Kig Ind Specialcenter Holbæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kig Ind Specialcenter Holbæk"

Transkript

1 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst

2 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens ; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Brugernes /pårørendes udsagn Tilsynets observationer / kontrol Lokale politiske forventninger (eks. Kvalitetsstandarder/ældrepolitik) Gældende love (Service- og Sundhedslov m.fl.) kigger på og vurderer om stedet lever op til de generelle krav. Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 13

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 Den samlede vurdering... 5 Vurdering i forhold til Tilbudsportalen... 5 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer... 6 Opfølgning på sidste års tilsyn... 6 Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse... 6 Tema 2: Selvstændighed og relationer... 7 Tema 3: Målgruppe, metode og resultater... 7 Tema 4: Organisation og ledelse... 9 Tema 5: Kompetencer Tema 6: Økonomi Tema 7: De fysiske rammer Datakilder Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for aktivitets- og beskæftigelsestilbud Anvendt tilsynsmetode Temaer omfattet af tilsynet Side 3 af 13

4 Generel information Kontaktoplysninger Solgården, specialcenter Holbæk Mellemvang 9, 4300 Holbæk Leder Afdelingsleder May-Britt Klindt Schlicker Organisationsform Kommunalt aktivitets og samværstilbud. Målgruppe Iht. hjemmeside Dato for tilsyn Kig Ind er målrettet voksne udviklingshæmmede med forskellige diagnoser/problematikker som på mange punkter er selvhjulpne. Borgeren skal selv kunne sørge for transport til Kig Ind 8. september 2014 Tilsynskonsulent Leif Christensen Side 4 af 13

5 Den samlede vurdering Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet vurderes som et kvalitativt godt tilbud. Tilsynet har foruden det normale fokus skelet til opfølgning på politik for voksne med særlige behov vedtaget i Voksenudvalget den 23. maj Kig Inds opgave opfattes som at skabe sociale aktiviteter under trygge forhold at give brugeren mulighed for at møde ligestillede, så et socialt netværk kan opstå. at brugeren gennem medbestemmelse i planlægning og afviklingen af aktiviteter føler sig betydningsfuld, får større selvværd og vedligeholder eller udvikler sine evner at give indsigt i almene samfundsforhold at udvikle sociale færdigheder at lukke op til lokalsamfundet efter brugerens evner Det er Tilsynets indtryk, at Kig Ind i målrettet forsøger at bygge relevante mål for disse opgaver ind i sine tilbud. Indsatsen er ud fra tilsynets vurdering præget at gode faglige vurderinger og relevante metoder. Medarbejdernes samlede formelle og reelle faglige kompetencer ser ud til at være anvendt. Der er klubdage tirsdage, torsdage og søndage med en bred vifte af aktiviteter, spil oplæsning fra aviser eller blade samt muligheder for deltagelse i en bred vifte af ture, udflugter f.eks. koncerter, krobal, udflugtssteder m.m. etc. Der er en velfungerende og populær madklub 2 gange om ugen, hvor mange sociale og praktiske kompetencer vedligeholdes og udvikles.. Man skal være medlem i Kig Ind. Det koster 100 kr. om måneden. Det er indtrykket fra de forskellige interviews og observationer under tilsynet, at der fra borgere og pårørende er stor tilfredshed med indsatsen. De 5-10 interviewede borgere understøtter dette billede af tilfredshed med indsatsen. Det eneste klare negative budskab stort set samtlige interviewede borgere giver udtryk for er savnet af muligheden for de længere ferieture, så man i lighed med andre borgere får et længere pusterum, hvor man kommer helt væk hverdagen og kan udfordre sig selv socialt og praktisk samt ruste én yderligere i at leve op til forventninger til medborgerskab. De fysiske rammer udgør en udfordring for at kunne tilbyde en opdateret vifte at relevante tilbud. De meget afmålte rammer vurderes at udfordre medarbejdernes faglighed dagligt. Vurdering i forhold til Tilbudsportalen Kig Ind vurderes delvist at være relevant beskrevet på Tilbudsportalen inkl. angivelse af takst og enkelte felter f.eks. målgruppebeskrivelse og antal pladser savnes beskrivelse eller opdatering. Leder er opmærksom på løbende opdatering af denne. Tilsynet indstiller, at Solgården vurderes som generelt egnet til tilbudsportalen. Side 5 af 13

6 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer Tema 2: Det anbefales i dialog med ledelse og politikere fortsat at arbejde på at finde løsninger, så der igen kan afvikles ferier med pædagogisk understøttelse. Tema 3: Det anbefales i dialog med borger at fortsætte den gode arbejde med f.eks. hjemmevejledere og kontaktpersoner og at dokumentere dette indtil fælles elektronisk dokumentationssystem er indført. Dette kan sikre at datalovgivningen efterleves. Tilsynet vil anbefale at indsatserne, ressourceforbrug og effekten af indsatsen årligt beskrives og dokumenteres i en årsrapport, der stilles til rådighed for egen ledelse og det administrative og politiske system. Tema 6: Det anbefales at der fremadrettet opereres med en takstfastsættelse, der vedrører alle borgere, der gør brug af tilbuddet. Opfølgning på sidste års tilsyn Der forligger ikke særskilt tilsynsrapport fra Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Selv om tilbuddet mere fokuserer på trivsel og netværksdannelse forsøges der alligevel målrettetat skabe viden og indsigt gennem aktiviteterne. Interviews med borgere tyder på tilfredshed med dette. Beskæftigelsesindsatsen og indsatsen for mere målrettet uddannelse understøttes af andre af samfundets aktører. Denne arbejdsdeling vurderes relevant, da stedet mere har et ønske om at fungere som fristedet i dagligdagen, hvor fra netværk ofte udspringer. Interviews med borgere tyder på at flere borgere til dagligt har en lette tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er indtrykket at denne tilknytning og indsatsen ved Kig Ind understøtter hinanden. Det er Tilsynets indtryk, at der i planlægningen af aktiviteter og arrangementer ofte skeles til, at der også skal kunne ske udvikling af viden og indsigt. Eksempler på dette : Indsigtsskabende udflugter som tur til De Gamles By i Århus eller Andelslandsbyen Madklubbens udvikling / vedligeholdelse af færdigheder ved madlavning og ansvarlig sociale og praktiske kompetencer før, under og efter måltidet. Turnus ordningen med madlavning og oprydningsopgaver / opvask Film med et mere målrettet budskab i forhold til brede menneskelige problemstillinger., Samlet set er Tilsynet enige med Kig Ind i at uddannelse ikke er hovedsigtet. Tilsynet ser en fin balance i indsatsen for at være et fristed og de mere målrettede forsøg på påvirkning af borgerens daglige praktiske, kognitive og menneskelige kompetencer. Side 6 af 13

7 Tema 2: Selvstændighed og relationer Politisk er livskvalitet som nævnt et af to vigtige mål i indsatsen i politik for voksne med særlige behov. Kig Ind vurderes at være et vigtigt tilbud i forhold til målgruppens netværkdannelse og livskvalitet ikke alene indadtil i målgruppen, men også i udadrettede sammenhænge.. Indadtil ser det ud til at det sociale samvær, fællesskabet om en bred vifte af sociale aktiviteter og ikke mindst Madklubben og Cafeen skaber gruppefølelse og relationer, der rækker ud over Kig Inds åbningstid. Flere af borgerne finder angiveligt sammen i små netværk og om små madklubber i det private. Som eksempel på udadrettede netværksskabende kan nævnes: Ture til Zoologisk have, Legoland, Knuthenborg og som nævnt De gamles by Shopping ture og havnerundfart Koncerter med f.eks. Kandis I august registreres hele 4 mulige udflugter til populære udflugtsmål. Desuden er der fast tilbud om cafeaktivitet, mad klub og interne arrangementer f.eks. danseaftner i samarbejde med Holbæk Idrætsforening. Turene afvikles så de deltagende borgere udfordres i at kunne indgå i relationer med f.eks medarbejdere og andre borgere på udflugtsmålet og tage ansvar for de praktiske udfordringer i forbindelse med dette- Længere ferier er for tiden ikke muligt angiveligt grundet regler for afregning og anvendelse af timer til ledsagelse. Dette beklages af borgere, ledelse og medarbejdere. Ledelsen og Tilsynet vurderer dog de tidligere ferier som en vigtig del af denne borgergruppes mulighed for at få oplevelser på linje med andre borgere. Ligeledes vurderes de som en væsentlig del af den selvstændighedsgørelse og netværksskabelse, som er vigtig for målgruppen fortsat kan udvikle sit medborgerskab. Det anbefales i dialog med ledelse og politikere fortsat at arbejde på at finde løsninger, så der igen kan afvikles ferier med pædagogisk understøttelse. Samlet set vurderer Tilsynet igen, at der ikke alene på de indre linjer, men også i berøring med omverdenen forsøges at skabe relationer og livskvalitet. Interview med borgere bekræfter ovenstående. Tema 3: Målgruppe, metode og resultater Kig Ind er målrettet voksne udviklingshæmmede med forskellige diagnoser / problematikker, men som på mange punkter er selvhjulpne. Dette fremgår tydeligt af områdets hjemmeside, men savnes som nævnt opdateret på Tilbudsportalen. Borgeren skal ifølge leder selv kunne sørge for transport til og fra Kig Ind Ledelsen bekræfter, at det stadig er en dækkende beskrivelse af målgruppen. Blandt borgerne er der et mindre sammenfald med borgergrupper, der gør brug af Solgåden. Det drejer sig om ca. 8 borgere ud af angiveligt for tiden 92 borgere. De fleste er hjemmeboende hos netværk eller alene boende med netværk. En mindre gruppe kommer fra bosteder. De fleste, godt 65 kommer fra Holbæk Kommune, resten afregnes med kommuner Faglig vurderes det, at tilbuddet magter at tilpasse indsatsen til målgruppens forskelligartede udfordringer. Metoder, herunder sammenhæng i indsatsen på tværs af aktører I Politik for voksne med særlige behov, vedtaget af Udvalget for Voksne i Holbæk er der beskrevet forventninger til bærende værdier og visioner for området. På centrets hjemme side er metodegrundlaget tydeligt beskrevet som: Der arbejdes med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles professionsetik. Side 7 af 13

8 Kig Inds opgave er beskrevet ovenfor i den samlede vurdering. Leder og medarbejdere bekræfter kendskabet til ovenstående politiske beslutninger og hjemmesidens beskrivelser. Metode og opgaver angives beskrevet i dialog og der tilkendegives opbakning om formuleringerne. Tilsynets samlede indtryk af indsatsen bekræfter fokus på denne værdimæssige og metodiske tilgang og prioritering af opgaverne. Der beskrives en god åbenhed med leder og gensidig åbenhed mellem medarbejderne, hvilket vurderes at sikre en forholdsvis ensartet tilgang. Denne tilgang betyder, at alle behandles ligeværdigt og der hjælpes med at skabe relationer, knytte venskaber og yde hjælp til selvhjælp. Tilsynet har fået fremvist en personalehåndbog, som mere giver anvisninger i forhold til personaleforhold og arbejdsmiljø end for fagligheden. Det er indtrykket at de politiske beslutninger, hjemmesidens beskrivelser og den løbende interne dialog sikrer den nødvendige faglige linje. Den faglige retning understøttes af faglig dialog ved månedlige personalemøder og en håndfuld årlige temadage med fælles faglig kompetenceudvikling. Tilsynets møde med borgerne ved en cafeaften i tilbuddet tyder på en professionel tilgang til levering af ydelserne og en anvendelse af relevante metoder De for tiden meget afgrænsede fysiske rammer, hvor f.eks. værksteder og særlige rum til diverse kreative aktiviteter ikke kan etableres grundet pladsmangel, begrænser tydeligt gode og meningsfulde faglige tiltag for borgerne. Borgerne selv efterlyser rum til at spille høj musik, til at danse i og evt. en scene. Den fysiske afgrænsning sætter på trods af medarbejdernes gode intentioner, grænser at indsatsen over for at borgerne kan udvikles i en endnu mere helhedsorienteret retning. Der har de sidste år været arbejdet på at sammenhængen med indsatsen styrkes. Der er i samarbejde med borgeren en god dialog med f.eks. borgernes hjemmevejleder og kontaktpersoner på bosteder. Dialogen vedrører ofte praktiske forhold men kan undertiden også være faglige tilbagemeldinger og bekymringer. Denne sidstnævnte dialog er dog ikke dokumenteret. Det anbefales i dialog med borger at fortsætte den gode samarbejde med f.eks. hjemmevejledere og kontaktpersoner og at dokumentere dette indtil fælles elektronisk dokumentationssystem er indført. Dette kan sikre at datalovgivningen efterleves. Inddragelse Målgruppen er generelt præget af borgere, der er i stand til at give udtryk for egen ønsker og behov. Der er oprettet brugerråd og der er månedlige planlægningsmøder til faglige aktiviteter. Sidste referat fra begge disse typer møder er fremsendt, som eksempel på brugerdemokratiet. Det er Tilsynets vurdering ud fra disse og interviews med leder, medarbejdere og borgere at der opleves en velfungerende inddragelse. Der opleves ved besøget i cafeen et stort fællesskab om aktiviteterne og en stor medansvarlighed fra alle. Brugernes mentale og fysiske sundhed. Ud fra en faglig vurdering må man antage at en del af den nuværende målgruppe, hvis de ikke bliver pædagogisk understøttet, vil have udfordringer i forhold til ikke at tage uhensigtsmæssigt på. Derfor vurderes forebyggelse gennem fysisk aktivitet og ernæringsvejledning, som vigtig. Interviews med leder, medarbejdere og borgere tyder på at især understøttelse af god ernæring har fokus. Madklubbens 2 dage ser ud til at være populære ( ved besøget deltog mere end 20 borgere), og vurderes at understøtte gode kostvaner. Det er også ved besøget indtrykket, at sunde spisevaner understøttes konkret ikke alene i forhold til sunde kostformer men også i forhold til gode kostvaner, hygiejne etc Side 8 af 13

9 Indtryk fra besøget, udsagn fra borgere og referatet fra brugerrådsmødet tyder på at aktiviteten værdsættes og ikke vil undværes. Samspillet med Holbæk idrætsforening og bredden i aktiviteter tyder også på at det tilstræbes at give mulighed for fysisk aktivitet. Også med hensyn til fysisk aktivitet tyder referatet fra brugerrådsmødet på at der f.eks. værdsættes muligheder for at danse. Det fremsendte aktivitetsprogram indeholder også ture til koncerter etc. Indtryk fra interviews med borgere bekræfter generelt også glæden ved dans. Magtanvendelse Grundet målgruppen og det mere interesse- og lystbetonede aspekt i tilbuddet er magtanvendelse ikke aktuel. Det er dog tilsynets vurdering, at medarbejdere og leder kender lovgivningen.. Retssikkerhed Medarbejderne bekræfter i forskellige sammenhæng at skulle understøtte borgeren i pengespørgsmål. Medarbejderne og leder angiver at der foreligger retningslinjer for denne involvering. og at de følges. Dokumentation Kig Ind betragtes som et fristed for målgruppen; et fristed der er meget lyst- og interessebetonet. Derfor er Tilsynet enig med tilbuddet om, at målrettet og systematisk registrering og dokumentation ikke vurderes relevant. De tildelte medarbejderressourcer ville heller ikke kunne honorere dette. Til gengæld er vigtigt, at der i særlige situationer f.eks. særlige helbredsmæssige problemstillinger som opstår eller observeres er en dialog med f.eks. bosted, hjemmevejleder eller nær pårørende. Denne dialog finder i følge leder og medarbejdere også sted. Som nævnt under Tema 3 er denne dialog ikke dokumenteret. Det er som tidligere nævnt Tilsynets indtryk, at Kig Ind ikke alene gør et stort og vigtigt arbejde for at skabe trivsel og understøtte netværk for målgruppen. Der understøttes også gode kostvaner, fysisk aktivitet og der skabes bred viden og medborgerskab. Når der i det daglige ikke dokumenteres i forhold til indsatsen bliver denne indsats heller ikke synlig for det administrative og politiske system. Tilsynet vil anbefale at indsatserne, ressourceforbrug og effekten af indsatsen årligt beskrives og dokumenteres i en årsrapport, der stilles til rådighed for egen ledelse og det administrative og politiske system. Tema 4: Organisation og ledelse Organiseringen i Specialcenter for Holbæk sammen med andre tilbud i handicapområdet giver mening. Det ser i det samlede område også ud til at der i det samlede område laves relevante tiltag i forhold til udvikling af fælles værdigrundlag og systematik. Ledelsen virker kompetent og ikke mindst meget erfaren i område. Leder har ikke en formel lederuddannelse, men mange års erfaring og en relevant faglig baggrund. Som tidligere nævnt vurderes politik for voksne med særlige behov at understøtte og give meningsfuld retning for faglighed og sammenhæng etc.. Brugerne har i forhold til deres behov, en tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Umiddelbart ser det ud til, at der for en meget lav normering (76 timer om ugen) leveres en meget flot og vidtrækkende indsats. Sygefraværet kan statistisk ikke isoleres, da der er registreret for få ansatte. Side 9 af 13

10 Tema 5: Kompetencer Tilsynet har fået fremsendt en opdateret medarbejderliste med angivelse af formelle kompetencer. Der er tilknyttet 4 medarbejdere; 3 socialpædagoger og én med læreruddannelse. Der er tilsynets vurdering, at blandingen af primært pædagogisk uddannede og en enkelt læreruddannet medarbejder er relevant for de opgaver, der skal løses - det formelle faglige uddannelsesniveau vurderes i lighed med på Solgården over gennemsnittet. Medarbejderne er ikke blevet indkaldt til MUS-samtale i flere år, men tilskriver det skiftende ledere og har tillid til at dette vil ændre sig. Der pågår en løbende og relevant intern kompetenceudvikling i form af Gensidig faglig sparring ved månedlige personalemøder. 4 udviklingsdage årligt Én medarbejder tilbudt kostvejlederuddannelse Medarbejderne oplever, at de samlet har de nødvendige kompetencer og plads til stor selvstændighed og tilfredsstillende frihedsgrader Tema 6: Økonomi Tilsynet har modtaget seneste regnskab og beregning af takst.. Der er beregnet takst og denne er registreret på Tilbudsportalen I forhold til beregning af taksten for borgere fra andre kommuner og taksten for borgere fra Holbæk Kommune tyder beregningen på en uhensigtsmæssig forskellighed i tilgang. Borgere fra Holbæk Kommune afregnes med et samlet årligt tilskud fra Holbæk Kommune, mens borgere fra andre kommuner afregnes med den beregnede takst. Hermed vil der,afhængigt af antallet af Holbækborgere, være en ikke begrundet forskel i betalingen. Dette er efter Tilsynets vurdering ikke i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr 683 af 2007 omhandlende beregning af omkostningsbaserede takster. Det anbefales, at der fremadrettet opereres med en takstfastsættelse, der vedrører alle borgere, der gør brug af tilbuddet. Tema 7: De fysiske rammer De fysiske rammer er efter leders og Tilsynets opfattelse negativt præget af uhensigtsmæssigt trange lokaler inden fysisk flytning., skønsmæssigt i Kig Ind deler lokaler med Solgården og gør brug af lokalerne i eftermiddags og aftentimerne. Man kigger dog på muligheder for at flytte tidligere. Der kigges på muligheder for et sted med plads til madholdet, rum til fysisk aktivitet og diverse rum til relevante fritidsaktiviteter som dans og billard. Side 10 af 13

11 Datakilder Interviews Leder Beboer Medarbejdere Pårørende Borger Sagsbehandler Observationer Besigtigelse fysiske rammer Aktivitet Besigtigelse dørforhold Beskæftigelse Relationer Sundhedsinitiativer Organisation og økonomi Regnskab og evt. bilag Vedtægter Budget Forretningsorden evt. referater Organisationsplan Personalehåndbog Liste over bestyrelse Faglige kompetencer Medarbejderlister med formelle uddannelser Dokumentation for uddannelse Retningsliner for indkaldelse af interne/eksterne vikarer Introduktionsprogram Tjenesteliste Sygefraværsstatistik Pædagogik, Helbred, retssikkerhed Praksisbeskrivelser, Retningslinjer, Instrukser Tilbudsportalen Lovpligtige indberetninger magt/overgreb. Ydelsesbeskrivelse Journaler, handleplaner, udviklingsplaner Diverse borgerrettet information Beskrivelse af teoretisk metodegrundlag Lovpligtig rapportering af UTH Andet Beskrivelse Side 11 af 13

12 Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for aktivitets- og beskæftigelsestilbud Serviceloven LBK 1093 af 5. september Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Lov om Socialtilsyn LBK 608 af 12. juni Socialtilsynet kan udbyde 1) konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets tilsynsfaglige eller socialfaglige viden til en kommune, en region eller et tilbud og 2) udførelse af opgaver efter delegation fra den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. 148 a, stk. 4, i lov om social service. Anvendt tilsynsmetode 1. Tilsynet er sket ud fra udvalgte temaer fra Socialstyrelsen kvalitets- model (se nedenfor) og udmunder i en vurdering af om grundlaget for optagelse på Tilbudsportalen fortsat er opfyldt 2. Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn 3. Interview med leder 4. Interview med 2 medarbejdere med faglig baggrund 5. Interview stikprøve blandt mindst 2 brugere, samt småsnak med borgere under tilsynet 6. Vurdering af data i forhold til: visitation, kommunalt serviceniveau og diverse lovgivning. Temaer omfattet af tilsynet Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Selvstændighed og sociale relationer Uddannelse og beskæftigelse Fysiske rammer Side 12 af 13

13 Økonomi (Takst) For uddybning af de enkelte temaer se Socialstyrelsens kvalitetsmodel Side 13 af 13

Solgården. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 30-09-2014

Solgården. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 30-09-2014 2014 Solgården Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-06-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne 2014 Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 21-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden 2014 Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 24-06-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt

Læs mere

Kildehaven C 10-4. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 08-05-2014

Kildehaven C 10-4. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 08-05-2014 2014 Kildehaven C 10-4 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 08-05-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 25-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 25-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad

Læs mere

Værested Cafe Paraplyen

Værested Cafe Paraplyen 2015 Værested Cafe Paraplyen Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 04-12-2015 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Dagcenter Stenhusbakken

Dagcenter Stenhusbakken 2014 Dagcenter Stenhusbakken Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 02-04-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse 2014 Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-12-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015 2015 TT Hjemmeservice Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 29-06-2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Tidligere

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv 2014 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 22-08-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt

Læs mere

Plejehotellet Regstrup

Plejehotellet Regstrup 2014 Plejehotellet Regstrup Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 20-10-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 84; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn

Læs mere

Kompasset. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 18-12-2014

Kompasset. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 18-12-2014 2014 Kompasset Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 18-12-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care 2014 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 10-07-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører);

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken

Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken 2015 Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-05-2015 Indhold Generel information... 3 Den samlede vurdering... 4 Anbefalinger samlet op fra vurderinger

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Gården (Kildehavens Club 10-4)

Gården (Kildehavens Club 10-4) 2016 Gården (Kildehavens Club 10-4) Aktivitets- og samværstilbud, SEL 104 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 22-02-2016 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014

Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014 2014 Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014 Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 16-09-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i

Læs mere

Kildehaven Friplejeboliger

Kildehaven Friplejeboliger 2014 Kildehaven Friplejeboliger Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 19-12-2014 Tilsyn med friplejeboliger; Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret Bostedet På Sporet Tilsynsrapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Plejecenter Quistgården

Plejecenter Quistgården 2014 Slagelse Kommune Plejecenter Quistgården Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 15-12-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Årsrapport Tilsyn Omsorgsområdet November [1] Indhold Baggrund... 3 Uanmeldte tilsynsbesøg i... 3 Formålet med årsrapporten... 4 Sammenfatning af anmærkningerne... 4 [2]

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 19

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 19 2017 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2017 Side 1 af 19 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune

Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune 2014 Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 17-06-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup Opsummering Plejehjemmet Bovrup Page 2 Vurdering: Godkendt Sted: Nørrekær 15, Bovrup, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 28.09.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Opsummering Plejehjemmet Grønningen Vurdering: Godkendt Sted: Grønnevej 42, 6360 Tinglev Dato for tilsyn: 07.11.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Page

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 15. september kl. 9.00 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 15. september kl. 9.00 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Montagen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 15. september kl. 9.00 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Plejecenter Møllevang

Plejecenter Møllevang 2015 Plejecenter Møllevang Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 26-08-2015 Tilsyn med plejeboliger; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes udsagn

Læs mere

Levehjemmet Bjergbyparken

Levehjemmet Bjergbyparken 2014 Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 18-11-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 20

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 20 2016 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2016 Side 1 af 20 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisation Den Miljøterapeutiske Organisation Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet...

Læs mere

Katalog Tilkøbsydelser

Katalog Tilkøbsydelser Katalog Tilkøbsydelser Februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 1. Tilsyn plejeboliger... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er omfattet?... 4 Hvad er ikke omfattet?... 5 Tilkøbsmuligheder...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere