Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse"

Transkript

1 Danclean ApS Ulvehøjvej Låsby Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse i henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 22. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven) Natur og Miljø Knudsvej Ry Sagsbehandler: Hanne Fjord Dir. tlf.: Dato 3. april 2014 Sagsnr: 13/10991 Virksomhedens navn og adresse: Danclean ApS Ulvehøjvej Låsby Telefon nr.: / CVR nr.: P-nummer: Virksomhedens art, listebetegnelse: Matrikel nr.: Virksomheden ejes og drives af: Kontaktperson: Bygninger og grund ejes af: Tilsynsmyndighed A 202 (hovedaktivitet) Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar er mindre end eller lig med 30 m 3 7bp, Låsby By, Låsby Tom Larsen, Langelinie 44, 8484 Galten Tom Larsen Tom Larsen, Langelinie 44, 8484 Galten Skanderborg Kommune Klagefrist udløber den 1. maj 2014 Hans Brok-Brandi Funktionsleder Hanne Fjord Miljøsagsbehandler Søgsmålsfristen udløber den 3. oktober

2 Indhold 1. Resumé Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse af 14. april Vilkår Generelt Indretning Luft Emissionsgrænseværdier Egenkontrol Luft Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand BAT Indberetning Driftsjournal Miljøteknisk vurdering Beliggenhed Kommuneplan Lokalplan VVM-screening Internationalebeskyttelsesområder Drikkevandsinteresser Indretning og drift Luft Kontrol af luftvilkår Støj Kontrol af støjgrænser Affald / farligt affald Indberetning Beskyttelse af jord og grundvand Spildevand BAT Bemærkninger til afgørelsen Klagevejledning Sagsakter Grundlag for godkendelsen Bilagsliste: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Miljøteknisk beskrivelse Oversigtskort VVM-screening Skema over indholdsstofferne i proceskemien 2

3 1. Resumé Der meddeles tillæg til miljøgodkendelse af den 14. april 2008 på nærmere angivne vilkår til virksomheden Danclean ApS, Ulvehøjvej 6 i Låsby, matrikel nr. 7bp Låsby By, Låsby. Virksomheden er etableret på adressen i Virksomheden har speciale i at fjerne lak og lakrester fra metalemner ved en kemisk proces, hvor der anvendes varme og kolde alkaliske procesbade med forskellige organiske tilsætningsstoffer. Virksomheden har den 15. januar 2013 søgt om tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008, da virksomheden ønsker at øge antallet af procesbade fra 3 til 5 svarende til en udvidelse fra i alt 7,6 m 3 til 13,1 m 3, at ændre den kemiske sammensætning i badene, at udvide produktionen fra 100 tons behandlet gods pr. år til 200 tons pr. år, samt at etablere et slyngrenseanlæg og et glasblæseanlæg (glasblæseanlægget er etableret i 2008). Det samlede volumen af procesbadene er mindre end 30 m 3, hvorfor virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt A202: Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m 3. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter. Skanderborg Kommune har valgt at anvende standardvilkårene for listepunkt A 203 til inspiration for vilkår fastsat i forbindelse med drift af slyngrenseanlæg og glasblæseanlæg jf. afsnit 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Med udgangspunkt i den miljøtekniske vurdering, som er vedlagt i bilag 1, vurderer Skanderborg Kommune, at den ønskede udvidelse ikke vil give anledning til væsentlige miljømæssige gener, såfremt virksomheden overholder vilkårene i denne afgørelsen samt vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april VVM 2 Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af punkt 4.e Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces jf. bilag 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør om lov om planlægning. På baggrund af en screening har Skanderborg Kommune afgjort, at den ansøgte udvidelse ikke har karakter og et omfang, der gør, at udvidelsen vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er dermed ikke VVM-pligtig. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer 2 Bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 3

4 2. Miljøgodkendelse Skanderborg Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33 til Danclean ApS, Ulvehøjvej 6, 8670 Låsby på følgende vilkår. Tillægget omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen" - dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. 3. Ændring af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse af 14. april Vilkår 17 til 26 i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af den 14. april 2008 udgår. Øvrige vilkår i miljøgodkendelsen er fortsat gældende. 4. Vilkår 4.1. Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 2. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. 3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 4. Tilladelsen skal være udnyttet inden 2 år fra tilladelse er annonceret, ellers bortfalder den Indretning 5. I procesafkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være indrettet målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme, f.eks. rumluft og afkastluft fra andre processer Luft Emissionsgrænseværdier 6. Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdierne i nedenstående tabel: Parameter mg/normal m 3 Total støv (stålgrit, stålshot o.lign, glaskugler mv.) 5 Myresyre 5 Organiske stoffer kl. II, hovedgruppe

5 7. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdien i nedenstående tabel er overholdt: Parameter B-værdi (mg/m 3 ) Total støv (stålgrit, stålshot o.lign., glaskugler mv.) 0,08 Butyldiglykol 0,02 2-Penoxyethanol 0,1 Benzylalkohol 0,1 Myresyre 0,003 Gamma-butyrolacton 0,3 8. Virksomhedens afkast skal minimum være ført 1 meter over tag på det sted på taget, hvor afkastet er placeret Egenkontrol Luft 9. Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filter-/cyklonleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre og cykloner skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene/cyklonerne. Renluftsiden af posefilter o. lign. skal efterses visuelt mindst en gang om ugen for kontrol af utætheder - alternativt kan der installeres støvalarmer i afkast. Slyngrenseanlæg og glasblæseanlæg 10. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 6 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst én gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Dette gælder for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med normal m 3 /time. 11. Emissionsmålingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. 12. Virksomheden skal senest 3 måneder efter godkendelsen er annonceret - for afkast fra slyngrenser - ved fremsendelse af datablad for filtre og/eller emissionsmålinger samt OML-beregning dokumentere, at emissionsgrænseværdierne for støv jf. vilkår 6 samt B-værdien for støv jf. vilkår 7 er overholdt. 13. Virksomheden skal inden glasblæseanlægget etableres ved fremsendelse af datablad for filtre og/eller emissionsmålinger samt OML-beregning dokumentere, at emissionsgrænseværdierne for støv jf. vilkår 6 samt B-værdien for støv jf. vilkår 7 er overholdt. Aflakering 14. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der foretages præstationskontrol i afkastet i form af 3 enkeltmålinger hver af varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 6 er overholdt. Dette kan dog højst kræves én gang årligt. 15. Såfremt der etableres udsugning fra karrene skal virksomheden senest 3 måneder efter, at udsugningen er etableret foretage præstationskontrol i afkastet i form af 3 enkeltmålinger hver af varighed på 1 5

6 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænse-værdien i vilkår 6 er overholdt. Dette kan dog højst kræves én gang årligt. 16. Emissionsmålingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og omfatte perioder, hvor lågene til aflakningskarrene er/har været åben. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er påkrævet. 17. Prøvetagning og analyse skal ske efter metoderne i nedenstående tabel: Navn Parameter Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationen af total partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationen af specifikke organiske opløsningsmidler i strømmende gas (adsorptionsrørsmetoden) Bestemmelse af koncentrationer af mineralske og organiske syrer i afkast uden forbrænding (manuel opsamling i svag NaOH) Total støv VOC Myresyre MEL-02 MEL-17 MEL Affald 18. Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. 19. Kasseret blæsemiddel skal opsamles og opbevares i tætte, lukkede eller overdækkede containere eller i lukkede bigbags el. lign. 20. Virksomheden skal genanvende kasseret blæsemiddel, hvor det er muligt Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 21. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttes mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning og være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares. 22. Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår herom BAT 23. Virksomheden skal fortsat holde sig orienteret om udviklingen af proceskemien til aflakering og vurdere om evt. nye og mere miljøvenlige produkter vil kunne anvendes i virksomhedens processer. Tilsynsmyndigheden skal orienteres inden proceskemien udskiftes Indberetning Driftsjournal 24. Der skal som minimum føres journal med angivelse af: 1) Det årlige forbrug af: Stålgrit, stålshot, glaskugler e.lign. 2) Den årlige produktionsmængde angivet som kg behandlet gods. 6

7 3) Tidspunktet for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion samt resultatet af den ugentlige kontrol af renluftsiden af posefilter o. lign. skal noteres i journalen. Opgørelserne skal fortages på årsbasis og fremsendes til kommunen senest 1. februar. Indberetningen kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab i det omfang, dette er dækkende for rapportens indhold. Afrapporteringen sker så efter de tidsfrister, der gælder for grønne regnskaber. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 5. Miljøteknisk vurdering Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet på baggrund af materiale fra virksomheden af den 15. januar Skanderborg Kommune har herud over modtaget supplerende oplysninger ved et tilsyn gennemført den 2. september 2013 samt ved mail af den 3. september 2013 m.fl. fra virksomheden og fra virksomhedens rådgiver. Virksomheden har speciale i at fjerne lak og lakrester fra metalemner ved en kemisk proces, hvor der anvendes varme og kolde alkaliske procesbade med forskellige organiske tilsætningsstoffer. Virksomheden har søgt om tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008, da virksomheden ønsker at øge antallet af procesbade fra 3 til 5 svarende til en udvidelse fra i alt 7,6 m 3 til 13,1 m 3, at ændre den kemiske sammensætning i badene, at udvide produktionen fra ca. 100 tons behandlet gods pr. år til 200 tons, samt at etablere et slyngrenseanlæg og et glasblæseanlæg (glasblæseanlægget er etableret i 2008). Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt A202 Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar er mindre end eller lig med 30 m 3. Idet ændringerne medfører forøget forurening skal det ansøgte have en tillægsgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 inden udvidelsen påbegyndes. Skanderborg Kommune har valgt at annullere vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008, da der med dette tillæg er fastsat vilkår for emissionsgrænseværdier for enkeltstofferne og ikke det samlede TOC-indhold i udsugningsluften. Det vurderes, at udvidelsen ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige gener, såfremt virksomheden overholder vilkårene i denne afgørelse samt i virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april Beliggenhed Danclean ApS er beliggende på Ulvehøjvej 6, 6870 Låsby, matrikel 7bp Låsby By, Låsby i den østlige del af Låsby Kommuneplan Virksomheden er beliggende i byzone i erhvervsområde 51.E.04 ved Mosegårdsvej, der er udlagt til Værksted med forretningsvirksomhed, engrosvirksomhed og særligt pladskrævende varegrupper Lokalplan Området er desuden reguleret af Lokalplan nr. 94 delområde III, der er udlagt til Større fremstillings-, engrosog transportvirksomhed samt pladskrævende detailhandel. Mod nord, syd og øst støder den del af lokalplanområdet, hvor virksomheden er beliggende, op mod det åbne land og mod vest støder virksomheden op til andre erhvervsvirksomheder. 7

8 150 meter sydøst fra virksomheden ligger den nærmeste bolig. Virksomhedens beliggenhed fremgår af nedenstående figur VVM-screening Virksomhedens placering Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2 pkt. 4e Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces i VVM-bekendtgørelsen Internationale beskyttelsesområder De nærmeste habitat- og fuglebeskyttelsesområder ligger mere end 8 km fra virksomhedens matrikel Drikkevandsinteresser Virksomheden er beliggende i et område udlagt med særlige drikkevandsinteresser (OSD). De nærmeste drikkevandsboringer er beliggende mellem 200 og 300 meter fra virksomheden i vestlig retning. Kommunens vurdering Skanderborg Kommune ser ingen planmæssige hindringer for virksomhedens beliggenhed, da området, hvor virksomheden er placeret, er beliggende i et områder, der er udlagt til virksomhedstyper som Danclean. Virksomheden er omfattet af bilag 2 pkt. 4e i VVM-bekendtgørelsen, hvorfor der er gennemført en screening med udgangspunkt i følgende kriterier angivet i bekendtgørelsens bilag 3: Projektets karakteristika Projektets placering Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning Ud fra screeningen har Skanderborg Kommune vurderet, at de ansøgte aktiviteter ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor er aktiviteten ikke omfattet af VVM-pligt jf. 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen. VVMscreeningen er vedlag i bilag 2. Det vurderes samlet, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlige påvirkning på Natura 2000 områder eller bilag IV arter, da der udelukkende udledes procesluft fra virksomheden i meget begrænset omfang og under de vejledende grænseværdier, og da de nærmeste Natura 2000 områder er beliggende mere end 8 km fra virksomheden. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering. 8

9 Virksomheden er placeret i et OSD område. Det vurderes ikke, at virksomhedens aktiviteter vil påvirke området i en negativ retning, såfremt virksomheden efterlever de i miljøgodkendelsens fastsatte vilkår for opbevaring og håndtering af flydende kemikalier og farligt affald. Vilkårene anses for at være tilstrækkelig til at beskytte grundvandet i et OSD-område Indretning og drift Udvidelse af eksisterende virksomhed Danclean ApS er en eksisterende virksomhed, som har ligget på adressen siden Virksomheden har speciale i at fjerne lak og lakrester fra metalemner ved en kemisk proces, hvor der anvendes varme alkaliske procesbade med forskellige organiske tilsætningsstoffer. Virksomheden ønsker at etablere 2 nye procesbade et varmt og et koldt, at ændre proceskemien i de eksisterende bade, at fordoble den behandlede godsmængde samt at etablere et slyngrenseanlæg samt et glasblæseanlæg (glasblæseanlægget er etableret i 2008). Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige ændringer. Den eksisterende produktionshal er på ca m 2. Driftstider Mandag fredag kl Lørdag søndag Der kan forekomme produktion i begrænset omfang Der er ingen ansatte i virksomheden, men det forventes, at der skal ansættes 2 til 4 medarbejdere inden for de nærmeste år. Til- og frakørsel for kunder og leverandører m.fl. sker fra Scandiavej. Der forventes til- og frakørsel af 2-4 biler om dagen efter udvidelsen. Producerede mængder Af nedenstående tabel fremgår den årlige producerede mængde før og efter udvidelsen: Periode Aflakering Glasblæsning Slyngrenseanlæg kg kg kg kg kg kg kg Efter udvidelsen kg kg kg Den årlige producerede mængde Procesbade til fjernelse af lak og lakrester fra metalemner Virksomheden har på ansøgningstidspunktet 3 proces kar og ønsker at etableret yderligere 2 proceskar i Størrelsen på karrene fremgår af nedenstående tabel. Proceskemien i de 3 eksisterende kar er ændret i 2010/12, og der ønskes indført en ny proceskemi i ét af de to nye proceskar. De anvendte kemikalier fremgår af nedenstående tabel indholdsstofferne i det enkelte kemikalie fremgår af tabellen i bilag 3. 9

10 Antal bade x liter Proceskemi 2008/ / Aflakning af stål Lakløfter KS20 (udgået) 2 x 3500 Udsugning Aflakning af stål Lak off-well 1602 og x x 3500 Rumudsugning over karrene Aflakning af aluminium og messing Aflakning af aluminium og messing Aflakning af aluminium (2013) Lakløfter KS40 (udgået) 1 x 600 Lak off-well x x 600 Rumudsugning over karrene Lak off-well x 2000 Rumudsugning over karrene Proceskar og -kemi * Der har tidligere været punktudsugning direkte fra karret Proceslinierne er opstillet/opstilles således, at emnerne let kan flyttes fra proces til proces med en fjernbetjent kran. Produktionsformen sikrer en hurtig håndtering af godset. Proceskarrene er åbne i begrænset omfang svarende til den tid det tager at sænke emnet ned i karret samt i forbindelse med optagning. Følgende er foretaget i forbindelse med udskiftningen i 2010/12: Produktet KS20, som indeholder kaliumhydroxid, diethanolamin, butylglykol og 2-phenoxyethanol diethanolamin, er i 2010 blevet erstattet af lak off-well 1602 og lak off-well 1604, som indeholder de samme stoffer bortset fra kaliumhydroxid. Produktet KS40, som indeholder kaliumhydroxid, N-methyl-2-pyrrolideon og dimethylengly-kolmethylether er i 2013 erstattet af produktet Lak of-well 1682, der indeholder triethylenglykolmono-butylether tilsat noget kaliumhydroxid. Rustbeskyttelsesmidlet, Meqqem-corr 8832, der indeholder triethanolamin, har hidtil været anvendt i sidste hold skyllevand efter aflakning. Produktet er helt udgået, og skyllevandet indeholder i dag lidt kaliumhydroxid. Der vil således ikke forekomme triethanolamin i den udsugede luft. Produktet lak off-well 1616 er et nyt produkt, der ønskes anvendt i det nye kar på l til aflakning af aluminium og messing. Produktet indeholder Benzylalkohol, myresyre, gamma-butyrolacton og benzensulfonsyre (4-C10-13-sec-alkylderivater) Kemikalierne opbevares i proceskarrene. Der opbevares enkelte dunke i produktionen på betongulv. Der er ikke afløb fra gulvet. Glasblæser Virksomheden har i 2008 etableret en glasblæser med en lukket kabine af mærket Vå-Gram. Der anvendes glaskugler til blæsning af mærket Beijer Tech Micronx. Kuglerne genbruges. Der er etableret udsugning fra glasblæseren. Afkastet er ført ud gennem væggen ca. 1,8 meter over terræn. Den udsugede luftmængden (m 3 /h) er ikke oplyst. Diameteren på afkastet er Ø250. Glasblæseren er i drift i ca. 8 timer om ugen svarende til rensning af kg gods. Slyngrenseanlæg Virksomheden ønsker at etablere et slyngrenseanlæg med en lukket kabine af mærket Gutmann. Kabinen placeres i den nye bygning mod vest. Der etableres udsugning fra processen. Udsugningen er placeret midt i kabinen. Der ønskes anvendt stålkugler til processen. Kuglerne vil blive genbrugt. Det forventes, at slyngrenseanlægget skal anvendes i ca. 4 timer om ugen svarende til rensning af ca. 80 kg gods. * 10

11 Råvarer og hjælpestoffer Det årlige forbrug fremgår af nedenstående tabel: Råvarer- og hjælpestoffer Årligt forbrug Opbevaring Lak off-well kg I proceskarrene Lak off-well kg I proceskarrene Lak off-well kg I proceskarrene Lak off-well kg I proceskarrene Glaskugler kg I glasblæseren Stålkugler kg I slyngrenseren Vurdering I virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008 er der stillet vilkår om opbevaring og håndtering af kemikalier. Det vurderes, at vilkårene er dækkende for udvidelsen Luft Der er etableret/ønskes etableret i alt 3 afkast fra virksomhedens processer: Afkast 1. Rumudsugning samt punktudsugning fra 2 procesbade til aflakning af stål (er etableret) Afkast 2. Glasblæseanlæg (er etableret) Afkast 3. Slyngrenseanlæg Ad. 1. Procesbade til fjernelse af lak og lakrester fra metalemner Virksomheden har i 2010/12 udskiftet en del af proceskemien. Virksomheden har efterfølgende gennemført emissionsmålinger. Resultatet af målingerne fremgår af nedenstående tabel. Parameter Enhed I afkast Vilkår Lufvejledningen af 2001 Lak off-well 1602 og 1604 lakfjerner til stål Butyldiglykol 2-phenoxyethanol Lak off-well 1682 lakfjerne til aluminium mg/nm 3 mg/nm 3 0,38 1,6 100 Triethylenglykolmonobutylether mg/nm 3 <0,08 - Ikke flygtigt Diethanolamin* Triethanolamin* Lak off-well 1616 (2013) lakfjerner til aluminium mg/nm 3 mg/nm 3 <0,01 <0,04 5 UDGÅET Hovedgr. 2, kl. II stof Hovedgr. 2, kl. II stof UDGÅET Benzylalkohol mg/nm 3 ** Hovedgr. 2, kl. II stof Myresyre mg/nm 3 ** 5 Hovedgr. 2, kl. I stof Gamma-butyrolacton mg/nm 3 ** Hovedgr. 2, kl. II stof Benzen-sulfonsyre (4-C sec-alkylderivater). mg/nm 3 ** - Ikke flygtigt *Udgået i forbindelse med ændring af kemikaliesammensætningen, ** der er ikke gennemført emissionsmålinger 11

12 Som det fremgår af tabellen, er der gennemført emissionsmålinger for stofferne bl.a. Butyldiglykol og 2- phenoxyethanol. Målingerne viser overholdelse de fastsatte grænseværdier. Stofferne er hovedgruppe 2, klasse II stoffer i henhold til Luftvejledningen 3. Målingerne viser, at den samlede emission for de to stoffer ligger på henholdsvis 0,38 og 1,6 mg/m³, hvilket er under emissionsgrænsen på 100 mg/nm³. Målingen viser også, at massestrømmen for de to hovedgruppe 2, klasse II stoffer tilsammen er på 6,34 g/h, hvor massestrømsgrænsen tilsvarende er 2000 g/h. Virksomheden oplyser, at den samlede spredningsfaktor for Butyldiglykol og 2-phenoxyethanol vil ligge på 31, hvilket er under grænseværdien på 250. Virksomhedens vurdering af produktet Lak off-well 1616 Det nye aflakningskar i rustfrit stål er på ca liter. Karret er forsynet med låg, som altid er lukket under produktionen. Aflakningsprocessen tager typisk et døgn, hvorefter de aflakkede emner tages op med en kran og overføres til et stillestående skyllekar med natronlud. Myresyrerester på emnerne neutraliseres, så der ikke længere er risiko for afgivelse af myresyredampe. Da optagning og neddypning af emner kun finder sted i maksimalt 5-10 minutter forventer virksomheden ikke, at den nye proces vil frembyde noget luftforureningsproblem, selv om myresyre har en B-værdi på 0,003 mg/m 3. Der sker ingen emission fra karret under processen, og kontakttiden med luften er så kort, at der ikke bliver afgivet væsentlige mængder dampe af myresyre. For de øvrige stoffer i badet er deres kogepunkter mellem 200 og 300 o C, så virksomheden anser derfor kun myresyre for at frembyde et potentiel problem. Dette forventes løst gennem anvendelse af låg på proceskarret og ved at skylle de færdige emner i base straks, når de bliver taget op af karret. På baggrunde af ovenstående vurdering af lak off-well 1616 samt resultatet af Eurofins emissionsmålinger den forventer virksomheden ikke, at lak off-well 1616 vil give uacceptable emissioner af de aktuelle organiske stoffer. Emissionen af organiske stoffer var i 2010 langt under de gældende grænseværdier. Myresyre er et hovedgruppe 1 stof, klasse I. For dette stof gælder, at emissionsgrænseværdien er på 5 mg/nm³, og at massestrømsgrænsen er på 100 g/h (jf. Luftvejledningen). Virksomhedens rådgiver har beregnet en spredningsfaktor for myresyre på 95 m 3 /s, hvilket er under 250. Vurdering Virksomheden ønsker en produktion med i alt 5 kar. 3 kar til aflakning af stålemner og 2 kar til aflakning af aluminiumsemner. Der har tidligere været etableret punktudsugning fra de 2 kar, hvor der foregå aflakning af stålemner. Punktudsugningerne er fjernet efter der er gennemført emissionsmålinger. Der er ikke etableret udsugning fra de øvrige kar, og der ønskes ikke etableret udsugning fra de to nye kar. Der er etableret rumudsugning over samtlige kar, hvortil udsugningsluften fra de 2 kar til aflakning af stålemner er tilsluttet. Der er gennemført emissionsmålinger i afkastet fra rumudsugningen, hvortil udsugningsluften fra de 2 kar, der anvendes til aflakning af stål, er tilsluttet. Der er gennemført emissionsmålinger ved 2 processer 1) når låget tages af for aflakning af stål og 2) når låget tages af ved aflakning af aluminium. Af analyseresultaterne vurderes det umiddelbart, at der udelukkende kan måles for indholdsstoffer fra karrene, hvor der foregår aflakning af stål, dvs. hvor der er etableret punktudsugning. Det vurderes umiddelbart ikke, at emissionen, der foregår, når låget tages af, kan registreres i afkastluften for rumventilation, hvilket ligeledes fremgår af analyseresultaterne. Skanderborg Kommune vurderer ud fra ovenstående, at der ikke kan måles emissioner fra indholdsstoffer fra kemikalier i luften fra rumudsugningen, der anvendes i kar, hvor der ikke er etableret punktudsugning, da emissionerne fra karrene vil blive blandet sammen med den øvrige luft, der fortrænges via rumventilationen. 3 Luftvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af

13 Skanderborg Kommune har derfor ikke stillet vilkår om, at virksomheden skal gennemføre emissionsmålinger fra de ansøgte processer, hvor der ikke er etableret punktudsugning. Skanderborg Kommune har stillet vilkår om, at såfremt virksomheden på et senere tidspunkt etablerer punktudsugning, skal der gennemføres emissionsmålinger. Skanderborg Kommune har ligeledes stillet vilkår om, at der ved begrundet mistanke eller i tvivlstilfælde om grænseværdierne kan overholdes, kan anmode om dokumentation som ovenfor nævnt. Da spredningsfaktoren samlet er på under 250 m 3 /s, er der ikke gennemført afkasthøjdeberegning. Skanderborg Kommune har fastsat vilkår om, at afkastet skal føres én meter over tag. Miljøstyrelsen har ikke fastsat emissionsgrænseværdier og B-værdier for stofferne Triethylenglykolmonobutylether og Benzen-sulfonsyre (4-C10-13-sec-alkylderivater), da stofferne ikke er flygtige. Annullering af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008 Skanderborg Kommune har i miljøgodkendelse af den 14. april 2008 meddelt vilkår 17 Virksomhedens samlede emission af total organisk stof målt som TOC (total organic carbon) skal være mindre end 2 mg/m 3. Grænseværdien på 2 mg/m 3 blev fastsat ud fra en teoretisk beregning, hvor de organiske stoffer i form af kulstof i alle indholdsstofferne blev skønnet og sammenlagt og vurderet samlet at kunne holde sig under en grænseværdi på 2 mg/m 3. Begrundelsen for, at der blev fastsat en emissionsgrænse for TOC og ikke en emissionsgrænse for hvert indholdsstof i produkterne, var, at det var billigere at gennemføre én måling for TOC end at gennemføre målinger for alle indholdsstofferne i produkterne. Ved emissionsmåling for TOC af maj 2010 blev der målt et TOC-indhold på 8,9 mg/m 3, dvs. over de 2 mg/m 3. Efterfølgende er konkluderet, at de mindre farlige stoffer fra hovedgruppe 2, klasse II jf. Luftvejledningen i den teoretiske beregning var skønnet mindre flygtige, end de viste sig at være, hvilket var årsagen til overskridelsen, dvs. der var mere organisk stof i form af kulstof i de mindre farlige indholdsstoffer end forudset. Virksomheden har efterfølgende gennemført emissionsmålinger for hvert enkelt stof. Emissionsgrænseværdierne er her overholdt. Vurdering Det er Skanderborg Kommunes vurdering, at vilkår ligeledes skal annulleres, da de er hæftet op på vilkår 17. Vilkårene er erstattet af vilkår, der fastsætter emissionsgrænser for enkeltstofferne. Det er Skanderborg Kommunes vurdering, at de fastsatte vilkår for luftemissionsgrænser i nærværende tillæg til miljøgodkendelse er dækkende for luftemissioner, der fremkommer af virksomhedens aktiviteter. Glasblæser Der er etableret udsugning fra glasblæseanlægget. Der er etableret en cyklon, hvor de store partikler udskilles samt et filter, der udskiller mindre partikler. Det anvendes et filter i filterklasse M, der kan tilbagehold 99,96 % jf. de fremsendte filterspecifikationer. Vurdering Den udsugede luftmængde er ikke oplyst, der er ikke fremsendt filterspecifikationer, der dokumenterer emissionsgrænseværdien på 5 mg/nm 3, der er ikke foretaget luftemissionsmålinger på afkastet, og der er ikke gennemført afkasthøjdeberegninger. Skanderborg Kommune stiller vilkår til emission af totalstøv fra glasblæseren på 5 mg/nm 3. Skanderborg Kommune stiller ligeledes vilkår om, at såfremt virksomheden ikke kan dokumentere, at filtrene kan overholde 5 mg/nm 3, skal virksomheden udskifte de eksisterende filtre med et filter, der kan overholde den fastsatte emissionsgrænse. Virksomheden skal fremsende en afkasthøjdeberegning (OML-beregning), der fastsætter afkasthøjden. 13

14 Slyngrenseanlæg Der etableres udsugning fra slyngrenseanlægget. Luften fra udsugningen føres til et filter, hvor følgende er oplyst: Udskilningsgraden beregnes med basis i garantiværdierne fra det oprindelig nye filter med et reststøvindhold på maks. 20 mg pr. renset m 3 luft. Såfremt et slyngrenseanlæg er lidt belastet med støv udvikles der ca. 1 gram støv pr. m 3 luft. Dette giver en udskilningsgrad på 98,0 %. Såfremt støvbelastningen i slyngrenseanlægget er normal, dvs. omkring 3 gram, betyder det en udskilningsgrad på 99,33 % og er belastningen i et slyngrenseanlæg høj, som eksempelvis ved støberidrift, vil støvmængden være ca. 10 gram pr. m 3 luft. Herved er udskilningsgraden 99,9 %, når reststøvindholdet fastholdes på 20 mg/m 3 luft. Nominelt luftbehov ifølge Gutmann er 4800 m 3 luft/time. Fra filteret føres luften via et ventilationsrør til det fri. Filteret placeres i fabrikshallen udenfor kabinen. Filteret vil blive forsynet med en differenstrykmåler med alarm ved for lavt differenstryk. Slyngrenseren stopper derfor automatisk ved for lavt differenstryk over filteret. Vurdering Den udsugede luftmængde samt afkasthøjden er ikke oplyst. Der er ikke fremsendt filterspecifikationer for rensekapaciteten i mg/m 3. Der er ikke foretaget luftemissionsmålinger på afkastet, og der er ikke gennemført afkasthøjdeberegninger. Skanderborg Kommune stiller vilkår til emission af totalstøv fra slyngrenseanlægget på 5 mg/nm 3. Skanderborg Kommune stiller ligeledes vilkår om, at såfremt virksomheden ikke kan dokumentere, at de indkøbte filtre ikke kan overholde emissionsgrænseværdien på 5 mg/nm 3, skal virksomheden udskifte de eksisterende filtre med et filter, der kan overholde emissionsgrænserne i vilkår 6. Virksomheden skal fremsende en afkasthøjdeberegning (OML-beregning), der fastsætter afkasthøjden Kontrol af luftvilkår Idet kapaciteten for den maksimalt udsugede luftmængde fra processerne slyngrenseanlæg og glasblæseanlæg, der afgiver støv, er mindre end m 3 /h, skal der ikke fastsættes vilkår om, at virksomheden skal dokumentere, at emissionsgrænseværdien for støv overholdes. Der er fastsat vilkår om, at Skanderborg Kommunen, ved begrundet mistanke eller i tvivlstilfælde om grænseværdierne kan overholdes, kan anmode om dokumentation som ovenfor nævnt Støj Med baggrund i virksomhedens oplysninger i ansøgningen, vurderes det, at der vil være en øget transport til og fra virksomheden (af- og pålæsning af gods, kemikalier og kemikalieaffald) fra 2 lastbiler om dagen til 4 lastbiler, da virksomheden ønsker at fordoble produktionen. Skanderborg Kommune vurderer dog fortsat, da det øgede støjbidrag fra de ansøgte aktiviteter er begrænset, at virksomheden fortsat kan overholde de i miljøgodkendelsen fastsatte støjgrænser. 14

15 5.6. Kontrol af støjgrænser Skanderborg Kommune forventer ikke at støjvilkåret i virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008 overskrides ved udvidelsen. Skanderborg Kommune vurderer derfor, at der ikke på forhånd skal stilles krav om, at virksomheden skal dokumentere overholdelse af de fastsatte støjvilkår. Der er fastsat vilkår om, at Tilsynsmyndigheden ved begrundet mistanke eller i tvivlstilfælde om støjgrænserne overholdes kan anmode om dokumentation som ovenfor nævnt Affald / farligt affald Fra virksomheden kommer der følgende typer af affald: Affaldstyper Ansøgt Transportør Modtager Slam fra aflakningskar 6,8 m³ 10 m 3 Marius Pedersen A/S Jysk Miljørens A/S Skyllevand fra afstripningsanlæg (basisk opl. uden cyanid) 10,8 m³ EAK kode ,8 m³ EAK kode m 3 Marius Pedersen A/S Jysk Miljørens A/S Skyllevand fra afstripningsanlæg 5 m³ EAK kode m³ Marius Pedersen A/S Dansk Olie Genbrug A/S Brændbart erhvervsaffald 389 kg kg kg kg Johs. Sørensen og Sønner A/S I/S Reno Syd Blæsemiddel fra glasblæser Blæsemiddel fra slyngrenser Skyllede plastdunke Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Retur til leverandøren Slam fra aflakningskar og skyllevand opbevares i 1000 l palletanke på betongulv, der er ikke afløb fra produktionslokalet. Palletankene tømmes med en slamsuger i produktionslokalet. Skyllede plastdunke opbevares indendørs ca. 6 meter fra nærmeste port. Affald bortskaffes efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Skanderborg Kommune. Virksomheden bortskaffede i 2011 ca. 17 m 3 farligt affald pr. år i form af kasserede procesopløsninger og kasseret skyllevand med mindre mængder kemikalier. Affaldet opsamles i palletanke eller plasttromler og opbevares indendørs indtil aflevering hos Kommunekemi eller anden godkendt modtager - f.eks. Jysk Miljørens. Vurdering Skanderborg Kommune vurderer, at virksomheden ved at overholde de fastsatte vilkår ikke giver anledning til væsentlig risiko for håndtering og opbevaring af affald. 15

16 5.8. Indberetning Virksomheden skal jf. vilkår 35 i miljøgodkendelse af den 14. april 2008 årligt indberette det årlige forbrug af lakløfter samt type og mængde af afleverede kemikalier. Endvidere skal den indberette produktionsstørrelse i kg behandlet gods. Vurdering Skanderborg Kommune har valgt at supplere vilkåret med, at den årlige mængde af glas- og stålkugler, der anvendes i henholdsvis glasblæser og slyngrenser, skal indberettes. Indberetningen kan evt. erstattes med virksomhedens grønne regnskab såfremt regnskabet indeholder de ønskede oplysninger Beskyttelse af jord og grundvand Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Den største fare for forurening af jord og grundvand er spild eller lækage af kemikalier og kemikalieaffald, så det kommer ud på jorden. Virksomheden oplyser, at såvel kemikalier som kemikalieaffald opbevares inde i produktionshallen. Området er forsynet med en opkant hele vejen rundt, og der er ikke afløb til kloak i produktionen. Vurdering Skanderborg Kommune vurderer, at virksomheden lever op til Skanderborg Kommunes krav til opbevaring af kemikalier og kemikalieaffald, og at der derfor er en minimal risiko for jord og grundvandsforurening. Skanderborg Kommune har hentet inspiration fra lignende aktiviteter, hvor der er udarbejdet standardvilkår jf. bilag 5 i Den gamle godkendelsesbekendtgørelse Spildevand Der forekommer udelukkende sanitært spildevand fra virksomheden, som ledes til kloak BAT Virksomhedens rådgiver oplyser, at der i BREF-dokumentet om overfladebehandling af metal og plast ikke findes specifikke BAT-anbefalinger for den type stripningsbade, som Danclean anvender. Stripning af maling fra metalemner er en vanskelig proces, og der er et ret begrænset antal kemikalier på markedet til dette formål, og de indeholder langt hen ad vejen mange af de kemiske stoffer, som findes i de stripningskemikalier, som Danclean anvender i dag. Danclean forsøger med indførelse af lak well-off 1616 at anvende et mere miljørigtig kemikalie ved at erstatte noget af den nuværende aflakning af stålemner i et opvarmet procesbad med aflakning i et nyt procesbad med lak off-well 1616, der anvendes ved stuetemperatur, hvor afdampning af gasser er mindre. Lak off-well indeholder imidlertid myresyre, der er et klasse I stof i hovedgruppe II, hvilket betyder, at der er lave grænseværdier for luftemissioner end for de gamle stripningskemikalier. B-værdien for myresyre er 0,003 mg/m 3. Den lave B-værdi trækker således i den anden retning. Produktet skal kun anvendes til de særlig vanskelige emner, hvilket er højst 15 % af hele produktionen. Der findes ingen umiddelbare andre stripningskemikalier, som er mere miljøvenlige til dette formål. Vurdering Skanderborg Kommune har fastsat vilkår om, at virksomheden fortsat skal holde øje med udviklingen i proceskemien til aflakning og vurdere om evt. nye og mere miljøvenlige kemikalier, vil kunne anvendes til aflakning. For processerne slyngrenseanlæg og glasblæseanlæg er der hentet inspiration fra standardvilkårene i afsnit 1 i bilag 5 i Den gamle godkendelsesbekendtgørelse, der er fastsat ud fra, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Virksomheden vurderes, at ville kunne overholde standardvilkårene, når det er dokumenteret, at de anvendte filtre kan overholde emissionsgrænseværdien på 5 mg/m 3 for støv. Skanderborg Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening og minimere ressourceforbruget ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 16

17 5.12. Bemærkninger til afgørelsen Et udkast til denne afgørelse har været varslet over for virksomheden. Virksomheden havde ingen bemærkninger til udkastet. 6. Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 91 og 93 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsens annonceres. En eventuel klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg eller sendes til adressen Afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen annonceres. Afgørelsen annonceres på Skanderborg Kommunens hjemmeside i perioden 3. april maj 2014 samt i Lokal-Avisen Skanderborg den 9. april Klagen skal således være modtaget hos Skanderborg Kommune senest torsdag den 1. maj 2014 kl Afgørelsen (godkendelsen) kan påklages af: Ansøgeren Enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen (varetages af Embedslægeinstitutionen Midtjylland) visse landsdækkende og lokale organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Skanderborg Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Skanderborg Kommune om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 17

18 Søgsmål Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. Miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. Underretning om afgørelsen Skanderborg Kommune har underrettet følgende: Danclean ApS, v/tom Larsen, Langelinie 44, 8484 Galten Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet Dansk Ornitologisk Forening og Arbejdstilsynet, 7. Sagsakter Hermed oplistes de væsentligste dokumenter som er indgået i sagens behandling: Ansøgning om miljøgodkendelse fra Danclean ApS samt supplerende oplysninger fremsendt af virksomhedens rådigver 8. Grundlag for godkendelsen I forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen af virksomheden, har kommunen forholdt sig til fremsendte dokumenter fra virksomheden (nævnt i kapitel 6) samt nedennævnte juridiske grundlag: Plangrundlag Kommuneplan: Kommuneplan 2013, Skanderborg Kommune. Endeligt vedtaget af Skanderborg Byråd den 24. april Lokalplanerne: Lokalplan nr. 94 delområde III. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/ med senere ændringer) Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr af 20/ med senere ændringer, herunder bekendtgørelse 486 af 25/05/2012 vedr. standardvilkår for listevirksomheder). Affaldsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om affald (BEK nr af 18/ ). Lov om planlægning: Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning (BEK nr af 27/ ). 18

19 Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter (bilag IV arter): Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 01/ ). Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr Luftvejledning. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier. Miljøstyrelsens nr. 1252/2008 Supplement til b-værdivejledningen Støjvejledninger: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 19

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften 6 8722 Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: 20004630) Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Christina Hedegaard Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 879

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 Dato:3. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Børge

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed I medfør af 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 537 af 29. april

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 37 cima@haderslev.dk Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold.

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-431-00033 Ref. Johje/klhou Den 27. november 2009

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere