Installationsvejledning + Brugervejledning. SA301 Mk II. Rev KEY7 A/S - Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning + Brugervejledning. SA301 Mk II. Rev. 2.0. KEY7 A/S - Denmark"

Transkript

1 Installationsvejledning + Brugervejledning SA301 Mk II Rev. 2.0 KEY7 A/S - Denmark

2 Indhold GENERELT... 3 Kom hurtigt i gang... 3 KONFIGURATION... 4 Forud indstillede værdier... 4 Status indikatorer... 4 Tilslutning... 5 Konfiguration via SMS... 6 Kommandooversigt... 6 PIN-kode og resetning heraf... 7 Navngivning... 7 Definition af alarm indgange... 7 Definition af pulstæller indgange... 8 Besked ved opstart (tilførsel af hovedspænding)... 8 Besked ved overgang til batteridrift... 8 Sletning af indgangsdefinition... 9 Automatisk SMS afsendelse... 9 Definition af pulslængde... 9 A-nummer oprettelse A-nummer nedlægning A-nummer oversigt Hjælp Konfiguration via PC tilslutning SMS GATEWAY...12 Gateway mode Gateway mode DAGLIG BRUG...13 Tænd/sluk af udgang Kortvarig aktivering af udgang Adgangskontrol med A-nummer Info Status Aflæsning af målere Automatisk aflæsning Modtagelse af alarm SPECIFIKATIONER ANDRE GSM ENHEDER FRA KEY OVERENSSTEMMELSE TILSLUTNINGSEKSEMPLER Tyverianlæg og adgangskontrol SA301 sender til anden SA

3 Generelt SA301 er en fjernstyring, der betjenes udelukkende via SMS meddelelser. SA301 har 4 ind- og 4 udgange. Udgangene kan tilsluttes udstyr til f.eks. varmestyring, lys, alarm, server-reset m.m.. Indgangene kan bruges som alarmindgange eller som målerindgange. SA301 skal tilsluttes en GSM-antenne, en spændingsforsyning og forsynes med et almindeligt SIM-kort. Abonnement er ikke påkrævet. SA301 leveres i en solid lille sort metalkasse til nem opspænding med 4 skruer. Anvendelse SA301 er universelt anvendelig til en lang række installationer, herunder bl.a.: Sommerhuse Antennesites Målerskabe Serverrum Både Campingvogn Bil Vandværk Vindmøller Farvandsafmærkning Landbrug Pumpestationer Varmeværker Telefoncentraler Svømmebade Dambrug Funktioner SA301 styres udelukkende via SMS. Følgende funktioner er mulige: Fjernstyre udgangene individuet Aflæse forbrugsmålere Automatisk periodevis aflæsning af målerne SMS afsendelse ved aktivering af en indgang (alarm) Pulsstyring til bl.a. reset af servere A-nummer genkendelse for adgangskontrol SMS gateway Navngivning af udgange for nem styring Navngivning af SA301 for nem identifikation Sikkerhed med PIN-kode Kom hurtigt i gang 1. Brug en mobiltelefon til at fjerne PIN-koden på SIM-kortet med. 2. Sæt SIM-kortet i SA301 og tilslut spænding. 3. Send en SMS med teksten 1234 info til SA301. En SMS med serienummer returneres. 4. SA301 har hermed bekræftet SIM-kortet og er klar til tilslutninger samt konfiguration. Page 3

4 Konfiguration Forud indstillede værdier Når SA301 pakkes ud vil visse værdier være forudinstillede med en standard værdi. Disse kan siden ændres: 1. SA301 PIN-kode er 1234 (bruges ved SMS kommunikation med SA301) 2. Udgange er navngivet out1, out2, out3 og out4. 3. Ingen alarmer er konfigureret 4. Ingen autoread 5. SMS gateway er de-aktiveret Status indikatorer SA301 er forsynet med 2 lysdioder - en grøn og en rød: G R Ø N l y s d i o d e S l u k k e t H u r t i g e b l i n k L a n g s o m m e b l i n k B e t y d n i n g f o r G S M t e l e f o n e n S A e r s l u k k e t S ø g e r e n e t v æ r k - e n d n u i k k e f u n d e t R e g i s t r e r e t p å G S M n e t v æ r k e t R Ø D l y s d i o d e B e t y d n i n g f o r G S M t e l e f o n e n L a n g s o m e b l i n k ( 2, 4 s ) S M S v e n t e r p å a f s e n d e l s e 1 k o r t b l i n k F e j l i t e l e f o n 2 k o r t e b l i n k S I M - k o r t P I N - k o d e f e j l 3 k o r t e b l i n k P U K - k o d e p å k r æ v e t 4 k o r t e b l i n k S I M - k o r t m a n g l e r / f e j l e r ( h e l e k o n f i g u r a t i o n e n e r n u l s t i l l e t ) Page 4

5 Tilslutning SIM-kortet skubbes i med det afskårne hjørne ind først. Skub helt ind indtil klik og skub låsen for. OBS fjern først en evt. PIN-kode på SIM-kortet!! Tilslut en GSM dual band antenne via SMA-tilslutning. Tilslut indgange Kontakten symboliserer en alarmsensor eller en måler (S0-udgang). Tilslut udgange Udgangene er af transistor-typen (open collector) og laver en stel når de aktiveres. I eksemplet er der tilsluttet et relæ. Husk at montere en spærrediode, hvis der tilsluttes induktive belastninger som f.eks. relæer. Her er anvendt en 1N4001 diode. Slutteligt tilsluttes spændingsforsyningen, 8-24VDC min. 250mA. Page 5

6 Konfiguration via SMS SA301 kan konfigureres via SMS er og kræver således ikke tilslutning af PC. Dette betyder også at eventuelle ændringer i konfigurationen vil kunne foretages efterfølgende uden at være til stede ved SA301 eren. Alle kommandoer til SA301 begynder med en 4-cifre PIN-kode. Denne kode sikrer at uautoriserede bruger ikke har mulighed for at ændre i konfigurationen. Denne PIN-kode har ikke noget at gøre med SIM-kortets PIN-kode! Før SA301 kan tages i brug er det vigtigt at den forsynes med et SIM-kort, hvor SIM-kortets PIN-kode er blevet fjernet/ slået fra. Dette gøres nemmest i en anden telefon. Kommando oversigt: K o m m a n d o N a m e S e t p i n I n f o S t a t u s C o n f D e l c o n f A u t o r e a d P u l s e A n u m G a t e w a y H e l p B e s k r i v e l s e N a v n g i v e r S A o g d e t s u d g a n g e Æ n d r e r P I N - k o d e n G i v e r o p l y s n i n g e r o m v e r s i o n, s i g n a l o g s p æ n d i n g G i v e r s t a t u s o m a l l e i n d - o g u d g a n g e S p e c i f i c e r e r i n d g a n g e n e S l e t t e r e n s p e c. a f e n i n d g a n g I n s t r u e r e r S A t i l a t s e n d e r e g e l m æ s s i g s t a t u s S p e c i f i c e r e r l æ n g d e n a f e n p u l s K o n f i g u r e r A - n u m m e r k e n d k e n d e l s e V æ l g e r h v o r d a n S M S G a t e w a y s k a l v i r k e S e n d e r e n l i s t e o v e r m u l i g h e d e r Den generelle kommando struktur ser således ud: x x x x k o m m a n d o [ p a r a m e t e r, p r a r a m e t e r... ] xxxx kommando parameter angiver den 4-cifrede PIN-kode (adgangskode) er en af ovenstående kommandoer er eventuelle nødvendige data ti kommandoen BEMÆRK: Alle korrekte kommandoer besvares. Er der fejl i PIN-koden gives ingen tilbagemelding. Er kom-.. mandoen forkert gives meddelese om fejl. De følgende sider indeholder en gennemgang af hver enkelt kommando. Page 6

7 NAME.. navngivning af SA301 og dets udgange Både SA301 og dens udgange kan navngives for at lette den daglige brug: XXXX name Y,o1,o2,o3,o4 hvor Y er navn på SA301 (max 16 bogstaver) og o1-o4 er navne på udgangene. Eksempelvis sendes følgende: 1234 name Vesterhavshytte,varme,lys Ovenstående eksempel tildeler navet Vesterhavshytte til SA301 og navngiver udgang 1 til varme og udgang 2 til lys. Da udgang 3 og 4 ikke er navngivet vil disses navne ikke blive berørt og beholder derfor deres fabriksværdi (out3 og out4). Man kan således efterfølgende sende en SMS: XXXX varme on og behøver altså ikke at huske hvilken udgang varmen anvender. Se mere under afsnittet Daglig brug. SETPIN.. ændre PIN-koden til SA301-kommandoerne Alle kommandoer skal starte med PIN-koden. Denne er ab fabrik sat til Koden kan ændres med SMS-kommandoen: XXXX setpin YYYY hvor XXXX er den gamle kode og YYYY er den nye kode. PIN-koden kan altid resettes til fabriksindstillingen, 1234, således: 1. Afbryd spændingsforsyningen 2. Fjern SIM-kortet 3. Tilslut spændingsforsyningen 4. Vent 30 sekunder 5. Afbryd spændingsforsyningen 6. Indsæt SIM-kort 7. Tilslut spændingsforsyningen SA301 er nu resat og PIN-koden er igen CONF Alarm - Definition af indgange til alarm De fire indgange er nummereret 1 til 4 og kan konfigureres til at sende en SMS ved ændring af deres status. Dette gøres med kommandoerne: XXXX conf x,high,tlf tlf tlf tlf,besked og/eller XXXX conf x,low,tlf tlf tlf tlf,besked xxxx PIN-koden for SA301 x indgangsnummeret (1-4) Page 7

8 high/low tlf besked F.eks. vil angiver om beskeden skal sendes når status skifter til HIGH eller LOW nummeret som beskeden skal sendes til. Der kan defineres op til 4 numre pr. kommando Telefonnummer bør være inklusiv landekode (f.eks ) men kan undværes hvis SA301 kun bruges i samme land selve SMS meddelelsen, der skal sendes XXXX conf 1,HIGH, ,Katten har fanget musen sende en SMS med teksten Katten har fanget musen til , når indgang 1 går høj. Hvis der angives en ny konfiguration, bliver den gamle overskrevet. Konfigurationen bliver bevaret ved genstart og strømtab. CONF Pulstæller - Definition af indgange til måleraflæsning m.m. En indgang kan, i stedet for high/low konfiguration, konfigureres som pulstæller til aflæsning af forbrugsmålere. Også her bruges CONF-kommandoen: XXXX conf x,pulse,y,målernavn,enheder,preset xxxx PIN-koden for SA301 x indgangsnummeret (1-4) pulse angiver at indgangen skal fungere som målerindgang y antallet af pulser pr. måleenhed målernavn det navn man ønsker måleren skal have enheder de enheder målingen foretages i preset kan bruges til at forudindstille en værdi F.eks. vil XXXX conf 2,pulse,500,El-måler,kWh, konfigurere indgang 2 til at tælle pulser. For hver 500 pulser tælles der en enkelt kwh. Indgangen bliver navngivet Elmåler og startes fra kWh. En pulstæller kan nulstilles ved at sende konfigurationsbeskeden igen. Antal pulser bliver bevaret over genstart og strømtab, dog kan pulser op til en time før nedlukning gå tabt. CONF Power - Definition af opstarts- og nedluknings meddelelser SA301 kan afgive meddelelser ved såvel strømsvigt og opstart. Forudsætningen er at SA301 er tilsluttet et 9V Alkaline batteri. Også her bruges CONF-kommandoen: XXXX conf power,spænding,tlf tlf tlf tlf,besked xxxx spænding tlf PIN-koden for SA301 spændingstilstand. Kan være up, fail eller down, hvor up: hovedspænding er kommet fail: hovedspænding er faldet bort. Virker kun hvis SA301 er forsynet med back-up batteri. nummeret som beskeden skal sendes til. Der kan defineres op til 4 numre pr. kommando Telefonnummer bør være inklusiv landekode (f.eks ) men kan undværes hvis SA301 kun bruges i samme land Page 8

9 besked F.eks. vil selve SMS meddelelsen, der skal sendes XXXX conf power,fail, ,230v fejl! Overgår til batteridrift. sende en SMS med teksten 230V fejl! Overgår til batteridrift. til , når hovedspændingen forsvinder og SA301 fortsætter på batteridrift. Såfremt ovenstående fail-meddelelse er defineret vil vil SA301 sende Battery to low til samme telefonnummer så snart det tilsluttede 9V alkaline batteri ikke længere sikkert kan drive SA301 eren. Konfigurationen bliver bevaret ved genstart og strømtab. DELCONF Sletning af konfiguration Er en indgang først konfigureret med CONF-kommandoen så kan den slettes igen med DELCONF: XXXX delconf x xxxx x PIN-koden for SA301 indgangsnummeret. Kan være 1-4, power eller ALL. Anvendes kommandoen hvor der for x angives ALL så slettes konfigurationen for alle 4 indgange samtidig. AUTOREAD Automatisk SMS afsendelse af status meddelelser SA301 kan indstilles til at afsende regelmæssige status meddelelser. Dette kan være nyttigt i forbindelse med måleraflæsninger så man f.eks. en gang ugentlig modtager en SMS så man derved nemmere kan holde regnskab med forbruget. XXXX autoread t xxxx t PIN-koden tidsinterval i timer. Kan være fra timer. 0 slår funktionen fra. F.eks. vil XXXX autoread 168 sende regelmæssig besked med 1 uges interval. Hvis kommandoen sendes kl 14 vil man straks modtage den første status meddelelse og den næste ugen efter kl 14. PULSE SA301 kan aktivere en udgang med en puls. Pulsens længde er defineret med: XXXX pulse pulslængde pulslængde pulstiden i sekunder. Kan være sekunder. Default er tiden 5 sekunder. PULSE-kommandoen skal derfor kun bruges hvis tiden ønskes ændret til anden værdi end 5 sekunder. Page 9

10 Se mere under afsnittet Daglig brug. A-nummer aktivering SA301 kan indstilles til at aktivere en udgang - f.eks. til åbning af dør, ved blot at ringe til den fra et bestemt telefonnummer. XXXX udgang add,tlf udgang tlf udgangen som skal aktiveres af A-nummeret. Kan være out1-out4 eller dets navn telefonnummer som må aktivere den angivne udgang. Nummeret skal oprettes inklusive forvalg, f.eks Kommandoen kan gentages op til 8 gange, hvilket betyder at op til 8 numre kan defineres som A-numre. Når først a-nummeret er konfigureret så vil det være muligt at aktivere udgang1 (i en periode svarende til længden defineret med PULSE-kommandoen) ved blot at ringe op til SA301 og efterfølgende lægge på igen. A-nummer de-aktivering Når et telefonnummer ikke længere skal genkendes som A-nummer kan det slettes fra listen med følgende kommando: XXXX udgang del,tlf/all udgang tlf udgangen som skal de-aktiveringen gælder. Kan være out1-out4 eller dets navn telefonnummer som ikke længere skal være A-nummer. Hvis alle numre ønskes slettet angives dette med ALL. Nummeret / numrene er nu fjernet fra listen over A-numre. A-nummer oversigt Til tider kan det være rart at få en oversigt over de oprettede A-numre. Dette gøres med XXXX udgang list udgang udgangen som der ønskes en oversigt for. Kan være out1-out4 eller dets navn SA301 vil returnere en SMS meddelelse med listen over oprettede A-numre. HELP SA301 har indbygget en hjælpefunktion i flere niveauer. Funktionen gør det i vid udstrækning muligt at bruge enheden uden anvendelse af manualen. XXXX help kommando xxxx kommando PIN-koden for SA301 eventuel kommando der ønskes hjælp for Page 10

11 HELP-kommandoen kan afsendes uden parameter. SA301 vil returnere en SMS med en liste over tilgængelige kommandoer. Sendes HELP-kommandoen med angivelse af en specifik kommando, der ønskes hjælp for så returnerer SA301 en SMS meddelelse med hjælp i brugen af denne kommando. Således vil f.eks. XXXX help gateway få SA301 til at sende følge SMS retur: xxxx gateway mode,phone Konfiguration via PC SA301 er forberedt for konfiguration via PC som tilsluttes SA301 erens COM-stik. På denne version er denne funktion imidlertid endnu ikke impementeret. Kontakt venligst KEY7 A/S, Bavnehøjvej 19, 8600 Silkeborg, for at høre nærmere. Page 11

12 SMS Gateway Foruden de normale indgangs- og udgangsfunktioner kan SA301 bruges som SMS gateway. Dette er en helt selvstændig funktion og har ingen indflydelse på den øvrige drift. Gateway funktionen gør det muligt at sende SMS meddelelser styret af f.eks. en PC som tilsluttes COM -stikket på SA301. Forbindelsen skal følge den normale standard for RS232, 9600 baud, 8 bit, 1 stopbit og ingen paritet (9600/8/1/0). Konfiguration af gateway funktionen sker således: XXXX gateway mode,nr xxxx PIN-koden for SA301 mode angiver hvorledes gateway en skal fungerer. Kan være 0, 1 eller 2. nr modtagerens telefonnummer. Bruges kun i mode 2. Mode 0 gateway slukket Mode 1 Afsendelse af SMS sker ved at sende følgende via COM: tlf:besked<cr> tlf modtagerens telefonnummer besked den SMS meddelelse, der ønskes sendt <CR> Enter-tasten Mode 2: Afsendelse af SMS sker ved at sende følgende via COM: besked<cr> besked den SMS meddelelse, der ønskes sendt Page 12

13 Daglig brug Dette afsnit beskriver den daglige brug. Ikke alle funktioner kan lade sig gøre samtidig da de er afhængige af hvorledes SA301 er blevet konfigureret - se afsnittet Konfiguration. I de efterfølgende er betyder: xxxx PIN-koden for SA301 Tænd/sluk af udgang SA301 s 4 udgange kan tændes og slukkes. Udgangene er ab fabrik navngivet til ou1, out2, out3 og out4. Hvis udgangene er navngivet anderledes, se afsnit Konfiguration så kan disse navne anvendes. Antages at udgang 2 er navngivet til varme så kan udgang 2 styres således: XXXX varme on -> dette tænder udgang 1 XXXX varme off -> dette slukker udgang 1 Anvendes som her et sigende navn så behøver man ikke huske hvilken udgang, der styrer hvad. Blot navnet huskes. Skulle navnet være blevet glemt anvendes STATUS-kommandoen. Kortvarig aktivering af udgang Ønskes en af SA301 s 4 udgange kun kortvarig aktiveret anvendes samme kommando som i eksemplet ovenfor men uden angivelse af on eller off. Hvis f.eks. udgang 1 er navngivet til server så vil følgende kommando kortvarig aktivere udgang 1: XXXX server Varigheden af aktiveringen er normalt 5 sekunder men kan ændres med PULSE-kommandoen. Se afsnittet Konfiguration. Kommandoen er særligt nyttigt til f.eks. genstart af en fjernt beliggende server. Adgangskontrol med A-nummer På samme måde som afsnittet ovenfor, Kortvarig aktivering af udgang, kan en udgang aktiveres ved anvendelse af A-nummer genkendelsle. For aktivering af denne funktion se afsnittet Konfiguration. For at aktivere en udgang kortvarigt (længden bestemt af PULSE-kommandoen) så skal man ringe til SA301 og efterfølgende blot lægge på igen. Dette er en meget bekvem og sikker anvendelse til f.eks. adgangskontrol (åbning af dør/port). Information om SA301 enheden Kommandoen XXXX info returnerer en SMS med oplysninger om SA301 erens navn, sw ver. nr., SA301 erens IMEI-nummer, signalstyrken og spænding på både hovedforsyningen og på batteriforsyningen. Et svar kunne se således ud: Page 13

14 Vesterhavshytte Info: SW Ver: 1.00 HW Ver: 2.00 IMEI nr: Signal: 26 Vext: 14.2V Vbat: 12.3V I ovenstående eksempel er SA301 forinden blevet navngivet Vestrerhavnshytte med NAME-kommandoen. Se NAME i afsnittet Konfiguration. Signal angiver styrken af antennesignalet og kan være i området Er signalet 8 eller derunder må det anses at der er dårlige sende/modtageforhold og en alternativ placering eller bedre antenne bør overvejes. Status (herunder aflæsning af målere) Kommandoen XXXX status returnerer en SMS med oplysninger på status af ind- og udgange. Et svar kunne se således ud: Vesterhavshytte Status: In0: H In1: H In2: L In4: H varme: off lys: on out3: off out4: off El: kWh I ovenstående eksempel er SA301 forinden blevet navngivet Vestrerhavnshytte med NAME-kommandoen. Se NAME i afsnittet Konfiguration. SMS en indeholder status for alle 4 ind- og udgange. Hvis der er oprettet en måler, se afsnit Konfiguration, så vil den/de blive vist efter udgangene. I ovenstående eksempel er der oprettet en El-måler. Automatisk aflæsning SA301 indeholder en funktion til automatisk generering af status meddelelser. Denne funktion defineres med AUTO- READ-kommandoen. Se AUTOREAD i afsnittet Konfiguration. Automatisk aflæsning er særlig nyttigt i forbindelse med regelmæssig måleraflæsning, der f.eks.kan ske 1 gang ugentlig. Den modtagne meddelse vil være identisk med en manuel STATUS meddelse - se ovenfor. Page 14

15 Modtagelse af alarm SA301 er særlig velegnet til afsendelse af alarm meddelelser. Hver indgang kan sende besked ved opstået og fjernet alarmtilstand til op til 4 telefonnumre. For oprettelse af meddelelser se CONF i afsnittet Konfiguration. En meddelse kunne se således ud: Indbrud i østfløjen! Demo firma I ovenstående eksempel er meddelsen Indbrud i østfløjen! sendt fra SA301 med navnet Demo firma. Page 15

16 Specifikationer F u n c t i o n Va l u e s, t y p i c a l S p æ n d i n g s f o r s y n i n g 1 0, V D C B a t t e r i 9 V a l k a l i n e S t r ø m f o r b r u 1 2 V : 2 5 m 2 4 V : 1 5 m A D i m e n s i o n e r 8 0 x x 2 1 m m V æ g t n e t t o g / b r u t t o g D a t a Q u a d b a n d S M S U d g a n g e 4 x o p e n c o l l e c t o r, < m A, < 2 4 V D C I n d g a n g e 4 i n d g a n g e f o r k o n t a k t I n d g a n g s k o n t a k t d a t a L O W : < 1 0 k o h m, H I G H : > k o h m M å l e r a f l æ s n i n g J a, S 0 ( p u l s ) m e d p r e s e t P u l s k r a v < 1 6 p u l s / s e k. > 3 0 m s h ø j, > 3 0 m s l a v ( S 0 s p e c ) A l a r m J a, m e d S M S A u t o a f l æ s n i n g J a, t i m e r A n t e n n e t i l s l u t n i n g S M A A r b e j d s t e m p e r a t u r C t i l C A r b e j d s f u g t i g h e d % i k k e - k o n d e n s e r e n d e Page 16

17 Andre GSM enheder fra KEY7 Foruden den her beskrevne 2. generation SA301 kan KEY7 tilbyde disse GSM/SMS enheder: SA310-F Batteridrevet 1-kanals SMS sender med magnetisk aktivering SA310-E Batteridrevet 1-kanals SMS sender med tilslutning af 1 magnetkontakt SA310-EK Som SA310-E men som kit med kontakt, antenne og batteri Se mere på Overensstemmelse Products comply with the following EC Directives: RoHS (2002/96/EC) Electro-Magnetic Compatibilty Directive. (EMC) (2004/108/EC) CENELEC EN :1995, Amendment A1 and A2 Low Voltage Directive. (LVD) (2006/95/EC) WEEE (2002/96/EC) Page 17

18 Tilslutningseksempler Eksempel 1: SA301 med rumføler, el-måler og SA850 tastatur til frakobling Det er oplagt at tilslutte alarmgivende sensorer på SA301 til alarmering ved f.eks. indbrud. Ligeså oplagt som dette er det at kunne afbryde alarmfunktionen når man selv skal ind i huset. Dette kan løses med en kontakt, der kortslutter sensoren men mere elegant og sikkert er det at anvende et kodetastatur: På figuren er tilslutning af et SA850-A20 kodetastatur vist. Ligeledes er det vist, hvorledes kodetastaturet kan bruges til at styre en elektrisk lås. Således kan tastaturet monteres udvendigt ved døren og bruges både som adgangskontrol og som alarmstyring. SA301 kan bruges til meget mere i et sommerhus er det f.eks. ofte ønskværdigt at kunne tænde for varmen inden et besøg ligesom det er nyttigt at kunne aflæse forbrug af f.eks. el. Begge dele er muligt jfr. ovenstående figur. SA850-A20 skal konfigureres til at fungere som on/off kontakt: indtast: P tttttttt P P En kode indtastes således: indtast: P mmmmmmmm 00 kkkk klokke klokke tttttttt er teknikerkoden mmmmmmmm er masterkoden. kkkk er den kode man ønsker at anvende ved adgang. Ved ankomst tastes: kkkk klokke (slår alarm fra og åbner døren) Ved afrejse tastes: kkkk klokke (slår alarm til og låser døren) Page 18

19 Eksempel 2: SA301 sender til en anden SA301 Overførsel af et DC signal eller en kontakt over store afstande er intet problem med to SA301. Dette er nyttigt hvor kabeltræk er umuligt eller for dyrt. Med to SA301 er det muligt a overføre op til 4 signaler hver vej! Princippet er enkelt en indgang konfigureres til at sende sin besked til en anden SA301 i en sådan form at denne aktiverer en korresponderende udgang: Konfigurer indgangen: XXXX conf i,low,tlf,yyyy o on XXXX conf i,high,tlf,yyyy o off hvor XXXX: pinkoden i den afsendende SA301 i: indgangsnummeret i den afsendende SA301 YYYY: er pinkoden i den modtagende SA301 o: er udgangsnummeret i den modtagende SA301 tlf: er mobilnr. til den modtagende SA301 Page 19

20 K E Y 7 A / S B a v n e h ø j v e j 1 9 D K S i l k e b o r g D e n m a r k w w w. k e y 7. d k

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING SMS1000-GPRS Revideret den 22/10-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS/GPRS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene &

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System 1 SSI-9002 GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System Bruger vejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 I/O Port GND Udtryk 2 Udtryk 1 Modem RXD TXD Sort Rød Grøn Gul Port telefon Indgang 2 Indgang 1 3 SSIHuset

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1.

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk SSI GSM System GSM Samtaleanlæg og adgangskontrol system Marts 2014 Bestillings nummer 60008007 Version 2014 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 160621 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

QUICK GUIDE. Besøg hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.

QUICK GUIDE. Besøg  hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input. Instruktion til opsætning af SMS modul type GSM 220B Montering: Montering af GSM med en styring: FGC 313 eller 23 Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

X88MV. Manual Version X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding.

X88MV. Manual Version X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. X88MV Manual Version 1.65 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Pilotlampe: PILOT LED. Installation

Pilotlampe: PILOT LED. Installation Tillykke med købet af Smart SMS Box Smart SMS Box er en GSM fjernstyret kontakt- og overvågningsenhed, som styres fra almindelige GSM mobiltelefoner med sms beskeder. Enheden anvendes til mange forskellige

Læs mere

multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2.

multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2. multiguard Light FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Brugermanual Varenr. 107004 Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Ver. 2.16 Brugermanual, multiguard Light, Side 2 Ægte trådløs overvågning

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

NIBE AG-BU10 Manual 1

NIBE AG-BU10 Manual 1 NIBE AG-BU10 Manual 1 Hvad gør NIBE AG-BU10? NIBE AG-BU10 er en varmepumpekontroller, som man styrer med mobiltelefon. Den er kompatibel med alle større producenters varmepumper og alle mobiltelefoner

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere