Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune. Revideret december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune. Revideret december 2013"

Transkript

1 for Norddjurs Kommune Revideret december 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning af Sundhedsberedskabsplanen Krisestyringsorganiseringen Indledning Overordnede opgaver Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab Informationshåndtering Koordination og samarbejde Krisekommunikation Indsatsplaner, instrukser og actioncards Actioncard 1. Aktivering af sundhedsberedskabet Action card 2 Pandemi Actioncard 3. Masseudskrivelse, aflastning af sygehuse, anden omsorg for særligt udsatte Actioncard 4 Massevaccinationer Action card 5. Voldsomt vejrlig Actioncard 6. Genhusning af evakuerede ældre borgere eller ekstraordinært udskrevne patienter Action card 7. Støtte ved CBRNE-hændelser Krisestøttende beredskab og etablering af psykosociale støttecentre Lægemiddelberedskab (herunder medicinsk udstyr, utensilier, forbindsstoffer mv.) Supplerende aktiviteter Uddannelsesaktiviteter Øvelsesaktivitet

3 3.3 Evalueringskoncept Risiko- og sårbarhedsvurdering Risiko- og sårbarhedsanalyse Bilag 1. Kontaktoplysninger Sundhedskrisestaben Andre relevante nøglepersoner Ekstern bistand til sundhedskrisestaben Oversigt over pladser i tilfælde af genhusning Bilag 2. Blanket til Status- og situationsrapporter Bilag 3. Logbog

4 Indledning Sundhedsberedskabet skal ses i sammenhæng med det øvrige beredskab i kommunen. Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at Norddjurs Kommune kan udvide og omstille sine forebyggelses-, behandlings-, og omsorgsopgaver ved ulykker, katastrofer og krig. Endvidere skal det sikres, at de daglige opgaver videreføres. Sundhedsberedskabet skal effektivt og fleksibelt kunne håndtere større ulykker og katastrofer med udgangspunkt i den daglige drift, og dermed hurtigst muligt genoprette kommunens normale funktioner. Opbygning af Sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabsplanen er overordnet inddelt i tre dele: 1) Krisestyringsorganiseringen, der indeholder en overordnet og generel beskrivelse af formål, organisering af kommunens sundhedsberedskab, kerneopgaver, samt rolle- og ansvarsfordeling 2) Indsatsplaner, herunder instrukser og Action Cards, der udgør den operative del af planen med konkrete procedurer for håndtering af specifikke opgaver/funktioner mv. 3) Appendiks, der indeholder beskrivelse af de elementer, der jf. loven skal indgå i planlægningen, men som ikke anvendes i akutte situationer (fx plan for uddannelses- og øvelsesaktivitet, evalueringer samt risiko- og sårbarhedsvurdering) 4

5 1. Krisestyringsorganiseringen 1. Indledning Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Formål med sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabet skal sikre, at Norddjurs Kommune kan udvide og omstille sine forebyggelses-, behandlings, og omsorgsopgaver ved ulykker, katastrofer og krig. Endvidere skal det sikres, at de daglige opgaver under sådanne omstændigheder kan videreføres. Planens præmisser Gyldighedsområde Ajourføring og afprøvning Sundhedsberedskabet skal effektivt og fleksibelt kunne håndtere større ulykker og katastrofer med udgangspunkt i den daglige drift, og dermed hurtigst muligt genoprette kommunens normale funktioner. Beredskabsplanen bygger på sektoransvarsprincippet. Princippet indebærer, at den forvaltning, der har ansvaret for en funktion i det daglige, også har ansvaret i ulykker og krisesituationer. Derudover indebærer nærhedsprincippet, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt, så længe den pågældende myndighed er relevant og egnet til opgaven. Planen er gældende for alle ansatte i Norddjurs Kommune. Chefen for sundheds- og omsorgsområdet er ansvarlig for, at sundhedsberedskabsplanen med tilhørende operative indsatsplaner, instrukser, kontaktoplysninger og bilag holdes ajour. Planen skal revideres af kommunalbestyrelsen sammen med den samlede beredskabsplan, og derudover skal planen ajourføres eller revideres når: - Lovgivningen stiller krav om det - Der er indikationer på, at trusselsbilledet forandrer sig væsentligt - Erfaringer fra hændelser, øvelser eller risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det - Ændring af forvaltningens organisation eller ansvarsområder Planen skal revideres i hver valgperiode. 5

6 1. 1 Overordnede opgaver Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Kort oplistning af de overordnede situationer og opgavetyper, der er planlagt for på baggrund af risikoog sårbarhedsvurderingen Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede ved masseudskrivelser. Samarbejde med regionen i krisesituationer omkring sundhedsfaglige opgaver. Samarbejde med omkringliggende kommuner i krisesituationer. Evakuering, indkvartering og pleje i forbindelse med voldsomt vejrlig (herunder også hedebølge). Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger og begrænsning af smitte. Varetagelse af massevaccinationer Støtte ved CBRNE-hændelser 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Beskrivelse af organiseringen af kommunens sundhedsberedskab Sundhedsberedskabet ledes af sundhedskrisestaben. Velfærdsdirektøren (eller det medlem af sundhedskrisestaben, der først alarmeres) indkalder sundhedskrisestaben, som er ansvarlig for at koordinere arbejdet i en sundhedsberedskabssituation, herunder samarbejde med andre aktører som politi, brand og redning, Region Midt, Sundhedsstyrelsen, praksiskonsulenterne og nabokommunerne. Sundhedskrisestaben består af: Velfærdsdirektøren Velfærdssekretariatschefen Sundheds- og omsorgschefen Skole- og dagtilbudschefen Socialchefen Beredskabschefen 6

7 Ledere, der har ansvar for den daglige drift i kommunen, har også ansvaret i en ekstraordinær situation. Chefer for berørte områder som for eksempel centerledere, institutionsledere eller skoleledere er vigtige nøglepersoner i forhold til ressourcer. Sundhedsberedskabet er sammenhængende med det øvrige beredskab i kommunen og koordinerer arbejdet med ledelsen af det generelle beredskab, som består af borgmesteren, kommunaldirektøren, involverede direktører, direktionssekretær og beredskabschefen. Myndighedschefen Mulige støttefunktioner til sundhedskrisestaben: kommunikationsmedarbejder IT-medarbejdere miljø/teknik- medarbejdere sikret kommunikation (indsatsleder fra beredskabet) logistik (holdleder fra beredskabet) 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Modtagelse af varsler og alarmer Varsler og alarmer kan komme fra flere forskellige steder. Det kan bl.a. indgå mv. fra borgere, praktiserende læger, embedslæger eller sundhedsstyrelsen. Aktivering af sundhedsberedskabet Planen aktiveres af én af følgende instanser: Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne, regionens Beredskabs-AMK-funktion (Akut Medicinsk Koordinationscenter, herefter AMK), eller internt af borgmesteren, et medlem af krisestaben for den generelle beredskabsplan eller et medlem af sundhedskrisestaben. Udløsende årsager: Planen skal aktiveres Når der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, der kan sætte kommunens sundhedstjeneste under pres. Eksempler på dette er svigt i strømforsyning, plejeopgaver ved hedebølge, aflastning af hospitaler ved ekstraordinære udskrivelser mm. Når Sundhedsstyrelsen eller en anden national myndighed erklærer Danmark for pandemisk ramt område. Planen kan aktiveres (se desuden actioncard 1. Aktivering af sundhedsberedskabet) 7

8 Når større, udefrakommende, varslede eller uvarslede sygdomsudløsende hændelser rammer kommunen Hvordan finder aktivering konkret sted? Indledende opgaver i aktiveringsfasen Samarbejde med regionen og andre samarbejdspartnere i relation til aktivering Gennemførelse af møder, sundhedsberedskabets ledelse Afløsning Aktivering af sundhedsberedskabet vil kunne ske med kort varsel, f.eks. ved hedebølge eller akut masseudskrivning fra hospitalerne. Der vil være tale om længere varsel ved f.eks. pandemisk relaterede hændelser. Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne, AMK, borgmester eller et medlem af den generelle krisestab kontakter enten beredskabschefen (akut, ved pludselig opståede situationer eller ulykker) eller Sundhedskrisestaben Sundhedskrisestaben er ansvarlig for at træffe de nødvendige beslutninger vedrørende indsatsen på det berørte område med henblik på, at den pågældende beredskabssituation afhjælpes bedst muligt. Uanset hvilken sundhedsberedskabsmæssig situation eller hændelse som måtte forekomme, er kommandovejen ens. Kommandovejen ligger forud for alle operative indsatsplaner. Se ovenstående samt actioncard 1 Orientering og opretholdelse af kontakt til følgende parter bør iværksættes hurtigst muligt alt efter krisens omfang og karakter: Østjyllands Politi (alarmcentral) Region Midtjylland Embedslægeinstitutionen. Sundhedskrisestaben afholder møder i henhold til den aktuelle situation, dog mindst en gang i døgnet. Sundhedskrisestaben kan udøve sin funktion fra Velfærdsdirektørens kontor/velfærdssekretariatet på rådhuset i Grenaa (adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa). Sundhedskrisestaben vurderer selv, hvorvidt der skal iværksættes en afløsnings- og/eller vagtordning, såfremt krisen er langvarig. (se bilag 1: numre til nøglepersoner i prioriteret rækkefølge) 8

9 1.4 Informationshåndtering Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger At opstille og holde situationsbilledet ajourført kan være omfattende. Lederen af sundhedskrisestaben skal afsætte de fornødne ressourcer til denne opgave. Opretholdelse af situationsbillede inden for sundhedsberedskabet og bidrage til fælles situationsbillede tværsektorielt Indhentning af informationer om hændelsen/situationen Situationsbilledet bør: tage udgangspunkt i informationer fra interne og eksterne kilder. være så kortfattet som muligt samtidig med at der fokuseres på den konkrete krise. evt. beskrive, hvad der ikke bør offentliggøres. være klar til brug ved planlagte møder i sundhedskrisestaben. vurdere kommunens særlig risikobetonede anlæg, institutioner og virksomheder. Sundhedskrisestaben kan forvente at modtage informationer fra: den lokale beredskabsstab ved politiet Beredskabsstyrelsen kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner direkte fra indsatsstederne kommunens borgere nationale og internationale medier sundhedssektoren Informationerne kan tilgå i form af f.eks. : telefon mail SMS personlig henvendelse pressen (tv, radio, trykte medier, web og lign.). sociale medier (facebook, twitter etc.) Det anbefales at ét medlem af sundhedskrisestaben (eller støttefunktion til sundhedskrisestaben) udpeges til at besvare telefonopkald, overvåge medier etc. Relevante informationer noteres i logbog og vises på storskærm, således alle i sundhedskrisestaben modtager samme informationer. Indkomne informationer til kommunens officielle kontaktmuligheder (hovednummer samt mail), sendes videre til sundhedskrisestaben, hvor de vurderes. Fordeling af information internt i Interne informationer videregives fra sundhedskrisestaben gennem de re- 9

10 kommunen og ift. eksterne samarbejdspartnere Dokumentation (logføring) levante chefer inden for de enkelte områder. Personalet holdes informeret om situationen ved orientering enten i form af en skriftlig situationsmelding eller ved en mundtlig orientering. Der oprettes og fastholdes kontakt med relevante eksterne samarbejdspartnere (Region Midtjylland, AMK, politi mv.) Alle relevante ind- og udgående informationer samt sundhedskrisestabens beslutninger registreres i en logbog. 1.5 Koordination og samarbejde Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Det tilstræbes, at normale ledelses- og samarbejdsrelationer bevares i videst mulig omfang Det bør fremgå af planen, at og hvordan der er koordineret med samarbejdspartnere internt og eksternt og hvilke overordnede procedure, der er aftalt for samarbejdet. Akut medicinsk koordinationscenter (Beredskabs-AMK) har det overordnede ansvar for den medicinske kommunikation og koordination ved større ulykker samt katastrofe- og beredskabsmæssige situationer i Region Midtjylland. AMK vil alarmere Norddjurs Kommune, hvis der er behov for at inddrage de praktiserende læger eller pleje- og omsorgsområdet i forbindelse med større hændelser eller katastrofer med mange tilskadekomne Embedslægerne kontaktes ved brug for rådgivning om eksempelvis smitsomme sygdomme, hygiejneprocedurer, anvisninger til plejepersonale m.v. Jf. Ramme- og hensigtserklæring for samarbejdet mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Praktiserende lægers organisation i regionen Norddjurs Kommune har klyngesamarbejde med følgende kommuner: Syddjurs, Randers og Favrskov. I en aktuel situation koordineres det med nabokommunerne, hvordan den optimale hjælp sikres. Kommunerne er hinanden behjælpelige i det omfang, det er muligt. Det vil særligt relatere sig til følgende hændelser: Ekstraordinære udskrivelser CBRNE-hændelser Genhusning af ældre medborgere 10

11 Ved en ekstraordinær udskrivning af et større antal patienter fra hospitalerne til plejecentre, plejehjem eller eget hjem er det de praktiserende læger i plejecentret/plejehjemmets lokalområde eller den hjemmeboende borgers lokalområde, der har til opgave at varetage behandlingen af patienterne. Fordeling af opgaver planlægges af praksiskonsulenterne i kommunen, og plejecentrene og plejehjemmene informeres i forbindelse med modtagelsen af patienterne om, hvilken læge de kan benytte. 1.6 Krisekommunikation Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Hvordan sikres sundhedsfaglig information Det er vigtigt, at informationen koordineres, således at borgere og personale ift. kommunens krise- modtager ensartet information. Sundhedskrisestaben kan inddrage kommunikationsafdelingen til denne opgave. kommunikation? Koordination af udmeldinger til offentligheden Umiddelbart efter sundhedskrisestabens oprettelse gives der besked til involverede forvaltninger og/eller til skadestederne om, at der snarest skal indsendes en statusrapport. Efterfølgende skal der indsendes en situationsrapport hver 3. time eller efter aftale. Den eksterne information varetages af én fra sundhedsberedskabsplanens krisestab, som bliver udvalgt til at udtale sig. For at undgå misforståelser er det vigtigt, at så få personer som muligt udtaler sig. Se evt. bilag vedr. pressestrategi i den generelle beredskabsplan. 11

12 2. Indsatsplaner, instrukser og actioncards 2.1 Actioncard 1. Aktivering af sundhedsberedskabet Aktivering af Sundhedsberedskabsplanen: de første timer Nr. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT (tidspunkt, udfører) 1 Aktiver Sundhedskrisestaben for sundhedsberedskabet: (Sundheds- og omsorgschefen, Velfærdsdirektøren, Velfærdssekretariatschefen, Skole- og dagtilbudschefen, Socialchefen, Beredskabschefen, Myndighedschefen) se bilag 1: kontaktoplysninger. Opret logbog 2 Møde i sundhedskrisestaben. Mødestedet er altid på velfærdsdirektørens kontor/velfærdssekretariatet i Grenaa (adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa), hvis ikke andet bliver oplyst. Det medlem af sundhedskrisestaben, der modtager meldingen Sundhedskrisestaben 3 Underret og indkald kommunens kommunikationsmedarbejdere. Sundhedskrisestaben 4 Kontakt relevante områdeledere. Orienter dem kort og bed dem indkalde relevant mandskab. Sundhedskrisestaben Møde i sundhedskrisestaben 5 Skab overblik over situationen og den forestående opgave, så alle har samme opfattelse af situationen Sundhedskrisestaben 6 Vurder om der er behov for at mødes med kommunens kriseledelse fra det generelle beredskab Sundhedskrisestaben 7 Orienter borgmester og kommunaldirektør Sundhedskrisestaben 8 Vurder, om der er behov for, at politiet orienteres om aktivering af sundhedsberedskabet Sundhedskrisestaben 9 Orienter Region Midtjylland om aktivering af indsatsen (med mindre Region Midtjylland har foretaget aktiveringen) Situationsbedømmelse og prioritering Sundhedskrisestaben 10 Fremskaf flest mulige informationer om hændelsen og dermed opgaven Sundhedskrisestaben 11 Fasthold løbende kontakt med AMK mhp. informationsindsamling og opdatering af opgaver Sundhedskrisestaben 12 Opdater hjemmesiden med relevante oplysninger til borgerne Sundhedskrisestaben Operative indsatsplaner 13 Slå op på hændelsesspecifik operativ indsatsplan/actioncard og følg denne Sundhedskrisestaben 12

13 2.2 Action card 2 Pandemi En pandemi er en epidemi, der rammer store dele af verdens befolkning. Den kan bryde ud, når der f.eks. opstår en type influenzavirus, som ikke er set før hos mennesker. Pandemi siger noget om udbredelsen og ikke noget om alvorligheden. Norddjurs Kommunes opgaver i forbindelse med en pandemi er vurderet til at omfatte følgende: Modtagelse af masseudskrevne patienter fra sygehus (se actioncard 3) Pleje og omsorg til smittede og raske ældre i eget hjem Pleje og omsorg til smittede og raske ældre på lokalcentre m.v. Faciliteter til massevaccination (se actioncard 4) Beskyttelse af børn og unge Sikre værnemidler i forbindelse med pandemisk influenza Sundheds- og omsorgsområdet varetager den overordnede koordinering ved pandemi. Kort beskrivelse af scenariet Sundhedsstyrelsen vurderer, at der også i fremtiden vil komme pandemier til Danmark. Ingen vaccine beskytter på forhånd mod influenzaepidemi, da en vaccine først kan udvikles, når den nye virus er blevet identificeret. Sundhedsmyndighederne modtager et kort varsel på ca. 2 uger fra World Health Organisation (WHO), før de første tilfælde ses i Danmark. Vigtige oplysninger om beredskab og håndtering af pandemisk influenza kan findes på: Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der er bl.a. i bilag til håndbog om sundhedsberedskab findes en vejledning til kommunernes sundhedspersonale i håndtering af pandemisk influenza. hvor der bl.a. findes en vigtig vejledning for aktører udenfor sundhedsvæsenet. Pandemisk influenza udgør en direkte trussel mod de personer, som bliver syge. Smittede personer er syge i nogle uger, dog ikke alle på samme tid. Endvidere udgør pandemisk influenza en indirekte trussel i forhold til at opretholde og videreføre samfundets kritiske funktioner (f.eks. ældrepleje, skoler, dagpasning mv.) på grund af udbredt personalefravær, særligt når antallet af sygdomstilfælde er på højeste niveau. Det kan bl.a. medføre et stort personalefravær på børn- og ældreområdet. På ældreområdet kan det betyde, at ældre og svækkede personer, der i forvejen får hjælp af hjemmeplejen, vil have et større behov for pleje under influenzapandemien, og dermed er hjemmeplejen udsat for et endnu større pres fra brugerne. Sundhedsstyrelsen vurderer i en plan Beredskab for pandemisk influenza, at ca. hver 4. dansker vil blive smittet under en pandemi. Der vil kunne forekomme dødsfald under en influenzapandemi, ligesom der er dødsfald under en almindelig influenzaepidemi. 13

14 Hvordan har eller vil organisationen forberede sig på scenariet Sundheds- og omsorgsområdet samt børn- og ungeområdet: Med mindre der er tale om en helt konkret hændelse foregår den overordnede koordinering forsat på sundheds- og omsorgsområdet. Håndtering af ekstraordinære situationer med smitsomme sygdomme: Personale (herunder private leverandører) med direkte borgerkontakt i hjemmeplejen, i sundhedsplejen, i skoler, i daginstitutioner og den kommunale administration orienteres om den ekstraordinære situation. Ledelse af sundhedsberedskabet sikrer, at den nødvendige orientering foretages. Orienteringen indeholder vejledning om hygiejniske foranstaltninger, herunder håndhygiejne og forebyggelse af yderligere smitsom sygdom i forhold til de gældende instrukser vedrørende sygdommen. Håndhygiejne mv. fremgår af hygiejnehåndbogen Actioncard HANDLING ANSVARLIG Sundhedskrisestaben orienteres Opstart af log (bilag 2 og 3) Følg udviklingen på Hygiejneansvarlige medarbejdere inddrages og orienteres om situationen samt mulige forholdsregler Ved behov indkaldes ekstra personale Områdelederne 14

15 2.3 Actioncard 3. Masseudskrivelse, aflastning af sygehuse, anden omsorg for særligt udsatte I beredskabsmæssig sammenhæng er der for alle ovenstående hændelser tale om at aktivere de samme funktioner. Dog kan antal involverede lokalområder variere fra hændelse til hændelse. I Norddjurs Kommune anvendes de 16 midlertidige boliger i Digterparken som omdrejningspunkt for disse sundhedsberedskabsrelaterede ydelser. I Digterparken er der sundhedsfagligt personale og fornuftige rammer i form af lys, varme, vand m.v. De beboere, der evt. måtte flyttes fra boligerne i Digterparken, sendes hjem, hvis det er muligt eller genhuses på de øvrige plejecentre i kommunen. I skemaerne nedenfor har Norddjurs Kommune udelukkende valgt at beskrive ledelsesrelaterede opgaver. Det er en klar forventning til lederne at mest muligt uddelegeres. Det overordnede ansvar for opgavernes udførelse er placeret ved Sundheds- og omsorgschefen. Nr. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT (tidspunkt, udfører) 1 Sygehusledelsen kontakter Digterparken og informerer om masseudskrivelse Den medarbejder, der tager telefonen i Digterparken 2 Når meldingen indløber, registreres: Hvad er der sket Antal forventede patienter Forventet ankomsttidspunkt for hver enkelt patient Den medarbejder, der tager telefonen i Digterparken 3 Registrer meldingen og opret log (bilag 2 og 3) Den medarbejder, der tager telefonen i Digterparken 4 Sundhedskrisestaben orienteres (se prioriteret kontaktliste, bilag 1) Plejecenterleder informeres og indkaldes (jf. intern kontaktliste i Digterparken) Områdeleder informeres og indkaldes 5 Følg eventuelle anbefalinger fra AMK (Akut Medicinsk Koordinering, Region Midtjylland) eller ift. behov for sektionsopdeling af borgerne i forskellige grupperinger af hensyn til fare for smittespredning mv. 6 Opdater overblik over personalesituationen og indkald personale i fornødent omfang (orienter områdeleder) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) 7 Opdater overblik over ledige boliger Plejecenterleder i Digterparken (el- 15

16 8 Ved pladsmangel: vurder om nuværende borgere i de midlertidige boliger kan komme hjem eller overflyttes til andet plejecenter 9 Kontakt områdelederen, som tager kontakt til samtlige plejecentre: - orienter om situation - noter antal ledige pladser og dan et samlet overblik - aftal hvor mange af Digterparkens nuværende borgere, hvert plejecenter skal modtage 10 Hvis borgere hjemsendes fra de midlertidige boliger: Vurder behov for pleje og praktisk hjælp i borgernes eget hjem Fremskaf det fornødne tilbehør i forbindelse med hjemsendelse 11 Kontakt teamlederne i hjemmeplejen og orienter om: - Hvilke borgere hjemsendes - Hvordan sikres tilstrækkelig hjælp Visitationen inddrages ved behov for koordinering ler ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer)/områdelederen Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) 12 Planlæg transport til flytning af borgerne (taxa eller benyt plejecentrenes busser) Plejecenterleder i Digterparken (eller ansvarshavende vagt indtil lederen ankommer) Opgaver for alle plejecentre (Digterparken: 1-4) 1 Når meldingen indløber: Registrer meldingen og opret log (bilag: 2 og 3) Den medarbejder, der tager telefonen i plejecentret 2 Indkald plejecenterleder Den medarbejder, der tager telefonen i plejecentret 3 Indkald personale i fornødent omfang Plejecenterlederne 4 Opdater overblik over mulige lokaler til indkvartering på plejecentret Plejecenterlederne 5 Vurder behov for senge med madrasser, sengelinned og beklædning Plejecenterlederne 6 Fremskaf senge, sengelinned og beklædning ved hjælpemiddeldepotet/berendsen Plejecenterlederne 7 Klargør lokaler til modtagelse Plejecenterlederne 16

17 8 Udarbejd nødvagtplan for første uge, så der tidligst muligt bliver overblik over personaleknaphed 9 Orienter områdelederen om personaleknaphed. Områdelederen skaffer yderligere personale, hvis det er muligt 10 Når der foreligger oplysninger fra det udskrivende sygehus/digterparken, registreres særlige behov for pleje, lægeligt tilsyn, hjælpemidler eller andet for hver enkelt patient Plejecenterlederne Plejecenterlederne/områdelederen Plejecenterlederne 11 Når opgavens omfang er erkendt; revurder og prioriter indsats for både nytilkomne og nuværende borgere på plejecentret 12 Vurder behov for medicin, forbindinger o.l. til nytilkomne jf. sygehusets/digterparkens instrukser (hospitalet sørger for medicin til de første 48 timer) Plejecenterlederne Plejecenterlederen 13 Fremskaf medicin, forbindinger o.l. ved kontakt til apoteket/sygeplejedepotet Plejecenterlederne 14 Vurder behov for krisehjælp og fremskaf krisepsykolog Plejecenterlederne 15 Planlæg forplejning af personale og borgere Plejecenterlederne Ressourcer til rådighed: Eget personale Eget køkken Hjælpemiddeldepotet Djurs Mad Berendsen Transport: egne busser / Taxa 17

18 2.4 Actioncard 4 Massevaccinationer Ansvar for vaccination af borgere, f.eks. i tilfælde af pandemi, påhviler Region Midtjylland. Norddjurs Kommune er imidlertid forpligtet til at sørge for de fysiske vaccinationssteder. Kommunens plejecentre og plejehjem vil indledningsvist blive anvendt som vaccinationssteder og det sundhedsfaglige personale må påregne at skulle vaccinere på delegation fra enten kommunens læger eller anden praktiserende læge. Nr. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT (tidspunkt, udfører) 1 Orienter sundhedskrisestaben og opret log (bilag 2) Den medarbejder, der modtager information om hændelsen 2 På baggrund af situationsbedømmelsen fra AMK (Akut Medicinsk Koordinering, Region Midtjylland) og de prioriterede opgaver orienteres relevante områdeledere om antal af forventede patienter til vaccination i det specifikke område 3 Følg eventuelle anbefalinger fra AMK eller fx ift. behov for sektionsopdeling af borgerne i forskellige grupperinger af hensyn til fare for smittespredning mv. 4 Kontakt de udvalgte vaccinationssteder (Møllehjemmet og Sundhedscenteret) (indtil åbning af Sundhedscentret: Posthaven) og orienter om situationen Sundheds- og Omsorgschefen Områdelederne for Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest Områdelederne for Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest 5 Koordiner med de afdelinger, der har behov for vaccination af personale Områdelederne for Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest Praktisk planlægning af vaccinationer 5 Indretning af lokaler til vaccinationer Plejecenterlederen 6 Planlæg forplejning af personale og patienter Plejecenterlederen Ressourcer til rådighed: Hjemmesygeplejen 18

19 2.5 Action card 5. Voldsomt vejrlig Voldsomme vejrlig forstås som en varslet hændelse, der udsendes gennem de nationale og lokale nyhedsmedier. Sundhedsberedskabet aktiveres på baggrund af disse vejrvarsler. I Danmark vil det ofte dreje sig om relativ kort tid, inden offentlige veje igen er farbare efter snefald og isslag. Det samme gør sig gældende under storme og lignende. På trods af dette vil der være borgere, for hvem det vil være af væsentlig betydning at skulle undvære hjælp i kort tid. Det bør overvejes om der er borgere, der skal tilbydes evakuering, enten fordi de ikke selv kan komme væk fra faren og/eller fordi de vil være i fare, hvis plejepersonalet hindres i at gennemføre den sædvanlige pleje og omsorg. Hvis hjemmesygeplejersker, medicin eller mad ikke kan komme frem til patienter/klienter vil teknik og drift samt brand og redning stå til rådighed med transport. Samtidig må det forventes, at et stort antal medarbejdere ikke kan komme frem til deres arbejdspladser. Sundhedskrisestaben aktiveres af kommunens beredskabsafdeling. Sundheds- og Omsorgschefen kontakter områdelederne i hjemmeplejen med henblik på at aktivere handleplanen. For mere konkrete procedurer under hedebølge, henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: under gode råd i varmen. Nr. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT (tidspunkt, udfører) Ved varsel om voldsomt vejrlig: instrukser vedr. borgere 1 Kontakt sundhedskrisestaben og opret log (bilag 2 og 3) Relevante områdeledere 2 Identificer udsatte borgere i området Relevante områdeledere 3 Vurder behov for pleje og praktisk hjælp i eget hjem: 1. Borgere, der kan klare sig uden besøg i en periode, underrettes om, at de evt. ikke får besøg 2. Borgere, der vil kunne klare sig ved andres hjælp, kontaktes for at sikre, at denne hjælp er til rådighed. Der laves aftale herom med borgerne. 3. Borgere, der ikke kan klare sig uden hjælp, og som ikke har mulighed for at få hjælp fra andre, tilbydes ophold på et plejecenter Relevante områdeledere 4 Der sørges for konserves/ekstra måltider til de borgere, der modtager madservice Relevante områdeledere 19

20 Instrukser for medarbejdere 5 Opdater overblik over personalesituationen: - Vurder om der er medarbejdere, der ikke vil kunne komme frem til deres arbejdsplads - Udarbejd nødvagtplan, således der bliver overblik over personaleknaphed Relevante områdeledere 6 Hjemmeplejebiler tjekkes for benzin og udstyr Relevante områdeledere 7 Personalet anbefales at medbringe varmt tøj o.l. Relevante områdeledere Når uvejret rammer uden varsel og vejene er svært fremkommelige; instrukser vedr. borgere 1 Kontakt sundhedskrisestaben og opret log Relevante områdeledere 2 Weekendkøreplan aktiveres, således der ikke køres unødigt Orienter berørte borgere eller pårørende om evt. aflysning af besøg 3 Borgere, der ikke kan klare sig selv uden besøg sikres hjælpen efter den sunde fornufts princip dvs. at man kører to personer i bilerne. Hvis vejene er ufremkommelige kontaktes beredskabsafdelingen, der vurderer om Vej og Park eller Falck skal kontaktes 4 Borgere der evakueres kan om nødvendigt placeres på genhusningspladser (se actioncard 6 vedr. genhusning) Instrukser for medarbejdere Relevante områdeledere Relevante områdeledere Relevante områdeledere 5 Weekendbemanding aktiveres Relevante områdeledere 6 Personale, der bor i nærheden af konkrete borgere kan anmodes om at yde den fornødne hjælp Relevante områdeledere 20

21 2.6 Actioncard 6. Genhusning af evakuerede ældre borgere eller ekstraordinært udskrevne patienter Som udgangspunkt anvendes Norddjurs Kommunes skoler, haller og idrætscentre i tilfælde af behov for genhusning af evakuerede. Imidlertid vil en række ældre borgere have særlige behov, hvorfor indkvartering på et plejecenter eller plejehjem kan være nødvendigt. Indkvartering kan ske i plejecentrene og plejehjemmenes aktivitets- og møderum, samt i boliger til korttidsophold. Ved genhusning forstås indkvartering på feltmanér i få dage, f.eks. under en snestorm, hvor færdsel ikke er mulig. Ekstraordinær udskrivelse af patienter omfatter modtagelse, pleje og behandling af patienter fra sygehusene i krisesituationer. Det kan være en krigs- eller terrorsituation eller i forbindelse med større sygdomsudbrud. Indkvarteringen vil i disse tilfælde ske under sygehuslignende forhold i det omfang dette er muligt i den aktuelle situation. 21

22 2.7 Action card 7. Støtte ved CBRNE-hændelser Med CBRNE-hændelser forstås hændelser, som er forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk og/eller nukleart materiale. Sådanne hændelser kan eksempelvis opstå som følge af større ulykker, naturlige epidemier eller terrorangreb. Akut medicinsk koordinationscenter og embedslægen skal altid kontaktes ved CBRNE-relaterede hændelser eller mistanke om sygdom forårsaget af en sådan. Embedslægens opgave er kontakt og smitteopsporing, samt at informere læger i primærsektoren om smitstoffets natur og forebyggende tiltag. Embedslægens information kan anvendes til rådgivning af borgere, der henvender sig, men som ikke har været udsat for smitte. Embedslægen aftaler med Akut medicinsk koordinationscenter og videregiver informationen til primærsektoren, om hvilke undersøgelsesmuligheder der kan etableres, og hvortil personer, der oplever sygdomstegn, skal henvende sig. Centralt for det samlede beredskab på området er de landsdækkende ekspertfunktioner, som kan yde rådgivning og bistand til både centrale og lokale myndigheder. Disse ekspertfunktioner udgøres af: C Kemisk Beredskab, /, Beredskabsstyrelsen, tlf: og Giftlinjen tlf: , Bispebjerg Hospital B Center for Biosikring og -Beredskab R/N Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) Sundhedsstyrelsen E Forsvaret, ammunitionsrydningstjenesten, Kommunens opgave vil primært være at aflaste og støtte sygehusvæsenet. Der kan være en risiko for, at de praktiserende læger og evt. hjemmeplejen kan komme i direkte kontakt med patienter, som har været udsat for CBRNE-eksponering. Der skal derfor opsættes skilte med adgang forbudt uden henvendelse ved indgangsdøre til administrationsbygninger, plejecentre og plejehjem, såfremt selvhenvendere kan udgøre en trussel for de ansatte og beboere i den givende situation. Kommunens ansatte skal forholde sig i ro og ikke møde op på skadesstedet, før sundhedskrisestaben har modtaget besked om, hvad de ansatte skal foretage sig i den givne situation. Opgaverne for kommunens sundhedsberedskab består i: At stille ekstra personale til rådighed At indkvartere og drage omsorg for lettere påvirkede patienter på skoler, plejecentre og plejehjem At drage omsorg for smittede i eget hjem At oprette skadeklinikfunktion på plejecenter/plejehjem til aflastning af skadestuerne Sundhedsberedskabet vil i tilfælde af CBRNE-hændelser primært fungere som støttefunktion til det generelle beredskab. 22

23 Nr. HANDLING ANSVARLIG UDFØRT 1 Ved mistanke om terror: kontakt politi Den medarbejder, der modtager meldingen 2 Orienter sundhedskrisestaben Den medarbejder, der modtager meldingen 3 Orienter embedslægen Sundhedskrisestaben 4 Følg eventuelle anbefalinger fra AMK eller fx ift. behov for sektionsopdeling af borgerne i forskellige grupperinger af hensyn til fare for smittespredning mv. 5 På baggrund af situationsbedømmelsen og de prioriterede opgaver orienteres relevante områdeledere om følgende: Antal forventede patienter Behov for karantænefaciliteter Særlige behov for pleje, lægetilsyn, hjælpemidler eller andet for hver enkelt patient Områdelederen og visitationskontoret opgør personalebehovet i fællesskab. Plejecenterlederen indkalder personale i eget område Områdeledere og sundheds- og omsorgschefen opgør personalebehovet i fællesskab. Områdeledere indkalder personale i eget område Ved personaleknaphed skaffes yderligere bemanding, hvis det er muligt Sundhedskrisestaben Relevante chefer 6 Vurder behovet for en skadeklinikfunktion orienter relevante områdeledere Relevante chefer Opgaver for relevante plejecenterledere og områdeledere 1 Registrer alle informationer om opgaven, opret log (bilag 3) Plejecenterleder 2 Indkald personale i fornødent omfang Plejecenterleder 3 Udarbejd nødvagtplan for den første uge, så der tidligst muligt bliver overblik over personaleknaphed Plejecenterleder 4 Opdater overblik over mulige lokaler til indkvartering og karantænefaciliteter Relevante områdeledere 5 Underret visitationskontor om evt. ledig kapacitet Relevante områdeledere 6 Overvej hvor eventuel skadeklinikfunktion kan placeres orienter den relevante plejecenterleder Ressourcer til rådighed: eget personale Opgaver for hvert plejecenter og plejehjem 1 Registrer antal patienter og alle øvrige tilgængelige oplysninger om opgavens omfang og om hver enkelt ny patient; opret log Relevante områdeledere Plejecenterleder 23

24 2 Vurder behov for senge med madrasser, sengelinned og beklædning Plejecenterleder 3 Vurder behov for medicin, forbindinger o.l. Plejecenterleder 4 Vurder behov for krisehjælp Plejecenterleder 5 Vurder behov for pleje og praktisk hjælp i eget hjem, hvis relevant Plejecenterleder 6 Vurder personalebehov og rapporter evt. personaleknaphed til plejechefen (løbende) Plejecenterleder 7 Indkald personale til plejen Plejecenterleder 8 Klargør lokaler til modtagelse Plejecenterleder 9 Fremskaf senge, sengelinned og beklædning Plejecenterleder 10 Fremskaf medicin, forbindinger o.l. Plejecenterleder 11 Planlæg forplejning af personale og patienter Plejecenterleder 12 Klargør lokaler til skadeklinikfunktion, hvis denne placeres på det pågældende sted Plejecenterleder 13 Klargør lokaler til karantænefunktion, hvis denne placeres på det pågældende sted Plejecenterleder Ressourcer til rådighed: Eget personale Eget køkken Hjælpemiddeldepotet Sædvanlige leverandører Brand og redning Ressourcer til transport af materiel: Vejvæsenets personale og materiel Private vognmænd og entreprenørfirmaer Personale og materiel fra brand og redning Hjemmeværnets personel og materiel 24

25 2.7 Krisestøttende beredskab og etablering af psykosociale støttecentre Opgaver Procedurer Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Opgaven er at foretage en vurdering af det aktuelle behov for ressourcer og herefter iværksætte, gennemføre og afslutte det krisestøttende beredskab i kommunen. Indsatsen koordineres med regionen. Sundhedskrisestaben etablerer kontakt til relevante interne ressourcer. Det kan være: Hjemmeplejen, præster, læger, sundhedsplejen, psykiatrien (se intern kontaktliste) Se i øvrigt relevante action cards Kommunen er ansvarlig for praktiske funktioner i form af indkvartering og forplejning. Der kan etableres psykosociale støttecentre følgende steder: Vest: Møllehjemmet i Auning, Elme Allé 6, 8963 Auning (mulighed for udvidelse til Auning Skole, Sdr. Fælledvej 4, 8963 Auning) Øst: Rehabiliteringscenter Posthaven i Grenaa, Posthaven 48, 8500 Grenaa (mulighed for udvidelse til Vestre Skole, Vestergade 7, 8500 Grenaa) Jf. Ramme- og hensigtserklæring for samarbejdet mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Praktiserende lægers organisation i regionen Afklaring af forplejning: Der etableres kontakt til Djurs Mad, Fuglsanggården og caféerne i hhv. Posthaven og Møllehjemmet. 25

26 2.8 Lægemiddelberedskab (herunder medicinsk udstyr, utensilier, forbindsstoffer mv.) Opgaver Bemanding og udstyr Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Kommunen skal forholde sig til følgende opgaver i planlægningsfasen og i en akut situation: Vurdering af behov for medicinsk udstyr i hjemmeplejen, på plejecentre, i relevante døgninstitutioner samt den kommunale tandpleje, både hvad angår type og mængde Forsyning af medicinsk udstyr, herunder udstyr der ikke eller kun sjældent anvendes i dagligdagen Aftale med regionen omkring lægemidler og medicinsk udstyr ved ekstraordinær udskrivning Samarbejde med omkringliggende kommuner, herunder aftale om gensidig assistance i tilfælde af akut behov for supplerende medicinsk udstyr Samarbejde med lokale apoteker, herunder dosisdispensering og bortskaffelse af medicinaffald mv. Distribution til hjemmeplejen, plejecentre og øvrige relevante kommunale institutioner mv. Kontakt til Lægemiddelstyrelsen ved forsyningsmæssige nødsituationer. Alle relevante medarbejdere i kommunen vil indgå i indsatsen Der tages udgangspunkt i den grundlæggende forudsætning, at de eksisterende forsyninger af lægemidler og medicinsk udstyr på hospitaler ville være tilstrækkelige til at kunne dække behovet ved ulykker og hændelser med endog mange tilskadekomne. Behov for ekstra forsyninger kan dækkes af andre hospitaler eller fremskaffes via apoteker/hospitalsapoteker. Ved ekstraordinære udskrivelser forsyner hospitalet borgerne med den fornødne medicin i op til 48 timers forbrug (ud fra en individuel vurdering af særlige behov, eller som private apoteker ikke vurderes at ligge inde med) 26

27 3. Supplerende aktiviteter 3.1 Uddannelsesaktiviteter Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Konkret program for uddannelse af personer, som indgår i sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen skal indgå i introduktionen af nye medarbejdere, der har mulighed for at skulle tage del i sundhedsberedskabet. Kurser og øvelser planlægges og afholdes i de enkelte sektorer efter behov, f.eks. kurser i hygiejne, brandbekæmpelse og førstehjælp. Undervisning i håndhygiejne/ hygiejne udbydes jævnligt til ansatte indenfor kommunes ældreområde. 3.2 Øvelsesaktivitet Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Konkrete planer for øvelser evt. i samarbejde med tilstødende kommuner, region og øvrige aktører. Hvert andet år gennemføres en skrivebordsøvelse. Live-øvelser og kurser kan i relevant omfang foregå med inddragelse beredskabsafdelingen og samarbejdspartnere i Region Midtjylland og klyngekommunerne. 3.3 Evalueringskoncept Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Plan for evaluering af stedfundne hændelser og Planlægningen af Norddjurs Kommunes sundhedsberedskab øvelser. evalueres løbende i forbindelse med sundhedsberedskabshændelser eller ved øvelser. Evalueringen varetages i disse situationer i samarbejde mellem de involverede direktørområder samt beredskabschefen. 27

28 Enhver øvelse tager udgangspunkt i sundhedsberedskabsplanen. 3.4 Risiko- og sårbarhedsvurdering Emne Beskrivelse af den kommunale indsats Bemærkninger Der gennemføres en risiko- og sårbarhedsvurdering. Denne kan med fordel vedlægges sundhedsberedskabsplanen som bilag. Sundhedsberedskabsplanen er bl.a. udarbejdet på baggrund af en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse. Det overordnede formål med en risiko- og sårbarhedsvurdering er at skabe grundlag for en målrettet og prioriteret beredskabsplanlægning. Formålet er at afdække meget sandsynlige og særligt sårbare indsatsområder med store konsekvenser som grundlag for den videre udarbejdelse af lokale handleplaner. I risiko- og sårbarhedsanalysen er der identificeret forskellige trusler, som kan påvirke de kritiske funktioner, dvs. omsorg og pleje til svage ældre og børn. 28

29 Sandsynlighed Sundhedsberedskabsplan Risiko- og sårbarhedsanalyse Meget sandsynlig Voldsomt vejrlig Overvejende Genhusning af Massevaccina- Pandemi sandsynlig evakuerede tioner borgere Sandsynlig Overvejende usandsynlig Meget usandsynlig Masseudskrivelser CBRNEhændelser Begrænsede Moderate kon- Alvorlige kon- Meget alvorlige Kritiske konse- konsekvenser sekvenser sekvenser konsekvenser kvenser Konsekvenser Hændelse Actioncard for Masseudskrivelser Masseudskrivelser Genhusning Voldsomt vejrlig (skybrud, hedebølge snestorm, orkan m.m.) Genhusning Voldsomt vejrlig Pandemi Pandemi: Begrænsning af smitte, hygiejne Massevaccinationer Massevaccinationer CBRNE-hændelser Støtte ved CBRNE-hændelser Genhusning af evakuerede borgere Genhusning 29

30 Bilag 1. Kontaktoplysninger Sundhedskrisestaben Indkaldelsesrækkefølge Betegnelse Navn Telefonnummer/Mobilnummer/ 1 Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen / / 2 Sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang / / Sekretariatschef Anders Blæsbjerg Baun / Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen / / 5 Socialchef Hanne Nielsen / 6 Myndighedschef Helle Støve / / 7 Beredskabschef Leif Bang / / Andre relevante nøglepersoner Betegnelse Navn Telefonnummer/ Borgmester Jan Petersen / Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt / / Sekretariatschef, direktionssekretariatet Kim Bruun Nielsen / Områdeleder hjemmepleje Vest Anne Birthe Kajhøj / / Områdeleder hjemmepleje Øst Ninna Thomsen / / Områdeleder for visitation og hjælpemidler Dorthe Milthers / / Områdeleder Sundhed, administration og udvikling Anne Aastrup / / Plejecenterleder Fuglsanggården Helle Thomsen / Plejecenterleder Digterparken Inge Bukhart / / Plejecenterleder Violskrænten Anette O. Eriksen / / 30

31 Plejecenterleder Bakkely Karina Kreutzfeldt / / Plejecenterleder Farsøhthus Karina Kreutzfeldt / / Plejecenterleder Glesborg Birthe Holst Sørensen / / Plejecenterleder Møllehjemmet Birgit Appel / / Teamleder, hjemmepleje Øst Anette Hjelm / Teamleder, hjemmepleje Øst Bo Bendtsen / Teamleder, hjemmepleje Vest Lone Thorup Juncher / Teamleder, træning vest Dorte Bitsch / / Teamleder, træning øst Grete Ølgaard / / Teamleder, hjælpemidler Ellen Keller / / Djurs Mad / Køkkenet i Fuglsanggården / Møllehjemmets café Posthavens café Ekstern bistand til sundhedskrisestaben Myndighed/virksomhed Opgave Telefonnummer/ Beredskabs-AMK (Akut Medicinsk Koordineringscenter, Region Midtjylland) Operativ indgang til regionens sundhedsberedskab. AMK har det overordnede ansvar for den medicinske kommunikation og koordination ved større ulykker samt katastrofe- og beredskabsmæssige situationer i Region Midtjylland. Regionshospitalet, Randers Koordinering (fx ved masseudskrivelser) Østjyllands Politi Support Kemisk beredskab, beredskabsstyrelsen Support Giftlinjen Support / / 31

32 Embedslægerne, Region Midtjylland / Døgntelefon: / Kontaktperson i klyngekommunerne Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Relevante links : Beredskabsstyrelsen: Politiet: https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/ Region Midtjylland: Norddjurs Kommune: Sundhedsstyrelsen: Nyhedsindeks Sundhedsportal Brand og Redning Øvrige kontaktområder Kontaktperson Telefonnummer/ Rusmiddelcentret Centerleder, Helle Christensen / / Psykiatriområde Auning Ole Svinth / Psykiatriområde Grenaa Jan Hoel / Sundhedsplejen, Glesborg Dagtilbud Leder af Sundhedsplejen og Familiehuset, Annette Kristensen / / Vuggestuen Åboulevarden, Grenaa Leder, Solveig Tybjerg Havmand / Vores Hus, Grenaa Leder, Solveig Tybjerg Havmand / Bette-Bo, Øster Alling Leder Dorthe Karlsen / Fjellerup Børnehave, Fjellerup Leder Palle Dausell / Bønnerup Børnehave, Bønnerup Leder, Lone Kauzski / Savværket, Gjerrild Leder, Lone Kauzski / 32

33 Nørager Børnehave, Nørager Leder Inge F Pedersen / Toubro Børnehave, Trustrup Leder Birgitte Chalmer Rasmussen / Glesborg Børnehave, Glesborg Leder Lone Kauzski / Skovsprutten, Ørsted Leder Marianne Boje / Anholt skole og børnehave, Anholt Leder Kisten Rasmussen / Skovbørnehaven, Grenaa Leder, Pernille Ege Nielsen / Regnbuen, Grenaa Leder, Solveig Tybjerg Havmand / Møllehaven, Ålsø Leder, Ulla Hansen / Gymnasievej, Grenaa Leder, Pernille Ege Nielsen / Landsbyen, Grenaa Leder, Pernille Ege Nielsen / Frihedslyst, Voldby Leder, Bente Have / Åparkens Børnehave, Ørum Leder, Palle Dausell / Skovvang, Auning Leder, Dorthe Karlsen / Nyvang, Auning Leder Dorthe Karlsen / Allingåbro Børnecenter, Allingåbro Leder, Bente Laursen / Blinklyset, Vivild Leder, Gitte Voetmann Johansen / Børnehaven Glentereden, Grenaa Leder, Vinnie Madsen / Børnehaven ved skolen.com, Grenaa Leder, Kristina Holt / / Børnehaven Høgereden, Ørsted Leder, Henriette Madsen / Skoler Vestre skole, Grenaa Skoleleder, Jacob Hørlyk / / Auning skole Skoleleder, Henrik Schou / Kattegatskolen, Grenaa Skoleleder, Allan Vestrup / Børneby Mølle, Grenaa Skoleleder, Erik Vedelsbo / 10.klasse-center Djursland, Grenaa Skoleleder, Lissi Pedersen / Toubro Børneby, Trustrup Skoleleder, Martin B Bak / Børneby Glesborg Skoleleder, Helle Bruun Poulsen / Distrikt Ørum Skoleleder, Karsten Refsgaard / 33

34 Vivild børneby Skoleleder, Jonna Nielsen / Allingåbro børneby Skoleleder, Christian Sloth / Ørsted børneby Skoleleder, Henning Hansen / Djurslandsskolen, Ørum Skoleleder, Jesper Juul Pedersen / Anholt skole og børnehave, Anholt Skoleleder, Helene Hennings / Praktiserende læger Lægepraksis By Kontaktinformation Auning Lægecenter v/ læge Jes Krarup og læge Jesper Østergaard Auning Læge Bjarne Jensen Ørsted Læge Henrik Willemoes Larsen Ørsted Læge Lene Krogh Grenaa Læge Camilla Sand Grenaa Læge Preben Dissing Grenaa Lægehuset ved lægerne Birgitte Borup, Henrik Fendinge Olsen og Eva Rasbak Trustrup Lægehuset Allingåbro ved lægerne Johannes Brockstedt og Ib Fræmohs Allingåbro Lægehuset i Glesborg ved lægerne Helene Gram Larsson, Gitte Funding Husum og Hans Jørgen Bysted Glesborg Læge Niels Frederik Pedersen Grenaa Læge Søren Dujardin Grenaa Læge Toni Aa. Moeskjær Grenaa Læge Tyge Ingerslev Grenaa Vivild Lægehus ved lægerne Carsten Lykke Hansen og Birthe Bang Vivild Ø-lægen på Anholt ved Anders Fjendbo Jørgensen Anholt Åbylægerne ved lægerne Thyge Traulsen, Anne Weibull og Dorte Bojer Grenaa Liste over sognepræster i Norddjurs Kommune: 34

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Sammendrag: Børn og unge 52 380 6 1 1 12 32 Handicap og Psykiatri 30 128 3 8 3 5 11 Voksen og pleje 96 368 22 7 12 15 40 Social/diverse 11

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for

Sundhedsberedskabsplan for Sundhedsberedskabsplan for Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs AKUT AKTIVERING AKUT AKTIVERING AKUT AKTIVERING AKUT AKTIVERING Jens Kjær Souschef 51562360 Kate Bøgh Direktør 8964 2101 / 2010 0213 Søs Fuglsang

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag 1. Sundhedsstyrelsen Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 15. december 2016 Tid: Kl. 16.30 18.30 Sted: Østergade 36, Grenaa Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Henrik Fendinge Olsen, praktiserende læge Thyge Traulsen,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune

Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune November 2009 Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Målsætning:... 4 3. Aktivering af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Region Nordjylland Præhospital og beredskabsenheden Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø E-mail: sundhedsberedskabsplan@rn.dk s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Med brev af

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Bilag 2: Evakuerings og Genhusningsplan

Bilag 2: Evakuerings og Genhusningsplan Bilag 2: Evakuerings og Genhusningsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juni 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Remstruplund,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 - evalueringsproces, konklusioner og implementering af læringspunkter Øvelsesseminar den 11. maj 2011 Sigrid Paulsen,

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Hedensted Kommune 2013

Hedensted Kommune 2013 Beredskabsplan for Hedensted Kommune 2013 Sidst revideret den 18.09.2013 Side 1 af 21 Forord... 4 Beredskabsplanens opbygning... 5 1. Indledning... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Opgaver... 6 1.3. Ansvar... 6

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 28. november 2013 1 Aktivering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Forslag, 18. november 2013 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 Indledning... 4 1.1 Overordnede opgaver... 4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune Sundhedsberedskabsplan For Center for social og Sundhed Furesø Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Generelt om sundhedsberedskabsplanen side 3 Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer side

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Opgave Aalborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært 1 udskrevne patienter på alle tider af døgnet. Sygehusene skal ved behov for ekstraordinære

Læs mere

9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN

9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN 9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN Evakueringsplan for: Sejs Plejecenter, Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Dato: 21. februar 2014 Revideret: Fordelingsliste for evakueringsplanen Side 4 Særlige instrukser for ledelsen

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Plan Nr. Placeret Ansvarlig Dato

Plan Nr. Placeret Ansvarlig Dato EVAKUERINGSPLAN Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Marts 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Kragelund, Kragelund Møllevej 5-9,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013 Sundhedsberedskabsplan 1. maj 2013 Indhold Side Forord Opdateringer Formål med sundhedsberedskabet Krisestaben Alarmering og aktivering af sundhedsberedskabsplanen Informationshåndtering Kommunens overordnede

Læs mere

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Lederforum REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 2018 2021 FORSLAG Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning...4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Kerneopgave 1: Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...9 Kerneopgave

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune

Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune Sundhedsberedskabsplan Norddjurs kommune November 2009 Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Aktivering af sundhedsberedskabet... 3 2.1 Udløsende

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Forord...3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen...3 1.2 Beredskabspligt...3 1.3 Beredskabsplanens

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Skanderborg Kommune Vedtaget den XX.XX.XXXX

Sundhedsberedskabsplan for Skanderborg Kommune Vedtaget den XX.XX.XXXX Sundhedsberedskabsplan for Skanderborg Kommune 2018-2021 Vedtaget den XX.XX.XXXX Sundhedsberedskabsplan for Skanderborg Kommune dækkende for perioden 2018-2021 Skanderborg Kommune Skanderborg Fælled 1

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018

SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018 SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018 DELPLAN TIL GULDBORGSUND KOMMUNES GENERELLE BEREDSKABSPLAN: PLAN FOR FORTSAT DRIFT UDARBEJDET AF SUNDHED OG OMSORG I KOORDINATION MED LOLLAND FALSTER

Læs mere

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INSTRUKS FOR INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM Indretning af krisestyringsrum Udarbejdet 30.oktober 2017 At sikre tilgængelighed af nødvendigt udstyr for iværksættelse af hurtig

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold

INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Beredskabsplan INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Version: 1 af 22-09-2017 Gældende for: Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: MIDK Godkendt af: RECJ INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Generel Generel Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 4 Planens gyldighedsområde... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4 Generelle bestemmelser

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere