Brugerve-jledning. -;Lb..LKRLNG. Introduktion. For De tager anlaegget i brug 11 ~ANSIKRINGM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerve-jledning. -;Lb..LKRLNG. Introduktion. For De tager anlaegget i brug 11 ~ANSIKRINGM"

Transkript

1 Brugerve-jledning V"DMENTAAL: I3 43 Q SS -;Lb..LKRLNG SIKAEA DMMMK 2 1AY% O DMA. + DES M O OMR. 1 FULD M olaade: ifixdn YTR l-m in F21 [31 O KLAA O OMLL 7 TIL o 220 V a o a AFSTX O ZONE GOBLET R7 M F9_1 o FEx o P-9- romlad LLDADN RI vcd n~iw: rnkooe. n.. ~D NwmeIw. rnl[doe.. ~o MsLUwc : rnkace..rsn.. Erhvervsalarm Type DS ~ANSIKRINGM Introduktion Tillykke med deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette valg har De feet et effektivt vaern mod indbrud hos Dem. Dansikrings monter har tilpasset anlaegget til Deres specielle behov. Denne brugsanvisning beskriver den daglige brug of systemet ; og hvad De i ovrigt har brug for at vide om anlaegget. Sidst i brugsanvisningen finder De en oversigt over fejlarsager, De selv kan afhjaelpe. Dansikring er naturligvis altid til tjeneste, hvis De har yderligere spergsmal om Deres tyverialarm. For De tager anlaegget i brug For at Deres alarmsystem kan fungere, skal De : 1. Udfylde og aflevere forholdsordren til brug ved alarm hos Dem, bl.a. med KODEORD (max--12 tegn), Deres MASTERKODE og en liste over kontaktpersoner. 2. Aflevere en kopi of Deres negle(r) til Dansikring. De(n) bliver anbragt i den udvendige beskyttede nogleboks, sa Dansikrings vaegter kan komme ind i tilfaeide of alarm. 3. Lwre at betjene anlwgget : Lags dette haefte. Vaelg og indlaes Deres koder (se side 12-13). Prov derpa at slutte anlaegget til og fra.

2 I Hvad er hvad pa OMR. 1 DEL TIL : Fast lys: Delomradel er slaet til. Blink: ALARM. OMR. 1 FULD TIL : Fast lys : Hele omrade 1 er slaet til..blink: ALARM. KLAR : Fast lys : Alle omrader er klar, sa alarmen kan slas til. Blink : Fejl, se side 15. OM R. 2 TIL : Fast /YS: OmrcAde 2 er slaet til. 220 V : Fast lys : OK. Blink: Fejl. ZONE FRAKOBLET: Fast lys: Mindst en zone er frakoblet. FEJL : Fast /YS : Fejl pa system betjeningspaneiet? program lampe og knapper : Bruges kun of Dansikrings servicefolk. OVERFALD : Alarm : Tryk 2 x inden for 10 sek. Kun aktiv hvis knappen er ROD! Se_side 8. Talrude: Nr. pa zone(r) med u- normal tilstand.!'nns~glwa 51101EP ONIYNiI( VKi7tEM1iV1 N U.7 SS t T11% C3--- o 0 0 M A- 1 fird7l 2 M.OfLR oma-ft C3 - C3 a o MR. 2 [-81 a C3 RWL 0 pw.a. WRIN'f0 uora~ De vigtigste funktioner : TALKODE + #: Frakobler alarmanlaeg + sirene. TALKODE # : Tilslutter alarm pa hele omr. 1. TALKODE # : Tilslutter alarm pa omr. 2. TALKODE # : Tilslutter alarm pa delomr. 1. TALKODE tal + # + # : Fra/tilkobler zone nr. tal. TALKODE # : Nulstiller (AFSTIL) efter alarm. FORTRYD indtastning og start forfra! #: UDFOR kommandoen. Brug omrcidets TALKODE, se side 4 og 12. Adgang N C m i= O w 0 J f r- o swt X 0 LL N o N FOlert er Placering of folere , MP : Vaegter. Folertyper : V : Vindue - D: Dor - R: Rum - T : Tilstand (fx fyr) - G : Genstand - O : Overfaldsknap

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktio'n Far De tager anlaegget i brug Oversigt: Hvad er hvad pa betjeningspanelet?, be vigtigste funktioner Sikrede omrader - adgangskoder Sikrede omrader - placering of folere Ved alarm : Fejlalarm :- hvad gor jeg? Alarm - hvad sker der? Nulstil (afstil) en alarm OVERFALD alarm Test of alarmsystemet Daglig brug : 2 Sla alarmsystemet -ti Vfra 10 Frakoble toner - ti lkoble zoner - kontrol 11 Om systemets koder -12 fendre koder 13 4 Diverse problemer 14 KLAR-1ampen lyser ikke fast! - 15 Delvis tilkobling of anlaeg ved fejl 5 Samarbejdet med Dansikring : Deres.nogler 1 ;6 Forholdsordre - /Endring i forholdsordren 17 Adresser pa Dansikring Bagsiden. nowansikring 5 ~ flail ~ Fejlalarm - hvad gor jeg? Sluk sirenen, hvis den hyler : Tast omradets TALKODE + #. IIIIIIIII 4/nr~ Hvis det ikke stopper sirenen : Tryk* og prev igen fra punkt 1. Lykkes det stadig ikke : Tag punkt 4 og 5 forst, og ga derpa tilbage til punkt 1. Nulstil (AFSTIL) alarmen: Tast omradets TALKODE #. Ring til vagtcentralen pa Sig... " At det er fejlalarm " Hvor De ringer fra " Deres personlige KODEORD.

4 Alarm - hvad sker der? qc NAr en foler bliver aktiveret ringer betjeningspanelet straks til Dansikrings dognbetjente vagtcentral og meddeler... " hvilket anlaeg det er (d.v.s. Deres adresse). " hvilket eller hvilke sikrede omrader, der har give alarm. Vagtcentralen folger nu, zone for zone, den eventuelle udvikling i alarmen. Det bruger vi til - i henhold till Deres forholdsordre - at afgore, om vi straks skal sende en vaegter afsted. Eller om vi skal vente nogle minutter, fordi alarmmonsteret kan tyde pa en eventuel fejlalarm! Nulstil (afstil) en alarm 1. Tast omrcidets TALKODE #. 7 OVERFALD alarm NB : Virker kun med rod OVERFALD knap! 1. Tryk 2 gange pa OVERFALD knappen indenfor 10 sekunder. Sirenen starter ikke! 2. Dansikrings vagtcentral reagerer i henhold til Deres forholdsordre til os. 3. Nulstil (AFSTIL) alarmen : Tast en TALKODE #. Haand lerne op. O O Fejlalarm med OVERFALD knappen : Ring straks til vagtcentralen pa og sig... " At det er fejlalarm. " Hvor De ringer fra. " Deres personlige kodeord. Afstil derpa alarmen med en TALKODE #.

5 Test of alarmsystemet Af sikkerhedsmaessinge Arsager bor De mindst 2 gange om Aret afprove alarmsystemet : 1. Tilkobl alarmsystemet (se side 11). 2. Lav en alarm i en of zonerne. 3. Frakobl alarmsystemet (og dermed sirenen, hvis den hyler) : Tast omridets TALKODE + # 4. Nulstil (AFSTIL) alarmen : Tast omr5dets TALKODE # 5. Ring til Dansikrings alarmcentral pca og sig... " At det er en prove " Hvor De ringer fra " Deres personlige KODEORD. 9 Omrader og zoner Et omrade bestcar normalt of flere zoner. En zone er en del of et omrcade, fx. 3 vinduesalarmer og en rumfoler i et rum. En anden zone kan vaere en enkelt dor i det samme rum, o.s.v. 10 Sla alarmsystemet til/fra Til : 1. Luk og IcAs alle kontrollerede vinduer og dore. 2. Kontroller at KLAR-lampen lyser fast. Hvis ikke : Se side 15. 3a. SIA hele omr.ade 1 FULD til : Ppi Tast Deres omrcide 1-TALKODE #. r i i 3b. SI.A kun omrcade 1 DEL ti, : Tast Deres omride 1-TALKODE #. ~IEJI 1 4. SIA omrcade 2 til : Tast Deres omrade 2-TALKODE #. 5. Check kontrollamper! Ved fejl : Frakobl straks! 6. Medens betjeningspanelet hyler i max. 45 sek. : GA ud gennem yderdoren og!as den. N.Ar hyletonen stopper er alarmen slcaet til. Fra : 1. Frakobling : Indtast omrcadets TALKODE + #. Frakoblede zonergcar til normal!

6 Frakoble zoner En eller flere zoner kan kobles fra, sa de ikke giver alarm : 1. Tast omrldets TALKODE # + zonenummer+#+#. 2. Lampen ZONE FRAKOBLET skal nu lyse, og zonenummeret vises i talruden. Eksempel : De vil frakoble zone 5 i omrade 1, og Deres TAL- KODE for omrade 1 er 1234 : Tast : 12347#5##. Tilkoble zoner For at tilkoble en zone, sa den igen kan afgive alarm, gentager De frakoblingsmanovren. Hveranden gang De gor manovren med en zone kobler De zonen til, og hveranden gang kobler De den fra. 1. Tast omradets TALKODE # + zonenummer+#+#. 2. Lampen ZONE FRAKOBLET og talruden slukker, hvis alle zoner er koblet til. OBS : Alle frakoblede zoner gar tilbage till normal naeste gang omradet slas fra! Kontrol of frakoblet zone 1. Lampen ZONE FRAKOBLET lyser. 2. Tast omradets TALKODE # + #. 3. Den frakoblede zones nummer vises. Er flere zoner koblet fra, vises de pa skift. Frakoblet zone f. 1 2 O m system ets kod e r Systemet indeholder 3 slags koder : 1. Et KODEORD pa max. 12 bogstaver, som De skal bruge, nar De taler med vagtcentralen, bl.a. ved fejlalarm. Nedskriv aldrig Deres KODEORD, sa en tyv kan misbruge det! cifrede TALKODEr. NAr De vil andre tilstanden i et omrade med betjeningspanelet (fx sla alarmen til), skal De bruge en TALKO- DE. En kode gaelder kun i et omrade. Brug TALKODE nr 1 og 2 til Dem selv for omrade 1 og 2. De evrige koder kan De efter behov tildele andre personer, der skal kunne komme ind pa dette omrade, fx rengoringshjaelp. 3. En MASTERKODE pa 4 cifre, som De skal bruge, nar De vil eendre en TALKODE. Vwlg koder, der er nemme at huske, men ikke nemme at gaette for andre. Deres navn, telefonnummer (fra telefonbogen) eller fodselsdato er ofte tyvens forste gaet, og det lykkes alt for tit! Udskift straks koder, der er kendt of personer, som ikke skal bruge dem. Det gmider uanset om De "kan stole pa" personerne eller ej!!!

7 /Endre MASTERKODE Laes "Om systemets koder" punkt 3. AI programmering skal ske uden rettelser: 1. Tast : Gammel MASTERKODE # # + Ny MASTERKODE + #. 2. Ring til vagtcentralen pe og meddel : " Hvor De ringer fra. " Deres personlige KODEORD. " "Kodeaendring". " Den nye MASTERKODE. fendre TALKODE Lees "Om systemets koder' punkt 2. AI programmering skal ske uden rettelser! 1. Tast : MASTERKODE # + Kodens nr. (1 + # + Ny TALKODE + #. Dansikrings vaegter har sine egne TALKODEr. Dansikring behover derfor ikke at kende Deres! 24) Et TALKODE-nummers omr6de kan kun aendres of Dansikrings lokale servicecenter, se bagsiden.,4endre KODEORD Kodeord kan kun aendres ved skriftlig henvendelse til Dansikring. 13 Diverse problemer Deres TALKODE bliver ikke accepteret : Betjeningspanelet bipper nogle gange : Tryk* og prow igen. Den gule FEJL-lampe lyser, og betjeningspanelet bipper : Fejlens zonenummer vises i talruden. Prov at lose fejlen. Lykkes det ikke, se ring til Dansikrings lokale servicecenter (se bagsiden). Den gule 220 V-lampe blinker pfi betjeningspanelet: Anlaegget korer pe det indbyggede batteri! Kontroller ved elmealeren : Er der g.aet en sikring eller er HFi-relaeet slcaet fra, se ret fejlen. Den gronne KLAR-lampe lyser ikke fast : Se side 15.

8 Fejl : KLAR-lampen lyser ikke fast For at kunne koble til skal KLAR-lampen lyse fast. Derfor kan De ikke sla alarmsystemet til. Kontroller betjeningspanelet. KLAR-lampen blinker : 1. Nummeret pa den zone, der ikke er klar, vises i talruden. Er flere zoner ikke klar, vises de pa skift. 2. Find zonen i zone-listen forrest i dette haefte (side 3). Luk/las dore, vinduer, m.m. i zonen. 3. Blinker KLAR-lampen stadig, og De er sikker pa, at alt er lukket og last : Lees "Delvis tilkobling of anlaegget ved fejl" i nmste spalte. KLAR-lampen lyser ikke helt fast : Kontroller, at intet bevaeger sig foran rumfolerne, og at alle sikrede vinduer og dare er lukkede og IcAst. Zoner, der ikke er klar, vises i talruden. Delvis tilkobling of alarm ved fejl De har kontrolleret anla gget som beskrevet under "Fejl : KLAR-lampen lyser ikke fast". Et eller flere zonenumre vises i talruden. 1. Udfor en normal tilkobling. Nar De slutter med # giver betjeningspanelet et par bip! 2. Tryk # en gang mere! Alarmanlaegget er nu tilsluttet, bortset fra den/de zone(r), der vistes i talruden. Ring til Deres lokale Dansikring servicecenter (se bagsiden) og traef aftale om at fa fejlen rettet. Denne type tilkobling er en nod procedure indtil alarmen er blevet repareret. 15 Deres Nogler Overdragelse of nogler : Det er Deres ansvar, at en korrekt kopi of den/de nogle(r), Dansikrings vmgter skal bruge, ligger i negleboksen. AEndring of Deres las : Ring straks til Dansikrings lokale servicecenter (se bagsiden), sa noglerne i nogleboksen kan blive udskiftet. Aftalens ophor : Ved aftalens opher temmer vi negleboksen, og De far Deres negle(r) tilbage.

9 Forholdsordre I Deres forholdsordre til Dansikring skal De bl.a. iagttage folgende : Deres telefonnummer: Undga numre til telefax, telefonsvarer, natkoblet omstilling o.lign. Vedlaeg gerne en korselsvejledning, sca Dansikrings vaegtere kan finde vej, - ogsd i morke og snestorm! Kontaktpersoner : De personer, Dansikring skal ringe til, hvis der er sket noget, og vi ikke kan MA fat i Dem. Det kan fx vaere familie, kolleger, venner eller hcandvaerkere. Forsikringsselskab. Hvor De har forsikret, og om De har Falck-abonnement. Ved alarm : Hvordan Dansikring skal reagere ved alarm. Husk, at der er gebyr pa udrykninger ved fejlalarm. fendring i forholdsordren Ring til Dansikrings regionskontor (se bagsiden) og meddel enhver aendring i... " Deres MASTERKODE. " Deres telefonnummer. Deres kontaktpersoner : Fx ved flytning, dodsfald eller nyt telefonnummer. " Forsikringsforhold, inkl. Falck-abonnement. /Endring of Deres personlige KODEORD kan kun ske skriftligt! Udfyld forholdsordren og aflever den til Dansikring! 17

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring ,~Brugerveiledning Boligalarm Type DS 91 e.wansikring Introduktion Tillykke med deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette vaig har De faet et effektivt vaern mod indbrud hos Dem. Dansikrings montor har

Læs mere

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder "Tast TALKODE +..."? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder Tast TALKODE +...? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S Brugerveiledning Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S. ~ANSIKRING M I ntroduktion Tillykke med Deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette valg har De Met et effektivt vaern mod indbrud hos Dem.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere