Kig Ind Specialcenter Holbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kig Ind Specialcenter Holbæk"

Transkript

1 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst

2 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens ; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Brugernes /pårørendes udsagn Tilsynets observationer / kontrol Lokale politiske forventninger (eks. Kvalitetsstandarder/ældrepolitik) Gældende love (Service- og Sundhedslov m.fl.) kigger på og vurderer om stedet lever op til de generelle krav. Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 13

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 Den samlede vurdering... 5 Vurdering i forhold til Tilbudsportalen... 5 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer... 6 Opfølgning på sidste års tilsyn... 6 Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse... 6 Tema 2: Selvstændighed og relationer... 7 Tema 3: Målgruppe, metode og resultater... 7 Tema 4: Organisation og ledelse... 9 Tema 5: Kompetencer Tema 6: Økonomi Tema 7: De fysiske rammer Datakilder Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for aktivitets- og beskæftigelsestilbud Anvendt tilsynsmetode Temaer omfattet af tilsynet Side 3 af 13

4 Generel information Kontaktoplysninger Solgården, specialcenter Holbæk Mellemvang 9, 4300 Holbæk Leder Afdelingsleder May-Britt Klindt Schlicker Organisationsform Kommunalt aktivitets og samværstilbud. Målgruppe Iht. hjemmeside Dato for tilsyn Kig Ind er målrettet voksne udviklingshæmmede med forskellige diagnoser/problematikker som på mange punkter er selvhjulpne. Borgeren skal selv kunne sørge for transport til Kig Ind 8. september 2014 Tilsynskonsulent Leif Christensen Side 4 af 13

5 Den samlede vurdering Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet vurderes som et kvalitativt godt tilbud. Tilsynet har foruden det normale fokus skelet til opfølgning på politik for voksne med særlige behov vedtaget i Voksenudvalget den 23. maj Kig Inds opgave opfattes som at skabe sociale aktiviteter under trygge forhold at give brugeren mulighed for at møde ligestillede, så et socialt netværk kan opstå. at brugeren gennem medbestemmelse i planlægning og afviklingen af aktiviteter føler sig betydningsfuld, får større selvværd og vedligeholder eller udvikler sine evner at give indsigt i almene samfundsforhold at udvikle sociale færdigheder at lukke op til lokalsamfundet efter brugerens evner Det er Tilsynets indtryk, at Kig Ind i målrettet forsøger at bygge relevante mål for disse opgaver ind i sine tilbud. Indsatsen er ud fra tilsynets vurdering præget at gode faglige vurderinger og relevante metoder. Medarbejdernes samlede formelle og reelle faglige kompetencer ser ud til at være anvendt. Der er klubdage tirsdage, torsdage og søndage med en bred vifte af aktiviteter, spil oplæsning fra aviser eller blade samt muligheder for deltagelse i en bred vifte af ture, udflugter f.eks. koncerter, krobal, udflugtssteder m.m. etc. Der er en velfungerende og populær madklub 2 gange om ugen, hvor mange sociale og praktiske kompetencer vedligeholdes og udvikles.. Man skal være medlem i Kig Ind. Det koster 100 kr. om måneden. Det er indtrykket fra de forskellige interviews og observationer under tilsynet, at der fra borgere og pårørende er stor tilfredshed med indsatsen. De 5-10 interviewede borgere understøtter dette billede af tilfredshed med indsatsen. Det eneste klare negative budskab stort set samtlige interviewede borgere giver udtryk for er savnet af muligheden for de længere ferieture, så man i lighed med andre borgere får et længere pusterum, hvor man kommer helt væk hverdagen og kan udfordre sig selv socialt og praktisk samt ruste én yderligere i at leve op til forventninger til medborgerskab. De fysiske rammer udgør en udfordring for at kunne tilbyde en opdateret vifte at relevante tilbud. De meget afmålte rammer vurderes at udfordre medarbejdernes faglighed dagligt. Vurdering i forhold til Tilbudsportalen Kig Ind vurderes delvist at være relevant beskrevet på Tilbudsportalen inkl. angivelse af takst og enkelte felter f.eks. målgruppebeskrivelse og antal pladser savnes beskrivelse eller opdatering. Leder er opmærksom på løbende opdatering af denne. Tilsynet indstiller, at Solgården vurderes som generelt egnet til tilbudsportalen. Side 5 af 13

6 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer Tema 2: Det anbefales i dialog med ledelse og politikere fortsat at arbejde på at finde løsninger, så der igen kan afvikles ferier med pædagogisk understøttelse. Tema 3: Det anbefales i dialog med borger at fortsætte den gode arbejde med f.eks. hjemmevejledere og kontaktpersoner og at dokumentere dette indtil fælles elektronisk dokumentationssystem er indført. Dette kan sikre at datalovgivningen efterleves. Tilsynet vil anbefale at indsatserne, ressourceforbrug og effekten af indsatsen årligt beskrives og dokumenteres i en årsrapport, der stilles til rådighed for egen ledelse og det administrative og politiske system. Tema 6: Det anbefales at der fremadrettet opereres med en takstfastsættelse, der vedrører alle borgere, der gør brug af tilbuddet. Opfølgning på sidste års tilsyn Der forligger ikke særskilt tilsynsrapport fra Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Selv om tilbuddet mere fokuserer på trivsel og netværksdannelse forsøges der alligevel målrettetat skabe viden og indsigt gennem aktiviteterne. Interviews med borgere tyder på tilfredshed med dette. Beskæftigelsesindsatsen og indsatsen for mere målrettet uddannelse understøttes af andre af samfundets aktører. Denne arbejdsdeling vurderes relevant, da stedet mere har et ønske om at fungere som fristedet i dagligdagen, hvor fra netværk ofte udspringer. Interviews med borgere tyder på at flere borgere til dagligt har en lette tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er indtrykket at denne tilknytning og indsatsen ved Kig Ind understøtter hinanden. Det er Tilsynets indtryk, at der i planlægningen af aktiviteter og arrangementer ofte skeles til, at der også skal kunne ske udvikling af viden og indsigt. Eksempler på dette : Indsigtsskabende udflugter som tur til De Gamles By i Århus eller Andelslandsbyen Madklubbens udvikling / vedligeholdelse af færdigheder ved madlavning og ansvarlig sociale og praktiske kompetencer før, under og efter måltidet. Turnus ordningen med madlavning og oprydningsopgaver / opvask Film med et mere målrettet budskab i forhold til brede menneskelige problemstillinger., Samlet set er Tilsynet enige med Kig Ind i at uddannelse ikke er hovedsigtet. Tilsynet ser en fin balance i indsatsen for at være et fristed og de mere målrettede forsøg på påvirkning af borgerens daglige praktiske, kognitive og menneskelige kompetencer. Side 6 af 13

7 Tema 2: Selvstændighed og relationer Politisk er livskvalitet som nævnt et af to vigtige mål i indsatsen i politik for voksne med særlige behov. Kig Ind vurderes at være et vigtigt tilbud i forhold til målgruppens netværkdannelse og livskvalitet ikke alene indadtil i målgruppen, men også i udadrettede sammenhænge.. Indadtil ser det ud til at det sociale samvær, fællesskabet om en bred vifte af sociale aktiviteter og ikke mindst Madklubben og Cafeen skaber gruppefølelse og relationer, der rækker ud over Kig Inds åbningstid. Flere af borgerne finder angiveligt sammen i små netværk og om små madklubber i det private. Som eksempel på udadrettede netværksskabende kan nævnes: Ture til Zoologisk have, Legoland, Knuthenborg og som nævnt De gamles by Shopping ture og havnerundfart Koncerter med f.eks. Kandis I august registreres hele 4 mulige udflugter til populære udflugtsmål. Desuden er der fast tilbud om cafeaktivitet, mad klub og interne arrangementer f.eks. danseaftner i samarbejde med Holbæk Idrætsforening. Turene afvikles så de deltagende borgere udfordres i at kunne indgå i relationer med f.eks medarbejdere og andre borgere på udflugtsmålet og tage ansvar for de praktiske udfordringer i forbindelse med dette- Længere ferier er for tiden ikke muligt angiveligt grundet regler for afregning og anvendelse af timer til ledsagelse. Dette beklages af borgere, ledelse og medarbejdere. Ledelsen og Tilsynet vurderer dog de tidligere ferier som en vigtig del af denne borgergruppes mulighed for at få oplevelser på linje med andre borgere. Ligeledes vurderes de som en væsentlig del af den selvstændighedsgørelse og netværksskabelse, som er vigtig for målgruppen fortsat kan udvikle sit medborgerskab. Det anbefales i dialog med ledelse og politikere fortsat at arbejde på at finde løsninger, så der igen kan afvikles ferier med pædagogisk understøttelse. Samlet set vurderer Tilsynet igen, at der ikke alene på de indre linjer, men også i berøring med omverdenen forsøges at skabe relationer og livskvalitet. Interview med borgere bekræfter ovenstående. Tema 3: Målgruppe, metode og resultater Kig Ind er målrettet voksne udviklingshæmmede med forskellige diagnoser / problematikker, men som på mange punkter er selvhjulpne. Dette fremgår tydeligt af områdets hjemmeside, men savnes som nævnt opdateret på Tilbudsportalen. Borgeren skal ifølge leder selv kunne sørge for transport til og fra Kig Ind Ledelsen bekræfter, at det stadig er en dækkende beskrivelse af målgruppen. Blandt borgerne er der et mindre sammenfald med borgergrupper, der gør brug af Solgåden. Det drejer sig om ca. 8 borgere ud af angiveligt for tiden 92 borgere. De fleste er hjemmeboende hos netværk eller alene boende med netværk. En mindre gruppe kommer fra bosteder. De fleste, godt 65 kommer fra Holbæk Kommune, resten afregnes med kommuner Faglig vurderes det, at tilbuddet magter at tilpasse indsatsen til målgruppens forskelligartede udfordringer. Metoder, herunder sammenhæng i indsatsen på tværs af aktører I Politik for voksne med særlige behov, vedtaget af Udvalget for Voksne i Holbæk er der beskrevet forventninger til bærende værdier og visioner for området. På centrets hjemme side er metodegrundlaget tydeligt beskrevet som: Der arbejdes med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles professionsetik. Side 7 af 13

8 Kig Inds opgave er beskrevet ovenfor i den samlede vurdering. Leder og medarbejdere bekræfter kendskabet til ovenstående politiske beslutninger og hjemmesidens beskrivelser. Metode og opgaver angives beskrevet i dialog og der tilkendegives opbakning om formuleringerne. Tilsynets samlede indtryk af indsatsen bekræfter fokus på denne værdimæssige og metodiske tilgang og prioritering af opgaverne. Der beskrives en god åbenhed med leder og gensidig åbenhed mellem medarbejderne, hvilket vurderes at sikre en forholdsvis ensartet tilgang. Denne tilgang betyder, at alle behandles ligeværdigt og der hjælpes med at skabe relationer, knytte venskaber og yde hjælp til selvhjælp. Tilsynet har fået fremvist en personalehåndbog, som mere giver anvisninger i forhold til personaleforhold og arbejdsmiljø end for fagligheden. Det er indtrykket at de politiske beslutninger, hjemmesidens beskrivelser og den løbende interne dialog sikrer den nødvendige faglige linje. Den faglige retning understøttes af faglig dialog ved månedlige personalemøder og en håndfuld årlige temadage med fælles faglig kompetenceudvikling. Tilsynets møde med borgerne ved en cafeaften i tilbuddet tyder på en professionel tilgang til levering af ydelserne og en anvendelse af relevante metoder De for tiden meget afgrænsede fysiske rammer, hvor f.eks. værksteder og særlige rum til diverse kreative aktiviteter ikke kan etableres grundet pladsmangel, begrænser tydeligt gode og meningsfulde faglige tiltag for borgerne. Borgerne selv efterlyser rum til at spille høj musik, til at danse i og evt. en scene. Den fysiske afgrænsning sætter på trods af medarbejdernes gode intentioner, grænser at indsatsen over for at borgerne kan udvikles i en endnu mere helhedsorienteret retning. Der har de sidste år været arbejdet på at sammenhængen med indsatsen styrkes. Der er i samarbejde med borgeren en god dialog med f.eks. borgernes hjemmevejleder og kontaktpersoner på bosteder. Dialogen vedrører ofte praktiske forhold men kan undertiden også være faglige tilbagemeldinger og bekymringer. Denne sidstnævnte dialog er dog ikke dokumenteret. Det anbefales i dialog med borger at fortsætte den gode samarbejde med f.eks. hjemmevejledere og kontaktpersoner og at dokumentere dette indtil fælles elektronisk dokumentationssystem er indført. Dette kan sikre at datalovgivningen efterleves. Inddragelse Målgruppen er generelt præget af borgere, der er i stand til at give udtryk for egen ønsker og behov. Der er oprettet brugerråd og der er månedlige planlægningsmøder til faglige aktiviteter. Sidste referat fra begge disse typer møder er fremsendt, som eksempel på brugerdemokratiet. Det er Tilsynets vurdering ud fra disse og interviews med leder, medarbejdere og borgere at der opleves en velfungerende inddragelse. Der opleves ved besøget i cafeen et stort fællesskab om aktiviteterne og en stor medansvarlighed fra alle. Brugernes mentale og fysiske sundhed. Ud fra en faglig vurdering må man antage at en del af den nuværende målgruppe, hvis de ikke bliver pædagogisk understøttet, vil have udfordringer i forhold til ikke at tage uhensigtsmæssigt på. Derfor vurderes forebyggelse gennem fysisk aktivitet og ernæringsvejledning, som vigtig. Interviews med leder, medarbejdere og borgere tyder på at især understøttelse af god ernæring har fokus. Madklubbens 2 dage ser ud til at være populære ( ved besøget deltog mere end 20 borgere), og vurderes at understøtte gode kostvaner. Det er også ved besøget indtrykket, at sunde spisevaner understøttes konkret ikke alene i forhold til sunde kostformer men også i forhold til gode kostvaner, hygiejne etc Side 8 af 13

9 Indtryk fra besøget, udsagn fra borgere og referatet fra brugerrådsmødet tyder på at aktiviteten værdsættes og ikke vil undværes. Samspillet med Holbæk idrætsforening og bredden i aktiviteter tyder også på at det tilstræbes at give mulighed for fysisk aktivitet. Også med hensyn til fysisk aktivitet tyder referatet fra brugerrådsmødet på at der f.eks. værdsættes muligheder for at danse. Det fremsendte aktivitetsprogram indeholder også ture til koncerter etc. Indtryk fra interviews med borgere bekræfter generelt også glæden ved dans. Magtanvendelse Grundet målgruppen og det mere interesse- og lystbetonede aspekt i tilbuddet er magtanvendelse ikke aktuel. Det er dog tilsynets vurdering, at medarbejdere og leder kender lovgivningen.. Retssikkerhed Medarbejderne bekræfter i forskellige sammenhæng at skulle understøtte borgeren i pengespørgsmål. Medarbejderne og leder angiver at der foreligger retningslinjer for denne involvering. og at de følges. Dokumentation Kig Ind betragtes som et fristed for målgruppen; et fristed der er meget lyst- og interessebetonet. Derfor er Tilsynet enig med tilbuddet om, at målrettet og systematisk registrering og dokumentation ikke vurderes relevant. De tildelte medarbejderressourcer ville heller ikke kunne honorere dette. Til gengæld er vigtigt, at der i særlige situationer f.eks. særlige helbredsmæssige problemstillinger som opstår eller observeres er en dialog med f.eks. bosted, hjemmevejleder eller nær pårørende. Denne dialog finder i følge leder og medarbejdere også sted. Som nævnt under Tema 3 er denne dialog ikke dokumenteret. Det er som tidligere nævnt Tilsynets indtryk, at Kig Ind ikke alene gør et stort og vigtigt arbejde for at skabe trivsel og understøtte netværk for målgruppen. Der understøttes også gode kostvaner, fysisk aktivitet og der skabes bred viden og medborgerskab. Når der i det daglige ikke dokumenteres i forhold til indsatsen bliver denne indsats heller ikke synlig for det administrative og politiske system. Tilsynet vil anbefale at indsatserne, ressourceforbrug og effekten af indsatsen årligt beskrives og dokumenteres i en årsrapport, der stilles til rådighed for egen ledelse og det administrative og politiske system. Tema 4: Organisation og ledelse Organiseringen i Specialcenter for Holbæk sammen med andre tilbud i handicapområdet giver mening. Det ser i det samlede område også ud til at der i det samlede område laves relevante tiltag i forhold til udvikling af fælles værdigrundlag og systematik. Ledelsen virker kompetent og ikke mindst meget erfaren i område. Leder har ikke en formel lederuddannelse, men mange års erfaring og en relevant faglig baggrund. Som tidligere nævnt vurderes politik for voksne med særlige behov at understøtte og give meningsfuld retning for faglighed og sammenhæng etc.. Brugerne har i forhold til deres behov, en tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Umiddelbart ser det ud til, at der for en meget lav normering (76 timer om ugen) leveres en meget flot og vidtrækkende indsats. Sygefraværet kan statistisk ikke isoleres, da der er registreret for få ansatte. Side 9 af 13

10 Tema 5: Kompetencer Tilsynet har fået fremsendt en opdateret medarbejderliste med angivelse af formelle kompetencer. Der er tilknyttet 4 medarbejdere; 3 socialpædagoger og én med læreruddannelse. Der er tilsynets vurdering, at blandingen af primært pædagogisk uddannede og en enkelt læreruddannet medarbejder er relevant for de opgaver, der skal løses - det formelle faglige uddannelsesniveau vurderes i lighed med på Solgården over gennemsnittet. Medarbejderne er ikke blevet indkaldt til MUS-samtale i flere år, men tilskriver det skiftende ledere og har tillid til at dette vil ændre sig. Der pågår en løbende og relevant intern kompetenceudvikling i form af Gensidig faglig sparring ved månedlige personalemøder. 4 udviklingsdage årligt Én medarbejder tilbudt kostvejlederuddannelse Medarbejderne oplever, at de samlet har de nødvendige kompetencer og plads til stor selvstændighed og tilfredsstillende frihedsgrader Tema 6: Økonomi Tilsynet har modtaget seneste regnskab og beregning af takst.. Der er beregnet takst og denne er registreret på Tilbudsportalen I forhold til beregning af taksten for borgere fra andre kommuner og taksten for borgere fra Holbæk Kommune tyder beregningen på en uhensigtsmæssig forskellighed i tilgang. Borgere fra Holbæk Kommune afregnes med et samlet årligt tilskud fra Holbæk Kommune, mens borgere fra andre kommuner afregnes med den beregnede takst. Hermed vil der,afhængigt af antallet af Holbækborgere, være en ikke begrundet forskel i betalingen. Dette er efter Tilsynets vurdering ikke i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr 683 af 2007 omhandlende beregning af omkostningsbaserede takster. Det anbefales, at der fremadrettet opereres med en takstfastsættelse, der vedrører alle borgere, der gør brug af tilbuddet. Tema 7: De fysiske rammer De fysiske rammer er efter leders og Tilsynets opfattelse negativt præget af uhensigtsmæssigt trange lokaler inden fysisk flytning., skønsmæssigt i Kig Ind deler lokaler med Solgården og gør brug af lokalerne i eftermiddags og aftentimerne. Man kigger dog på muligheder for at flytte tidligere. Der kigges på muligheder for et sted med plads til madholdet, rum til fysisk aktivitet og diverse rum til relevante fritidsaktiviteter som dans og billard. Side 10 af 13

11 Datakilder Interviews Leder Beboer Medarbejdere Pårørende Borger Sagsbehandler Observationer Besigtigelse fysiske rammer Aktivitet Besigtigelse dørforhold Beskæftigelse Relationer Sundhedsinitiativer Organisation og økonomi Regnskab og evt. bilag Vedtægter Budget Forretningsorden evt. referater Organisationsplan Personalehåndbog Liste over bestyrelse Faglige kompetencer Medarbejderlister med formelle uddannelser Dokumentation for uddannelse Retningsliner for indkaldelse af interne/eksterne vikarer Introduktionsprogram Tjenesteliste Sygefraværsstatistik Pædagogik, Helbred, retssikkerhed Praksisbeskrivelser, Retningslinjer, Instrukser Tilbudsportalen Lovpligtige indberetninger magt/overgreb. Ydelsesbeskrivelse Journaler, handleplaner, udviklingsplaner Diverse borgerrettet information Beskrivelse af teoretisk metodegrundlag Lovpligtig rapportering af UTH Andet Beskrivelse Side 11 af 13

12 Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for aktivitets- og beskæftigelsestilbud Serviceloven LBK 1093 af 5. september Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Lov om Socialtilsyn LBK 608 af 12. juni Socialtilsynet kan udbyde 1) konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets tilsynsfaglige eller socialfaglige viden til en kommune, en region eller et tilbud og 2) udførelse af opgaver efter delegation fra den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. 148 a, stk. 4, i lov om social service. Anvendt tilsynsmetode 1. Tilsynet er sket ud fra udvalgte temaer fra Socialstyrelsen kvalitets- model (se nedenfor) og udmunder i en vurdering af om grundlaget for optagelse på Tilbudsportalen fortsat er opfyldt 2. Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn 3. Interview med leder 4. Interview med 2 medarbejdere med faglig baggrund 5. Interview stikprøve blandt mindst 2 brugere, samt småsnak med borgere under tilsynet 6. Vurdering af data i forhold til: visitation, kommunalt serviceniveau og diverse lovgivning. Temaer omfattet af tilsynet Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Selvstændighed og sociale relationer Uddannelse og beskæftigelse Fysiske rammer Side 12 af 13

13 Økonomi (Takst) For uddybning af de enkelte temaer se Socialstyrelsens kvalitetsmodel Side 13 af 13

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere