Håstrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håstrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12"

Transkript

1 Håstrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12

2 Håstrup Moræneflade set fra registreringspunktet mod nordøst. Håstrup Moræneflade, sydligt kontrasterende delområde med udkik mod Horne Krog. Håstrup Moræneflade, sydligt konstrasterende delområde set mod øst. Håstrup Moræneflade, sydligt kontrasterende delområde, set mod øst. 2

3 Nøglekarakter Bølgede til bakkede, jævnt faldende dyrkningsflader på moræne i kystnærhed med middelstore bindingsværk gårde, skov og småskov samt hegn betinger et lukket middelskala landskab Beliggenhed og afgrænsning Håstrup Moræneflade begrænses af Faaborg i sydøst, Horneland i sydvest og Hårby Smeltevandsslette i nordvest. Den vestlige grænse dannes af kysten mod Helnæs Bugt. Ind i landet afgrænses området af De Fynske Alper. Største delen af området ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, den nordlige del i Ny Assens Kommune. Området er omkring 10,5 km fra sydøst til nordvest og strækker sig mellem 2 og 3,5 km fra kysten og ind i landet hvor det afgrænses af De Fynske Alper. Samlet dækker området er areal på ca ha. Landskabstype Yngre morænelandskab/dyrket/klasse 3 (Ledsagende typer: Yngre morænelandskab/dyrket/klasse 2 Smeltevandsslette/dyrket/klasse 3) Naturgrundlag Bogstavkode: (Agba: Morænelandskab fra sidste istid, moræneler, jævnt faldende, kompleks mht. jord) Geomorfologi Dannelsesmæssigt er der tale om morænelandskab fra sidste istid. Millinge smeltevandsslette er dannet af ekstramarginalt smeltevand. Jordtype Den dominerende jordtype er moræneler. I områdets nordøstlige del, som grænser op mod De Fynske Alper findes et mindre delområde, hvor smeltevandssand og ferskvandsaflejringer forekommer. Ved Hattebækkens udløb nord-vest for Faldsled findes et ca. 35ha. stort lavbundsområde, hvor den dominerende jordtype er ferskvandsdannelser. Syd for Faldsled, ved Millinge Smaltevandslette, dominerer ferskvandsdannelser, såsom ferskvandssand og tørv og smeltevandssand. Terræn Bølget, stedvis bakket og skrånende moræneflade, kystnært. Landskabskarakteren Landskabskarakteren er især betinget af det bølgede, stedvis bakkede og til kysten jævnt faldende jordbrugsflader på moræne med megen bevoksning i form af større sammenhængende skovområder og hegnstrukturer i varierende tæthed. Bebyggelsen udgøres af enkelte middelstore spredt liggende gård og få husmandssteder langs vejene. Områdets landsbyer ligger på en nordvest til sydøst gående linie, der følger smeltevandsslettens forløb og deler området i en nordlig og sydlig del. De beskrevne elementer danner et middelskala landskab med en sammensat kompleksitet. Den megen bevoksning i form af skov, krat og hegn bevirker en overvejende lukket afgrænsning. I den nordlige del er markante skovbryn rumdannende. Områdets kulturhistoriske oprindelse dateres til omkring udskiftningstiden. Et sydligt delområde med Smeltevandsslette og Moræne adskiller sig fra den nordlige del især i bevoksningsformen og i at området ligger lidt lavere og fremstår mere bølget. Svanninge Kirke ligger markant og langt synligt i landskabet og Stensgårds kulturhistoriske ensemble med have og mejerianlægget fremstår som hovedgårdsmiljø i funktion. Damsbo hovedgårdsstrukturer fremstår med markante skovbryn og store åbne landbrugsarealer. Faldsled er en velbevaret middelalderby med ret intakt bebyggelsesstruktur. Nordvest for Faldsled opleves et strandengområde som åbent naturareal langs kysten. Selvom der er sket forandringer afspejler arealanvendelsen og bebyggelsesstrukturer landskabskarakterens oprindelse, idet en del historiske strukturer, såsom hovedgårde, skovområder, udskiftningshegn og stendiger stadig er bevaret i området. De karaktergivende landskabselementer, såsom jordbrugsfladerne, bebyggelsen og hegnstrukturen fremstår vedplejede. Området påvirkes lokalt af tekniske anlæg. Den sydlige del influeres af nærheden til Faaborg. Den overordnede terrænform domineres af et jævnt fald ned mod kysten. Især den sydlige, laver liggende del fremstår bølget. I nærheden af de Fynske Alper er terrænet stedvist bakket. I den nordøstligste del af området, nær De Fynske Alper, findes en terrasse på ca. 2,5 1,5 km. 3

4 Kompleksitet Området er komplekst mht. jordtyper, idet især i den sydlige del forekommer en høj andel ferskvandsdannelser. Hydrologi Området grænser op til Helnæs Bugt. Åerne Hattebæk og Skelbæk løber igennem området fra nordøst mod sydvest til kysten. De løber sammen ca. 1km før kysten inden de løber ud i et omkring ha stort lavbundsområde nordvest for Faldsled. På terrassen i områdets nordøstlige del findes små vandfyldte grave og andre rester efter et tidligere større sammenhængende lavbundsområde bestående af Egemose og Skånemose. Møllebæk, som har sit udspring nordøst for smeltevandssletten i randmorænestrøget, som danner de Fynske Alper, løber igennem ca. halvdelen af smeltevandsslettens udstrækning fra Millinge til kysten. Møllebæk er reguleret i hele dens forløb. I smeltevandsslettens sydlige del løber et ikke navngivet vandløb syd om Svanninge mod kysten. Dette vandløb er ligeledes reguleret i hele dets forløb. Arealanvendelse og landskabselementer Bevoksningsmønster Den megen bevoksning i området dannes især i den nordlige del af sammenhængende løvskovarealer og småskov med indslag af nål. Yderligere forekommer bevoksning i form af krat, smaplantninger omkring husene, tætte levende hegn langs vejene og hullede hegn på digerne samt enkelte frit stående træer. Bevoksningsgraden aftager fra nord til syd. Artsammensætningen varierer og består af fx syren, mirabelle, hassel, rosa og hyld. Som hyppige træarter kan nævnes bøg, æsk, ahorn, birk. Dyrkningsform Den dominerende dyrkningsform er intensivt fuldtidslandbrug og få dyrholt ved siden af enkelte deltidslandbrug. I området kan der ses græssende dyr (heste, kvæg, grise). Bebyggelsesstruktur Områdets landsbyer Falsled (beliggende ved kysten og med lille kirke), Millinge, Østerby og Svanninge (kirkeby) ligger på en nordvest til sydøst gående linie, der følger smeltevandsslettens forløb og deler området i en nordlig og sydlig del. Millinge, Østerby og Svanninge er næsten vokset sammen. De få middelstore gårde ligger spredt i området langs vejene. Af hovedgårde forekommer Damsbo og Stensgård. Langs vejene findes enkelte husmandsbebyggelser. En del fritidshuse ligger nord og syd for Faldsled, delvist på marint forland. Kulturhistoriske mønstre og anlæg I området findes mange fortidsminder, især i skovene. Som kulturhistorisk anlæg findes Damsbo hovedgård, der 1552 blev oprettet som kystskovgård, med sit ifølge Regionplanen udpeget bevaringsværdig ejerlav og et særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde, og Stensgård med tilhørende haveanlæg og mejeri, der 1391 blev anlagt som korngård. En del udskiftningshegn og stendiger er bevaret i området. Den oprindelig bondeby Faldsled blev i løbet af 1800tallet forvandlet til en skipper by, med havn og huse til de mange skippere og håndværkere tilknyttet skibsfarten. Tekniske anlæg To højspændingsledninger gennemskærer området fra nord til syd. I det sydøstlige hjørne findes en lille transformerstation. Nordøst for Faaborg står en høj sendemast. Områder er forsørget med et almindeligt vejnet og mange skovveje. Faaborgs byområde støder til i den sydøstlige del af området. Ved Faldsled er en lystbådehavn og en del sommerhuse etableret. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse overvejende i tiden omkring udskiftningen. Faldsled fx blokudskiftedes i 1783 og Millinge stjerneudskiftedes i Landsbyernes og hovedgårdslandskabets oprindelse kan spores længere tilbage. Den nuværende hovedbygning fra Stensgård stammer fra 1500-tallet, Damsbos hovedbygning er fra Landsbyerne blev anlagt i overgangen mellem vikingetiden og middelalder. Faldsled synes anlagt i 1400-tallet som skovrydningskystby. Rumlige og visuelle forhold De karaktergivende elementer udgøres af bølgede, stedvis bakkede og til kysten jævnt faldende jordbrugsflader, der inddeles af megen bevoksning i form af større sammenhængende skovområder, krat og linieformige hegnstrukturer i varierende tæthed. Landsbyerne, enkelte middelstore spredt liggende gård og få husmandssteder ligger langs vejene. 4

5 Tilsammen danner de forskellige landskabselementer et middelskala landskab med lokal variationer fra små til storskala, som fremstår med svagt mønster i hegnstruktur. Antallet og variationen af landskabselementer får området til at fremstå med en sammensat kompleksitet. Især bevoksningen i form af levende hegn og skovområder bevirker en overvejende lukket afgrænsning. I den nordlige del er det de markante skovbryn, der er rumdannende. Kystnærheden og det skrånende terræn bevirker nogle steder havkig. Området fremstår uden visuel uro, og den megen bevoksning og det almindelige vejnet bidrager til et afdæmpet støjniveau. Et sydligt delområde med Smeltevandsslette og Moræne adskiller sig fra den nordlige del især i bevoksningsformen og i at området ligger lidt lavere og fremstår mere bølget. Slettelandskabet opleves ikke markant, idet landsbyerne er bygget ovenpå og danner en visuel begrænsning, der slører overgangen til morænen. Området er uden større skovområder, med flere busker, krat og hullede samt transparente hegn på markerne. Langs vejene er hegn i mindre grad til stede. Området fremstår dermed mere transparent afgrænset, som medfører længere udkig over landskabet, havet og enkelte lavbundsarealer. Svanninge Kirke ligger markant og langt synligt især imod syd og sydvest, hvor landskabet er mere åbent til transparent afgrænset. Stensgårds kulturhistoriske ensemble med have og mejerianlægget fremstår som hovedgårdsmiljø i funktion. Damsbo viser i sin omgivelse klare, tydelige hovedgårdsstrukturer med enkle og letgenkendelige mønstre i skalaog rumforhold, betinget af markante skovbryn og stor åbne landbrugsarealer. Faldsled fremstår som velbevaret middelalderby med en ret intakt bebyggelsesstruktur. Nord-vest for Faldsled opleves et strandengområde som åbent naturareal langs kysten. De karaktergivende landskabselementer, såsom jordbrugsfladerne, bebyggelsen og hegnstrukturen fremstår vedplejede. Mange af områdets få middelstore gårde er nyrenoveret og fremstår hvid malet i bindingsværk og med stråtag. Området påvirkes lokalt af tekniske anlæg i form af højspændingsledninger og antennemaster. Den sydlige del præges i højere grad end den nordlige del af tættere bebyggelse og nærheden til Faaborg. Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser Nøglefunktioner til opretholdelse/styrkelse/genopretning af landskabskarakteren Til opretholdelse af landskabskarakteren er den fortsatte landbrugsmæssige drift med middelstore gårde og bevaring af løvskovarealerne en forudsætning. I det sydlige delområde bør de åbne lavbundsarealer bevares og styrkes. De udpegede potentielle vådområder jf. VMP II vil styrke karakteren, idet tilstanden af disse områder forbedres og føres tilbage til deres tidligere funktion. Udviklingstendenser Mange af områdets karakteristiske bindingsværk gårde fungerer i dag som beboelse uden direkte tilknytning til jordbruget. På grund af gode vindressourcer består der interesse i at opstille store vindmøller omkring Millinge og Bjørnemose. Gode råstofforhold betinger fortsat interesse for råstofgravning vest for Håstrup. I henhold til Regionplan 2005 og Natura 2000 er følgende forhold, som har indflydelse på landskabskarakteren, relevante. Byvækst Ved Østerby omkring skolen er der udlagt kommende byzone. Ligeledes er der i forbindelse med den eksisterende bebyggelse udlagt kommende byzone vest og nordøst for Svanninge (omkring kirken, indenfor kirkebeskyttelseszonen og delvist fredet område). Planlagt fremtidig vej Fra nord til syd gennem hele området er planlagt et fremtidigt vejforløb. Fritid / Udvidelsesmulighed Udviklingsmulighed for lystbådehavn Potentiel Vådområde I det sydlige delområde, langs Horne Mølle Å, er der potentielt vådområde. Uønsket skovrejsning Skovrejsning er uønsket omkring det fremtidige vejforløb, strandengarealet nord for Faldsled, øst for Faldsled, langs Horne Mølle Å og øst for Svanninge. Skovrejsning Skovrejsningsområder findes i det sydlige delområde bynært syd for Svanninge og nord for Faaborg og i udkanten af det potentielle vådområde. 5

6 Råstofgravning I området, især omkring Østerby har der været råstofgravning Natura 2000 Et lille område syd for Svanninge er del af et EF-habitatområde. Særlig landskabelig / geologisk beskyttelsesområde Nord for Faldsled er et strandengområde udpeget som særlig landskabelig / geologisk beskyttelsesområde. Særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde Den nordvestlige del af området op til Faldsled er udpeget som særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde. Landskabskvalitetsvurdering Vurdering af karakterstyrke Særligt karakteristisk Omkring Damsbo De karaktergivende elementer i form af de bakkede og skrånende terrænforhold og karakteristiske skovområder med de markante skovbryn fremstår let opfatteligt og dermed meget tydeligt. Arealanvendelsen, bevoksningsstrukturen, naturinventaret og bebyggelsesstrukturen ved Faldsled afspejler i høj grad landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse og vidner for relationen mellem naturgrundlag og kulturbetingede mønstre i et kystnært landskab, som ved Damsbo tydeligt fremstår som herregårdslandskab. Landskabskarakteren vurderes derfor som særligt karakteristisk. Karakteristisk I den centrale del af området fremstår områdets karaktergivende elementer også tydeligt i form af terrænet, den dyrkede moræne med megen bevoksning af småskov og hegn, samt de middelstore gårde. Arealanvendelsen og bebyggelsesstrukturer afspejler landskabskarakterens oprindelse, dog idet en del forandret mindre tydeligt end i den nordvestlige del. Forandringerne består især i en del ny bebyggelse, nye tekniske anlæg og lidt forandret bevoksning. Området vurderes således som karakteristisk. Konrasterende Sydligt delområde Det sydlige delområde fremstår kontrasterende med hensyn til de rumlige visuelle forhold, betinget af sammenspillet mellem de forskellige landskabselementer. Terrænet er mere bølget til flade, og den mindre bevoksning muliggør længere udkig i et mere åbent landskab. Tilsammen får disse forhold området til at fremstå kontrasterende i forhold til den øvrige del af karakterområdet. Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Områder med visuelle oplevelsesmuligheder Svanninge Kirke Svanninge Kirke hæver sig højt op over terrænet og ligger markant og langt synligt som landmark i landskabet og vurderes dermed som visuel oplevelsesmulighed. Stensgård Stensgårds historiske ensemble med have og mejerianlægget fremstår som velplejet hovedgårdsmiljø i funktion og byder dermed på kulturhistoriske oplevelsesmulighed. Damsbo Damsbos kulturhistoriske hovedgårdslandskab byder med sine enkle og letgenkendelige mønstre i skala- og rumforhold intakte visuelle oplevelsesmuligheder. Faldsled Især den nordlige del af Faldsled byder på visuelle oplevelsesmuligheder. Den historiske del af Faldsled fremstår som velbevaret middelalderby med en ret intakt bebyggelsesstruktur. Nord-vest for Faldsled opleves et strandengområde som åbent naturareal langs kysten. Nybebyggelse i den sydlige del slører delvist det samlede indtryk omkring Faldsled. Vurdering af tilstand God tilstand Omkring Damsbo Intaktheden af de karaktergivende elementer vurderes omkring Damsbo som særlig høj, idet disse fremstår her i næsten oprindelig funktion, struktur og placering. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer vurderes som god, idet disse fremstår velplejede og uden tegn på forfald. Derudover er dette del af området uforstyrret af tekniske anlæg. På denne baggrund vurderes tilstanden af landskabskarakteren at være god. Middel tilstand Resten af området Intaktheden af de karaktergivende elementer vurderes som middel. En del markskel og udskiftningshegn er blevet sløjfet og nogle plantager er kommet til og andelen af engarealer er blevet mindre. Samlet set er skalaen blevet større. Byvækst er forgået, dog i et rimeligt omfang og i strukturer, som følger den historiske tendens. Landsbyernes beliggenhed på sletten er grunden til, at overgangen fra morænen til sletten opleves sløret. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer vurderes som god, idet disse fremstår overvejende velplejede og 6

7 uden tegn på forfald. Nogle steder består dog en tendens til tilgroning af åbne naturarealer. kirken og de fredede områder ikke bliver påvirket. Området er lokalt forstyrret af tekniske anlæg. På denne baggrund vurderes tilstanden af landskabskarakteren samlet set at være middel. Sårbarhedsvurdering Området vurderes at være sårbart overfor synlige indgreb, indgreb i historiske strukturer og irreversible terrænforandringer. I den nordlige del er området karakteriseret ved elementer med oplevelsesværdi og lang rege-nerationstid som viser sig i specifikke kulturbetingede mønster, skovområderne og karakteristiske terrænforhold. Disse er dermed særlig følsomme specielt overfor irreversible forandringer. Kystnærheden og kontakt til områder med visuel oplevelsesværdi, såsom Svanninge Bakker og Horneland, gør området sårbart overfor etablering af større tekniske anlæg, især i forhold til naboområderne, idet udsigterne fra og til havet, de højere liggende bakkeområder samt Horneland kan blive påvirket. Områdets karakteristiske bevoksning og det stedvis bølgede til bakkede terræn har dog en afskærmende virkning i tilfælde af mindre lokale ændringer, undtagen i det sydlige delområde, hvor landskabet fremstår mere åbent. Her er landskabet sårbart overfor langt synlige foranstaltninger. Kapacitetsvurdering På baggrund af sårbarhedsvurderingen er områdets kapacitet i forhold til udviklingstendenserne og relevante planlægningstemaer i Regionplan 2005 vurderet. Den fremtidigt planlagte landevej vil påvirke området særligt, idet den gennemskærer området fra nord til syd. Under anlægningsperioden vil den virke meget forstyrrende både visuelt og støjmæssigt. Efter anlægningsperioden, formodes det, at landevejen vil give anledning til en del forstyrrelser, både visuelt (lokalt) og lydmæssigt. Opstilling af store vindmøller i det sydlige del af området ville påvirke udsynet fra og til Svanninge Bakker og Horneland og dermed påvirke det ellers næsten uforstyrret virkende samlede landskabsindtryk. Råstofgravning ville have væsentlige påvirkninger af områdets naturlige terrænforhold og ville påvirke det med Svanninge Bakker / de Fynske Alper sammenhængende landskabsindtryk. De udlagte kommende byzoner vil ikke have negativt indflydelse på landskabskarakteren, så længe udsynet fra og til Registreringspunkt: UTN 32U Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: ESF, MNS 7

8 Vurdering af karakterstyrke Voldtofte Akkerup Dreslette Snave Skårup Strærup Sarup Hårby Trunderup Lyndelse Sallinge Strandby Jordløse Nældemose Højr Gammel Stenderup Øster Hæsinge Håstrup Ny Stenderup Faldsled s By Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katterød 0 2,5 5 kilometer Dyreborg Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 8

9 Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Voldtofte Akkerup Dreslette Snave Skårup Strærup Sarup Hårby Trunderup Lyndelse Salling Strandby Jordløse Nældemose Hø Gammel Stenderup Øster Hæsinge Håstrup Ny Stenderup Faldsled æs By Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katterød Dyreborg 0 2,5 5 kilometer Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 9

10 Vurdering af tilstand Voldtofte Akkerup Dreslette Snave Skårup Strærup Sarup Hårby Trunderup Lyndelse Sallinge Strandby Jordløse Nældemose Hø Gammel Stenderup Øster Hæsinge Håstrup Ny Stenderup Faldsled æs By Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katterød Dyreborg 0 2,5 5 kilometer God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 10

11 Vurdering af sårbarhed Voldtofte Akkerup ård Dreslette Snave Skårup Strærup Sarup Hårby Trunderup Lyndelse Salli e Strandby Jordløse Nældemose Gammel Stenderup Øster Hæsinge Håstrup Ny Stenderup Faldsled æs elnæs By Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katterød Dyreborg 0 2,5 5 kilometer Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Faaborg Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Fra registreringspunkt set mod nord. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod øst. Udsigt over

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Synebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Fra registreringspunktet set mod øst. Fra registreringspunktet set mod nordøst. Fra registreringspunktet set mod syd. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Horne Land Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nord. Udsigt fra den sydlige kyststrækning ud over Øhavet. 2 Nøglekarakter

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Gislev Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Foto fra registreringspunkt. Foto fra Registreringspunkt. Øst for Ringe. Vest for Ryslinge. 2 Ekstensivt udnyttet areal Nøglekarakter

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 Svindinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Store sammenhængende skove,

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Odense Tunneldalsystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141

Odense Tunneldalsystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141 Odense Tunneldalsystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141 Fotos fra registreringspunktet Foto fra kontrasterende delområde omkring Fangel Hede 2 Foto fra kontrasterende delområde

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

Stenstrup Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30

Stenstrup Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30 Stenstrup Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30 Fra registreringspunktet mod øst. Fra registreringspunktet set mod nord. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Flad til bølget

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Broholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Fotos fra registreringspunkt Udsigt til havet, den nordlige del. 2 Nøglekarakter Bølget terræn, blandede landbrugstyper, tætte

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

Landskabskarakterområde 7, Lavbundsområderne Råbylille Sø, Råby Sø og Busemarke Mose samt de sandede områder nord for Busemarke mose

Landskabskarakterområde 7, Lavbundsområderne Råbylille Sø, Råby Sø og Busemarke Mose samt de sandede områder nord for Busemarke mose Landskabskarakterområde 7, Lavbundsområderne Råbylille Sø, Råby Sø og Busemarke Mose samt de sandede områder nord for Busemarke mose Foto 1: Busemarke Sandlodder set fra Søndre Landevej. Foto 2: Råby Sø

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Indhold Landskabet i Odense kommune s. 4 Landskabskarakterkortlæging s. 6 1 - Bellinge Moræneflade s. 8 2 - Holmstrup Dødislandskab s. 16 3 - Blommenslyst

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

Landskabsanalyse 2011

Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade moræne er inddelt i store rektangulære markstykker adskilt af levende, klippede hegn på jorddiger. I hegnene står enkelte gamle træer som overstandere og rager

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker 1 1 Teestrup issølandskab med morænebakker BESKRIVELSE Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere