INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING"

Transkript

1 INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.: Fax: Internet: Udgave

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSKITSE 2. BESKRIVELSE AGGREGAT 3. MONTERING 4. BESKRIVELSE STYRING 5. START / INDREGULERING 6. VEDLIGEHOLDELSE 7. TILBEHØR 8. AGGREGAT BESTYKNING 9. ELDIAGRAMMER 1

3 Friskluft ud DANHEAT A/S 1. MÅLSKITSE Ø4 Afkastluft ud Friskluft ind Ø1 Friskluft ind H1 Ø5 Afkastluft ind Ø2 Ø3 H2 Afkast luft ind L1 L2 D D Type L1 L2 H1 H2 D Ø 1 4 Ø 5 KVG KVG KVG BESKRIVELSE AGGREGAT 2.1 Friskluft Friskluftforsyningen til aggregatet tilføres via jalousispjæld, der for at undgå trækgener kun er åben, når aggregatet er i drift. Luften filtreres i det monterede kuvertfilter og presses af ventilatoren gennem krydsvarmeveksleren, hvor luften tilføres en del af varmeenergien fra afkast luften. Friskluften ledes herefter frem til varmeveksler delen, og opvarmes her således, at der holdes en jævn temperatur på indblæsnings luften. 2.2 Afkast luft Afkast luften filtreres i det monterede kuvertfilter og presses af ventilatoren gennem krydsvarmeveksleren. I krydsvarmeveksleren afgiver luften en del af sin varmeenergi til friskluften, der i modstrøm til afkast luften passerer krydsvekslerens lameller. Herefter ledes afkast luften til det fri. 2.3 Filtre De monterede filtre for friskluft og afkast luft er af kuverttypen længde 500 mm. Antal og bestykning fremgår af vedlagte aggregat specifikation. 2

4 2.4 Motorer Motoreffekten er effektmæssigt udlagt efter det ønskede luftskifte. Effekt og omdrejningstal fremgår af vedlagte aggregat specifikation. 2.5 Ventilatorer Ventilatorerne er luftmæssigt udlagt efter det ønskede luftskifte. Type og omdrejningstal fremgår af vedlagte aggregat specifikation. 2.6 Varmeveksler Varmeveksleren er en helsvejst konstruktion hvor varmeenergien fra den monterede olie- / gasbrænder overføres til luften hhv. fra vekslerens fyrbox og konvektionsrør. 2.7 Skorsten Varmeveksleren skal tilsluttes godkendt skorsten. 3. MONTERING 3.1 Placering Aggregatet placeres i et tørt lokale. Der må ikke være korrosive eller eksplosive dampe i lokalet. Special aggregat kan placeres udvendig. 3.2 Ophæng Aggregatet placeres på vægbæringer eller platform. Det anbefales, at der lægges 4 mm gummistrimler mellem aggregatets vanger og platform eller vægbæringer. 3.3 Friskluftforsyning Aggregatets friskluftforsyning bør udføres således, at der er mindst mulig modstand i luftkanalen. Friskluftkanalen skal være anbragt således, at der ikke er risiko for indsugningsåbningen utilsigtet tildækkes fx af sne. Der skal endvidere sikres den fornødne friskluftmængde til brænderen. Er der risiko for ubalance i tilført og udsuget luft anbefales det at forsyne brænderen med forbrændingsluft forsyning fra det fri. 3.4 Friskluft indblæsning Indblæsnings kanalen dimensioneres således, at den tilførte luft ikke på nogen måde giver trækgener. Det anbefales at montere lydsluser umiddelbart efter aggregatet. Kanalsystemet kan være forsynet med reguleringsspjæld dog må der ikke være mulighed for helt at afspærre indblæsnings kanalerne. 3.5 Rumudsugning Kanalsystemet for rumudsugningen skal være dimensioneret således, at trykfaldet i udsugningskanalerne modsvarer aggregatets specifikationer. 3

5 3.6 Afkastluft Afkast luften fra aggregatet føres til det fri. kanalsystemet udføres med mindst mulig trykfald. Vær opmærksom på, at der kan være krav om lydsluse. 3.7 Olie- / gasbrænder Montering ifølge den vedlagte instruktionsbog. Vær her særlig opmærksom på, at løftehøjden for brænderens pumpe ikke overskrides. 3.8 Skorsten Aggregatets varmeveksler skal tilsluttes godkendt skorsten. Vær opmærksom på, at røggasser fra skorsten ikke kan suges ind i aggregatets friskluftkanal. 3.9 Kondensafløb Kondensafløb fra krydsveksleren og fra varmeveksleren (kun ved gasfyrede aggregater) føres til afløb. 4. BESKRIVELSE STYRING 4.1 Placering Styretavle placeres i et tørt lokale. Styretavlen bør placeres således, at drejegreb for omskifter og taster for temperatur regulering nemt kan betjenes. 4.2 Montering Styretavlen fastgøres forsvarligt på væg. Forsyningskabler til motorer og brænder føres frem til og monteres i respektive klemkasser. Signalkabler fra termostater og eksterne startsignaler forbindes. Temperatur føleren placeres i luftkanalen umiddelbart efter aggregatet og tilsluttes i tavlen. Alle el-tilslutninger skal opfylde lovbefalede krav i henhold til respektive direktiver. 4.3 Styring På front af styretavle er monteret en omskifter, der i stilling 1 kun tillader drift af ventilator og i stilling 2 tillader både drift af ventilator og varme. Styringen sikrer, at der ikke kan indkobles varme på varmeveksler uden ventilatoren er i drift. For start af aggregat kræves endvidere at ugeuret er indkoblet (ON) eller ekstern driftssignaler er indkoblet. For programmering af ugeur se separat instruktion. 4.4 Temperatur regulering PT 100 føleren i aggregatets luftafgang måler kontinuerligt lufttemperaturen i luftafgangen fra aggregatet. Den aktuelle temperatur kan aflæses i rødt display på regulatoren. Regulatorens grønne display viser den indstillede temperatur. Se endvidere instruktionsblad for temperatur regulator. 4

6 4.4.1 Et- trins olie- /gasbrænder Temperatur regulator. Shinko type GSC. Regulatoren programmeres således, at brænderen afbryder, når aktuel temperatur (Rødt display) overstiger den indstillede værdi (Grønt display) med mere end 1 0 C. Brænderen indkobler igen, når aktuel temperatur er 1 o C under indstillet værdi To- trins olie- / gasbrænder Temperatur regulator. Shinko type GSC. Regulatoren programmeres således, at brænderens trin 2 afbryder, når aktuel temperatur (Rødt display) er 3 0 C under den indstillede værdi (Grønt display). Overskrides den indstillede værdi med mere end 1 0 C, udkobler brænderen. Brænderen indkobler igen, når aktuel temperatur er 1 o C under indstillet værdi Modulerende gasbrænder Temperatur regulator. JUMO type dtron. Regulatoren programmeres således, at brænderens indfyrings mængde kontinuerligt tilpasses det aktuelle varmebehov. Overskrides den indstillede værdi med mere end 1 0 C, udkobler brænderen. Brænderen indkobler igen, når aktuel temperatur er 1 0 C under indstillet værdi Alle anlæg udlagt for rumopvarmning Temperatur regulator. JUMO type dtron. Regulatoren programmeres så den tilpasses den aktuelle brænder type. I kombination med rumtermostaten skifter regulatorens sætpunkt således, at der er C indblæsnings- temperatur, når rumtermostaten er aktiveret. Når rumtemperatur er opnået, aktiveres rumtermostaten og regulatorens sætpunkt sænkes til almindelig indblæsnings temperatur C. 4.5 Sikringer Styringen er monteret med automatsikringer for hver enkelt ventilator og styrestrømmen. Ventilator motorer er endvidere sikret med motorværn. Udkobler et motorværn, udkobles også styrestrømmen for hele aggregatet. 4.6 Termostater Varmeveksleren er monteret med sikkerhedstermostater. Såfremt temperaturen i aggregatet er over 60 0 C udkobler 1 sikkerhedstermostat, termostaten genindkobler automatisk, når temperaturen igen falder. Skulle termostaten svigte vil sikkerhedstermostat 2 afbryde aggregatet, når temperaturen er over 90 0 C. 4.7 Termostat efterløb Varmeveksleren er monteret med termostat for efterløb af ventilator således, at varmeveksleren nedkøles, inden ventilatoren udkobles (ved automatisk stop på ugeur eller ved udkobling af ekstern start). Vær derfor opmærksom på, at aggregatet kan køre et stykke tid efter udkobling. OBS: Efterløbs termostaten er forsynet med en omskifter knap mærket man/aut. Er omskifter knappen trykket ned (manuel stilling) vil aggregatets ventilator ikke kunne stoppes. 5

7 5. START / INDREGULERING 5.1 Før start Kontroller at alle elektriske forbindelser er korrekte, og de enkelte ledninger er fastspændt til terminalerne. Kontroller at tilsluttede luftkanaler er åbne og der er tilstrækkelig friskluftforsyning til opstillingsrummet. Kontroller eventuel luftindsugnings kanal er fri således, at der ikke kan suges fremmedlegemer ind i ventilatoren. 5.2 Start Start ventilatoren omskifteren i pos. 1, kontroller motorens omdrejningsretning. Kontroller ventilatorens effekt forbrug. Indstil termorelæ for motoren. Temperatur regulatoren indstilles til ca. 1 0 C over den aktuelle temperatur og omskifteren stilles på pos 2. Brænderen startes og indreguleres til optimal forbrændingsnyttevirkning. 5.3 Kontrol Temperatur regulatorens ud- og indkoblings sekvenser kontrolleres. Termostat i varmeveksleren afprøves. Det kan være nødvendig at skrue ned for termostat for at kontrollere sikkerhedstermostat 1. Sikkerhedstermostat 2 afprøves kun elektrisk ved demontering af ledning. Kontroller, at styrestrøm afbrydes, når termorelæ for ventilator udkobles. 5.4 Filtervagt Filtervagten indstilles således, at alarmlampe på styretavle lyser, når differenstrykket overstiger 100 Pa. 6

8 6. VEDLIGEHOLDELSE 6.1 Efter de første 40 driftstimer Aggregatets kileremme strammes. 6.2 Efterfølgende for hver 40 driftstimer Visuel kontrol af temperatur indstillinger, lyt efter eventuelle mislyde fra aggregat. Ved filteralarm udskiftes filter. 6.3 Efter 4000 driftstimer Hovedeftersyn Filtre Visuel kontrol af filtre, selvom der endnu ikke skulle være givet alarm fra filtervagt. Filtre udskiftes, når de er meget støv belagte Ventilatorer Ventilator rengøres for støv. Kileremme kontrolleres eventuelt udskiftes Krydsvarmeveksler Der foretages visuel kontrol af krydsvarmeveksleren. Er den meget støv belagt, rengøres denne. Rengøring af krydsvarmeveksler gøres bedst ved at spule denne med vand fra hhv. afkastluftsiden og friskluftsiden Olie- / gasbrænder Olie- / gasbrænderen efterses, der foretages kontrol måling af røggasserne. Er røgtemperaturen steget væsentligt i forhold til første indregulering, renses varmeveksleren. Eftersyn af brænder foretages af autoriseret personale Varmeveksler Rensedæksler fjernes og vekslerdelen afrenses med stålbørste. Soden udtages med støvsuger. Pakninger i renselåger udskiftes og renselågerne spændes mod pakfladerne. Vær opmærksom på, at renselemmene skal slutte helt tæt, ellers vil nyttevirkningen på varmeveksleren forringes. 7. TILBEHØR 7.1 Recirkulerings spjæld Recirkulerings spjældet er monteret over friskluftventilatoren. Recirkulerings spjæld har det formål, at holde bygningen varm i perioder, hvor der ikke kræves rumventilation. For at aggregatet kan anvendes til dette formål kræves det, at anlæg forsynes med nattermostat. Recirkulerings spjældet skal åbne, når aggregatets friskluftspjæld lukker. 7.2 By-pass spjæld By-pass spjæld er anbragt på krydsveksleren. By-pass spjæld aktiveres, når det ikke ønskes, at den tilførte friskluft opvarmes af afkastluften. By-pass spjæld aktiveres i sommerperioden. Spjæld aktiveres manuelt på styretavlens front. 7

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.08.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy // GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GE Energy - montage... GE Energy - montage...5 GE Energy -

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side 1 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Pro 2 2 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Vent 24 3 Garantibestemmelser 32 4 Guide til Montering 33 5 Monteringsvejledning

Læs mere

Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004

Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004 Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004 NILAN A/S. Nilanvej 2. DK-8722 Hedensted. Tlf. 76752500. Fax. 76752525. www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Hvordan virker hele systemet

Hvordan virker hele systemet Hvordan virker hele systemet Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion

Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion TX HomeVex Revision 2014.08.19 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Anlægsbeskrivelse... 4 1.1.0 Formål... 4 1.2.0 Forsyningsområde... 4 1.3.0 Anlægsprincip... 4 1.4.0 Fabrikantens

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Version 1.05; 01.02.2007 Software version 0.35 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 090217.rev 14 137588.04/14.12.2010 eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 Cert. Nr 319901 Indholdsfortegnelse VIGTIGE GENERELLE INFORMATIONER... 3 GENNEMLÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

AERO m. rot. veksler Produktinformation

AERO m. rot. veksler Produktinformation INDHOLD: AERO Modulaggregater AERO m. rot. veksler Produktinformation AERO Modulaggregater Generelt Denne serie aggregater kan leveres til luftmængder op til 40.000 m3/h. Alle størrelser har horisontal

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Fugt Compact P Compact P Sol Compact P Køl Compact P Køl Sol Version: 8.01, 01-11-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation GE Energy 1 GE Energy 2 GE Energy 3 Version V7.01-0110 Indholdsfortegnelse GES Energy 1 - montage... 4 GE Energy 1 - montage... 4 GE Energy 2 - montage...

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere