad der tidligere er givet som gaver, om en gave er sædvanlig, og om værdien står i misforhold til giverens kår. Er giveren insolvent, skærpes kravene til, at gaven er sædvanlig. Efter retsvirkningslovens 31 kan en ægtefælle, hvis indtægter i løbet af et kalenderår har givet overskud, inden udløbet af det følgende år uden oprettelse 17

18 af ægtepagt vederlagsfrit overdrage den anden ægtefælle indtil halvdelen af overskuddet. Overdragelsen har dog kun gyldighed mod overdragerens (giverens) kreditorer for så vidt giveren i et af giveren underskrevet dokument har angivet overskuddets størrelse, og giveren har beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Selvom en gave er givet ved ægtepagt, eller gaven ikke krævede ægtepagt (sædvanlig gave eller overskudsdeling), og gaven dermed er gyldig, kan giverens kreditorer i visse tilfælde gøre krav gældende over for gavemodtageren. Der henvises til punkt Retsvirkningslovsudvalget har foreslået, at kravet om ægtepagt som gyldighedsbetingelse for gaver mellem ægtefæller ikke opretholdes, og at muligheden for, at en ægtefælle giver sin ægtefælle en gave i form af en del af giverens overskud, ikke videreføres. Som det fremgår af forslaget til lov om ægtefællers økonomiske forhold, er Børne- og Socialministeriet enig heri. Der henvises til forslaget til lov om ægtefællers økonomiske forhold, de almindelige bemærkninger, punkt 3.6. Som det fremgår ovenfor, er gaver mellem ægtefæller med enkelte undtagelser kun gyldige, hvis de er givet ved ægtepagt efter retsvirkningslovens 30, stk. 1. Selvom en gave er givet ved ægtepagt, og gaven dermed er gyldig, kan giverens kreditorer i visse tilfælde gøre et krav gældende over for gavemodtageren om tilbagebetaling af gaven, hvilket også kaldes omstødelse af gaven. Sådanne krav er reguleret af retsvirkningslovens 33, stk. 1: "Har den ene ægtefælle givet den anden ægtefælle en gave, kan den, som da havde fordring på overdrageren, hvis fuld dækning hos denne må anses uopnåelig, holde sig til den anden ægtefælle for værdien af det overførte, medmindre det bevises, at overdrageren beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Er der ydet delvis vederlag, fradrages dette i værdien. Den anden ægtefælle er dog fri for ansvar, når han beviser, at de overførte genstande er gået tabt uden hans skyld." For at en kreditor kan rette et krav mod gavemodtageren, skal følgende betingelser være opfyldt: 1. Kreditors krav mod gavegiveren skal være opstået, inden gaveægtepagten blev tinglyst. 2. Fuld dækning for kravet skal forgæves have været forsøgt hos giveren. Bevisbyrden herfor påhviler kreditor. Modtagerens hæftelse over for kreditorerne er således subsidiær i forhold til giverens hæftelse. 3. Giveren kan ikke bevise, at giveren uanset gaven beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtigelser. Hvis de tre betingelser er opfyldt, hæfter gavemodtageren for gavens værdi. Der er ikke tale om, at gaven kan kræves tilbage, men alene at der kan rettes et økonomisk krav mod modtageren svarende til værdien af det overførte. Det er uafklaret, om det er værdien af gaven på det tidspunkt, hvor den blev givet, eller værdien på det tidspunkt, hvor retssag om tilbagebetaling af gavens værdi anlægges. Modtageren er efter stk. 1, 3. pkt., ansvarsfri, hvis det bevises, at gaven er gået tabt uden modtagerens skyld, f.eks. hvis en bil, der ikke er kaskoforsikret, er blevet stjålet. Bestod gaven af penge, og er pengene forbrugt, skal modtageren erstatte det modtagne beløb. Efter 33, stk. 2, finder tilbagebetalingsbestemmelsen i stk. 1 ikke anvendelse med hensyn til gaver, der er omfattet af 30, stk. 1, 2. pkt., dvs. sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til giverens kår, samt gaver, som består i 18

19 livsforsikring, overlevelsesrente eller lignende forsørgelse, som sikres den anden ægtefælle Konkursloven Det følger af konkurslovens 64, at gaver, som er fuldbyrdet senere end 6 måneder før fristdagen, kan fordres omstødt. Gaver, som er fuldbyrdet tidligere, men senere end 1 år før fristdagen, kan fordres omstødt, medmindre det godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent. For gaver til skyldnerens nærstående, jf. 2, gælder samme regel, hvis gaven er fuldbyrdet senere end 2 år før fristdagen, jf. stk. 2. Det følger dog af stk. 3, at undtaget fra omstødelse er lejlighedsgaver og lignende gaver og understøttelser, som ikke stod i misforhold til skyldnerens kår. Fristen for omstødelse regnes fra fuldbyrdelsen af gaven. Dette gælder ligeledes, hvis et bindende gaveløfte er afgivet tidligere. Udgør en gave en løsøregenstand, anses fuldbyrdelsen for sket på tidspunktet for overgivelsen til gavemodtageren. Er der tale om gaver, hvor tinglysning eller anden sikringsakt er nødvendig for at opnå beskyttelse mod overdragerens fordringshavere, regnes fristen for omstødelse fra tidspunktet for sikringsaktens foretagelse, jf. konkurslovens 73. Hvis forholdet ikke kan antages at udgøre en gave, vil omstødelse allerede af denne grund være udelukket. Det er som udgangspunkt konkursboet, der bærer bevisbyrden for, at en disposition udgør en gave. Omstændighederne omkring dispositionen kan dog bevirke, at bevisbyrden vendes. Efter konkurslovens 64, stk. 2, kan modtageren afværge omstødelse ved at godtgøre, at skyldneren var og forblev solvent, da gaven blev givet. Solvens efter konkurslovens 64 skal forstås i overensstemmelse med definitionen i konkurslovens 17, stk. 2, hvorefter en skyldner er insolvent, hvis den pågældende ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående. I relation til omstødelse må der ved vurderingen af, om insolvens forelå på tidspunktet for dispositionen, lægges vægt på, om skyldnerens økonomiske vanskeligheder på dette tidspunkt var så alvorlige, at konkurs efter et fornuftigt skøn måtte antages at blive resultatet. Efter konkurslovens 64, stk. 3, er lejlighedsgaver og lignende gaver og understøttelser, som ikke stod i misforhold til skyldnerens kår, på det tidspunkt, hvor gaven blev givet, eller understøttelsen ydet, undtaget fra omstødelse Konkursrådets overvejelser Konkursrådet har i sin udtalelse af 25. oktober 2016 om ændring af konkurslovens 64 overvejet, hvordan anvendelsesområdet for bestemmelsen kan udvides med henblik på at samle omstødelsesreglerne i konkursloven, således at konkurslovens 64 også dækker indholdet i forslaget til retsvirkningslovens 31 i Retsvirkningslovsudvalgets betænkning og dæmmer op for den såkaldte ægtefællefinte, jf. nærmere herom i de almindelige bemærkninger, pkt , i det samtidigt fremsatte forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Ægtefællefinten består typisk i, at giveren på et tidspunkt, hvor denne frygter at blive mødt med krav, som den pågældende ikke vil kunne betale overfører 19

Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til. (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold)

Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til. (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold) Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte

Læs mere

Ægtefællers formueforhold nye regler på vej

Ægtefællers formueforhold nye regler på vej - 1 Ægtefællers formueforhold nye regler på vej Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Børne- og socialministeren har i slutningen af marts 2017 fremsat et forslag til en ny, moderniseret lovgivning

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

Forslag til Lov om ægtefællers økonomiske forhold

Forslag til Lov om ægtefællers økonomiske forhold Børne- og Socialministeriet J.nr. 2016-4195/LTH 29. november 2016 UDKAST Forslag til Lov om ægtefællers økonomiske forhold Afsnit 1 Grundregler om ægtefællers økonomiske forhold Kapitel 1 Råderet, aftaler

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v.

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v. Til lovforslag nr. L 193 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. maj 2011 Forslag til Lov om ægtefælleskifte m.v. Kapitel 1 Skifterettens kompetence Saglig kompetence

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefællers økonomiske forhold

Forslag. Lov om ægtefællers økonomiske forhold Lovforslag nr. L 178 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ægtefællers økonomiske forhold Afsnit I Almindelige bestemmelser om ægtefællers

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefællers økonomiske forhold

Forslag. Lov om ægtefællers økonomiske forhold Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2017 Forslag til Lov om ægtefællers økonomiske forhold Afsnit I Almindelige bestemmelser om ægtefællers

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Lov om ægtefællers økonomiske forhold

Lov om ægtefællers økonomiske forhold LOV nr 548 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-4195 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller - 1 Formuekompensation til fraskilte ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1.

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling) A (advokat Kirstine Kryger Dyekjær, beskikket) mod B (advokat Karen Marie Jespersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Nye regler om ægtefælleskifte

Nye regler om ægtefælleskifte Nye regler om ægtefælleskifte af Hans Viggo Godsk Pedersen Det har fra forskellig side været kritiseret, at det var urimeligt dyrt at få gennemført et skifte mellem ægtefæller som et offentligt skifte

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v.

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ægtefælleskifte m.v. Kapitel 1 Skifterettens kompetence Saglig kompetence 1. Skifteretten

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v.

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v. 2010/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2010-710-0038 Fremsat den 15. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1052 af 12/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., Ankestyrelsen, Familieretsafd. j.nr. 2012-800-00022

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 38 af 15/01/2007 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Senere ændringer til forskriften Oversigt

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse

Læs mere

Ægtefælleskifteloven

Ægtefælleskifteloven Julie Skat Rørdam Ægtefælleskifteloven med kommentarer Julie Skat Rørdam Ægtefælleskifteloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2013 ISBN 978-87-619-3390-4 Omslag:

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten.

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. - 1 I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden spørges der om, hvorvidt det er muligt at bringe parcelhuset i kreditorly hos hustruen, hvis parcelhuset

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Pensionskompensation

Pensionskompensation - 1 Pensionskompensation Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1. januar 2018. Ægtefællers

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Martin og Helga Eriksen, der havde formuefællesskab, havde drømt om at få deres egen gård, siden de i 1985 blev gift. Med henblik herpå

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Mads bliver skilt fra sin kone i marts 2007, fordi han har forelsket sig i Hera. Mads flytter 1. april 2007 ind i Heras lejlighed. Mads medbringer det eneste,

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 46/2016 (1. afdeling) M (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) mod H (advokat Jørgen U. Grønborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

FAMILIERETTEN. Familieretten. 7. udgave LINDA NIELSEN GJELLERUP / GADS FORLAG

FAMILIERETTEN. Familieretten. 7. udgave LINDA NIELSEN GJELLERUP / GADS FORLAG Familieretten FAMILIERETTEN LINDA NIELSEN 7. udgave GJELLERUP / GADS FORLAG Familieretten Linda Nielsen Familieretten 2017 Linda Nielsen og Gjellerup/Gads Forlag ISBN trykt udgave 978 87 13 05077 2 ISBN

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabets retsvirkninger

Bekendtgørelse af lov om ægteskabets retsvirkninger LBK nr 1053 af 12/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., Ankestyrelsen, Familieretsafd. j.nr. 2012-800-00022

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabets retsvirkninger

Bekendtgørelse af lov om ægteskabets retsvirkninger LBK nr 1814 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 178 Bilag 1 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 178 Bilag 1 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 178 Bilag 1 Offentligt Enhed Familier Sagsbehandler Lars Thøgersen Sagsnr. 2016-4195 Doknr. 439392 Dato 27-03-2017 Oversigt over høringssvar til Forslag til

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere