Brugervejledning til Stoker controller.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Stoker controller."

Transkript

1 Brugervejledning til Stoker controller.

2 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse 1 Indstilling drift 2 Indstilling pause 3 Opsætning 4 Termostat 5 Statistik 6 Ilt regulering 8 Lavdrift 10 Forbrugs måling 12 Bruger niveau (Skill), Reset, Sprog 13 Alarmer og advarsler 14 Montering Generel klemme brug 1 og 2 Montering af frekvens omformer 4 Montering af sensorer (digitale indgange) 5 Opsætning af udgange 6 Opsætning af indgange 9 Tilkobling af andre enheder 10 Version 1.2

3 Side 1 Kort beskrivelse Styringen er udstyret med 4 taster : et display og en alarm trekant med en rød lysdiode. Alarm trekanten lyser op for at påkalde opmærksomhed i tilfælde af opståede fejl eller problemer. Fx. at ilden er gået ud, eller en advarsel som fx at en låge er åben. Der vil samtidigt skrives en besked i displayet. Når styringen tændes, starter den op i automode det er her hvor styringen bestemmer den vil fyre efter det den er indstillet til. Displayet viser hvad den laver, selve visningen vil variere en del efter hvordan den er indstillet. Ventilatoren er stoppet. Øverste linie vil typisk vise status (fx: Drift eller Pause), et roterende symbol for om ventilatoren kører og ved hvilken hastighed. Endelig et SS symbol der gennemløbes af en pil hvis snegle motor kører. Sidst i øverste linie vises kedeltemperatur hvis styringen er monteret med en pt100 føler til kedel temperatur. Nederste linie viser hvad timeren er i gang med, Stand/Stok og en tid i minutter og sek. der tæller ned mod 0. Fx: Stand 1m12 betyder at den er ved at tælle Standtid ned og der er nu 1 min og 12 sek. tilbage. Er styringen taget i brug for først gang skal den sandsynligvis indstilles til det pågældende fyr. Selve betjeningen sker i et menu system i stil med det der kendes fra fx mobiltelefoner. Manuel styring opnås ved at trykke en gang på og display viser Manuel. For at vælge det tryk på herefter står vi inde i menuen til manuel styring. Skiftevis slukker og tænder ventilator. Starter stoker motor når der trykkes på den. Piltasterne regulerer ventilator hastighed op og ned. For at komme ud af menuen: Tryk først på og hold den nede, derefter på slip dem begge. De skal begge have været trykket ned samtidigt, hvordan de slippes er ligegyldig. Display viser igen: Manuel bemærk der vises et: Ud over tilbage til udgangs punktet nemlig automode. tasten, tryk her. Det bringer os (altid) Bemærk at ved brug af frekvens omformer vil hastigheden i manuel menuen altid være 100% Der er mulighed for at koble et webinterface til styringen der får indstillinger og løbende drift op i en internet browser på en alm. PC (computer). Driften kan følges på grafer, og anlægget kan fjernstyres fra PC en.

4 Side 2 Indstilling drift Begynd med at indstille styringen til den simpleste drifttype og forfin indstillingen derfra indtil fyret kører optimalt. Dette gælder også selvom der skal køres med iltregulering. Den simpleste drifttype er on/off drift altså hvor fyret enten kører fuldt blus eller kører pausefyring. Begynd med at indstille Drift altså det der laver varme til kedlen. Tryk en gang på evt. flere gange indtil punktet: Drift kommer frem. Vælg Drift ved at trykke på derved kommer en undermenu frem hvor der mulighed for at vælge Drift Tid vælg den så vi kan få sat drifttiderne der sætter brændsels doseringen for fuld ydelse. Interval tiderne er defineret som Stoketid og Standtid hvor: Stoketid er den tid sneglemotor kører. Standtid er den tid sneglemotor står stille. I Drift Tid menuen vil der være mulighed for at stille stoketid og standtid med Den viste værdi ændres 1/8 ved hvert tryk. og Der skiftes mellem Stoketid og Standtid med For at forlade indstillingen: Tryk først på hold den nede og derefter på slip dem begge. Har indstillingen været ændret vil der blive spurgt: Gem ændringer? Hvor der kan svares enten Nej eller Ja med og Virkningen ved: Ja: Den nye indstilling får virkning nu og bliver gemt (overskriver den gamle indstilling). Nej: Ingen ændring laves. Sneglemotor kan sættes til at køre konstant som ved brug af frekvens omformer, ved at sætte Standtid til en værdi under 2 sek. Nederste linie begynder da at blinke med =Konstantstoke Frekvens omformerens hastighed sættes under menupunkt: Frek.speed i Driftmenuen. Hastigheden kan sættes til en værdi mellem 0-100%. Luft mængden tilført i Drift sættes under menu punkt: Drift Luft Værd at vide: Den dosering der indstilles i menu punkt Drift Tid sammen med Drift Luft bruges som max. dosering ved trin drift og som udgangs punkt for en ilt regulering. Bemærk i alle ikke indstillings menuer er der et Ud ved menusystemet mod automode. tasten. Den bringer tilbage altså ud af Drift tidernes (Stok- og standtid) størrelse siger meget om de videre muligheder i styringen. Hvis anlæggets mekaniske opbygning gør at Stoktid skal være 1sek eller mindre og standtid omkring 1

5 Side 3 Indstilling pause Vent med at indstille pausefyringen indtil kedlen er så varm at anlægget alligevel går i pause. Pausefyring er en slukket tilstand der kun vedligeholder gløder til brug for næste fyring, vær opmærksom på ikke at indstille pausefyring til en egentlig fyring. Det vil give en risiko for overkogning. Anlægget går i pause når termostatens temperatur grænse overskrides, altså når kedlen har varme nok. Hvad der bestemmer denne temperatur grænse afhænger af om der vises en kedeltemp. i display i automode. Hvis der vises kedeltemp. i øverste linie længst til højre bestemmer styringen kedelens temperatur, og kan stilles under menupunkt Termostat Hvis der ikke vises kedeltemp. i display er kedeltemp. styret af en særskilt termostat typisk monteret på selve kedlen. Hvis det er tilfældet kan styringen kun køre i on/off mode. Bemærk er der overhovedet ikke monteret nogen form særskilt termostat eller anden kedeltemp. signal (pt100 føler) til styringen vil den forblive i pausedrift. Indstilling af pausedrift sker under menupunkt Pause. Hvor undermenuerne indstiller følgende: Pause Tid: Selve doseringen i stok og standtid samme fremgangsmåde som for Drift. Frek.speed:(Vises kun hvis frek. omformer er valgt) sætter frekvens omformerens hastighed for stokermotor i pausedrift. Pause Luft: Luft mængden i pausedrift, (ventilator omdr.) stilles med piltasterne. LuftInterval: Hvor mange stoker portioner der går mellem ventilator starter op (0 = konstantluft) PauseLufttid: Tiden ventilator kører når den starter op. Værd at vide: Ved overgang fra Drift til Pause vil der typisk være et brændsels overskud i brænderen som kun vil blive afbrændt hvis der tilføres Efterluft dvs. ventilator fortsætter en tid efter overgangen til Pause. Efterluft tiden stilles i Drift menuen. Efterluft tiden vil addere sig til Standtid i det øjeblik styringen går i Pause. Ved Ilt regulering styres efterluft tiden af ilt %, sådan at ventilator slukker når et højere ilt indhold i røgen er nået.

6 Side 4 Softstart Softstart er beregnet til store brændere men kan udmærket bruges til mindre brændere fx ved brug af vanskeligt brændsel. Store brændere kan ikke starte op i maks. ydelse efter en pause periode, derfor lader styringen den køre op i temperatur ved at begynde med en lavere dosering. Efter en tid skiftes der til maksimum ydelse. Softstart fungere kun under On/off drift. Når termostat (styringens egen eller en kedel monteret) kalder på varme efter en pause periode. Begynder den i et lavere trin en lavere ydelse der giver brænderen mulighed for at opbygge en flamme. Efter tids udløb skiftes til maksimum ydelsen som indstillet under Drift Tid. Softstart skal aktiveres under Opsætning, bemærk at On/off mode skal være aktiveret. Under Drift menu er Softstart punktet hvor tiden der køres lavere ydelse kan stilles.

7 Side 5 Opsætning Styringens funktion og virkemåde indstilles i menupunkt Opsætning. Indstillingen her har indvirkning på menusystemet sådan at hvis noget slåes fra vil menuen til funktionen forsvinde. Vær opmærksom på at der kan være flere punkter under Opsætning end der er vist, afhængigt af hvad hvilke funktioner der er valgt af ind og udgange. MinLuft : Sætter mindste ventilator omdr. styringen bruger. Indstilles så ventilator lige netop kører rundt. Vigtig at indstille! On/Off Drift : Vises kun hvis en Pt100 føler er monteret på kedel føler indgangen. Slået til : Styringen kører udelukkende i On/Off drift. Dvs. bruger indstillingerne for Drift indtil temperatur grænse er nået, herefter bruges indstillingerne for Pause. Slået fra : Åbner mulighed for at kører i modulerende drift. Modulerende drift varierer effekten afsat i kedlen efter forbruget på kedlen. Er iltsignal tilstede og Iltreg. slået til sker moduleringen automatisk ellers skal Lavdrift bruges. Ilt reg. : Vises kun hvis Ilt signal er tilstede eller det allerede er slået til. Slået til: Styringen regulerer doseringen efter ilt signalet, hvis det findes ellers bruges fast dosering. Slået fra: Styringen regulerer ikke efter ilt signalet selvom det måtte findes, men bruger kun fast dosering. Softstart : Vises kun i On/Off mode. Slået til: Styringen kører lav ydelse en tid umiddelbart efter skift pause til drift. Slået fra: Styringen kører ikke softstart. Min.Frek. speed : Vises kun hvis frekvensomformer er eksisterende. Sætter det mindste hastigheds signal til frekvensomformeren. Kan stilles mellem 0-100% med piltasterne. Ændring af et punkt sker ved at vælge fx On/Off Drift tryk på Nu vil muligheden Deaktiver? eller Aktiver? komme op afhængig hvad den var før. Tryk på for Ja eller for Nej. Værd at vide: Flere af punkterne har en kraftig indvirkning på styringen virkemåde. For at sikre styringen finder sig selv efter ændringer i opsætningen -sluk og tænd den efterfølgende.

8 Side 6 Termostat Som nævnt under Indstilling pause, kan styringen regulere kedeltemp. ved en termostat funktion. Det kræver at en pt100 føler er monteret på kedelføler indgangen. Kedelens temperatur vil så vises i display i automode. Hvis ingen pt100 føler er monteret findes menupunkt Termostat ikke. Der vælges en ønsket kedeltemp. som styringen vil prøve at holde ved: I on/off mode: Går i Pause når kedeltemp. når 1ºC over ønsket temp. Går i Drift når kedeltemp. når 1ºC under ønsket temp. Termostat differencen på 1º over og 1º under kan ændres. I modulerende drift er det samme ønskede kedel temp. der er gældende, reguleringen sker ikke efter temperatur grænser som ved on/off mode, men er styret af en PID regulering. Grænsen for hvornår styringen går i pause kan stilles under Drift undermenu Min.ydelse Styringen har, af hensyn til brændsels økonomi, mulighed for at lave natsænkning. Det virker ved at der findes 2 ønskede kedeltemp. indstillinger, et signal på natsænknings indgangen vælger hvilken der bruges. Sådan at når der er 230V på indgangen styres efter en (lavere) nat indstilling. Det vises i display i automode når styringen er i nat sænkning, i venstre øverste hjørne kommer et Nat til blinke. For at kunne indstille ønsket kedeltemp. for nat skal der forinden have været 230V på natsænknings indgangen, ellers vil menuen dertil ikke blive vist. Indstillingen sker ved at trykke på når man står i Kedeltemp. der er en undermenu til Termostat visning vil skifte til fx: Nat: 50C betydende at natsænkningen er sat til 50ºC. Bemærk: Natsænkningen kan ikke sættes til en højere værdi end for alm. drift, ligesom alm. drift ikke kan sættes til en lavere værdi end natsænkningen. For natsænkningen vil termostat differencen altid være på 1ºC over/under, men for alm. drift kan begge difference værdi ændres. Dertil skal styringen sættes i Skill = 3, hvorefter flere menuer dukker op under Termostat menuen. De nye menuer: Termostatdiff. : Vises kun ved on/off mode slået til (bruges kun af on/off mode). Over : Antal grader over kedelsetpunkt styringen går i pause. Under : Antal grader under kedelsetpunkt styringen går i Drift. Over og Under kan hver maks. sættes til 10. PID : Vises kun hvis on/off mode er slået fra. Her kan parametrene for PID reguleringen stilles. P forstærk. : P forstærkning. D forstærk. : Differentieringsdelens forstærkning. I forstærk. : Integral delens forstærkning. Sampletid : Hvor ofte D og I samples. Værd at vide: For at gøre effekten af natsænkningen større har styringen mulighed for også at kontrollere cirkulations pumpen. Der går en tid fra at varmen fra brænderen optages af kedel vandet og når frem til føleren. Derfor vil temperaturen stige, typisk 1-3ºC, efter styringen er gået i pause. PID reguleringen er stillet til generelle værdier ved leveringen. PID justering kræver et forudgående kendskab som ikke dækkes af denne manual.

9 Side 7 Statistik Styringen opsamler en del data under driften, som er tilgængelig under info delen. Man kommer ind i info delen ved at trykke på øverste venstre hjørne skifter mellem bla. Auto. når man er i automode, altså der hvor teksten i I infodelen stilles der ikke noget, det er ren visning af oplysninger, hvilke oplysninger der vises afhænger af hvad der er tilgængeligt. Fx kan der ikke vises oplysninger om kedeltemperaturen hvis der ingen kedel føler findes. KedelMax : Vises kun hvis kedel føler er monteret. Her vises det højeste kedeltemperaturen har været oppe på. Visningen kan nulstilles. KedelMin : Vises kun hvis kedel føler er monteret. Her vises det laveste kedeltemperaturen har været nede på. Visningen kan nulstilles. RøgTemp : Vises kun hvis der findes en røgtemperatur føler. Viser røgtemperatur. her og nu. RøgMax : Vises kun hvis der findes en røgtemperatur føler. Viser det højeste røgtemperaturen har været oppe på. Visningen kan nulstilles. Ilt : Vises altid også selvom iltregulering er slået fra. Viser --- hvis der intet gyldigt iltsignal er tilrådighed. Viser iltprocent i røgen her og nu. StokAntal : Vises kun når der indkøres portionvis. Viser hvor mange indkøringer der har været siden sidste skift fra drift til pause eller omvendt. Ex. hvis styringen nu står i pause og StokAntal viser 8 er der så kørt 8 pause portioner ind. Busstatus : Viser CAN bus status. OK = forbindelse i orden. Ved fejl vises en kode fx 24 for ingen andre enheder fundet. Trip: Vises kun når en forbrugs følerindgang er valgt. Forbrugs triptæller. Viser indkørt mængde i gram siden sidste nulstilling. Hvis Gram pr. omdr. ikke er indstillet vises i stedet antal omdr. siden nulstilling. Flere af info oplysningerne kan nulstilles (også kaldet reset) ved at trykke på spørges: Reset data? Det kan der så svares Ja eller Nej til, efter hvad man vil. herefter Værd at vide: De fleste info data nulstilles hvis styringen slukkes.

10 Side 8 Ilt regulering Styringen har mulighed for automatisk at regulere brændsels doseringen efter iltindholdet i røgen. Det kræver en ekstern enhed der kan sende et ilt signal på bus forbindelsen. Iltregulering kan bruges i forbindelse med modulerende drift men også on/off drift som mange brændsler afbrændes bedst ved. Der kan udmærket fyres manuelt oveni ved at tilføre fx brænde stykker ind i brænderen, ilt reguleringen kompenserer for det ved at køre mindre brændsel ind. Vær opmærksom på at der ikke fyres mere manuelt ind end varmeforbruget er til, ellers er der stor sandsynlighed en overkogning. I modulerende drift reguleres ventilator omdr. op og ned styret af PID reguleringen %-vis ydelse vises i øverste venstre hjørne. Der sker det at iltreguleringen justerer på stoktid og standtid eller hastigheden på frekvens omformer hvis konstant stoke er aktiv dvs. standtid er valgt til under 2 sek. som omtalt på side 2. Hvis Iltregulering er slået til (under Opsætning) dukker endnu et punkt: Iltsetp. op under Drift menuen. I Iltsetp. indstilles den ilt procent styringen skal søge at opretholde i røggassen ved fuld last. Hvilken værdi den skal have vil være forskellig fra anlæg til anlæg, men næppe under 4,0% og over 12,0%. Skal Iltsetp. sættes over 12% for at få anlægget til at køre rimeligt er der sandsynligvis en utæthed der giver anledning til falsk luft, evt. højt skorstens træk. MinLuft under menupunkt Opsætning skal stilles før modulerende drift kan fungere fornuftigt. Der kan indstilles en maksimum dosering som iltreguleringen må give under punkterne: Max.Frek. speed : for maks. tilladelige frekvens omformer hastighed. Max.Mængde : for maks. tilladelige dosering, (stok/standtid). Max.Mængde sættes i % dvs. hvor stor en del af tiden sneglen må kunne køre, fx ved 100% vil sneglen kunne køre konstant. Ved 50% kan reguleringen højest køre doseringen op på 1:1 (altså fx: stoktid = 2sek og standtid = 2 sek.) Det er lavet på denne måde fordi der reguleres på både stok- og standtid.

11 Side 9 Ilt regulering fortsat Yderligere indstillings mulighed ved skill = 3 Ved overgang fra drift til pause skal der tilføres efterluft for at brænde rest brændslet i brænderen. Når styringen går i pause vil ventilatoren fortsætte indtil en højere ilt procent er nået som indikerer at brænderen er brændt ud. Under menu Drift - Efterluft sættes grænsen hvor efterluft afbrydes og ventilator stopper Bemærk: Under efterluft reguleres ventilator hastighed ned efter den stigende ilt procent. Ved modulerende drift hvor styringen sænker ydelsen ved lavere kedel belastning kan brænderen typisk ikke brænde med samme densitet som for fuldlast. Derfor kan styringen korrigere iltsetpunkt med et Iltoffset punktet der også ligger i Drift menuen kan stilles mellem 0,0 og 9,9% som giver forskellen i iltprocent fra max. til min. ydelse. Ilt reguleringen styres af en PID regulering hvis parametre kan stilles under punktet Ilt reg. der ligeledes kommer frem i hoved menu. P forstærk. : P forstærkning. D forstærk.: Differentieringsdelens forstærkning. I forstærk. : Integral delen forstærkning. Sampletid : Hvor ofte D og I samples. Værd at vide: Modulerende drift forstås som at styringen fyrer efter behovet eller konkret efter belastningen på kedlen. Hensigten er at holde flamme i brænderen og ikke gå i pausefyring hvor flammen ofte vil gå ud med røgudvikling til følge. PID reguleringen er stillet til generelle værdier ved leveringen. PID justering kræver et forudgående kendskab som ikke dækkes af denne manual.

12 Side 10 Lavdrift Hvis intet ilt signal er tilrådighed kan styringen stadig køre modulerende drift. For at få noget fornuftigt ud af modulering kræves det at der også er noget at modulere med derfor skal stoktid i Drift Tid være større end 2,3sek. Styringen blokerer ikke for at prøve det alligevel men advarer ved at blinke med StokeTid! i Lavdrift menuen. Det sker ved at der indstilles en fast dosering i trinvis faldende ydelse kaldet LavDrift. For hvert trin stilles en brændsels dosering og en luftmængde. Det er valgfrit hvor mange trin der stilles, styringens PID regulering vælger på grundlag af kedel belastningen hvilket trin af de indstillede der bruges. Ydelsen vises %-vis i øverste venstre display hjørne. Antal trin der er kendt gyldige og i brug vises: LavDrift (2) = 2 trin. MinLuft under menupunkt Opsætning skal stilles før modulerende drift kan fungere fornuftigt, og må ikke ændres efterfølgende. Under Drift menuen dukker en ny menu Lavdrift op forudsat at OnOff drift og iltregulering er slået fra under opsætning. Under Lavdrift skal de enkelte trin stilles, jo lavere nummer jo større ydelse. Indstillingerne under Drift Tid (Stoktid og Standtid) og Drift Luft fungere som maksimum ydelse. Hvor faste mange trin der ønskes er valgfrit men højst 30, hvis Interpoler slåes til kan der moduleres helt frit. For hvert trin stilles 3 ting: Mængde: Stilles mellem 1 og 30, jo højere tal jo højere dosering. Luft : Stilles mellem MinLuft og Drift Luft indstillingen. Speed : (Kun vist hvis frekvensomformer er aktiveret) sætter frek. hastighed. Begynd med at stille trin 1, som er det højeste trin under maksimum. Vælg Luft ved at trykke på stil ventilator omdr. til en stabil lavere hastighed, vælg herefter Mængde og stil mængden til en størrelse der passer til luft styrken. Bemærk at hvert trin kan stilles til en mængde lig med men ikke højere end trinnet over. Sørg for at mængde og luft passer sammen for hvert trin sådan at forbrændingen er i orden. Proceduren gentages med næste trin (2) og ligeså mange der ønskes. Styringen bruger de trin der er aktive hvilket de er så længe Mængde eller Speed stilles til en værdi lavere end trinnet over. Det indikeres ved hvert trin om det er kendt aktivt ved en * markering eks: *Trin 2. Eksempel: Hvis trin 1 mængde: 28, trin 2 mængde: 25, trin 3 mængde: 25. Bruges trin 1 og 2. Trin 3 er ikke med fordi mængden er det samme som for trin 2. I eksemplet her vil der så være i alt 3 trin i brug. 100% som er: drift tiderne indstillet under Drift Tid 66% som er trin 1. 33% som er trin 2.

13 Side 11 Lavdrift fortsat Der gælder nogle regler for indstillingen af hvert trin: Luft altså ventilator hastighed skal være faldende med stigende trin nummer. Fx trin 3 skal have Luft sat lavere end trin 2. Styringen tillader heller ikke forsøget. Ingen aktive trin må have Luft sat lavere end MinLuft styringen advarer om det ved at blinke med MinLuft! i den Luft menu der har problemet. I så fald må Luft hæves over MinLuft eller MinLuft sænkes. Ingen trin må have Luft sat højere end Drift Luft Styringen har en mulighed for selv at beregne doseringen mellem hvert trin luften holdes på trinnets indstilling men mængden og/eller frek. omformer hastighed interpoleres mellem hvert trin. Interpoler aktiveres i Opsætning. Værd at vide Under Drift i Min.ydelse stilles den ydelses grænse der får styringen til at skifte mellem pause og drift. Det er ikke altid praktisk muligt at fyre med fx 10% ydelse derfor kan den grænse hvor styringen går over i drift stilles, ved leveringen er Min.ydelse sat til 20% Med frekvensomformer i brug og aktiveret kan der stilles både stok/stand tider og hastighed på samme tid.

14 Side 12 Forbrugsmåling Baseret på en omdr. føler monteret på stoker snegl (vælges under Opsætning af indgange ) kan styringen føre statistik over forbruget. Nøjagtigheden afhænger af snegle type specielt hvordan den er placeret. Den vandret placerede kommer typisk over 95%, hvorimod nøjagtigheden falder hvis den er i en skrå oprejst stilling. I menu : Opsætning kommer der 2 ekstra punkter: Gram pr. omdr. : Grundlaget for forbrugs målingen. Her sættes hvor meget 1 omdr. eller 1 føler impuls svarer til. Tankkapacitet : Her sættes hvor meget brændsel der er på lager evt. tank/magasin indholdet. Sæt mængden med piltasterne. Brug til at stille 100, 10 eller 1 kg I menu Forbrug er flg. data tilrådighed: Forbrug total : Totalt forbrug i kg opsamles løbende indtil en nulstilling. Hvis Gram pr. omdr. ikke er indstillet (=0) vises samlede omdr. Nulstilling sker ved at trykke på: Gennemsnit/Dag: Viser daglig (døgn) gennemsnit, i hele perioden forbrugsmålingen har været i brug. Forbrug Dag: En under menu hvor de sidste 13 døgns forbrug er gemt dag for dag. Dag: 0 er i dag, Dag:1 = i går, Dag: 13 er ældste. Rul gennem dagene med piltasterne. I infodelen kan løbende følges rest tank/lager beholdning og hvor mange dage der endnu er brændsel til. Vist sådan: Tank 220,4 23,3 Betydende at der er 220,4 kg tilbage på lager (eller i tanken) og det rækker til 23,3 dage. Beregningen er baseret på de sidste 13 dages forbrug. Derfor vil der ikke vises nogle dage den første dag styringen er i brug. Tank resettes til Tankkapacitet værdien ved at trykke på Hvis Tankkapacitet er sat til stokerens tankindhold skal der resettes hver gang at tanken fyldes. Værd at vide: Under info delen i auto mode kommer der yderligere en forbrugs trip tæller. Trip tælleren kan nulstilles og har ingen indflydelse på forbrugs statistikken. Brug den fx til bestemmelse af Gram pr. omdr. ved at køre en spandfuld ud (gerne mere), vej spandens indhold og divider med antal omdr. triptælleren viser. Eller: er der magasin på anlægget så fyld det helt op med en kendt mængde brændsel, nulstil trip tælleren, når magasinet er tomt og forbrugt mængde nu kendes divideres med triptællerens

15 Side 13 Bruger niveau Mennesker har forskellige forkundskaber og interesse mht. tekniske detaljer. Styringen er lavet med en grundindstilling der vil passe til de fleste anlæg, men nogle vil gerne have adgang til at ændre visse grundindstillinger. Styringen har derfor 3 bruger niveauer kaldet Skill level niveauer. Hvert niveau ændrer på de muligheder der er for at ændre på indstillingen. Niveau: 1. Det vigtigste kan ses men ikke ændres. 2. Det vigtigste kan ses og ændres. 3. Alt kan ses og ændres. Styringen leveres i Skill niveau 2. Ændring af Skill niveau sker ved at slukke styringen og holde ned mens styringen tændes. Tryk på piltasterne indtil Skill level kommer frem vælg den og sæt det ønskede niveau. Reset Af og til kan det være nyttigt at kunne bringe styringen tilbage til den kendt tilstand, som fx det den var ved leveringen. Derfor er der en Reset mulighed: Sluk styringen. Tryk på og hold den nede mens styringen tændes. Nu spørger den: Reset? v1,0 Tryk på Ja eller Nej efter ønske. Bemærk: opsætningen af ud- og indgange ændres ikke. Sidst på øverste linie vises version nummeret for styringens software. Sprog Styringen har 4 bruger valgbare sprog: Dansk - Tysk - Engelsk - Svensk. Brugersproget vælges i hoved menu under punktet Sprog. Opdatering Styringens eget SW, også kaldet firmware, kan opdateres til seneste nye version via CAN bussen med webinterfacet Webicada. Funktionen er nyttig til at få nye funktioner eller udbedret fejl. Forinden skal det ønskede program hentes fra og uploades til webicada en. Husk at kontrollere om versionen er nyere end den der allerede ligger i styringen. (se Reset ) Opdatering startes ved at slukke styringen. Tryk på og hold den nede mens styringen tændes. Hvis webicada en har et passende program tilrådighed vil overførslen begynde, det indikeres ved at den røde AlarmLED blinker med 2-3sek. interval. Overførslen tager 20-30min. Når den er færdig starter den selv op som normal. Bemærk hele sekvensen skal gennemføres, hvis der slukkes undervejs vil styringen ikke være brugbar. Processen skal så køres igen for at få firmwaren korrekt installeret.

16 Side 14 Alarmer og advarsler Styringen giver advarsler og alarmer ved fejl opstået under driften. Advarsler er kendetegnet ved at den røde LED blinker samtidigt med at en meddelelse skrives i display. Det kunne fx være Ingen ilt % Styringen går ikke i stå men fortsætter med de muligheder den har. Alarmer er kendetegnet ved at den røde LED lyser konstant og en meddelelse skrives i display. Styringen stopper indfyringen og kan først fortsætte efter at have været slukket og tændt igen. En af alarmerne er en stopfunktion der træder i kraft hvis ilden går ud. Funktionen er der for at undgå situationen hvor ilden er gået ud og brændsel køres ind med overfyldning til følge. Meddelelsen: Ilden er gået ud vises i øverste linie, samtidig med at den røde LED lyser konstant. For at kunne undersøge hvad der skete forud for stoppet vises infodelen i nederste linie. Styringen bruger alle informationer den har tilrådighed for at bestemme om der er ild i brænderen. Røgtemperatur skal være over kedeltemp. + 15ºC altså hvis kedeltemp. er på 50ºC skal røgtemp. være på mindst 65ºC og /eller: Hvis iltsignal er tilrådighed vil en Ilt % under 15% tolkes som at der er ild i brænderen. Hvis hverken røgtemp. eller Ilt % er tilrådighed vil styringen stoppe hvis der går mere en 30min inden den går i pause. Den går ikke ud hvis den står i pause.

17 Side 1 Montering Bagsiden af lågdelen: Klemme: Betydning Max.belast 1 og 2 Natsænknings indgang 230V, fx. forbundet til et timer ur. 3 Valgfri udgang fase ud. Leveres opsat som stoker motor udgang. 250W 4 Fase ud til Ventilator. NUL hentes særskilt. 150W T N L1 L2 og L3 Termostat ind. Hvis DTO bruges er det her Drifts termostaten monteres. NUL leder til forsyning af styringen. Fase til forsyning af styringen. (kun B version) Faser til 400V motor udgang. W1W2W3 (kun B version) 2 ekstra valgfri udgange eller 3 faser ud til motor. 380Vac-5A 5 og 6 Potentialefri valgfri relæ udgang. Leveres opsat som alarm udgang. 230Vac-8A H og L CAN bus forbindelse til andre enheder. Maks. forsikring: 10A. Bemærk der bruges 2 typer klemmer. Kraftige til stærkstrøm og mindre til svagstrøm. Før altid svagstrøm og bus kabler adskilt fra stærkstrøms kabler. Udgang W1 med L2 er potentiale fri, W2 er ikke potentiale fri. Skal W1 bruges som enkelt udgang skal L2 forbindes til L1. Styringen må ikke monteres fastfortrådet med hus installationen. Monter et stik evt. CEE stik eller 3 faset afbryder før styringen så total frakobling er mulig. I henhold til maskin direktiv 98/37/EF.

18 Side 2 Montering Klemme: Betydning 22 og 21 pt100 Kedelføler indg. Hvis føler findes bruges signal fra klemme T ikke. 20 og 19 pt100 Røgføler indg. 18 og 17 Frekvensomformer Frem. 16 og 15 Frekvensomformer Bak. 14 og 13 Frekvensomformer hastigheds signal (0-10V) 12 Sensor signal Sensor signal Sensor forsyning 0V 9 Sensor signal 9 8 Sensor forsyning 0V 7 Sensor forsyning 15V Styringen skal have information om kedelens temperatur. Enten via en termostat eller en pt100 føler på monteret på selve kedlen. En evt. pt100 kedel føler skal monteres i klemme 22 og 21. Styringen ser føleren og bruger den i stedet for et evt. termostat signal på klemme T tilmed vises kedeltemp. i display og der åbnes en termostat menu. Hvis styringen finder en kedelføler men senere mister forbindelsen vises --- i stedet for temp. styringen forbliver så i pause. Selve føleren monteres på kedlen ikke fremløbet (røret) fra kedlen. Røgføler (20 og 19) signalet bruger styringen til konstatere om der er ild i brænderen ligesom aktuel temperatur + maks. værdi vises i display under info. Bemærk: Røgtemperaturen kan hentes fra ilttransmitterens temperatur indgang. Hvilket ofte gør kabling væsentligt nemmere. Monter røgføleren på ilttransmitteren og lad styringens klemme 19 og 20 stå åben (ubrugt). Stel klemme: Styringen har en stel klemme eller spadestik (vist med rødt på tegningen). Bruges denne klemme rigtigt vil evt. støj som giver flimrende temp. visning minimeres kraftigt. Den forbindes til stel på kedel og/eller stoker evt. magasin, gerne gennem skærmen i kabel hvis det bruges. Husk skal være reel elektrisk forbindelse til metallet (fjern evt. rust og maling hvor den monteres). Bruges frekvens omformer så sørg for at få en forbindelse til dennes stel. Stel og Sikkerheds-Jord (gul/grøn ledning) er ikke det samme. De kan have elektrisk forbindelse men har ikke samme formål.

19 Side 3 Oversigt DTO (Drifts -Termostat og Overkog) er ikke nødvendig men der bør være en overkogs sikring af en art. Typisk har kedlen en indbygget.

20 Side 4 Montering af frekvensomformer Styringen kan kontrollere en frekvensomformer via standard styresignaler som stort set alle frekvensomformere bruger. Klemmerne 13 til 18 bruges til formålet: Fælles plus : Der er 2 kanaler (klem og 15-16) til rådighed der er adskilt elektrisk fra hinanden, for at forbindelsen kan tilpasses til så mange typer frekvensomformere som muligt. Bemærk: Det er udelukkende en kontakt funktion der kommer ingen strøm ud af de 2 kanaler. Styres frek. omformeren med fælles plus forbindes som vist herover, hvor klemme 17 og 15 luses sammen med omformerens plus. Er det en fælles nul type luses 18 og 16 sammen med omformerens 0V. FWD til klemme 17 og REV til klemme 15. Vendes styre signaler til frek. omformeren modsat vil styringens interne beskyttelse gøre at omformer får et on signal og dermed køre konstant. Styringen kan dermed ikke kontrollere den. Hastigheds 0-10V signalet er beskyttet med 280 ohm internt, hvis omformeren bruger 0-20mA signal sættes en 220Ω modstand i serie med klemme 13 eller 14. Bemærk den enkelte omformer skal sandsynligvis opsættes til at bruge styre signalerne, konsulter omformerens egen brugsanvisning. Ved montering af frekvens omformere skal der tages hensyn til rigtig montering af stel forbindelse. Forkert montering vil få støj til at forplante sig til temperatur målingen (flimmer i visning) og genere bus forbindelsen. Se omformerens manual omkring korrekt montering. Frekvens omformer bruges ikke. Hvis frekvens omformer ikke bruges vil det være formåls tjenligt at deaktivere brugen af den i styringen. Hold nede mens styringen tændes. Tryk gentagne gange på til Frekvensomfor.? vises og vælg så Deaktiver.

21 Side 5 Montering af sensorer Styringen har 3 digitale indgange for tilslutning af 3 sensorer eller kontakter som fx lågekontakt, omdr. føler etc. Hvad hver indgang opsættes efter behov som fx : Låge kontakt, brænder frakørsel etc. Sensorerne skal være af NPN typen, og kan forsynes af 15V max. 200mA. Indgangene er ens og hver kan benyttes til kontakt eller sensor efter behov. Eks. på opkobling af 3 kontakter: Klemme 7 bruges ikke til kontakterne efter som de jo ikke kræver forsyning. Klemme 8 og 10 er begge 0V (internt forbundet). Eks. på opkobling af en enkelt sensor der kræver forsyning. Værd at vide: Indgangene er galvanisk adskilt fra resten af styringen og er beskyttet af en autoreset sikring. Indgangenes aktuelle status kan se ved at tænde styringen mens holdes nede. Visningen: 12: L betyder indgang 12 Low altså sensor =on eller kontakt sluttet for klem. 12. Visning: 11: H betyder indgang 11 High =upåvirket.

22 Side 6 Opsætning af udgange Styringens udgange kan opsættes efter behov, der også aktivere forskellige ekstra funktioner som fx styring af fylde snegl. Det gøres ved tænde styringen samtidigt med at holdes nede. Når styringen er tændt vælges: Konfig Udgange Vælg den udgang (benævnes efter klemme nr.) der ønskes sat op fx: 5-6 og vælg her under hvilken funktion der skal styre udgangen. Tryk på og samtidigt når udgangen viser det ønskede. Bemærk: Frekvens omformer og ventilator udgangene ikke kan ændres. Funktioner der kan vælges er: Stok: Udgangen fungerer som stokersnegl udgang. Bemærk at hvis fx der skal bruges 3 faset udgang til stoker motor, skal både W1 og W2 vælges som Stok. Alarm: Udgangen bliver aktiv når styringen går ud. Omrører: Styrer separat omrører eller evt. trykluftventil for rensning af brænder. Åbner indstillings menuer for Omrører. Askeudtager: Styrer askeudtager anordning som fx udtager snegl eller askeriste. Åbner indstillings menuer for Askeudtager. Snegl2: Styrer en ekstra føde snegl, der bliver til fylde snegl hvis der samtidigt aktiveres en indgang som fyldesnegl. Åbner indstillings menuer for fylde eller fødesnegl. Hvis ingen indgang er valgt som Fyldesnegl: Der dukker en menu: Føde Snegl op i menusystemet. Her kan en tid sættes som en føde snegl kører efter en doser snegl er stoppet. Hvis en indgang er valgt som Fyldesnegl: Der dukker en menu : Fylde snegl op i menusystemet. Her kan den tid en fylde snegl aktiveres når indgangs signalet går høj sættes. Brandspjæld: Virker i forb. med fyldesnegl. Der dukker en ekstra menu op under Fyldesnegl kaldet: Brandspjæld. Her stilles den tid brandspjælds motor skal have for at åbne.

23 Side 7 Udgangs funktioner Menuer og funktion for: Omrører: Funktionen bruges til at styre en separat motor drevet omrører, eller en magnet trykluftventil til rensning af brænder. Funktionen virker ved at der summeres op på den tid stoker sneglen kører og når den tid overstiger en forud indstillet tid aktiverer funktionen udgangen i en anden indstillet tid. Eksempel: Hvis sneglen er sat til at køre 2 sek. (stoketid) og Tid før omrører er sat til fx 10 sek. vil sneglen kører 6 gange (a 2 sek.) før end den sammenlagte kørselstid (6*2sek. =12 sek.) overstiger de 10 sek. og omrøreren kører i tiden indstillet under: OmrørerTid. Snegl2: Funktionen styrer en ekstra snegl som kan enten være en Føde Snegl eller Fylde Snegl. Hvor snegl2 er en fødesnegl fungerer den som vist herover. Den doserende snegl er den egentlige stoker snegl, brændslet falder gennem en skakt el.lign til fødesneglen der føder brændslet til brænderen. Fødesneglen starter altid sammen med stoker sneglen, men fortsætter med et indstilleligt efterløb efter stoker sneglen er stoppet. Efterløbs tiden stilles under Føde Snegl og under punktet Føde Tid. Snegl2 som fyldesnegl fungerer som vist på tegningen ved at en sensor (fyldemelder) i bund af magasin får styringen til at aktivere fyldesneglen i tiden indstillet under Fylde Snegl. Styringen forlanger at føler signalet skal være stabilt i ca. 10 sek. før fyldningen startes. Hvis føleren ikke melder dækket når fylde tiden er udløbet meldes der: Fyldefejl og fyldning forsøges ikke igen. Fejlen afstilles/resettes ved enten at slukke-tænde styringen eller at dække fyldemelderen.

24 Side 8 Udgangs funktioner Ved snegl2 valgt som fylde snegl er mulighed for at vælge brandspjælds styring. Brandspjældet der er drevet af en særlig spjæld motor, fx den til formålet godkendte Belimo AF230 brandspjældsmotor, der lukker automatisk når den er strømløs derved lukker den også ved strømsvigt. Fylde processen er identisk med den tidligere beskrevne blot vil styringen, når føleren melder tom, først åbne spjældet når åbne tiden er udløbet startes fyldesneglen. Efter fyldningen stopper sneglen og spjældet lukker. Fyldetiden sættes under menupunktet Fyld Snegl punktet FyldeTid hvor også punktet Brandspjæld Tid vil være tilgængeligt hvis en udgang er valgt som Brandspjæld. Brandspjæld Tid giver den tid der ventes på at spjældet åbner. Bemærk at Brandspjæld udgangen ikke har nogen praktisk brugbar virkning ved føde snegl. Askeudtager: Fungerer på samme måde som Omrører funktionen. Funktionen virker ved at der summeres op på den tid stoker sneglen kører og når den tid overstiger en forud indstillet tid aktiverer funktionen udgangen i en anden indstillet tid. Eksempel: Hvis sneglen er sat til at køre 2 sek. (stoketid) og Tid før udtager er sat til fx 10 sek. vil sneglen kører 6 gange (a 2 sek.) før end den sammenlagte kørselstid (6*2sek. =12 sek.) overstiger de 10 sek. og udtageren kører i tiden indstillet under: AskeudtagerTid.

25 Side 9 Opsætning af indgange Hver indgangs betydning/virkning kan opsættes efter behov i styringen. Det sker ved at tænde styringen mens holdes nede. Tryk på piltasterne frem til punktet: Konfig indgange vælg her under hvilken indgang der skal ændres eller måske blot se hvad indgangen er sat op til. Hver indgang benævnes efter modsvarende klemme nummer fx 12: for klemme 12. Indgangene kan vælges som: (Tom = ikke valgt til noget og dermed ingen virkning) Brænder frakørt : (Bruges hvor brænder kan trækkes ud af kedel for rensning). Styringen viser : Brænder frakørt og stopper al indfyring (stoker snegl og ventila tor) så længe indgangen er åben. Alarm LED lyser konstant. Når indgangen igen sluttes spørges der med Genstart? styringen fortsætter ved tryk på Ja. Lågekontakt : (Kontakt på magasin.) Styringen viser : Tanklåge åben og stopper al indfyring (stoker snegl og ventila tor) så længe indgangen er åben. Alarm LED blinker. Fortsætter igen når den sluttes. Motorfejl : (Termo føler i/på motor eller evt. motorværn overvågning) Styringen viser : Motorfejl og stopper al aktivitet. Alarm LED lyser konstant. Styringen skal slukkes og tændes for at fortsætte. Faldrør: Termo kontakt på et faldrør (faldskakt) Styring viser: VarmFaldrør og stopper al aktivitet. AlarmLED lyser konstant. Styringen skal slukkes og tændes for at fortsætte. Fyldesnegl : (Er kun valgbar hvis der samtidigt er valgt en udgang som snegl2) Indgangen styrer fylde processen sådan at når indgangen er upåvirket startes fyld ning. Forbrug : Indgangen styrer forbrugsmålingen baseret på en omdr. føler på stokersnegl (den doserende snegl). Føleren bør være en magnet føler (fx: HE1) med magnet monteret på snegl. Bemærk: Hver funktion kan kun vælges én gang. Der kan fx kun vælges Lågekontakt til en indgang, herefter vil den ikke være tilrådighed for andre indgange.

26 Side 10 Tilkobling af enheder. Styringen kan udvides med andre enheder for at kunne opbygge det system der passer bedst til temperament og anlæg. Enheder forbindes i et bus system der sætter dem i kontakt med hinanden og dermed fremstår som en komplet enhed. Bus forbindelsen består blot at et to leder kabel fx alm. lampe ledning. Det er nødvendigt at kunne skelne de to ledere fra hinanden. Eksempel på forbindelsen mellem to enheder: Enhederne forbindes mellem bus klemmerne benævnt H og L. Altid: H H og L L Består forbindelsen kun af to enheder skal der ikke foretages yderligere, men er der flere enheder skal der laves om på termineringen. Terminering udgøres af en jumper der på tegningen er vist med grønt. På alle enheder midt i forbindelsen skal termineringen fjernes som vist på tegningen: Ved at trække jumperen af fjernes termineringen. Sæt den evt. på igen kun på det ene ben, så den er ved hånden hvis termineringen skal bruges igen senere.

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning 2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning Indholdsfortegnelse Manuel Styring 1 Interval tider (drift) 2 Interval tider (pause) 4 Menu princip grafisk 5 Opsætning 6 Ventilator min. indstilling

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3010 brugermanual Revision: 1.01r3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Servicemanual for TM 3006

Servicemanual for TM 3006 Servicemanual for TM 3006 3/2005 Per Øster R/A 1 Denne manual er skrevet til det autoriserede servicefirmas teknikere. I manualen er beskrevet indstillinger, der har at gøre med grundlæggende funktioner

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

KC Stokerstyring PCT 241

KC Stokerstyring PCT 241 KC Stokerstyring PCT 241 - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere