Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune. Revideret december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune. Revideret december 2013"

Transkript

1 for Norddjurs Kommune Revideret december 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning af Sundhedsberedskabsplanen Krisestyringsorganiseringen Indledning Overordnede opgaver Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab Informationshåndtering Koordination og samarbejde Krisekommunikation Indsatsplaner, instrukser og actioncards Actioncard 1. Aktivering af sundhedsberedskabet Action card 2 Pandemi Actioncard 3. Masseudskrivelse, aflastning af sygehuse, anden omsorg for særligt udsatte Actioncard 4 Massevaccinationer Action card 5. Voldsomt vejrlig Actioncard 6. Genhusning af evakuerede ældre borgere eller ekstraordinært udskrevne patienter Action card 7. Støtte ved CBRNE-hændelser Krisestøttende beredskab og etablering af psykosociale støttecentre Lægemiddelberedskab (herunder medicinsk udstyr, utensilier, forbindsstoffer mv.) Supplerende aktiviteter Uddannelsesaktiviteter Øvelsesaktivitet

3 3.3 Evalueringskoncept Risiko- og sårbarhedsvurdering Risiko- og sårbarhedsanalyse Bilag 1. Kontaktoplysninger Sundhedskrisestaben Andre relevante nøglepersoner Ekstern bistand til sundhedskrisestaben Oversigt over pladser i tilfælde af genhusning Bilag 2. Blanket til Status- og situationsrapporter Bilag 3. Logbog

4 Indledning Sundhedsberedskabet skal ses i sammenhæng med det øvrige beredskab i kommunen. Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at Norddjurs Kommune kan udvide og omstille sine forebyggelses-, behandlings-, og omsorgsopgaver ved ulykker, katastrofer og krig. Endvidere skal det sikres, at de daglige opgaver videreføres. Sundhedsberedskabet skal effektivt og fleksibelt kunne håndtere større ulykker og katastrofer med udgangspunkt i den daglige drift, og dermed hurtigst muligt genoprette kommunens normale funktioner. Opbygning af Sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabsplanen er overordnet inddelt i tre dele: 1) Krisestyringsorganiseringen, der indeholder en overordnet og generel beskrivelse af formål, organisering af kommunens sundhedsberedskab, kerneopgaver, samt rolle- og ansvarsfordeling 2) Indsatsplaner, herunder instrukser og Action Cards, der udgør den operative del af planen med konkrete procedurer for håndtering af specifikke opgaver/funktioner mv. 3) Appendiks, der indeholder beskrivelse af de elementer, der jf. loven skal indgå i planlægningen, men som ikke anvendes i akutte situationer (fx plan for uddannelses- og øvelsesaktivitet, evalueringer samt risiko- og sårbarhedsvurdering) 4

5 1. Krisestyringsorganiseringen 1. Indledning Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Formål med sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabet skal sikre, at Norddjurs Kommune kan udvide og omstille sine forebyggelses-, behandlings, og omsorgsopgaver ved ulykker, katastrofer og krig. Endvidere skal det sikres, at de daglige opgaver under sådanne omstændigheder kan videreføres. Planens præmisser Gyldighedsområde Ajourføring og afprøvning Sundhedsberedskabet skal effektivt og fleksibelt kunne håndtere større ulykker og katastrofer med udgangspunkt i den daglige drift, og dermed hurtigst muligt genoprette kommunens normale funktioner. Beredskabsplanen bygger på sektoransvarsprincippet. Princippet indebærer, at den forvaltning, der har ansvaret for en funktion i det daglige, også har ansvaret i ulykker og krisesituationer. Derudover indebærer nærhedsprincippet, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt, så længe den pågældende myndighed er relevant og egnet til opgaven. Planen er gældende for alle ansatte i Norddjurs Kommune. Chefen for sundheds- og omsorgsområdet er ansvarlig for, at sundhedsberedskabsplanen med tilhørende operative indsatsplaner, instrukser, kontaktoplysninger og bilag holdes ajour. Planen skal revideres af kommunalbestyrelsen sammen med den samlede beredskabsplan, og derudover skal planen ajourføres eller revideres når: - Lovgivningen stiller krav om det - Der er indikationer på, at trusselsbilledet forandrer sig væsentligt - Erfaringer fra hændelser, øvelser eller risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det - Ændring af forvaltningens organisation eller ansvarsområder Planen skal revideres i hver valgperiode. 5

6 1. 1 Overordnede opgaver Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Kort oplistning af de overordnede situationer og opgavetyper, der er planlagt for på baggrund af risikoog sårbarhedsvurderingen Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede ved masseudskrivelser. Samarbejde med regionen i krisesituationer omkring sundhedsfaglige opgaver. Samarbejde med omkringliggende kommuner i krisesituationer. Evakuering, indkvartering og pleje i forbindelse med voldsomt vejrlig (herunder også hedebølge). Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger og begrænsning af smitte. Varetagelse af massevaccinationer Støtte ved CBRNE-hændelser 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Beskrivelse af organiseringen af kommunens sundhedsberedskab Sundhedsberedskabet ledes af sundhedskrisestaben. Velfærdsdirektøren (eller det medlem af sundhedskrisestaben, der først alarmeres) indkalder sundhedskrisestaben, som er ansvarlig for at koordinere arbejdet i en sundhedsberedskabssituation, herunder samarbejde med andre aktører som politi, brand og redning, Region Midt, Sundhedsstyrelsen, praksiskonsulenterne og nabokommunerne. Sundhedskrisestaben består af: Velfærdsdirektøren Velfærdssekretariatschefen Sundheds- og omsorgschefen Skole- og dagtilbudschefen Socialchefen Beredskabschefen 6

7 Ledere, der har ansvar for den daglige drift i kommunen, har også ansvaret i en ekstraordinær situation. Chefer for berørte områder som for eksempel centerledere, institutionsledere eller skoleledere er vigtige nøglepersoner i forhold til ressourcer. Sundhedsberedskabet er sammenhængende med det øvrige beredskab i kommunen og koordinerer arbejdet med ledelsen af det generelle beredskab, som består af borgmesteren, kommunaldirektøren, involverede direktører, direktionssekretær og beredskabschefen. Myndighedschefen Mulige støttefunktioner til sundhedskrisestaben: kommunikationsmedarbejder IT-medarbejdere miljø/teknik- medarbejdere sikret kommunikation (indsatsleder fra beredskabet) logistik (holdleder fra beredskabet) 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Modtagelse af varsler og alarmer Varsler og alarmer kan komme fra flere forskellige steder. Det kan bl.a. indgå mv. fra borgere, praktiserende læger, embedslæger eller sundhedsstyrelsen. Aktivering af sundhedsberedskabet Planen aktiveres af én af følgende instanser: Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne, regionens Beredskabs-AMK-funktion (Akut Medicinsk Koordinationscenter, herefter AMK), eller internt af borgmesteren, et medlem af krisestaben for den generelle beredskabsplan eller et medlem af sundhedskrisestaben. Udløsende årsager: Planen skal aktiveres Når der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, der kan sætte kommunens sundhedstjeneste under pres. Eksempler på dette er svigt i strømforsyning, plejeopgaver ved hedebølge, aflastning af hospitaler ved ekstraordinære udskrivelser mm. Når Sundhedsstyrelsen eller en anden national myndighed erklærer Danmark for pandemisk ramt område. Planen kan aktiveres (se desuden actioncard 1. Aktivering af sundhedsberedskabet) 7

8 Når større, udefrakommende, varslede eller uvarslede sygdomsudløsende hændelser rammer kommunen Hvordan finder aktivering konkret sted? Indledende opgaver i aktiveringsfasen Samarbejde med regionen og andre samarbejdspartnere i relation til aktivering Gennemførelse af møder, sundhedsberedskabets ledelse Afløsning Aktivering af sundhedsberedskabet vil kunne ske med kort varsel, f.eks. ved hedebølge eller akut masseudskrivning fra hospitalerne. Der vil være tale om længere varsel ved f.eks. pandemisk relaterede hændelser. Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne, AMK, borgmester eller et medlem af den generelle krisestab kontakter enten beredskabschefen (akut, ved pludselig opståede situationer eller ulykker) eller Sundhedskrisestaben Sundhedskrisestaben er ansvarlig for at træffe de nødvendige beslutninger vedrørende indsatsen på det berørte område med henblik på, at den pågældende beredskabssituation afhjælpes bedst muligt. Uanset hvilken sundhedsberedskabsmæssig situation eller hændelse som måtte forekomme, er kommandovejen ens. Kommandovejen ligger forud for alle operative indsatsplaner. Se ovenstående samt actioncard 1 Orientering og opretholdelse af kontakt til følgende parter bør iværksættes hurtigst muligt alt efter krisens omfang og karakter: Østjyllands Politi (alarmcentral) Region Midtjylland Embedslægeinstitutionen. Sundhedskrisestaben afholder møder i henhold til den aktuelle situation, dog mindst en gang i døgnet. Sundhedskrisestaben kan udøve sin funktion fra Velfærdsdirektørens kontor/velfærdssekretariatet på rådhuset i Grenaa (adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa). Sundhedskrisestaben vurderer selv, hvorvidt der skal iværksættes en afløsnings- og/eller vagtordning, såfremt krisen er langvarig. (se bilag 1: numre til nøglepersoner i prioriteret rækkefølge) 8

9 1.4 Informationshåndtering Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger At opstille og holde situationsbilledet ajourført kan være omfattende. Lederen af sundhedskrisestaben skal afsætte de fornødne ressourcer til denne opgave. Opretholdelse af situationsbillede inden for sundhedsberedskabet og bidrage til fælles situationsbillede tværsektorielt Indhentning af informationer om hændelsen/situationen Situationsbilledet bør: tage udgangspunkt i informationer fra interne og eksterne kilder. være så kortfattet som muligt samtidig med at der fokuseres på den konkrete krise. evt. beskrive, hvad der ikke bør offentliggøres. være klar til brug ved planlagte møder i sundhedskrisestaben. vurdere kommunens særlig risikobetonede anlæg, institutioner og virksomheder. Sundhedskrisestaben kan forvente at modtage informationer fra: den lokale beredskabsstab ved politiet Beredskabsstyrelsen kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner direkte fra indsatsstederne kommunens borgere nationale og internationale medier sundhedssektoren Informationerne kan tilgå i form af f.eks. : telefon mail SMS personlig henvendelse pressen (tv, radio, trykte medier, web og lign.). sociale medier (facebook, twitter etc.) Det anbefales at ét medlem af sundhedskrisestaben (eller støttefunktion til sundhedskrisestaben) udpeges til at besvare telefonopkald, overvåge medier etc. Relevante informationer noteres i logbog og vises på storskærm, således alle i sundhedskrisestaben modtager samme informationer. Indkomne informationer til kommunens officielle kontaktmuligheder (hovednummer samt mail), sendes videre til sundhedskrisestaben, hvor de vurderes. Fordeling af information internt i Interne informationer videregives fra sundhedskrisestaben gennem de re- 9

10 kommunen og ift. eksterne samarbejdspartnere Dokumentation (logføring) levante chefer inden for de enkelte områder. Personalet holdes informeret om situationen ved orientering enten i form af en skriftlig situationsmelding eller ved en mundtlig orientering. Der oprettes og fastholdes kontakt med relevante eksterne samarbejdspartnere (Region Midtjylland, AMK, politi mv.) Alle relevante ind- og udgående informationer samt sundhedskrisestabens beslutninger registreres i en logbog. 1.5 Koordination og samarbejde Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Det tilstræbes, at normale ledelses- og samarbejdsrelationer bevares i videst mulig omfang Det bør fremgå af planen, at og hvordan der er koordineret med samarbejdspartnere internt og eksternt og hvilke overordnede procedure, der er aftalt for samarbejdet. Akut medicinsk koordinationscenter (Beredskabs-AMK) har det overordnede ansvar for den medicinske kommunikation og koordination ved større ulykker samt katastrofe- og beredskabsmæssige situationer i Region Midtjylland. AMK vil alarmere Norddjurs Kommune, hvis der er behov for at inddrage de praktiserende læger eller pleje- og omsorgsområdet i forbindelse med større hændelser eller katastrofer med mange tilskadekomne Embedslægerne kontaktes ved brug for rådgivning om eksempelvis smitsomme sygdomme, hygiejneprocedurer, anvisninger til plejepersonale m.v. Jf. Ramme- og hensigtserklæring for samarbejdet mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Praktiserende lægers organisation i regionen Norddjurs Kommune har klyngesamarbejde med følgende kommuner: Syddjurs, Randers og Favrskov. I en aktuel situation koordineres det med nabokommunerne, hvordan den optimale hjælp sikres. Kommunerne er hinanden behjælpelige i det omfang, det er muligt. Det vil særligt relatere sig til følgende hændelser: Ekstraordinære udskrivelser CBRNE-hændelser Genhusning af ældre medborgere 10

11 Ved en ekstraordinær udskrivning af et større antal patienter fra hospitalerne til plejecentre, plejehjem eller eget hjem er det de praktiserende læger i plejecentret/plejehjemmets lokalområde eller den hjemmeboende borgers lokalområde, der har til opgave at varetage behandlingen af patienterne. Fordeling af opgaver planlægges af praksiskonsulenterne i kommunen, og plejecentrene og plejehjemmene informeres i forbindelse med modtagelsen af patienterne om, hvilken læge de kan benytte. 1.6 Krisekommunikation Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Hvordan sikres sundhedsfaglig information Det er vigtigt, at informationen koordineres, således at borgere og personale ift. kommunens krise- modtager ensartet information. Sundhedskrisestaben kan inddrage kommunikationsafdelingen til denne opgave. kommunikation? Koordination af udmeldinger til offentligheden Umiddelbart efter sundhedskrisestabens oprettelse gives der besked til involverede forvaltninger og/eller til skadestederne om, at der snarest skal indsendes en statusrapport. Efterfølgende skal der indsendes en situationsrapport hver 3. time eller efter aftale. Den eksterne information varetages af én fra sundhedsberedskabsplanens krisestab, som bliver udvalgt til at udtale sig. For at undgå misforståelser er det vigtigt, at så få personer som muligt udtaler sig. Se evt. bilag vedr. pressestrategi i den generelle beredskabsplan. 11

12 2. Indsatsplaner, instrukser og actioncards 2.1 Actioncard 1. Aktivering af sundhedsberedskabet Aktivering af Sundhedsberedskabsplanen: de første timer Nr. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT (tidspunkt, udfører) 1 Aktiver Sundhedskrisestaben for sundhedsberedskabet: (Sundheds- og omsorgschefen, Velfærdsdirektøren, Velfærdssekretariatschefen, Skole- og dagtilbudschefen, Socialchefen, Beredskabschefen, Myndighedschefen) se bilag 1: kontaktoplysninger. Opret logbog 2 Møde i sundhedskrisestaben. Mødestedet er altid på velfærdsdirektørens kontor/velfærdssekretariatet i Grenaa (adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa), hvis ikke andet bliver oplyst. Det medlem af sundhedskrisestaben, der modtager meldingen Sundhedskrisestaben 3 Underret og indkald kommunens kommunikationsmedarbejdere. Sundhedskrisestaben 4 Kontakt relevante områdeledere. Orienter dem kort og bed dem indkalde relevant mandskab. Sundhedskrisestaben Møde i sundhedskrisestaben 5 Skab overblik over situationen og den forestående opgave, så alle har samme opfattelse af situationen Sundhedskrisestaben 6 Vurder om der er behov for at mødes med kommunens kriseledelse fra det generelle beredskab Sundhedskrisestaben 7 Orienter borgmester og kommunaldirektør Sundhedskrisestaben 8 Vurder, om der er behov for, at politiet orienteres om aktivering af sundhedsberedskabet Sundhedskrisestaben 9 Orienter Region Midtjylland om aktivering af indsatsen (med mindre Region Midtjylland har foretaget aktiveringen) Situationsbedømmelse og prioritering Sundhedskrisestaben 10 Fremskaf flest mulige informationer om hændelsen og dermed opgaven Sundhedskrisestaben 11 Fasthold løbende kontakt med AMK mhp. informationsindsamling og opdatering af opgaver Sundhedskrisestaben 12 Opdater hjemmesiden med relevante oplysninger til borgerne Sundhedskrisestaben Operative indsatsplaner 13 Slå op på hændelsesspecifik operativ indsatsplan/actioncard og følg denne Sundhedskrisestaben 12

13 2.2 Action card 2 Pandemi En pandemi er en epidemi, der rammer store dele af verdens befolkning. Den kan bryde ud, når der f.eks. opstår en type influenzavirus, som ikke er set før hos mennesker. Pandemi siger noget om udbredelsen og ikke noget om alvorligheden. Norddjurs Kommunes opgaver i forbindelse med en pandemi er vurderet til at omfatte følgende: Modtagelse af masseudskrevne patienter fra sygehus (se actioncard 3) Pleje og omsorg til smittede og raske ældre i eget hjem Pleje og omsorg til smittede og raske ældre på lokalcentre m.v. Faciliteter til massevaccination (se actioncard 4) Beskyttelse af børn og unge Sikre værnemidler i forbindelse med pandemisk influenza Sundheds- og omsorgsområdet varetager den overordnede koordinering ved pandemi. Kort beskrivelse af scenariet Sundhedsstyrelsen vurderer, at der også i fremtiden vil komme pandemier til Danmark. Ingen vaccine beskytter på forhånd mod influenzaepidemi, da en vaccine først kan udvikles, når den nye virus er blevet identificeret. Sundhedsmyndighederne modtager et kort varsel på ca. 2 uger fra World Health Organisation (WHO), før de første tilfælde ses i Danmark. Vigtige oplysninger om beredskab og håndtering af pandemisk influenza kan findes på: Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der er bl.a. i bilag til håndbog om sundhedsberedskab findes en vejledning til kommunernes sundhedspersonale i håndtering af pandemisk influenza. hvor der bl.a. findes en vigtig vejledning for aktører udenfor sundhedsvæsenet. Pandemisk influenza udgør en direkte trussel mod de personer, som bliver syge. Smittede personer er syge i nogle uger, dog ikke alle på samme tid. Endvidere udgør pandemisk influenza en indirekte trussel i forhold til at opretholde og videreføre samfundets kritiske funktioner (f.eks. ældrepleje, skoler, dagpasning mv.) på grund af udbredt personalefravær, særligt når antallet af sygdomstilfælde er på højeste niveau. Det kan bl.a. medføre et stort personalefravær på børn- og ældreområdet. På ældreområdet kan det betyde, at ældre og svækkede personer, der i forvejen får hjælp af hjemmeplejen, vil have et større behov for pleje under influenzapandemien, og dermed er hjemmeplejen udsat for et endnu større pres fra brugerne. Sundhedsstyrelsen vurderer i en plan Beredskab for pandemisk influenza, at ca. hver 4. dansker vil blive smittet under en pandemi. Der vil kunne forekomme dødsfald under en influenzapandemi, ligesom der er dødsfald under en almindelig influenzaepidemi. 13

14 Hvordan har eller vil organisationen forberede sig på scenariet Sundheds- og omsorgsområdet samt børn- og ungeområdet: Med mindre der er tale om en helt konkret hændelse foregår den overordnede koordinering forsat på sundheds- og omsorgsområdet. Håndtering af ekstraordinære situationer med smitsomme sygdomme: Personale (herunder private leverandører) med direkte borgerkontakt i hjemmeplejen, i sundhedsplejen, i skoler, i daginstitutioner og den kommunale administration orienteres om den ekstraordinære situation. Ledelse af sundhedsberedskabet sikrer, at den nødvendige orientering foretages. Orienteringen indeholder vejledning om hygiejniske foranstaltninger, herunder håndhygiejne og forebyggelse af yderligere smitsom sygdom i forhold til de gældende instrukser vedrørende sygdommen. Håndhygiejne mv. fremgår af hygiejnehåndbogen Actioncard HANDLING ANSVARLIG Sundhedskrisestaben orienteres Opstart af log (bilag 2 og 3) Følg udviklingen på Hygiejneansvarlige medarbejdere inddrages og orienteres om situationen samt mulige forholdsregler Ved behov indkaldes ekstra personale Områdelederne 14

15 2.3 Actioncard 3. Masseudskrivelse, aflastning af sygehuse, anden omsorg for særligt udsatte I beredskabsmæssig sammenhæng er der for alle ovenstående hændelser tale om at aktivere de samme funktioner. Dog kan antal involverede lokalområder variere fra hændelse til hændelse. I Norddjurs Kommune anvendes de 16 midlertidige boliger i Digterparken som omdrejningspunkt for disse sundhedsberedskabsrelaterede ydelser. I Digterparken er der sundhedsfagligt personale og fornuftige rammer i form af lys, varme, vand m.v. De beboere, der evt. måtte flyttes fra boligerne i Digterparken, sendes hjem, hvis det er muligt eller genhuses på de øvrige plejecentre i kommunen. I skemaerne nedenfor har Norddjurs Kommune udelukkende valgt at beskrive ledelsesrelaterede opgaver. Det er en klar forventning til lederne at mest muligt uddelegeres. Det overordnede ansvar for opgavernes udførelse er placeret ved Sundheds- og omsorgschefen. Nr. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT (tidspunkt, udfører) 1 Sygehusledelsen kontakter Digterparken og informerer om masseudskrivelse Den medarbejder, der tager telefonen i Digterparken 2 Når meldingen indløber, registreres: Hvad er der sket Antal forventede patienter Forventet ankomsttidspunkt for hver enkelt patient Den medarbejder, der tager telefonen i Digterparken 3 Registrer meldingen og opret log (bilag 2 og 3) Den medarbejder, der tager telefonen i Digterparken 4 Sundhedskrisestaben orienteres (se prioriteret kontaktliste, bilag 1) Plejecenterleder informeres og indkaldes (jf. intern kontaktliste i Digterparken) Områdeleder informeres og indkaldes 5 Følg eventuelle anbefalinger fra AMK (Akut Medicinsk Koordinering, Region Midtjylland) eller ift. behov for sektionsopdeling af borgerne i forskellige grupperinger af hensyn til fare for smittespredning mv. 6 Opdater overblik over personalesituationen og indkald personale i fornødent omfang (orienter områdeleder) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) 7 Opdater overblik over ledige boliger Plejecenterleder i Digterparken (el- 15

16 8 Ved pladsmangel: vurder om nuværende borgere i de midlertidige boliger kan komme hjem eller overflyttes til andet plejecenter 9 Kontakt områdelederen, som tager kontakt til samtlige plejecentre: - orienter om situation - noter antal ledige pladser og dan et samlet overblik - aftal hvor mange af Digterparkens nuværende borgere, hvert plejecenter skal modtage 10 Hvis borgere hjemsendes fra de midlertidige boliger: Vurder behov for pleje og praktisk hjælp i borgernes eget hjem Fremskaf det fornødne tilbehør i forbindelse med hjemsendelse 11 Kontakt teamlederne i hjemmeplejen og orienter om: - Hvilke borgere hjemsendes - Hvordan sikres tilstrækkelig hjælp Visitationen inddrages ved behov for koordinering ler ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer)/områdelederen Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) 12 Planlæg transport til flytning af borgerne (taxa eller benyt plejecentrenes busser) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Opgaver for alle plejecentre (Digterparken: 1-4) 1 Når meldingen indløber: Registrer meldingen og opret log (bilag: 2 og 3) Den medarbejder, der tager telefonen i plejecentret 2 Indkald plejecenterleder Den medarbejder, der tager telefonen i plejecentret 3 Indkald personale i fornødent omfang Plejecenterlederne 4 Opdater overblik over mulige lokaler til indkvartering på plejecentret Plejecenterlederne 5 Vurder behov for senge med madrasser, sengelinned og beklædning Plejecenterlederne 6 Fremskaf senge, sengelinned og beklædning ved hjælpemiddeldepotet/berendsen Plejecenterlederne 7 Klargør lokaler til modtagelse Plejecenterlederne 16

17 8 Udarbejd nødvagtplan for første uge, så der tidligst muligt bliver overblik over personaleknaphed 9 Orienter områdelederen om personaleknaphed. Områdelederen skaffer yderligere personale, hvis det er muligt 10 Når der foreligger oplysninger fra det udskrivende sygehus/digterparken, registreres særlige behov for pleje, lægeligt tilsyn, hjælpemidler eller andet for hver enkelt patient Plejecenterlederne Plejecenterlederne/områdelederen Plejecenterlederne 11 Når opgavens omfang er erkendt; revurder og prioriter indsats for både nytilkomne og nuværende borgere på plejecentret 12 Vurder behov for medicin, forbindinger o.l. til nytilkomne jf. sygehusets/digterparkens instrukser (hospitalet sørger for medicin til de første 48 timer) Plejecenterlederne Plejecenterlederen 13 Fremskaf medicin, forbindinger o.l. ved kontakt til apoteket/sygeplejedepotet Plejecenterlederne 14 Vurder behov for krisehjælp og fremskaf krisepsykolog Plejecenterlederne 15 Planlæg forplejning af personale og borgere Plejecenterlederne Ressourcer til rådighed: Eget personale Eget køkken Hjælpemiddeldepotet Djurs Mad Berendsen Transport: egne busser / Taxa 17

18 2.4 Actioncard 4 Massevaccinationer Ansvar for vaccination af borgere, f.eks. i tilfælde af pandemi, påhviler Region Midtjylland. Norddjurs Kommune er imidlertid forpligtet til at sørge for de fysiske vaccinationssteder. Kommunens plejecentre og plejehjem vil indledningsvist blive anvendt som vaccinationssteder og det sundhedsfaglige personale må påregne at skulle vaccinere på delegation fra enten kommunens læger eller anden praktiserende læge. Nr. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT (tidspunkt, udfører) 1 Orienter sundhedskrisestaben og opret log (bilag 2) Den medarbejder, der modtager information om hændelsen 2 På baggrund af situationsbedømmelsen fra AMK (Akut Medicinsk Koordinering, Region Midtjylland) og de prioriterede opgaver orienteres relevante områdeledere om antal af forventede patienter til vaccination i det specifikke område 3 Følg eventuelle anbefalinger fra AMK eller fx ift. behov for sektionsopdeling af borgerne i forskellige grupperinger af hensyn til fare for smittespredning mv. 4 Kontakt de udvalgte vaccinationssteder (Møllehjemmet og Sundhedscenteret) (indtil åbning af Sundhedscentret: Posthaven) og orienter om situationen Sundheds- og Omsorgschefen Områdelederne for Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest Områdelederne for Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest 5 Koordiner med de afdelinger, der har behov for vaccination af personale Områdelederne for Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest Praktisk planlægning af vaccinationer 5 Indretning af lokaler til vaccinationer Plejecenterlederen 6 Planlæg forplejning af personale og patienter Plejecenterlederen Ressourcer til rådighed: Hjemmesygeplejen 18

19 2.5 Action card 5. Voldsomt vejrlig Voldsomme vejrlig forstås som en varslet hændelse, der udsendes gennem de nationale og lokale nyhedsmedier. Sundhedsberedskabet aktiveres på baggrund af disse vejrvarsler. I Danmark vil det ofte dreje sig om relativ kort tid, inden offentlige veje igen er farbare efter snefald og isslag. Det samme gør sig gældende under storme og lignende. På trods af dette vil der være borgere, for hvem det vil være af væsentlig betydning at skulle undvære hjælp i kort tid. Det bør overvejes om der er borgere, der skal tilbydes evakuering, enten fordi de ikke selv kan komme væk fra faren og/eller fordi de vil være i fare, hvis plejepersonalet hindres i at gennemføre den sædvanlige pleje og omsorg. Hvis hjemmesygeplejersker, medicin eller mad ikke kan komme frem til patienter/klienter vil teknik og drift samt brand og redning stå til rådighed med transport. Samtidig må det forventes, at et stort antal medarbejdere ikke kan komme frem til deres arbejdspladser. Sundhedskrisestaben aktiveres af kommunens beredskabsafdeling. Sundheds- og Omsorgschefen kontakter områdelederne i hjemmeplejen med henblik på at aktivere handleplanen. For mere konkrete procedurer under hedebølge, henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: under gode råd i varmen. Nr. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT (tidspunkt, udfører) Ved varsel om voldsomt vejrlig: instrukser vedr. borgere 1 Kontakt sundhedskrisestaben og opret log (bilag 2 og 3) Relevante områdeledere 2 Identificer udsatte borgere i området Relevante områdeledere 3 Vurder behov for pleje og praktisk hjælp i eget hjem: 1. Borgere, der kan klare sig uden besøg i en periode, underrettes om, at de evt. ikke får besøg 2. Borgere, der vil kunne klare sig ved andres hjælp, kontaktes for at sikre, at denne hjælp er til rådighed. Der laves aftale herom med borgerne. 3. Borgere, der ikke kan klare sig uden hjælp, og som ikke har mulighed for at få hjælp fra andre, tilbydes ophold på et plejecenter Relevante områdeledere 4 Der sørges for konserves/ekstra måltider til de borgere, der modtager madservice Relevante områdeledere 19

20 Instrukser for medarbejdere 5 Opdater overblik over personalesituationen: - Vurder om der er medarbejdere, der ikke vil kunne komme frem til deres arbejdsplads - Udarbejd nødvagtplan, således der bliver overblik over personaleknaphed Relevante områdeledere 6 Hjemmeplejebiler tjekkes for benzin og udstyr Relevante områdeledere 7 Personalet anbefales at medbringe varmt tøj o.l. Relevante områdeledere Når uvejret rammer uden varsel og vejene er svært fremkommelige; instrukser vedr. borgere 1 Kontakt sundhedskrisestaben og opret log Relevante områdeledere 2 Weekendkøreplan aktiveres, således der ikke køres unødigt Orienter berørte borgere eller pårørende om evt. aflysning af besøg 3 Borgere, der ikke kan klare sig selv uden besøg sikres hjælpen efter den sunde fornufts princip dvs. at man kører to personer i bilerne. Hvis vejene er ufremkommelige kontaktes beredskabsafdelingen, der vurderer om Vej og Park eller Falck skal kontaktes 4 Borgere der evakueres kan om nødvendigt placeres på genhusningspladser (se actioncard 6 vedr. genhusning) Instrukser for medarbejdere Relevante områdeledere Relevante områdeledere Relevante områdeledere 5 Weekendbemanding aktiveres Relevante områdeledere 6 Personale, der bor i nærheden af konkrete borgere kan anmodes om at yde den fornødne hjælp Relevante områdeledere 20

21 2.6 Actioncard 6. Genhusning af evakuerede ældre borgere eller ekstraordinært udskrevne patienter Som udgangspunkt anvendes Norddjurs Kommunes skoler, haller og idrætscentre i tilfælde af behov for genhusning af evakuerede. Imidlertid vil en række ældre borgere have særlige behov, hvorfor indkvartering på et plejecenter eller plejehjem kan være nødvendigt. Indkvartering kan ske i plejecentrene og plejehjemmenes aktivitets- og møderum, samt i boliger til korttidsophold. Ved genhusning forstås indkvartering på feltmanér i få dage, f.eks. under en snestorm, hvor færdsel ikke er mulig. Ekstraordinær udskrivelse af patienter omfatter modtagelse, pleje og behandling af patienter fra sygehusene i krisesituationer. Det kan være en krigs- eller terrorsituation eller i forbindelse med større sygdomsudbrud. Indkvarteringen vil i disse tilfælde ske under sygehuslignende forhold i det omfang dette er muligt i den aktuelle situation. 21

22 2.7 Action card 7. Støtte ved CBRNE-hændelser Med CBRNE-hændelser forstås hændelser, som er forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk og/eller nukleart materiale. Sådanne hændelser kan eksempelvis opstå som følge af større ulykker, naturlige epidemier eller terrorangreb. Akut medicinsk koordinationscenter og embedslægen skal altid kontaktes ved CBRNE-relaterede hændelser eller mistanke om sygdom forårsaget af en sådan. Embedslægens opgave er kontakt og smitteopsporing, samt at informere læger i primærsektoren om smitstoffets natur og forebyggende tiltag. Embedslægens information kan anvendes til rådgivning af borgere, der henvender sig, men som ikke har været udsat for smitte. Embedslægen aftaler med Akut medicinsk koordinationscenter og videregiver informationen til primærsektoren, om hvilke undersøgelsesmuligheder der kan etableres, og hvortil personer, der oplever sygdomstegn, skal henvende sig. Centralt for det samlede beredskab på området er de landsdækkende ekspertfunktioner, som kan yde rådgivning og bistand til både centrale og lokale myndigheder. Disse ekspertfunktioner udgøres af: C Kemisk Beredskab, /, Beredskabsstyrelsen, tlf: og Giftlinjen tlf: , Bispebjerg Hospital B Center for Biosikring og -Beredskab R/N Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) Sundhedsstyrelsen E Forsvaret, ammunitionsrydningstjenesten, Kommunens opgave vil primært være at aflaste og støtte sygehusvæsenet. Der kan være en risiko for, at de praktiserende læger og evt. hjemmeplejen kan komme i direkte kontakt med patienter, som har været udsat for CBRNE-eksponering. Der skal derfor opsættes skilte med adgang forbudt uden henvendelse ved indgangsdøre til administrationsbygninger, plejecentre og plejehjem, såfremt selvhenvendere kan udgøre en trussel for de ansatte og beboere i den givende situation. Kommunens ansatte skal forholde sig i ro og ikke møde op på skadesstedet, før sundhedskrisestaben har modtaget besked om, hvad de ansatte skal foretage sig i den givne situation. Opgaverne for kommunens sundhedsberedskab består i: At stille ekstra personale til rådighed At indkvartere og drage omsorg for lettere påvirkede patienter på skoler, plejecentre og plejehjem At drage omsorg for smittede i eget hjem At oprette skadeklinikfunktion på plejecenter/plejehjem til aflastning af skadestuerne Sundhedsberedskabet vil i tilfælde af CBRNE-hændelser primært fungere som støttefunktion til det generelle beredskab. 22

23 Nr. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT 1 Ved mistanke om terror: kontakt politi Den medarbejder, der modtager meldingen 2 Orienter sundhedskrisestaben Den medarbejder, der modtager meldingen 3 Orienter embedslægen Sundhedskrisestaben 4 Følg eventuelle anbefalinger fra AMK eller fx ift. behov for sektionsopdeling af borgerne i forskellige grupperinger af hensyn til fare for smittespredning mv. 5 På baggrund af situationsbedømmelsen og de prioriterede opgaver orienteres relevante områdeledere om følgende: Antal forventede patienter Behov for karantænefaciliteter Særlige behov for pleje, lægetilsyn, hjælpemidler eller andet for hver enkelt patient Områdelederen og visitationskontoret opgør personalebehovet i fællesskab. Plejecenterlederen indkalder personale i eget område Områdeledere og sundheds- og omsorgschefen opgør personalebehovet i fællesskab. Områdeledere indkalder personale i eget område Ved personaleknaphed skaffes yderligere bemanding, hvis det er muligt Sundhedskrisestaben Relevante chefer 6 Vurder behovet for en skadeklinikfunktion orienter relevante områdeledere Relevante chefer Opgaver for relevante plejecenterledere og områdeledere 1 Registrer alle informationer om opgaven, opret log (bilag 3) Plejecenterleder 2 Indkald personale i fornødent omfang Plejecenterleder 3 Udarbejd nødvagtplan for den første uge, så der tidligst muligt bliver overblik over personaleknaphed Plejecenterleder 4 Opdater overblik over mulige lokaler til indkvartering og karantænefaciliteter Relevante områdeledere 5 Underret visitationskontor om evt. ledig kapacitet Relevante områdeledere 6 Overvej hvor eventuel skadeklinikfunktion kan placeres orienter den relevante plejecenterleder Ressourcer til rådighed: eget personale Opgaver for hvert plejecenter og plejehjem 1 Registrer antal patienter og alle øvrige tilgængelige oplysninger om opgavens omfang og om hver enkelt ny patient; opret log Relevante områdeledere Plejecenterleder 23

24 2 Vurder behov for senge med madrasser, sengelinned og beklædning Plejecenterleder 3 Vurder behov for medicin, forbindinger o.l. Plejecenterleder 4 Vurder behov for krisehjælp Plejecenterleder 5 Vurder behov for pleje og praktisk hjælp i eget hjem, hvis relevant Plejecenterleder 6 Vurder personalebehov og rapporter evt. personaleknaphed til plejechefen (løbende) Plejecenterleder 7 Indkald personale til plejen Plejecenterleder 8 Klargør lokaler til modtagelse Plejecenterleder 9 Fremskaf senge, sengelinned og beklædning Plejecenterleder 10 Fremskaf medicin, forbindinger o.l. Plejecenterleder 11 Planlæg forplejning af personale og patienter Plejecenterleder 12 Klargør lokaler til skadeklinikfunktion, hvis denne placeres på det pågældende sted Plejecenterleder 13 Klargør lokaler til karantænefunktion, hvis denne placeres på det pågældende sted Plejecenterleder Ressourcer til rådighed: Eget personale Eget køkken Hjælpemiddeldepotet Sædvanlige leverandører Brand og redning Ressourcer til transport af materiel: Vejvæsenets personale og materiel Private vognmænd og entreprenørfirmaer Personale og materiel fra brand og redning Hjemmeværnets personel og materiel 24

25 2.7 Krisestøttende beredskab og etablering af psykosociale støttecentre Opgaver Procedurer Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Opgaven er at foretage en vurdering af det aktuelle behov for ressourcer og herefter iværksætte, gennemføre og afslutte det krisestøttende beredskab i kommunen. Indsatsen koordineres med regionen. Sundhedskrisestaben etablerer kontakt til relevante interne ressourcer. Det kan være: Hjemmeplejen, præster, læger, sundhedsplejen, psykiatrien (se intern kontaktliste) Se i øvrigt relevante action cards Kommunen er ansvarlig for praktiske funktioner i form af indkvartering og forplejning. Der kan etableres psykosociale støttecentre følgende steder: Vest: Møllehjemmet i Auning, Elme Allé 6, 8963 Auning (mulighed for udvidelse til Auning Skole, Sdr. Fælledvej 4, 8963 Auning) Øst: Rehabiliteringscenter Posthaven i Grenaa, Posthaven 48, 8500 Grenaa (mulighed for udvidelse til Vestre Skole, Vestergade 7, 8500 Grenaa) Jf. Ramme- og hensigtserklæring for samarbejdet mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Praktiserende lægers organisation i regionen Afklaring af forplejning: Der etableres kontakt til Djurs Mad, Fuglsanggården og caféerne i hhv. Posthaven og Møllehjemmet. 25

26 2.8 Lægemiddelberedskab (herunder medicinsk udstyr, utensilier, forbindsstoffer mv.) Opgaver Bemanding og udstyr Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Kommunen skal forholde sig til følgende opgaver i planlægningsfasen og i en akut situation: Vurdering af behov for medicinsk udstyr i hjemmeplejen, på plejecentre, i relevante døgninstitutioner samt den kommunale tandpleje, både hvad angår type og mængde Forsyning af medicinsk udstyr, herunder udstyr der ikke eller kun sjældent anvendes i dagligdagen Aftale med regionen omkring lægemidler og medicinsk udstyr ved ekstraordinær udskrivning Samarbejde med omkringliggende kommuner, herunder aftale om gensidig assistance i tilfælde af akut behov for supplerende medicinsk udstyr Samarbejde med lokale apoteker, herunder dosisdispensering og bortskaffelse af medicinaffald mv. Distribution til hjemmeplejen, plejecentre og øvrige relevante kommunale institutioner mv. Kontakt til Lægemiddelstyrelsen ved forsyningsmæssige nødsituationer. Alle relevante medarbejdere i kommunen vil indgå i indsatsen Der tages udgangspunkt i den grundlæggende forudsætning, at de eksisterende forsyninger af lægemidler og medicinsk udstyr på hospitaler ville være tilstrækkelige til at kunne dække behovet ved ulykker og hændelser med endog mange tilskadekomne. Behov for ekstra forsyninger kan dækkes af andre hospitaler eller fremskaffes via apoteker/hospitalsapoteker. Ved ekstraordinære udskrivelser forsyner hospitalet borgerne med den fornødne medicin i op til 48 timers forbrug (ud fra en individuel vurdering af særlige behov, eller som private apoteker ikke vurderes at ligge inde med) 26

27 3. Supplerende aktiviteter 3.1 Uddannelsesaktiviteter Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Konkret program for uddannelse af personer, som indgår i sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen skal indgå i introduktionen af nye medarbejdere, der har mulighed for at skulle tage del i sundhedsberedskabet. Kurser og øvelser planlægges og afholdes i de enkelte sektorer efter behov, f.eks. kurser i hygiejne, brandbekæmpelse og førstehjælp. Undervisning i håndhygiejne/ hygiejne udbydes jævnligt til ansatte indenfor kommunes ældreområde. 3.2 Øvelsesaktivitet Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Konkrete planer for øvelser evt. i samarbejde med tilstødende kommuner, region og øvrige aktører. Hvert andet år gennemføres en skrivebordsøvelse. Live-øvelser og kurser kan i relevant omfang foregå med inddragelse beredskabsafdelingen og samarbejdspartnere i Region Midtjylland og klyngekommunerne. 3.3 Evalueringskoncept Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Plan for evaluering af stedfundne hændelser og Planlægningen af Norddjurs Kommunes sundhedsberedskab øvelser. evalueres løbende i forbindelse med sundhedsberedskabshændelser eller ved øvelser. Evalueringen varetages i disse situationer i samarbejde mellem de involverede direktørområder samt beredskabschefen. 27

28 Enhver øvelse tager udgangspunkt i sundhedsberedskabsplanen. 3.4 Risiko- og sårbarhedsvurdering Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Der gennemføres en risiko- og sårbarhedsvurdering. Denne kan med fordel vedlægges sundhedsberedskabsplanen som bilag. Sundhedsberedskabsplanen er bl.a. udarbejdet på baggrund af en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse. Det overordnede formål med en risiko- og sårbarhedsvurdering er at skabe grundlag for en målrettet og prioriteret beredskabsplanlægning. Formålet er at afdække meget sandsynlige og særligt sårbare indsatsområder med store konsekvenser som grundlag for den videre udarbejdelse af lokale handleplaner. I risiko- og sårbarhedsanalysen er der identificeret forskellige trusler, som kan påvirke de kritiske funktioner, dvs. omsorg og pleje til svage ældre og børn. 28

29 Sandsynlighed Sundhedsberedskabsplan Risiko- og sårbarhedsanalyse Meget sandsynlig Voldsomt vejrlig Overvejende Genhusning af Massevaccina- Pandemi sandsynlig evakuerede tioner borgere Sandsynlig Overvejende usandsynlig Meget usandsynlig Masseudskrivelser CBRNEhændelser Begrænsede Moderate kon- Alvorlige kon- Meget alvorlige Kritiske konse- konsekvenser sekvenser sekvenser konsekvenser kvenser Konsekvenser Hændelse Actioncard for Masseudskrivelser Masseudskrivelser Genhusning Voldsomt vejrlig (skybrud, hedebølge snestorm, orkan m.m.) Genhusning Voldsomt vejrlig Pandemi Pandemi: Begrænsning af smitte, hygiejne Massevaccinationer Massevaccinationer CBRNE-hændelser Støtte ved CBRNE-hændelser Genhusning af evakuerede borgere Genhusning 29

30 Bilag 1. Kontaktoplysninger Sundhedskrisestaben Indkaldelsesrækkefølge Betegnelse Navn Telefonnummer/Mobilnummer/ 1 Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen / / 2 Sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang / / Sekretariatschef Anders Blæsbjerg Baun / Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen / / 5 Socialchef Hanne Nielsen / 6 Myndighedschef Helle Støve / / 7 Beredskabschef Leif Bang / / Andre relevante nøglepersoner Betegnelse Navn Telefonnummer/ Borgmester Jan Petersen / Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt / / Sekretariatschef, direktionssekretariatet Kim Bruun Nielsen / Områdeleder hjemmepleje Vest Anne Birthe Kajhøj / / Områdeleder hjemmepleje Øst Ninna Thomsen / / Områdeleder for visitation og hjælpemidler Dorthe Milthers / / Områdeleder Sundhed, administration og udvikling Anne Aastrup / / Plejecenterleder Fuglsanggården Helle Thomsen / Plejecenterleder Digterparken Inge Bukhart / / Plejecenterleder Violskrænten Anette O. Eriksen / / 30

31 Plejecenterleder Bakkely Karina Kreutzfeldt / / Plejecenterleder Farsøhthus Karina Kreutzfeldt / / Plejecenterleder Glesborg Birthe Holst Sørensen / / Plejecenterleder Møllehjemmet Birgit Appel / / Teamleder, hjemmepleje Øst Anette Hjelm / Teamleder, hjemmepleje Øst Bo Bendtsen / Teamleder, hjemmepleje Vest Lone Thorup Juncher / Teamleder, træning vest Dorte Bitsch / / Teamleder, træning øst Grete Ølgaard / / Teamleder, hjælpemidler Ellen Keller / / Djurs Mad / Køkkenet i Fuglsanggården / Møllehjemmets café Posthavens café Ekstern bistand til sundhedskrisestaben Myndighed/virksomhed Opgave Telefonnummer/ Beredskabs-AMK (Akut Medicinsk Koordineringscenter, Region Midtjylland) Operativ indgang til regionens sundhedsberedskab. AMK har det overordnede ansvar for den medicinske kommunikation og koordination ved større ulykker samt katastrofe- og beredskabsmæssige situationer i Region Midtjylland. Regionshospitalet, Randers Koordinering (fx ved masseudskrivelser) Østjyllands Politi Support Kemisk beredskab, beredskabsstyrelsen Support Giftlinjen Support / / 31

32 Embedslægerne, Region Midtjylland / Døgntelefon: / Kontaktperson i klyngekommunerne Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Relevante links : Beredskabsstyrelsen: Politiet: https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/ Region Midtjylland: Norddjurs Kommune: Sundhedsstyrelsen: Nyhedsindeks Sundhedsportal Brand og Redning Øvrige kontaktområder Kontaktperson Telefonnummer/ Rusmiddelcentret Centerleder, Helle Christensen / / Psykiatriområde Auning Ole Svinth / Psykiatriområde Grenaa Jan Hoel / Sundhedsplejen, Glesborg Dagtilbud Leder af Sundhedsplejen og Familiehuset, Annette Kristensen / / Vuggestuen Åboulevarden, Grenaa Leder, Solveig Tybjerg Havmand / Vores Hus, Grenaa Leder, Solveig Tybjerg Havmand / Bette-Bo, Øster Alling Leder Dorthe Karlsen / Fjellerup Børnehave, Fjellerup Leder Palle Dausell / Bønnerup Børnehave, Bønnerup Leder, Lone Kauzski / Savværket, Gjerrild Leder, Lone Kauzski / 32

33 Nørager Børnehave, Nørager Leder Inge F Pedersen / Toubro Børnehave, Trustrup Leder Birgitte Chalmer Rasmussen / Glesborg Børnehave, Glesborg Leder Lone Kauzski / Skovsprutten, Ørsted Leder Marianne Boje / Anholt skole og børnehave, Anholt Leder Kisten Rasmussen / Skovbørnehaven, Grenaa Leder, Pernille Ege Nielsen / Regnbuen, Grenaa Leder, Solveig Tybjerg Havmand / Møllehaven, Ålsø Leder, Ulla Hansen / Gymnasievej, Grenaa Leder, Pernille Ege Nielsen / Landsbyen, Grenaa Leder, Pernille Ege Nielsen / Frihedslyst, Voldby Leder, Bente Have / Åparkens Børnehave, Ørum Leder, Palle Dausell / Skovvang, Auning Leder, Dorthe Karlsen / Nyvang, Auning Leder Dorthe Karlsen / Allingåbro Børnecenter, Allingåbro Leder, Bente Laursen / Blinklyset, Vivild Leder, Gitte Voetmann Johansen / Børnehaven Glentereden, Grenaa Leder, Vinnie Madsen / Børnehaven ved skolen.com, Grenaa Leder, Kristina Holt / / Børnehaven Høgereden, Ørsted Leder, Henriette Madsen / Skoler Vestre skole, Grenaa Skoleleder, Jacob Hørlyk / / Auning skole Skoleleder, Henrik Schou / Kattegatskolen, Grenaa Skoleleder, Allan Vestrup / Børneby Mølle, Grenaa Skoleleder, Erik Vedelsbo / 10.klasse-center Djursland, Grenaa Skoleleder, Lissi Pedersen / Toubro Børneby, Trustrup Skoleleder, Martin B Bak / Børneby Glesborg Skoleleder, Helle Bruun Poulsen / Distrikt Ørum Skoleleder, Karsten Refsgaard / 33

34 Vivild børneby Skoleleder, Jonna Nielsen / Allingåbro børneby Skoleleder, Christian Sloth / Ørsted børneby Skoleleder, Henning Hansen / Djurslandsskolen, Ørum Skoleleder, Jesper Juul Pedersen / Anholt skole og børnehave, Anholt Skoleleder, Helene Hennings / Praktiserende læger Lægepraksis By Kontaktinformation Auning Lægecenter v/ læge Jes Krarup og læge Jesper Østergaard Auning Læge Bjarne Jensen Ørsted Læge Henrik Willemoes Larsen Ørsted Læge Lene Krogh Grenaa Læge Camilla Sand Grenaa Læge Preben Dissing Grenaa Lægehuset ved lægerne Birgitte Borup, Henrik Fendinge Olsen og Eva Rasbak Trustrup Lægehuset Allingåbro ved lægerne Johannes Brockstedt og Ib Fræmohs Allingåbro Lægehuset i Glesborg ved lægerne Helene Gram Larsson, Gitte Funding Husum og Hans Jørgen Bysted Glesborg Læge Niels Frederik Pedersen Grenaa Læge Søren Dujardin Grenaa Læge Toni Aa. Moeskjær Grenaa Læge Tyge Ingerslev Grenaa Vivild Lægehus ved lægerne Carsten Lykke Hansen og Birthe Bang Vivild Ø-lægen på Anholt ved Anders Fjendbo Jørgensen Anholt Åbylægerne ved lægerne Thyge Traulsen, Anne Weibull og Dorte Bojer Grenaa Liste over sognepræster i Norddjurs Kommune: 34

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring Indhold: 1. Indledning Styregruppen og arbejdsgruppens medlemmer side 3 2. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 4 Opgaver side

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Samlet plan for sundhedsberedskabet

Samlet plan for sundhedsberedskabet Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for

Læs mere

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2009 Indhold Forord 1. Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 7 1.3 Planens omfang... 8 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE

FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE BILAGSSAMLING TIL SUNDHEDSBEREDSKABSPLANEN FOR KØBEHAVNS OG FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. juni 2006 1 BILAGSSAMLING TIL SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN FOR FREDERIKSBERG OG KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Forord... 2 1. Information om beredskabsplanen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 2 1.3 Beredskabsplanen

Læs mere

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013 Retningslinjer for indsatsledelse November 2013 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. csb@brs.dk www.brs.dk ISBN.: 978-87-91590-74-0 B

Læs mere

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab - en vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza. En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner

Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza. En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza En vejledning

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere