Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune"

Transkript

1 Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune

2 Forord Kvalitetskontrakten synliggør kommunens service Du sidder nu med Favrskov Kommunes første kvalitetskontrakt. Meningen med kvalitetskontrakten er at give borgerne i kommunen et kort og overskueligt indblik i nogle af de områder, Favrskov Byråd har aftalt at sætte specielt fokus på at udvikle i den kommende tid. Det kan være en vanskelig opgave at udvælge få områder, som kræver et særligt fokus, når man som Favrskov Kommune varetager en lang række kerneydelser i velfærdssamfundet. Derfor er det også vigtigt at påpege, at særligt fokus på ét område ikke nødvendigvis betyder, at vi nedprioriterer et andet. Tværtimod har Byrådet fokus på, at Favrskov Kommune hele tiden tilstræber at udvikle og forbedre vores service på alle vores områder. Det gør vi for at sikre den bedst mulige kvalitet for borgerne med brug af færrest mulige ressourcer. Denne kvalitetskontrakt angiver 10 serviceområder, hvor Byrådet har opstillet 17 konkrete målsætninger for serviceniveauet. Målene er præcise og direkte målbare. Derfor er det også let for dig som borger at vurdere, om vi som kommune lever op til målsætningen. Målene er også ambitiøse. Med kvalitetskontrakten sætter vi tiltag i gang på de valgte områder, så vi snarest muligt indfrier målsætningerne. For at du som borger nemt kan orientere dig om kommunens indsatser for at nå servicemålene, vil vi fremover udarbejde en samlet og overskuelig opfølgning på samtlige mål hvert år, begyndende i efteråret For i Favrskov vil vi nå de mål, vi stiller for vores indsats. God læselyst. Nils Borring Borgmester 1

3 Kvalitetskontrakten angiver konkrete målsætninger, der er direkte målbare, for serviceniveauet 2

4 Indledning Folketinget har i 2009 besluttet, at alle landets kommuner skal udarbejde en kvalitetskontrakt. et med kvalitetskontrakterne er at give byrådene et redskab til systematisk at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål herfor. Samtidig giver kvalitetskontrakten borgerne information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen i mod. Målsætningen med kvalitetskontrakterne er at skabe få, klare og kvantitative mål på hvert serviceområde i kommunen. Kvalitetskontrakterne skal laves med udgangspunkt i Byrådets prioritering, og skal således understøtte Byrådets politisk fastsatte mål. For at sikre sammenhæng mellem kvalitetskontrakten og indsatsen generelt i Favrskov Kommune er målene lavet med udgangspunkt i allerede eksisterende politikker, kvalitetsstandarder, servicemål, planer mv. i Favrskov Kommune. Det er op til det enkelte byråd selv at fastlægge, hvilke og hvor mange mål der opstilles i kvalitetskontrakten. Med kvalitetskontrakten følger samtidig et krav om en årlig opfølgningsredegørelse, der skal give en kortfattet og overskuelig status på opfyldelsen af målsætningerne i kvalitetskontrakten. Redegørelsen skal indeholde en kort vurdering af udviklingen på de forskellige mål. Favrskov Kommune har løbende fokus på udvikling af service og kvalitet i opgavevaretagelsen, og kvalitetskontrakten skal ses som et middel hertil. Kvalitetskontrakten indeholder få og målbare mål, der skal synliggøre, hvilket serviceniveau og hvilken indsats Favrskov Kommune arbejder hen imod. 3

5 De udvalgte mål er Favrskov Kommunes prioriterede indsatsområder på de forskellige serviceområder, som er: SERVICEOMRÅDER I KVALITETSKONTRAKTEN Borgerservice Dagtilbud Teknik og Miljø Ældre Kultur og Fritid Sundhed Skole Arbejdsmarked Sårbare Børn og Unge Handicap og Psykiatri Der er sammenlagt 17 mål i Favrskov Kommunes kvalitetskontrakt. I efteråret 2011 vil Favrskov Kommune offentliggøre en samlet opfølgningsredegørelse for udviklingen på alle målene. Samtlige mål er også offentliggjort på 4

6 Favrskov Kommunes mål i kvalitetskontrakten Favrskov Kommunes 17 kvalitetskontraktmål indenfor 10 serviceområder fremgår af nedenstående oversigt. I efteråret 2011 vil Favrskov Kommune udarbejde den første samlede opfølgningsredegørelse. Redegørelsen vil indeholde en beskrivelse af udviklingen på samtlige mål. Dagtilbud 85% af brugerne oplever Favrskov Kommunes dagtilbud som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Skoler 85% af eleverne i 1. klasse er hurtige og sikre læsere i henhold til læsetesten: OS64. 90% af eleverne i 3. klasse er hurtige og sikre læsere i henhold til læsetesten: SL60. Nedbringe elevfraværet, der ikke skyldes sygdom eller ekstra fri med 10% til 0,44 ulovlige fraværsdag pr. elev. Sårbare Børn & Unge I 95% af underretningerne er der taget kontakt til familien inden 10 arbejdsdage efter, at underretningen er modtaget i forvaltningen. Handicap & Psykiatri Minimum 85% af de adspurgte brugere af tilbud på Voksen Handicap og Psykiatri skal udtrykke, at de generelt er tilfredse med den pædagogiske indsats. Sundhed Andelen af cariesfrie 18 årige skal være minimum 37%. I 90% af forløbene må der højest gå 6 hverdage fra kommunen modtager genoptræningsplanen til, at genoptræningsydelsen er aftalt mellem borgeren og træningsafdelingen. 5

7 Ældreområdet Kultur & Fritid Borgerservice Teknik & Miljø Arbejdsmarkedsområdet 90% af de adspurgte modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp skal være meget tilfredse eller tilfredse med udførelsen af hjælpen. Favrskov Bibliotekerne skal udbyde minimum 18 itkurser årligt fordelt på de 4 biblioteker. Favrskov Kommune iværksætter minimum et årligt tiltag, som har til formål at gøre det lettere at være frivillig leder. 80% af alle opkald til Favrskov Kommunes hovednummer besvares indenfor ½ minut og 98% af alle opkald til Favrskov Kommunes hovednummer besvares indenfor 2 minutter. Ekspedition af 90% af alle personlige henvendelser påbegyndes indenfor 10 minutter, og ekspeditionen af 98% af alle personlige henvendelser påbegyndes indenfor 25 minutter. Mindst 75% af de industrivirksomheder, som Favrskov Kommune har ført tilsyn med, skal være tilfredse med den måde Favrskov Kommune har gennemført miljøtilsynet på. Der skal være en gennemsnitlig nettosagsbehandlingstid på byggesager på maksimalt 4 uger. Favrskov Kommune vil gøre byggesagsarkivet offentligt tilgængeligt for borgerne via internettet. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse må ikke overstige 760 personer ved udgangen af Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse må ikke overstige 540 personer ved udgangen af

8 Dagtilbud Brugertilfredshed på dagtilbudsområdet 85% af brugerne oplever Favrskov Kommunes dagtilbud som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Favrskov Kommune er med i KL s pilotprojekt om kvalitetsrapporter i dagtilbud. Kvalitetsrapporten skal beskrive kvaliteten i dagtilbud bredt. Favrskov Kommune har fokus på, at forældrene til børn i dagtilbuddene oplever kvalitet i de ydelser de og deres børn modtager. Brugerundersøgelser af den leverede service er således en væsentlig metode til at evaluere kommunens service på dagtilbudsområdet. Børn og Skole vil på et årlige pædagogiske tilsyn samt i løbende dialog med institutionerne sikre, at service og kvalitet i institutionerne lever op til de fastsatte mål for området. Der er ikke tidligere foretaget samlede brugerevalueringer på dagtilbudsområdet. I 4. kvartal 2010 gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse for alle dagtilbud i Favrskov Kommune. I 1. kvartal 2011 forelægges evalueringsrapporter for Byrådet. 7

9 Skoler Forbedring af læseresultater 85% af eleverne i 1. klasse er hurtige og sikre læsere i henhold til læsetesten: OS 64 og 90% af eleverne i 3. klasse er hurtige og sikre læsere i henhold til læsetesten: SL 60. Favrskov Kommune har som opfølgning på Kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2008/2009 udarbejdet en ny Sprog- og læsepolitik, som forelægges Byrådet i juni Et af tiltagene i den nye politik er målet om forbedring af læseresultater. Som led i implementeringen af kommunens sprog- og læsepolitik skal hver skole udarbejde en handlingsplan for læseindsatsen, der omfatter hele skoleforløbet. Favrskov Kommune følger elevernes læseudvikling på 1. og 3. klassetrin med faste læsetest. Resultaterne afrapporteres i den årlige kvalitetsrapport for folkeskolen. Målet er opgjort i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2007/2008 og fremefter. Heraf fremgår det, at status i 2008/2009 var: 76% var hurtige og sikre læsere i 1. klasse 80% var hurtige og sikre læsere i 3. klasse Afklarende definitioner: OS64 og SL 60 er læsetest, som almindeligvis anvendes i kommunerne. De stammer fra Projekt Danlæs. 8

10 Skoler Indsats overfor fravær, der ikke skyldes sygdom eller ekstra fri (ulovligt fravær) Nedbringe elevfraværet, der ikke skyldes sygdom eller ekstra fri med 10% til 0,44 ulove fraværsdage pr. elev. I Kvalitetsrapporten for folkeskolen 2008/2009 vurderes det, at elevfraværet er for højt. Efterfølgende blev der udarbejdet en fraværsanalyse. Det er på baggrund af dette samlede arbejde, at målet om at nedbringe fraværet er udvalgt. Der er udarbejdet procedurer for registrering og reaktioner på ulovligt elevfravær. Der følges op på, at procedurerne overholdes. I samme forbindelse er der nedsat en særlig arbejdsgruppe til at håndtere bekymrende ulovligt fravær. Målet er opgjort i Kvalitetsrapporten for folkeskolen 2008/2009, hvor der var 0,49 fraværsdage pr. elev. Afklarende definitioner: Ulovligt fravær defineres som fravær, der ikke skyldes sygdom eller ekstraordinær frihed (hvor læreren eller skolelederen har på forhånd har givet eleven fri). 9

11 Sårbare Børn og Unge Forbedring af den tidlige indsats I mindst 95% af underretningerne skal der være taget kontakt til familien inden 10 arbejdsdage efter, at underretningen er modtaget i forvaltningen. Favrskov Kommune har fokus på, hvordan der sikres opfølgning på underretninger fra skoler, dagtilbud, andre kommuner og privatpersoner. Det er vigtigt at sørge for en hurtig reaktion på underretninger, så der kan iværksættes en tidlig indsats. Det gælder både når underretningen skal føre til et videre forløb, når der skal iværksættes en tidlig indsats, og når der ikke skal iværksættes yderligere tiltag. Målet opnås gennem øget fokus på den hurtige reaktion. Registreringen af underretningerne vil i sig selv medvirke til at øge fokus på at sagsbehandleren skal reagere hurtigt. Målet er ikke tidligere opgjort. Via manuelle optællinger af samtlige modtagne og besvarede underretninger kan det opgøres, om målsætningen er opfyldt. 10

12 Handicap & Psykiatri Tilfredshed med botilbud i Favrskov Kommune Mindst 85 % af de adspurgte brugere af tilbud på Voksen Handicap og Psykiatri skal udtrykke, at de generelt er tilfredse med den pædagogiske indsats. Favrskov Kommune har på Handicap- og Psykiatriområdet fokus på, at borgerne i de kommunale tilbud skal opleve kvalitet i de ydelser de modtager herunder respekt for borgernes ret til selvbestemmelse og medindflydelse på eget liv. Det netop afsluttede projekt Indflydelse på eget liv anvendes som inspiration til at arbejde med selvbestemmelse og medindflydelse på området. Herudover vil muligheder og tiltag i forhold til at øge borgernes selvbestemmelse og medindflydelse blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af borgernes handleplaner. Der er ikke tidligere foretaget målinger af brugernes tilfredshed med den pædagogiske indsats i tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet i Favrskov Kommune, ligesom der heller ikke foreligger større nationale undersøgelser. Der foretages en kvalitativ brugerundersøgelse af brugertilfredshed i udvalgte tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet. Målgruppen er borgere med udviklingshæmning og / eller sindslidelse. Undersøgelsen forventes foretaget i maj

13 Sundhedsområdet Tandsundhed for børn og unge Andelen af cariesfrie 18 årige skal være minimum 37%. En central indikator for tandsundhed er forekomsten af caries. Den kommunale tandpleje varetager tandpleje og forebyggelse for børn og unge op til 18 år. Forekomsten af caries blandt 18-årige kan således ses som et udtryk for tandsundheden for målgruppen for den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Målet opnås gennem den forebyggende indsats i børne- og ungetandplejen, herunder såvel individuelle konsultationer som klasseundervisning mv. i alle kommunens skoler. Statistik vedrørende carriesfrie 18-årige opgøres årligt af Sundhedsstyrelsen på baggrund af forrige års indberetninger. Andel var i Favrskov Kommune på 33% i 2008 og 37% i I samme periode var landsgennemsnittet på 31% i 2008 og 32% i Favrskov Kommune ligger således betydeligt højere end landsgennemsnittet. Det er en særlig udfordring at fastholde et så højt niveau, og en forudsætning for at fastholde niveauet er, at der fortsat arbejdes med en vedvarende forebyggende indsats i tandplejen. Andelen er steget markant på to år, og en fastholdelse af niveauet er en stor udfordring i sig selv. Målet revideres i

14 Sundhedsområdet Genoptræning efter indlæggelse på hospital I 90% af forløbene må der højest gå 6 hverdage fra, at kommunen modtager genoptræningsplanen til, at genoptræningsydelsen er aftalt mellem borgeren og træningsafdelingen. Af Kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet 2011 fremgår det, at når Favrskov Kommune modtager en genoptræningsplan, skal denne formidles videre til træningsafdelingen. Ydelsen aftales herefter mellem borgeren og træningsaf-delingen. Det opstillede mål skal medvirke til at opfylde de krav, som opstilles i sundhedsaftalen mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland. Der arbejdes løbende på at sikre effektive og smidige arbejdsgange mellem visitation og træningsafdeling, således at ventetiden på genoptræning efter hospitalsophold minimeres. Favrskov kommune har desuden indgået aftale med et antal privatpraktiserende fysioterapeuter, som borgeren kan vælge imellem, hvis kommunens egen træningsafdeling har ventetid. Der foreligger ikke statistisk materiale fra tidligere år vedr. ventetiderne på genoptræning efter hospitalsindlæggelse. Der gennemføres årligt en stikprøve, hvor 100 forløb (svarende til ca. 10% af alle genoptræningsplaner) gennemgås i journalsystemet. 13

15 Ældreområdet Tilfredshed med den personlige pleje og den praktiske hjælp Mindst 90% af de adspurgte modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp skal være meget tilfredse eller tilfredse med udførelsen af hjælpen. et med at måle borgernes tilfredshed er at opnå viden, som kan danne grundlag for en effektiv og målrettet indsats for at øge kvaliteten i de kommunale serviceydelser. Målet er desuden beskrevet som et service- og kvalitetskrav i Favrskov Kommunes kvalitetsstandard, som årligt vedtages af Byrådet. Målet opfyldes ved at tilbyde en høj faglig kvalitet med fokus på en individuelt tilpasset hjælp, hvor borgeren er i centrum. Målet tages op til revision i forbindelse med den årlige godkendelse af Favrskov Kommunes kvalitetsstandard. I december 2008 gennemførte Social og Sundhed en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem. Undersøgelsen viste, at 75% var tilfredse med den praktiske hjælp, og at 85% var tilfredse med den personlige pleje. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, og der foretages årligt opfølgning på de iværksatte initiativer i forhold til brugertilfredshedsundersøgelsen. 14

16 Kultur & Fritid Favrskov Kommune ønsker at understøtte borgernes digitale modenhed Favrskov Bibliotekerne skal udbyde minimum 18 it-kurser årligt fordelt på de 4 biblioteker. Målet skal ses som et led i udmøntningen af Favrskov Kommunes digitaliseringsstrategi, der har udgangspunkt i visionen Bedre for borgerne lettere for os. Heraf fremgår det blandt andet, at borgernes digitale kompetencer skal udvikles gennem forskellige tilbud fra Favrskov Kommune og den øvrige offentlige sektor. Favrskov Bibliotekerne vil i 2010 og fremadrettet tilbyde borgerne it-kurser. Kurserne skal udvikle borgernes digitale modenhed, så bl.a. adgangen til og brugen af selvbetjeningsløsninger på nettet øges. Kursernes formål er at motivere og undervise især it-svage borgere i basale it-kompetencer. Dette skal ske ved at udbyde en række introduktionskurser i grundlæggende it-færdigheder og brug af selvbetjeningsløsninger på nettet bl.a. Da der er tale om et nyt mål, er der ikke tidligere foretaget målinger. 15

17 Kultur & Fritid Det skal være lettere at være frivillig foreningsleder i Favrskov Kommune Favrskov Kommune iværksætter minimum et årligt tiltag, som har til formål at gøre det lettere at være frivillig leder. Målet er udarbejdet i forlængelse af vedtagelsen af Politik for Kultur, Fritid og Idræt for Favrskov Kommune. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal arbejdes målrettet på at forenkle alle processer, så det bliver lettere at være frivillig leder. Favrskov Kommune ønsker at arbejde systematisk på at effektivisere og forenkle arbejdsog sagsgange til fordel for frivillige foreningsledere i kommunen. Derfor iværksættes som minimum et årligt tiltag, som har til formål at gøre det lettere at være frivillig leder. Det kan f.eks. være øget brug af digitale løsninger, forbedret kommunikation, mere smidige sagsgange, foreningsportal. Der foretages løbende brugerevalueringer med det formål at synliggøre, om Favrskov Kommunes tiltag gør det lettere at være frivillig leder i foreninger. Da der er tale om et nyt mål, er der ikke tidligere foretaget målinger. 16

18 Borgerservice Telefoniske henvendelser til Favrskov Kommunes hovednummer % af alle opkald til kommunens hovednummer besvares indenfor ½ minut og at 98% af alle opkald til kommunens hovednummer besvares indenfor 2 minutter. Det er et mål for Favrskov Kommune, at der er en begrænset ventetid ved personlige henvendelser til Borgerservice. Bemanding i telefonomstillingen skal være passende hverken for lav eller for høj. For lav bemanding giver borgerne lange ventetider. For høj bemanding er ikke effektivt. Den rette bemanding opnås ved at flytte medarbejdere mellem telefonomstillingen og borgerservice. Der er ikke tidligere foretaget målinger på dette område, og fremadrettet vil der måles hvert kvartal. Når målet er opnået, vurderes det, om målet skal skærpes i en afvejning mellem service (ventetid) og effektiv ressourceanvendelse. 17

19 Borgerservice Personlige henvendelser i Borgerservice Ekspeditionen af 90 % af alle personlige henvendelser påbegyndes indenfor 10 minutter og at ekspeditionen af 98% af alle personlige henvendelser påbegyndes indenfor 25 minutter. Det er et mål for Favrskov Kommune, at der er en begrænset ventetid ved personlige henvendelser til Borgerservice. Bemanding i frontekspeditionen i Favrskov Kommune skal være passende hverken for lav eller for høj. For lav bemanding giver borgerne lange ventetider. For høj bemanding er ikke effektivt. Den rette bemanding opnås ved at flytte medarbejdere mellem front og back office. Der er ikke tidligere foretaget målinger på dette område, og fremadrettet vil der måles hvert kvartal. Når målet er opnået, vurderes det, om målet skal skærpes i en afvejning mellem service (ventetid) og effektiv ressourceanvendelse. 18

20 Teknik & Miljø Brugertilfredshed miljøtilsyn af virksomheder Mindst 75% af de industrivirksomheder, som Favrskov Kommune har ført miljøtilsyn med, skal være tilfredse med den måde kommunen gennemfører miljøtilsynet på. Favrskov Kommune ønsker at øge virksomhedernes forståelse for lovgivningen og tilsynspraksis for derved at give dem et godt grundlag for at forstå baggrunden for miljøtilsyn og for kommunens eventuelle reaktioner efter miljøtilsynet. Favrskov Kommune vil gennem en målrettet formidling og åben dialog øge brugertilfredsheden hos de industrivirksomheder, som kommunen fører miljøtilsyn med. Virksomhederne skal opleve miljøtilsynet som en interaktiv dialog, hvor de selv har mulighed for at komme med bemærkninger til de miljøtekniske fagområder og kommunens forvaltning af miljølovgivningen. Der er ikke tidligere foretaget undersøgelse af tilfredsheden i forbindelse med miljøtilsyn på virksomheder. I forbindelse med anmeldte miljøtilsyn vil virksomhederne få udleveret et spørgeskema, hvori de kan vurdere tilfredsheden med tilsynet. 19

21 Teknik & Miljø Sagsbehandlingstid for byggesager Gennemsnitlig nettosagsbehandlingstid på byggesager på maksimalt 4 uger. Favrskov Kommune ønsker at yde en hurtig og effektiv sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om byggetilladelser, således at der er en begrænset sagsbehandlingstid. Favrskov Kommune vil sikre kompetenceudvikling hos sagsbehandlerne, fastholde fokus på at nedbringe sagsbehandlingstider og undersøge andre virkemidler for at nedbringe sagsbehandlingstiden, herunder digitalisering. Målet er opgjort hver måned de sidste to år, og sagsbehandlingstiden var pr. maj måned uger. Afklarende definitioner: Nettosagsbehandlingstid defineres som sagsbehandlingstid opgjort i dage eksklusiv den tid hvor sagen afventer ansøgeren, rådgivere og eksterne myndigheder. 20

22 Teknik & Miljø Scanning af byggesagsarkiv Favrskov Kommune vil gøre byggesagsarkivet offentligt tilgængeligt for borgerne via internettet. Favrskov Kommune ønsker at give enklere adgang for borgerne til byggesagsarkivet ved digitalisering i stedet for personlige henvendelser. Det er Favrskov Kommunes mål at gennemføre indscanning af fysiske byggesager og at byggesagsarkivet gøres offentligt tilgængelig for borgerne via internettet. Indscanning af fysiske byggesager, så borgerne får adgang til deres byggesag via internettet. Målet er ikke tidligere opgjort. Målet er opfyldt, når borgerne har elektronisk adgang til byggesagsarkivet. 21

23 Arbejdsmarkedsområdet Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserve) må ikke overstige 760 personer ved udgangen af Den aktive beskæftigelsesindsats har fokus på at sikre, at der er match mellem udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft. Størstedelen af personer, som oplever ledighed, kommer hurtigt i arbejde igen. Der resterer dog en gruppe, som forbliver ledige i en længere periode. For at modvirke langtidsledighed blandt disse personer, skal der iværksættes en forstærket indsats for dem. Favrskov Kommune vil have et tæt samarbejde med virksomhederne om at hjælpe med at skaffe de ledige i job. Dette involverer blandt andet øget brug af virksomhedsrettede tilbud, praktikpladser samt voksenlærlingeaftaler. Derudover vil der være fokus på en tidlig, individuel og målrettet indsats overfor borgeren. I december 2009 var der 760 personer i arbejdskraftreserven. Da der forventes stigende ledighed er det en ambitiøs målsætning at fastholde arbejdskraftreserven på et uændret niveau. Afklarende definitioner: Arbejdskraftreserven er ledige dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. 22

24 Arbejdsmarkedsområdet Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse må ikke overstige 540 personer ved udgangen af Erfaringer viser, at ledighed blandt især unge kan risikere at medføre permanent udstødelse fra arbejdsmarkedet. Favrskov Kommune vil derfor prioritere en styrket indsats på ungeområdet, hvor målet er at sikre job eller uddannelse til alle unge. Favrskov Kommune vil gennem en målrettet indsats hjælpe ledige borgere under 30 år hurtigst muligt i job eller uddannelse via målrettet aktivering. Det er forventningen, at en hurtig, direkte og målrettet indsats overfor denne gruppe af ledige vil være medvirkende til at bringe gruppen hurtigere i job eller uddannelse. Favrskov Kommune vil arbejde tæt sammen med uddannelsesinstitutioner og områdets virksomheder for at opfylde målsætningen. Antallet af unge på offentlig forsørgelse var i december 2008 på 420 helårspersoner og i december 2009 på 577 helårspersoner. Afklarende definitioner: Offentlig forsørgelse: Modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, førtidspension, ledighedsydelse, sygedagpenge, revalidering og fleksjob. Det vil sige samtlige ydelser eksklusiv SU. 23

25 Favrskov Kommune har løbende fokus på udvikling af service og kvalitet i opgavevaretagelsen, og kvalitetskontrakten skal ses som et middel hertil 24

26

27

28 Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet juni 2010

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Serviceområde: Borgerservice Fokusområde: Ny forbedret hjemmeside Bedre hjemmeside bør give færre telefoniske henvendelser Mål Antallet af opkald til omstillingen skal falde 5 % pr.

Læs mere

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående 1 of 8 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Vi vil i 2017 have et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Der pågår fortsat datavalidering. Grafen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Bemærkninger til Integrationspolitikken

Bemærkninger til Integrationspolitikken BILAG 1 Bemærkninger til Integrationspolitikken Befolkningssammensætning Andelen af nydanskere mellem 16-66 år udgør 6,4 % af befolkningen i Roskilde Kommune ifølge de seneste nøgletal opgjort i 2009.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Kvalitetskontrakt. Det tekniske område

Kvalitetskontrakt. Det tekniske område Kvalitetskontrakt Det tekniske område Ringsted Kommune Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Baggrund...4 3. Kvalitetsmål...5 3. 1. Teknisk Forvaltning...5 2 1. Indledning Denne kvalitetskontrakt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Det vil kræve et markant fald i sygefraværet, hvis

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: JE1 Større borgerinddragelse i egen sag og egne aktive indsatser. Indsatsen overfor borgere, der benytter Jobcenter Haderslev, tilrettelægges således at borgeren

Læs mere

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice Indhold Introduktion... 3 Visioner... 4 Skanderborg Kommunes borgerservice kendetegnes ved... 5 Åbenhed i borgerservice... 6 En borgerservice præget af mod og handlekraft... 7 Borgerservice fællesskab

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Forord Det er vigtigt konstant at have fokus på udvikling af service og kvalitet i den offentlige sektor. De nye kommunale kvalitetskontrakter

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler FORORD I Vordingborg Kommune tager

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune

1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune 1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune Forvaltningen har i den seneste tid modtaget en række henvendelser vedrørende Randers Kommunes håndtering af bekymrende fravær i folkeskolen.

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter.

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter. UDKAST Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn kommunens borgere er

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere