Smartphone med Android 4.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartphone med Android 4.0"

Transkript

1 Smartphone med Android 4.0 MEDION LIFE P4001 (MD 98500) Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Om denne brugsanvisning Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning Korrekt anvendelse Begrænset brug Telefoni under kørslen Ekstra omkostninger ved brug af internettet og roaming Sikkerhedsanvisninger Rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedskopiering af data Anvisninger for displayet Anvisninger for litium-ion-batteriet Omgivelsesbetingelser Hvis der opstår fejl Personer, der bruger pacemaker Høreapparatbrugere Nødopkald Gem et telefonnummer til nødstilfælde Pakkens indhold Oversigt over enheden Underside Forside Højre side Venstre side af 70

3 Øverst Bagside Forberedelser til ibrugtagningen SIM-kort Indsætning af SIM-kortet Indsætning af microsd-kortet Indsætning af batteriet Opladning af batteriet Betjening Tænd telefonen Styring af telefonen Når telefonen er tændt Første ibrugtagning Sluk telefonen Skift til standbytilstand Vækning fra standbytilstand Hovedskærmbilledet Status- og underretningsikoner Anvendelse af underretningsområdet Foretag/kontroller indstillinger Favoritliste Brug af telefonen Besvarelse af opkald Afvisning af opkald Afvisning af opkald med SMS Kontakter af 70

4 SMS/MMS Oprettelse af en ny besked Google Mail Oprettelse af forbindelse til internettet Tilføjelse af en ny datanetværkforbindelse Ekstra omkostninger ved brug af internettet og roaming Internettet Roaming Begrænsning af dataoverførslen Ændring af datamængden Aktivering af WLAN Bortskaffelse Overensstemmelseserklæring i henhold til R&TTE Tekniske data af 70

5 Copyright 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugsanvisning er ophavsretsligt beskyttet. Ophavsretten tilhører firmaet MEDION. Google, Android og andre Google-mærker er registrerede varemærker, som tilhører Google Inc. Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. 4 af 70

6 1. Om denne brugsanvisning Læs dette kapitel og hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for din enhed. Opbevar altid denne brugsanvisning i nærheden af din enhed, så du har nem adgang til den. Opbevar brugervejledningen og emballagen på et sikkert sted, så du ved en overdragelse af enheden kan videregive dem til den nye ejer. 5 af 70

7 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Advarsel om fare for middelsvære eller mindre personskader! PAS PÅ! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! 6 af 70

8 BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! ADVARSEL! Advarsel om fare som følge af høj lydstyrke! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres 7 af 70

9 1.2. Korrekt anvendelse Denne enhed er beregnet til privat brug og ikke til industrielle eller kommercielle formål. Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser kan medføre skader på enheden Begrænset brug I følgende situationer skal du altid slukke telefonen: Inden du går om bord på et fly og inden du lægger den i din bagage. Anvendelse af radioenheder i fly er forbudt det kan have farlige indvirkninger på styringen af flyet og kan afbryde radioforbindelsen. På sygehuse, klinikker og andre sundhedsplejeinstitutioner samt på alle steder i umiddelbar nærhed af medicinske apparater. På alle steder, hvor der er eksplosionsfare (f.eks. på tankstationer; i støvede omgivelser, f.eks. hvor der er metalstøv). På steder, hvor det er påbudt at slukke radiostyrede apparater, f.eks. på byggepladser eller på steder, hvor der udføres sprængningsarbejde. Hvis du fører et motorkøretøj og ikke har monteret et egnet håndfrit sæt. 8 af 70

10 1.4. Telefoni under kørslen På grund af den nedsatte koncentration kan der ske uheld (motorkøretøjer, men også cykler). De følgende anvisninger skal følges uden forbehold. Det er en lovovertrædelse at holde en telefon i hånden eller mellem skulderen og kroppen under kørslen for på den måde at tale i telefon, og det samme gælder brug af SMS, eller andre programmer under kørslen. Overtrædelser straffes med bøde og registrering i de centrale trafikregistre. Det er tilladt at anvende håndfri sæt. 9 af 70

11 FORSIGTIG! Et kabelbaseret headsæt er ikke et håndfrit sæt og må ikke anvendes under kørslen. Hvis denne enhed anvendes med hovedtelefoner ved høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. Lad kun uddannede fagfolk foretage monteringen af håndfri sæt. Forkert montering eller vedligeholdelse kan have farlige konsekvenser og kan medføre, at garantierne (herunder køretøjets) bortfalder. Stråling, der kommer ind i køretøjets elektronik, kan medføre alvorlige forstyrrelser og kan udsætte dig og andre for farer. Brug ikke postkassen, mens du kører. Aflyt først dine beskeder, når du har stoppet køretøjet. Hvis du under 10 af 70

12 kørslen modtager et opkald via det håndfri sæt, skal du gøre samtalen så kort som muligt. Koncentrer dig om kørslen. Find et sted at parkere, inden du bruger din telefon. Vær opmærksom på de nationale regler, hvis du bruger din mobiltelefon, mens du kører bil. Hvis du skal telefonere mere regelmæssigt under bilkørslen, bør du få monteret et håndfrit bilsæt. Dette udstyr er designet specifikt til dette formål. Kontroller, at hverken din telefon eller det håndfri bilsæt påvirker de sikkerhedskomponenter, der findes i dit køretøj. For køretøjer med airbag: Vær opmærksom på, at udløsningen af airbags frigør store kræfter. Placer derfor aldrig fast installeret eller bevægeligt telefonudstyr over en airbag eller i det område, som den fyldte airbag bruger. 11 af 70

13 Hvis telefonen eller tilbehøret er placeret forkert, og airbagen aktiveres, kan dette føre til alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG! Hvis du ikke tager hensyn til disse anvisninger, kan dette føre til alvorlige person- og tingsskader. Overtrædelser straffes hårdt! 12 af 70

14 1.5. Ekstra omkostninger ved brug af internettet og roaming Hvis internettet er aktiveret via internettet, kan der opstå betydelige omkostninger svarende til dataforbruget. For at begrænse disse omkostninger anbefales det at købe et abonnement med internetflatrate. BEMÆRK! Ved den første ibrugtagning er brug af roaming deaktiveret! Brug den fremgangsmåde, der er beskrevet i afsnittet Roaming, for at aktivere roamingfunktionen. Inden du bruger enheden, bør du undersøge dine mobiltelefontakster og eventuelt slå datatrafik via mobilnettet fra, indtil du har fået aktiveret en internetflatrate. 13 af 70

15 2. Sikkerhedsanvisninger Lad ikke børn lege uden opsyn i nærheden af elektriske apparater. Børn er ikke altid i stand til at opdage mulige farer. Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved misbrug kan der være kvælningsfare. 14 af 70 FARE! Åbn aldrig enhedens eller lysnetadapterens kabinet! Hvis kabinettet er åbent, er der risiko for livsfarlige elektriske stød. Før ikke genstande ind i enhedens indre gennem sprækker eller åbninger. Dette kan føre til en elektrisk kortslutning, elektrisk stød eller brand, hvilket vil medføre beskadigelse af enheden.

16 Udsæt ikke enheden for dryppende eller sprøjtende vand, og undgå at stille genstande fyldt med vand f.eks. vaser på enheden. Indtrængende væske kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Tilslut kun lysnetadapteren til jordede stikkontakter med AC V~, 50/60 Hz. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet, skal du forhøre sig hos dit el-selskab. Stikkontakten skal være placeret i nærheden af enheden, og den skal være let tilgængelig. Brug kun den medfølgende lysnetadapter sammen med det medfølgende USB-kabel. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte enheden mod beskadigelse som følge af spændingsspidser på lysnettet. 15 af 70

17 Hvis du vil koble enheden fra lysnettet, skal du først fjernet lysnetadapteren fra stikkontakten og derefter fjerne stikket fra enheden. Hvis det gøres i den omvendte rækkefølge, kan lysnetadapteren eller enheden blive beskadiget. Når du fjerner stikket, skal du altid holde i selve stikket. Træk aldrig i ledningen. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Udsæt ikke stikforbindelserne for voldsomme kræfter, f.eks. fra siden. Dette kan føre til skader på og i enheden. Ved tilslutningen af kabler og stik må du ikke bruge magt, og du skal sørge for, at stikkene vender rigtigt. 16 af 70

18 Undgå kortslutninger og kabelbrud ved at undgå at klemme kabler eller bøje dem voldsomt. Hold mindst en meters afstand fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon, DECT-telefoner osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser og tab af data. Enheden må kun forbindes med apparater, som overholder standarden EN60950 Sikkerhed for informationsteknologiske apparater eller standarden EN60065 Sikkerhedskrav audio-, videoog lignende elektroniske apparater. 17 af 70

19 Rengøring og vedligeholdelse Du kan forlænge enhedens levetid ved hjælp af følgende forholdsregler: Fjern altid lysnetstikket og alle forbindelseskabler før rengøring. Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler. Til rengøringen af displayet må du kun bruge egnede rengøringsmidler som f.eks. glasrens eller skærmrens (kan fås i specialforretninger). Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud. Udsæt ikke skærmen for kraftigt sollys eller ultraviolet stråling. Sørg for, at der ikke bliver vanddråber tilbage på enheden. Vand kan forårsage permanente misfarvninger. 18 af 70

20 Gem emballagen, og brug kun denne emballage ved transport af enheden OBS! Enheden indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse eller rengøring Sikkerhedskopiering af data BEMÆRK! Hver gang du har opdateret dine data, bør du tage sikkerhedskopier af dem på eksterne lagringsmedier. Skadeserstatningskrav ved tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes.. 19 af 70

21 Anvisninger for displayet Læg ikke genstande på enheden, og udsæt ikke displayet for kraftigt tryk. Ellers kan displayet gå itu. Rør ikke ved displayet med skarpe genstande for at undgå skader. Der er fare for kvæstelser, hvis displayet går i stykker. Hvis dette skulle ske, skal du pakke de ødelagte dele ind med beskyttelseshandsker og sende dem til korrekt bortskaffelse på et servicecenter. Vask derefter hænderne med sæbe, da det ikke kan udelukkes, at der er lækket kemikalier. Ved længere tids kraftigt sollys kan der forekomme visningsfejl, hvis visningen ikke opdateres. Når der er skiftet visning, forsvinder de igen. 20 af 70

22 Anvisninger for litiumion-batteriet Enheden indeholder et litium-ion-batteri. Ved håndtering af litium-ion-batterier skal du være opmærksom på følgende anvisninger: Oplad batteriet regelmæssigt, og lad det helst helt op. Lad ikke batteriet være i afladet tilstand for længe. Hold batteriet på afstand af varmekilder som f.eks. radiatorer og åben ild som f.eks. stearinlys. Der er eksplosionsfare! Hvis enheden kun kan tændes, når den forsynes med strøm, skal du kontakte service. Brug ikke opladere eller batterier, der på nogen måde er beskadigede. Brug kun batteriet til det intenderede formål i denne telefon. 21 af 70

23 Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge. Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterier bliver slugt, skal du straks søge læge. Før du lægger batterierne i, skal du kontrollere, om kontakterne i apparatet og på batterierne er rene, og rengøre dem om nødvendigt. Byt aldrig om på polerne. Sørg for, at polerne plus (+) og minus (-) er placeret korrekt for at undgå kortslutninger. 22 af 70 FARE! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batteriet.

24 Lad ikke batteriet ligge på varme eller kolde steder, f.eks. i biler om sommeren eller vinteren. Ekstreme temperaturer forringer batteriets opladningsevne. Undgå kortslutninger på batteriet. En kortslutning på kontakterne kan beskadige batteriet eller den genstand, der er forbundet med batteriet. Hvis telefonen ikke skal bruges i længere tid, bør batteriet tages ud Omgivelsesbetingelser Hold telefonen tør. Udsæt den ikke for ekstremt høje eller lave temperaturer. Læg den ikke i nærheden af tændte cigaretter, åben ild eller andre varmekilder. Lad ikke telefonen falde ned, og undgå at udsætte den for slag eller rystelser. En voldsom behandling kan be- 23 af 70

25 skadige de interne kredsløb. Mal ikke på telefon, da farven kan genere det ydre øre, mikrofonen eller bevægelige dele og forhindre normal brug. Behandl telefonen varsomt, og opbevar den på rene og støvfrie steder. Hverken telefonen eller batteriet må under nogen omstændigheder åbnes. Det er forbudt at ændre produktet på nogen måde. Ved en eventuel ændring bortfalder garantien. Ringetonen afspilles via hørekapslen. For at undgå høreskader skal du først besvare opkaldet og derefter holde telefonen op til øret. Brug kun det medfølgende stereoheadsæt med denne telefon for at undgå fare. 24 af 70

26 Hvis der opstår fejl Træk straks strømforsyningsstikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af strømforsyningen, strømledningen eller apparatet. Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere enheden eller strømforsyningen. Ved fejlfunktioner skal du henvende dig til vores servicecenter eller til et andet egnet specialværksted Personer, der bruger pacemaker Når du bruger telefonen, skal du sørge for en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm til den implanterede pacemaker for at undgå eventuelle forstyrrelser. Undgå at bære den tændte telefon i skjortelommen. Hold telefonen op til det modsatte øre i forhold til pacemakeren for at undgå eventuelle påvirkninger. 25 af 70

27 Høreapparatbrugere Hvis du bruger høreapparat, skal du forhøre dig hos din læge eller producenten af høreapparatet om eventuelle påvirkninger fra radiobølger Nødopkald Denne telefon anvender radiosignaler, trådløse og landbaserede net samt funktioner, som brugeren har programmeret. Af denne grund er det ikke sikkert, at der kan oprettes en forbindelse under alle forhold. Derfor bør du aldrig basere kritisk vigtig kommunikation (f.eks. ved medicinske nødstilfælde) udelukkende på denne telefon. Nødopkald kan være umulige på nogle mobilnet eller når der anvendes bestemte netværkstjenester og/ eller telefonfunktioner. Kontakt din lokale netudbyder. 26 af 70

28 2.2. Gem et telefonnummer til nødstilfælde. Hvis du kommer ud for et uheld, bliver kvæstet og har din mobiltelefon på dig, er det vigtigt for redningsfolkene at kunne komme i kontakt med en person, der kender dig. Normalt vil det imidlertid ikke være klart for redningsfolkene, hvilken kontakt i telefonbogen de skal ringe til. Derfor er der fastsat en international forkortelse for nødstilfælde, som gør redningstjenesten i stand til hurtigt at komme i kontakt med en eller flere personer. Til dette formål skal du i telefonbogen gemme en kontakt med navnene ICE eller IN (= In Case of Emergency hhv. I nødstilfælde ). Hvis flere personer skal underrettes, kan du bruge ICE1, ICE2 hhv. IN1, IN2 osv.. 27 af 70

29 3. Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: Smartphone Batteri 4 GB microsdhc-hukommelseskort Lysnetoplader USB-kabel til data og opladning Brugsanvisning og garantidokumenter Stereoheadsæt 28 af 70

30 3.1. Oversigt over enheden Underside Ref. Betegnelse 1 Mikrofon 2 Micro-USB-stik Forside Ref. Betegnelse 3 Højttaler 4 Touch Display 29 af 70

31 Ref. Betegnelse 5 Menutast Tryk på tasten: viser valgmulighederne for den aktuelle visning Starttast Hold tasten nede: Liste med de senest anvendte programmer Tryk på tasten: Tilbage til startsiden Tilbagetast Tryk på tasten: tilbage til den seneste visning 30 af 70

32 Højre side 6 Ref. Betegnelse 6 Tænd/sluk-knap Hold tasten nede: Vælg driftstilstand (Lydløs, Vibrer, Flytilstand, Sluk, Reboot) Tryk på tasten: Slå standbytilstand til/fra 31 af 70

33 Venstre side 7 Ref. Betegnelse 7 Lydstyrketast + Lydstyrketast Øverst 8 Ref. Betegnelse 8 3,5 mm jackstiktilslutning til headsæt 32 af 70

34 Bagside 9 10 Ref. Betegnelse 9 Kamera 10 Batteridæksel med højttaler 33 af 70

35 4. Forberedelser til ibrugtagningen Du skal sætte et SIM-kort i og oplade batteriet, inden du kan bruge telefonen SIM-kort Med SIM-kortet vælger du en netudbyder og denne telefonnet samt en takst. Inden du køber SIM-kortet, bør du derfor undersøge, hvilken takst hos hvilken netudbyder der passer bedst til dine telefonibehov. Sammen med SIM-kortet får du også dit telefonnummer. Desuden kan SIM-kort indeholder yderligere lagringsfunktioner (f.eks. til telefonbogen eller SMS). Opbevar alle SIM-kort utilgængeligt for børn. Behandl SIM-kortet forsigtigt, da kortet og dine kontakter nemt kan blive beskadiget, hvis SIM-kortet bliver ridset eller bøjet. 34 af 70

36 Indsætning af SIM-kortet OBS! Udfør altid denne procedure, mens telefonen er slukket, for at undgå at beskadige enheden eller kortet. Fjern batteridækslet. Sæt SIM-kortet i den tilsvarende slot. Kontakterne vender nedad, og det afskårne hjørne er placeret nederst til højre. 35 af 70

37 Indsætning af microsdkortet OBS! Udfør altid denne procedure, mens telefonen er slukket, for at undgå at beskadige enheden eller kortet. Fjern batterilåget, hvis du ikke allerede har gjort det. Skub kortholderen opad (i kameraets retning), og klap den op. Sæt microsd-kortet i den tilsvarende slot. Kontakterne skal vende nedad. Klap kortholderen ned igen, og skub den nedad igen for at låse microsd-kortholderen fast. 36 af 70

38 Indsætning af batteriet Fjern batterilåget, hvis du ikke allerede har gjort det. Inden du sætter batteriet i, skal du først sætte SIM-kortet og eventuelt microsd-kortet i som beskrevet i de foregående afsnit. Sæt batteriet i batterirummet. Kontakterne på batteriet skal røre ved de tilsvarende kontakter på telefonen. 37 af 70

39 Opladning af batteriet BEMÆRK! For opladningen af batteriet er det uden betydning, om SIM-kortet er sat i. Inden du oplader batteriet, skal du sørge for, at batterilåget er sat korrekt på igen. Sæt Micro-USB-stikket i det tilsvarende tilslutningsstik på telefonen. Sørg for, at stikket vender rigtigt, når du sætter det i tilslutningsstikket. Brug ikke magt. Sæt kablets anden ende i USB-stikket på computeren, eller brug den medfølgende lysnetadapter. Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt, som er placeret i nærheden af enheden og er nem at komme til 38 af 70

40 5. Betjening Tænd telefonen Hold tænd/sluk-knappen trykket ind, indtil displayet tændes. Telefonen tændes, og lynopkaldsskærmbilledet vises. Træk hængelåsikonet til positionen for at låse telefonen op, til for at starte kamerafunktionen, til for at skifte ringetone eller til for at skrive en SMS. Indtast den fire- til ottecifrede PIN-kode, og bekræft med OK. Hvis du taster forkert, skal du trykke på Annuler Styring af telefonen Telefonen styres med fingerspidserne. Brug ikke spidse genstande eller genstande med skarpe kanter. Tryk på Display for at vælge apps eller åbne programmer. Når du holder en finger på et indtastningsfelt, vises de tilgængelige valgmuligheder. Stryg med fingeren over displayet for at flytte skærmbilledet op, ned, til højre eller til venstre. 39 af 70

41 Hvis du holder en app trykket ned i længere tid, kan du trække den hen over displayet og slippe den igen et andet sted eller slette den. Træk samtidig to fingre på displayet, eller dobbelttryk på displayet for at forstørre/formindske et websted Når telefonen er tændt Med din telefon kan du bruge en lang række forskellige programmer fra Google -udvalget. Til dette formål skal du i mange tilfælde bruge en Google -konto. Denne konto giver dig mulighed for at anvende et endnu større udvalg af tjenester som f.eks. Google Mail.. 40 af 70

42 5.1. Første ibrugtagning Første gang du tænder telefonen, skal du foretage følgende indstillinger: Skift sprog efter behov ved at trykke på sprogvalget. Tryk på Start på startskærmbilledet, og følg anvisningerne på skærmen. Indstil klokkeslæt og dato, og tryk på Næste. Du kan nu oprette en Google TM -konto (tryk på Få en konto). Hvis du allerede har en Google TM -konto, skal du blot logge på (tryk på Log ind). Hvis du først senere vil oprette en Google TM -konto eller logge på, skal du trykke på Ikke nu. 41 af 70

43 BEMÆRK! Du kan vise skærmbilledet i stående eller liggende format. Det gør du ved at holde telefonen lodret eller vandret. Hvis du vil oprette en Google -konto eller vil logge på, skal du have forbindelse til internettet. Internetforbindelsen kan oprettes via dit SIM-kort eller via WLAN. Vær opmærksom på, at især internetforbindelser via en mobiltelefoniudbyder kan medføre omkostninger, hvis du ikke har et flatrateabonnement. Indstil Google -stedindstillingerne, og tryk på Næste. 42 af 70

44 Sluk telefonen Hold tænd/sluk-tasten nede, indtil valgmenuen vises med følgende valgmuligheder: Flytilstand (sætter telefonen i flytilstand) Sluk (slukker telefonen helt). Reboot (genstarter telefonen). Lydløs (sætter telefonen i lydløs tilstand) Vibrer (sætter telefonen i vibrationstilstand) Fra (aktiverer alle telefonens akustiske signaler) 43 af 70

45 Skift til standbytilstand I standbytilstand sættes enheden i en tilstand med lavere strømforbrug og slukket display for at spare på batteriet. Telefonen skifter desuden automatisk til standbytilstand, når displayet slukkes efter et bestemt tidsrum. Dette tidsrum kan du indstille under Indstillinger Enhed Skærm Dvale. Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte til standbytilstand Vækning fra standbytilstand Dette er standardindstillingen og kan ændres i menuen.. Tryk på tænd/sluk-tasten for at aktivere displayet igen. Træk ikonet i en retning, indtil genvejen vises. 44 af 70

46 5.2. Hovedskærmbilledet Du bestemmer, hvad der skal vises på din startside. Vælg din egen baggrund, tilføj lynkommandoer for widgets eller programmer, som du har brug for, eller fjern dem, hvis du ønsker det (Illustrationen er omtrentlig) 45 af 70

47 1 Status og underretning 2 Google-indtastningsvindue 3 Installerede apps 4 Telefonfunktion 5 Kontaktliste 6 Hovedmenu 7 SMS/MMS-menu 8 Webbrowser 9 Lynindstillinger 10 Stemmestyring 11 Netværks-/batteri-/datoindikator 46 af 70

48 Status- og underretningsikoner Din telefon holder dig løbende opdateret om status ved hjælp af enkle ikoner. Nedenfor finder du ikonernes betydning G GPRS i Intet signal brug E EDGE i brug Signalstyrke 3G 3G i brug Dataforbindelse aktiv USB-forbindelse GPS aktiv Meget svagt Opkald optages batteri Batteriet er Alarm indstillet næsten tomt Svagt batteri Forbindelse til WLAN-netværk Batteriet er Bluetooth til fuldt opladet Batteriet oplades Højttaler til Synkronisering Problem med levering af en SMS/MMS 47 af 70

49 Vibrationstilstand Flytilstand Lydløs Ny SMS/ MMS/Voic Ny Google Mail-besked Mistet opkald Der oprettes forbindelse Opkald i venteposition Ny Instant Message Kommende begivenhed Alle akustiske signaler er aktiveret Musikafspilning/ afspilning via tilsluttede hovedtelefoner Der hentes data Der er fundet et nyt WiFi-netværk USB-tethering er aktiveret Mobilt WLANhotspot aktiveret 48 af 70

50 Anvendelse af underretningsområdet Stryg med fingeren ovenfra og ned over statuslinjen for at åbne underretningsområdet, hvor dine kalenderbegivenheder, nye beskeder og aktuelle indstillinger som f.eks. viderestilling af opkald eller opkaldsstatus vises. Desuden kan du herfra åbne beskeder, påmindelser osv. 49 af 70

51 5.3. Foretag/kontroller indstillinger Hvis du vil ændre dine telefonindstillinger eller vi have dem vist, skal du trykke på menutasten og trykke på Indstillinger Menu Trådløst og Netværg Indstillinger for opkald Angivelse af telefonnumre, voic , kortvalg, opkaldsspærring, viderestilling af opkald, banke på, opkalds-id og indstillinger for internetopkald Angivelse af telefonnumre, voic , kortvalg, opkaldsspærring, viderestilling af opkald, banke på, opkalds-id og indstillinger for internetopkald Opkaldsindstillinger Beskrivelse 50 af 70

52 Enhed Menu Wi-Fi Bluetooth Dataforbrug Mere... Lyd Beskrivelse Konfiguration og håndtering af din WLAN-forbindelse. Konfiguration og håndtering af dine Bluetooth -forbindelser. Deling af mobile dataforbindelser og virtuelle private netværk. Konfiguration af dataforbrugsindstillingen, f.eks. grænsen for mobildata og dataforbrugscyklus. Indstilling af flytilstands, VPN, tehtering og mobilt hotspot, Wi-Fi Direct og mobilnetværk. Valg af toneindstillinger, f.eks. ringetoner og underretninger 51 af 70

53 Personlig Menu Skærm Sensor settings Indstilling af sensorindstillinger, f.eks. automatisk rotation af displayet. Lagerplads Batteri Apps Konti og synkronisering Beskrivelse Valg af displayindstillinger, f.eks. lysstyrken. Visning af det tilgængelige lager på hukommelseskortet og i det interne telefonlager. Oplysninger om forbrug og opladningstilstand for batteriet. Håndtering af programmer (apps) og installation af nye programmer. Håndtering af dine konti og konfiguration af synkroniseringsindstillingerne. 52 af 70

54 Menu Placeringstjenester Sikkerhed Sprog og input Beskrivelse Vælg de kilder, der skal bruges ved stedsbestemmelsen. Oprettelse af dit oplåsningsmønster, angivelse af SIM-spærringen eller lagringshåndtering af logonoplysningerne for din telefon. Valg af operativsystemsproget og område samt tekstindtastningsindstillingerne. Konfiguration af stemmestyring og tekst-til-tale-indstillingerne. 53 af 70

55 Menu Gendannelse af fabriksdata Beskrivelse Konfiguration af databeskyttelsesindstillingerne, f.eks. sikkerhedskopiering og gendannelse samt personrelaterede data. 54 af 70

56 System Menu Data og tid Indstilling af dato, klokkeslæt, tidszone og dato-/klokkeslætformat. Tilgængelighed Indstillinger for udviklere Auto power on/off Beskrivelse Hjælp til betjeningen. Udviklerfunktioner, f.eks. USB-debugging. Indstilling af automatisk tænd/sluk for telefonen. Om telefonen Visning af telefonoplysninger, telefontilstand, juridiske oplysninger og systemopdatering. 55 af 70

57 Favoritliste Start opkald 2 Kontakter Adgang til alle kontakter på din telefon 3 Åbn hovedmenuen 4 SMS/MMS-beskeder 5 Åbn internetbrowseren Brug af telefonen Tryk på telefonikonet på startsiden. Indtast et telefonnummer. Tryk på for at starte opringningen. Det er også muligt at foretage et opkald fra kontaktlisten, opkaldslisten eller en tekstbesked. 56 af 70

58 Besvarelse af opkald Træk telefonrørikonet til det grønne telefonrørikon Afvisning af opkald Træk telefonrørikonet til det røde telefonrørikon Afvisning af opkald med SMS Træk telefonrørikonet til SMS/MMS-ikonet Kontakter Du kan gemme kontakter i telefonlageret eller på dit SIM-kort. I telefonlageret kan der gemmes flere oplysninger om en kontakt end på SIM-kortet. For eksempel adresser, billeder, kaldenavne, websteder og meget mere. Åbn dine kontakter ved at trykke på (Kontakter).. Kontaktskærmbilledet indeholder følgende faner: Kontaktpersoner, Foretrukne og Gruppens.. 57 af 70

59 SMS/MMS Under SMS/MMS har du adgang til dine SMS- og MMS-beskeder. Du kan modtage og sende SMS- og MMS-beskeder. Når du får en ny besked, kan du åbne den via underretningsområdet eller via beskedskærmbilledet. Tryk på den nye besked for at læse den Oprettelse af en ny besked Tryk på (SMS/MMS). Tryk på ikonet for Ny besked. Indtast modtagerens navn eller nummer. Under indtastningen vises matchende kontakter. Tryk på en af de kontakter, der foreslås, for at tilføje kontakten som modtager. Tryk på Indtast tekst, og indtast derefter beskeden. Tryk på Send for at sende tekstbeskeden. Hvis du vil tilføje en vedhæftning til en tekstbesked, skal du trykke på papirclipsen og vælge vedhæftningen. 58 af 70

60 SMS en konverteres så automatisk til en MMS-besked Google Mail Google Mail TM er en webbaseret -tjeneste, som konfigureres, når du logger på din Google TM -konto. Alt afhængigt af dine synkroniseringsindstillinger kan Google Mail TM på din telefon automatisk synkroniseres med din Google Mail TM -konto på internettet. Tryk på menutasten på hovedskærmbilledet. Tryk på Google Mail. Tryk på Skriv. Indtast modtagerens -adresse i feltet Til. Hvis du vil sende en til flere personer, skal du adskille -adresserne med kommaer. Du kan tilføje flere modtagere. Angiv emnet, og skriv teksten. Tryk på menutasten, og tryk på Send. 59 af 70

61 5.4. Oprettelse af forbindelse til internettet Du kan anvende standardforbindelsesindstillingerne for at få adgang til internettet via dit mobilnetværk, eller du kan bruge et WLAN. For at du kan få adgang til internettet via mobilnetværket, skal denne tjeneste være aktiveret i dit abonnement. BEMÆRK! Læs kapitlet Internettet omhyggeligt for at undgå unødigt store mobiltelefonregninger. Kontakt også din mobiltelefoniudbyder, hvis indstillingerne for adgang til udbyderens mobile datanetværk ikke er konfigureret på forhånd på din telefon. Hvis du ændrer indstillinger uden at forhøre dig hos din netudbyder, kan det ske, at din telefon ikke vil fungere mere. 60 af 70

62 Tilføjelse af en ny datanetværkforbindelse Din telefon er forudindstillet til internetadgang via de fleste europæiske netudbydere. Hvis du alligevel skal tilføje en ny datanetværksforbindelse, skal du først skaffe de følgende oplysninger fra din netudbyder. Inden du begynder, skal du først skaffe følgende oplysninger fra din netudbyder: Adgangspunktets navn (APN) Eventuelt brugernavnet og adgangskoden Serverens IP-adresse og portnummeret, hvis netværket anvender en proxyserver. Tryk på menutasten på hovedskærmbilledet. Tryk på Indstillinger Mere... Mobilnetværk Navn på adgangspunkt. Tryk på menutasten, og tryk på Ny APN. Tryk på Navn for at angive adgangspunktets navn (kan vælges efter ønske). Tryk på APN for at angive det APN, som du vil tilføje. Tryk på Proxy og Port for at angive serverens IP-adresse og porten, hvis netværket anvender en proxyserver. 61 af 70

63 Tryk på Brugernavn og Adgangskode, og foretag de nødvendige angivelser. (Hvis der ikke findes et brugernavn eller en adgangskode, skal du lade disse felter være tomme). Tryk på APN-type, hvis der er behov for det. Tryk på menutasten, og tryk på Gem for at afslutte proceduren. BEMÆRK! Hvis du vil indstille APN et til standardindstillingerne, skal du trykke på menutasten og trykke på Nulstil til standard. 62 af 70

64 Ekstra omkostninger ved brug af internettet og roaming Hvis internettet er aktiveret via internettet, kan der opstå betydelige omkostninger svarende til dataforbruget. For at begrænse disse omkostninger anbefales det at købe et abonnement med internetflatrate. Forhør dig om de forskellige muligheder hos din mobiltelefoniudbyder. Forhår dig også om betingelserne for brugen af din telefon i udlandet (roaming), da dette også kan medføre store udgifter. BEMÆRK! Ved den første ibrugtagning er dataroaming (anvendelse af dataoverførsel på et andet mobiltelefonnetværk end din mobiltelefoniudbyders hjemmenetværk, f.eks. i udlandet) deaktiveret! Inden du bruger enheden, bør du undersøge dine mobiltelefontakster og eventuelt slå datatrafik via mobilnettet fra, indtil du har fået aktiveret en internetflatrate. Sådan gør du: 63 af 70

65 Internettet Hvis internettet er aktiveret via mobilnetværket, kan der opstå omkostninger svarende til dataforbruget. Inden du bruger enheden, bør du undersøge dine mobiltelefontakster og eventuelt slå datatrafik via mobilnettet fra, indtil du har fået aktiveret en internetflatrate. Sådan gør du: Tryk på Hovedmenuen. Tryk nu efter hinanden på Indstillinger Mere... Tryk nu på Mobilnetværk. Fjern ved at trykke markeringen fra Data aktiveret. Nu overføres der ikke længere data via mobilnettet. Hvis du på et senere tidspunkt vil aktivere dataoverførslen igen, skal du aktivere markeringen igen på det samme sted. 64 af 70

66 Roaming En abonnement med internetflatrate vil eventuelt kun inkludere ubegrænset brug af internettet i hjemlandet. Hvis du vil undgå omkostninger i forbindelse med brug af internettet i udlandet, skal du gøre følgende: Tryk på Hovedmenuen. Tryk nu efter hinanden på Indstillinger Mere... Tryk nu på Mobilnetværk. Fjern ved at trykke markeringen fra Dataroaming. Nu overføres der ikke data via mobilnettet i udlandet. Hvis du på et senere tidspunkt vil aktivere dataoverførslen igen, skal du aktivere markeringen igen på det samme sted Begrænsning af dataoverførslen Telefonen har en funktion til automatisk begrænsning af mobildata. Hvis den værdi, du har indstillet, overskrides, deaktiveres dataforbindelsen. Tryk på Indstillinger Dataforbrug Angiv mobildatagrænse. Databegrænsningen er nu aktiv. 65 af 70

67 Tryk på Cyklus for dataforbrug Skift cyklus for at indstille tidsrummet for overvågning af dataforbruget. BEMÆRK! Du kan indstille tidsrummet for visningen af det månedlige dataforbrug under Cyclus for dataforbrug. Vælg datoen for nulstilling af forbrugscyklusserne. Tryk på Gem for at gemme datoen Ændring af datamængden Da vores dages mobiltelefonabonnementer tilbyder internet-flatrate med forskellige datamængder, er det en god ide at indstille grænsen for dit mobiltelefonabonnements datamængde i telefonens databegrænsning. Hvis du f.eks. har en månedlig internet-flatrate med en begrænsning på maks. 1 GB, skal du sætte den røde linje (grænse) til 1 GB. Indstil den gule linje (advarsel) til en lavere værdi. 66 af 70

68 Tryk på tabellen, og træk den røde linje (grænse) til 1 GB. Træk nu den gule linje (advarsel) til en lavere værdi. Tryk på knappen Tilbage for at gemme indtastningerne Aktivering af WLAN Med dit WLAN har du adgang til internettet på flere meters afstand. Tryk på menutasten på hovedskærmbilledet. Tryk på Indstillinger Wi-Fi. Marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at aktivere denne funktion. Tryk på Wi-Fi. Nu vises navnene på alle de Wi-Fi-netværk, der er synlige på din telefon, samt deres sikkerhedsindstillinger (åbent eller sikkert). Tryk på et netværk, som der skal oprettes forbindelse til. Tryk på Scannen for at opdatere listen med synlige netværk i nærheden. BEMÆRK! Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et beskyttet netværk, skal du bruge adgangskoden for at få adgang. 67 af 70

69 6. Bortskaffelse Enheden Når enheden er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse. Batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier. Emballage Enheden er pakket ind i emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug. 68 af 70

70 7. Overensstemmelseserklæring i henhold til R&TTE Med denne enhed følger følgende radioudstyr: Trådløst LAN Bluetooth På grund af den indbyggede WLAN-løsning er det i Frankrig kun tilladt at anvende WLAN indendørs. I alle andre EU-lande gælder der på nuværende tidspunkt ingen begrænsninger. Ved anvendelse i andre lande bør du skaffe oplysninger om de gældende love og regler på stedet. MEDION AG erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF. Denne enhed opfylder de grundlæggende krav og relevante bestemmelser i EU-direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan findes på af 70

71 8. Tekniske data Mål ca. 124 x 66 x 13 mm Vægt ca. 125 g (med batteri) Bånd GSM 900/1800 MHz UMTS 2100 Mhz WLAN IEEE b/g/n (2.4 GHz) Bluetooth V2.1+EDR Displaystørrelse 10,16 cm/4 Touchscreen Opløsning 480 x 800 Kamera Sensortype CMOS Optagelsesopløsning for stillbilleder 2 millioner pixel med autofokus Lagerkapacitet microsd-plads,, maks. 32 GB USB-indgang USB 2.0, Micro-USB Strømforsyning KSAS3R VEU (Ktec) Batteri Li-Ion, mah LI37130E Temperaturer I drift +5 C C Ikke i drift 0 C C Relativ luftfugtighed (ikkekondenserende) C 70 af 70

72 09/25/13

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere