Installationsvejledning + Brugervejledning. SA301 Mk II. Rev KEY7 A/S - Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning + Brugervejledning. SA301 Mk II. Rev. 2.0. KEY7 A/S - Denmark"

Transkript

1 Installationsvejledning + Brugervejledning SA301 Mk II Rev. 2.0 KEY7 A/S - Denmark

2 Indhold GENERELT... 3 Kom hurtigt i gang... 3 KONFIGURATION... 4 Forud indstillede værdier... 4 Status indikatorer... 4 Tilslutning... 5 Konfiguration via SMS... 6 Kommandooversigt... 6 PIN-kode og resetning heraf... 7 Navngivning... 7 Definition af alarm indgange... 7 Definition af pulstæller indgange... 8 Besked ved opstart (tilførsel af hovedspænding)... 8 Besked ved overgang til batteridrift... 8 Sletning af indgangsdefinition... 9 Automatisk SMS afsendelse... 9 Definition af pulslængde... 9 A-nummer oprettelse A-nummer nedlægning A-nummer oversigt Hjælp Konfiguration via PC tilslutning SMS GATEWAY...12 Gateway mode Gateway mode DAGLIG BRUG...13 Tænd/sluk af udgang Kortvarig aktivering af udgang Adgangskontrol med A-nummer Info Status Aflæsning af målere Automatisk aflæsning Modtagelse af alarm SPECIFIKATIONER ANDRE GSM ENHEDER FRA KEY OVERENSSTEMMELSE TILSLUTNINGSEKSEMPLER Tyverianlæg og adgangskontrol SA301 sender til anden SA

3 Generelt SA301 er en fjernstyring, der betjenes udelukkende via SMS meddelelser. SA301 har 4 ind- og 4 udgange. Udgangene kan tilsluttes udstyr til f.eks. varmestyring, lys, alarm, server-reset m.m.. Indgangene kan bruges som alarmindgange eller som målerindgange. SA301 skal tilsluttes en GSM-antenne, en spændingsforsyning og forsynes med et almindeligt SIM-kort. Abonnement er ikke påkrævet. SA301 leveres i en solid lille sort metalkasse til nem opspænding med 4 skruer. Anvendelse SA301 er universelt anvendelig til en lang række installationer, herunder bl.a.: Sommerhuse Antennesites Målerskabe Serverrum Både Campingvogn Bil Vandværk Vindmøller Farvandsafmærkning Landbrug Pumpestationer Varmeværker Telefoncentraler Svømmebade Dambrug Funktioner SA301 styres udelukkende via SMS. Følgende funktioner er mulige: Fjernstyre udgangene individuet Aflæse forbrugsmålere Automatisk periodevis aflæsning af målerne SMS afsendelse ved aktivering af en indgang (alarm) Pulsstyring til bl.a. reset af servere A-nummer genkendelse for adgangskontrol SMS gateway Navngivning af udgange for nem styring Navngivning af SA301 for nem identifikation Sikkerhed med PIN-kode Kom hurtigt i gang 1. Brug en mobiltelefon til at fjerne PIN-koden på SIM-kortet med. 2. Sæt SIM-kortet i SA301 og tilslut spænding. 3. Send en SMS med teksten 1234 info til SA301. En SMS med serienummer returneres. 4. SA301 har hermed bekræftet SIM-kortet og er klar til tilslutninger samt konfiguration. Page 3

4 Konfiguration Forud indstillede værdier Når SA301 pakkes ud vil visse værdier være forudinstillede med en standard værdi. Disse kan siden ændres: 1. SA301 PIN-kode er 1234 (bruges ved SMS kommunikation med SA301) 2. Udgange er navngivet out1, out2, out3 og out4. 3. Ingen alarmer er konfigureret 4. Ingen autoread 5. SMS gateway er de-aktiveret Status indikatorer SA301 er forsynet med 2 lysdioder - en grøn og en rød: G R Ø N l y s d i o d e S l u k k e t H u r t i g e b l i n k L a n g s o m m e b l i n k B e t y d n i n g f o r G S M t e l e f o n e n S A e r s l u k k e t S ø g e r e n e t v æ r k - e n d n u i k k e f u n d e t R e g i s t r e r e t p å G S M n e t v æ r k e t R Ø D l y s d i o d e B e t y d n i n g f o r G S M t e l e f o n e n L a n g s o m e b l i n k ( 2, 4 s ) S M S v e n t e r p å a f s e n d e l s e 1 k o r t b l i n k F e j l i t e l e f o n 2 k o r t e b l i n k S I M - k o r t P I N - k o d e f e j l 3 k o r t e b l i n k P U K - k o d e p å k r æ v e t 4 k o r t e b l i n k S I M - k o r t m a n g l e r / f e j l e r ( h e l e k o n f i g u r a t i o n e n e r n u l s t i l l e t ) Page 4

5 Tilslutning SIM-kortet skubbes i med det afskårne hjørne ind først. Skub helt ind indtil klik og skub låsen for. OBS fjern først en evt. PIN-kode på SIM-kortet!! Tilslut en GSM dual band antenne via SMA-tilslutning. Tilslut indgange Kontakten symboliserer en alarmsensor eller en måler (S0-udgang). Tilslut udgange Udgangene er af transistor-typen (open collector) og laver en stel når de aktiveres. I eksemplet er der tilsluttet et relæ. Husk at montere en spærrediode, hvis der tilsluttes induktive belastninger som f.eks. relæer. Her er anvendt en 1N4001 diode. Slutteligt tilsluttes spændingsforsyningen, 8-24VDC min. 250mA. Page 5

6 Konfiguration via SMS SA301 kan konfigureres via SMS er og kræver således ikke tilslutning af PC. Dette betyder også at eventuelle ændringer i konfigurationen vil kunne foretages efterfølgende uden at være til stede ved SA301 eren. Alle kommandoer til SA301 begynder med en 4-cifre PIN-kode. Denne kode sikrer at uautoriserede bruger ikke har mulighed for at ændre i konfigurationen. Denne PIN-kode har ikke noget at gøre med SIM-kortets PIN-kode! Før SA301 kan tages i brug er det vigtigt at den forsynes med et SIM-kort, hvor SIM-kortets PIN-kode er blevet fjernet/ slået fra. Dette gøres nemmest i en anden telefon. Kommando oversigt: K o m m a n d o N a m e S e t p i n I n f o S t a t u s C o n f D e l c o n f A u t o r e a d P u l s e A n u m G a t e w a y H e l p B e s k r i v e l s e N a v n g i v e r S A o g d e t s u d g a n g e Æ n d r e r P I N - k o d e n G i v e r o p l y s n i n g e r o m v e r s i o n, s i g n a l o g s p æ n d i n g G i v e r s t a t u s o m a l l e i n d - o g u d g a n g e S p e c i f i c e r e r i n d g a n g e n e S l e t t e r e n s p e c. a f e n i n d g a n g I n s t r u e r e r S A t i l a t s e n d e r e g e l m æ s s i g s t a t u s S p e c i f i c e r e r l æ n g d e n a f e n p u l s K o n f i g u r e r A - n u m m e r k e n d k e n d e l s e V æ l g e r h v o r d a n S M S G a t e w a y s k a l v i r k e S e n d e r e n l i s t e o v e r m u l i g h e d e r Den generelle kommando struktur ser således ud: x x x x k o m m a n d o [ p a r a m e t e r, p r a r a m e t e r... ] xxxx kommando parameter angiver den 4-cifrede PIN-kode (adgangskode) er en af ovenstående kommandoer er eventuelle nødvendige data ti kommandoen BEMÆRK: Alle korrekte kommandoer besvares. Er der fejl i PIN-koden gives ingen tilbagemelding. Er kom-.. mandoen forkert gives meddelese om fejl. De følgende sider indeholder en gennemgang af hver enkelt kommando. Page 6

7 NAME.. navngivning af SA301 og dets udgange Både SA301 og dens udgange kan navngives for at lette den daglige brug: XXXX name Y,o1,o2,o3,o4 hvor Y er navn på SA301 (max 16 bogstaver) og o1-o4 er navne på udgangene. Eksempelvis sendes følgende: 1234 name Vesterhavshytte,varme,lys Ovenstående eksempel tildeler navet Vesterhavshytte til SA301 og navngiver udgang 1 til varme og udgang 2 til lys. Da udgang 3 og 4 ikke er navngivet vil disses navne ikke blive berørt og beholder derfor deres fabriksværdi (out3 og out4). Man kan således efterfølgende sende en SMS: XXXX varme on og behøver altså ikke at huske hvilken udgang varmen anvender. Se mere under afsnittet Daglig brug. SETPIN.. ændre PIN-koden til SA301-kommandoerne Alle kommandoer skal starte med PIN-koden. Denne er ab fabrik sat til Koden kan ændres med SMS-kommandoen: XXXX setpin YYYY hvor XXXX er den gamle kode og YYYY er den nye kode. PIN-koden kan altid resettes til fabriksindstillingen, 1234, således: 1. Afbryd spændingsforsyningen 2. Fjern SIM-kortet 3. Tilslut spændingsforsyningen 4. Vent 30 sekunder 5. Afbryd spændingsforsyningen 6. Indsæt SIM-kort 7. Tilslut spændingsforsyningen SA301 er nu resat og PIN-koden er igen CONF Alarm - Definition af indgange til alarm De fire indgange er nummereret 1 til 4 og kan konfigureres til at sende en SMS ved ændring af deres status. Dette gøres med kommandoerne: XXXX conf x,high,tlf tlf tlf tlf,besked og/eller XXXX conf x,low,tlf tlf tlf tlf,besked xxxx PIN-koden for SA301 x indgangsnummeret (1-4) Page 7

8 high/low tlf besked F.eks. vil angiver om beskeden skal sendes når status skifter til HIGH eller LOW nummeret som beskeden skal sendes til. Der kan defineres op til 4 numre pr. kommando Telefonnummer bør være inklusiv landekode (f.eks ) men kan undværes hvis SA301 kun bruges i samme land selve SMS meddelelsen, der skal sendes XXXX conf 1,HIGH, ,Katten har fanget musen sende en SMS med teksten Katten har fanget musen til , når indgang 1 går høj. Hvis der angives en ny konfiguration, bliver den gamle overskrevet. Konfigurationen bliver bevaret ved genstart og strømtab. CONF Pulstæller - Definition af indgange til måleraflæsning m.m. En indgang kan, i stedet for high/low konfiguration, konfigureres som pulstæller til aflæsning af forbrugsmålere. Også her bruges CONF-kommandoen: XXXX conf x,pulse,y,målernavn,enheder,preset xxxx PIN-koden for SA301 x indgangsnummeret (1-4) pulse angiver at indgangen skal fungere som målerindgang y antallet af pulser pr. måleenhed målernavn det navn man ønsker måleren skal have enheder de enheder målingen foretages i preset kan bruges til at forudindstille en værdi F.eks. vil XXXX conf 2,pulse,500,El-måler,kWh, konfigurere indgang 2 til at tælle pulser. For hver 500 pulser tælles der en enkelt kwh. Indgangen bliver navngivet Elmåler og startes fra kWh. En pulstæller kan nulstilles ved at sende konfigurationsbeskeden igen. Antal pulser bliver bevaret over genstart og strømtab, dog kan pulser op til en time før nedlukning gå tabt. CONF Power - Definition af opstarts- og nedluknings meddelelser SA301 kan afgive meddelelser ved såvel strømsvigt og opstart. Forudsætningen er at SA301 er tilsluttet et 9V Alkaline batteri. Også her bruges CONF-kommandoen: XXXX conf power,spænding,tlf tlf tlf tlf,besked xxxx spænding tlf PIN-koden for SA301 spændingstilstand. Kan være up, fail eller down, hvor up: hovedspænding er kommet fail: hovedspænding er faldet bort. Virker kun hvis SA301 er forsynet med back-up batteri. nummeret som beskeden skal sendes til. Der kan defineres op til 4 numre pr. kommando Telefonnummer bør være inklusiv landekode (f.eks ) men kan undværes hvis SA301 kun bruges i samme land Page 8

9 besked F.eks. vil selve SMS meddelelsen, der skal sendes XXXX conf power,fail, ,230v fejl! Overgår til batteridrift. sende en SMS med teksten 230V fejl! Overgår til batteridrift. til , når hovedspændingen forsvinder og SA301 fortsætter på batteridrift. Såfremt ovenstående fail-meddelelse er defineret vil vil SA301 sende Battery to low til samme telefonnummer så snart det tilsluttede 9V alkaline batteri ikke længere sikkert kan drive SA301 eren. Konfigurationen bliver bevaret ved genstart og strømtab. DELCONF Sletning af konfiguration Er en indgang først konfigureret med CONF-kommandoen så kan den slettes igen med DELCONF: XXXX delconf x xxxx x PIN-koden for SA301 indgangsnummeret. Kan være 1-4, power eller ALL. Anvendes kommandoen hvor der for x angives ALL så slettes konfigurationen for alle 4 indgange samtidig. AUTOREAD Automatisk SMS afsendelse af status meddelelser SA301 kan indstilles til at afsende regelmæssige status meddelelser. Dette kan være nyttigt i forbindelse med måleraflæsninger så man f.eks. en gang ugentlig modtager en SMS så man derved nemmere kan holde regnskab med forbruget. XXXX autoread t xxxx t PIN-koden tidsinterval i timer. Kan være fra timer. 0 slår funktionen fra. F.eks. vil XXXX autoread 168 sende regelmæssig besked med 1 uges interval. Hvis kommandoen sendes kl 14 vil man straks modtage den første status meddelelse og den næste ugen efter kl 14. PULSE SA301 kan aktivere en udgang med en puls. Pulsens længde er defineret med: XXXX pulse pulslængde pulslængde pulstiden i sekunder. Kan være sekunder. Default er tiden 5 sekunder. PULSE-kommandoen skal derfor kun bruges hvis tiden ønskes ændret til anden værdi end 5 sekunder. Page 9

10 Se mere under afsnittet Daglig brug. A-nummer aktivering SA301 kan indstilles til at aktivere en udgang - f.eks. til åbning af dør, ved blot at ringe til den fra et bestemt telefonnummer. XXXX udgang add,tlf udgang tlf udgangen som skal aktiveres af A-nummeret. Kan være out1-out4 eller dets navn telefonnummer som må aktivere den angivne udgang. Nummeret skal oprettes inklusive forvalg, f.eks Kommandoen kan gentages op til 8 gange, hvilket betyder at op til 8 numre kan defineres som A-numre. Når først a-nummeret er konfigureret så vil det være muligt at aktivere udgang1 (i en periode svarende til længden defineret med PULSE-kommandoen) ved blot at ringe op til SA301 og efterfølgende lægge på igen. A-nummer de-aktivering Når et telefonnummer ikke længere skal genkendes som A-nummer kan det slettes fra listen med følgende kommando: XXXX udgang del,tlf/all udgang tlf udgangen som skal de-aktiveringen gælder. Kan være out1-out4 eller dets navn telefonnummer som ikke længere skal være A-nummer. Hvis alle numre ønskes slettet angives dette med ALL. Nummeret / numrene er nu fjernet fra listen over A-numre. A-nummer oversigt Til tider kan det være rart at få en oversigt over de oprettede A-numre. Dette gøres med XXXX udgang list udgang udgangen som der ønskes en oversigt for. Kan være out1-out4 eller dets navn SA301 vil returnere en SMS meddelelse med listen over oprettede A-numre. HELP SA301 har indbygget en hjælpefunktion i flere niveauer. Funktionen gør det i vid udstrækning muligt at bruge enheden uden anvendelse af manualen. XXXX help kommando xxxx kommando PIN-koden for SA301 eventuel kommando der ønskes hjælp for Page 10

11 HELP-kommandoen kan afsendes uden parameter. SA301 vil returnere en SMS med en liste over tilgængelige kommandoer. Sendes HELP-kommandoen med angivelse af en specifik kommando, der ønskes hjælp for så returnerer SA301 en SMS meddelelse med hjælp i brugen af denne kommando. Således vil f.eks. XXXX help gateway få SA301 til at sende følge SMS retur: xxxx gateway mode,phone Konfiguration via PC SA301 er forberedt for konfiguration via PC som tilsluttes SA301 erens COM-stik. På denne version er denne funktion imidlertid endnu ikke impementeret. Kontakt venligst KEY7 A/S, Bavnehøjvej 19, 8600 Silkeborg, for at høre nærmere. Page 11

12 SMS Gateway Foruden de normale indgangs- og udgangsfunktioner kan SA301 bruges som SMS gateway. Dette er en helt selvstændig funktion og har ingen indflydelse på den øvrige drift. Gateway funktionen gør det muligt at sende SMS meddelelser styret af f.eks. en PC som tilsluttes COM -stikket på SA301. Forbindelsen skal følge den normale standard for RS232, 9600 baud, 8 bit, 1 stopbit og ingen paritet (9600/8/1/0). Konfiguration af gateway funktionen sker således: XXXX gateway mode,nr xxxx PIN-koden for SA301 mode angiver hvorledes gateway en skal fungerer. Kan være 0, 1 eller 2. nr modtagerens telefonnummer. Bruges kun i mode 2. Mode 0 gateway slukket Mode 1 Afsendelse af SMS sker ved at sende følgende via COM: tlf:besked<cr> tlf modtagerens telefonnummer besked den SMS meddelelse, der ønskes sendt <CR> Enter-tasten Mode 2: Afsendelse af SMS sker ved at sende følgende via COM: besked<cr> besked den SMS meddelelse, der ønskes sendt Page 12

13 Daglig brug Dette afsnit beskriver den daglige brug. Ikke alle funktioner kan lade sig gøre samtidig da de er afhængige af hvorledes SA301 er blevet konfigureret - se afsnittet Konfiguration. I de efterfølgende er betyder: xxxx PIN-koden for SA301 Tænd/sluk af udgang SA301 s 4 udgange kan tændes og slukkes. Udgangene er ab fabrik navngivet til ou1, out2, out3 og out4. Hvis udgangene er navngivet anderledes, se afsnit Konfiguration så kan disse navne anvendes. Antages at udgang 2 er navngivet til varme så kan udgang 2 styres således: XXXX varme on -> dette tænder udgang 1 XXXX varme off -> dette slukker udgang 1 Anvendes som her et sigende navn så behøver man ikke huske hvilken udgang, der styrer hvad. Blot navnet huskes. Skulle navnet være blevet glemt anvendes STATUS-kommandoen. Kortvarig aktivering af udgang Ønskes en af SA301 s 4 udgange kun kortvarig aktiveret anvendes samme kommando som i eksemplet ovenfor men uden angivelse af on eller off. Hvis f.eks. udgang 1 er navngivet til server så vil følgende kommando kortvarig aktivere udgang 1: XXXX server Varigheden af aktiveringen er normalt 5 sekunder men kan ændres med PULSE-kommandoen. Se afsnittet Konfiguration. Kommandoen er særligt nyttigt til f.eks. genstart af en fjernt beliggende server. Adgangskontrol med A-nummer På samme måde som afsnittet ovenfor, Kortvarig aktivering af udgang, kan en udgang aktiveres ved anvendelse af A-nummer genkendelsle. For aktivering af denne funktion se afsnittet Konfiguration. For at aktivere en udgang kortvarigt (længden bestemt af PULSE-kommandoen) så skal man ringe til SA301 og efterfølgende blot lægge på igen. Dette er en meget bekvem og sikker anvendelse til f.eks. adgangskontrol (åbning af dør/port). Information om SA301 enheden Kommandoen XXXX info returnerer en SMS med oplysninger om SA301 erens navn, sw ver. nr., SA301 erens IMEI-nummer, signalstyrken og spænding på både hovedforsyningen og på batteriforsyningen. Et svar kunne se således ud: Page 13

14 Vesterhavshytte Info: SW Ver: 1.00 HW Ver: 2.00 IMEI nr: Signal: 26 Vext: 14.2V Vbat: 12.3V I ovenstående eksempel er SA301 forinden blevet navngivet Vestrerhavnshytte med NAME-kommandoen. Se NAME i afsnittet Konfiguration. Signal angiver styrken af antennesignalet og kan være i området Er signalet 8 eller derunder må det anses at der er dårlige sende/modtageforhold og en alternativ placering eller bedre antenne bør overvejes. Status (herunder aflæsning af målere) Kommandoen XXXX status returnerer en SMS med oplysninger på status af ind- og udgange. Et svar kunne se således ud: Vesterhavshytte Status: In0: H In1: H In2: L In4: H varme: off lys: on out3: off out4: off El: kWh I ovenstående eksempel er SA301 forinden blevet navngivet Vestrerhavnshytte med NAME-kommandoen. Se NAME i afsnittet Konfiguration. SMS en indeholder status for alle 4 ind- og udgange. Hvis der er oprettet en måler, se afsnit Konfiguration, så vil den/de blive vist efter udgangene. I ovenstående eksempel er der oprettet en El-måler. Automatisk aflæsning SA301 indeholder en funktion til automatisk generering af status meddelelser. Denne funktion defineres med AUTO- READ-kommandoen. Se AUTOREAD i afsnittet Konfiguration. Automatisk aflæsning er særlig nyttigt i forbindelse med regelmæssig måleraflæsning, der f.eks.kan ske 1 gang ugentlig. Den modtagne meddelse vil være identisk med en manuel STATUS meddelse - se ovenfor. Page 14

15 Modtagelse af alarm SA301 er særlig velegnet til afsendelse af alarm meddelelser. Hver indgang kan sende besked ved opstået og fjernet alarmtilstand til op til 4 telefonnumre. For oprettelse af meddelelser se CONF i afsnittet Konfiguration. En meddelse kunne se således ud: Indbrud i østfløjen! Demo firma I ovenstående eksempel er meddelsen Indbrud i østfløjen! sendt fra SA301 med navnet Demo firma. Page 15

16 Specifikationer F u n c t i o n Va l u e s, t y p i c a l S p æ n d i n g s f o r s y n i n g 1 0, V D C B a t t e r i 9 V a l k a l i n e S t r ø m f o r b r u 1 2 V : 2 5 m 2 4 V : 1 5 m A D i m e n s i o n e r 8 0 x x 2 1 m m V æ g t n e t t o g / b r u t t o g D a t a Q u a d b a n d S M S U d g a n g e 4 x o p e n c o l l e c t o r, < m A, < 2 4 V D C I n d g a n g e 4 i n d g a n g e f o r k o n t a k t I n d g a n g s k o n t a k t d a t a L O W : < 1 0 k o h m, H I G H : > k o h m M å l e r a f l æ s n i n g J a, S 0 ( p u l s ) m e d p r e s e t P u l s k r a v < 1 6 p u l s / s e k. > 3 0 m s h ø j, > 3 0 m s l a v ( S 0 s p e c ) A l a r m J a, m e d S M S A u t o a f l æ s n i n g J a, t i m e r A n t e n n e t i l s l u t n i n g S M A A r b e j d s t e m p e r a t u r C t i l C A r b e j d s f u g t i g h e d % i k k e - k o n d e n s e r e n d e Page 16

17 Andre GSM enheder fra KEY7 Foruden den her beskrevne 2. generation SA301 kan KEY7 tilbyde disse GSM/SMS enheder: SA310-F Batteridrevet 1-kanals SMS sender med magnetisk aktivering SA310-E Batteridrevet 1-kanals SMS sender med tilslutning af 1 magnetkontakt SA310-EK Som SA310-E men som kit med kontakt, antenne og batteri Se mere på Overensstemmelse Products comply with the following EC Directives: RoHS (2002/96/EC) Electro-Magnetic Compatibilty Directive. (EMC) (2004/108/EC) CENELEC EN :1995, Amendment A1 and A2 Low Voltage Directive. (LVD) (2006/95/EC) WEEE (2002/96/EC) Page 17

18 Tilslutningseksempler Eksempel 1: SA301 med rumføler, el-måler og SA850 tastatur til frakobling Det er oplagt at tilslutte alarmgivende sensorer på SA301 til alarmering ved f.eks. indbrud. Ligeså oplagt som dette er det at kunne afbryde alarmfunktionen når man selv skal ind i huset. Dette kan løses med en kontakt, der kortslutter sensoren men mere elegant og sikkert er det at anvende et kodetastatur: På figuren er tilslutning af et SA850-A20 kodetastatur vist. Ligeledes er det vist, hvorledes kodetastaturet kan bruges til at styre en elektrisk lås. Således kan tastaturet monteres udvendigt ved døren og bruges både som adgangskontrol og som alarmstyring. SA301 kan bruges til meget mere i et sommerhus er det f.eks. ofte ønskværdigt at kunne tænde for varmen inden et besøg ligesom det er nyttigt at kunne aflæse forbrug af f.eks. el. Begge dele er muligt jfr. ovenstående figur. SA850-A20 skal konfigureres til at fungere som on/off kontakt: indtast: P tttttttt P P En kode indtastes således: indtast: P mmmmmmmm 00 kkkk klokke klokke tttttttt er teknikerkoden mmmmmmmm er masterkoden. kkkk er den kode man ønsker at anvende ved adgang. Ved ankomst tastes: kkkk klokke (slår alarm fra og åbner døren) Ved afrejse tastes: kkkk klokke (slår alarm til og låser døren) Page 18

19 Eksempel 2: SA301 sender til en anden SA301 Overførsel af et DC signal eller en kontakt over store afstande er intet problem med to SA301. Dette er nyttigt hvor kabeltræk er umuligt eller for dyrt. Med to SA301 er det muligt a overføre op til 4 signaler hver vej! Princippet er enkelt en indgang konfigureres til at sende sin besked til en anden SA301 i en sådan form at denne aktiverer en korresponderende udgang: Konfigurer indgangen: XXXX conf i,low,tlf,yyyy o on XXXX conf i,high,tlf,yyyy o off hvor XXXX: pinkoden i den afsendende SA301 i: indgangsnummeret i den afsendende SA301 YYYY: er pinkoden i den modtagende SA301 o: er udgangsnummeret i den modtagende SA301 tlf: er mobilnr. til den modtagende SA301 Page 19

20 K E Y 7 A / S B a v n e h ø j v e j 1 9 D K S i l k e b o r g D e n m a r k w w w. k e y 7. d k

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS SMS1000 Revideret den 19/6-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene & overvåge anlæg

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Microtracker EPS2 Brugermanual

Microtracker EPS2 Brugermanual Microtracker EPS2 Brugermanual Version 1. 1 2013-05- 27 Valid for Firmware 1.19 or newer GPS / GSM tracker Denne manual beskriver egenskaber, opsætning og brug af EPS2 Microtracker KEY 7 A/S info@microtracker.dk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning Ontech GSM 9030 Brugsanvisning adanska Velkommen Tak fordi du valgte Ontech GSM 9030. Vi håber du vil få et stort udbytte samt meget glæde af dette produkt og at du syntes at denne manual er enkel at følge

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220 LK IHC SMS modem LK nr. 820B1220 LK nr. 820B1220 1 2 Indhold Generelt Anvendelse... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Opsætning... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Reset til fabriksindstillinger...

Læs mere

GT-100 universal GSM terminal

GT-100 universal GSM terminal December 2012 GT-100 universal GSM terminal Brug til backup af PTSN og direkte erstatning af normal telefon linje 3 indgange + 3 udgange med SMS kontrol Bruger liste, der kan aktivere relæer via telefon

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Bruger Manual & Installations Instruktioner

Bruger Manual & Installations Instruktioner WT-1011RC IP65 GSM Remote Controllller And Allarm System Bruger Manual & Installations Instruktioner KASSENS INDHOLD 1) 1 Stk IP65 kabinet 2) 1 Stk WT-1011RC hoved print med GSM Modul monteret 3) 1 Stk

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere