Smartphone med Android 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartphone med Android 4.0"

Transkript

1 Smartphone med Android 4.0 MEDION LIFE P4001 (MD 98500) Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Om denne brugsanvisning Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning Korrekt anvendelse Begrænset brug Telefoni under kørslen Ekstra omkostninger ved brug af internettet og roaming Sikkerhedsanvisninger Rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedskopiering af data Anvisninger for displayet Anvisninger for litium-ion-batteriet Omgivelsesbetingelser Hvis der opstår fejl Personer, der bruger pacemaker Høreapparatbrugere Nødopkald Gem et telefonnummer til nødstilfælde Pakkens indhold Oversigt over enheden Underside Forside Højre side Venstre side af 70

3 Øverst Bagside Forberedelser til ibrugtagningen SIM-kort Indsætning af SIM-kortet Indsætning af microsd-kortet Indsætning af batteriet Opladning af batteriet Betjening Tænd telefonen Styring af telefonen Når telefonen er tændt Første ibrugtagning Sluk telefonen Skift til standbytilstand Vækning fra standbytilstand Hovedskærmbilledet Status- og underretningsikoner Anvendelse af underretningsområdet Foretag/kontroller indstillinger Favoritliste Brug af telefonen Besvarelse af opkald Afvisning af opkald Afvisning af opkald med SMS Kontakter af 70

4 SMS/MMS Oprettelse af en ny besked Google Mail Oprettelse af forbindelse til internettet Tilføjelse af en ny datanetværkforbindelse Ekstra omkostninger ved brug af internettet og roaming Internettet Roaming Begrænsning af dataoverførslen Ændring af datamængden Aktivering af WLAN Bortskaffelse Overensstemmelseserklæring i henhold til R&TTE Tekniske data af 70

5 Copyright 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugsanvisning er ophavsretsligt beskyttet. Ophavsretten tilhører firmaet MEDION. Google, Android og andre Google-mærker er registrerede varemærker, som tilhører Google Inc. Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. 4 af 70

6 1. Om denne brugsanvisning Læs dette kapitel og hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for din enhed. Opbevar altid denne brugsanvisning i nærheden af din enhed, så du har nem adgang til den. Opbevar brugervejledningen og emballagen på et sikkert sted, så du ved en overdragelse af enheden kan videregive dem til den nye ejer. 5 af 70

7 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Advarsel om fare for middelsvære eller mindre personskader! PAS PÅ! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! 6 af 70

8 BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! ADVARSEL! Advarsel om fare som følge af høj lydstyrke! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres 7 af 70

9 1.2. Korrekt anvendelse Denne enhed er beregnet til privat brug og ikke til industrielle eller kommercielle formål. Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser kan medføre skader på enheden Begrænset brug I følgende situationer skal du altid slukke telefonen: Inden du går om bord på et fly og inden du lægger den i din bagage. Anvendelse af radioenheder i fly er forbudt det kan have farlige indvirkninger på styringen af flyet og kan afbryde radioforbindelsen. På sygehuse, klinikker og andre sundhedsplejeinstitutioner samt på alle steder i umiddelbar nærhed af medicinske apparater. På alle steder, hvor der er eksplosionsfare (f.eks. på tankstationer; i støvede omgivelser, f.eks. hvor der er metalstøv). På steder, hvor det er påbudt at slukke radiostyrede apparater, f.eks. på byggepladser eller på steder, hvor der udføres sprængningsarbejde. Hvis du fører et motorkøretøj og ikke har monteret et egnet håndfrit sæt. 8 af 70

10 1.4. Telefoni under kørslen På grund af den nedsatte koncentration kan der ske uheld (motorkøretøjer, men også cykler). De følgende anvisninger skal følges uden forbehold. Det er en lovovertrædelse at holde en telefon i hånden eller mellem skulderen og kroppen under kørslen for på den måde at tale i telefon, og det samme gælder brug af SMS, eller andre programmer under kørslen. Overtrædelser straffes med bøde og registrering i de centrale trafikregistre. Det er tilladt at anvende håndfri sæt. 9 af 70

11 FORSIGTIG! Et kabelbaseret headsæt er ikke et håndfrit sæt og må ikke anvendes under kørslen. Hvis denne enhed anvendes med hovedtelefoner ved høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. Lad kun uddannede fagfolk foretage monteringen af håndfri sæt. Forkert montering eller vedligeholdelse kan have farlige konsekvenser og kan medføre, at garantierne (herunder køretøjets) bortfalder. Stråling, der kommer ind i køretøjets elektronik, kan medføre alvorlige forstyrrelser og kan udsætte dig og andre for farer. Brug ikke postkassen, mens du kører. Aflyt først dine beskeder, når du har stoppet køretøjet. Hvis du under 10 af 70

12 kørslen modtager et opkald via det håndfri sæt, skal du gøre samtalen så kort som muligt. Koncentrer dig om kørslen. Find et sted at parkere, inden du bruger din telefon. Vær opmærksom på de nationale regler, hvis du bruger din mobiltelefon, mens du kører bil. Hvis du skal telefonere mere regelmæssigt under bilkørslen, bør du få monteret et håndfrit bilsæt. Dette udstyr er designet specifikt til dette formål. Kontroller, at hverken din telefon eller det håndfri bilsæt påvirker de sikkerhedskomponenter, der findes i dit køretøj. For køretøjer med airbag: Vær opmærksom på, at udløsningen af airbags frigør store kræfter. Placer derfor aldrig fast installeret eller bevægeligt telefonudstyr over en airbag eller i det område, som den fyldte airbag bruger. 11 af 70

13 Hvis telefonen eller tilbehøret er placeret forkert, og airbagen aktiveres, kan dette føre til alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG! Hvis du ikke tager hensyn til disse anvisninger, kan dette føre til alvorlige person- og tingsskader. Overtrædelser straffes hårdt! 12 af 70

14 1.5. Ekstra omkostninger ved brug af internettet og roaming Hvis internettet er aktiveret via internettet, kan der opstå betydelige omkostninger svarende til dataforbruget. For at begrænse disse omkostninger anbefales det at købe et abonnement med internetflatrate. BEMÆRK! Ved den første ibrugtagning er brug af roaming deaktiveret! Brug den fremgangsmåde, der er beskrevet i afsnittet Roaming, for at aktivere roamingfunktionen. Inden du bruger enheden, bør du undersøge dine mobiltelefontakster og eventuelt slå datatrafik via mobilnettet fra, indtil du har fået aktiveret en internetflatrate. 13 af 70

15 2. Sikkerhedsanvisninger Lad ikke børn lege uden opsyn i nærheden af elektriske apparater. Børn er ikke altid i stand til at opdage mulige farer. Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved misbrug kan der være kvælningsfare. 14 af 70 FARE! Åbn aldrig enhedens eller lysnetadapterens kabinet! Hvis kabinettet er åbent, er der risiko for livsfarlige elektriske stød. Før ikke genstande ind i enhedens indre gennem sprækker eller åbninger. Dette kan føre til en elektrisk kortslutning, elektrisk stød eller brand, hvilket vil medføre beskadigelse af enheden.

16 Udsæt ikke enheden for dryppende eller sprøjtende vand, og undgå at stille genstande fyldt med vand f.eks. vaser på enheden. Indtrængende væske kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Tilslut kun lysnetadapteren til jordede stikkontakter med AC V~, 50/60 Hz. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet, skal du forhøre sig hos dit el-selskab. Stikkontakten skal være placeret i nærheden af enheden, og den skal være let tilgængelig. Brug kun den medfølgende lysnetadapter sammen med det medfølgende USB-kabel. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte enheden mod beskadigelse som følge af spændingsspidser på lysnettet. 15 af 70

17 Hvis du vil koble enheden fra lysnettet, skal du først fjernet lysnetadapteren fra stikkontakten og derefter fjerne stikket fra enheden. Hvis det gøres i den omvendte rækkefølge, kan lysnetadapteren eller enheden blive beskadiget. Når du fjerner stikket, skal du altid holde i selve stikket. Træk aldrig i ledningen. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Udsæt ikke stikforbindelserne for voldsomme kræfter, f.eks. fra siden. Dette kan føre til skader på og i enheden. Ved tilslutningen af kabler og stik må du ikke bruge magt, og du skal sørge for, at stikkene vender rigtigt. 16 af 70

18 Undgå kortslutninger og kabelbrud ved at undgå at klemme kabler eller bøje dem voldsomt. Hold mindst en meters afstand fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon, DECT-telefoner osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser og tab af data. Enheden må kun forbindes med apparater, som overholder standarden EN60950 Sikkerhed for informationsteknologiske apparater eller standarden EN60065 Sikkerhedskrav audio-, videoog lignende elektroniske apparater. 17 af 70

19 Rengøring og vedligeholdelse Du kan forlænge enhedens levetid ved hjælp af følgende forholdsregler: Fjern altid lysnetstikket og alle forbindelseskabler før rengøring. Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler. Til rengøringen af displayet må du kun bruge egnede rengøringsmidler som f.eks. glasrens eller skærmrens (kan fås i specialforretninger). Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud. Udsæt ikke skærmen for kraftigt sollys eller ultraviolet stråling. Sørg for, at der ikke bliver vanddråber tilbage på enheden. Vand kan forårsage permanente misfarvninger. 18 af 70

20 Gem emballagen, og brug kun denne emballage ved transport af enheden OBS! Enheden indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse eller rengøring Sikkerhedskopiering af data BEMÆRK! Hver gang du har opdateret dine data, bør du tage sikkerhedskopier af dem på eksterne lagringsmedier. Skadeserstatningskrav ved tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes.. 19 af 70

21 Anvisninger for displayet Læg ikke genstande på enheden, og udsæt ikke displayet for kraftigt tryk. Ellers kan displayet gå itu. Rør ikke ved displayet med skarpe genstande for at undgå skader. Der er fare for kvæstelser, hvis displayet går i stykker. Hvis dette skulle ske, skal du pakke de ødelagte dele ind med beskyttelseshandsker og sende dem til korrekt bortskaffelse på et servicecenter. Vask derefter hænderne med sæbe, da det ikke kan udelukkes, at der er lækket kemikalier. Ved længere tids kraftigt sollys kan der forekomme visningsfejl, hvis visningen ikke opdateres. Når der er skiftet visning, forsvinder de igen. 20 af 70

22 Anvisninger for litiumion-batteriet Enheden indeholder et litium-ion-batteri. Ved håndtering af litium-ion-batterier skal du være opmærksom på følgende anvisninger: Oplad batteriet regelmæssigt, og lad det helst helt op. Lad ikke batteriet være i afladet tilstand for længe. Hold batteriet på afstand af varmekilder som f.eks. radiatorer og åben ild som f.eks. stearinlys. Der er eksplosionsfare! Hvis enheden kun kan tændes, når den forsynes med strøm, skal du kontakte service. Brug ikke opladere eller batterier, der på nogen måde er beskadigede. Brug kun batteriet til det intenderede formål i denne telefon. 21 af 70

23 Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge. Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterier bliver slugt, skal du straks søge læge. Før du lægger batterierne i, skal du kontrollere, om kontakterne i apparatet og på batterierne er rene, og rengøre dem om nødvendigt. Byt aldrig om på polerne. Sørg for, at polerne plus (+) og minus (-) er placeret korrekt for at undgå kortslutninger. 22 af 70 FARE! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batteriet.

24 Lad ikke batteriet ligge på varme eller kolde steder, f.eks. i biler om sommeren eller vinteren. Ekstreme temperaturer forringer batteriets opladningsevne. Undgå kortslutninger på batteriet. En kortslutning på kontakterne kan beskadige batteriet eller den genstand, der er forbundet med batteriet. Hvis telefonen ikke skal bruges i længere tid, bør batteriet tages ud Omgivelsesbetingelser Hold telefonen tør. Udsæt den ikke for ekstremt høje eller lave temperaturer. Læg den ikke i nærheden af tændte cigaretter, åben ild eller andre varmekilder. Lad ikke telefonen falde ned, og undgå at udsætte den for slag eller rystelser. En voldsom behandling kan be- 23 af 70

25 skadige de interne kredsløb. Mal ikke på telefon, da farven kan genere det ydre øre, mikrofonen eller bevægelige dele og forhindre normal brug. Behandl telefonen varsomt, og opbevar den på rene og støvfrie steder. Hverken telefonen eller batteriet må under nogen omstændigheder åbnes. Det er forbudt at ændre produktet på nogen måde. Ved en eventuel ændring bortfalder garantien. Ringetonen afspilles via hørekapslen. For at undgå høreskader skal du først besvare opkaldet og derefter holde telefonen op til øret. Brug kun det medfølgende stereoheadsæt med denne telefon for at undgå fare. 24 af 70

26 Hvis der opstår fejl Træk straks strømforsyningsstikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af strømforsyningen, strømledningen eller apparatet. Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere enheden eller strømforsyningen. Ved fejlfunktioner skal du henvende dig til vores servicecenter eller til et andet egnet specialværksted Personer, der bruger pacemaker Når du bruger telefonen, skal du sørge for en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm til den implanterede pacemaker for at undgå eventuelle forstyrrelser. Undgå at bære den tændte telefon i skjortelommen. Hold telefonen op til det modsatte øre i forhold til pacemakeren for at undgå eventuelle påvirkninger. 25 af 70

27 Høreapparatbrugere Hvis du bruger høreapparat, skal du forhøre dig hos din læge eller producenten af høreapparatet om eventuelle påvirkninger fra radiobølger Nødopkald Denne telefon anvender radiosignaler, trådløse og landbaserede net samt funktioner, som brugeren har programmeret. Af denne grund er det ikke sikkert, at der kan oprettes en forbindelse under alle forhold. Derfor bør du aldrig basere kritisk vigtig kommunikation (f.eks. ved medicinske nødstilfælde) udelukkende på denne telefon. Nødopkald kan være umulige på nogle mobilnet eller når der anvendes bestemte netværkstjenester og/ eller telefonfunktioner. Kontakt din lokale netudbyder. 26 af 70

28 2.2. Gem et telefonnummer til nødstilfælde. Hvis du kommer ud for et uheld, bliver kvæstet og har din mobiltelefon på dig, er det vigtigt for redningsfolkene at kunne komme i kontakt med en person, der kender dig. Normalt vil det imidlertid ikke være klart for redningsfolkene, hvilken kontakt i telefonbogen de skal ringe til. Derfor er der fastsat en international forkortelse for nødstilfælde, som gør redningstjenesten i stand til hurtigt at komme i kontakt med en eller flere personer. Til dette formål skal du i telefonbogen gemme en kontakt med navnene ICE eller IN (= In Case of Emergency hhv. I nødstilfælde ). Hvis flere personer skal underrettes, kan du bruge ICE1, ICE2 hhv. IN1, IN2 osv.. 27 af 70

29 3. Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: Smartphone Batteri 4 GB microsdhc-hukommelseskort Lysnetoplader USB-kabel til data og opladning Brugsanvisning og garantidokumenter Stereoheadsæt 28 af 70

30 3.1. Oversigt over enheden Underside Ref. Betegnelse 1 Mikrofon 2 Micro-USB-stik Forside Ref. Betegnelse 3 Højttaler 4 Touch Display 29 af 70

31 Ref. Betegnelse 5 Menutast Tryk på tasten: viser valgmulighederne for den aktuelle visning Starttast Hold tasten nede: Liste med de senest anvendte programmer Tryk på tasten: Tilbage til startsiden Tilbagetast Tryk på tasten: tilbage til den seneste visning 30 af 70

32 Højre side 6 Ref. Betegnelse 6 Tænd/sluk-knap Hold tasten nede: Vælg driftstilstand (Lydløs, Vibrer, Flytilstand, Sluk, Reboot) Tryk på tasten: Slå standbytilstand til/fra 31 af 70

33 Venstre side 7 Ref. Betegnelse 7 Lydstyrketast + Lydstyrketast Øverst 8 Ref. Betegnelse 8 3,5 mm jackstiktilslutning til headsæt 32 af 70

34 Bagside 9 10 Ref. Betegnelse 9 Kamera 10 Batteridæksel med højttaler 33 af 70

35 4. Forberedelser til ibrugtagningen Du skal sætte et SIM-kort i og oplade batteriet, inden du kan bruge telefonen SIM-kort Med SIM-kortet vælger du en netudbyder og denne telefonnet samt en takst. Inden du køber SIM-kortet, bør du derfor undersøge, hvilken takst hos hvilken netudbyder der passer bedst til dine telefonibehov. Sammen med SIM-kortet får du også dit telefonnummer. Desuden kan SIM-kort indeholder yderligere lagringsfunktioner (f.eks. til telefonbogen eller SMS). Opbevar alle SIM-kort utilgængeligt for børn. Behandl SIM-kortet forsigtigt, da kortet og dine kontakter nemt kan blive beskadiget, hvis SIM-kortet bliver ridset eller bøjet. 34 af 70

36 Indsætning af SIM-kortet OBS! Udfør altid denne procedure, mens telefonen er slukket, for at undgå at beskadige enheden eller kortet. Fjern batteridækslet. Sæt SIM-kortet i den tilsvarende slot. Kontakterne vender nedad, og det afskårne hjørne er placeret nederst til højre. 35 af 70

37 Indsætning af microsdkortet OBS! Udfør altid denne procedure, mens telefonen er slukket, for at undgå at beskadige enheden eller kortet. Fjern batterilåget, hvis du ikke allerede har gjort det. Skub kortholderen opad (i kameraets retning), og klap den op. Sæt microsd-kortet i den tilsvarende slot. Kontakterne skal vende nedad. Klap kortholderen ned igen, og skub den nedad igen for at låse microsd-kortholderen fast. 36 af 70

38 Indsætning af batteriet Fjern batterilåget, hvis du ikke allerede har gjort det. Inden du sætter batteriet i, skal du først sætte SIM-kortet og eventuelt microsd-kortet i som beskrevet i de foregående afsnit. Sæt batteriet i batterirummet. Kontakterne på batteriet skal røre ved de tilsvarende kontakter på telefonen. 37 af 70

39 Opladning af batteriet BEMÆRK! For opladningen af batteriet er det uden betydning, om SIM-kortet er sat i. Inden du oplader batteriet, skal du sørge for, at batterilåget er sat korrekt på igen. Sæt Micro-USB-stikket i det tilsvarende tilslutningsstik på telefonen. Sørg for, at stikket vender rigtigt, når du sætter det i tilslutningsstikket. Brug ikke magt. Sæt kablets anden ende i USB-stikket på computeren, eller brug den medfølgende lysnetadapter. Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt, som er placeret i nærheden af enheden og er nem at komme til 38 af 70

40 5. Betjening Tænd telefonen Hold tænd/sluk-knappen trykket ind, indtil displayet tændes. Telefonen tændes, og lynopkaldsskærmbilledet vises. Træk hængelåsikonet til positionen for at låse telefonen op, til for at starte kamerafunktionen, til for at skifte ringetone eller til for at skrive en SMS. Indtast den fire- til ottecifrede PIN-kode, og bekræft med OK. Hvis du taster forkert, skal du trykke på Annuler Styring af telefonen Telefonen styres med fingerspidserne. Brug ikke spidse genstande eller genstande med skarpe kanter. Tryk på Display for at vælge apps eller åbne programmer. Når du holder en finger på et indtastningsfelt, vises de tilgængelige valgmuligheder. Stryg med fingeren over displayet for at flytte skærmbilledet op, ned, til højre eller til venstre. 39 af 70

41 Hvis du holder en app trykket ned i længere tid, kan du trække den hen over displayet og slippe den igen et andet sted eller slette den. Træk samtidig to fingre på displayet, eller dobbelttryk på displayet for at forstørre/formindske et websted Når telefonen er tændt Med din telefon kan du bruge en lang række forskellige programmer fra Google -udvalget. Til dette formål skal du i mange tilfælde bruge en Google -konto. Denne konto giver dig mulighed for at anvende et endnu større udvalg af tjenester som f.eks. Google Mail.. 40 af 70

42 5.1. Første ibrugtagning Første gang du tænder telefonen, skal du foretage følgende indstillinger: Skift sprog efter behov ved at trykke på sprogvalget. Tryk på Start på startskærmbilledet, og følg anvisningerne på skærmen. Indstil klokkeslæt og dato, og tryk på Næste. Du kan nu oprette en Google TM -konto (tryk på Få en konto). Hvis du allerede har en Google TM -konto, skal du blot logge på (tryk på Log ind). Hvis du først senere vil oprette en Google TM -konto eller logge på, skal du trykke på Ikke nu. 41 af 70

43 BEMÆRK! Du kan vise skærmbilledet i stående eller liggende format. Det gør du ved at holde telefonen lodret eller vandret. Hvis du vil oprette en Google -konto eller vil logge på, skal du have forbindelse til internettet. Internetforbindelsen kan oprettes via dit SIM-kort eller via WLAN. Vær opmærksom på, at især internetforbindelser via en mobiltelefoniudbyder kan medføre omkostninger, hvis du ikke har et flatrateabonnement. Indstil Google -stedindstillingerne, og tryk på Næste. 42 af 70

44 Sluk telefonen Hold tænd/sluk-tasten nede, indtil valgmenuen vises med følgende valgmuligheder: Flytilstand (sætter telefonen i flytilstand) Sluk (slukker telefonen helt). Reboot (genstarter telefonen). Lydløs (sætter telefonen i lydløs tilstand) Vibrer (sætter telefonen i vibrationstilstand) Fra (aktiverer alle telefonens akustiske signaler) 43 af 70

45 Skift til standbytilstand I standbytilstand sættes enheden i en tilstand med lavere strømforbrug og slukket display for at spare på batteriet. Telefonen skifter desuden automatisk til standbytilstand, når displayet slukkes efter et bestemt tidsrum. Dette tidsrum kan du indstille under Indstillinger Enhed Skærm Dvale. Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte til standbytilstand Vækning fra standbytilstand Dette er standardindstillingen og kan ændres i menuen.. Tryk på tænd/sluk-tasten for at aktivere displayet igen. Træk ikonet i en retning, indtil genvejen vises. 44 af 70

46 5.2. Hovedskærmbilledet Du bestemmer, hvad der skal vises på din startside. Vælg din egen baggrund, tilføj lynkommandoer for widgets eller programmer, som du har brug for, eller fjern dem, hvis du ønsker det (Illustrationen er omtrentlig) 45 af 70

47 1 Status og underretning 2 Google-indtastningsvindue 3 Installerede apps 4 Telefonfunktion 5 Kontaktliste 6 Hovedmenu 7 SMS/MMS-menu 8 Webbrowser 9 Lynindstillinger 10 Stemmestyring 11 Netværks-/batteri-/datoindikator 46 af 70

48 Status- og underretningsikoner Din telefon holder dig løbende opdateret om status ved hjælp af enkle ikoner. Nedenfor finder du ikonernes betydning G GPRS i Intet signal brug E EDGE i brug Signalstyrke 3G 3G i brug Dataforbindelse aktiv USB-forbindelse GPS aktiv Meget svagt Opkald optages batteri Batteriet er Alarm indstillet næsten tomt Svagt batteri Forbindelse til WLAN-netværk Batteriet er Bluetooth til fuldt opladet Batteriet oplades Højttaler til Synkronisering Problem med levering af en SMS/MMS 47 af 70

49 Vibrationstilstand Flytilstand Lydløs Ny SMS/ MMS/Voic Ny Google Mail-besked Mistet opkald Der oprettes forbindelse Opkald i venteposition Ny Instant Message Kommende begivenhed Alle akustiske signaler er aktiveret Musikafspilning/ afspilning via tilsluttede hovedtelefoner Der hentes data Der er fundet et nyt WiFi-netværk USB-tethering er aktiveret Mobilt WLANhotspot aktiveret 48 af 70

50 Anvendelse af underretningsområdet Stryg med fingeren ovenfra og ned over statuslinjen for at åbne underretningsområdet, hvor dine kalenderbegivenheder, nye beskeder og aktuelle indstillinger som f.eks. viderestilling af opkald eller opkaldsstatus vises. Desuden kan du herfra åbne beskeder, påmindelser osv. 49 af 70

51 5.3. Foretag/kontroller indstillinger Hvis du vil ændre dine telefonindstillinger eller vi have dem vist, skal du trykke på menutasten og trykke på Indstillinger Menu Trådløst og Netværg Indstillinger for opkald Angivelse af telefonnumre, voic , kortvalg, opkaldsspærring, viderestilling af opkald, banke på, opkalds-id og indstillinger for internetopkald Angivelse af telefonnumre, voic , kortvalg, opkaldsspærring, viderestilling af opkald, banke på, opkalds-id og indstillinger for internetopkald Opkaldsindstillinger Beskrivelse 50 af 70

52 Enhed Menu Wi-Fi Bluetooth Dataforbrug Mere... Lyd Beskrivelse Konfiguration og håndtering af din WLAN-forbindelse. Konfiguration og håndtering af dine Bluetooth -forbindelser. Deling af mobile dataforbindelser og virtuelle private netværk. Konfiguration af dataforbrugsindstillingen, f.eks. grænsen for mobildata og dataforbrugscyklus. Indstilling af flytilstands, VPN, tehtering og mobilt hotspot, Wi-Fi Direct og mobilnetværk. Valg af toneindstillinger, f.eks. ringetoner og underretninger 51 af 70

53 Personlig Menu Skærm Sensor settings Indstilling af sensorindstillinger, f.eks. automatisk rotation af displayet. Lagerplads Batteri Apps Konti og synkronisering Beskrivelse Valg af displayindstillinger, f.eks. lysstyrken. Visning af det tilgængelige lager på hukommelseskortet og i det interne telefonlager. Oplysninger om forbrug og opladningstilstand for batteriet. Håndtering af programmer (apps) og installation af nye programmer. Håndtering af dine konti og konfiguration af synkroniseringsindstillingerne. 52 af 70

54 Menu Placeringstjenester Sikkerhed Sprog og input Beskrivelse Vælg de kilder, der skal bruges ved stedsbestemmelsen. Oprettelse af dit oplåsningsmønster, angivelse af SIM-spærringen eller lagringshåndtering af logonoplysningerne for din telefon. Valg af operativsystemsproget og område samt tekstindtastningsindstillingerne. Konfiguration af stemmestyring og tekst-til-tale-indstillingerne. 53 af 70

55 Menu Gendannelse af fabriksdata Beskrivelse Konfiguration af databeskyttelsesindstillingerne, f.eks. sikkerhedskopiering og gendannelse samt personrelaterede data. 54 af 70

56 System Menu Data og tid Indstilling af dato, klokkeslæt, tidszone og dato-/klokkeslætformat. Tilgængelighed Indstillinger for udviklere Auto power on/off Beskrivelse Hjælp til betjeningen. Udviklerfunktioner, f.eks. USB-debugging. Indstilling af automatisk tænd/sluk for telefonen. Om telefonen Visning af telefonoplysninger, telefontilstand, juridiske oplysninger og systemopdatering. 55 af 70

57 Favoritliste Start opkald 2 Kontakter Adgang til alle kontakter på din telefon 3 Åbn hovedmenuen 4 SMS/MMS-beskeder 5 Åbn internetbrowseren Brug af telefonen Tryk på telefonikonet på startsiden. Indtast et telefonnummer. Tryk på for at starte opringningen. Det er også muligt at foretage et opkald fra kontaktlisten, opkaldslisten eller en tekstbesked. 56 af 70

58 Besvarelse af opkald Træk telefonrørikonet til det grønne telefonrørikon Afvisning af opkald Træk telefonrørikonet til det røde telefonrørikon Afvisning af opkald med SMS Træk telefonrørikonet til SMS/MMS-ikonet Kontakter Du kan gemme kontakter i telefonlageret eller på dit SIM-kort. I telefonlageret kan der gemmes flere oplysninger om en kontakt end på SIM-kortet. For eksempel adresser, billeder, kaldenavne, websteder og meget mere. Åbn dine kontakter ved at trykke på (Kontakter).. Kontaktskærmbilledet indeholder følgende faner: Kontaktpersoner, Foretrukne og Gruppens.. 57 af 70

59 SMS/MMS Under SMS/MMS har du adgang til dine SMS- og MMS-beskeder. Du kan modtage og sende SMS- og MMS-beskeder. Når du får en ny besked, kan du åbne den via underretningsområdet eller via beskedskærmbilledet. Tryk på den nye besked for at læse den Oprettelse af en ny besked Tryk på (SMS/MMS). Tryk på ikonet for Ny besked. Indtast modtagerens navn eller nummer. Under indtastningen vises matchende kontakter. Tryk på en af de kontakter, der foreslås, for at tilføje kontakten som modtager. Tryk på Indtast tekst, og indtast derefter beskeden. Tryk på Send for at sende tekstbeskeden. Hvis du vil tilføje en vedhæftning til en tekstbesked, skal du trykke på papirclipsen og vælge vedhæftningen. 58 af 70

60 SMS en konverteres så automatisk til en MMS-besked Google Mail Google Mail TM er en webbaseret -tjeneste, som konfigureres, når du logger på din Google TM -konto. Alt afhængigt af dine synkroniseringsindstillinger kan Google Mail TM på din telefon automatisk synkroniseres med din Google Mail TM -konto på internettet. Tryk på menutasten på hovedskærmbilledet. Tryk på Google Mail. Tryk på Skriv. Indtast modtagerens -adresse i feltet Til. Hvis du vil sende en til flere personer, skal du adskille -adresserne med kommaer. Du kan tilføje flere modtagere. Angiv emnet, og skriv teksten. Tryk på menutasten, og tryk på Send. 59 af 70

61 5.4. Oprettelse af forbindelse til internettet Du kan anvende standardforbindelsesindstillingerne for at få adgang til internettet via dit mobilnetværk, eller du kan bruge et WLAN. For at du kan få adgang til internettet via mobilnetværket, skal denne tjeneste være aktiveret i dit abonnement. BEMÆRK! Læs kapitlet Internettet omhyggeligt for at undgå unødigt store mobiltelefonregninger. Kontakt også din mobiltelefoniudbyder, hvis indstillingerne for adgang til udbyderens mobile datanetværk ikke er konfigureret på forhånd på din telefon. Hvis du ændrer indstillinger uden at forhøre dig hos din netudbyder, kan det ske, at din telefon ikke vil fungere mere. 60 af 70

62 Tilføjelse af en ny datanetværkforbindelse Din telefon er forudindstillet til internetadgang via de fleste europæiske netudbydere. Hvis du alligevel skal tilføje en ny datanetværksforbindelse, skal du først skaffe de følgende oplysninger fra din netudbyder. Inden du begynder, skal du først skaffe følgende oplysninger fra din netudbyder: Adgangspunktets navn (APN) Eventuelt brugernavnet og adgangskoden Serverens IP-adresse og portnummeret, hvis netværket anvender en proxyserver. Tryk på menutasten på hovedskærmbilledet. Tryk på Indstillinger Mere... Mobilnetværk Navn på adgangspunkt. Tryk på menutasten, og tryk på Ny APN. Tryk på Navn for at angive adgangspunktets navn (kan vælges efter ønske). Tryk på APN for at angive det APN, som du vil tilføje. Tryk på Proxy og Port for at angive serverens IP-adresse og porten, hvis netværket anvender en proxyserver. 61 af 70

63 Tryk på Brugernavn og Adgangskode, og foretag de nødvendige angivelser. (Hvis der ikke findes et brugernavn eller en adgangskode, skal du lade disse felter være tomme). Tryk på APN-type, hvis der er behov for det. Tryk på menutasten, og tryk på Gem for at afslutte proceduren. BEMÆRK! Hvis du vil indstille APN et til standardindstillingerne, skal du trykke på menutasten og trykke på Nulstil til standard. 62 af 70

64 Ekstra omkostninger ved brug af internettet og roaming Hvis internettet er aktiveret via internettet, kan der opstå betydelige omkostninger svarende til dataforbruget. For at begrænse disse omkostninger anbefales det at købe et abonnement med internetflatrate. Forhør dig om de forskellige muligheder hos din mobiltelefoniudbyder. Forhår dig også om betingelserne for brugen af din telefon i udlandet (roaming), da dette også kan medføre store udgifter. BEMÆRK! Ved den første ibrugtagning er dataroaming (anvendelse af dataoverførsel på et andet mobiltelefonnetværk end din mobiltelefoniudbyders hjemmenetværk, f.eks. i udlandet) deaktiveret! Inden du bruger enheden, bør du undersøge dine mobiltelefontakster og eventuelt slå datatrafik via mobilnettet fra, indtil du har fået aktiveret en internetflatrate. Sådan gør du: 63 af 70

65 Internettet Hvis internettet er aktiveret via mobilnetværket, kan der opstå omkostninger svarende til dataforbruget. Inden du bruger enheden, bør du undersøge dine mobiltelefontakster og eventuelt slå datatrafik via mobilnettet fra, indtil du har fået aktiveret en internetflatrate. Sådan gør du: Tryk på Hovedmenuen. Tryk nu efter hinanden på Indstillinger Mere... Tryk nu på Mobilnetværk. Fjern ved at trykke markeringen fra Data aktiveret. Nu overføres der ikke længere data via mobilnettet. Hvis du på et senere tidspunkt vil aktivere dataoverførslen igen, skal du aktivere markeringen igen på det samme sted. 64 af 70

66 Roaming En abonnement med internetflatrate vil eventuelt kun inkludere ubegrænset brug af internettet i hjemlandet. Hvis du vil undgå omkostninger i forbindelse med brug af internettet i udlandet, skal du gøre følgende: Tryk på Hovedmenuen. Tryk nu efter hinanden på Indstillinger Mere... Tryk nu på Mobilnetværk. Fjern ved at trykke markeringen fra Dataroaming. Nu overføres der ikke data via mobilnettet i udlandet. Hvis du på et senere tidspunkt vil aktivere dataoverførslen igen, skal du aktivere markeringen igen på det samme sted Begrænsning af dataoverførslen Telefonen har en funktion til automatisk begrænsning af mobildata. Hvis den værdi, du har indstillet, overskrides, deaktiveres dataforbindelsen. Tryk på Indstillinger Dataforbrug Angiv mobildatagrænse. Databegrænsningen er nu aktiv. 65 af 70

67 Tryk på Cyklus for dataforbrug Skift cyklus for at indstille tidsrummet for overvågning af dataforbruget. BEMÆRK! Du kan indstille tidsrummet for visningen af det månedlige dataforbrug under Cyclus for dataforbrug. Vælg datoen for nulstilling af forbrugscyklusserne. Tryk på Gem for at gemme datoen Ændring af datamængden Da vores dages mobiltelefonabonnementer tilbyder internet-flatrate med forskellige datamængder, er det en god ide at indstille grænsen for dit mobiltelefonabonnements datamængde i telefonens databegrænsning. Hvis du f.eks. har en månedlig internet-flatrate med en begrænsning på maks. 1 GB, skal du sætte den røde linje (grænse) til 1 GB. Indstil den gule linje (advarsel) til en lavere værdi. 66 af 70

68 Tryk på tabellen, og træk den røde linje (grænse) til 1 GB. Træk nu den gule linje (advarsel) til en lavere værdi. Tryk på knappen Tilbage for at gemme indtastningerne Aktivering af WLAN Med dit WLAN har du adgang til internettet på flere meters afstand. Tryk på menutasten på hovedskærmbilledet. Tryk på Indstillinger Wi-Fi. Marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at aktivere denne funktion. Tryk på Wi-Fi. Nu vises navnene på alle de Wi-Fi-netværk, der er synlige på din telefon, samt deres sikkerhedsindstillinger (åbent eller sikkert). Tryk på et netværk, som der skal oprettes forbindelse til. Tryk på Scannen for at opdatere listen med synlige netværk i nærheden. BEMÆRK! Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et beskyttet netværk, skal du bruge adgangskoden for at få adgang. 67 af 70

69 6. Bortskaffelse Enheden Når enheden er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse. Batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier. Emballage Enheden er pakket ind i emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug. 68 af 70

70 7. Overensstemmelseserklæring i henhold til R&TTE Med denne enhed følger følgende radioudstyr: Trådløst LAN Bluetooth På grund af den indbyggede WLAN-løsning er det i Frankrig kun tilladt at anvende WLAN indendørs. I alle andre EU-lande gælder der på nuværende tidspunkt ingen begrænsninger. Ved anvendelse i andre lande bør du skaffe oplysninger om de gældende love og regler på stedet. MEDION AG erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF. Denne enhed opfylder de grundlæggende krav og relevante bestemmelser i EU-direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan findes på af 70

71 8. Tekniske data Mål ca. 124 x 66 x 13 mm Vægt ca. 125 g (med batteri) Bånd GSM 900/1800 MHz UMTS 2100 Mhz WLAN IEEE b/g/n (2.4 GHz) Bluetooth V2.1+EDR Displaystørrelse 10,16 cm/4 Touchscreen Opløsning 480 x 800 Kamera Sensortype CMOS Optagelsesopløsning for stillbilleder 2 millioner pixel med autofokus Lagerkapacitet microsd-plads,, maks. 32 GB USB-indgang USB 2.0, Micro-USB Strømforsyning KSAS3R VEU (Ktec) Batteri Li-Ion, mah LI37130E Temperaturer I drift +5 C C Ikke i drift 0 C C Relativ luftfugtighed (ikkekondenserende) C 70 af 70

72 09/25/13

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning 8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 1.2. Korrekt anvendelse...4

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning 20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000)

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Betjeningsvejledning Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Indhold 1. Om denne brugsanvisning 3 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

ENDEAVOUR 800QC. Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer. Android Ver. 4.2.2. Dansk

ENDEAVOUR 800QC. Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer. Android Ver. 4.2.2. Dansk ENDEAVOUR 800QC Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer Android Ver. 4.2.2 Dansk Tak, fordi du har valgt et Blaupunkt produkt. Et godt valg! Naturligvis er vi der også for dig efter købet! Hvis du har

Læs mere

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...5 Generelt...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09 81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April 2008 9:21 09 INHOLDSFORTEGNELSE Betjeningselementer....................... 4 Sender................................ 4 Infrarød

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner Tablet-PC Sikkerhedsanvisigner Denne sikkerhedsbrochure er en del af din dokumentation. Opbevar denne sikkerhedsbrochure sammen med den øvrige dokumentation. MSN 4004 6476 1. Om denne brugsanvisning Læs

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

20,38 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76031 (MD 83317)

20,38 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76031 (MD 83317) 20,38 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76031 (MD 83317) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 3 Korrekt anvendelse...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på  NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips NC1 Brugervejledning Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere