Halsnæs Forsyning A/S Beredskabsplan for Halsnæs Vand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Forsyning A/S Beredskabsplan for Halsnæs Vand A/S"

Transkript

1 1 Halsnæs Forsyning A/S Beredskabsplan for Halsnæs Vand A/S Figur 1: Oversigt over Halsnæs Vands nordlige forsyningsområde

2 2 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Indholdsfortegnelse Halsnæs Kommune... 1 Beredskabsplan for Halsnæs Vand... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/for-analysen... 6 Kategorisering af hændelsen... 6 Alarmeringsplan:... 8 Vurdering... 9 Information Genopretning Afslutning og afrapportering Huske liste Bilags oversigt Bilag 1 Telefonliste over ansatte på vandværk og i kommune Bilag 2 Telefonliste over hvem der kan hjælpe Bilag 3 Telefonliste over følsomme forbrugere Bilag 4 Liste over beredskabsmateriel Bilag 5 Kildesporing Bilag 6 Principdiagrammer Bilag 7 Kappelhøj Vandværk Bilag 8 Evetofte Vandværk Bilag 9 Ølsted Vandværk Bilag 10 - Ventilkort Bilag 11 - Brandhanekort Bilag 12 - Skabeloner for forbrugerinformation Bilag 12 - Skabeloner for forbrugerinformation Bilag 12 - Skabeloner for forbrugerinformation Bilag 13 - Skabelon for pressemeddelelse Bilag 14 - Skabelon for logbog Bilag 15 - Skabelon for beredskabsinstruks (forurening af net) Bilag 16 - Skabelon for beredskabsinstruks 2 (forurening af værk) Bilag 17 - Beredskabsinstruks 3 (stort strømudfald) Bilag 18 - Huske liste Denne udgave af beredskabsplanen er opdateret 29. januar 2014

3 3 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Indledning Anvendelse Denne beredskabsplan er gældende for Halsnæs Vand A/S i Halsnæs Kommune og har til formål at sikre hurtig og korrekt indgriben ved truet forsyningssikkerhed eller egentlig krisesituation. Beredskabsplanen indgår som en del af Halsnæs Kommunes overordnede beredskabsplan. Lovgrundlag Lovgrundlaget for denne plan er: Beredskabsloven. Lov nr af 23. december 1992 og lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere ændringer. Vandforsyningsloven. Lov nr. 299 af 8. juni 1978 og lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008 med senere ændringer. Desuden er der hjælp at hente i Planlægning af beredskab for vandforsyninger. Vejledning nr. 8, 2002 fra Miljøstyrelsen. Vejledning nr. 4, 2005 vedr. håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning nr. 1 om sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevand. Vejledning fra Miljøstyrelsen 1992 Vejledning nr. 3 om vandkvalitet, Vejledning fra Miljøstyrelsen Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Beredskabsstyrelsen, Vejledning i brug af beredskabsplanen Beredskabsplanen er opbygget i WORD og inddelt i de faser, som vil være typiske for de handlinger, der finder sted omkring en hændelse (se oversigten). Planen er opbygget med muligheder for at springe rundt efter behov. Der kan springes fra indholdsfortegnelsen til de enkelte kapitler. Endvidere giver alle ord der er understreget muligheder for at foretage et spring. Dette sker ved at stille sig på linien + trykke Ctrl + clicke med musen. Links af denne type findes både øverst på siderne og mellem teksten, hvor det er vurderet at der kan være behov for at foretage et spring. Eksempel: 1. Links placeret øverst på siden har typisk til formål at bringe dig videre til et relevant kapitel 2. Links placeret i teksten vil typisk have til formål at bringe dig til et relevant bilag f.eks. en telefonliste eller lignende. Revision af beredskabsplanen Beredskabsplanen revideres minimum en gang om året.

4 4 Diverse definitioner Alarm Beredskabsgruppen En alarm er: En af SRO anlægget genereret alarm En forbrugeropringning En alarmering fra Falck eller beredskabet Eller enhver anden kontakt til vandværkets ledelse eller vagt, der gør opmærksom på en unormal forsyningssituation. Beredskabsgruppen nedsættes ved større hændelser enten truet forureningssituation eller en krise. Beredskabsgruppen indkaldes af beredskabschefen. Beredskabsgruppen består af følgende medlemmer: Beredskabschefen. Kommunens tilsyn med vandværker. En repræsentant fra vandværket. En kommunikationsmedarbejder fra Halsnæs Kommune. Embedslægen (efter aftale). Beredskabsgruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats samt informere borgerne og pressen om den aktuelle situation. Beredskabschefen leder gruppens arbejde men kan delegere dette ansvar til kommunens risikokoordinator. Embedslægen er rådgivende overfor kommunen og bistår med vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser. Embedslægens deltagelse i beredskabsgruppen aftales med udgangspunkt i den enkelte situation. Logbog Forbrugerne Øvelser I enhver situation, hvor beredskabsgruppen er indkaldt, fører som minimum repræsentanten fra vandværket logbog. Logbogen beskriver alle vandforsyningens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt). Logbogen har to formål, nemlig at kunne dokumentere forløbet og at kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden. Halsnæs Vand A/S forsyner tre ledningsnet - Evetofte Vandværk forsyner beboere i Evetofte, Melby, Tollerup og Hanehoved - Kappelhøj forsyner det ledningsnet, der dækker Frederiksværk by, den østlige del af Vinderød samt den indre del af Arrenæs, - Ølsted Vandværk forsyner Ølsted, Ll. Havelse og Grimstrup. De 3 net er indbyrdes forbundet og fra Kappelhøj er der en løbende forsyning til Evetofte forsyningsområde. Under ledelse af indsatslederen gennemføres mindst en gang hvert andet år en øvelse, der sikrer at alle involverede kender deres rolle og kan agere korrekt i en kritisk situation.

5 5 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Oversigt Beredskabsplanen er opdelt i 7 kapitler. Der kan hoppes til kapitlerne fra denne side eller direkte fra indholdsfortegnelsen. Oversigt Hændelsen/for-analyse Alarmering Vurdering Information Genopretning Afslutning og afrapportering Bilag

6 6 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Hændelsen/for-analysen Kategorisering af hændelsen For-analysen består dels af en kategorisering af hændelsen dels af en foreløbig vurdering af risikoen. Denne foretages hurtigt og under pres, så det er vigtigt ikke at undervurdere omfang og risiko. Tallene i skemaerne nedenfor svarer til tal fra Vejledning n4. 4, 2004 fra Miljøstyrelsen. Kriterier for kategorisering af hændelsen Kategori 1 - Alm. Driftsforstyrrelse Eksempler: - Driftsalarm - Rørbrud - Misfarvning af vand i mindre grad - Måler eller installationsproblemer - Mindre lokale strømudfald Kriterier: Der er tale om almindelige hændelser, der kan løses af vandforsyningens personale eller vanlige samarbejdsparter og - hvor der ikke er sundhedsrisiko - eller langvarige afbrydelser af forsyningen Kategori 2 - Større driftsforstyrrelser Eksempler: - Driftsalarm - Større rørbrud - Misfarvning af vand i større grad - Måler eller installationsproblemer - Større lokale strømudfald - Stoppet behandlingsanlæg op til 12 timer Kriterier: - Mere end 30 forbrugere berøres - E-coli på værk - Coliforme 1-10/100 ml på værk - Kim 37 over 5-50 per ml på værk eller på net - Kim 22 over per ml på værk eller på net - BQ mellem 40 og 200 Kategori 3 - Truet forsyningssikkerhed: Eksempler: - Alarm (indbrud eller hærværk) - Dårlig lugt eller smag af vandet - Stoppet behandlingsanlæg mellem 12 og 24 timer - Mikrobiel forurening Kriterier: - Mistanke om sygdomstilfælde - Mere end 100 forbrugere berøres - E-coli over 1/100 ml på værk - Coliforme over 10/100 ml på værk - Kim 37 over 50 per ml på værk eller 500 på net - Kim 22 over 200 per ml på værk eller på net - BQ større end 200 Kategori 4 - Krisesituation Eksempler: - Alarm (indbrud eller hærværk) - Dårlig lugt eller smag af vandet - Stoppet behandlingsanlæg ud over 24 timer - Tilbagestrømning fra virksomhed, renseanlæg eller lignende - Mikrobiel eller kemisk forurening Kriterier: - Konstaterede sygdomstilfælde - Mere end 50 % af indvindingskapaciteten rammes af alvorlig forurening - Mere end 500 forbrugere berøres - Uheld med kemikalietransport ved boring

7 7 Risiko: Kategoriseringen sker primært på baggrund af den faktiske situation, som beskrevet på forrige side. Men der foretages også en vurdering af risikoen. Risikoen består på dette tidspunkt primært af en vurdering af risikoen for yderligere spredning af forureningen samt en vurdering af de sundhedsmæssige forhold. Medens risikoen for spredning varetages af DKV (evt. ved brug af AQUIS) sker vurderingen af de sundhedsmæssige forhold af embedslægen. Antal berørte. Som det fremgår af skemaet på forrige side vurderes risikoen for spredning Som lille, hvis under 30 forbrugere berøres Som mellem, hvis mellem 30 og 100 forbrugere kan forventes berørt Som stor hvis mere end 100 forbrugere kan forventes berørt Vedr. spredning se endvidere beredskabsinstruks 2 bilag 13. Sundhedsmæssige konsekvenser Konsekvenserne fokuserer først og fremmest på de sundhedsmæssige konsekvenser. Vurderingen handler både om hvor mange der kan forventes berørt af hændelsen, men også af hvilke sundhedsmæssige konsekvenser hændelsen kan få. Skemaet på forrige sider angiver ved hvilke grænser for bakteriel forurening en hændelse falder i kategori 3 eller 4, der kræver, at beredskabsgruppen skal indkaldes. Er der tale om en kendt forureningskilde, kan det almindeligt anvendte laboratorium bistå med at identificere og kvantificere forureningen. Hvis der er tale om en kemisk forurening eller hvis det ikke er givet, hvilket forureningstype der er tale om, skal der inddrages specialister som Statens Seruminstitut eller Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium (se bilag 2). Der bør i denne situation altid udtages en større vandprøve til nedfrysning dette muliggør udvidelsen af analysen senere i forløbet. Denne sundhedsmæssige vurdering foretages af embedslægen indtil denne er på banen og analyseresultater foreligger baseres vurderingen på tallene på forrige side. Forsyningssikkerheden Med i vurderingen indgår oplysninger om og forventninger til forsyningssikkerheden i de kommende timer og dage. Varighed Med i vurderingen inddrages endelig også oplysninger om, hvor længe forureningen har varet, hvor meget den er blevet spredt, og hvad der kan gøres for at reducere konsekvenserne. Alarmeringsplan Hvem tilkaldes? Se alarmeringsplan.

8 8 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Alarmeringsplan: Unormal vandforsyning Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Beredskabschef, risikokoordinator eller kommunens tilsyn Alarm/SRO/telefon Alarmcentral DKV Vandforsyningens driftsvagt Foranalyse/risikovurdering 1. Almindelig driftsforstyrrelse 2. Større driftsforstyrrelse 3. Truet forsyningssikkerhed 4. Krisesituation Driftsvagten tilkalder nødvendigt mandskab Driftsvagten tilkalder driftslederen. Driftsvagten tilkalder beredskabschef og driftsleder Driftsvagten tilkalder beredskabschef og driftsleder Eksempler: - driftsalarm - rørbrud - misfarvning af vandet Se nærmere under hændelse Eksempler: - større rørbrud - større strømudfald - misfarvning af vand i større områder Se nærmere under hændelse Eksempler: - Forurening af ledningsnet - Totalt strømudfald af længere varighed Se nærmere under hændelse Eksempler: - Konstateret mikrobiologisk eller kemisk forurening - Alarm for truende ydre påvirkning Se nærmere under hændelse

9 9 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Vurdering Der føres under hele forløbet logbog. Kildeplads Indvindingen til vandværkerne foregår fra i alt 17 indvindingsboringer. Boringernes placering fremgår af kortbilagene senere i rapporten. Alle boringerne har adgangskontrol, der sikrer at en alarm går til DKV/driftsvagten. Denne skal så formidle at boringerne standses. 11 boringer er udstyret med overjordisk råvandsstation, medens 6 er brønde. Otte af de 17 boringer er indhegnet. Risiko: Boringerne kan forurenes ved alle uautoriserede åbninger eller indirekte ved forurening af arealerne omkring boringerne (væltet tankvogn etc.). En almindelig forureningstype er overfladevand eller vand fra overløb på regnvandssystemet, der løber i boringen hvis denne ikke er tæt. Det samlede overblik over Halsnæs Vands forsyningsområder og forsyningsanlæg fås på princip diagrammet bilag 6. Behandlingsanlæg Halsnæs Vand driver tre vandværker, se Kappelhøj Vandværk, Evetofte Vandværk og Ølsted Vandværk. Kappelhøj består af et iltningsanlæg, et beluftningsbassin, 6 filtre samt 4 trykpumper. Evetofte består af en iltningstrappe med reaktionsbassin efterfulgt af et for og et efterfilter samt 3 trykpumper. Ølsted Vandværk udgøres af en iltningstrappe med reaktionsbassin efterfulgt af enkeltfiltrering på 4 filtre samt 3 trykpumper. På Kappelhøj Vandværk er der etableret en generator, der kan drive tre boringer, vandværket og udpumpningspumperne. Risiko: Behandlingsanlæggene kan forurenes ved alle uautoriserede adgange, ved menneskelige fejl under arbejde på anlægget eller ved dyre og fugles ekskrementer, der måtte komme i berøring med vandet. Beholdere og højdebeholdere Halsnæs Vand har i alt 5 rentvandsbeholdere, heraf 2 højdebeholdere, Maglehøj og Magleblik. Beholdervolumenet på Evetofte Vandværk er på m 3 svarende til forbruget i 3 gennemsnitsdøgn. Det samlede volumen på det Kappelhøj Vandværks net er på m 3 eller svarende til 2½ gennemsnitsdøgn. Endelig har Ølsted en beholder på 380 m 3 svarende til forbruget i ca. 1 gennemsnitsdøgn.

10 10 Risiko: Beholdere og højdebeholdere kan forurenes ved alle uautoriserede adgange, ved menneskelige fejl under arbejde på anlægget eller ved dyre og fugles ekskrementer, der måtte komme i berøring med vandet. Ledningsanlæg Halsnæs Vand har i alt 182 km. På nettet er der tilsluttet ca. 110 brandhaner., se bilag 11. Risiko: Tilbagestrømning af forurening fra tilsluttede installationer, samt ledningsbrud eller lækager der åbner mulighed for indstrømning af forurenet vand fra omgivelserne. Forbrugere: På nettet er der tilsluttet ca forbrugssteder. Kapacitetsvurdering: Ølsted Vandværk Evetofte Vandværk Kappelhøj Vandværk Behandlingskapacitet i m 3 per time Max time forbrug i m 3 per time Trykkote 4) i m Forsyningsområde Udnyttelses-grad Afgangstryk 60 Ølsted % ) Evetofte % 2) Højtrykszonen % 3) 100 Beholderniveau + 28 m Arrenæs 8 63 Beholderniveau Frederiksværk ) Vinderød By/Arresøparken 1) Her er anvendt indvindingskapacitet, da denne er mindre end behandlingskapaciteten som er på 50 m3 per time). 2) Der importeres vand fra Kappelhøj 3) Udnyttelsesgraden er 79 % når der indregnes eksporten til Evetofte forsyningsområde. 4) Trykkoten er målt som højden over kote 0. 5) Efter trykreduktion

11 11 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Information Alarmering af forbrugerne Alarmering af forbrugerne sker som beskrevet nedenfor og efter beredskabsgruppens anvisninger. I helt ekstraordinære situationer kan der blive tale om, at alarmering af forbrugerne varetages af politiet. Dette gælder, hvor der er behov for hurtig information til forbrugerne om akut sundhedsfare. Alarmering af følsomme forbrugere Særlig følsomme forbrugere som institutioner, fødevarevirksomheder og lignende alarmeres direkte ved telefon eller se listen over følsomme forbrugere se bilag 3. Ekstern information Beredskabsgruppen udpeger en overordnet ansvarlig for al information. Denne person har ansvaret for al ekstern information. Information kan ske i form af Vandforsyningens hjemmeside Radio og tv Aviser Løbesedler (ophænges eller omdeles beredskabet kan bidrage med mandskab) Personlig eller telefonisk kontakt Information direkte fra vandforsyningen må KUN ske efter aftale med beredskabsgruppen/den heraf udpegede ansvarlige. Skabelon for forbrugerinformation fremgår af bilag 9. Pressen må kun informeres af den af beredskabsgruppen udpegede ansvarlige. Beredskabsgruppen eller den udpegede ansvarlige fastlægger omfanget af information herunder afholdelse af pressemøder, pressemeddelelser, interviews etc. Paradigma for pressemeddelelse fremgår af bilag 10. Intern information Intern information har følgende målgrupper: Beredskabsgruppen Vandforsyningens personale Politikere og direktion Call center eller anden telefoncentral Hjemmesidens redaktør Beredskabsgruppen informeres ved truet forsyningssikkerhed ved hyppige møder, mens der ved større kriser afholdes daglige møder eller møder efter aftale. Vandforsyningens personale holdes løbende orienteret om status, deres roller samt arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med forureningen.

12 12 Kommunens politikere (borgmester og udvalgsformand)samt direktionen holdes løbende orienteret og får kopier af alle skriftlige meddelelser. Call center, hvis et sådanne oprettes, eller den telefonomstilling der henvises til omkring forureningen/krisen skal være bemandet til at klare et større antal opkald. Personerne, der bemander telefonerne, skal være løbende orienteret om, hvad der kan oplyses om status, risiko, sikkerhed samt forventninger til problemets tidsmæssige horisont. Der kan henvises til hjemmesiden vedr. uddybende forklaringer. HUSK: Information til forbrugerne når problemet er løst.

13 13 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Genopretning Nødvandsforsyning Nødvandsforyning bør etableres, når den normale forsyning er afbrudt over en længere periode, eller når der er konstateret en sundhedsfarlig forurening, som ikke umiddelbart kan afhjælpes. Vurderingen af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt foretages altid i samarbejde med embedslægen. Muligheden for nødvandsforsyning bør være forberedt i god tid. Nødvandsforsyning kan ske gennem - nødforsyningsledninger - midlertidige ledninger - tankvogne og transportable beholdere Nøddrikkevand vil ikke altid kunne leve op til kravene til drikkevandskvalitet. Nøddrikkevandet skal holdes under bakteriologisk kontrol. Denne kontrol aftales med embedslægen. Kildesporing Ved bakteriel forurening af drikkevandet kan der med fordel foretages identifikation af bakterierne for hurtigt at få klarlagt kilden. Kilden vil typisk være mennesker, dyr, overfladevand eller spildevand. For kildesporing af bakterier kontaktes Teknologisk Institut, Kemi- og Vandteknik. TI foretager en DNA baseret fækal kildesporing der i løbet af 12 timer giver svar på om forureningen er human eller fra dyr. Ligeledes kan der foretages identifikation af coliforme bakterier, og dermed hjælpe med til at definere om der er tale om sygdomsfremkaldende bakterier. For bakteriel forurening gælder at forhøjet kimtal er et varsel om forurening, forhøjet coliforme bakterier er et tegn på forurening medens tilstedeværelse af e-coli er tegn på en alvorlig forurening. Bemærk: Vandværkets ledelse bør altid være orienteret og bør træffe en kvalificeret beslutning, når der er registreret forhøjede kimtal eller konstateret spor af coli, selv om grænseværdierne overholdes. Kildesporing udføres bedst på store vandprøver eller integrerede vandprøver. Kildesporing kan også foretages på stedet ved en såkaldt BQ test. Se kildesporing. Skylning af systemet Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet renses. Udskylningen fastlægges ved beregning af vandmængder i ledningsnet mv. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Embedslægen. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der tages relevante analyser, der kan godkendes (efter aftale med Embedslægen), før vandet kan frigives til drikkevandsformål.

14 14 Handlingsplaner/beredskabsinstrukser Der bør udarbejdes specifikke handlingsplaner for følgende situationer/forhold: Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet (isoleret henvendelse fra en enkelt forbruger). Forurening af ledningsnettet. Forurening af kildeplads Forurening af vandbehandling Plan for sektionering af ledningsnettet Strømsvigt Indbrud Klordesinficering Brand og eksplosion Nødforsyning af eller fra nabovandværker Ledningsbrud, som medfører afbrydelse af forsyningen i delområder Ect. De med kursiv anførte handlingsplaner er ikke omfattet af denne udgave af beredskabsplanen.

15 15 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Afslutning og afrapportering Når situationen er normaliseret skal indsatsen evalueres og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabsplanen skal disse ændringer foretages.

16 16 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Huske liste Denne huskeliste er beregnet til ophængning på opslagstavler på vandværket og tænkt som en starter for vagten, der alarmeres ved en forurening. Listen resumerer de vigtigste punkter i beredskabsplanen. 1. Når alarmer indgår Noter tidspunkt, hvordan meldingen kom og fra hvem. Spørg til problemet og noter alt dette i din logbog. 2. Stop ulykken Hvis du umiddelbart kan standse ulykken skal dette ske hurtigst muligt. 3. Indkald beredskabschefen Beredskabschefen orienteres, når problemet falder under kategorierne truet forsynings situation eller krise (se alarmeringsplanen) 4. Beredskabsgruppen mødes - Indledende vurdering skal der lukkes for vandet? - Vandprøver tages - Nødforsyning etableres om nødvendigt - Forbrugerne informeres - Pressen informeres 5. Find forureningskilden og fjern den. Hvis der er tale om en kilde, der kan tages ud af systemet (f.eks. lukning af en bo ring) sker dette. 6. Bestemmelse af forureningens omfang og udstrækning. 7. Skyl ledningsnettet via brandhanerne. 8. Tøm evt. rentvandstanke og vandtårn. Benyt kun rene dykpumper. 9. Kontroller resultatet af handlingerne. 10. Når vandkvaliteten igen er i orden orienteres forbrugerne (se bilag 12 eksempel 3). 11. Evaluering og erfaringsopsamling.

17 17 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Bilags oversigt 1. Telefonliste over ansatte på vandværk og i kommune 2. Telefonliste over hvem der kan hjælpe 3. Telefonliste over særlig følsomme forbrugere 4. Liste over materiel til rådighed hos Halsnæs Vand 5. Kildesporing 6. Principdiagram for Halsnæs Vand 7. Diagram over Kappelhøj Vandværk 8. Diagram over Evetofte Vandværk 9. Diagram over Ølsted Vandværk 10. Ventilkort 11. Brandhanekort 12. Skabelon for forbrugerinformation 13. Skabelon for pressemeddelelse 14. Skabelon for logbog 15. Skabelon for beredskabsinstruks (forurening af ledningsnet) 16. Skabelon for beredskabsinstruks (forurening af behandlingsanlæg) 17. Skabelon for beredskabsinstruks (større strømudfald) 18. HUSKE LISTE

18 18 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Bilag 1 Telefonliste over ansatte på vandværk og i kommune Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning herunder privat adresse på nøglepersoner Driftschef Knud Karlsen Driftskoordinatorr Kent Lavrsen Servicetekniker Henrik Petersen Adm. Chef Ivor Jørgensen Mobil Gjethusparken Frederiksværk privatadresse er Rypevej 15, 3300 tlf Mobil Mobil Borgmester Steen Hasselris Beredskabschef Kim Lintrup Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Løgismose 3, 3600 Frederikssund Risikokoordinator Torben Agentoft Kommunaldirektør Kommunikation og presse Toini S Floris Johnny Kelk Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Mobil Mobil Leder af Miljø og Teknik Rikke Hvelplund Fag koordinator Merete Kjær Fag koordinatoren udpeger en tekniker med indsigt i vandværker til at indgå i arbejdet.

19 19

20 20 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Bilag 2 Telefonliste over hvem der kan hjælpe Sundhed og Miljø Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning Embedslægeinstitutionen i Hovedstadsregionen Borups Alle 177, København V Hillerød Hospital Dyrehavevej Hillerød Frederikssund Hospital Frederikssundsvej Frederikssund Statens Seruminstitut Artillerivej København S Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium Datavej Birkerød (døgn åben) Eurofins Strandesplanaden Vallensbæk Teknologisk Institut, Kemi og Vandteknik Eller Als Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk Identifikation af micro-organismer Identifikation af kemiske stoffer Multiscreening Kontaktperson Trine Maria Riis Damgaard Vandanalyser Kenneth Berger Kommunens rådgiver vedr. vandkvalitet Leverandører Kontaktperson Telefon Bemærkning IT/SRO Siemens Win CC v Morten Fritz Mobilt UV anlæg LÖwener Entreprenører Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning Andreassen & Søn I/S Møllevangsvej Frederiksværk Egedal Entreprenørservice Vestagervej Stenløse

21 21 Nabo vandværker Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning Kregme Vandværk Ved Thorsvej Frederiksværk Nødforbindelse til Kappelhøj forsyningsområde i Strandvejen og i Vinderød Skov Vandværk Ved formand Dan Henriksen Vinderød Enghavevej Frederiksværk Thorsvej Nødforbindelse til Vinderød forsyningsområde i Ellevej Liseleje Vandværk Ved Johnny Hansen Stenlandsengen Helsinge Nødforbindelse til Evetofte forsyningsområde i Kroghøjvej Ølsted Strands Vandværk Ved John Høj Frederikssundsvej 167, Ølsted Nødforbindelse til Ølsted Vandværk i Gydebakkken

22 22 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Bilag 3 Telefonliste over følsomme forbrugere Kontakt til følsomme forbrugere under Halsnæs Kommune Disse kontaktpersoner har ansvaret for den videre formidling af information Område Området dækker: Kontakt person Telefon nummer Forebyggelse og sundhed Plejehjem Centralkøkkenet Hjemmeplejen Sundhedstjenesten Tandplejen Træning af aktivitet Olai Birch Kim Snekkerup Familie og børn Daginstitutioner Dagplejen Dagbehandling og skoletilbud Døgninstitutioner Lena Søgaard Jeanette Ebsen Skole og undervisning Skoler og SFO er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Juniorklubberne Linda B. Lange Jens Liljensøe Niels Brockenhuus Særlig følsomme forbruger med behov for meget hurtig information Sted Navn Installationsadresse Telefon nummer Ejendommen Arresødal Privathospitalet Arresødalvej Hospice Arresødalvej Gynækologisk Hospital Arresødalvej Organkirugisk Klinik Arresødalvej Dyreklinikken Hermannsgade Lægerne i Kirkegade Dorte Barfod Kirkegade Jane Glenthøj Tandlægerne Strandgade Lægerne Sivertsen, Møldrup og Winther Valseværksgade

23 23 Lægerne på Strandvejen Strandvejen Frederiksværk Åleeksport Havnevej Frederiksborg Linnedservice Gydebakken Krisecentret Vognmandsgade Lejerbo Plejeboliger 24 boliger Klokkedybet Læge Annemarie Bay Nielsen Torvet Tandlæge Lone Rasmussen Strandvejen 26 st. th Andre følsomme forbrugere, der informeres hurtigst muligt: Disse forbrugere skal ikke nødvendigvis kontaktes pr. telefon da risikoen for at dette er nødvendigt er lille og for ikke at gøre opdateringsarbejdet for stort er der ikke angivet telefonnummer for disse. Information kan omdeles. Telefonnummeret kan slås op i FAS. Fødevareregionen skal orienteres samtidig med nedenstående forbrugere: Fødevareregion Øst Søndervang Ringsted Tlf Fax E- post: Navn Installationsadresse Forbrugernummer Rådhusets Kantine Rådhuspladsen 1 - Drostfonden Akacievej Netto Bagerstræde Dansk Supermarked Ejendomme A/S Bavnager Helge Nørgaard Pizza Byvej Ølsted Brugsforening Byvej Drostfonden c/o Advokaterne Bøgevej VUC Nordsjælland Classensgade KFUM Spejderne Halsnæs Gruppen Dyremosevej Asserbo Golf Klub Elmegårdsvej Quality Pellets A/S Grimstrupvej Martin Frank Hollerup HJ Henriksensvej Aps KBUS 17, nr HJ Henriksensvej All Nordic Ølsted Aps HJ Henriksensvej KS Fuglebækcentret A/S Hanehovedvej c/o Glindorf og Partnere A/S Frederiksværk Røgerei Havnelinien Bådelauget Havnelinien Frederiksværk Ro- og Kajakklub, Havnelinien Postboks 71 Frederiksværk Motorbådsklub Havnelinien Havnelinien Cafe og Proviant Havnelinien Frederiksværk Sejlklub Havnelinien c/o Ellis Dahlgaard Ejendomsselskabet af Havnevej

24 24 Navn Installationsadresse Forbrugernummer A/S KFI Holding Havtornvej MC Donalds A/S Hillerødvej V Leif Skovby Andersen SK Boligbyg Aps Hillerødvej Semsettin Bas Hillerødvej Rita Pay Hillerødvej Dorit I Mønster Moeslund/Søren Hovedgaden Moeslund Nordsjællands Uddannelsescenter Industrimarken KFUM s Fritidshjem Kirkegade ALDI Supermarked KS Karlslunde Kirkegade Per Helge Mortensen. Apotek Nørregade Eilskov & Møller ApS, slagter Nørregade Per Niels Carl Madsen, Pizza Nørregade Peer Henriksen, Kina Grill Nørregade Kim Johansen Holding ApS, Cafe og Proviant Nørregade Ejerfore. Nørregade 30 32, Pizza Nørregade Nordcentret Frederiksværk K/S v. adv. Jardin & Kyed Nørregade Ejerforeningen Jernbanegade 14, fiskehandler Posthustorvet Wang Xian Ming Posthustorvet Odd-Fellow-Loge Nr. 84 Sandskårsvej Dragebjerggård ApS v. Erik Nielsen Sonnerupvej Dragebjerggård ApS Sonnerupvej Lokalbanen A/S Stationspladsen Vica Holding ApS v. Carsten Bewrg Strandgade Frederiksværk Amtsgymnasium Strandgade Arne Alf Frandsen Strandvejen Ejendomsselskab Svalen ApS Svalevej Per Tom Staunskjær/Kimj Staunskjær Torvegade K/S Hotel Frederiksværk c/o Lion Leasing A/S Torvet Café Stalden Torvet Ristorante La Dolce Luna Torvet 6 B KG Frederiksværk v Yvonne Munk Torvet Artillerihusene ApS v Kim D J Holding Torvet Tryg Ejendomme Torvet Torvet Tage Hansen Torvet

25 25 Tryg Ejendomme Torvet Torvet Tryg-Baltica Ejendomme Torvet Torvet 45 ApS Torvet Domes smba Kregme Vinderød afd Tømmerpladsvej Eleven v. Delshad Khan Åsebro Angly A/S Havnevej 11 Storforbruger Dansteel A/S Havnevej 33 Storforbruger

26 26 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Bilag 4 Liste over beredskabsmateriel Materiel til rådighed hos Halsnæs Vand Art Mærke Bemærkninger Rør og fittings Flere dimensioner op til 250 mm 20 liters vanddunke Diverse pumper - Transportmidler Varebiler, trailere og ladvogn Materiel der kan lejes/lånes (se også bilag 2) Art Mærke Befinder sig hos 750 liters tanke inkl. 50 liters - Beredskabsforbundet dunke til drikkevand Radiomateriel Niros skadestedsradioer Beredskabsforbundet ICOM skadestedsradioer Belysning Diverse Beredskabsforbundet Generator Honda 4500 watt monteret på Beredskabsforbundet redningsvogn Diverse pumper - Beredskabsforbundet

27 27 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Bilag 5 Kildesporing Det følgende er et citat fra Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4, 2005 vedr. overskridelse af mikrobiologiske drikkevandsparametre. Formålet med kildeopsporing er at identificere, hvor man i området uden for selve vandforsyningsanlægget kan have kilden til forureningen af drikkevandet. Der er ofte en tæt sammenhæng mellem tekniske defekter og en dårlig bakteriologisk kvalitet af drikkevandet, jf. Vejledning om boringskontrol på vandværker, nr Når der opdages en mikrobiologisk forurening i en vandforsyning, er det vigtigt at gøre sig klart, hvor i systemet forureningen kan være kommet ind. Såfremt ingen af stederne kan udelukkes for en mulig forureningsindtrægning til drikkevandet, må man gå systematisk til værks og fra starten udtage prøver på relevante steder. I selve ledningsnettet må der vælges en række passende prøvesteder. Desuden skal man være opmærksom på, at forureningen ikke alene begrænser sig til selve vandet. Ved forurening af vandet har mikroorganismer samtidigt præference for at sætte sig på de overflader, hvor vandet strømmer igennem. Boringer Det bør især undersøges, om alle tørbrønde og deres nærmeste omgivelser yder 100% beskyttelse mod ind- og nedsivning af overflade og spildevand. Ligeledes bør det kontrolleres, om der er risiko for tilløb af spildevand til tørbrønden, f.eks. gennem den ledning, som oprindeligt var lavet for at bortlede vand fra tørbrønden. Det bør endvidere undersøges, om der står vand i tørbrønden, samt om der er risiko for, at der kan løbe/suges vand fra tørbrønden ned i boringens forerør, f.eks. via en utæt forerørsforsegling, ventilation eller pejlestuds på borerøret. Desuden bør det kontrolleres, om man overholder de udlagte fredningsbælter, hvor der bl.a. ikke må gødes eller holdes husdyr, samt om der forefindes ukendte nedsivningsanlæg nær boringerne, eller om der evt. er udspredt gylle, ajle eller anden husdyrgødning nær boringerne. Råvandsledning Råvandsledningen, hvor der mange gange dagligt opstår over- og undertryk, når råvandspumperne starter og stopper, bør undersøges for utætheder, som kan give risiko for, at der kan trænge vand ind, som kan forurene råvandet ved tilbagesugning. Behandlingsanlæg Iltningsanlæg Det bør kontrolleres, om iltningsanlægget er tilstrækkeligt beskyttet mod støv og blade, som kan tilføres iltningsbakken og/eller det underliggende filtersand. Ventilationsåbninger til iltningstårne, filtre, beholdere mv. bør have fald udad og være forsynet med insektnet. Ved anlæg med kompressor kan denne være gået ud af drift, så vandet slet ikke iltes. I visse dele af landet indeholder grundvandet en del metan, som af metan-bakterier kan udnyttes til dannelse af slim/skum. Skumlaget kan udnyttes af andre bakterier og give anledning til et forhøjet kimtal. Reaktionsbeholder Erfaringer tyder på, at reaktionsbeholderen ikke altid er nødvendig for selve behandlingen, men den kan til gengæld medføre kraftig stigning i 22 0 C-kimtallet.

28 28 Sandfilter Sandfiltre bør efterses for rådnende blade, dansemyggelarver og andre forureninger. Det bør desuden tilsikres, at sandet er permanent dækket af vand, og at der ikke er kanaldannelse eller sammenkitning. Det bør kontrolleres, om forurenet rentvand evt. kan have forurenet sandfiltret under returskylning, samt om alle ventiler er korrekt stillet og om der evt. kan ske/være sket returløb af spildevand til vandværket og/eller dets beholdere. Vandtårn/-beholder Beholdere og andre bygværker, herunder betondæk og tag, bør undersøges for større eller mindre revner/huller, der muliggør indsivning af overfladevand, evt. forurenet med afføring fra fugle og dyr, som passerer hen over anlægget. Beholderen bør desuden efterses for defekte ruder, som muliggør, at fugle, insekter m.v. kan komme ind i beholderen. Endvidere bør det undersøges, om beholderen er fri for døde dyr (muldvarpe, mus, snegle og andet) samt om alle ventilationsåbninger er sikret mod f.eks. fugle, insekter og skadedyr. Ved rørgennemføringer bør det kontrolleres, at disse er tætte, så vaskevand eller toiletspildevand ikke kan finde vej til drikkevandet gennem gulvafløb. Desuden bør det oplyses, om der i praksis er en god omsætning af vandet i reservoiret (tvungen strømning). Ledningsnettet Vandforsyningsanlæggets ledningsnet bør undersøges for lækager, som kan medføre indsugning af forurenet vand, idet der gennem tiden er anvendt rør af meget varierende kvalitet, og som er nedlagt på meget forskellig måde. Pludselige trykændringer kan give utætheder/ledningsbrud. Ledningsnettet i ejendomme bør undersøges for, om der for nyligt er foretaget reparationer, om der evt. kan være sket sammenblanding med varmt brugsvand, om der er god hygiejne i huset, hvor prøver er udtaget, og om kontraventiler er defekte eller i øvrigt ude af funktion. Ved fejl i tilkoblinger, ventiler og betjening til vandforsyningsanlæg kan der ske forurening af drikkevandssystemet. I landbrugsområder bør det undersøges, om der kan ske indsugning af gylle, ajle eller lignende væsker. Det bør kontrolleres, om prøvehanerne er egnede og korrekt placerede, som f.eks. uden studs, kort tilslutningsrør og uden stagnerende vand mv., jf. tilsynsvejledningens kapitel 4.5. Det skal sikres, at prøven er udtaget fra den korrekte hane, således at der ikke fås et forkert resultat i form af f.eks. forhøjede kimtal eller påvisning af coliforme bakterier. Endvidere bør det oplyses, om der inden for de seneste par måneder har været udført reparationsarbejder på nogen dele af vandforsyningsanlægget (alle ovennævnte dele samt nettet).

29 29 Kildesporing hurtig metoder Ny DNA-metode skaber nye værktøjer til kildesporing. Biologisk Institut ved Aarhus Universitet og Teknologisk Institut har sammen udviklet en ny DNAmetode, der med få timers analysetid kan afgøre fra hvilket dyr, en fækal forurening stammer. Mikroorganismernes genetiske fingeraftryk bruges til at udpege, om det er afføring fra mennesker, kvæg, svin eller fugle, der er årsag til drikkevandsforurening. Metoden tager afsæt i en moderne molekylærbiologisk teknologi, som også anvendes af politiet til at indsamle DNA-beviser i retssager. Efter få timer i laboratoriet er der svar på analysen af bakteriernes DNA-sammensætning i modsætning til traditionelle metoder, hvor overvågningen af vandkvaliteten er baseret på en langsommelig dyrkning af bakterierne. Den nye metode, som er blevet brugt til at understøtte de traditionelle metoder i udredningen af forureningssagen i Køge, kunne hurtigt afvise, at det var nedsivning fra gylle, der var kilden. Metoden viste, at forureningen uden tvivl stammede fra menneskeafføring. BactiQuant er en ny dansk-udviklet metode til påvisning og kvantificering af totalkim i brugsvand. Metoden er velegnet til anvendelse i systematisk hygiejne overvågning, såsom Dokumenteret Drikkevandsikkerhed (DDS) og HACCP hygiejne programmer. Med BactiQuant metoden kan kontaminanter opkoncentreres fra større vandvoluminer. Dette gør det muligt at operere med korte analysetider, typisk minutter, selv ved lave koncentrationer af bakterier. BactiQuant kan anvendes på en række forskellige vandtyper, såsom Drikkevand, varmt brugsvand, procesvand og CIP væsker. Andre væsker inkluderer; vandige ekstrakter fra overflader og precipitater samt industrivæsker. Kun personer som har modtaget et bruger certificeringsbevis fra en godkendt instruktør må udføre analysen.

30 30 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Bilag 6 Principdiagrammer

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36 Bilag 7 Kappelhøj Vandværk Tre nødforbindelser: 1. Til Vinderød Enghave Vandværk i Ellevej 2. Til Kregme Vandværk i Thorsvej 3. Til Kregme Vandværk i Strandvejen

37 37 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Bilag 8 Evetofte Vandværk Nødforbindelse til Liseleje Vandværk i Kroghøjvej:

38 38 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Bilag 9 Ølsted Vandværk Nødforbindelse til Ølsted Strands Vandværk i Gydebakken ved nr. 39:

39 39 Oversigt Hændelse Alarm Vurdering Information Genopret Afslutning Bilag Bilag 10 - Ventilkort Indgår ikke i denne udgave udarbejdes senere

40 40 Brand- Bilag 11 - hanekort

41 41

42 42 Bilag 12 - Skabeloner for forbrugerinformation Nedenstående er 3 eksempel på forbrugerinformation. Eks. 1 Første meddelelse Information til Forbrugere hos Halsnæs Vand, Halsnæs Kommune Der er den kl. 14:10 konstateret problemer med kvaliteten af det drikkevand der leveres fra Halsnæs Vand, Halsnæs Kommune til forbrugerne i Ølsted/Frederiksværk/Frederiks-værk Nord. Problemerne kan have betydning for beboerne og virksomhederne i området: Værkerne arbejder på at indkredse forureningskilden, begrænse forureningen og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. DET FRARÅDES INDTIL VIDERE AT DRIKKE VANDET SAMT VASKE SIG ELLER TAGE BAD I VANDET. Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på hver af følgende adresse 1. Adresse: Tidsrum 2. Adresse: Tidsrum Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse, hvornår vandet igen kan benyttes på almindelig vis. Følg med på vores hjemme side for nyeste oplysninger. Hvis du ikke kan få besvaret dine spørgsmål på hjemmesiden er du velkommen til at ringe til xxxxxxxx, men vi beder dig have tålmodighed, da vi forventer mange opkald. Med venlig hilsen

43 43 Eksempel 2 Kogeanbefaling Information til Forbrugere hos Halsnæs Vand, Halsnæs Kommune Der er konstateret forurening af drikkevandet med colibakterier. Forureningen gælder for drikkevand der leveres fra Halsnæs Vand A/S, Halsnæs Kommune til forbrugerne i Ølsted/Frederiksværk/Frederiksværk Nord. Problemerne kan have betydning for beboerne og virksomhederne i området: Halsnæs Vand A/S arbejder på at indkredse forureningskilden, begrænse forureningen og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. DET FRARÅDES INDTIL VIDERE AT DRIKKE VANDET UDEN FØRST AT KOGE DET. Embedslægen anbefaling lyder mere præcist: - Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog vandet et par minutter før det anvendes som drikkevand. Vær opmærksom på at kaffemaskiner ikke koger vandet. - Brug kogt vand til madlavning også til skylning af salat eller andre grøntsager, som du og din familie vil spise rå. - Vandet kan godt bruges til kogning af grøntsager og kartofler. Denne anbefaling har ingen betydning for din brug af vandet til opvask eller tøjvask, ligesom du gerne må bruge vandet til almindelig personlig hygiejne som vask og bad. Hvis du har drukket vandet behøver du ikke at være bange for at blive syg. Der er kun en lille risiko for at vandet kan gøre brugerne syge. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse, hvornår vandet igen kan benyttes på almindelig vis. Følg med på vores hjemme side for nyeste oplysninger. Hvis du ikke kan få besvaret dine spørgsmål på hjemmesiden er du velkommen til at ringe til XXXXX, men vi beder dig have tålmodighed, da vi forventer mange opkald.

44 44 Eksempel 3 Ved afslutningen Information til forbrugerne hos Halsnæs Vand Halsnæs Kommune Vandet kan nu igen drikkes Du kan igen frit bruge vandet fra vandhanerne. Hyppigt gentagne analyser har vist, at drikkevandet i dit forsyningsområde igen er rent. LAD VANDET LØBE i 10 MINUTTER. Før du begynder at bruge vandet, skal alle hanerne med koldt vand åbnes. Lad vandet løbe kraftigt i 10 minutter. Derved får du skyllet evt. forurening ud af dit eget system. Det kan ske, at der kommer bruntligt vand ud af hanerne, når du åbner dem for at skylle systemet igennem. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen. Misfarvningen skyldes, at jernforbindelser der har været aflejret i rørene løsnes ved der skylles med store vandmængder. Disse jernforbindelser udgør ingen sundhedsfare men lad blot vandet løbe lidt længere. Derefter kan du bruge vandet frit igen. Halsnæs Vand A/S vil fortsat følge udviklingen i vandkvaliteten. Få flere oplysninger på vores hjemme side Hvis du ikke kan få besvaret dine spørgsmål på hjemmesiden er du velkommen til at ringe til XXXXX. Med venlig hilsen

45 45 Engelsk oversættelse af de 3 breve Letter 1 Info to all consumers receiving water from Halsnæs Vand, Halsnæs The 3rd of June a problem with the water quality from Halsnæs Vand has been identified. The problem is affecting people living in the area of Ølsted and in particular Halsnæs Vand A/S is working on a solution trying to identify the source, limit the damage and cleaning the pipes. UNTIL FURTHER NOTICE YOU ARE ADVICED NOT TO DRINK THE WATER NOR WASH OR BATH IN THE WATER. On a temporary basis you can get supply of drinking water from the following locations: 1. Place: Time 2. Place: Time At present we are not able to inform you when the water will be useable. Please follow the news on our website for updating of this information. If you have any questions please try the website or call us on phone number XXXX if calling please be patient as many people will try this option. Kind regards,

46 46 Letter 2 Info to all consumers receiving water from Halsnæs Vand, Halsnæs The water from Halsnæs Vand has been contaminated by coli. This problem has been registered in Ølsted and also covers the area where you are residing. Halsnæs Vand A/S is working on a solution trying to identify the source, limit the damage and cleaning the pipes. UNTIL FURTHER NOTICE DO NOT DRINK THE WATER UNLESS BOILED. The Public Health Officer has qualified his advice as follows: Do not drink the water directly from the tap. Boil the water a few minutes before you use the water for drinking. Please note that the standard coffee-maker do not boil the water. When you use water for cleaning vegetable and salad you want to eat raw you are advised only to use pre-boiled water The water from the tap is usable for all cooking including cooking of vegetable. You do not need to boil water for washing people or cloths. Bathing in the water includes no risk. At present we are not able to inform you when the water will be drinkable. Please follow the news on our website for updating of this information. If you have any questions please try the website or call us on phone number XXXX if calling please be patient as many people will try this option. Kind regards,

47 47 Letter 3 Info to all consumers receiving water from Halsnæs Vand, Halsnæs The water from Halsnæs Vand is now drinkable in all areas. We have made several analysis of the water showing that the piped water again is clean. PLEASE LET THE WATER RUN FOR 10 MINUTES BEFORE USE. Before use clean your internal system by letting all taps run for at least 10 minutes. If the water in the beginning is brown this is normal as ion from the pipes is loosened by the rinsing process. Ion is not a problem for your health and the colour will disappear after further rinsing. After cleaning your internal pipes you can use the water in any normal way. Halsnæs Vand A/S will continue looking after the quality of the water. Get further information on our web-site If you have any questions please try the website or call us on phone number XXXX if calling please be patient as many people will try this option. Kind regards,

48 48 Tysk Oversættelse af de 3 breve Bekanntgabe 1 Info für alle Verbraucher von Trinkwasser erhalten aus "Halsnæs Vand, Halsnæs Der 3. Juni würde ein Problem mit der Wasserqualität aus "Halsnæs Vand" festgestellt. Das Problem berürt die Menschen in den Bereich Ølsted und besonderes in "Halsnæs Vand A/S" arbeitet an einer Lösung zur identifizierung, der Quelle, die Schäden und die Reinigung der Rohre. BIS AUF WEITERE HINWEIS EMPFEHLEN WIR IHNEN DER WASSER NICHT ZU TRINKEN ODER IM WASSER ZU BADEN. Auf vorläufiger Basis können Sie Trinkwasserversorgung aus den folgenden Standorten erreichen: 1. Ort: Zeit 2. Ort: Zeit Wir sind nicht in der Lage, Ihnen mitzuteilen, wenn das Wasser wieder nutzbar ist. Bitte beachten Sie die Nachtrichten auf unserer Website für die Aktualisierung dieser Informationen. Wenn Sie Fragen haben, benutzen Sie bitte die Website oder rufen Sie uns an unter Telefonnummer XXXX - aber fordern Sie bitte etwas Geduld, weil viele Menschen diese Option benutzen. Mit freundlichen Grüßen, Bekanntgabe 2 Info für alle Verbraucher von Trinkwasser erhalten aus "Halsnæs Vand", Halsnæs Das Trinkwasser aus "Halsnæs Vand A/S" ist durch coli verschmutz geworden. Dieses Problem wurde in Ølsted und auch in den Bereich, in dem Sie sich aufhalten, entdeckt. " Halsnæs Vand A/S " arbeitet an einer Lösung zur identifizierung, der Quelle, die Schäden und die Reinigung der Rohre. BIS AUF WEITERE HINWEIS TRINKEN SIE NUR GEKOCHTES WASSER. Die qualifizierte Beratung der Amtsartzt folgt:

49 49 Trinken Sie nicht das Wasser direkt aus dem Hahn. Sie müssem das Wasser ein paar Minuten kochen, bevor Sie das Wasser trinken. Bitte beachten Sie, dass die Standard- Kaffeemaschine das Wasser nicht kochen. Zur Reinigung von Gemüse und Salat für rohes vervendung empfehlen pre-gekochtes Wasser Das Wasser aus dem Hahn ist geeignet für kochen von Gemüse und Kartofflen. Für persönliche hygiejne und klederwasche benötigen sie nicht pre-gekochtes wasser. Baden in das Wasser enthält kein Risiko. Wir sind nicht in der Lage, Ihnen mitzuteilen, wenn das Wasser wieder trinkbar ist. Bitte beachten Sie die Nachtrichten auf unserer Website für die Aktualisierung dieser Informationen. Wenn Sie Fragen haben, benutzen Sie bitte die Website oder rufen Sie uns an unter Telefonnummer XXXX - aber fordern Sie bitte etwas Geduld, weil viele Menschen diese Option benutzen. Mit freundlichen Grüßen, Bekantgabe 3 Info für alle Verbraucher von Trinkwasser erhalten aus "Halsnæs Vand", Halsnæs Das Wasser aus "Halsnæs Vand" ist jetzt trinkbar in allen Bereichen. Mehrere Analysen des Wasser zeigt, dass die fließendes Wasser wieder sauber ist. Bitte dem Wasser eine Laufzeit von 10 Minuten vor Gebrauch geben. Vor der Benutzung reinigen Sie Ihre internen Rohrsystem, indem alle Wasserhähne eine Laufzeit von mindestens 10 Minuten. Wenn das Wasser am Anfang braun ist, dies ist normal, da Eisen aus den Rohren wird gelöst durch die Spülung Prozess. Eisen ist nicht ein Problem für die Gesundheit und die Farbe verschwindet nach einer weiteren Spülung. Nach der Reinigung Ihrer internen Rohre können Sie das Wasser in einer normalen Weise vervenden. " Halsnæs Vand A/S " wird sich vortlaufend der Qualität des Wassers besorgen. Holen Sie sich weitere Informationen auf unserer Web-Seite Wenn Sie Fragen haben, benutzen Sie bitte die Website oder rufen Sie uns an unter Telefonnummer XXXX - aber fordern Sie bitte etwas Geduld, weil viele Menschen diese Option benutzen. Mit freundlichen Grüßen,

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Bilag 1: Handleplan ved særlig indsats

Bilag 1: Handleplan ved særlig indsats Bilag 1: Handleplan ved særlig indsats 1. Alarmeringsfase Modtagelse af alarm Dato Klokken Hvem (navn, telefon) Beskrivelse af hændelse (hvem, hvad, hvor, hvordan) 1) klage fra forbruger 2) indberetning

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011.

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Indhold INDLEDNING 2 BEREDSKAB OG ANALYSEMETODER 2 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 6 RÅVAND 7 LEDNINGSRENOVERINGER 9 1 Indledning På BactiQuant temadagen d. 20. september

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan 2012 for Padborg Vandværk A.m.b.a. juni 2012 Indhold side Indledning... 3 Almindelige driftsforstyrrelser... 3 Større driftsforstyrrelser... 4 Truet forsyning... 4 Krisesituation... 4 Det

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 306-2014-618 Sagsnavn: Teknisk hygiejnisk tilsyn, Vandværk Bøsserup Kommune: Odsherred Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 16/24 Vandværk: Andst Vandværk Dato: 26-05-2016 Dato for seneste tilsyn: 16-12-2013 Ordinært tilsyn (X) Opfølgende tilsyn ( ) Vejen Kommune:

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S Hvorfor DDS (ISO 22000) i 13. og 14. marts 2012 Fokus i medierne Dansk drikkevand er truet I Køge Kommune tæller de stadig deres syge: Ca. 140 mennesker har ifølge embedslægens opgørelse været ramt af

Læs mere