Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov."

Transkript

1 Århus afdeling Love for afdelingen 1. Navn Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Århus afdeling. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. 2. Formål Afdelingens vigtigste ressourcer er medlemmerne. De er grundstenen for hele afdelingens aktivitet. På samme måde er afdelingens tillidsvalgte de bånd, der binder organisationen sammen. Afdelingens formål er: at organisere offentligt og private ansatte indenfor afdelingens område at skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes arbejdsvilkår at være et rummeligt fællesskab med plads til forskellighed og mangfoldighed, som skal afspejle sig i de demokratiske organer at påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, kulturelt og internationalt, herunder fremme ligebehandling til gavn for medlemmerne at styrke og støtte afdelingens tillidsvalgte at virke i fællesskab for et samfund præget af omtanke, sammenhold og solidaritet 3. Et fælles værdisæt Afdelingen bygger sin indsats på fælles værdier omkring syv indsatsområder, der omhandler tryghed og faglighed. Tryghed gælder i forhold til: Løn og ansættelse Arbejdsmiljø og forebyggelse Sygdom og arbejdsskade Beskæftigelse og fastholdelse Godkendt på ordinær generalforsamling 18. april 2013

2 Faglighed handler om: Faglig identitet og faglig anerkendelse Uddannelse og kompetenceudvikling Arbejdspladsernes udvikling 4. Et fælles forpligtende løfte I samarbejde med forbundet forpligter afdelingen sig derfor i forhold til de fælles indsatsområder og værdier til at arbejde for: Tryghed og faglighed individuelt og kollektivt Det fælles løfte om service forpligter både FOA som forbund og FOA Århusafdelingen til at yde den samme grundlæggende kvalitetsmæssige indsats til medlemmerne, som også gælder for øvrige dele af landet. Kongressen fastlægger som minimum en beskrivelse af hvert enkelt serviceløfte, med det indhold og de ydelser, det rummer. Manglende overholdelse af serviceløfter kan indbringes for forbundets klageinstans. FOA Århus-afdelingens bestyrelse fastsætter øvrige medlemstilbud, udover de i det generelle serviceløfte vedtagne standarder. 5. Medlemskab Som medlemmer optages alle, der er beskæftiget, under uddannelse eller i øvrigt omfattet af forbundets faglige område. Medlemmer, der forlader arbejdsmarkedet og overgår til pension, kan fortsætte deres medlemskab, idet de dog ikke er valgbare og ikke har stemmeret. Betingelsen for at udøve medlemsrettighederne er, at et medlem ikke er i kontingentrestance. Godkendt på ordinær generalforsamling 18. april

3 Stk. 4 Ethvert medlem, som handler i strid med forbunds- eller afdelingslovene, eller som bevidst udviser illoyal optræden, kan ekskluderes. Eksklusionen kan ske på en afdelings generalforsamling eller besluttes af hovedbestyrelsen. En eksklusion foretaget af en afdelings generalforsamling skal godkendes af hovedbestyrelsen. Ekskluderede medlemmer fortaber deres medlemsrettigheder. 6. Kontingent Afdelingskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. I kontingentets størrelse indgår afdelingens afregning af kontingent til forbund og a-kasse. Bestyrelsen kan opkræve udefrakommende stigninger til forbund og a-kasse. Stk. 4 Kontingent betales månedsvis forud. Undlader et medlem at betale sit kontingent medfører det sletning. De nærmere regler herom fastsættes af hovedbestyrelsen. Stk. 5 Udmeldelse kan ikke finde sted under lovlig konflikt. Stk. 6 Medlemmerne har pligt til at meddele navne- og adresseændring samt ændring af arbejdsplads. Stk. 7 Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent. 7. Generalforsamlingen. Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 60 kalenderdages varsel. Indkaldelse sker via afdelingens hjemmeside og via nyhedsbrev til tillidsvalgte og medlemmer og/eller via afdelingens medlemsblad. Godkendt på ordinær generalforsamling 18. april

4 Stk. 4 På den ordinære generalforsamling skal der mindst behandles følgende dagsorden: Godkendelse af forretningsorden Godkendelse af dagsorden Beretning/fremtidig virksomhed Regnskab og rammebudget Indkomne forslag Valg Stk. 5 Forslag, herunder forslag til lønnede valgte, skal være afdelingen i hænde senest 30 dage forud for generalforsamlingen/sektorårsmødet. Stk 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Stk 7 Valg af lønnede valgte kræver absolut flertal. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, kan stemme pr. brev til personvalg. Brevafstemning kan ske ved henvendelse til afdelingen i åbningstiden 6 hverdage før generalforsamlingen. Brevstemmer kan deltage i flere afstemningsrunder, såfremt deres kandidat fortsætter. Der kan ved brevafstemning kun stemmes på én kandidat til hver post. Stk. 8 1 fanebærer vælges for en 2-årig periode. 1 suppleant vælges for en 2-årig periode. Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen, med angivelse af en skriftligt motiveret dagsorden herfor. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle denne dagsorden. Ved indkaldelse gennem dagspressen skal dette ske med mindst 4 dages varsel. 0 Såfremt mindst 70 medlemmer skriftligt begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling i henhold til ovennævnte regler om denne. 1 Lovændringer kan kun foretages af generalforsamlingen med to tredjedele af de afgivne stemmer. Godkendt på ordinær generalforsamling 18. april

5 8. Afdelingens ledelse Generalforsamlingen vælger afdelingens politiske ledelse, bestående af formand og næstformand. Den politiske ledelse består desuden af fire sektorformænd, som vælges på sektorårsmøderne. Afdelingsbestyrelsen er afdelingens øverste politiske myndighed mellem generalforsamlingerne. Afdelingsbestyrelsen består af formand, næstformand, fire sektorformænd og to sektorrepræsentanter fra hver af de fire sektorer samt en repræsentant for FOA Ungdom i Århus. De to faste sektorrepræsentanter fra hver sektor i afdelingsbestyrelsen vælges på sektorårsmøderne blandt sektorbestyrelsesmedlemmerne. Personlige suppleanter for sektorrepræsentanterne til afdelingsbestyrelsen vælges på sektorårsmøderne blandt sektorbestyrelsesmedlemmerne. FOA Ungdoms repræsentant og suppleant vælges på et indkaldt møde, i FOA Ungdom, blandt medlemmer af FOA Århus under 31 år. Stk. 4 Valgperioden er 4-årig for formand og næstformand. Valgperioden er 2-årig for ulønnede medlemmer af bestyrelsen samt for bestyrelsessuppleanter. Stk. 5 Afdelingens politiske ledelse er formand, næstformand og fire sektorformænd. Formanden er den overordnede daglige driftsorganisatoriske leder og har ledelseskompetencen over de ansatte medarbejdere og lønnede valgte politikere i afdelingen. Politisk ledelse er øverste ansættende myndighed. Stk. 6 Generalforsamlingen fastsætter aflønningen af de afdelings- og sektorvalgte, efter indstilling fra bestyrelsen. Stk. 7 Fuldtidsfrikøbte kan ikke have lønnet arbejde ved siden af arbejdet i afdelingen. Stk. 8 Fuldtidsfrikøbte, der som følge af deres valg i afdelingen oppebærer honorarer for bestyrelsesposter og lignende, skal indbetale honoraret til afdelingen. Godkendt på ordinær generalforsamling 18. april

6 Stk. 9 Afdelingens ledelse arbejder ud fra forretningsordenen for sin virksomhed, indenfor de rammer, som generalforsamlingen angiver. 0 Kongresdelegerede er afdelingsbestyrelsen. Hvis der er overskydende pladser, beslutter afdelingsbestyrelsen fordelingen af disse. 9. Sektorer Afdelingen etablerer de nødvendige sektorer i.h.t. forbundslovene. Afdelingen kan nedlægge eller sammenlægge sektorer efter behov, hvis den berørte sektor på sit årsmøde tilslutter sig dette. Sektorerne afholder årsmøder i 4. kvartal. Stk. 4 Årsmøderne indkaldes efter samme regler som afdelingsgeneralforsamlingen, jfr. 7. Stk. 5 På årsmøderne behandles en dagsorden som indeholder minimum følgende punkter: Godkendelse af forretningsorden Godkendelse af dagsorden Beretning/fremtidig virksomhed Indkomne forslag Valg Stk. 6 Til årsmøderne har kun de medlemmer, der henhører til den pågældende sektor, stemmeret. Stk. 7 Årsmøderne vælger en sektorformand og en sektornæstformand. Samtlige faggrupper repræsenteres i sektorbestyrelsen med mindst 1 repræsentant udover sektorformand og sektornæstformand. Sektorbestyrelsesmedlemmer og suppleanter for den enkelte faggruppe vælges på faggruppeklubbens generalforsamling, som indstiller de valgte til årsmødet. Godkendt på ordinær generalforsamling 18. april

7 Hvor en faggruppe ikke er etableret med en faggruppeklub, er sektoren ansvarlig for at indkalde faggruppen til valg af sektorbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, forud for sektorgeneralforsamlingen. Den enkelte sektor kan indstille en evt. udvidelse af antallet af sektorbestyrelsesmedlemmer til afdelingsgeneralforsamlingen. Stk. 8 Valgperioden for sektorformand og sektornæstformand er 4 år. Øvrige sektorbestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år. Stk. 9 Sektorerne har kompetence til under ansvar overfor afdelingsgeneralforsamlingen og afdelingens bestyrelse at varetage: Faglige og organisatoriske tiltag i.h.t. afdelingens formålsparagraf ( 2) indenfor sektorens områder, herunder udvikling af fagligheden og udvikling af arbejdspladserne i samarbejde med faggrupperne. Udarbejdelse af sektorens overenskomststrategier, herunder analyser, statistikker m.v. Sektorens egne erhvervsfaglige uddannelser, herunder efter- og videreuddannelse, herunder strategier for kvalifikations- og kompetenceudvikling. Sektorens elevarbejde i samarbejde med afdelingens indsats overfor unge. Afvikling af sektorens mødevirksomhed m.v. i samarbejde med bestyrelsen i.h.t. de budgetmæssige forudsætninger. Information og kommunikation indenfor sektorens områder. Sektoren indstiller sektorbudget til afdelingsbestyrelsen i sammenhæng med afdelingens budget. Sektorbestyrelsen kan, indenfor sektorens budget, nedsætte permanente og ad hoc-udvalg under sektorens bestyrelse. Sektorerne afholder møder for grupper med fælles fagligt udgangspunkt. 0 Sektorbestyrelsen arbejder ud fra forretningsordenen for sin virksomhed, indenfor de rammer som afdelingsgeneralforsamlingen angiver. 10. Klubber Under afdelingen og sektorerne kan dannes klubber. Afdelingens bestyrelse godkender vedtægter og arbejdsform, som ikke må stride imod afdelingens/forbundets love. Afdelingen/sektorerne skal tage initiativ til at der dannes de fornødne klubber. Godkendt på ordinær generalforsamling 18. april

8 Medlemmer er obligatorisk medlem af en klub, såfremt en sådan findes. Derudover kan medlemmet indgå i andre klubdannelser. 11. Forhandlingskompetence Afdelingen kan overlade det til en sektor-, klub- eller tillidsvalgt selv at forhandle og eventuelt at afslutte egne aftaler indenfor eget område, vedrørende lokale løn- og arbejdsforhold under ansvar overfor bestyrelsen. 12. Afgang Afgår en lønnet afdelings- eller sektorvalgt i utide, kan bestyrelsen, henholdsvis sektorbestyrelsen med tre fjerdedele af stemmerne konstituere en efterfølger frem til førstkommende generalforsamling/sektorårsmøde. Kan der ikke opnås enighed herom, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling/sektorårsmøde, såfremt der er tale om en afdelingsformand, en sektorformand eller en afdelingsnæstformand. Alle øvrige poster forbliver ubesatte frem til næste generalforsamling Ved afgang i utide af de i stk. 1 nævnte valgte på grund af lægeligt dokumenteret sygdom, som forårsager uarbejdsdygtighed eller ved manglende genvalg, udbetaler afdelingen en fratrædelsesgodtgørelse svarende til seks måneders løn. Ved en lønnet valgts død, udbetales en godtgørelse svarende til tre måneders løn. Ved fratrædelse af de i stk. 1 nævnte valgte som følge af ny struktur, etableres en fratrædelsesordning. Ordningen skal godkendes af generalforsamlingen. Valgte skal fratræde, når de når folkepensionsalderen. Man kan nyopstille, hvis man aldersmæssigt kan fuldføre en valgperiode. Genvalg kan finde sted. 13. Seniorarbejdet Der kan oprettes seniorklubber i afdelingen. Godkendt på ordinær generalforsamling 18. april

9 Blandt klubbestyrelsesmedlemmer vælges repræsentant(er) til deltagelse på forbundets landsmøder. Afdelingen afholder lokale udgifter forbundet med landsmøderne. Afdelingens seniorklubber samarbejder med afdelingen i forhold til rådgivning og vejledning i ældrepolitiske spørgsmål. 14. Ungdomsarbejdet Der kan oprettes et ungdomsudvalg i afdelingen. Alle interesserede unge kan deltage i dette arbejde. Blandt ungdomsrepræsentanterne vælges deltagere til forbundets landsmøder. Afdelingen afholder lokale udgifter forbundet med landsmøderne. Afdelingens ungdomsudvalg samarbejder med afdelingen i forhold til rådgivning og vejledning i spørgsmål vedrørende unge. 15. Lederarbejdet Der kan oprettes lederklubber i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen udpeger en ansvarlig for afdelingens lederarbejde, som med reference til afdelingens bestyrelse deltager i forbundets lederarbejde. Afdelingen afholder alle lokale udgifter forbundet med deltagelsen. Afdelingens ledergrupper samarbejder med afdelingen i forhold til rådgivning og vejledning i spørgsmål om afdelingens/forbundets indsats for ledergrupper. 16. Afdelingsregnskabet Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for regnskabet. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udgangen af marts. Godkendt på ordinær generalforsamling 18. april

10 Efter godkendelse indsendes regnskabet til forbundet. Stk. 4 Tegningsretten tilkommer formanden og næstformanden. Stk. 5 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. 17. Revision Generalforsamlingen vælger to bilagskontrollanter for en to-årig periode og to suppleanter for en to-årig periode. De valgte kan ikke være medlemmer/suppleanter af afdelings-, sektor- eller klubbestyrelser. Bestyrelsen skal vælge en statsautoriseret/registreret revisor. 18. Afdelingsændringer Afdelingen kan kun nedlægges, sammenlægges eller ændres som følge af en generalforsamlingsbeslutning med to tredjedele af de fremmødte stemmer på en generalforsamling. Beslutningen herom skal efterfølgende godkendes af forbundets hovedbestyrelse. Ved organisationens ophævelse tilfalder afdelingens midler forbundet. 19. Gyldighed Ingen bestemmelser i afdelingens love må stride imod forbundets love. 20. Ikrafttræden Disse love træder i kraft straks. Alt, hvad disse love i øvrigt ikke tydeligt foreskriver, må underkastes bestyrelsens afgørelse under ansvar overfor generalforsamlingen og FOAs hovedbestyrelse. Godkendt på ordinær generalforsamling 18. april

. 1. Afdelingens navn og hjemsted

. 1. Afdelingens navn og hjemsted 1 . 1. Afdelingens navn og hjemsted Stk. 1. Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Vendsyssel. Stk. 2. Afdelingen har hjemsted i Hjørring Kommune. Stk. 3. Afdelingen har kontorer i Hjørring og Brønderslev

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Bornholm

FOA Fag og Arbejde Bornholm Love side 1 1 Navn og hjemsted s Afdeling. I daglig tale FOA Bornholm. er medlem af Forbundet FOA Fag og Arbejde med hjemsted i København. har hjemsted i Bornholms Regionskommune. er medlem af LO Sektion

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Randers AFDELINGSLOVE

Randers AFDELINGSLOVE Randers AFDELINGSLOVE Vedtaget på afdelingens Generalforsamling den 23. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og Hjemsted 2. Afdelingens grundlag og formål. - Fælles værdier. - Afdelingens grundlag

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte. Forbunds. Love. 2. ordinære kongres. Vedtaget på

Forbundet af Offentligt Ansatte. Forbunds. Love. 2. ordinære kongres. Vedtaget på Forbundet af Offentligt Ansatte Forbunds Love Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 Forbunds Love Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg 1: Navn og hjemsted og organisationstilknytning Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Aalborg. Afdelingen har hjemsted i Aalborg. Afdelingen er tilsluttet FOA Fag og

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love FOA Social- og Sundhedsafdelingens love - vedtaget på fagforeningens ekstraordinære ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 1: Navn og hjemsted Fagforeningens navn er FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love

Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love 1 Navn og hjemsted Stk. 1, Organisationens navn: Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Lillebælt afdeling. Stk. 2, Organisationens hjemsted: Afdelingens hjemsted er Middelfart Kommune. Stk. 3, Organisationens

Læs mere

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE 29. april 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMSKAB... 4 4. KONTINGENT... 5 5. GENERALFORSAMLINGEN... 5 6. AFDELINGENS ÅRSMØDE OG TEMADAGE...

Læs mere

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde - Sønderborg. Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i Sønderborg. Stk. 3 Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride

Læs mere

dej bera og ga f A OF

dej bera og ga f A OF F O A fag og arbejde 1 Afdelingslove for FOA Herning - Fag og Arbejde er udgivet af FOA - Fag og Arbejde Lay-out: Birgitte Rasmussen, FOA Herning Tryk: FOA s trykkeri Oplag: 300 eksemplarer Maj 2016 2

Læs mere

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg AFDELINGENS LOVE FOA Fag og Arbejde Viborg INDHOLD 1 Navn og hjemsted 2 Afdelingens grundlag og formål 3 Medlemmet 4 Medlemskab 5 Kontingent 6 Generalforsamlingen 7 Afdelingsbestyrelsen 8 Sektorerne 9

Læs mere

LOVE FOA SØNDERJYLLAND

LOVE FOA SØNDERJYLLAND LOVE FOA SØNDERJYLLAND 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Sønderjylland, med hjemsted i Rødekro. Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride mod forbundslovene. 2 Formål Afdelingens

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Forbundslove. Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005

Forbundslove. Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005 Forbundslove Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005 Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005 1. Navn Forbundets navn er FOA Fag og Arbejde. Forbundet har hjemsted i København. Forbundets medlemskab

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Samarbejdsvedtægter for HK Midt.

Samarbejdsvedtægter for HK Midt. Samarbejdsvedtægter for HK Midt. Afsnit 1 navn og formål 1 Foreningens navn er HK/Danmark (HK) Midt afdeling, omfattende sektorerne HK/Privat, HK Handel, HK Kommunal og HK Stat, hjemmehørende i Odense

Læs mere

Love for FOA Roskilde Afdeling

Love for FOA Roskilde Afdeling 1. Organisationens navn: Stk. 1. Afdelingens navn er: Love for FOA Roskilde Afdeling FOA - Sammen gør vi forskellen, Roskilde afdeling, som har hjemsted i Roskilde Kommune. Stiftet den 30. november 2005

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

RANDERS AFDELING 15. ÅRGANG NR. 6A/2007

RANDERS AFDELING 15. ÅRGANG NR. 6A/2007 RANDERS AFDELING 15. ÅRGANG NR. 6A/2007 2 Udgives af: FOA Fag og Arbejde Randers afdeling Redaktionsudvalg: Allan Hørsted (ansvarshavende) Karen Sørensen, redaktør Kontaktpersoner i sektorerne: Social-

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene.

! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene. ! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene. Godkendte vedtægter efter triologi princippet. 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Østjysk Bmx Klub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016

FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016 FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016 1 Fagforening: FOA/KLS Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby Telefon: 46 97 15 00 Fax nr.: 46 97 14 99 E-mail: kls@foa.dk Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforening

Torslunde-Ishøj Idrætsforening p Torslunde-Ishøj Idrætsforening Badminton Fodbold Gymnastik Petanque Støtteforening Torslunde Ishøj Idrætsforening 1. Navn og formål Foreningens navn er Torslunde Ishøj Idrætsforening (TIIF) og er hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF.

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Vedtægter for Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds.

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. Eksisterende Vedtægter Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. 1. Foreningens navn. Foreningens: navn er FDF Tårnby s forældre- og vennekreds, hjemsted er Tårnby kommune 2. Formål. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere