Orienteringsmøde Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde 2012 - Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU"

Transkript

1 Orienteringsmøde Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU Udkast til Dagsorden 1. Velkomst v. Rådmand Tommy Eggers 2. Orientering fra Forsyningsvirksomhederne (Lise Højmose Kristensen) 3. Orientering om Vandforsyningsplanen (Louise Appel Bjergbæk) Opfølgning på Vandforsyningsplan Revision af Vandforsyningsplan Pause (kaffe og brød i forhallen) 5. Fagligt emne 2012 Beredskab Akut forurening (Svend U. Bertelsen, Farstrup Vandværk) SMS tjeneste (Erik Jensen, Klarup Vandværk) Beredskab hos Vand A/S (Klaus Kolind-Hansen) Vandmyndighedens rolle (Birgitte Andersen) 6. Eventuelt

2 Orientering fra Forsyningsvirksomhederne Lise Højmose Kristensen Afsnitsleder Aalborg Kommune

3 Vandplaner og vandhandleplaner Staten har vedtaget Vandplanerne den 22. december 2011 Kommunerne skal vedtage Vandhandleplanerne senest den 22. december 2012 Aalborg Kommune sender Vandhandleplanen i høring den 22. juni i 10 uger Planperioden udløber i > ny plan / nye krav

4 Vandplanerne Indsatser i forhold til den kvantitative påvirkning af grundvandet er aflyst i den første planperiode, men i næste planperiode kan der være et indsatsbehov Indsatsen over for grundvandsforekomster med ringe kemisk tilstand varetages af den generelle miljøregulering og i kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

5 Vandplanerne - retningslinjer Meddelelser til indvinding af grundvand må ikke hindre opfyldelse af målsætninger i vandløb m.v. Hvis ressourcen ikke er tilstrækkelig er prioriteringen: A) Vandforsyning med krav om drikkevandskvalitet B) Vand og natur C) Vandforsyning, der ikke kræver drikkevandkvalitet

6 Teknisk tilsyn Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg, september 2011 Fødevareproducerende virksomhed høj hygiejnisk tilstand Rene og velholdte bygninger og installationer

7 Teknisk tilsyn Vandværkernes eget tilsyn med rentvandstanke Sikring mod tilbageløb fra installationer hos risikovirksomheder Beredskabsplaner husk at informere myndigheden ved forurening

8 Indsatsplanlægning Status for indsatsplanen for Aalborg Sydøst. Forbereder møder med de involverede vandværker Forbedring af datagrundlaget mellem Klarup og VSK Gudumholm i samarbejde med Grundvandssamarbejdet og VSK Forventer vedtagelse af indsatsplanen medio 2013

9 Indsatsplanlægning Delindsatsplan for Vester Hassing Vandværks nye kildeplads Indsatsplanen for Aalborg Sydvest Sikring af datagrundlaget Opfølgning på indsatsplanen for OSD 17 Hals Skindbjerg Vandværk har indgået en aftale om grundvandsbeskyttelse

10 Øvrigt 25 m beskyttelseszone Vandet/Vand-i-hverdagen/Grundvand/ Grundvand_beskyttelse/Drikkevandsboringer/

11 Orientering om vandforsyningsplanen Louise Appel Bjergbæk Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

12 Opfølgning på Vandforsyningsplan Projektområder flere ejendomme samlet med dårlig vandkvalitet Forsyningssikkerhed Åben land tilslutning af ejendomme i det åbne land Grundvandsbeskyttelse

13 Projektområder Projektområder flere ejendomme samlet med dårlig vandkvalitet - I tre projektområder tilsluttes ejendommene til almene vandværker via åben land-projekter - tidsplan i vandforsyningsplanen - Projektområde Lundby i Nibe ligger uden for et forsyningsområde afventer forløb omkring den fremtidige forsyningsstruktur i Nibe-området

14 Projektområder Projektområde Dall tilslutning til Dall Villaby Vandværk - Frivillig tilslutning og påbud Projektområde Skovstrup-Torderup tilslutning til Vand A/S - Igangsættes henover sommeren

15 Forsyningssikkerhed Hals-området - Plan for forsyningssikkerhed præsenteret - Indarbejdes i den kommende vandforsyningsplan Nibe-området - Arbejdsgruppe med deltagelse af vandværker nedsat - Indarbejdes i den kommende vandforsyningsplan Aalborg-området - Samarbejde om sikkerhedssystem (næsten) afsluttet i 2011 Sejlflod-området - Afventer plan for fremtidig forsyningssikkerhed fra to vandværker

16 Vandforsyning i det åbne land Alle ejendomme i kommunen skal have mulighed for tilslutning til almen vandforsyning på åben land-vilkår - Skal indarbejdes i vandværkets takster - Gælder ikke sløjfning af boringer/brønde Vandværkerne har mulighed for at tilslutte sig det eksisterende åben land-samarbejde

17 Grundvandsbeskyttelse Hals-området - Samarbejde om grundvandsbeskyttelse etableret Nibe-området - Afventer arbejdet omkring den fremtidige forsyningsstruktur Aalborg-området - Alle vandværker deltager i Grundvandssamarbejdet Sejlflod-området - VSK har inddraget grundvandsbeskyttelse i samarbejdet - To vandværker, der ikke deltager i VSK, kan tilslutte sig et eksisterende samarbejde

18 Vandforsyningsplan Aalborg Kommune reviderer vandforsyningsplanen hvert 4. år - Arbejdet er igangsat - Ny vandforsyningsplan forventes godkendt ultimo 2013

19 Hovedemner for Vandforsyningsplan Revision af vandforsyningsplan vil bl.a. behandle følgende emner: Kommunale miljø- og servicemål Opdeling af kommunens vandværker i tre kategorier Ressourceopgørelse Administrationsgrundlag i forhold til sagsbehandling Status og opfølgning på Vandforsyningsplan Grundvandsbeskyttelse Eventuel omorganisering af vandplanudvalget

20 Vandværkskategorier Vandværkskategorier: - Land (BNBO, kildepladszone og indvindingsopland) - Spredt by (Evt. BNBO, kildepladszone og indvindingsopland) - Tæt by (kildepladszone) Kategorisering er begrundet i mulighederne for at gennemføre grundvandsbeskyttelse Det handler IKKE om at lukke vandværker

21 Eventuel omorganisering af Vandplanudvalg Behov for revision af Vandplanudvalget samt fællesregulativet (Regulativ for udførelse af vandforsynings-projekter af fælles interesse for de almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune) Vandplanudvalget blev etableret for at bistå gennemførelse af vandforsyningsplanen fra 1984 samt grundvandsbeskyttelse i den tidligere Aalborg Kommune Vandplanudvalget repræsenterer i dag hele Aalborg Kommune

22 Tidsplan for Vandforsyningsplan Orientering om udarbejdelse af ny vandforsyningsplan: Orienteringsmøde for de almene vandværker 7. juni 2012 samt maj/juni 2013 Kontaktgruppemøder med vandværker i oktober/november 2012 Grundvandsrådet i Oktober 2012 Politisk behandling: 1. udkast til VPU i februar 2013, Forsyningsudvalget i marts 2013 og byrådet i april 2013 Offentlig høring i maj/juni udkast til VPU i august 2013, Forsyningsudvalget i september 2013 og byrådet i oktober 2013

23 Kontorleder Sven Ulrich Bertelsen, DGE Nibe tlf

24 Akut forureningsudslip Der er konstateret en truet forsyningssituation Hvad gør vi? Ring 112 og tilkald beredskabschefen Kontorleder Sven Ulrich Bertelsen, DGE Nibe

25 Akut forureningsudslip Kommunens beredskab styrer den akutte indsats i forhold til opsamling af umiddelbart tilgængelig forurening. Herefter overgår sagen til Kommunens Miljøforvaltning Typiske kilder til akutte forureninger i det åbne land: - Gyllebeholdere, - Tankvogne (traktor og lastbil) - Færdselsuheld - Tankanlæg til brændstof - Transformatorer (indeholder store mængder køleolie) - Gearkassen på en vindmølle indeholder flere hundrede liter olie!

26 Akut forureningsudslip Typiske forureningstyper, der kan true grundvandet: - Gylle - Kunstgødning - Pesticider - Fyrings/dieselolie - Benzin - andre kemiske væsker Stoffer, spildhændelser, vilkår, muligheder og risici er vidt forskellige, hvilket stiller store krav til den, der styrer afværgeindsatsen, MEN DET ER BEDRE AT GØRE NOGET END IKKE AT GØRE NOGET!

27 Den typiske sag. Lastbil kører i vejskilt og flår hul i dieseltanken ca. 200 l dieselolie løber ud i vejrabatten

28 Det der ikke må ske! Tankbil vælter og brænder liter benzin løber ud og.

29 - og er væk på få minutter!!

30 Hurtig afgravning og afværgepumpning, hver time tæller

31 Benzinforurenet grundvand renses i udskiller og ledes videre til nærliggende grøft

32 Tankbil vælter ved motorvejsafkørsel l dieselolie løber ud i jord og vandløb

33 Flydespærre bremser olien i vandløbet

34 Forurenet jord fjernes samme døgn for at undgå spredning

35 Akut forureningsudslip Ved den akutte indsats er datagrundlag og midler knappe. Den første afværgeindsats er ikke altid optimal men skal især begrænse skaden. Hurtig indsats er vigtig men brug tid til vurderinger. Her er erfaring vigtig. Undgå at forværre skaden. Skum = emulgering Vand = forøger spredning/nedsivning Boringer / gravning gennem lerlag kan øge spredning/nedsivning

36 Akutte uheld kan koste dyrt på flere måder!

37 SLUT

38 Transformatorstation brændt ca l køleolie løbet ud

39 Der afgraves ca tons olieforurenet jord

40 Overløb på olielagertank l olie løbet ud

41 Afværgepumpning af oliefase fra grundvandsspejl

42 Oliefasen kan pejles i filterrørene

43 Beredskabsalarm.dk

44 Ide grundlag Ideen med Beredskabsalarm.dk er at skabe en hurtig og let måde at komme i kontakt med alle kunder i et geografisk område - med en personlig besked på deres mobiltelefon i tilfældet af et beredskab eller ved brug til information om drift forstyrrelser osv. Samt gøre det let at administrere samt dokumentere hvad som er gjort og hvornår.

45 Baggrund for konceptet I Danmark er der mobiltelefoner, hvilket er 1,41 mobiltelefon pr. indbygger. (privat, erhverv, taletid, hemmelige numre, udeladte telefonnumre m.m.) Mobil telefonen er et personligt værktøj, der ikke overlades til andre. 2/3 sover med mobiltelefonen tændt og anvendes som vækkeur. Mobiltelefonen kan bruges til meget andet end at ringe til og fra og bruges af alle alders grupper. Vi sender årligt >13 milliarder SMS beskeder

46 Baggrund for konceptet

47 Løsningen består af en dagligt opdateret database på alle mobilnumre i Danmark via samarbejde med pt. 102 teleselskaber i Danmark kvalitets sikre teleoperatørernes data (stavemetode på vejnavne m.v.) tilkobling af kommunekode, vejkode, KVHX-nøgler m.m. samt evt. koordinat samt Udviklet en web applikation, der opsættes med forskellige bruger rettigheder i forhold til geografi, funktioner m.m. en sms gateway der kan udsende op til sms er i timen Veludviklet API til integration andre IT løsninger (FAS, Termis, EnviTrix m.v.)

48 Brugeradgang på internettet

49 Udsendelses metode

50

51

52

53

54

55 Excel udtræk

56 Excel udtræk

57

58 Tilmeld / Afmeld

59 AFMELD til 1919 Det er nu muligt for en forbruger af afmelde sig SMS servicen ved at sende en sms med teksten AFMELD til 1919 Retur svar: Vi bekræfter hermed din afmelding til vores SMS-Service Afsendenavn: SMS-SERVICE Ønsker forbrugere igen at modtage sms beskeder kan denne ophæve sin blokering via formularen på hjemmesiden.

60 Kunde tilbagemelding Eksempel på uopfordret sendt til Greve Vand efter udsendelse af sms besked om ikke planlagt drift forstyrrelse

61 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet 23% 77% Arbejdstid Vagttid

62 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet 24 h driftsvagt og ledningsvagt

63 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet SRO-anlæg - Alarm ved indbrud - Øjeblikkeligt stop for indvindingen

64 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet Adgangskontrol og Indbrudsalarm

65 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet Indbrudssikring af bygninger

66 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet Alternativ forsyningsmulighed (Sikkerhedsforbindelser)

67 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet Indbrud meldes til Politiet

68 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet Analyseberedskab - Prøveudtagning/Analyselab. - (Statens Seruminstitut) - (Beredskabsstyrelsens Kemiske Lab.)

69 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet Beredskabsplan -Telefonlister - Drejebog for information

70 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet PET vurdering af drikkevand som terrormål: Muligt, men ikke sandsynligt

71 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet

72 Aalborg Forsyning, Vand A/S Beredskabet

73 Beredskabsplanlægning Birgitte A. Hollænder Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

74 Hvorfor er beredskab vigtig? Ved en bakteriel forurening er der risiko for sygdomstilfælde? I værste tilfælde dødsfald? De afhjælpende foranstaltninger er simple, men forbrugeren skal have informationen! VANDET ER FORURENET OG SKAL KOGES INDEN BRUG! Hvis forbrugerne ikke informeres er der risiko for, at nogen bliver alvorligt syge.

75 Beredskabets tre hovedpunkter 1) Før hændelsen 2) Under hændelsen 3) Efter hændelsen 1) Forebyg og vær forberedt 2) Håndtering af hændelsen 3) Følg op på hændelsen

76 Forebyg og vær forberedt Før hændelsen Udskiftning af gamle ledninger. Konstatering og udbedring af fejl og mangler på boringer og rentvandstanke. Godt forarbejde - den konkrete hændelse er lettere at håndtere. Kortlæg mulige hændelser Vurder, hvordan der skal handles på de enkelte hændelser Overblik over muligheder for nødforsyning.

77 Forebyg og vær forberedt Før hændelsen Spørg om hjælp det skal fremgå af beredskabsplanen, hvornår og hos hvem vandværkspasseren skal søge hjælp. Hvem er ansvarlig fordeling af opgaver Udarbejd alarmeringsplaner med telefonnumre også uden for arbejdstid. (Hvem skal kontaktes og hvornår)

78 Følsomme forbrugere (overblik) Før hændelsen Kommunen (ring til Aalborg Forsyning, Vand A/S) Informere plejehjem, dagplejere, skoler osv. i det berørte området. Fødevareafdelingen Aalborg og Embedslægen. Andre vandværker Hvis vandværket forsyner andre vandværker, skal de informeres hurtigst muligt. (evt. lukke for forsyning) Andre følsomme kunder Som fx lægehuse.

79 Information til almindelige forbrugere Overblik over vandværkets forbrugere Hvordan skal forbrugerne informeres? Pr. brev Bud eller lignende SMS-service Pressen (ved de større vandværker) Andet? Hvilken information skal forbrugeren have Udarbejd udkast til brev Hvad vandet kan bruges til og hvordan Find inspiration på Danvas hjemmeside Før hændelsen

80 Rollefordeling - information Før hændelsen Kommunen har ansvaret for at kontakte Embedslægen, Fødevareafdelingen samt informere internt i kommunen (børnehaver, plejehjem m.m.) Vandværket har ansvaret for at kontakte følsomme kunder og den almindelige forbruger

81 Kommunes ansvar Før hændelsen Udarbejde kommunal beredskabsplan, herunder beredskabsplanlægning for vandforsyningsområdet Kommunen har ansvaret for at nedsætte en krisestab Ved større vandforureninger - mange berørte

82 Beredskabsplan Før hændelsen Det overblik, der skabes inden hændelsen ender med en samlet beredskabsplan for vandværket. Beredskabsplanen sikrer en hurtig og effektiv organiseringen af beredskabet, når uheldet er ude.

83 Hændelsesforløbet Under hændelsen Organisering af vandværkets beredskabet Identificer årsagen til forureningen Kontakt følsomme forbrugere (herunder kommunen) Information til almindelige forbrugere Udbedring samt genoprettelse af vandforsyning Kommunen skal sikre, at vandværket kan løfte opgaven med information. at vandværket igangsætter de nødvendige handlinger uden unødig forsinkelse.

84 Tidsfaktoren Under hændelsen Tidsfaktoren er vigtigt i en beredskabssituation Afhængig af ledningsnettets størrelse kan der gå nogle dag, før det forurenede vand når de yderste forbrugere. Skaden kan begrænses, hvis der gribes hurtigt ind Benyt ringforbindelserne mellem vandværkerne til nødforsyning eller iværksæt anden nødforsyning.

85 Evaluer beredskabshændelsen Efter hændelsen Aflysning af beredskabshændelsen hos involverede parter Evaluer hændelsen Inddrag de involverede parter Opdater beredskabsplanen

86 Her kan du finde inspiration Danvas hjemmeside Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK Vandforsyningsplan 2012 1 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012 Foto: KE Grafisk design: TMF GRAFISK FORORD 3 Drikkevand er en livsnødvendig ressource og levnedsmiddel,

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3 Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Statens opgaver 4 1.1. Vanddistrikter...4 1.2. Statens Miljøcentre...4 1.3. Vandplan...5 1.4.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune August 2007 Karl Vogt-Nielsen, Pernille Hagedorn-Rasmussen og Inge Larsen CASA Evaluering af håndteringen

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere