Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse"

Transkript

1 Danclean ApS Ulvehøjvej Låsby Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse i henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 22. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven) Natur og Miljø Knudsvej Ry Sagsbehandler: Hanne Fjord Dir. tlf.: Dato 3. april 2014 Sagsnr: 13/10991 Virksomhedens navn og adresse: Danclean ApS Ulvehøjvej Låsby Telefon nr.: / CVR nr.: P-nummer: Virksomhedens art, listebetegnelse: Matrikel nr.: Virksomheden ejes og drives af: Kontaktperson: Bygninger og grund ejes af: Tilsynsmyndighed A 202 (hovedaktivitet) Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar er mindre end eller lig med 30 m 3 7bp, Låsby By, Låsby Tom Larsen, Langelinie 44, 8484 Galten Tom Larsen Tom Larsen, Langelinie 44, 8484 Galten Skanderborg Kommune Klagefrist udløber den 1. maj 2014 Hans Brok-Brandi Funktionsleder Hanne Fjord Miljøsagsbehandler Søgsmålsfristen udløber den 3. oktober

2 Indhold 1. Resumé Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse af 14. april Vilkår Generelt Indretning Luft Emissionsgrænseværdier Egenkontrol Luft Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand BAT Indberetning Driftsjournal Miljøteknisk vurdering Beliggenhed Kommuneplan Lokalplan VVM-screening Internationalebeskyttelsesområder Drikkevandsinteresser Indretning og drift Luft Kontrol af luftvilkår Støj Kontrol af støjgrænser Affald / farligt affald Indberetning Beskyttelse af jord og grundvand Spildevand BAT Bemærkninger til afgørelsen Klagevejledning Sagsakter Grundlag for godkendelsen Bilagsliste: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Miljøteknisk beskrivelse Oversigtskort VVM-screening Skema over indholdsstofferne i proceskemien 2

3 1. Resumé Der meddeles tillæg til miljøgodkendelse af den 14. april 2008 på nærmere angivne vilkår til virksomheden Danclean ApS, Ulvehøjvej 6 i Låsby, matrikel nr. 7bp Låsby By, Låsby. Virksomheden er etableret på adressen i Virksomheden har speciale i at fjerne lak og lakrester fra metalemner ved en kemisk proces, hvor der anvendes varme og kolde alkaliske procesbade med forskellige organiske tilsætningsstoffer. Virksomheden har den 15. januar 2013 søgt om tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008, da virksomheden ønsker at øge antallet af procesbade fra 3 til 5 svarende til en udvidelse fra i alt 7,6 m 3 til 13,1 m 3, at ændre den kemiske sammensætning i badene, at udvide produktionen fra 100 tons behandlet gods pr. år til 200 tons pr. år, samt at etablere et slyngrenseanlæg og et glasblæseanlæg (glasblæseanlægget er etableret i 2008). Det samlede volumen af procesbadene er mindre end 30 m 3, hvorfor virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt A202: Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m 3. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter. Skanderborg Kommune har valgt at anvende standardvilkårene for listepunkt A 203 til inspiration for vilkår fastsat i forbindelse med drift af slyngrenseanlæg og glasblæseanlæg jf. afsnit 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Med udgangspunkt i den miljøtekniske vurdering, som er vedlagt i bilag 1, vurderer Skanderborg Kommune, at den ønskede udvidelse ikke vil give anledning til væsentlige miljømæssige gener, såfremt virksomheden overholder vilkårene i denne afgørelsen samt vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april VVM 2 Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af punkt 4.e Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces jf. bilag 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør om lov om planlægning. På baggrund af en screening har Skanderborg Kommune afgjort, at den ansøgte udvidelse ikke har karakter og et omfang, der gør, at udvidelsen vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er dermed ikke VVM-pligtig. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer 2 Bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 3

4 2. Miljøgodkendelse Skanderborg Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33 til Danclean ApS, Ulvehøjvej 6, 8670 Låsby på følgende vilkår. Tillægget omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen" - dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. 3. Ændring af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse af 14. april Vilkår 17 til 26 i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af den 14. april 2008 udgår. Øvrige vilkår i miljøgodkendelsen er fortsat gældende. 4. Vilkår 4.1. Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 2. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. 3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 4. Tilladelsen skal være udnyttet inden 2 år fra tilladelse er annonceret, ellers bortfalder den Indretning 5. I procesafkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være indrettet målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme, f.eks. rumluft og afkastluft fra andre processer Luft Emissionsgrænseværdier 6. Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdierne i nedenstående tabel: Parameter mg/normal m 3 Total støv (stålgrit, stålshot o.lign, glaskugler mv.) 5 Myresyre 5 Organiske stoffer kl. II, hovedgruppe

5 7. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdien i nedenstående tabel er overholdt: Parameter B-værdi (mg/m 3 ) Total støv (stålgrit, stålshot o.lign., glaskugler mv.) 0,08 Butyldiglykol 0,02 2-Penoxyethanol 0,1 Benzylalkohol 0,1 Myresyre 0,003 Gamma-butyrolacton 0,3 8. Virksomhedens afkast skal minimum være ført 1 meter over tag på det sted på taget, hvor afkastet er placeret Egenkontrol Luft 9. Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filter-/cyklonleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre og cykloner skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene/cyklonerne. Renluftsiden af posefilter o. lign. skal efterses visuelt mindst en gang om ugen for kontrol af utætheder - alternativt kan der installeres støvalarmer i afkast. Slyngrenseanlæg og glasblæseanlæg 10. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 6 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst én gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Dette gælder for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med normal m 3 /time. 11. Emissionsmålingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. 12. Virksomheden skal senest 3 måneder efter godkendelsen er annonceret - for afkast fra slyngrenser - ved fremsendelse af datablad for filtre og/eller emissionsmålinger samt OML-beregning dokumentere, at emissionsgrænseværdierne for støv jf. vilkår 6 samt B-værdien for støv jf. vilkår 7 er overholdt. 13. Virksomheden skal inden glasblæseanlægget etableres ved fremsendelse af datablad for filtre og/eller emissionsmålinger samt OML-beregning dokumentere, at emissionsgrænseværdierne for støv jf. vilkår 6 samt B-værdien for støv jf. vilkår 7 er overholdt. Aflakering 14. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der foretages præstationskontrol i afkastet i form af 3 enkeltmålinger hver af varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 6 er overholdt. Dette kan dog højst kræves én gang årligt. 15. Såfremt der etableres udsugning fra karrene skal virksomheden senest 3 måneder efter, at udsugningen er etableret foretage præstationskontrol i afkastet i form af 3 enkeltmålinger hver af varighed på 1 5

6 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænse-værdien i vilkår 6 er overholdt. Dette kan dog højst kræves én gang årligt. 16. Emissionsmålingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og omfatte perioder, hvor lågene til aflakningskarrene er/har været åben. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er påkrævet. 17. Prøvetagning og analyse skal ske efter metoderne i nedenstående tabel: Navn Parameter Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationen af total partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationen af specifikke organiske opløsningsmidler i strømmende gas (adsorptionsrørsmetoden) Bestemmelse af koncentrationer af mineralske og organiske syrer i afkast uden forbrænding (manuel opsamling i svag NaOH) Total støv VOC Myresyre MEL-02 MEL-17 MEL Affald 18. Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. 19. Kasseret blæsemiddel skal opsamles og opbevares i tætte, lukkede eller overdækkede containere eller i lukkede bigbags el. lign. 20. Virksomheden skal genanvende kasseret blæsemiddel, hvor det er muligt Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 21. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttes mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning og være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares. 22. Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår herom BAT 23. Virksomheden skal fortsat holde sig orienteret om udviklingen af proceskemien til aflakering og vurdere om evt. nye og mere miljøvenlige produkter vil kunne anvendes i virksomhedens processer. Tilsynsmyndigheden skal orienteres inden proceskemien udskiftes Indberetning Driftsjournal 24. Der skal som minimum føres journal med angivelse af: 1) Det årlige forbrug af: Stålgrit, stålshot, glaskugler e.lign. 2) Den årlige produktionsmængde angivet som kg behandlet gods. 6

7 3) Tidspunktet for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion samt resultatet af den ugentlige kontrol af renluftsiden af posefilter o. lign. skal noteres i journalen. Opgørelserne skal fortages på årsbasis og fremsendes til kommunen senest 1. februar. Indberetningen kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab i det omfang, dette er dækkende for rapportens indhold. Afrapporteringen sker så efter de tidsfrister, der gælder for grønne regnskaber. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 5. Miljøteknisk vurdering Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet på baggrund af materiale fra virksomheden af den 15. januar Skanderborg Kommune har herud over modtaget supplerende oplysninger ved et tilsyn gennemført den 2. september 2013 samt ved mail af den 3. september 2013 m.fl. fra virksomheden og fra virksomhedens rådgiver. Virksomheden har speciale i at fjerne lak og lakrester fra metalemner ved en kemisk proces, hvor der anvendes varme og kolde alkaliske procesbade med forskellige organiske tilsætningsstoffer. Virksomheden har søgt om tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008, da virksomheden ønsker at øge antallet af procesbade fra 3 til 5 svarende til en udvidelse fra i alt 7,6 m 3 til 13,1 m 3, at ændre den kemiske sammensætning i badene, at udvide produktionen fra ca. 100 tons behandlet gods pr. år til 200 tons, samt at etablere et slyngrenseanlæg og et glasblæseanlæg (glasblæseanlægget er etableret i 2008). Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt A202 Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar er mindre end eller lig med 30 m 3. Idet ændringerne medfører forøget forurening skal det ansøgte have en tillægsgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 inden udvidelsen påbegyndes. Skanderborg Kommune har valgt at annullere vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008, da der med dette tillæg er fastsat vilkår for emissionsgrænseværdier for enkeltstofferne og ikke det samlede TOC-indhold i udsugningsluften. Det vurderes, at udvidelsen ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige gener, såfremt virksomheden overholder vilkårene i denne afgørelse samt i virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april Beliggenhed Danclean ApS er beliggende på Ulvehøjvej 6, 6870 Låsby, matrikel 7bp Låsby By, Låsby i den østlige del af Låsby Kommuneplan Virksomheden er beliggende i byzone i erhvervsområde 51.E.04 ved Mosegårdsvej, der er udlagt til Værksted med forretningsvirksomhed, engrosvirksomhed og særligt pladskrævende varegrupper Lokalplan Området er desuden reguleret af Lokalplan nr. 94 delområde III, der er udlagt til Større fremstillings-, engrosog transportvirksomhed samt pladskrævende detailhandel. Mod nord, syd og øst støder den del af lokalplanområdet, hvor virksomheden er beliggende, op mod det åbne land og mod vest støder virksomheden op til andre erhvervsvirksomheder. 7

8 150 meter sydøst fra virksomheden ligger den nærmeste bolig. Virksomhedens beliggenhed fremgår af nedenstående figur VVM-screening Virksomhedens placering Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2 pkt. 4e Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces i VVM-bekendtgørelsen Internationale beskyttelsesområder De nærmeste habitat- og fuglebeskyttelsesområder ligger mere end 8 km fra virksomhedens matrikel Drikkevandsinteresser Virksomheden er beliggende i et område udlagt med særlige drikkevandsinteresser (OSD). De nærmeste drikkevandsboringer er beliggende mellem 200 og 300 meter fra virksomheden i vestlig retning. Kommunens vurdering Skanderborg Kommune ser ingen planmæssige hindringer for virksomhedens beliggenhed, da området, hvor virksomheden er placeret, er beliggende i et områder, der er udlagt til virksomhedstyper som Danclean. Virksomheden er omfattet af bilag 2 pkt. 4e i VVM-bekendtgørelsen, hvorfor der er gennemført en screening med udgangspunkt i følgende kriterier angivet i bekendtgørelsens bilag 3: Projektets karakteristika Projektets placering Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning Ud fra screeningen har Skanderborg Kommune vurderet, at de ansøgte aktiviteter ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor er aktiviteten ikke omfattet af VVM-pligt jf. 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen. VVMscreeningen er vedlag i bilag 2. Det vurderes samlet, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlige påvirkning på Natura 2000 områder eller bilag IV arter, da der udelukkende udledes procesluft fra virksomheden i meget begrænset omfang og under de vejledende grænseværdier, og da de nærmeste Natura 2000 områder er beliggende mere end 8 km fra virksomheden. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering. 8

9 Virksomheden er placeret i et OSD område. Det vurderes ikke, at virksomhedens aktiviteter vil påvirke området i en negativ retning, såfremt virksomheden efterlever de i miljøgodkendelsens fastsatte vilkår for opbevaring og håndtering af flydende kemikalier og farligt affald. Vilkårene anses for at være tilstrækkelig til at beskytte grundvandet i et OSD-område Indretning og drift Udvidelse af eksisterende virksomhed Danclean ApS er en eksisterende virksomhed, som har ligget på adressen siden Virksomheden har speciale i at fjerne lak og lakrester fra metalemner ved en kemisk proces, hvor der anvendes varme alkaliske procesbade med forskellige organiske tilsætningsstoffer. Virksomheden ønsker at etablere 2 nye procesbade et varmt og et koldt, at ændre proceskemien i de eksisterende bade, at fordoble den behandlede godsmængde samt at etablere et slyngrenseanlæg samt et glasblæseanlæg (glasblæseanlægget er etableret i 2008). Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige ændringer. Den eksisterende produktionshal er på ca m 2. Driftstider Mandag fredag kl Lørdag søndag Der kan forekomme produktion i begrænset omfang Der er ingen ansatte i virksomheden, men det forventes, at der skal ansættes 2 til 4 medarbejdere inden for de nærmeste år. Til- og frakørsel for kunder og leverandører m.fl. sker fra Scandiavej. Der forventes til- og frakørsel af 2-4 biler om dagen efter udvidelsen. Producerede mængder Af nedenstående tabel fremgår den årlige producerede mængde før og efter udvidelsen: Periode Aflakering Glasblæsning Slyngrenseanlæg kg kg kg kg kg kg kg Efter udvidelsen kg kg kg Den årlige producerede mængde Procesbade til fjernelse af lak og lakrester fra metalemner Virksomheden har på ansøgningstidspunktet 3 proces kar og ønsker at etableret yderligere 2 proceskar i Størrelsen på karrene fremgår af nedenstående tabel. Proceskemien i de 3 eksisterende kar er ændret i 2010/12, og der ønskes indført en ny proceskemi i ét af de to nye proceskar. De anvendte kemikalier fremgår af nedenstående tabel indholdsstofferne i det enkelte kemikalie fremgår af tabellen i bilag 3. 9

10 Antal bade x liter Proceskemi 2008/ / Aflakning af stål Lakløfter KS20 (udgået) 2 x 3500 Udsugning Aflakning af stål Lak off-well 1602 og x x 3500 Rumudsugning over karrene Aflakning af aluminium og messing Aflakning af aluminium og messing Aflakning af aluminium (2013) Lakløfter KS40 (udgået) 1 x 600 Lak off-well x x 600 Rumudsugning over karrene Lak off-well x 2000 Rumudsugning over karrene Proceskar og -kemi * Der har tidligere været punktudsugning direkte fra karret Proceslinierne er opstillet/opstilles således, at emnerne let kan flyttes fra proces til proces med en fjernbetjent kran. Produktionsformen sikrer en hurtig håndtering af godset. Proceskarrene er åbne i begrænset omfang svarende til den tid det tager at sænke emnet ned i karret samt i forbindelse med optagning. Følgende er foretaget i forbindelse med udskiftningen i 2010/12: Produktet KS20, som indeholder kaliumhydroxid, diethanolamin, butylglykol og 2-phenoxyethanol diethanolamin, er i 2010 blevet erstattet af lak off-well 1602 og lak off-well 1604, som indeholder de samme stoffer bortset fra kaliumhydroxid. Produktet KS40, som indeholder kaliumhydroxid, N-methyl-2-pyrrolideon og dimethylengly-kolmethylether er i 2013 erstattet af produktet Lak of-well 1682, der indeholder triethylenglykolmono-butylether tilsat noget kaliumhydroxid. Rustbeskyttelsesmidlet, Meqqem-corr 8832, der indeholder triethanolamin, har hidtil været anvendt i sidste hold skyllevand efter aflakning. Produktet er helt udgået, og skyllevandet indeholder i dag lidt kaliumhydroxid. Der vil således ikke forekomme triethanolamin i den udsugede luft. Produktet lak off-well 1616 er et nyt produkt, der ønskes anvendt i det nye kar på l til aflakning af aluminium og messing. Produktet indeholder Benzylalkohol, myresyre, gamma-butyrolacton og benzensulfonsyre (4-C10-13-sec-alkylderivater) Kemikalierne opbevares i proceskarrene. Der opbevares enkelte dunke i produktionen på betongulv. Der er ikke afløb fra gulvet. Glasblæser Virksomheden har i 2008 etableret en glasblæser med en lukket kabine af mærket Vå-Gram. Der anvendes glaskugler til blæsning af mærket Beijer Tech Micronx. Kuglerne genbruges. Der er etableret udsugning fra glasblæseren. Afkastet er ført ud gennem væggen ca. 1,8 meter over terræn. Den udsugede luftmængden (m 3 /h) er ikke oplyst. Diameteren på afkastet er Ø250. Glasblæseren er i drift i ca. 8 timer om ugen svarende til rensning af kg gods. Slyngrenseanlæg Virksomheden ønsker at etablere et slyngrenseanlæg med en lukket kabine af mærket Gutmann. Kabinen placeres i den nye bygning mod vest. Der etableres udsugning fra processen. Udsugningen er placeret midt i kabinen. Der ønskes anvendt stålkugler til processen. Kuglerne vil blive genbrugt. Det forventes, at slyngrenseanlægget skal anvendes i ca. 4 timer om ugen svarende til rensning af ca. 80 kg gods. * 10

11 Råvarer og hjælpestoffer Det årlige forbrug fremgår af nedenstående tabel: Råvarer- og hjælpestoffer Årligt forbrug Opbevaring Lak off-well kg I proceskarrene Lak off-well kg I proceskarrene Lak off-well kg I proceskarrene Lak off-well kg I proceskarrene Glaskugler kg I glasblæseren Stålkugler kg I slyngrenseren Vurdering I virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008 er der stillet vilkår om opbevaring og håndtering af kemikalier. Det vurderes, at vilkårene er dækkende for udvidelsen Luft Der er etableret/ønskes etableret i alt 3 afkast fra virksomhedens processer: Afkast 1. Rumudsugning samt punktudsugning fra 2 procesbade til aflakning af stål (er etableret) Afkast 2. Glasblæseanlæg (er etableret) Afkast 3. Slyngrenseanlæg Ad. 1. Procesbade til fjernelse af lak og lakrester fra metalemner Virksomheden har i 2010/12 udskiftet en del af proceskemien. Virksomheden har efterfølgende gennemført emissionsmålinger. Resultatet af målingerne fremgår af nedenstående tabel. Parameter Enhed I afkast Vilkår Lufvejledningen af 2001 Lak off-well 1602 og 1604 lakfjerner til stål Butyldiglykol 2-phenoxyethanol Lak off-well 1682 lakfjerne til aluminium mg/nm 3 mg/nm 3 0,38 1,6 100 Triethylenglykolmonobutylether mg/nm 3 <0,08 - Ikke flygtigt Diethanolamin* Triethanolamin* Lak off-well 1616 (2013) lakfjerner til aluminium mg/nm 3 mg/nm 3 <0,01 <0,04 5 UDGÅET Hovedgr. 2, kl. II stof Hovedgr. 2, kl. II stof UDGÅET Benzylalkohol mg/nm 3 ** Hovedgr. 2, kl. II stof Myresyre mg/nm 3 ** 5 Hovedgr. 2, kl. I stof Gamma-butyrolacton mg/nm 3 ** Hovedgr. 2, kl. II stof Benzen-sulfonsyre (4-C sec-alkylderivater). mg/nm 3 ** - Ikke flygtigt *Udgået i forbindelse med ændring af kemikaliesammensætningen, ** der er ikke gennemført emissionsmålinger 11

12 Som det fremgår af tabellen, er der gennemført emissionsmålinger for stofferne bl.a. Butyldiglykol og 2- phenoxyethanol. Målingerne viser overholdelse de fastsatte grænseværdier. Stofferne er hovedgruppe 2, klasse II stoffer i henhold til Luftvejledningen 3. Målingerne viser, at den samlede emission for de to stoffer ligger på henholdsvis 0,38 og 1,6 mg/m³, hvilket er under emissionsgrænsen på 100 mg/nm³. Målingen viser også, at massestrømmen for de to hovedgruppe 2, klasse II stoffer tilsammen er på 6,34 g/h, hvor massestrømsgrænsen tilsvarende er 2000 g/h. Virksomheden oplyser, at den samlede spredningsfaktor for Butyldiglykol og 2-phenoxyethanol vil ligge på 31, hvilket er under grænseværdien på 250. Virksomhedens vurdering af produktet Lak off-well 1616 Det nye aflakningskar i rustfrit stål er på ca liter. Karret er forsynet med låg, som altid er lukket under produktionen. Aflakningsprocessen tager typisk et døgn, hvorefter de aflakkede emner tages op med en kran og overføres til et stillestående skyllekar med natronlud. Myresyrerester på emnerne neutraliseres, så der ikke længere er risiko for afgivelse af myresyredampe. Da optagning og neddypning af emner kun finder sted i maksimalt 5-10 minutter forventer virksomheden ikke, at den nye proces vil frembyde noget luftforureningsproblem, selv om myresyre har en B-værdi på 0,003 mg/m 3. Der sker ingen emission fra karret under processen, og kontakttiden med luften er så kort, at der ikke bliver afgivet væsentlige mængder dampe af myresyre. For de øvrige stoffer i badet er deres kogepunkter mellem 200 og 300 o C, så virksomheden anser derfor kun myresyre for at frembyde et potentiel problem. Dette forventes løst gennem anvendelse af låg på proceskarret og ved at skylle de færdige emner i base straks, når de bliver taget op af karret. På baggrunde af ovenstående vurdering af lak off-well 1616 samt resultatet af Eurofins emissionsmålinger den forventer virksomheden ikke, at lak off-well 1616 vil give uacceptable emissioner af de aktuelle organiske stoffer. Emissionen af organiske stoffer var i 2010 langt under de gældende grænseværdier. Myresyre er et hovedgruppe 1 stof, klasse I. For dette stof gælder, at emissionsgrænseværdien er på 5 mg/nm³, og at massestrømsgrænsen er på 100 g/h (jf. Luftvejledningen). Virksomhedens rådgiver har beregnet en spredningsfaktor for myresyre på 95 m 3 /s, hvilket er under 250. Vurdering Virksomheden ønsker en produktion med i alt 5 kar. 3 kar til aflakning af stålemner og 2 kar til aflakning af aluminiumsemner. Der har tidligere været etableret punktudsugning fra de 2 kar, hvor der foregå aflakning af stålemner. Punktudsugningerne er fjernet efter der er gennemført emissionsmålinger. Der er ikke etableret udsugning fra de øvrige kar, og der ønskes ikke etableret udsugning fra de to nye kar. Der er etableret rumudsugning over samtlige kar, hvortil udsugningsluften fra de 2 kar til aflakning af stålemner er tilsluttet. Der er gennemført emissionsmålinger i afkastet fra rumudsugningen, hvortil udsugningsluften fra de 2 kar, der anvendes til aflakning af stål, er tilsluttet. Der er gennemført emissionsmålinger ved 2 processer 1) når låget tages af for aflakning af stål og 2) når låget tages af ved aflakning af aluminium. Af analyseresultaterne vurderes det umiddelbart, at der udelukkende kan måles for indholdsstoffer fra karrene, hvor der foregår aflakning af stål, dvs. hvor der er etableret punktudsugning. Det vurderes umiddelbart ikke, at emissionen, der foregår, når låget tages af, kan registreres i afkastluften for rumventilation, hvilket ligeledes fremgår af analyseresultaterne. Skanderborg Kommune vurderer ud fra ovenstående, at der ikke kan måles emissioner fra indholdsstoffer fra kemikalier i luften fra rumudsugningen, der anvendes i kar, hvor der ikke er etableret punktudsugning, da emissionerne fra karrene vil blive blandet sammen med den øvrige luft, der fortrænges via rumventilationen. 3 Luftvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af

13 Skanderborg Kommune har derfor ikke stillet vilkår om, at virksomheden skal gennemføre emissionsmålinger fra de ansøgte processer, hvor der ikke er etableret punktudsugning. Skanderborg Kommune har stillet vilkår om, at såfremt virksomheden på et senere tidspunkt etablerer punktudsugning, skal der gennemføres emissionsmålinger. Skanderborg Kommune har ligeledes stillet vilkår om, at der ved begrundet mistanke eller i tvivlstilfælde om grænseværdierne kan overholdes, kan anmode om dokumentation som ovenfor nævnt. Da spredningsfaktoren samlet er på under 250 m 3 /s, er der ikke gennemført afkasthøjdeberegning. Skanderborg Kommune har fastsat vilkår om, at afkastet skal føres én meter over tag. Miljøstyrelsen har ikke fastsat emissionsgrænseværdier og B-værdier for stofferne Triethylenglykolmonobutylether og Benzen-sulfonsyre (4-C10-13-sec-alkylderivater), da stofferne ikke er flygtige. Annullering af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008 Skanderborg Kommune har i miljøgodkendelse af den 14. april 2008 meddelt vilkår 17 Virksomhedens samlede emission af total organisk stof målt som TOC (total organic carbon) skal være mindre end 2 mg/m 3. Grænseværdien på 2 mg/m 3 blev fastsat ud fra en teoretisk beregning, hvor de organiske stoffer i form af kulstof i alle indholdsstofferne blev skønnet og sammenlagt og vurderet samlet at kunne holde sig under en grænseværdi på 2 mg/m 3. Begrundelsen for, at der blev fastsat en emissionsgrænse for TOC og ikke en emissionsgrænse for hvert indholdsstof i produkterne, var, at det var billigere at gennemføre én måling for TOC end at gennemføre målinger for alle indholdsstofferne i produkterne. Ved emissionsmåling for TOC af maj 2010 blev der målt et TOC-indhold på 8,9 mg/m 3, dvs. over de 2 mg/m 3. Efterfølgende er konkluderet, at de mindre farlige stoffer fra hovedgruppe 2, klasse II jf. Luftvejledningen i den teoretiske beregning var skønnet mindre flygtige, end de viste sig at være, hvilket var årsagen til overskridelsen, dvs. der var mere organisk stof i form af kulstof i de mindre farlige indholdsstoffer end forudset. Virksomheden har efterfølgende gennemført emissionsmålinger for hvert enkelt stof. Emissionsgrænseværdierne er her overholdt. Vurdering Det er Skanderborg Kommunes vurdering, at vilkår ligeledes skal annulleres, da de er hæftet op på vilkår 17. Vilkårene er erstattet af vilkår, der fastsætter emissionsgrænser for enkeltstofferne. Det er Skanderborg Kommunes vurdering, at de fastsatte vilkår for luftemissionsgrænser i nærværende tillæg til miljøgodkendelse er dækkende for luftemissioner, der fremkommer af virksomhedens aktiviteter. Glasblæser Der er etableret udsugning fra glasblæseanlægget. Der er etableret en cyklon, hvor de store partikler udskilles samt et filter, der udskiller mindre partikler. Det anvendes et filter i filterklasse M, der kan tilbagehold 99,96 % jf. de fremsendte filterspecifikationer. Vurdering Den udsugede luftmængde er ikke oplyst, der er ikke fremsendt filterspecifikationer, der dokumenterer emissionsgrænseværdien på 5 mg/nm 3, der er ikke foretaget luftemissionsmålinger på afkastet, og der er ikke gennemført afkasthøjdeberegninger. Skanderborg Kommune stiller vilkår til emission af totalstøv fra glasblæseren på 5 mg/nm 3. Skanderborg Kommune stiller ligeledes vilkår om, at såfremt virksomheden ikke kan dokumentere, at filtrene kan overholde 5 mg/nm 3, skal virksomheden udskifte de eksisterende filtre med et filter, der kan overholde den fastsatte emissionsgrænse. Virksomheden skal fremsende en afkasthøjdeberegning (OML-beregning), der fastsætter afkasthøjden. 13

14 Slyngrenseanlæg Der etableres udsugning fra slyngrenseanlægget. Luften fra udsugningen føres til et filter, hvor følgende er oplyst: Udskilningsgraden beregnes med basis i garantiværdierne fra det oprindelig nye filter med et reststøvindhold på maks. 20 mg pr. renset m 3 luft. Såfremt et slyngrenseanlæg er lidt belastet med støv udvikles der ca. 1 gram støv pr. m 3 luft. Dette giver en udskilningsgrad på 98,0 %. Såfremt støvbelastningen i slyngrenseanlægget er normal, dvs. omkring 3 gram, betyder det en udskilningsgrad på 99,33 % og er belastningen i et slyngrenseanlæg høj, som eksempelvis ved støberidrift, vil støvmængden være ca. 10 gram pr. m 3 luft. Herved er udskilningsgraden 99,9 %, når reststøvindholdet fastholdes på 20 mg/m 3 luft. Nominelt luftbehov ifølge Gutmann er 4800 m 3 luft/time. Fra filteret føres luften via et ventilationsrør til det fri. Filteret placeres i fabrikshallen udenfor kabinen. Filteret vil blive forsynet med en differenstrykmåler med alarm ved for lavt differenstryk. Slyngrenseren stopper derfor automatisk ved for lavt differenstryk over filteret. Vurdering Den udsugede luftmængde samt afkasthøjden er ikke oplyst. Der er ikke fremsendt filterspecifikationer for rensekapaciteten i mg/m 3. Der er ikke foretaget luftemissionsmålinger på afkastet, og der er ikke gennemført afkasthøjdeberegninger. Skanderborg Kommune stiller vilkår til emission af totalstøv fra slyngrenseanlægget på 5 mg/nm 3. Skanderborg Kommune stiller ligeledes vilkår om, at såfremt virksomheden ikke kan dokumentere, at de indkøbte filtre ikke kan overholde emissionsgrænseværdien på 5 mg/nm 3, skal virksomheden udskifte de eksisterende filtre med et filter, der kan overholde emissionsgrænserne i vilkår 6. Virksomheden skal fremsende en afkasthøjdeberegning (OML-beregning), der fastsætter afkasthøjden Kontrol af luftvilkår Idet kapaciteten for den maksimalt udsugede luftmængde fra processerne slyngrenseanlæg og glasblæseanlæg, der afgiver støv, er mindre end m 3 /h, skal der ikke fastsættes vilkår om, at virksomheden skal dokumentere, at emissionsgrænseværdien for støv overholdes. Der er fastsat vilkår om, at Skanderborg Kommunen, ved begrundet mistanke eller i tvivlstilfælde om grænseværdierne kan overholdes, kan anmode om dokumentation som ovenfor nævnt Støj Med baggrund i virksomhedens oplysninger i ansøgningen, vurderes det, at der vil være en øget transport til og fra virksomheden (af- og pålæsning af gods, kemikalier og kemikalieaffald) fra 2 lastbiler om dagen til 4 lastbiler, da virksomheden ønsker at fordoble produktionen. Skanderborg Kommune vurderer dog fortsat, da det øgede støjbidrag fra de ansøgte aktiviteter er begrænset, at virksomheden fortsat kan overholde de i miljøgodkendelsen fastsatte støjgrænser. 14

15 5.6. Kontrol af støjgrænser Skanderborg Kommune forventer ikke at støjvilkåret i virksomhedens miljøgodkendelse af den 14. april 2008 overskrides ved udvidelsen. Skanderborg Kommune vurderer derfor, at der ikke på forhånd skal stilles krav om, at virksomheden skal dokumentere overholdelse af de fastsatte støjvilkår. Der er fastsat vilkår om, at Tilsynsmyndigheden ved begrundet mistanke eller i tvivlstilfælde om støjgrænserne overholdes kan anmode om dokumentation som ovenfor nævnt Affald / farligt affald Fra virksomheden kommer der følgende typer af affald: Affaldstyper Ansøgt Transportør Modtager Slam fra aflakningskar 6,8 m³ 10 m 3 Marius Pedersen A/S Jysk Miljørens A/S Skyllevand fra afstripningsanlæg (basisk opl. uden cyanid) 10,8 m³ EAK kode ,8 m³ EAK kode m 3 Marius Pedersen A/S Jysk Miljørens A/S Skyllevand fra afstripningsanlæg 5 m³ EAK kode m³ Marius Pedersen A/S Dansk Olie Genbrug A/S Brændbart erhvervsaffald 389 kg kg kg kg Johs. Sørensen og Sønner A/S I/S Reno Syd Blæsemiddel fra glasblæser Blæsemiddel fra slyngrenser Skyllede plastdunke Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Retur til leverandøren Slam fra aflakningskar og skyllevand opbevares i 1000 l palletanke på betongulv, der er ikke afløb fra produktionslokalet. Palletankene tømmes med en slamsuger i produktionslokalet. Skyllede plastdunke opbevares indendørs ca. 6 meter fra nærmeste port. Affald bortskaffes efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Skanderborg Kommune. Virksomheden bortskaffede i 2011 ca. 17 m 3 farligt affald pr. år i form af kasserede procesopløsninger og kasseret skyllevand med mindre mængder kemikalier. Affaldet opsamles i palletanke eller plasttromler og opbevares indendørs indtil aflevering hos Kommunekemi eller anden godkendt modtager - f.eks. Jysk Miljørens. Vurdering Skanderborg Kommune vurderer, at virksomheden ved at overholde de fastsatte vilkår ikke giver anledning til væsentlig risiko for håndtering og opbevaring af affald. 15

16 5.8. Indberetning Virksomheden skal jf. vilkår 35 i miljøgodkendelse af den 14. april 2008 årligt indberette det årlige forbrug af lakløfter samt type og mængde af afleverede kemikalier. Endvidere skal den indberette produktionsstørrelse i kg behandlet gods. Vurdering Skanderborg Kommune har valgt at supplere vilkåret med, at den årlige mængde af glas- og stålkugler, der anvendes i henholdsvis glasblæser og slyngrenser, skal indberettes. Indberetningen kan evt. erstattes med virksomhedens grønne regnskab såfremt regnskabet indeholder de ønskede oplysninger Beskyttelse af jord og grundvand Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Den største fare for forurening af jord og grundvand er spild eller lækage af kemikalier og kemikalieaffald, så det kommer ud på jorden. Virksomheden oplyser, at såvel kemikalier som kemikalieaffald opbevares inde i produktionshallen. Området er forsynet med en opkant hele vejen rundt, og der er ikke afløb til kloak i produktionen. Vurdering Skanderborg Kommune vurderer, at virksomheden lever op til Skanderborg Kommunes krav til opbevaring af kemikalier og kemikalieaffald, og at der derfor er en minimal risiko for jord og grundvandsforurening. Skanderborg Kommune har hentet inspiration fra lignende aktiviteter, hvor der er udarbejdet standardvilkår jf. bilag 5 i Den gamle godkendelsesbekendtgørelse Spildevand Der forekommer udelukkende sanitært spildevand fra virksomheden, som ledes til kloak BAT Virksomhedens rådgiver oplyser, at der i BREF-dokumentet om overfladebehandling af metal og plast ikke findes specifikke BAT-anbefalinger for den type stripningsbade, som Danclean anvender. Stripning af maling fra metalemner er en vanskelig proces, og der er et ret begrænset antal kemikalier på markedet til dette formål, og de indeholder langt hen ad vejen mange af de kemiske stoffer, som findes i de stripningskemikalier, som Danclean anvender i dag. Danclean forsøger med indførelse af lak well-off 1616 at anvende et mere miljørigtig kemikalie ved at erstatte noget af den nuværende aflakning af stålemner i et opvarmet procesbad med aflakning i et nyt procesbad med lak off-well 1616, der anvendes ved stuetemperatur, hvor afdampning af gasser er mindre. Lak off-well indeholder imidlertid myresyre, der er et klasse I stof i hovedgruppe II, hvilket betyder, at der er lave grænseværdier for luftemissioner end for de gamle stripningskemikalier. B-værdien for myresyre er 0,003 mg/m 3. Den lave B-værdi trækker således i den anden retning. Produktet skal kun anvendes til de særlig vanskelige emner, hvilket er højst 15 % af hele produktionen. Der findes ingen umiddelbare andre stripningskemikalier, som er mere miljøvenlige til dette formål. Vurdering Skanderborg Kommune har fastsat vilkår om, at virksomheden fortsat skal holde øje med udviklingen i proceskemien til aflakning og vurdere om evt. nye og mere miljøvenlige kemikalier, vil kunne anvendes til aflakning. For processerne slyngrenseanlæg og glasblæseanlæg er der hentet inspiration fra standardvilkårene i afsnit 1 i bilag 5 i Den gamle godkendelsesbekendtgørelse, der er fastsat ud fra, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Virksomheden vurderes, at ville kunne overholde standardvilkårene, når det er dokumenteret, at de anvendte filtre kan overholde emissionsgrænseværdien på 5 mg/m 3 for støv. Skanderborg Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening og minimere ressourceforbruget ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 16

17 5.12. Bemærkninger til afgørelsen Et udkast til denne afgørelse har været varslet over for virksomheden. Virksomheden havde ingen bemærkninger til udkastet. 6. Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 91 og 93 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsens annonceres. En eventuel klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg eller sendes til adressen Afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen annonceres. Afgørelsen annonceres på Skanderborg Kommunens hjemmeside i perioden 3. april maj 2014 samt i Lokal-Avisen Skanderborg den 9. april Klagen skal således være modtaget hos Skanderborg Kommune senest torsdag den 1. maj 2014 kl Afgørelsen (godkendelsen) kan påklages af: Ansøgeren Enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen (varetages af Embedslægeinstitutionen Midtjylland) visse landsdækkende og lokale organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Skanderborg Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Skanderborg Kommune om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 17

18 Søgsmål Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. Miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. Underretning om afgørelsen Skanderborg Kommune har underrettet følgende: Danclean ApS, v/tom Larsen, Langelinie 44, 8484 Galten Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet Dansk Ornitologisk Forening og Arbejdstilsynet, 7. Sagsakter Hermed oplistes de væsentligste dokumenter som er indgået i sagens behandling: Ansøgning om miljøgodkendelse fra Danclean ApS samt supplerende oplysninger fremsendt af virksomhedens rådigver 8. Grundlag for godkendelsen I forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen af virksomheden, har kommunen forholdt sig til fremsendte dokumenter fra virksomheden (nævnt i kapitel 6) samt nedennævnte juridiske grundlag: Plangrundlag Kommuneplan: Kommuneplan 2013, Skanderborg Kommune. Endeligt vedtaget af Skanderborg Byråd den 24. april Lokalplanerne: Lokalplan nr. 94 delområde III. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/ med senere ændringer) Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr af 20/ med senere ændringer, herunder bekendtgørelse 486 af 25/05/2012 vedr. standardvilkår for listevirksomheder). Affaldsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om affald (BEK nr af 18/ ). Lov om planlægning: Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning (BEK nr af 27/ ). 18

19 Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter (bilag IV arter): Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 01/ ). Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr Luftvejledning. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier. Miljøstyrelsens nr. 1252/2008 Supplement til b-værdivejledningen Støjvejledninger: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 19

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse K.S.M. KRAGELUND ApS Bøgballevej 19 8723 Løsning Sendt på digital post til cvr-nr; 10656575 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen Direkte nr.: 7975

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Skanderborg Kommune besluttede 19.12.2012 at give anlægsbevilling. Lokalplan 1076 for vejanlægget incl kryds blev vedtaget af Byrådet 26. marts 2014.

Skanderborg Kommune besluttede 19.12.2012 at give anlægsbevilling. Lokalplan 1076 for vejanlægget incl kryds blev vedtaget af Byrådet 26. marts 2014. Skanderborg Kommune Teknik og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Att. Luise Pape Rydahl Dato: 10. juni 2014 Sagsnr.: 13/3536 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for anlæg af Dr. Sophies Allé med tilhørende kryds og vejforlægninger

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Jens Jensen Lund Rejsby 9 Ballum 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-125-13 02-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle,

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle, POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Thy WindPower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Sendt pr. mail til: duf(&,karby.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Norddjurs Kommune vurdere derfor, at gyllebeholderens kapacitet på Skovgårdevej 24 B kan forøges fra m 3 til m 3.

Norddjurs Kommune vurdere derfor, at gyllebeholderens kapacitet på Skovgårdevej 24 B kan forøges fra m 3 til m 3. Møller Mink v. Michael Møller Møllevangen 32 8585 Glesborg l Byg og Miljø Dato: 13. oktober 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 14/15860

Læs mere

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted Dato: 4. november 2014 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål Virksomheden drives af: FK Trådindustri Industrikrogen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Hans Chr Riggelsen Kummerlev 7 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-71-13 22. august 2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

JAI Overfladebehandling A/S Sverigesvej 1-3, 7480 Vildbjerg

JAI Overfladebehandling A/S Sverigesvej 1-3, 7480 Vildbjerg Miljøgodkendelse Slyngrenser og brug af VOC-bekendtgørelsens reduktionsprogram for organiske opløsningsmidler JAI Overfladebehandling A/S Sverigesvej 1-3, 7480 Vildbjerg Dato: 1. juli 2014 1. Stamdata

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse til sandblæseanlæg Simmelkær Hovedgade 7F Sagsnr.: 09.02.00-P19-33-14 Dato: 17. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Simmelkær

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Miljøafdelingen August 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Lemvigh-Müller A/S Ullsvej 5 4600 Køge Dato Dokumentnummer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Matr. nr. 10ao, 21z og 23i alle Them By, Them Smedebakken 10, 8653 Them

Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Matr. nr. 10ao, 21z og 23i alle Them By, Them Smedebakken 10, 8653 Them Them Vandværk Toftegårdsparken 3 8653 Them Att.: Bent Hollegaard 5. maj 2014 Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Anlægs ID: 749-20-0021-00 Jupiter ID: 00080419 Beliggenhed:

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

19-06-2014 14/10526 KS: AANN. A/S Bachmanns Teglværk Amtsvejen 23 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse vedrørende pilotprojekt

19-06-2014 14/10526 KS: AANN. A/S Bachmanns Teglværk Amtsvejen 23 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse vedrørende pilotprojekt 19-06-2014 KS: AANN A/S Bachmanns Teglværk Amtsvejen 23 6400 Sønderborg Afgørelse vedrørende pilotprojekt Afgørelse Sønderborg Kommune træffer afgørelse om, at projektet kan defineres som et pilotprojekt,

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk og tovd@forsyningen.dk Aarhus J.nr. MST-1272-00132 Ref. bevch/anaje Den 14. juni 2012 Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg Special Waste System A/S Hertadalsvej 4a 4840 Nr. Alslev post@sws.dk Roskilde Ref. molut Den 1. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionser på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov Team Byg og Landzone Gerrit van der Meer Højsetvej 7 6534 Agerskov Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-79-13 06-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere