INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

2

3 Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter mere end 90 år som motorproducent og med mere end everede marinemotorer er navnet Vovo Penta bevet et symbo på påideighed, teknisk nytænkning, førstekasses præstationer og ang evetid. Vi tror også, at dette er dine krav og forventninger ti din Vovo Penta-marinemotor. For at du ska få indfriet dine forventninger, vi vi bede dig om at æse instruktionsbogen nøje igennem og notere dig vores råd vedrørende drift og vedigehodese, inden du kaster os for den første tur. Med venig hisen AB VOLVO PENTA VIGTIGT! Betjening og manøvrering af både med vandjet beskrives ikke i denne instruktionsbog. Hvis din båd er udstyret med Vovo Penta-vandjet, findes disse informationer i den instruktionsbog, der føger med din vandjet.

4 Indhodsfortegnese Sikkerhedsopysninger... 3 Generet... 3 Sikkerhedsforskrifter for båddrift... 4 Sikkerhedsforskrifter for vedigehodese og service... 6 Indedning... 8 Indkøring... 8 Brændstof og smøreoie... 8 Certificerede motorer... 9 Garanti... 9 Identifikationsnummer Præsentation Motor Hvad er EDC II Instrumenter Instrumentpaneer Manøvrepaneer Aarmpane Tændingsås Kontropane (EDC) Reguering Separat reguering Separat reguering Start af motor Forberedeser før start Generet om start Start Drift Kontroér instrumenterne Diagnosefunktion marchomdrejningsta Synkronisering af omdrejningsta Skift af førerpads Betjening Skrueaksebremse Ekstraudstyr Stop af motor Stop Ved risiko for frost Ved driftsophod Vedigehodesesskema Vedigehodese Motor, generet Smøresystem Smøreoier Ferskvandssystem Køevæske Søvandssystem Brændstofsystem Brændstofspecifikation Esystem Ekomponentskema Gear Konservering Konservering Afkonservering Fejsøgning Symptom og muig årsag Start med hjæpebatterier Nødtikobing af gear Kaibrering af regueringshåndtag Diagnosefunktion Diagnosefunktion Udæsning af fejkoder Setning af fejkoder Fejkoder Tekniske data Motor Gear AB VOLVO PENTA Ret ti ændringer forbehodes. Trykt på mijøvenigt papir. (Omsag: Sjöfartsverket, tiadese ) 2

5 Sikkerhedsopysninger Du bør æse dette kapite meget grundigt. Det gæder din sikkerhed. Dette kapite fortæer, hvordan sikkerhedsopysningerne vises i instruktionsbogen og på produkterne. Du får også en overskueig oversigt over de grundæggende sikkerhedsforskrifter for båddrift og motorvedigehodese. Kontroér, at du har fået den rigtige instruktionsbog, før du æser videre. Hvis det ikke er tifædet, beder vi dig kontakte din Vovo Penta-forhander. Forkert håndtering kan føre ti skader på personer, produkter eer ejendomme. Læs instruktionsbogen nøje, før du starter motoren eer udfører vedigehodese og servicearbejde. Hvis noget virker ukart, eer hvis du er usikker på noget, beder vi dig kontakte din Vovo Penta-forhander, som kan være behjæpeig ved spørgsmå. Dette symbo bruges i instruktionsbogen og på produkterne for at gøre dig opmærksom på, at de pågædende opysninger er sikkerhedsopysninger. Læs atid disse opysninger grundigt. Advarsestekster prioriteres på føgende måde i instruktionsbogen: ADVARSEL! Advarer om risiko for avorige beskadigeser af personer, genstande eer ejendom, eer om at avorige funktionsfej kan opstå, hvis vejedningen ikke føges. VIGTIGT! Bruges ti at gøre opmærksom på handinger o.ign., der kan forårsage skader eer funktionsfej på genstande eer ejendom. OBS! Bruges ti at gøre opmærksom på vigtige opysninger, der kan gøre arbejdsprocesser og håndtering ettere. Dette symbo anvendes i visse tifæde på vores produkter og henviser ti vigtige opysninger i instruktionsbogen. Sørg for at advarses- og informationssymboer på motor og gearkasse atid er synige og æsbare. Erstat symboer, der er bevet beskadiget eer overmaet. 3

6 Sikkerhedsopysninger Sikkerhedsforskrifter for båddrift Den nye båd Gennemæs nøje de instruktionsbøger og øvrige opysninger, der føger med den nye båd. Lær at håndtere motor, betjeningsanordninger og øvrigt udstyr på en sikker og korrekt måde. Hvis dette er din første båd, eer hvis du ikke har erfaring med denne bådtype, anbefaer vi, at du øver dig i at manøvrere båden i fred og ro. Du bør også ære bådens sø- og manøvreringsegenskaber ved forskeige hastigheder samt sø- og astforhod at kende, inden du kaster fortøjningerne ti den første rigtige tur. I henhod ti oven ska den, der fører en båd, kende og føge de gædende reger for trafik og sikkerhed ti søs. Find ud af, hvike reger der gæder for dig og det reevante farvand, ved at kontakte den pågædende myndighed eer søsikkerhedsorganisation. Det er en god idé at føge et bådførerkursus. Vi anbefaer, at du kontakter den okae båd- eer søsikkerhedsorganisation for at få opysninger om kurser. Uykker og faretruende situationer Søredningsstatistikker viser, at utistrækkeig vedigehodese af båd og motor samt manger i sikkerhedsudstyret ofte er skyd i uykker og faretruende situationer ti søs. Sørg for, at din båd og motor vedigehodes i henhod ti anvisningerne i instruktionsbogen, og at det nødvendige sikkerhedsudstyr forefindes i funktionsdygtig tistand ombord på båden. Betjening Undgå kraftige og pudseige manøvrer med ror og gearskifte. Der er risiko for, at de ombordværende fader omkud eer overbord. En roterende skrue kan forårsage avorige kvæsteser. Kontroér, at der ikke er mennesker i vandet, før du sætter båden i gear. Sej adrig i nærheden af badende eer i områder, hvor der findes grund ti at forvente mennesker i vandet. Påfyding af brændstof Der er brand- og eksposionsrisiko ved påfydning af brændstof. Rygning er forbudt, og motoren ska være standset. Overfyd adrig tanken. Luk tankdækset ordentigt. Anvend kun den brændstoftype, der anbefaes i instruktionsbogen. Brændstof af forkert kvaitet kan forårsage driftsprobemer eer driftsstop. På en diesemotor kan det desuden bevirke, at regueringen sætter sig fast, hvorved motorens maksimae omdrejningsta overskrides med risiko for både maskinskader og personskader. Start ikke motoren Start eer kør adrig motoren, hvis der er mistanke om brændstof- eer gasækager i båden eer i nærheden af båden. Det samme gæder, hvis der har været udsip af eksposive medier osv. Eksposive dampe i uften medfører risiko for brand og/eer eksposion. Dagig kontro Væn dig ti at kontroere motor og motorrum visuet inden drift (inden motoren startes) og efter drift (når motoren er standset). Derved kan du hurtigt opdage, hvis der er opstået en ækage af brændstof, køevæske eer oie, eer om der er sket eer er ved at ske noget unormat. 4

7 Sikkerhedsopysninger Kuiteforgiftning Når en båd bevæger sig fremad, opstår der et vist sug bag båden, det såkadte bagsug. Under uhedige omstændigheder kan bagsuget bive så kraftigt, at bådens egen udstødning suges ind i kabinen eer ruffet med risiko for kuiteforgiftning af de ombordværende. Probemet med bagsug er størst i forbindese med brede både med stump agterstavn. Bagsug kan dog også bive et probem i forbindese med andre bådtyper under visse omstændigheder, f.eks. hvis man sejer med opsået kaeche. Andre faktorer, der kan øge effekten af bagsug, er vindforhod, astfordeing, søforhod, trimning, åbne uger og ventier m.m. De feste moderne både er dog konstrueret, så probemet med bagsug kun sjædent opstår. Hvis bagsug aigeve opstår, må uger og ventier forrest i båden ikke åbnes. Det vi, mærkeigt nok, forøge bagsuget. Prøv i stedet at ændre fart, trimning eer astfordeing. Prøv også at tage kaechen ned, åbne den eer på anden måde ændre den. Kontakt din bådforhander for at få opysninger om den bedste øsning for netop din båd. Husk Sikkerhedsudstyr: Redningsveste ti ae ombordværende, kommunikationsudstyr, nødraketter, godkendte brandsukkere, forbindingsartiker, redningskrans, anker, padeåre, ommeygte m.m. Reservedee og værktøj: Skovhju, brændstoffiter, sikringer, tape, sangekemmer, motoroie, skrue og værktøj ti de opgaver, man evt. kan bive nødt ti at udføre. Tag søkortet frem og studér den panagte rute. Beregn afstand og brændstofforbrug. Lyt ti vejrmedingerne Opys dine pårørende om den panagte sejrute ved ængere sejadser. Husk også at meddee ruteændringer eer forsinkeser. Opys de ombordværende om, hvor sikkerhedsudstyret er paceret, og hvordan det fungerer. Sørg for, at der er mere end én person ombord, der kan starte og seje båden på en sikker måde. Listen bør udbygges, da behovet for sikkerhedsudstyr varierer afhængigt af bådtype, hvor og hvordan den anvendes osv. Vi anbefaer, at du kontakter den okae båd- eer søsikkerhedsorganisation for mere detajerede opysninger om sikkerhed ti søs. 5

8 Sikkerhedsopysninger Sikkerhedsforskrifter for vedigehodese og service Forberedeser Forkundskaber Læs instruktionsbogens anvisninger om, hvordan den mest amindeige vedigehodese og service udføres korrekt og sikkert. Læs disse anvisninger nøje, før arbejdet påbegyndes. Litteratur vedrørende mere omfattende arbejde fås hos din Vovo Penta-forhander. Udfør adrig arbejdsopgaver, hvis du ikke er het sikker på, hvordan arbejdet ska udføres, men søg hjæp hos din Vovo Penta-forhander. Stop motoren Stop motoren, inden motorugen/-hjemen åbnes eer afmonteres. Vedigehodese og service ska udføres ved stoppet motor, hvis ikke andet er angivet. Undgå utisigtet start af motoren ved at fjerne startnøgen og afbryde strømmen på hovedafbryderen, som derefter åses i frakobet position. Fastgør en advarse om, at der arbejdes på motoren, ved førerpadsen. At arbejde med eer at nærme sig en startet motor er forbundet med fare. Løst siddende tøj, hår, fingre eer tabt værktøj kan sætte sig fast i roterende dee og forårsage avorige personskader. Vovo Penta anbefaer, at at servicearbejde, som kræver, at motoren er i gang, overades ti et autoriseret Vovo Penta-værksted. Løft af motoren Ved øft af motoren, ska de øfteøjer, der er monteret på motoren (evt. gearkassen) anvendes. Kontroér atid, at øfteredskabet er i god stand og dimensioneret ti øfteopgaven (motorens vægt evt. pus gearkasse og ekstraudstyr). For at opnå en sikker håndtering, ska motoren øftes med en justérbar øftearm. Ae kæder og wirer ska øbe paraet med hinanden og så vinkeret som muigt i forhod ti oversiden af motoren. Vær opmærksom på, at ekstraudstyr, der er monteret på motoren, kan ændre tyngdepunktet. I det tifæde ska speciee øfteanordninger anvendes for at sikre korrekt baance og håndtering. Udfør adrig arbejde på en motor, der kun hænger i en øfteanordning. Før start Montér ae afmonterede beskyttesesanordninger, før motoren startes. Kontroér, at der ikke igger gemt værktøj eer andre genstande på motoren. En turbomotor må adrig startes uden uftfiter. Det roterende kompressorhju i turboen kan forårsage svære personskader. Der er også risiko for, at fremmedegemer kan suges ind og forårsage maskinskader. Brand og eksposion Brændstof og smøreoie Ae brændstoffer, de feste smøremider og mange kemikaier er brandfarige. Læs og føg atid forskrifterne på embaagen. Arbejde med brændstofsystemet ska udføres, mens motoren er kod. Brændstofækager eer spid på varme overfader eer eektriske komponenter kan forårsage brand. Opbevar oie- og brændstofhodige kude og andet brandfarigt materiae brandsikkert. Oiehodige kude kan under visse omstændigheder sevantænde. Ryg adrig under påfydning af brændstof og smøreoie eer i nærheden af en tankstation eer et motorrum. Uoriginae dee Komponenterne i brændstof- og esystemerne i Vovo Pentas motorer er konstrueret og produceret med henbik på at minimere eventuee risici for eksposion og brand i henhod ti gædende ovgivning. Anvendese af uoriginae dee kan resutere i eksposion eer brand. Batterier Batterierne indehoder og udviker knadgas, speciet ved opadning. Knadgas er etantændeig og meget eksposiv. Rygning, åben id eer gnister må adrig forekomme ved eer i nærheden af batterier eer batterirum. Fejtisutning af batterikabe eer hjæpestartkabe kan forårsage gnister, som kan være nok ti at få batteriet ti at ekspodere. Startspray Anvend adrig startspray eer ignende som starthjæp. Der kan opstå eksposion i indøbsrøret. Fare for personskader. 6

9 Sikkerhedsopysninger Varme overfader og væsker En varm motor medfører atid risiko for brandskader. Vær forsigtig med varme overfader. F.eks.: Udstødningsrør, turbo, oiesump, adeuftrør, starteement, varm køevæske og varm smøreoie i rør og sanger. Kuiteforgiftning Start kun motoren i tistrækkeigt ventierede rum. Ved drift i ukkede rum, ska gasser fra udstødning og krumtaphus edes ud af rummet. Kemikaier De feste kemikaier, som f.eks. gyko, rustbeskyttesesmidde, konserveringsoie, affedtningsmidde o.ign., er sundhedsfarige. Læs og føg atid forskrifterne på embaagen. Noge kemikaier, f.eks. konserveringsoie, er brandfarige og farige ved indånding. Sørg for god ventiation, og anvend beskyttesesmaske ved sprøjtning. Læs og føg atid forskrifterne på embaagen. Opbevar kemikaier og andre sundhedsfarige materiaer utigængeigt for børn. Afever overskydende eer brugte kemikaier på en mijøstation ti destruktion. Brændstofsystem Beskyt atid hænderne ved søgning efter ækager. Udstrømmende væsker under tryk kan trænge ind i kropsvævet og forårsage avorige kvæsteser. Risiko for bodforgiftning. Dæk atid generatoren ti, hvis den er paceret under brændstoffiteret. Spidt brændstof kan beskadige generatoren. Esystem Afbryd strømmen Før der foretages indgreb i esystemet, ska motoren stoppes og strømmen afbrydes på hovedafbryderne. Strømforsyning fra and ti motorvarmer, batteriader eer andet ekstraudstyr, som er tisuttet ti motoren, ska være afbrudt. Batterier Batterier indehoder stærkt ætsende svovsyre. Beskyt øjne, hud og tøj ved opadning og anden håndtering af batterier. Anvend atid beskyttesesbrier og handsker. I tifæde af stænk på huden ska huden vaskes med sæbe og rigeigt vand. I tifæde af stænk i øjnene ska der straks skyes med rigeigt vand, hvorefter der søges ægehjæp Køesystem Ved arbejde på søvandssystemet er der risiko for vandindtrængning. Stop derfor motoren, og uk bundhanen, inden arbejdet påbegyndes. Undgå at åbne dækset ti påfydning af køevæske, mens motoren er varm. Dampe eer varm køevæske kan sprøjte ud og forårsage brandskader. Hvis påfydningsdækse, køevæskerør, hane osv. aigeve ska åbnes eer afmonteres, mens motoren er varm, ska påfydningsdækset åbnes angsomt og forsigtigt, så overtrykket sippes ud, inden dækset tages het af, og arbejdet påbegyndes. Vær opmærksom på, at køevæsken stadig kan være varm og kan forårsage brandskader. Smøresystem Varm oie kan forårsage brandskader. Undgå hudkontakt med varm oie. Sørg for, at smøresystemet er trykøst, før der arbejdes på det. Start eer kør adrig motoren, mens oiepåfydningsdækset er taget af på grund af risikoen for oiesprøjt. 7

10 Indedning Instruktionsbogen er udarbejdet, så du kan få størst muigt udbytte af din Vovo Penta-marinemotor. Den indehoder de opysninger, du ska bruge for at håndtere og vedigehode din motor på en sikker og korrekt måde. Vi beder dig æse instruktionsbogen grundigt igennem og ære at håndtere motor, betjeningsanordninger og øvrigt udstyr på sikker vis, inden du kaster fortøjningerne ti den første tur. Instruktionsbogen bør atid være tigængeig. Opbevar den sikkert, og gem ikke at give den videre ti den nye ejer, hvis du sæger din båd. Mijøansvar Vi vi ae gerne eve i et rent og frisk mijø. Hvor vi kan indånde ren uft, se friske træer, have rent vand i søer og have og kunne nyde soen uden frygt for vores hebred. I dag er det desværre ingen sevføge; det er noget, vi ae må arbejde hårdt for i fæesskab. Som producent af marinemotorer har Vovo Penta et særigt ansvar, og derfor er mijøhensyn en hjørnesten i vores produktudviking. Vovo Penta har i dag et bredt motorprogram, hvor der er sket store fremskridt med hensyn ti at reducere udstødning, brændstofforbrug, motorstøj osv. Vi håber, du vi være med ti at bevare disse kvaiteter. Føg atid instruktionsbogens råd om brændstofkvaitet, drift og vedigehodese, så du undgår at beaste mijøet unødigt. Henvend dig ti din Vovo Pentaforhander, hvis du konstaterer forandringer som f.eks. øget brændstofforbrug eer øget udstødning. Tipas fart og afstand, så dønninger og støj ikke forstyrrer eer forårsager skader på dyreiv, fortøjede både, broer osv. Efterad skærgård og havne i samme stand, som du sev ønsker at overtage dem i. Afever atid mijøfarigt affad som f.eks. aftappet oie, køevæske, rester af maing og rengøringsmider, udtjente batterier osv. ti destruktion på en mijøstation. Det er normat, at motoren bruger mere motoroie i indkøringsperioden. Kontroér derfor oiestanden oftere end normat i indkøringsperioden. Efter den første driftstid ska det foreskrevne garantieftersyn Første serviceeftersyn udføres. Yderigere opysninger findes i Garanti- og servicebogen. Brændstof og smøreoie Anvend kun brændstof og smøreoie af de kvaiteter, der er anbefaet i instruktionsbogen. Andre kvaiteter kan forårsage driftsprobemer, øget brændstofforbrug og forkortet evetid for motoren på angt sigt. Udskift atid oie samt oie- og brændstoffiter i henhod ti de forskrevne intervaer. Gennem fæes anstrengeser kan vi sammen gøre en værdifud indsats for mijøet. Service og reservedee Vovo Pentas marinemotorer er konstrueret med henbik på maksima driftsikkerhed og evetid. De er konstrueret ti at tåe sømijøet, men også med henbik på at påvirke det mindst muigt. Disse kvaiteter bevares ved regemæssig service og anvendese af originae Vovo Penta-reservedee. Indkøring Motoren ska indkøres på føgende måde over de første 10 driftstimer: Kør motoren i normadrift. Motoren må dog kun køre med fud beastning i korte perioder. Kør adrig motoren i ængere tid ved konstant omdrejningsta i denne indkøringstid. Vovo Pentas verdensomspændende netværk af autoriserede forhandere står ti din rådighed. De er speciaister i Vovo Pentas produkter og har tibehør, originae reservedee, testudstyr og det speciaværktøj, der er nødvendigt ti service- og reparationsarbejde af højeste kvaitet. Føg atid instruktionsbogens serviceintervaer, og husk at angive motorens/transmissionens identifikationsnummer ved bestiing af service og reservedee. 8

11 Inedning Certificerede motorer For dig, der ejer eer vedigehoder en emissionscertificeret motor, som anvendes i et område med ovmæssigt fastsatte grænser for udstødningsemissioner, er det vigtigt at vide føgende: En certificering betyder, at en motor af en bestemt type kontroeres og godkendes af de reevante myndigheder. Motorproducenten garanterer, at ae motorer, der derefter produceres af den pågædende type, svarer ti den motor, der er godkendt via certificeringen. Dette stier speciee krav ti den vedigehodese og service, du giver din motor i overensstemmese med føgende: De intervaer for vedigehodese og service, der anbefaes af Vovo Penta, ska overhodes. Der må kun anvendes originae Vovo Penta-reservedee. Service på indsprøjtningspumper, indstiing af indsprøjtningspumpe og indsprøjtningsdyser ska atid udføres af et autoriseret Vovo Penta-værksted. Med undtagese af det tibehør og de servicesæt, Vovo Penta har godkendt ti motoren, må motoren ikke bygges om eer ændres på nogen måde. Instaationsændringer på udstødning og uftkanaer ti motorrum må ikke udføres. Eventuee pomberinger må ikke brydes af ikkeautoriseret personae. I øvrigt gæder instruktionsbogens generee anvisninger om drift, vedigehodese og service. VIGTIGT! For sent udført eer mangefud vedigehodese/service samt anvendese af uoriginae reservedee medfører, at AB Vovo Penta ikke ængere er ansvarig for, at motoren svarer ti den certificerede mode. Ae typer skader og/eer omkostninger som føge af dette dækkes ikke af Vovo Penta. Garanti Din nye Vovo Penta-marinemotor er omfattet af en begrænset garanti i henhod ti de vikår og instruktioner, der er anført i Garanti- og Servicebogen. Bemærk, at AB Vovo Pentas ansvar er begrænset ti det, der er angivet i Garanti- og Servicebogen. Læs den grundigt så hurtigt som muigt efter everingen. Den indehoder vigtige opysninger om b.a. garantibevis, service og vedigehodese, som du som ejer ska have kendskab ti, og som du ska kontroere og udføre. I modsat fad kan AB Vovo Penta het eer devist fraskrive sig garantiforpigtesen. Kontakt din Vovo Penta-forhander, hvis du ikke har fået en Garanti- og servicebog eer en kundekopi af garantibeviset. 9

12 Inedning Identifikationsnummer På motor og transmission er der anbragt typeskite med identifikationsnummer. Disse opysninger ska atid anvendes som reference ved bestiing af service og reservedee. Formodentig er der anbragt ignende skite på din båd og på bådens udstyr. Skriv disse numre op, og tag også en kopi af dine optegneser, som du kan opbevare på et sikkert sted, så du atid har disse opysninger, hvis båden skue bive stjået. Typeskitenes udseende og pacering er anført nedenfor. Cifrene i parentes refererer ti identifikationsnummerets pacering på typeskitet. Motor Produktbetegnese (1) D12C-A MP Serie- og motornummer (2)... Produktnummer (3)... Styreenhed, EDC II Dataset (4)... ECU-batch (5)... Certificering, IMO Mærkat, det. nr. (6)... Godkendesesnr. (7)... Transmission Produktbetegnese (8)... Serienummer (9)... Produktnummer (10)... IMPORTANT ENGINE INFORMATION IMO AB Vovo Penta, Sweden VP xxxx (6) ENGINE FAMILY xxxx ENGINE MODEL xxxx (1) TEST CYCLES xxxx POWER (kw/rpm) xxxx IMO APP NO. MTC xxxx (7) IMO APP NO. EPA Motormærkat ENGINE SERIAL NO. AVAILABLE ON ENGINE IDENTIFICATION PLATE CERTIFICATE AND TECHNICAL FILE: AVAILABLE ON THIS ENGINE IS CERTIFIED BY SWEDISH ACCREDITED ORGANISATION MTC IN ACCORDANCE WITH IMO NOX TECHNICAL CODE ANNEX VI MARPOL 73/78 Certificeringsmærkat 8, 9, 10 Gearskit D12C-A MP RATED POWER: xxx kw RATED SPEED: xxxx RPM DATASET: xxx xxx (4) SPEC. NO: xxx xxx (3) Motorskit ECU BATCH: xxxx (5) Mærkat, styreenhed (EDC) 10

13 Præsentation D12C-A MP er en 6-cyindret marinediesemotor med direkte indsprøjtning. Motoren er udstyret med eektronisk styret brændstofreguering, turboader, adeuftkøer, varmevekser og termostatstyret ferskvandskøing samt eektronisk reguering af omdrejningsta og gearskift. Udstødningsgrenrøret og turboaderen er ferskvandskøede for at nedsætte stråevarmen ti motorrummet. Teknisk beskrivese Motor og motorbok Motorbok og topstykke af egeret støbejern. induktionshærdet krumtapakse med syv hovedejer. Våde, udskifteige cyinderforinger Støbte auminiumstemper med oiekøing Tre stemperinge, hvoraf den øverste er af keystone -typen Induktionshærdet, overiggende knastakse med ruevippearme Fire ventier pr. cyinder Udskifteige ventisæder og ventistyring Brændstofsystem Mikroprocessorbaseret styreenhed ti brændstoftiførse (EDC II)* Tandhjusdrevet brændstofpumpe Centrat pacerede indsprøjtningsdyser med eektromagnetisk styrede brændstofventier Brændstoffiter af spin-on-typen med vandudskier Smøresystem Ferskvandskøet oiekøer Tandhjusdrevet smøreoiepumpe Side- eer bagmonteret fu fow - og bypass-fiter af spin-on-typen Trykadersystem Turboader med ferskvandskøet turbinehus Køesystem Rørvarmevekser (at. 1-kreds køkøing) med ekspansionsbehoder Ferskvandskøet adeuftkøer af padetypen Tandhjusdrevet søvandspumpe Esystem 24V esystem med generator (60A) med adesensor Gummiophængt samedåse med havautomatiske sikringer og nødstop * EDC ( Eectronic Diese Contro ), se beskrivesen på siden overfor. D12C-A MP 11

14 Præsentation Hvad er EDC II EDC II står for Eectronic Diese Contro af 2. generation, og det er et eektronisk system ti styring af marinediesemotorer. Systemet er udviket af Vovo Penta og omfatter b.a. brændstofreguering, diagnosefunktion samt eektrisk reguering af omdrejningsta og gearskift. Styreenhed EDC-systemets processor er paceret i styreenheden, beskyttet mod fugt og vibrationer. Processoren modtager konstant opysninger om b.a. brændstoftiførse, motoromdrejningsta, adeufttryk, motortemperatur og førerens kommandoer via et anta sensorer og sendere på motor, gear og i regueringshåndtag. Opysningerne giver et nøjagtigt biede af de gædende driftsforhod og gør processoren i stand ti b.a. at beregne den rigtige brændstofmængde, forhindre irriterende småstop ved frem-tibage-manøvrering samt kontroere motorens tistand. Brændstofreguering Motorens brændstofbehov anayseres op ti 50 gange pr. sekund. Motorens indsprøjtningsmængde og indsprøjtningstidspunkt styres het eektronisk via brændstofventier på indsprøjtningsdyserne. Dette betyder, at motoren atid får den rigtige brændstofmængde under ae driftsforhod, hviket bandt andet giver et avere brændstofforbrug og mindsker udstødningsemissionerne. Diagnosefunktion Diagnosefunktionens opgave er at registrere og finde probemer i EDC-systemet, at beskytte motoren samt at sikre manøvreringsdueigheden ved avorige probemer. Hvis der registreres et probem, angives dette ved, at diagnoseknappens ampe på kontropaneet binker. Ved at trykke én gang på diagnoseknappen får føreren en fejkode som vejedning ved eventue fejsøgning. Reguering af omdrejningsta og gearskift Ændringer af regueringshåndtag overføres ti processoren i styreenheden via et potentiometer i regueringshåndtaget. Derfra går signaer videre ti indsprøjtningsdyserne hhv. eventierne på gearet. Resutatet er hurtig og præcis reaktion på gasgivning samt bødt og skånsomt gearskift. Gearskiftet overvåges desuden af processoren, som forhindrer gearskift ved for høje motoromdrejningsta, som eers kunne forårsage beskadigese af transmissionen. 1. EDC-kontropane 2. Reguering med potentiometer 3. MS-enhed 4. Soenoideventier, bakgear 5. Indsprøjtningsdyse 6. Styreenhed, EDC II Se afsnittet Vedigehodese. Ekomponentdiagram vedr. de andre eektriske komponenters pacering. 12

15 Præsentation D12C-A MP Veksestrømsgenerator Ekspansionsbehoder Skuegas, køevæske Dækse ti påfydning af køevæske Ladeuftkøer (pac. under dækpaden) Luftfiter Oiekøer, gear Oiefiter, gear Fiter ti krumtaphusventiation Varmevekser Tisutning ti oieænsepumpe (at. pac. af dækse ti oiepåfydning hhv. oiemåepind) Styreenhed, EDC II (pac. bag varmevekseren) Søvandspumpe D12C-A MP Vandkøet udstødningsrør (ekstraudstyr) 2. Turboader 3. Fødepumpe (håndpumpe) 4. Samedåse med havautomatiske sikringer og nødstop 5. Bypass-fiter ti smøreoie 6. Smøreoiefiter 7. Oiekøer, motor (pac. i motorbokken) 8. Dækse for oiebehoder 9. Cirkuationspumpe 10. Oiesump 11. Køevæskefiter 12. Oiemåepind, motor* 13. Dækse for oiebehoder* 14. Brændstoffinfiter med vandudskier 15. Startmotor 16. Gear ZF IRM 325A-E * Kan aternativt være paceret på motorens venstre side. 13

16 Instrumenter I dette kapite beskrives de instrumentpaneer, der kan købes ti din motor hos Vovo Penta-forhanderne. Bemærk, at omdrejningstæer, oie- og temperaturmåer, votmeter, tændingsås osv., som her er integreret i paneer, kan være monteret separat på noge både. Hvis du ønsker yderigere instrumenter, eer hvis din båd er udstyret med instrumenter, som ikke er beskrevet her, bedes du kontakte din Vovo Penta-forhander Instrumentpaneer Instrumentpaneer ved hovedførerpads og aternativ førerpads. 1. Temperaturmåer. Viser motorens køevæsketemperatur. 2. Oietryksmåer. Viser smøreoietrykket i motoren. 3. Votmeter. Viser adespændingen fra generatoren, når motoren er i drift, og batterispændingen, når motoren er stoppet. 4. Omdrejningstæer. Viser motorens omdrejningsta pr. minut (anbefaet Marchomdrejningsta er opgivet i kapitet Drift ) 5. Timetæer. Viser motorens totae driftstid i hee og tiendedee timer. 6. Trykkontakt for hhv. test af kvittering af aarm. (se næste side Aarmpane ). 7. Sirene for akustisk aarm, som yder, hvis en af advarsesamperne tændes. 8. Aarmpane (se næste side Aarmpane pos. 1 4). 9. Tændingsås (se siden overfor). 10. Trykkontakt ti instrumentbeysning. 11. Oietryksmåer. Viser oietrykket i gearet. 12. Ladeufttrykmåer. Viser turboaderens adetryk

17 Instrumenter Manøvrepaneer 1 1 Manøvrepaneer ti hovedførerpads og aternativ førerpads. 1. Sirene for den akustiske aarm, der yder, hvis advarsesamperne tændes Trykkontakt ti instrumentbeysning. 3. Trykkontakt ti test af aarm og kvittering af aarm (Se nedenfor under Aarmpane ). 4. Tændingsås. 5. Startknap. 6. Stopknap Aarmpane Hvis den akustiske aarm yder, begynder en af aarmpaneets advarsesamper samtidigt at binke for at vise årsagen ti aarmen. 1. For høj køevæsketemperatur. 2. For avt smøreoietryk. 3. Generatoren ader ikke. 4. Anvendes ikke. Ved aarm Hvis aarmen yder, trykker man på kontakten Aarm test for at kvittere og stoppe den akustiske aarm. Den aktuee advarsesampe fortsætter med at binke, indti fejen er afhjupet. Aarmtest Advarsesamperne tændes ved, at man trykker på Aarm test, og samtidig yder den akustiske aarm. Gør det ti en vane at foretage en aarmtest før hver start. 15

18 Instrumenter Tændingsås Med tændingsnøgerne føger et skit med nøgekoden. Ved bestiing af ekstra tændingsnøger ska denne kode angives. Koden må ikke være tigængeig for uvedkommende. S = Stopposition 0 = Nøgen kan sættes i og tages ud. I = Tænding tisuttes (driftsposition). II = Anvendes ikke III = Startposition. VIGTIGT! Læs startinstruktionerne i kapitet Start af motor. 16

19 Instrumenter Kontropane EDC På kontropaneet findes tre knapper, hvis båden har én motor, og seks knapper, hvis båden har to motorer. Ti hver knap hører en ysdiode, som angiver det aktuee vag eer tistand. Bemærk, at visse knapper og ysdioder findes to gange på kontropaneet for to motorer. Dem på kontropaneets venstre side hører ti bagbordsmotoren, og dem på højre side hører ti styrbordsmotoren Aktiveringsknap Ved at trykke på knappen i mindst et sekund aktiveres førerpadsen, så motoren kan startes og manøvreres fra førerpadsen. Lampe (rød): Lyser ikke: Førerpadsen er ikke aktiveret. Lyser konstant: Førerpadsen er aktiveret. Binker: Førerpadsen kan ikke aktiveres, fordi regueringshåndtaget ikke står i neutraposition. Kontroér ae førerpadser. 3. Diagnoseknap Knappen anvendes, når diagnosefunktionen registrerer et probem (dioden binker). Ved at trykke på knappen kvitteres der for meddeesen. Når knappen sippes, binker en fejkode som vejedning ved eventue fejsøgning. Lampe (gu): Lyser ikke: Diagnosefunktionen er aktiveret. Binker: Diagnosefunktionen har registreret et probem. 2. Neutraknap Ved at trykke på knappen, samtidig med at regueringshåndtaget føres frem ti skiftepositionen, frakobes regueringshåndtagets skiftefunktion, så motoren frit kan gasses op. Lampe (grøn): Lyser ikke: Gearet er tikobet. Lyser konstant: Regueringshåndtaget står i neutraposition. Binker: Regueringshåndtagets gearskiftemekanisme er frakobet. 4. Synkroniseringsknap Tryk på knappen i mindst et sekund for at ti- eer frakobe synkroniseringsfunktionen (funktionen aktiveres automatisk ved start). Synkroniseringsfunktionen justerer automatisk motorernes omdrejningsta, så de er ens. Lampe (bå): Lyser ikke: Synkroniseringsfunktionen er ikke aktiveret. Lyser konstant: Synkroniseringsfunktionen er aktiveret. 17

20 Reguering I dette kapite beskrives de typer reguering, som tibydes af Vovo Penta. Hvis din båd er udstyret med en regueringstype, som ikke er beskrevet her, eer hvis du føer dig usikker på regueringens funktion, ska du kontakte din bådforhander. Kombi-reguering. Eektronisk betjening Med kombi-reguering regueres både acceeration og bakmanøvrer med samme håndtag. N = Frigear (også kadt neutra) (gearet er ikke aktiveret, og motoren kører i tomgang). F = Gearet tikobes for drift fremad. R = Gearet tikobes for drift bagud. T = Reguering af motoromdrejningsta. OBS! Motoren kan kun startes, når regueringshåndtaget står i neutraposition. Deaktivering af gearskiftefunktion Gearskiftefunktionen kan deaktiveres, så regueringshåndtaget kun påvirker motoromdrejningstaet. 1. Før håndtaget i neutraposition (N). 2. Tryk på neutraknappen, og hod den inde, samtidig med at håndtaget føres frem ti skifteposition (F). 3. Sip neutraknappen. Dennes ampe begynder at binke som bekræftese på, at gearskiftefunktionen er deaktiveret. Håndtaget påvirker nu kun motoromdrejningsta, som i denne stiing er begrænset ti maks omdr./min. Gearskiftefunktionen aktiveres automatisk igen, når håndtaget føres tibage ti neutraposition. ADVARSEL! Pas på, at gearet ikke tikobes uforsætigt. 18

21 Reguering Friktionsbremse Regueringshåndtaget er udstyret med en friktionsbremse, som efter behov kan justeres for at mindske eer øge modstanden ved bevægese af håndtaget. Justering af friktionsbremse: 1. Stop motoren. 2. Før regueringshåndtaget fremad, så rien i håndtaget biver tigængeig. 3. Sæt en mejse i rien, og afmonter proppen. 4. Justér friktionsbremsen (nøgebredde = 8 mm). Med uret = modstanden øges. Med uret = modstanden mindskes. 5. Monter proppen. A B Separat reguering. Mekanisk Betjening Med separat reguering findes der to separate håndtag ti henhodsvis gearskiftefunktion (1) og reguering af omdrejningsta (2). Håndtag (A) har en mekanisk spærrefunktion, som gør, at gearskifte kun kan ske, når håndtaget ti reguering af omdrejningstaet står i tomgangsposition. Regueringen har også en frigearskontakt, som kun tiader start af motoren, når gearet er frakobet. Sort håndtag (1): N = Neutraposition. Gearet er frakobet. F = Gearet tikobes for sejads fremad. R = Gearet tikobes for sejads tibage. Rødt håndtag (2): Reguering af motoromdrejningsta. A Friktionsbremse Håndtagene har en justerbar friktionsbremse. Justér friktionsbremsen ved at dreje på skruen (reguering A) hhv. håndtaget (reguering B). Drej med uret (+) for at øge modstanden på håndtagets bevægese hhv. mod uret ( ) for at ette håndtagets bevægese. 19

22 Start af motor Gør det ti en vane at foretage et visuet eftersyn af motor og motorrum før start af motoren. Det hjæper dig ti hurtigt at opdage, om der er noget i vejen, eer om et eer andet er ved at ske. Kontroér også, at instrumenter og aarmpane viser normae værdier, når motoren er startet. For at minimere startrøgen ved kodstart anbefaer vi, at man får monteret en varmekide ti opvarmning af motorrummet ved temperaturer under +5 o C. ADVARSEL! Anvend adrig startspray eer ignende som starthjæp. Risiko for eksposion! Forberedeser før start Åbn brændstofhanerne Åbn søvandshanen Udfør forberedeserne i afsnittet Dagigt før første start i vedigehodesesskemaet Så hovedafbryderne ti VIGTIGT! Afbryd adrig strømmen på hovedafbryderne, når motoren kører. Dette kan beskadige generatoren. Kontroér, at brændstofmængden er tistrækkeig ti den panagte tur. Generet om start Omdrejningsregueringen ska atid stå i tomgangsposition ved start. EDC-systemet sørger for, at motoren får den rigtige brændstofmængde ved kodstart. 20

23 Start af motor Start 1. Gearet frakobes Frakob gearet ved at stie regueringshåndtaget/-ene i neutraposition på ae førerpadser. Separat reguering: Kontroér også, at omdrejningstashåndtaget står i tomgangsposition. 2. Tisut tændingen Så tændingen ti ved at dreje tændingsnøgen ti position I. 3. Kontroér advarsesamper og aarm Kontroér amperne på aarmpaneet, samt at den akustiske aarm fungerer, ved at trykke på knappen Aarm test på instrumentpaneet. 4. Aktivér førerpadsen Tryk på aktiveringsknappen i mindst et sekund. Når knappen sippes, tændes ampen som bekræftese på, at førerpadsen er aktiveret. OBS! Hvis ampen binker, er førerpadsen ikke bevet aktiveret, fordi regueringshåndtaget/-ene ikke står i neutraposition. 5. Start motoren Start med tændingsås: Drej nøgen ti position III. Sip nøgen og ad den fjedre tibage ti position I, så snart motoren er startet. OBS! Ved gentagne startforsøg, ska nøgen atid først drejes tibage ti position 0. (Bemærk: Hvis nøgen drejes ti position S, ska førerpadsen aktiveres igen). 21

24 Start af motor Start med startknap: Tryk startknappen ind. Sip knappen, så snart motoren er startet (Bemærk, at ved start fra aternativ førerpads ska startnøgen ved hovedførerpadsen stå i position I ). Start med hjæpebatterier: Før start med hjæpebatterier: Se beskrivesen i kapitet Fejsøgning. 6. Kontroér instrumenterne, og varm motoren op Lad motoren køre i tomgang de første ti sekunder, og kontroér, at instrumenter og aarmpane viser normae værdier. Varm derefter motoren op ved avt omdrejningsta og med av beastning, så den kan nå den normae driftstemperatur, før der gives mere gas. VIGTIGT! Speed adrig motoren op, mens den er kod. 7. Kontroér oiestanden i gearet Oiestanden ska kontroeres, når gearet har nået driftstemperatur (se beskrivesen i kapitet Vedigehodese under afsnittet Gear ). 22

25 Drift Lær at håndtere motor, regueringshåndtag og øvrigt udstyr på en sikker og korrekt måde, inden du kaster os for den første tur. Undgå kraftige og pudseige manøvrer med ror og gearskifte. Der er risiko for, at de ombordværende fader omkud eer over bord. ADVARSEL! En roterende skrue kan forårsage avorige kvæsteser. Kontroér, at der ikke er mennesker i vandet, før du sætter båden i gear. Sej adrig i nærheden af badende eer i områder, hvor der findes grund ti at forvente mennesker i vandet. Kontroér instrumenterne Kontroér instrumenter og aarmpane umiddebart efter start og derefter øbende, så ænge motoren er i drift. Oietryk Oietryksmåeren ska under drift normat vise meem kpa. Ved tomgang er det normat med en avere værdi. Når oietrykket er for avt, advarer den akustiske aarm herom, samtidigt med at ampen på aarmpaneet begynder at binke. VIGTIGT! Når oietrykket er for avt: Stop omgående motoren. Undersøg og afhjæp fejen. Køevæsketemperatur Temperaturmåeren ska under drift normat vise meem o C. Når køevæsketemperaturen er for høj, advarer den akustiske aarm herom, samtidigt med at ampen på aarmpaneet begynder at binke. VIGTIGT! Ved aarm om for høj køevæsketemperatur. Sænk omdrejningstaet ti tomgang/frigang. Hvis temperaturen ikke fader, ska motoren stoppes. Undersøg og afhjæp fejen. Ladning Under drift ska adespændingen igge på ca. 28 V for 24 vot systemspænding. Hvis adningen ophører, tisuttes den akustiske aarm automatisk, samtidigt med at ampen på aarmpaneet begynder at binke. 23

26 Drift Diagnoseopysninger Hvis diagnosefunktionen registrerer et probem i EDC-systemet, informeres føreren herom ved at diagnoseknappens ampe begynder at binke. Afhjæpning: 1. Sænk omdrejningstaet ti tomgang. 2. Kvittér for meddeesen ved at trykke diagnoseknappen ind. 3. Sip diagnoseknappen, og skriv den binkende fejkode ned. Fejkoden gemmes, så ænge probemet findes, og kan skrives ned på et senere tidspunkt. 4. Find fejkodeoversigten i kapitet Diagnosefunktion, og foretag den anbefaede afhjæpning for den aktuee fejkode. Aternativ: Hvis aarmpaneet og de øvrige instrumenter viser normae værdier, og regueringshåndtaget/- ene fungerer normat, kan føreren væge at fortsætte turen og afhjæpe probemet på et senere tidspunkt. OBS! I kapitet Diagnosefunktion findes der yderigere opysninger om diagnosefunktionen, afæsning af fejkoder m.m. Marchomdrejningsta For at opnå den bedste driftsøkonomi, ska man undgå at give fud gas. Vi anbefaer et marchomdrejningsta, som er mindst 200 omdr./min. avere end det maksimae omdrejningsta ved topfart (fud gas). Afhængig af skrue, ast- og søforhod mm., kan det maksimae omdrejningsta ved topfart variere, men det bør igge inden for fudgasområdet. Fudgasområde: D12C-A MP, Ydese omdr/min. Ydese 4, omdr/min. Hvis motoren ikke når op ti fudgasområdet, kan det skydes en række forskeige faktorer, som behandes i kapitet Fejsøgning. Hvis motoromdrejningstaet overstiger fudgasområdet, bør man væge en skrue med større vinke. Søg råd hos din Vovo Penta-forhander. 24

27 Drift Synkronisering af omdrejningsta Ved drift med to motorer forbedres både driftsøkonomien og komforten, hvis de kører med samme omdrejningsta. Hvis synkroniseringsfunktionen er aktiveret, tipasses styrbordsmotorens omdrejningsta automatisk ti bagbordsmotorens omdrejningsta, hvis: 1. Begge motorers omdrejningstashåndtag står i (omtrent) samme position. 2. Begge motorers omdrejningsta overstiger 600 omdr./ min. OBS! Synkroniseringen kobes fra, så snart en af betingeserne ikke ængere er opfydt. Synkroniseringsfunktionen aktiveres automatisk ved start men kan også kobes ti og fra ved at trykke synkroniseringsknappen ind i mindst et sekund. Skift af førerpads Af sikkerhedsmæssige årsager kan man kun fytte kontro af motoren ti en ny førerpads, hvis regueringshåndtaget/- ene står i neutraposition på både den førerpads, som efterades, og på den ny førerpads. ADVARSEL! Sørg for, at regueringshåndtaget/-ene står i neutraposition, inden du går over ti den nye førerpads. 1. Sti regueringshåndtaget/-ene i neutraposition på den førerpads, du ska forade. 2. Sti regueringshåndtaget/-ene i neutraposition på den nye førerpads. 3. Aktivér førerpadsen ved at trykke aktiveringsknappen ind i mindst et sekund. 25

28 Drift Betjening Kapitet Reguering indehoder funktionsbeskriveser af de regueringshåndtag, som Vovo Penta tibyder. Tikobing af gearet ska foretages ved av tomgang. Efter tikobingen ska man vente et øjebik, før motoromdrejningstaet øges. Man ska vente i ca. to sekunder for at være het sikker på, at gearets tikobingsameer er het på pads. VIGTIGT! Hvis båden har to motorer, ska de begge være startet ved bakmanøvrer, da der eers er risiko for vandindtrængning i den standsede motor (gennem udstødningskanaen). Igangsætning 1. Før regueringshåndtaget fra neutrapositionen ti tikobingspositionen for den ønskede sejretning. Vent i ca. to sekunder. 2. Øg angsomt omdrejningstaet, indti det ønskede omdrejningsta er nået. Frem bak-manøvre 1. Sænk omdrejningstaet ti tomgang, og ad båden tabe det meste af farten. 2. Før regueringshåndtaget ti neutraposition. Vent i ca. to sekunder. 3. Før regueringshåndtaget ti tikobingspositionen for bakgear. Vent i ca. to sekunder, hvorefter omdrejningstaet angsomt øges. VIGTIGT! En direkte frem-bak-manøvre kan beskadige både transmission og motor. Hod derfor atid regueringshåndtaget i neutraposition i noge sekunder. Lad desuden båden tabe det meste af farten, før tikobingen foretages. Hvis bådens fart er høj, er der risiko for, at skruens moment er så højt, at motoren stopper og begynder at rotere bagæns med motorhavari ti føge. 26

29 Drift Nødtikobing af gear Hvis gearskift ikke kan udføres med regueringshåndtaget (eektrisk gearskift), kan gearet tikobes manuet ti fremadgående drift. Se kapitet Fejsøgning. Hvis båden har fere førerpadser, kan gearet måske betjenes fra en aternativ førerpads. Skrueaksebremse Under visse driftsforhod kan skruen få skrueaksen ti at rotere, når motoren er stoppet. Denne med-rotation er ukomfortabe og kan beskadige gearet, da oiepumpen, som drives af den indgående akse, står stie sammen med motoren. Skrueaksen må rotere ved standset motor i op ti 6 8 timer. Derefter ska motoren startes og hodes i gang i mindst 5 minutter for at smøre og afkøe gearet. I tifæde hvor aksen kan komme ti at rotere hurtigere end ved norma drift, f.eks. under sejads, bør der monteres en temperaturmåer ti at overvåge oietemperaturen. Maks. tiadt temperatur er 95 C for ZF-gear. Hvis disse reger ikke overhodes, eer hvis man for komfortens skyd vi stoppe aksen, ska en aksebremse monteres. I enkete tifæde kan skrueaksens medbringer i stedet faståses mekanisk på en passende måde. 27

30 Drift Ekstraudstyr Spue- og ænsepumpe Lænsepumpen har en vakuumkontakt (1), som automatisk afbryder pumpen, når der ikke ængere suges vand ind i pumpen. Spue- og ænsepumpen tisuttes og afbrydes ved hjæp af en kontakt, som normat er paceret ved hovedførerpadsen. Lænsepumpen kan også tisuttes manuet ved, at håndtaget (2) hodes nedtrykket i ca. 20 sekunder. 28

31 Stop af motor Lad motoren køre i tomgang (i frigear) i mindst tre minutter efter afsuttet drift. Derved opnår man en temperaturudigning i motoren, og efterkogning undgås. VIGTIGT! Ovenstående er speciet vigtigt, hvis motoren har været kørt med høje omdrejningsta og/eer under stor beastning. Stop 1. Frakob gearet ved at stie regueringshåndtaget i frigear. 2. Drej tændingsnøgen ti stopposition S hhv. tryk stopknappen ind. Bemærk: Nøgen fjedrer automatisk tibage ti 0, når den sippes, og kan derefter tages ud. Nødstop Hvis der opstår en fej, så det ikke er muigt at stoppe motoren på norma vis, kan motoren nødstoppes. Tryk stopknappen på samedåsen ind, ti motoren går i stå. ADVARSEL! Der er risiko for egemsbeskadigese, hvis man arbejder med eer nærmer sig en motor, der kører. Vær opmærksom på roterende eer varme dee. VIGTIGT! Stands adrig motoren ved at afbryde strømmen vha. hovedafbryderne. Generator og eektronik kan bive beskadiget. Efter stop Kontroér motor og motorrum for eventuee ækager. Luk brændstofhanen og søvandshanen. VIGTIGT! Gem ikke at åbne hanerne, inden motoren ska startes næste gang. Afæs timetæeren, og udfør forebyggende vedigehodese i overensstemmese med vedigehodesesskemaet. Afbryd hovedafbryderen ved ængere driftsophod. 29

32 Stop af motor Ved risiko for frost Hvis motorrummet ikke kan hodes frostfrit, ska søvandssystemet aftappes, og ferskvandssystemets køevæske ska indehode tistrækkeigt med frostbeskyttese ti at forhindre frostsprængning. Se kapitet Vedigehodese Søvandssystem hhv. Ferskvandssystem. ADVARSEL! Hvis motorrummet ikke kan hodes frostfrit, ska søvandssystemet aftappes. Frostsprængning i søvandssystemet kan medføre, at båden synker. VIGTIGT! Hvis køevæsken ikke giver tistrækkeig frostbeskyttese, kan det forårsage dyre skader på motoren. Kontroér batteriets adetistand. Et dårigt adet batteri kan bive ødeagt af frost. Ved driftsophod Ved driftsophod, med båden i vandet, ska motoren køres varm mindst én gang hver 14. dag. Dette forhindrer korrosionsangreb i motoren. VIGTIGT! Hvis båden ska igge stie i mere end to måneder, ska konservering udføres: Se kapitet: Konservering 30

33 Vedigehodesesskema Generet Denne Vovo Penta-motor og dens udstyr er konstrueret med henbik på at give ængst muig evetid og optima driftssikkerhed. De er konstrueret ti at tåe sømijøet, men også med henbik på at påvirke det mindst muigt. Ved hjæp af forebyggende vedigehodese i overensstemmese med vedigehodesesskemaet og anvendese af originae Vovo Penta-reservedee bibehodes disse kvaiteter, og unødige driftsprobemer undgås. Garantieftersyn I øbet af den første driftstid, ska det foreskrevne garantieftersyn Første serviceeftersyn udføres på et autoriseret Vovo Penta-værksted. Anvisninger om, hvornår og hvordan det ska udføres, er anført i Garanti- og servicebogen. VEDLIGEHOLDELSESSKEMA ADVARSEL! Inden servicearbejdet påbegyndes, ska kapitet Vedigehodese æses omhyggeigt. Det indehoder anvisninger for, hvordan arbejdet udføres på korrekt og sikker vis. VIGTIGT! Når der både er anført et drifts- og kaendertidspunkt, ska vedigehodesespunktet udføres ved det interva, der først nås. Vedigehodesespunkter, som er markeret med, ska udføres på et autoriseret Vovo Penta-værksted. Dagigt før første start Motor og motorrum. Generet eftersyn... side. 34 Luftfiterindikator. Eftersyn 1)... side. 36 Motoroie. Kontro af oiestand... side. 38 Køevæske. Kontro af væskestand... side. 42 Gear. Kontro af oiestand (efter start)... side. 60 1) Luftfiteret ska udskiftes min. hver 12. måned. Efter de første 50 driftstimer Gear (ZF). Oie- og fiterskift/rengøring af oiesi...side. 60/61 Efter de første 150 driftstimer Ventispi. Eftersyn... vises ikke Efter hver 50 driftstimer / mindst hver 12. måned Brændstoffiter. Aftapning af vand/urenheder... side. 51 Efter hver driftstimer / mindst hver 12. måned Motoroie. Udskiftning 1)... side. 38 Oiefiter/bypass-fiter. Udskiftning 2)... side. 39 1) Oieskiftintervaerne varierer afhængig af oiekvaitet og brændstoffets svovindhod. Se side 36. 2) Fiteret ska udskiftes ved hvert oieskift. 31

34 Vedigehodesesskema Efter hver 200 driftstimer / mindst hver 6. måned Gear (ZF). Rengøring af oiesi... side. 60 Efter hver 200 driftstimer / mindst hver 12. måned Brændstofforfiter (dobbetfiter). Eftersyn 1)... side. 51 1) Gæder kun dobbetfiter: Kontroér manometeret, og udskift fiteret efter behov, dog senest hver 800 driftstimer eer mindst en gang hver 12. måned. Efter hver 400 driftstimer / mindst hver 12. måned Krumtaphusventiation. Udskiftning af fiter.... side. 35 Drivremme. Eftersyn/Justering... side. 35 Køevæske (korrosionsbeskyttesesbanding). Efterfydning 1)... side. 41 Zinkanoder. Eftersyn/Udskiftning... side. 46 Batterier. Kontro af eektroytstand... side. 55 Gear (ZF). Oieskift... side. 61 Gear (ZF). Udskiftning af oiefiter... side. 61 1) Efterfyd med 1/2 iter korrosionsbeskyttesesmidde. VIGTIGT! Dette gæder kun, hvis systemet er fydt med en korrosionsbeskyttesesbanding (ikke gykobanding). Efter hver 800 driftstimer / mindst hver 12. måned Ventispi. Eftersyn/Justering... vises ikke Ferskvandsfiter. Udskiftning 1)... side. 44 Rens indsatsen i varmevekseren hhv. gearets oiekøer... side. 48/49 Søvandspumpe. Eftersyn/udskiftning af skovhju... side. 47 Søvandsfiter. Eftersyn/rengøring 2)... side. 47 Brændstofforfiter. Udskiftning...side. 51/52 Brændstoffinfiter. Udskiftning. Uduftning af brændstofsystem...side. 52/53 1) Ikke samtidigt som udskiftning af køevæske. 2) Tidspunktet skønnes erfaringsmæssigt efter en vis driftsperiode. Efter hver 2000 driftstimer Turboader. Eftersyn... vises ikke For hver 12 måneder EDC-system. Kontro med diagnoseværktøj... vises ikke Motor og gear. Amindeig kontro... vises ikke Luftfiterindsats. Udskiftning Lænse-/spuepumpe. Eftersyn af skovhju.... vises ikke Motor og gear. Rengøring/akering... vises ikke 32

35 Vedigehodesesskema For hver 24 måneder Køesystem. Kontro/rengøring... vises ikke Køevæske. Udskiftning... side Nyistandsat motor: Efter de første 150 driftstimer Ventispi. Eftersyn... vises ikke 33

36 Vedigehodese Dette kapite indehoder genere teknisk information samt anvisninger ti, hvordan de foreskrevne vedigehodesespunkter ska udføres. Læs anvisningerne grundigt, før arbejdet påbegyndes. Tidspunkterne for udføresen af vedigehodesespunkterne er anført i foregående kapite: Vedigehodesesskema. ADVARSEL! Læs sikkerhedsforskrifterne for vedigehodeses- og servicearbejde i kapitet: Sikkerhedsopysninger, før arbejdet påbegyndes. ADVARSEL! Vedigehodeses- og servicearbejde ska udføres ved stoppet motor, medmindre andet er anført. Stop motoren, inden motorugen/-hjemen åbnes eer afmonteres. Sørg for at motoren ikke kan startes ved at tage tændingsnøgen ud og afbryde strømmen på hovedafbryderen. Motor, generet Generet eftersyn Gør det ti en vane, at foretage en visue kontro, før motoren startes og efter drift, når motoren er stoppet. Det hjæper dig ti hurtigt at opdage, om der er noget i vejen, eer om et eer andet er ved at ske. Kontroér især for oie-, brændstof- og køevæskeækage, øse skruer, sidte eer sappe drivremme, øse forbindeser og beskadigede sanger eer kaber. Kontroen tager kun noge minutter, og den kan forhindre avorige driftsprobemer og dyre reparationer. ADVARSEL! Brændstof, oie og smørefedt på motoren eer i motorrummet udgør en brandrisiko og ska straks fjernes. VIGTIGT! Hvis der konstateres en oie-, brændstof- eer køevæskeækage, ska årsagen findes, og fejen afhjæpes, før motoren startes igen. 34

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Skræddersyet Volvo FMX.

Skræddersyet Volvo FMX. specifikationer Skræddersyet Vovo FMX. Ingen astvogn passer ti ae. Det er derfor, Vovo FMX tibyder uendeigt mange muigheder. Den feksibe chassiskonstruktion og VBI (Vovo-instruktioner ti opbyggere) gør

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

4 CYLINDRE + 6 CYLINDRE

4 CYLINDRE + 6 CYLINDRE STEYR MOTORS-BÅDMOTORER 4 CYLINDRE + 6 CYLINDRE BETJENINGS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG GARANTIVEJLEDNING P/N Z001140-B Første udgave Januar 2013 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1, A-4407

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere