I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen."

Transkript

1 Notat TF Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner 13. juni 2005 Det er på baggrund af IP-telefonianalysen bl.a. foreslået, at reglerne om positionering og dirigering af alarmopkald i forbindelse med IP-telefonitjenester, som er flytbare og ikke anvendes fra et fast sted, skal revideres. I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Herudover belyses afslutningsvis behovet for nye regler, som udspringer af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner. Dette sker for at illustrere det hensigtsmæssige i at foretage regelændringerne i et samlet forløb. IP-telefonianalysen om alarmforhold Pligten til at dirigere alarmopkald efter udbudsbekendtgørelsen 3, stk. 5, kan i sin nuværende udformning udgøre en barriere for udbredelsen af visse nomadiske (flytbare) IP-taletelefonitjenester, såfremt der ikke er indgået en aftale om dirigering mellem forsyningspligtudbyder og alarmmyndighederne. Imødegåelse af denne barriere tænkes håndteret ved: Revision af reglerne om positionering og dirigering af alarmopkald i forbindelse med IP-telefonitjenester, som er flytbare og ikke anvendes fra et fast sted, og Informationstiltag Imødegåelsesforslaget i IP-telefonianalysen har til formål: klart og entydigt at tage højde for nomadiske IP-telefonianvendelser, præcisere kravene til positionering generelt og præcisere kravene ift. interne net.

2 Revision og præcisering af positioneringsforpligtelser relateret til udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 5, herunder også hjemlen i telelovens 85 De gældende regler stiller bl.a. krav om, at forsyningspligtudbyderen (TDC) skal dirigere alarmopkald til den nærmeste alarmcentral. Forpligtelsen til at sikre dirigering til nærmeste alarmcentral ved alarmopkald til 112 udspringer af telelovens 85 og forsyningspligtdirektivets artikel 26. Forpligtelsen til at sikre dirigering til nærmeste alarmcentral ved alarmopkald til 112 kan være en udfordring ved brug af visse typer af IP-telefoni, særligt hvis de anvendes nomadisk. Det skyldes, at den positionering opkald fra faste tjenester, herunder traditionel fastnettelefoni, i dag sker på grundlag af overførsel af A- nummeret og abonnentadressen ved opslag i forsyningspligtudbyders landsdækkende nummerdatabase. Side 2 På den baggrund er det s anbefaling, at lovgivningen ændres, således, at pligten til at positionere alarmopkald og dirigere alarmopkald til nærmeste alarmcentral gælder i det omfang, det er teknisk muligt. I den forbindelse er det s vurdering, at der bør ske en præcisering af den enkelte udbyders pligt til at positionere alarmopkald, idet denne i dag er underforstået i forhold til forsyningspligtudbyderens dirigeringsforpligtelse. En sådan revision af de danske regler om håndtering af 112-opkald vil være i overensstemmelse med forsyningspligtdirektivets artikel 26, stk. 3, der netop fastslår, at en stedbestemmelsesfacilitet skal stilles til rådighed i det omfang det er teknisk muligt. Med hensyn til interne net er det s anbefaling, at det overvejes at udvide reglerne således, at også ejere af interne net kan forpligtes til at bidrage til stedbestemmelse af alarmopkald. De foreslåede ændringer vil betyde, at der skal gennemføres ændringer i lovens 85 og udbudsbekendtgørelsens 3. Ændringerne er skitseret i boksen nedenfor. Det bemærkes, at systematikken og ansvarsfordelingen i relation til dirigeringen af alarmopkald til nærmeste alarmcentral, som findes i de gældende regler, ikke forventes ændret. har i IP-telefonianalysen foreslået, at problemstillingen i første omgang bør drøftes med alarmmyndighederne, idet det er væsentligt, at alarmmyndighederne i givet fald er indforstået med, at der sker en lempelse af kravene. har haft en drøftelse med Rigspolitiet om problemstillingen. Rigspolitiet har i den forbindelse tilkendegivet principiel støtte til de skitserede tilpasninger af telelovgivningen.

3 Endvidere vil sikre, at forsyningspligtudbyderen og udbydere af relevante taletelefonitjenester inddrages i relevant omfang. Revisionen af telelovens 85 kan omfatte: Indførelse af mulighed for at pålægge klare forpligtelser til positionering af alarmopkald. tilvejebringelse af hjemmel til at tage tilsvarende hensyn til det tekniske stadie ved positionering ( i det omfang det er teknisk muligt ) i relation til IP-telefoni, som der i dag specifikt er taget i forhold til mobiltelefoni. en udvidelse af pligtsubjekterne i forhold til gældende regler med ejere af interne net. Revisionen af udbudsbekendtgørelsens 3 kan omfatte: dirigeringsforpligtelsen i udbudsbekendtgørelsen 3, stk. 5, dog med fastholdelse af den nuværende systematik og ansvarsfordeling Side 3 en tilføjelse af klare positioneringsforpligtelser i udbudsbekendtgørelsen. Indførelse af klarere forpligtelser ved positionering. Systematikken i den vifte af forpligtelser, der allerede i dag i praksis indgår i positionering af alarmopkald, forventes lagt til grund, herunder overførsel af A-nummer, suspendering af blokering af A-nummer og fsy-pligtudbyders landsdækkende nummerfortegnelse Forholdene vedr. alarmering og IP-telefoni blev kort drøftet på mødet i Samtrafikforum den 2. juni Drøftelsen fandt sted på baggrund af en orientering baseret på et notat svarende til dette. På mødet anførte TDC bl.a., at en regelændring som den skitserede ( i det omfang det er teknisk muligt ) risikerer at skabe usikkerhed om lokaliseringen af fastnetopkald generelt, herunder opkald fra ikke-nomadiske IP-telefonitjenester. Det skyldes, at man ikke på basis af det overførte A-nummer kan skelne mellem (potentielt) nomadiske IP-telefonitjenester og fastnettjenester, herunder IPtelefonitjenester, der anvendes fra et fast sted. TDC foreslog i den forbindelse, at det blev undersøgt nærmere, om der kunne ske en form for markering af opkald fra (potentielt) nomadiske IP-telefonitjenester, således at det omhandlede positionerings- og dirigeringsproblem afgrænses til sådanne opkald. har på den baggrund taget kontakt til TDC med henblik på nærmere at undersøge mulighederne herfor. Hvis der viser sig at være mulighed for - på en eller anden måde - at markere de opkald, hvor der ikke kan ske den positionering, der er nødvendig for at kunne dirigere til nærmeste alarmcentral, vil det selvsagt kunne betyde en ændring af oplægget til ny regulering.

4 Informationstiltag Nomadisk brug af IP-telefoni kan som nævnt ovenfor byde på vanskeligheder i relation til dirigering og positionering af alarmopkald. Forpligtelserne rettet til indholdet af kontrakter i udbudsbekendtgørelsens 5 kan derfor eventuelt udvides med et krav om information om særlige forhold, der måtte gøre sig gældende for visse taletelefonitjenester eller offentlige elektroniske kommunikationstjenester til slutbrugere. Formålet med denne udvidelse er i kontrakten at sikre brugerne information om de eventuelle særlige begrænsninger eller forhold om eksempelvis alarmopkald, der gør sig gældende ved brug af IP-telefoni, og som er væsentlige for brugeren at kende. Det foreslås på den baggrund evt. at revidere: Side 4 udbudsbekendtgørelsens 5, således at der tilføjes en forpligtelse til i kontrakten at informere om de eventuelle særlige begrænsninger eller forhold, der eventuelt gør sig gældende ved brug af IP-telefoni. Nye regler som følge af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner I medfør af telelovens 85 kan videnskabsministeren fastsætte regler om minimumskrav til udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med henblik på sikring af telekommunikation ved alarmering, herunder pligt til at foretage stedbestemmelse ved opkald fra mobiltelefoner i forbindelse med alarmopkald (112). I rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner (30. juni 2004) er både kravene til en driftssikker løsning til stedbestemmelse af 112-opkald fra mobiltelefoner og de mulige tekniske løsninger til stedbestemmelse af mobilopkald, som findes i dag, identificeret og analyseret. I rapporten anbefaler en enig arbejdsgruppe (bestående af repræsentanter fra mobiloperatørerne, forsyningspligtudbyderen, alarmmyndighederne og ), at der træffes beslutning om, at der i alle offentlige mobilnet i Danmark etableres faciliteter, så ethvert mobilt 112-alarmopkald kan dirigeres direkte til den relevante alarmcentral på basis af metoden celleidentifikation (Celle ID). Hjemlen i telelovens 85 vil blive udmøntet ved en regelfastsættelse i bekendtgørelsesform. Udmøntningen af hjemlen i telelovens 85 vil ske på en så teknologineutral måde, som muligt. Reglerne vil tage afsæt i den identificerede stedbestemmelsesteknologi/metode og i hvilken grad af præcision og sandsynlighed, der kan løse de identificerede problemkategorier. Reguleringen bør imidlertid fastsættes på en

5 forholdsmæssig og fremtidssikret måde, således at der samtidig sikres et råderum til en evolution af stedbestemmelsesløsningerne. Koordinering af regelændringerne Den kommende revision af reglerne om håndtering af alarmopkald foranlediget af hhv. IP-telefonianalysen og s rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner forventes koordineret, idet: Begge initiativer vedrører håndtering af alarmopkald. Begge initiativer vedrører særligt positionering af alarmopkald. Begge initiativer er relevante for de samme parter: alarmmyndigheder, forsyningspligtudbyder og udbydere af taletelefonitjenester. Begge initiativer skal kunne implementeres og anvendes i harmoni med hinanden. Side 5 En forenkling/overskueliggørelse af systematikken i den vifte af forpligtelser, der indgår i håndtering af alarmopkald, fremhæver den naturlige sammenhæng mellem de 2 initiativer. Praktisk og lovgivningsmæssigt er det mest hensigtsmæssigt på én gang at revidere materielle regler vedrørende samme emneområde. Regelændringerne forventes gennemført i løbet af 2. halvår 2005.

Stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner Stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner Rapport fra IT- og Telestyrelsens arbejdsgruppe vedrørende stedbestemmelse af alarmopkald (112) fra mobiltelefoner IT- og Telestyrelsen, 30. juni 2004

Læs mere

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Indledning... 2 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner... 4 1

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Nye regler om lagring af cookies og lignende teknologier - Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Udgave

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst Bedst for brugerne En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst IT- og Telestyrelsen November 2006 Indhold AFSNIT 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING AF RAPPORTENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Høringssvar nr. 1 DI ITEK

Høringssvar nr. 1 DI ITEK Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 L 59 Bilag 1 Offentligt Oversigt over høringssvar fra høring over udkast til lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester (teleloven) 1. DI ITEK 2. Telekommunikationsindustrien

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD Sagsnr. 23168-1 NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere