Brugervejledning til Stoker controller.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Stoker controller."

Transkript

1 Brugervejledning til Stoker controller.

2 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse 1 Indstilling drift 2 Indstilling pause 3 Opsætning 4 Termostat 5 Statistik 6 Ilt regulering 8 Lavdrift 10 Forbrugs måling 12 Bruger niveau (Skill), Reset, Sprog 13 Alarmer og advarsler 14 Montering Generel klemme brug 1 og 2 Montering af frekvens omformer 4 Montering af sensorer (digitale indgange) 5 Opsætning af udgange 6 Opsætning af indgange 9 Tilkobling af andre enheder 10 Version 1.2

3 Side 1 Kort beskrivelse Styringen er udstyret med 4 taster : et display og en alarm trekant med en rød lysdiode. Alarm trekanten lyser op for at påkalde opmærksomhed i tilfælde af opståede fejl eller problemer. Fx. at ilden er gået ud, eller en advarsel som fx at en låge er åben. Der vil samtidigt skrives en besked i displayet. Når styringen tændes, starter den op i automode det er her hvor styringen bestemmer den vil fyre efter det den er indstillet til. Displayet viser hvad den laver, selve visningen vil variere en del efter hvordan den er indstillet. Ventilatoren er stoppet. Øverste linie vil typisk vise status (fx: Drift eller Pause), et roterende symbol for om ventilatoren kører og ved hvilken hastighed. Endelig et SS symbol der gennemløbes af en pil hvis snegle motor kører. Sidst i øverste linie vises kedeltemperatur hvis styringen er monteret med en pt100 føler til kedel temperatur. Nederste linie viser hvad timeren er i gang med, Stand/Stok og en tid i minutter og sek. der tæller ned mod 0. Fx: Stand 1m12 betyder at den er ved at tælle Standtid ned og der er nu 1 min og 12 sek. tilbage. Er styringen taget i brug for først gang skal den sandsynligvis indstilles til det pågældende fyr. Selve betjeningen sker i et menu system i stil med det der kendes fra fx mobiltelefoner. Manuel styring opnås ved at trykke en gang på og display viser Manuel. For at vælge det tryk på herefter står vi inde i menuen til manuel styring. Skiftevis slukker og tænder ventilator. Starter stoker motor når der trykkes på den. Piltasterne regulerer ventilator hastighed op og ned. For at komme ud af menuen: Tryk først på og hold den nede, derefter på slip dem begge. De skal begge have været trykket ned samtidigt, hvordan de slippes er ligegyldig. Display viser igen: Manuel bemærk der vises et: Ud over tilbage til udgangs punktet nemlig automode. tasten, tryk her. Det bringer os (altid) Bemærk at ved brug af frekvens omformer vil hastigheden i manuel menuen altid være 100% Der er mulighed for at koble et webinterface til styringen der får indstillinger og løbende drift op i en internet browser på en alm. PC (computer). Driften kan følges på grafer, og anlægget kan fjernstyres fra PC en.

4 Side 2 Indstilling drift Begynd med at indstille styringen til den simpleste drifttype og forfin indstillingen derfra indtil fyret kører optimalt. Dette gælder også selvom der skal køres med iltregulering. Den simpleste drifttype er on/off drift altså hvor fyret enten kører fuldt blus eller kører pausefyring. Begynd med at indstille Drift altså det der laver varme til kedlen. Tryk en gang på evt. flere gange indtil punktet: Drift kommer frem. Vælg Drift ved at trykke på derved kommer en undermenu frem hvor der mulighed for at vælge Drift Tid vælg den så vi kan få sat drifttiderne der sætter brændsels doseringen for fuld ydelse. Interval tiderne er defineret som Stoketid og Standtid hvor: Stoketid er den tid sneglemotor kører. Standtid er den tid sneglemotor står stille. I Drift Tid menuen vil der være mulighed for at stille stoketid og standtid med Den viste værdi ændres 1/8 ved hvert tryk. og Der skiftes mellem Stoketid og Standtid med For at forlade indstillingen: Tryk først på hold den nede og derefter på slip dem begge. Har indstillingen været ændret vil der blive spurgt: Gem ændringer? Hvor der kan svares enten Nej eller Ja med og Virkningen ved: Ja: Den nye indstilling får virkning nu og bliver gemt (overskriver den gamle indstilling). Nej: Ingen ændring laves. Sneglemotor kan sættes til at køre konstant som ved brug af frekvens omformer, ved at sætte Standtid til en værdi under 2 sek. Nederste linie begynder da at blinke med =Konstantstoke Frekvens omformerens hastighed sættes under menupunkt: Frek.speed i Driftmenuen. Hastigheden kan sættes til en værdi mellem 0-100%. Luft mængden tilført i Drift sættes under menu punkt: Drift Luft Værd at vide: Den dosering der indstilles i menu punkt Drift Tid sammen med Drift Luft bruges som max. dosering ved trin drift og som udgangs punkt for en ilt regulering. Bemærk i alle ikke indstillings menuer er der et Ud ved menusystemet mod automode. tasten. Den bringer tilbage altså ud af Drift tidernes (Stok- og standtid) størrelse siger meget om de videre muligheder i styringen. Hvis anlæggets mekaniske opbygning gør at Stoktid skal være 1sek eller mindre og standtid omkring 1

5 Side 3 Indstilling pause Vent med at indstille pausefyringen indtil kedlen er så varm at anlægget alligevel går i pause. Pausefyring er en slukket tilstand der kun vedligeholder gløder til brug for næste fyring, vær opmærksom på ikke at indstille pausefyring til en egentlig fyring. Det vil give en risiko for overkogning. Anlægget går i pause når termostatens temperatur grænse overskrides, altså når kedlen har varme nok. Hvad der bestemmer denne temperatur grænse afhænger af om der vises en kedeltemp. i display i automode. Hvis der vises kedeltemp. i øverste linie længst til højre bestemmer styringen kedelens temperatur, og kan stilles under menupunkt Termostat Hvis der ikke vises kedeltemp. i display er kedeltemp. styret af en særskilt termostat typisk monteret på selve kedlen. Hvis det er tilfældet kan styringen kun køre i on/off mode. Bemærk er der overhovedet ikke monteret nogen form særskilt termostat eller anden kedeltemp. signal (pt100 føler) til styringen vil den forblive i pausedrift. Indstilling af pausedrift sker under menupunkt Pause. Hvor undermenuerne indstiller følgende: Pause Tid: Selve doseringen i stok og standtid samme fremgangsmåde som for Drift. Frek.speed:(Vises kun hvis frek. omformer er valgt) sætter frekvens omformerens hastighed for stokermotor i pausedrift. Pause Luft: Luft mængden i pausedrift, (ventilator omdr.) stilles med piltasterne. LuftInterval: Hvor mange stoker portioner der går mellem ventilator starter op (0 = konstantluft) PauseLufttid: Tiden ventilator kører når den starter op. Værd at vide: Ved overgang fra Drift til Pause vil der typisk være et brændsels overskud i brænderen som kun vil blive afbrændt hvis der tilføres Efterluft dvs. ventilator fortsætter en tid efter overgangen til Pause. Efterluft tiden stilles i Drift menuen. Efterluft tiden vil addere sig til Standtid i det øjeblik styringen går i Pause. Ved Ilt regulering styres efterluft tiden af ilt %, sådan at ventilator slukker når et højere ilt indhold i røgen er nået.

6 Side 4 Softstart Softstart er beregnet til store brændere men kan udmærket bruges til mindre brændere fx ved brug af vanskeligt brændsel. Store brændere kan ikke starte op i maks. ydelse efter en pause periode, derfor lader styringen den køre op i temperatur ved at begynde med en lavere dosering. Efter en tid skiftes der til maksimum ydelse. Softstart fungere kun under On/off drift. Når termostat (styringens egen eller en kedel monteret) kalder på varme efter en pause periode. Begynder den i et lavere trin en lavere ydelse der giver brænderen mulighed for at opbygge en flamme. Efter tids udløb skiftes til maksimum ydelsen som indstillet under Drift Tid. Softstart skal aktiveres under Opsætning, bemærk at On/off mode skal være aktiveret. Under Drift menu er Softstart punktet hvor tiden der køres lavere ydelse kan stilles.

7 Side 5 Opsætning Styringens funktion og virkemåde indstilles i menupunkt Opsætning. Indstillingen her har indvirkning på menusystemet sådan at hvis noget slåes fra vil menuen til funktionen forsvinde. Vær opmærksom på at der kan være flere punkter under Opsætning end der er vist, afhængigt af hvad hvilke funktioner der er valgt af ind og udgange. MinLuft : Sætter mindste ventilator omdr. styringen bruger. Indstilles så ventilator lige netop kører rundt. Vigtig at indstille! On/Off Drift : Vises kun hvis en Pt100 føler er monteret på kedel føler indgangen. Slået til : Styringen kører udelukkende i On/Off drift. Dvs. bruger indstillingerne for Drift indtil temperatur grænse er nået, herefter bruges indstillingerne for Pause. Slået fra : Åbner mulighed for at kører i modulerende drift. Modulerende drift varierer effekten afsat i kedlen efter forbruget på kedlen. Er iltsignal tilstede og Iltreg. slået til sker moduleringen automatisk ellers skal Lavdrift bruges. Ilt reg. : Vises kun hvis Ilt signal er tilstede eller det allerede er slået til. Slået til: Styringen regulerer doseringen efter ilt signalet, hvis det findes ellers bruges fast dosering. Slået fra: Styringen regulerer ikke efter ilt signalet selvom det måtte findes, men bruger kun fast dosering. Softstart : Vises kun i On/Off mode. Slået til: Styringen kører lav ydelse en tid umiddelbart efter skift pause til drift. Slået fra: Styringen kører ikke softstart. Min.Frek. speed : Vises kun hvis frekvensomformer er eksisterende. Sætter det mindste hastigheds signal til frekvensomformeren. Kan stilles mellem 0-100% med piltasterne. Ændring af et punkt sker ved at vælge fx On/Off Drift tryk på Nu vil muligheden Deaktiver? eller Aktiver? komme op afhængig hvad den var før. Tryk på for Ja eller for Nej. Værd at vide: Flere af punkterne har en kraftig indvirkning på styringen virkemåde. For at sikre styringen finder sig selv efter ændringer i opsætningen -sluk og tænd den efterfølgende.

8 Side 6 Termostat Som nævnt under Indstilling pause, kan styringen regulere kedeltemp. ved en termostat funktion. Det kræver at en pt100 føler er monteret på kedelføler indgangen. Kedelens temperatur vil så vises i display i automode. Hvis ingen pt100 føler er monteret findes menupunkt Termostat ikke. Der vælges en ønsket kedeltemp. som styringen vil prøve at holde ved: I on/off mode: Går i Pause når kedeltemp. når 1ºC over ønsket temp. Går i Drift når kedeltemp. når 1ºC under ønsket temp. Termostat differencen på 1º over og 1º under kan ændres. I modulerende drift er det samme ønskede kedel temp. der er gældende, reguleringen sker ikke efter temperatur grænser som ved on/off mode, men er styret af en PID regulering. Grænsen for hvornår styringen går i pause kan stilles under Drift undermenu Min.ydelse Styringen har, af hensyn til brændsels økonomi, mulighed for at lave natsænkning. Det virker ved at der findes 2 ønskede kedeltemp. indstillinger, et signal på natsænknings indgangen vælger hvilken der bruges. Sådan at når der er 230V på indgangen styres efter en (lavere) nat indstilling. Det vises i display i automode når styringen er i nat sænkning, i venstre øverste hjørne kommer et Nat til blinke. For at kunne indstille ønsket kedeltemp. for nat skal der forinden have været 230V på natsænknings indgangen, ellers vil menuen dertil ikke blive vist. Indstillingen sker ved at trykke på når man står i Kedeltemp. der er en undermenu til Termostat visning vil skifte til fx: Nat: 50C betydende at natsænkningen er sat til 50ºC. Bemærk: Natsænkningen kan ikke sættes til en højere værdi end for alm. drift, ligesom alm. drift ikke kan sættes til en lavere værdi end natsænkningen. For natsænkningen vil termostat differencen altid være på 1ºC over/under, men for alm. drift kan begge difference værdi ændres. Dertil skal styringen sættes i Skill = 3, hvorefter flere menuer dukker op under Termostat menuen. De nye menuer: Termostatdiff. : Vises kun ved on/off mode slået til (bruges kun af on/off mode). Over : Antal grader over kedelsetpunkt styringen går i pause. Under : Antal grader under kedelsetpunkt styringen går i Drift. Over og Under kan hver maks. sættes til 10. PID : Vises kun hvis on/off mode er slået fra. Her kan parametrene for PID reguleringen stilles. P forstærk. : P forstærkning. D forstærk. : Differentieringsdelens forstærkning. I forstærk. : Integral delens forstærkning. Sampletid : Hvor ofte D og I samples. Værd at vide: For at gøre effekten af natsænkningen større har styringen mulighed for også at kontrollere cirkulations pumpen. Der går en tid fra at varmen fra brænderen optages af kedel vandet og når frem til føleren. Derfor vil temperaturen stige, typisk 1-3ºC, efter styringen er gået i pause. PID reguleringen er stillet til generelle værdier ved leveringen. PID justering kræver et forudgående kendskab som ikke dækkes af denne manual.

9 Side 7 Statistik Styringen opsamler en del data under driften, som er tilgængelig under info delen. Man kommer ind i info delen ved at trykke på øverste venstre hjørne skifter mellem bla. Auto. når man er i automode, altså der hvor teksten i I infodelen stilles der ikke noget, det er ren visning af oplysninger, hvilke oplysninger der vises afhænger af hvad der er tilgængeligt. Fx kan der ikke vises oplysninger om kedeltemperaturen hvis der ingen kedel føler findes. KedelMax : Vises kun hvis kedel føler er monteret. Her vises det højeste kedeltemperaturen har været oppe på. Visningen kan nulstilles. KedelMin : Vises kun hvis kedel føler er monteret. Her vises det laveste kedeltemperaturen har været nede på. Visningen kan nulstilles. RøgTemp : Vises kun hvis der findes en røgtemperatur føler. Viser røgtemperatur. her og nu. RøgMax : Vises kun hvis der findes en røgtemperatur føler. Viser det højeste røgtemperaturen har været oppe på. Visningen kan nulstilles. Ilt : Vises altid også selvom iltregulering er slået fra. Viser --- hvis der intet gyldigt iltsignal er tilrådighed. Viser iltprocent i røgen her og nu. StokAntal : Vises kun når der indkøres portionvis. Viser hvor mange indkøringer der har været siden sidste skift fra drift til pause eller omvendt. Ex. hvis styringen nu står i pause og StokAntal viser 8 er der så kørt 8 pause portioner ind. Busstatus : Viser CAN bus status. OK = forbindelse i orden. Ved fejl vises en kode fx 24 for ingen andre enheder fundet. Trip: Vises kun når en forbrugs følerindgang er valgt. Forbrugs triptæller. Viser indkørt mængde i gram siden sidste nulstilling. Hvis Gram pr. omdr. ikke er indstillet vises i stedet antal omdr. siden nulstilling. Flere af info oplysningerne kan nulstilles (også kaldet reset) ved at trykke på spørges: Reset data? Det kan der så svares Ja eller Nej til, efter hvad man vil. herefter Værd at vide: De fleste info data nulstilles hvis styringen slukkes.

10 Side 8 Ilt regulering Styringen har mulighed for automatisk at regulere brændsels doseringen efter iltindholdet i røgen. Det kræver en ekstern enhed der kan sende et ilt signal på bus forbindelsen. Iltregulering kan bruges i forbindelse med modulerende drift men også on/off drift som mange brændsler afbrændes bedst ved. Der kan udmærket fyres manuelt oveni ved at tilføre fx brænde stykker ind i brænderen, ilt reguleringen kompenserer for det ved at køre mindre brændsel ind. Vær opmærksom på at der ikke fyres mere manuelt ind end varmeforbruget er til, ellers er der stor sandsynlighed en overkogning. I modulerende drift reguleres ventilator omdr. op og ned styret af PID reguleringen %-vis ydelse vises i øverste venstre hjørne. Der sker det at iltreguleringen justerer på stoktid og standtid eller hastigheden på frekvens omformer hvis konstant stoke er aktiv dvs. standtid er valgt til under 2 sek. som omtalt på side 2. Hvis Iltregulering er slået til (under Opsætning) dukker endnu et punkt: Iltsetp. op under Drift menuen. I Iltsetp. indstilles den ilt procent styringen skal søge at opretholde i røggassen ved fuld last. Hvilken værdi den skal have vil være forskellig fra anlæg til anlæg, men næppe under 4,0% og over 12,0%. Skal Iltsetp. sættes over 12% for at få anlægget til at køre rimeligt er der sandsynligvis en utæthed der giver anledning til falsk luft, evt. højt skorstens træk. MinLuft under menupunkt Opsætning skal stilles før modulerende drift kan fungere fornuftigt. Der kan indstilles en maksimum dosering som iltreguleringen må give under punkterne: Max.Frek. speed : for maks. tilladelige frekvens omformer hastighed. Max.Mængde : for maks. tilladelige dosering, (stok/standtid). Max.Mængde sættes i % dvs. hvor stor en del af tiden sneglen må kunne køre, fx ved 100% vil sneglen kunne køre konstant. Ved 50% kan reguleringen højest køre doseringen op på 1:1 (altså fx: stoktid = 2sek og standtid = 2 sek.) Det er lavet på denne måde fordi der reguleres på både stok- og standtid.

11 Side 9 Ilt regulering fortsat Yderligere indstillings mulighed ved skill = 3 Ved overgang fra drift til pause skal der tilføres efterluft for at brænde rest brændslet i brænderen. Når styringen går i pause vil ventilatoren fortsætte indtil en højere ilt procent er nået som indikerer at brænderen er brændt ud. Under menu Drift - Efterluft sættes grænsen hvor efterluft afbrydes og ventilator stopper Bemærk: Under efterluft reguleres ventilator hastighed ned efter den stigende ilt procent. Ved modulerende drift hvor styringen sænker ydelsen ved lavere kedel belastning kan brænderen typisk ikke brænde med samme densitet som for fuldlast. Derfor kan styringen korrigere iltsetpunkt med et Iltoffset punktet der også ligger i Drift menuen kan stilles mellem 0,0 og 9,9% som giver forskellen i iltprocent fra max. til min. ydelse. Ilt reguleringen styres af en PID regulering hvis parametre kan stilles under punktet Ilt reg. der ligeledes kommer frem i hoved menu. P forstærk. : P forstærkning. D forstærk.: Differentieringsdelens forstærkning. I forstærk. : Integral delen forstærkning. Sampletid : Hvor ofte D og I samples. Værd at vide: Modulerende drift forstås som at styringen fyrer efter behovet eller konkret efter belastningen på kedlen. Hensigten er at holde flamme i brænderen og ikke gå i pausefyring hvor flammen ofte vil gå ud med røgudvikling til følge. PID reguleringen er stillet til generelle værdier ved leveringen. PID justering kræver et forudgående kendskab som ikke dækkes af denne manual.

12 Side 10 Lavdrift Hvis intet ilt signal er tilrådighed kan styringen stadig køre modulerende drift. For at få noget fornuftigt ud af modulering kræves det at der også er noget at modulere med derfor skal stoktid i Drift Tid være større end 2,3sek. Styringen blokerer ikke for at prøve det alligevel men advarer ved at blinke med StokeTid! i Lavdrift menuen. Det sker ved at der indstilles en fast dosering i trinvis faldende ydelse kaldet LavDrift. For hvert trin stilles en brændsels dosering og en luftmængde. Det er valgfrit hvor mange trin der stilles, styringens PID regulering vælger på grundlag af kedel belastningen hvilket trin af de indstillede der bruges. Ydelsen vises %-vis i øverste venstre display hjørne. Antal trin der er kendt gyldige og i brug vises: LavDrift (2) = 2 trin. MinLuft under menupunkt Opsætning skal stilles før modulerende drift kan fungere fornuftigt, og må ikke ændres efterfølgende. Under Drift menuen dukker en ny menu Lavdrift op forudsat at OnOff drift og iltregulering er slået fra under opsætning. Under Lavdrift skal de enkelte trin stilles, jo lavere nummer jo større ydelse. Indstillingerne under Drift Tid (Stoktid og Standtid) og Drift Luft fungere som maksimum ydelse. Hvor faste mange trin der ønskes er valgfrit men højst 30, hvis Interpoler slåes til kan der moduleres helt frit. For hvert trin stilles 3 ting: Mængde: Stilles mellem 1 og 30, jo højere tal jo højere dosering. Luft : Stilles mellem MinLuft og Drift Luft indstillingen. Speed : (Kun vist hvis frekvensomformer er aktiveret) sætter frek. hastighed. Begynd med at stille trin 1, som er det højeste trin under maksimum. Vælg Luft ved at trykke på stil ventilator omdr. til en stabil lavere hastighed, vælg herefter Mængde og stil mængden til en størrelse der passer til luft styrken. Bemærk at hvert trin kan stilles til en mængde lig med men ikke højere end trinnet over. Sørg for at mængde og luft passer sammen for hvert trin sådan at forbrændingen er i orden. Proceduren gentages med næste trin (2) og ligeså mange der ønskes. Styringen bruger de trin der er aktive hvilket de er så længe Mængde eller Speed stilles til en værdi lavere end trinnet over. Det indikeres ved hvert trin om det er kendt aktivt ved en * markering eks: *Trin 2. Eksempel: Hvis trin 1 mængde: 28, trin 2 mængde: 25, trin 3 mængde: 25. Bruges trin 1 og 2. Trin 3 er ikke med fordi mængden er det samme som for trin 2. I eksemplet her vil der så være i alt 3 trin i brug. 100% som er: drift tiderne indstillet under Drift Tid 66% som er trin 1. 33% som er trin 2.

13 Side 11 Lavdrift fortsat Der gælder nogle regler for indstillingen af hvert trin: Luft altså ventilator hastighed skal være faldende med stigende trin nummer. Fx trin 3 skal have Luft sat lavere end trin 2. Styringen tillader heller ikke forsøget. Ingen aktive trin må have Luft sat lavere end MinLuft styringen advarer om det ved at blinke med MinLuft! i den Luft menu der har problemet. I så fald må Luft hæves over MinLuft eller MinLuft sænkes. Ingen trin må have Luft sat højere end Drift Luft Styringen har en mulighed for selv at beregne doseringen mellem hvert trin luften holdes på trinnets indstilling men mængden og/eller frek. omformer hastighed interpoleres mellem hvert trin. Interpoler aktiveres i Opsætning. Værd at vide Under Drift i Min.ydelse stilles den ydelses grænse der får styringen til at skifte mellem pause og drift. Det er ikke altid praktisk muligt at fyre med fx 10% ydelse derfor kan den grænse hvor styringen går over i drift stilles, ved leveringen er Min.ydelse sat til 20% Med frekvensomformer i brug og aktiveret kan der stilles både stok/stand tider og hastighed på samme tid.

14 Side 12 Forbrugsmåling Baseret på en omdr. føler monteret på stoker snegl (vælges under Opsætning af indgange ) kan styringen føre statistik over forbruget. Nøjagtigheden afhænger af snegle type specielt hvordan den er placeret. Den vandret placerede kommer typisk over 95%, hvorimod nøjagtigheden falder hvis den er i en skrå oprejst stilling. I menu : Opsætning kommer der 2 ekstra punkter: Gram pr. omdr. : Grundlaget for forbrugs målingen. Her sættes hvor meget 1 omdr. eller 1 føler impuls svarer til. Tankkapacitet : Her sættes hvor meget brændsel der er på lager evt. tank/magasin indholdet. Sæt mængden med piltasterne. Brug til at stille 100, 10 eller 1 kg I menu Forbrug er flg. data tilrådighed: Forbrug total : Totalt forbrug i kg opsamles løbende indtil en nulstilling. Hvis Gram pr. omdr. ikke er indstillet (=0) vises samlede omdr. Nulstilling sker ved at trykke på: Gennemsnit/Dag: Viser daglig (døgn) gennemsnit, i hele perioden forbrugsmålingen har været i brug. Forbrug Dag: En under menu hvor de sidste 13 døgns forbrug er gemt dag for dag. Dag: 0 er i dag, Dag:1 = i går, Dag: 13 er ældste. Rul gennem dagene med piltasterne. I infodelen kan løbende følges rest tank/lager beholdning og hvor mange dage der endnu er brændsel til. Vist sådan: Tank 220,4 23,3 Betydende at der er 220,4 kg tilbage på lager (eller i tanken) og det rækker til 23,3 dage. Beregningen er baseret på de sidste 13 dages forbrug. Derfor vil der ikke vises nogle dage den første dag styringen er i brug. Tank resettes til Tankkapacitet værdien ved at trykke på Hvis Tankkapacitet er sat til stokerens tankindhold skal der resettes hver gang at tanken fyldes. Værd at vide: Under info delen i auto mode kommer der yderligere en forbrugs trip tæller. Trip tælleren kan nulstilles og har ingen indflydelse på forbrugs statistikken. Brug den fx til bestemmelse af Gram pr. omdr. ved at køre en spandfuld ud (gerne mere), vej spandens indhold og divider med antal omdr. triptælleren viser. Eller: er der magasin på anlægget så fyld det helt op med en kendt mængde brændsel, nulstil trip tælleren, når magasinet er tomt og forbrugt mængde nu kendes divideres med triptællerens

15 Side 13 Bruger niveau Mennesker har forskellige forkundskaber og interesse mht. tekniske detaljer. Styringen er lavet med en grundindstilling der vil passe til de fleste anlæg, men nogle vil gerne have adgang til at ændre visse grundindstillinger. Styringen har derfor 3 bruger niveauer kaldet Skill level niveauer. Hvert niveau ændrer på de muligheder der er for at ændre på indstillingen. Niveau: 1. Det vigtigste kan ses men ikke ændres. 2. Det vigtigste kan ses og ændres. 3. Alt kan ses og ændres. Styringen leveres i Skill niveau 2. Ændring af Skill niveau sker ved at slukke styringen og holde ned mens styringen tændes. Tryk på piltasterne indtil Skill level kommer frem vælg den og sæt det ønskede niveau. Reset Af og til kan det være nyttigt at kunne bringe styringen tilbage til den kendt tilstand, som fx det den var ved leveringen. Derfor er der en Reset mulighed: Sluk styringen. Tryk på og hold den nede mens styringen tændes. Nu spørger den: Reset? v1,0 Tryk på Ja eller Nej efter ønske. Bemærk: opsætningen af ud- og indgange ændres ikke. Sidst på øverste linie vises version nummeret for styringens software. Sprog Styringen har 4 bruger valgbare sprog: Dansk - Tysk - Engelsk - Svensk. Brugersproget vælges i hoved menu under punktet Sprog. Opdatering Styringens eget SW, også kaldet firmware, kan opdateres til seneste nye version via CAN bussen med webinterfacet Webicada. Funktionen er nyttig til at få nye funktioner eller udbedret fejl. Forinden skal det ønskede program hentes fra og uploades til webicada en. Husk at kontrollere om versionen er nyere end den der allerede ligger i styringen. (se Reset ) Opdatering startes ved at slukke styringen. Tryk på og hold den nede mens styringen tændes. Hvis webicada en har et passende program tilrådighed vil overførslen begynde, det indikeres ved at den røde AlarmLED blinker med 2-3sek. interval. Overførslen tager 20-30min. Når den er færdig starter den selv op som normal. Bemærk hele sekvensen skal gennemføres, hvis der slukkes undervejs vil styringen ikke være brugbar. Processen skal så køres igen for at få firmwaren korrekt installeret.

16 Side 14 Alarmer og advarsler Styringen giver advarsler og alarmer ved fejl opstået under driften. Advarsler er kendetegnet ved at den røde LED blinker samtidigt med at en meddelelse skrives i display. Det kunne fx være Ingen ilt % Styringen går ikke i stå men fortsætter med de muligheder den har. Alarmer er kendetegnet ved at den røde LED lyser konstant og en meddelelse skrives i display. Styringen stopper indfyringen og kan først fortsætte efter at have været slukket og tændt igen. En af alarmerne er en stopfunktion der træder i kraft hvis ilden går ud. Funktionen er der for at undgå situationen hvor ilden er gået ud og brændsel køres ind med overfyldning til følge. Meddelelsen: Ilden er gået ud vises i øverste linie, samtidig med at den røde LED lyser konstant. For at kunne undersøge hvad der skete forud for stoppet vises infodelen i nederste linie. Styringen bruger alle informationer den har tilrådighed for at bestemme om der er ild i brænderen. Røgtemperatur skal være over kedeltemp. + 15ºC altså hvis kedeltemp. er på 50ºC skal røgtemp. være på mindst 65ºC og /eller: Hvis iltsignal er tilrådighed vil en Ilt % under 15% tolkes som at der er ild i brænderen. Hvis hverken røgtemp. eller Ilt % er tilrådighed vil styringen stoppe hvis der går mere en 30min inden den går i pause. Den går ikke ud hvis den står i pause.

17 Side 1 Montering Bagsiden af lågdelen: Klemme: Betydning Max.belast 1 og 2 Natsænknings indgang 230V, fx. forbundet til et timer ur. 3 Valgfri udgang fase ud. Leveres opsat som stoker motor udgang. 250W 4 Fase ud til Ventilator. NUL hentes særskilt. 150W T N L1 L2 og L3 Termostat ind. Hvis DTO bruges er det her Drifts termostaten monteres. NUL leder til forsyning af styringen. Fase til forsyning af styringen. (kun B version) Faser til 400V motor udgang. W1W2W3 (kun B version) 2 ekstra valgfri udgange eller 3 faser ud til motor. 380Vac-5A 5 og 6 Potentialefri valgfri relæ udgang. Leveres opsat som alarm udgang. 230Vac-8A H og L CAN bus forbindelse til andre enheder. Maks. forsikring: 10A. Bemærk der bruges 2 typer klemmer. Kraftige til stærkstrøm og mindre til svagstrøm. Før altid svagstrøm og bus kabler adskilt fra stærkstrøms kabler. Udgang W1 med L2 er potentiale fri, W2 er ikke potentiale fri. Skal W1 bruges som enkelt udgang skal L2 forbindes til L1. Styringen må ikke monteres fastfortrådet med hus installationen. Monter et stik evt. CEE stik eller 3 faset afbryder før styringen så total frakobling er mulig. I henhold til maskin direktiv 98/37/EF.

18 Side 2 Montering Klemme: Betydning 22 og 21 pt100 Kedelføler indg. Hvis føler findes bruges signal fra klemme T ikke. 20 og 19 pt100 Røgføler indg. 18 og 17 Frekvensomformer Frem. 16 og 15 Frekvensomformer Bak. 14 og 13 Frekvensomformer hastigheds signal (0-10V) 12 Sensor signal Sensor signal Sensor forsyning 0V 9 Sensor signal 9 8 Sensor forsyning 0V 7 Sensor forsyning 15V Styringen skal have information om kedelens temperatur. Enten via en termostat eller en pt100 føler på monteret på selve kedlen. En evt. pt100 kedel føler skal monteres i klemme 22 og 21. Styringen ser føleren og bruger den i stedet for et evt. termostat signal på klemme T tilmed vises kedeltemp. i display og der åbnes en termostat menu. Hvis styringen finder en kedelføler men senere mister forbindelsen vises --- i stedet for temp. styringen forbliver så i pause. Selve føleren monteres på kedlen ikke fremløbet (røret) fra kedlen. Røgføler (20 og 19) signalet bruger styringen til konstatere om der er ild i brænderen ligesom aktuel temperatur + maks. værdi vises i display under info. Bemærk: Røgtemperaturen kan hentes fra ilttransmitterens temperatur indgang. Hvilket ofte gør kabling væsentligt nemmere. Monter røgføleren på ilttransmitteren og lad styringens klemme 19 og 20 stå åben (ubrugt). Stel klemme: Styringen har en stel klemme eller spadestik (vist med rødt på tegningen). Bruges denne klemme rigtigt vil evt. støj som giver flimrende temp. visning minimeres kraftigt. Den forbindes til stel på kedel og/eller stoker evt. magasin, gerne gennem skærmen i kabel hvis det bruges. Husk skal være reel elektrisk forbindelse til metallet (fjern evt. rust og maling hvor den monteres). Bruges frekvens omformer så sørg for at få en forbindelse til dennes stel. Stel og Sikkerheds-Jord (gul/grøn ledning) er ikke det samme. De kan have elektrisk forbindelse men har ikke samme formål.

19 Side 3 Oversigt DTO (Drifts -Termostat og Overkog) er ikke nødvendig men der bør være en overkogs sikring af en art. Typisk har kedlen en indbygget.

20 Side 4 Montering af frekvensomformer Styringen kan kontrollere en frekvensomformer via standard styresignaler som stort set alle frekvensomformere bruger. Klemmerne 13 til 18 bruges til formålet: Fælles plus : Der er 2 kanaler (klem og 15-16) til rådighed der er adskilt elektrisk fra hinanden, for at forbindelsen kan tilpasses til så mange typer frekvensomformere som muligt. Bemærk: Det er udelukkende en kontakt funktion der kommer ingen strøm ud af de 2 kanaler. Styres frek. omformeren med fælles plus forbindes som vist herover, hvor klemme 17 og 15 luses sammen med omformerens plus. Er det en fælles nul type luses 18 og 16 sammen med omformerens 0V. FWD til klemme 17 og REV til klemme 15. Vendes styre signaler til frek. omformeren modsat vil styringens interne beskyttelse gøre at omformer får et on signal og dermed køre konstant. Styringen kan dermed ikke kontrollere den. Hastigheds 0-10V signalet er beskyttet med 280 ohm internt, hvis omformeren bruger 0-20mA signal sættes en 220Ω modstand i serie med klemme 13 eller 14. Bemærk den enkelte omformer skal sandsynligvis opsættes til at bruge styre signalerne, konsulter omformerens egen brugsanvisning. Ved montering af frekvens omformere skal der tages hensyn til rigtig montering af stel forbindelse. Forkert montering vil få støj til at forplante sig til temperatur målingen (flimmer i visning) og genere bus forbindelsen. Se omformerens manual omkring korrekt montering. Frekvens omformer bruges ikke. Hvis frekvens omformer ikke bruges vil det være formåls tjenligt at deaktivere brugen af den i styringen. Hold nede mens styringen tændes. Tryk gentagne gange på til Frekvensomfor.? vises og vælg så Deaktiver.

21 Side 5 Montering af sensorer Styringen har 3 digitale indgange for tilslutning af 3 sensorer eller kontakter som fx lågekontakt, omdr. føler etc. Hvad hver indgang opsættes efter behov som fx : Låge kontakt, brænder frakørsel etc. Sensorerne skal være af NPN typen, og kan forsynes af 15V max. 200mA. Indgangene er ens og hver kan benyttes til kontakt eller sensor efter behov. Eks. på opkobling af 3 kontakter: Klemme 7 bruges ikke til kontakterne efter som de jo ikke kræver forsyning. Klemme 8 og 10 er begge 0V (internt forbundet). Eks. på opkobling af en enkelt sensor der kræver forsyning. Værd at vide: Indgangene er galvanisk adskilt fra resten af styringen og er beskyttet af en autoreset sikring. Indgangenes aktuelle status kan se ved at tænde styringen mens holdes nede. Visningen: 12: L betyder indgang 12 Low altså sensor =on eller kontakt sluttet for klem. 12. Visning: 11: H betyder indgang 11 High =upåvirket.

22 Side 6 Opsætning af udgange Styringens udgange kan opsættes efter behov, der også aktivere forskellige ekstra funktioner som fx styring af fylde snegl. Det gøres ved tænde styringen samtidigt med at holdes nede. Når styringen er tændt vælges: Konfig Udgange Vælg den udgang (benævnes efter klemme nr.) der ønskes sat op fx: 5-6 og vælg her under hvilken funktion der skal styre udgangen. Tryk på og samtidigt når udgangen viser det ønskede. Bemærk: Frekvens omformer og ventilator udgangene ikke kan ændres. Funktioner der kan vælges er: Stok: Udgangen fungerer som stokersnegl udgang. Bemærk at hvis fx der skal bruges 3 faset udgang til stoker motor, skal både W1 og W2 vælges som Stok. Alarm: Udgangen bliver aktiv når styringen går ud. Omrører: Styrer separat omrører eller evt. trykluftventil for rensning af brænder. Åbner indstillings menuer for Omrører. Askeudtager: Styrer askeudtager anordning som fx udtager snegl eller askeriste. Åbner indstillings menuer for Askeudtager. Snegl2: Styrer en ekstra føde snegl, der bliver til fylde snegl hvis der samtidigt aktiveres en indgang som fyldesnegl. Åbner indstillings menuer for fylde eller fødesnegl. Hvis ingen indgang er valgt som Fyldesnegl: Der dukker en menu: Føde Snegl op i menusystemet. Her kan en tid sættes som en føde snegl kører efter en doser snegl er stoppet. Hvis en indgang er valgt som Fyldesnegl: Der dukker en menu : Fylde snegl op i menusystemet. Her kan den tid en fylde snegl aktiveres når indgangs signalet går høj sættes. Brandspjæld: Virker i forb. med fyldesnegl. Der dukker en ekstra menu op under Fyldesnegl kaldet: Brandspjæld. Her stilles den tid brandspjælds motor skal have for at åbne.

23 Side 7 Udgangs funktioner Menuer og funktion for: Omrører: Funktionen bruges til at styre en separat motor drevet omrører, eller en magnet trykluftventil til rensning af brænder. Funktionen virker ved at der summeres op på den tid stoker sneglen kører og når den tid overstiger en forud indstillet tid aktiverer funktionen udgangen i en anden indstillet tid. Eksempel: Hvis sneglen er sat til at køre 2 sek. (stoketid) og Tid før omrører er sat til fx 10 sek. vil sneglen kører 6 gange (a 2 sek.) før end den sammenlagte kørselstid (6*2sek. =12 sek.) overstiger de 10 sek. og omrøreren kører i tiden indstillet under: OmrørerTid. Snegl2: Funktionen styrer en ekstra snegl som kan enten være en Føde Snegl eller Fylde Snegl. Hvor snegl2 er en fødesnegl fungerer den som vist herover. Den doserende snegl er den egentlige stoker snegl, brændslet falder gennem en skakt el.lign til fødesneglen der føder brændslet til brænderen. Fødesneglen starter altid sammen med stoker sneglen, men fortsætter med et indstilleligt efterløb efter stoker sneglen er stoppet. Efterløbs tiden stilles under Føde Snegl og under punktet Føde Tid. Snegl2 som fyldesnegl fungerer som vist på tegningen ved at en sensor (fyldemelder) i bund af magasin får styringen til at aktivere fyldesneglen i tiden indstillet under Fylde Snegl. Styringen forlanger at føler signalet skal være stabilt i ca. 10 sek. før fyldningen startes. Hvis føleren ikke melder dækket når fylde tiden er udløbet meldes der: Fyldefejl og fyldning forsøges ikke igen. Fejlen afstilles/resettes ved enten at slukke-tænde styringen eller at dække fyldemelderen.

24 Side 8 Udgangs funktioner Ved snegl2 valgt som fylde snegl er mulighed for at vælge brandspjælds styring. Brandspjældet der er drevet af en særlig spjæld motor, fx den til formålet godkendte Belimo AF230 brandspjældsmotor, der lukker automatisk når den er strømløs derved lukker den også ved strømsvigt. Fylde processen er identisk med den tidligere beskrevne blot vil styringen, når føleren melder tom, først åbne spjældet når åbne tiden er udløbet startes fyldesneglen. Efter fyldningen stopper sneglen og spjældet lukker. Fyldetiden sættes under menupunktet Fyld Snegl punktet FyldeTid hvor også punktet Brandspjæld Tid vil være tilgængeligt hvis en udgang er valgt som Brandspjæld. Brandspjæld Tid giver den tid der ventes på at spjældet åbner. Bemærk at Brandspjæld udgangen ikke har nogen praktisk brugbar virkning ved føde snegl. Askeudtager: Fungerer på samme måde som Omrører funktionen. Funktionen virker ved at der summeres op på den tid stoker sneglen kører og når den tid overstiger en forud indstillet tid aktiverer funktionen udgangen i en anden indstillet tid. Eksempel: Hvis sneglen er sat til at køre 2 sek. (stoketid) og Tid før udtager er sat til fx 10 sek. vil sneglen kører 6 gange (a 2 sek.) før end den sammenlagte kørselstid (6*2sek. =12 sek.) overstiger de 10 sek. og udtageren kører i tiden indstillet under: AskeudtagerTid.

25 Side 9 Opsætning af indgange Hver indgangs betydning/virkning kan opsættes efter behov i styringen. Det sker ved at tænde styringen mens holdes nede. Tryk på piltasterne frem til punktet: Konfig indgange vælg her under hvilken indgang der skal ændres eller måske blot se hvad indgangen er sat op til. Hver indgang benævnes efter modsvarende klemme nummer fx 12: for klemme 12. Indgangene kan vælges som: (Tom = ikke valgt til noget og dermed ingen virkning) Brænder frakørt : (Bruges hvor brænder kan trækkes ud af kedel for rensning). Styringen viser : Brænder frakørt og stopper al indfyring (stoker snegl og ventila tor) så længe indgangen er åben. Alarm LED lyser konstant. Når indgangen igen sluttes spørges der med Genstart? styringen fortsætter ved tryk på Ja. Lågekontakt : (Kontakt på magasin.) Styringen viser : Tanklåge åben og stopper al indfyring (stoker snegl og ventila tor) så længe indgangen er åben. Alarm LED blinker. Fortsætter igen når den sluttes. Motorfejl : (Termo føler i/på motor eller evt. motorværn overvågning) Styringen viser : Motorfejl og stopper al aktivitet. Alarm LED lyser konstant. Styringen skal slukkes og tændes for at fortsætte. Faldrør: Termo kontakt på et faldrør (faldskakt) Styring viser: VarmFaldrør og stopper al aktivitet. AlarmLED lyser konstant. Styringen skal slukkes og tændes for at fortsætte. Fyldesnegl : (Er kun valgbar hvis der samtidigt er valgt en udgang som snegl2) Indgangen styrer fylde processen sådan at når indgangen er upåvirket startes fyld ning. Forbrug : Indgangen styrer forbrugsmålingen baseret på en omdr. føler på stokersnegl (den doserende snegl). Føleren bør være en magnet føler (fx: HE1) med magnet monteret på snegl. Bemærk: Hver funktion kan kun vælges én gang. Der kan fx kun vælges Lågekontakt til en indgang, herefter vil den ikke være tilrådighed for andre indgange.

26 Side 10 Tilkobling af enheder. Styringen kan udvides med andre enheder for at kunne opbygge det system der passer bedst til temperament og anlæg. Enheder forbindes i et bus system der sætter dem i kontakt med hinanden og dermed fremstår som en komplet enhed. Bus forbindelsen består blot at et to leder kabel fx alm. lampe ledning. Det er nødvendigt at kunne skelne de to ledere fra hinanden. Eksempel på forbindelsen mellem to enheder: Enhederne forbindes mellem bus klemmerne benævnt H og L. Altid: H H og L L Består forbindelsen kun af to enheder skal der ikke foretages yderligere, men er der flere enheder skal der laves om på termineringen. Terminering udgøres af en jumper der på tegningen er vist med grønt. På alle enheder midt i forbindelsen skal termineringen fjernes som vist på tegningen: Ved at trække jumperen af fjernes termineringen. Sæt den evt. på igen kun på det ene ben, så den er ved hånden hvis termineringen skal bruges igen senere.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell,

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, lagertank O og ekstern VV beholder...5 3.2 Underlag...6

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 1.70 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 3 EGENSKABER... 4 GRAFISK GRÆNSEFLADE... 4 Drift... 4 Setupdata... 4 Timer... 9 Start/stop timere... 9

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02)

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Manual information Om PELBURN Teknisk data for PELBURN Placering og installation af PELBURN Tilslutning af PELBURN -

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 090217.rev 14 137588.04/14.12.2010 eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 Cert. Nr 319901 Indholdsfortegnelse VIGTIGE GENERELLE INFORMATIONER... 3 GENNEMLÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Polyfa Robot. Indholdsfortegnelse:

Polyfa Robot. Indholdsfortegnelse: Version 4.46 6 Akser (2 * 3 akser) Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 INTRODUKTION...4 VIRKEMÅDE...4 Program afvikling... 5 Vedligeholdelse... 5 Restriktioner... 5 SYNKRONISERING...5 HOVEDMENU...6

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere