MARINEDIESELMOTOR MODEL: 2YM15/3YM20/3YM30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEDIESELMOTOR MODEL: 2YM15/3YM20/3YM30"

Transkript

1 3YM20/3YM30 MRINEDIESELMOTOR MODEL: 2YM15/3YM20/3YM30 ETJENINGSVEJLEDNING 2YM15/3YM20/3YM30 er en EP-godkendt motor. Motoren opfylder de lavemissionsstandarder, som EP har opstillet. alifornia Proposition 65 Warning Dieseludstødningsdampe og visse af deres bestanddele mistænkes af myndighederne i alifornien for at kunne være kræftfremkaldende og kunne forårsage fødselsskader og andre skader vedrørende forplantningen. dvarsel i henhold til alifornia Proposition 65: atteriklemmer, terminaler og lignende tilbehør indeholder bly og blykomponenter samt kemikalier, der af myndighederne i alifornien mistænkes for at kunne være kræftfremkaldende og kunne forårsage fødselsskader eller andre skader vedrørende forplantningen. Vask hænderne, efter at du har rørt ved nogen af disse forbindelser eller kemikalier. Yanmar opyright 2004 Yanmar O., LTD lle rettigheder forbeholdes. Denne betjeningsvejledning må ikke gengives eller kopieres helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra YNMR O., LTD.

2 Introduktion SIKKERHEDSNVISNINGER dvarselssymboler Sikkerhedsforanstaltninger dvarselsmærkater PRODUKTFORKLRING nvendelse, fremdriftssystem etc Motorspecifikationer Navne på dele Større service af komponenter Kontroludstyr Instrumentpanel Kontrolfunktioner og udstyr Målere larmudstyr (lamper og summer) larmudstyrets normale funktion Fjernbetjeningssystem med ét håndtag Stopudstyr DRIFT rændstofolie, smøreolie, og kølevand rændstofolie Smøreolie Køleferskvand Håndtering af kølevæske Inden ibrugtagning Påfyldning af brændstofolie Påfyldning af motorsmøreolie Påfyldning af smøreolie til marinegearet Påfyldning af kølevand Pumpning Kontrol og påfyldning af smøreolie og kølevand etjening af motoren Daglig startkontrol Sådan startes motoren Drift Forholdsregler under drift Standsning af motoren Langtidsopbevaring VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN lmindelige regler for eftersyn Liste over punkter ved periodiske eftersyn Punkter ved periodiske eftersyn Eftersyn efter de første 50 driftstimer (eller efter 1 måned) Eftersyn for hver 50 timer (eller månedligt) Eftersyn for hver 100 timer (eller seks måneder) Eftersyn for hver 150 timer (eller et år) Eftersyn for hver 250 timer (eller et år) Eftersyn for hver 1000 timer (eller 4 år) Årligt EP-krav EP-certificeringsplade etingelser for overholdelse af emissionsstandarderne Eftersyn og vedligeholdelse FEJL OG FEJLFINDING RØRDIGRMMER ELDIGRMMER...56

3 Introduktion Tak, fordi du har købt en YNMR-marinedieselmotor. Denne betjeningsvejledning beskriver drift, vedligeholdelse og eftersyn af Yanmar-marinedieselmotorer af typen 2YM15/3YM20/3YM30. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden motoren tages i brug, for at sikre, at den anvendes korrekt og forbliver i bedst mulig stand. Opbevar denne betjeningsvejledning på et lettilgængeligt sted. Hvis denne betjeningsvejledning går tabt eller bliver beskadiget, kan du bestille en ny hos forhandleren eller importøren. Sørg for, at betjeningsvejledningen overdrages til kommende ejere. Den bør anses for at være en fast del af motoren og følge motoren. Vi arbejder konstant på at forbedre kvaliteten og ydelsen i Yanmars produkter. Enkelte detaljer i denne betjeningsvejledning kan derfor variere i forhold til din motor. Hvis du har nogen spørgsmål i denne forbindelse, skal du kontakte din Yanmar-forhandler eller -importør. etjeningsvejledning (marinemotor) Model 2YM15/3YM20/3YM30 Kodenr Sejldrevets vigtigste funktioner er beskrevet i denne vejledning. Læs betjeningsvejledningen til sejldrevet for at få yderligere oplysninger. 3

4 1. SIKKERHEDSNVISNINGER 1. SIKKERHEDSNVISNINGER 1.1 dvarselssymboler De fleste af de problemer, der opstår i forbindelse med drift, vedligeholdelse og inspektion af motoren, opstår, fordi operatøren tilsidesætter de bestemmelser og forholdsregler for sikker drift, der er beskrevet i vejledningen. Operatøren er sjældent bevidst om tegn på begyndende problemer. Forkert håndtering kan resultere i forbrændinger og andre skader, der i værste fald kan være dødbringende. Læs derfor betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du tager motoren i brug, og følg alle anvisninger heri. Følg nedenstående advarselssignaler i vejledningen. Læg særligt godt mærke til afsnit, der indeholder disse ord og symboler. FRE DVRSEL FORSIGTIG FRE angiver en overhængende farlig situation, som er dødbringende eller forårsager alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. DVRSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderat personskade. Symbolet bruges også til at advare imod usikre fremgangsmåder. fsnit mærket EMÆRK er særligt vigtige for håndtering af motoren. Hvis du tilsidesætter dem, reduceres motorens ydeevne, og der kan opstå problemer. 4

5 1. SIKKERHEDSNVISNINGER 1.2 Sikkerhedsforanstaltninger (Nedenstående anvisninger vedrører din sikkerhed og skal altid overholdes). Sikkerhedsforanstaltninger FRE FRE Påfyldningsdæksel til kølevæsketank Åbn aldrig dækslet til kølevæsketanken, mens motoren er varm. Der kan sprøjte damp og kogende vand ud, hvilket kan resultere i alvorlig forbrænding. Vent, til temperaturen i kølevæsketanken er faldet, bind en klud om påfyldningsdækslet, og løsn det forsigtigt og langsomt, så trykket i systemet fjernes, før du skruer dækslet helt af. Skru dækslet på igen, når du har kontrolleret væskestanden. atteri Ryg ikke, og tillad ikke gnister i nærheden af batteriet, da dette kan afgive eksplosiv brint. nbring batteriet på et godt ventileret sted. FRE DVRSEL DVRSEL rændstof rug kun dieselolie. rug aldrig andre brændstoffer, herunder benzin, petroleum m.v., da disse kan forårsage brand. rug af forkert brændstof kan også bevirke, at brændstofindsprøjtningspumpen og indsprøjtningssystemet svigter som følge af mangel på korrekt smøring. Kontrollér, at du har valgt den korrekte type dieselbrændstof, inden brændstoftanken fyldes op. rug ikke startvæske eller startspray. Det kan udløse en eksplosion og forårsage alvorlig person- eller motorskade. randsikring Stands motoren, og kontrollér, at der ikke er åben ild i nærheden inden påfyldning af brændstof. Hvis du spilder brændstof, skal du forsigtigt tørre det af med en klud og bortskaffe kluden i henhold til de gældende regler. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe. nbring aldrig olie eller andre brændbare materialer i motorrummet. Installer en brandslukker i nærheden af motorrummet, og sørg for at blive fortrolig med, hvordan den fungerer. Udstødningsgas Udstødningsgas indeholder giftig kulilte og bør ikke indåndes. Sørg for at montere ventilationsporte eller ventilatorer i motorrummet, og sørg for god ventilation, mens motoren er i drift. 5

6 1. SIKKERHEDSNVISNINGER DVRSEL FORSIGTIG evægelige dele Undlad at røre ved eller få tøjet i klemme i motorens bevægelige dele, f.eks. den forreste drivaksel, drivrem eller skrueaksel, mens motoren er i drift. Du risikerer at komme til skade. Start aldrig motoren uden afskærmning over de bevægelige dele. Forbrændinger Hele motoren bliver varm under drift og er fortsat varm, umiddelbart efter at den er standset. Udstødningsmanifolden, udstødningssystemet og højtryksslangerne til brændstof er meget varme. Undgå at krop eller tøj kommer i berøring med disse dele. DVRSEL lkohol rug aldrig motoren, hvis du er påvirket af alkohol. Undlad at bruge motoren, hvis du er syg eller føler dig utilpas. FRE DVRSEL atterivæske atterivæske består af fortyndet svovlsyre. Du kan blive blind, hvis du får den i øjnene, og forbrændt, hvis du får den på huden. Undgå at komme i kontakt med batterivæsken. Hvis du kommer i kontakt med batterivæsken, skal du straks skylle den af med rigelige mængder vand og søge læge. rand som følge af kortslutning Sluk altid for batterikontakten, inden det elektriske system kontrolleres. I modsat fald kan der opstå kortslutning og brand. DVRSEL Stands motoren, inden der foretages eftersyn. Sluk for batterikontakten. Hvis der skal foretages eftersyn, mens motoren er i drift, må motorens bevægelige dele aldrig berøres. Hold krop og tøj væk fra alle motorens bevægelige dele. 6

7 1. SIKKERHEDSNVISNINGER FORSIGTIG FRE FRE Skoldninger Hvis du aftapper olie fra motoren, mens den stadig er varm, skal du undgå at få olien på dig. Vent, indtil temperaturen er faldet, før du aftapper kølevand fra motoren. Undgå at få kølevæske på kroppen. Forbudte ændringer Fjern aldrig begrænsningsanordninger, f.eks. motorhastighedsbegrænsning, brændstofindsprøjtningsbegrænsning m.v. Ændringer vil påvirke motorens ydeevne og sikkerhed samt forkorte motorens levetid. emærk også, at eventuelle problemer, der måtte opstå som følge af ændringer, ikke er omfattet af garantien. Forholdsregler i forbindelse med håndtering af affald Smid aldrig brugt olie eller anden væske på jorden, i kloakken, i vandløb eller i havet. Håndter affald sikkert, og overhold alle bestemmelser eller love. Kontakt et affaldsgenbrugsselskab for at bortskaffe affaldet. 7

8 1. SIKKERHEDSNVISNINGER 1.3 dvarselsmærkater Sikkerhedsforanstaltninger ved eftersyn WRNING DNGER For at sikre en sikker drift er der påsat advarselsmærkater. Deres placering er vist nedenfor, og de bør altid være synlige. Udskift dem, hvis de beskadiges eller går tabt. Sikkerhedsmærkater Nr. Reservedelsnr

9 2. PRODUKTFORKLRING 2. PRODUKTFORKLRING 2.1 nvendelse, fremdriftssystem etc. Motoren er udstyret med et marinegear eller et sejldrev. Marinegearets udgangsaksel er forbundet med skrueakselen. For at opnå fuld ydelse fra motoren er det af afgørende betydning, at skrogets størrelse og konstruktion kontrolleres, og at der anvendes en skrue af passende størrelse. Ved nye både monterer bådejeren typisk ekstraudstyr og fylder brændstof- og vandtanke helt op, hvilket øger bådens vægt og totale deplacement. Ekstra lærredspresenninger, bundmaling og tilgroning kan give skroget mere modstand. Det anbefales, at nye skibe afstives, således at motorerne kan arbejde ved omdrejninger over mærkeomdrejningstallet for at kompensere for ekstravægt og skrogmodstand. I modsat fald kan det forringe bådens ydeevne, give øget røgniveau og medføre permanente skader på motoren. Motoren skal monteres korrekt, og kølevand, udstødningsrør og elektriske ledninger skal installeres sikkert. Eventuelt hjælpeudstyr til motoren bør være let at anvende og nemt at komme til. Følg instruktionerne og advarslerne i betjeningsvejledningerne fra værftet og udstyrsproducenterne ved brug af drevudstyret, fremdriftssystemerne (herunder skruen) og andet udstyr om bord. I visse lande kræver loven skrog- og motoreftersyn, alt afhængigt af bådens anvendelse, størrelse og besejlede farvande. Montering, tilpasning og eftersyn af motoren kræver specialistviden og særlige tekniske færdigheder. Kontakt Yanmars afdelingskontor eller din importør eller forhandler. EMÆRK Motoren er konstrueret med henblik på lystbådsejlads. Motoren er beregnet til drift ved: Maksimal gas ( o/m) i mindre end 5 % af den samlede driftstid (30 minutter for hver 10 timer). Sejlhastighed (3400 o/m eller derunder) i mindre end 90 % af den samlede driftstid (9 ud af 10 timer). DVRSEL Du må ikke ændre dette produkt eller deaktivere begrænsningsanordningerne (der begrænser motorhastighed, mængden af indsprøjtet brændstof m.v.). Ændringer vil mindske produktets sikkerhed, ydelse og funktioner eller forkorte produktets levetid. emærk, at eventuelle problemer, der måtte opstå som følge af ændringer, ikke er omfattet af garantien. 9

10 2. PRODUKTFORKLRING OPLYSNINGER PÅ TYPESKILTET Det viste typeskilt er fastgjort på motoren. Motorens model, ydelse, o/m og serienummer fremgår af typeskiltet. Det viste navneskilt er fastgjort på marinegearet. Marinegearets model, gearudvekslingsforholdet, den anvendte olie, oliemængden og serienummeret fremgår af navneskiltet. Model Gear Model ontinuous power Speed of prop. shaft Fuel stop power kw ENG.No. rpm rpm rpm MODEL GER RTIO OIL OIL QTY. NO. KM KNZKI OSK JPN SE 20 /30HD LTR. YNMR DIESEL ENGINE YNMR O., LTD. MDE IN JPN 10

11 2. PRODUKTFORKLRING 2.2 Motorspecifikationer Motormodel Enhed 2YM15 Marinegearmodel - KM2P-1 SD-20 nvendelse - Lystbåde Type - Lodretstående, vandkølet 4-taktsdieselmotor Forbrændingsmodel - Hvirvelforbrændingsforkammer ntal cylindre - 2 oring x slaglængde mm 70 x 74 Slagvolumen l Kontinuerlig kraft Ydelse ved krumtapakselen/motoromdrejningstal rændstofstopeffekt Ydelse ved krumtapakselen/motoromdrejningstal Ydelse ved skrue/ motoromdrejningstal kw (hk)/min -1[1] 9,4 (12,8) / 3489 (ved brændstoftemp. 25 ) [2] kw (hk)/min -1 [1] 10,3 (14,0) / 3600 (ved brændstoftemp. 25 ) [2] /10,0 (13,6) / 3600 (ved brændstoftemp. 40 ) [2] kw (hk)/min -1 [1] 10,0 (13,6) / 3600 (ved brændstoftemp. 25 ) [2] /9,7 (13,2) / 3600 (ved brændstoftemp. 40 ) [2] Montering - Fleksibel montering rændstofindsprøjtning, starttryk MPa 12,3 + 0,98-0 Rotationsretning Krumtapaksel - Mod uret set fra stævnen Skrueaksel (forreste) - Med uret set fra stævnen - Kølesystem - Ferskvandskøler med varmeveksler Smøresystem - Fuld lukket tryksmøring Kølevandskapacitet (ferskvand) l Motor 3,0, kølevæskeindvindingstank 0,8 Smøreoliekapacitet Hældningsvinkel (grader) ved hældningsvinkel 8 ved hældningsvinkel 0 (motor) I alt [3] l 2,0 1,8 [4] Effektiv ,9 Startsystem Type - Elektrisk Startmotor V-kW D 12 V - 1,4 kw Vekselstrømsgenerator V- 12 V - 60 (alternativt 12 V - 80 ) Motordimensioner Samlet længde mm Største bredde 463 Største højde 528 Motorens tørvægt (inklusive marinegear) kg (med SD20) [1] hk = 0,7355 kw [2] rændstoftemperatur ved brændstofindsprøjtningspumpens indsugning. [3] Oliemængde i alt omfatter olie i bundkar, kanaler, køletanke og filter. [4] Den effektive oliemængde viser forskellen mellem maksimum- og minimumgrænserne på oliepinden. - emærk: Klassifikationsstandard, ved brændstoftemp. 25 ; ISO , rændstofstopeffekt, ved brændstoftemp. 40 ; ISO 8665 rændstoftilstand: densitet ved 15º =

12 2. PRODUKTFORKLRING Motormodel Enhed 3YM20 3YM30 Marinegearmodel - KM2P-1 SD-20 KM2P-1 SD-20 nvendelse - Lystbåde Lystbåde Type - Lodretstående, vandkølet 4-taktsdieselmotor Lodretstående, vandkølet 4-taktsdieselmotor Forbrændingsmodel - Hvirvelforbrændingsforkammer Hvirvelforbrændingsforkammer ntal cylindre oring x slaglængde mm 70 x x 82 Slagvolumen l Kontinuerlig kraft Ydelse ved krumtapakselen/ motoromdrejningstal rændstofstopeffekt Ydelse ved krumtapakselen/ motoromdrejningstal Ydelse ved skrue/motoromdrejningstal kw (hk)/ min -1[1] kw (hk)/ min -1 [1] kw (hk)/ min -1 [1] 14,7 (20,0) / 3489 (ved brændstoftemp. 25 ) [2] 16,2 (22,0) / 3600 (ved brændstoftemp. 25 )[2] /15,3 (20,8) / 3600 (ved brændstoftemp. 40 )[2] 15,7 (21,3) / 3600 (ved brændstoftemp. 25 )[2] /14,9 (20,2) / 3600 (ved brændstoftemp. 40 )[2] 20,1 (27,3) / 3489 (ved brændstoftemp. 25 ) [2] 22,1 (30,0) / 3600 (ved brændstoftemp. 25 )[2] /21,3 (29,0) / 3600 (ved brændstoftemp. 40 )[2] - 21,4 (29,1) / 3600 (ved brændstoftemp. 25 )[2] /20,7 (28,1) / 3600 (ved brændstoftemp. 40 )[2] Montering - Fleksibel montering Fleksibel montering rændstofindsprøjtning, MPa 12,3 + 0, ,3 + 0,98-0 starttryk Rotati- Krumtapaksel - Mod uret set fra stævnen Mod uret set fra stævnen onsret- ning Skrueaksel (forreste) - Med uret set fra stævnen - Med uret set fra stævnen - Kølesystem - Ferskvandskøler med varmeveksler Ferskvandskøler med varmeveksler Smøresystem - Fuld lukket tryksmøring Fuld lukket tryksmøring Kølevandskapacitet (ferskvand) l Motor 4,5, kølevæskeindvindingstank 0,8 Motor 4,9, kølevæskeindvindingstank 0,8 Smøreoliekapacitet (motor) Type - Elektrisk Elektrisk Startmotor V-kW D 12 V - 1,4 kw D 12 V - 1,4 kw Vekselstrømsgenerator V- 12 V - 60 (alternativt 12 V - 80 ) 12 V - 60 (alternativt 12 V - 80 ) Motordimensioner Hældningsvinkel (grader) ved hældningsvinkel 8 ved hældningsvinkel 0 ved hældningsvinkel 8 - ved hældningsvinkel 0 [3] I alt l 2,7 2,4 2,8 2,5 [4] Effektiv 1,4 1,5 1,4 1,5 Startsystem Samlet længde mm Største bredde Største højde Motorens tørvægt (inklusive marinegear) kg (med SD20) (med SD20) [1] hk = 0,7355 kw [2] rændstoftemperatur ved brændstofindsprøjtningspumpens indsugning. [3] Oliemængde i alt omfatter olie i bundkar, kanaler, køletanke og filter. [4] Den effektive oliemængde viser forskellen mellem maksimum- og minimumgrænserne på oliepinden. emærk: Klassifikationsstandard, ved brændstoftemp. 25 ; ISO , rændstofstopeffekt, ved brændstoftemp. 40 ; ISO

13 2. PRODUKTFORKLRING rændstoftilstand: densitet ved 15º = Marinegear eller sejldrev Model Enhed KM2P-1(S) KM2P-1(G) KM2P-1(GG) SD20 (koblet på værftet) Type - Mekanisk konuskobling Klokobling Reduktionsforhold (fremad/ bak) - 2,21/3.06 2,6/3.06 3,22/3.06 2,64/2.64 Skruens omdrejningstal (fremad/bak) [1] min / / / Smøresystem - Sprøjt Oliebad Smøreoliekapacitet l 0,3 2,2 Vægt kg 9,8 30 [1] Ved kontinuerligt motoromdrejningstal på 3489 min -1 13

14 2. PRODUKTFORKLRING 2.3 Navne på dele 2YM15 etjeningsside D E F G I Indsugningslydpotte F Oliepåfyldningsdæksel Indsugningsmanifold G rændstoffødepumpe rændstoffilter H Smøreoliefilter D rændstofindsprøjtningspumpe I Marinegear E Oliepind Ikke-betjeningsside H D E F H I Søvandspumpe F Udstødningsmanifold Påfyldningsdæksel G Startmotor D Motornavneskilt (på vippearmsdækslet) H Skiftearm E Kølevæsketank/varmeveksler I Generator G 14

15 2. PRODUKTFORKLRING 3YM20 etjeningsside D E F G H I D E Indsugningslydpotte Indsugningsmanifold rændstoffilter rændstofindsprøjtningspumpe Oliepind F G H I Oliepåfyldningsdæksel rændstoffødepumpe Smøreoliefilter Marinegear Ikke-betjeningsside D E F G D E Søvandspumpe Påfyldningsdæksel Motornavneskilt (på vippearmsdækslet) Kølevæsketank/varmeveksler I F G H I H Udstødningsmanifold Startmotor Skiftearm Generator 15

16 2. PRODUKTFORKLRING 3YM30 etjeningsside D E F G H I D E Indsugningslydpotte Indsugningsmanifold rændstoffilter rændstofindsprøjtningspumpe Oliepind F G H I Oliepåfyldningsdæksel rændstoffødepumpe Smøreoliefilter Marinegear Ikke-betjeningsside D E F G D E 16 Søvandspumpe Påfyldningsdæksel Motornavneskilt (på vippearmsdækslet) Kølevæsketank/varmeveksler H I F G H I Udstødningsmanifold Startmotor Skiftearm Generator

17 2. PRODUKTFORKLRING 2.4 Større service af komponenter Komponent rændstoffilter rændstoffødepumpe Pumpearm Påfyldningsstuds (motor) Påfyldningsstuds (marinegear) Smøreoliefilter Kølesystem Ferskvandspumpe Søvandspumpe entrifugalvandpumpen cirkulerer frisk kølevand i motoren. Pumpen drives af drivremmen. Påfyldningsdæksel til ferskvand/ kølevæske Påfyldningsdækslet på kølevæsketanken dækker påfyldningsstudsen. Dækslet har en trykreguleringsventil. Hvis kølevandstemperaturen stiger, stiger trykket i ferskvandssystemet. Kølevæskeindvindingstank Trykreguleringsventilen afgiver damp, og overskydende varmt vand løber til kølevæskeindvindingstanken. Når motoren stopper, og kølevandet afkøles, falder trykket i kølevandstanken også drastisk. Ventilen i påfyldningsdækslet åbnes, så vandet kan løbe tilbage fra kølevæskeindvindingstanken. Dette minimerer kølevæskeforbruget. Tanken gør det let at kontrollere ferskvand/kølevæskestanden og påfylde ekstra kølevæske. Indsugningslydpotte Typeskilte Startmotor Generator Funktion Fjerner snavs og vand fra brændstoffet. Tøm filteret med mellemrum. Filteret skal udskiftes. Se afsnittet om vedligeholdelse Pumper brændstof fra tanken til indsprøjtningspumpen. Pumpearmen bevæger sig op og ned, mens der tilføres brændstof. Pumpehåndtaget anvendes til at lukke luft ud af brændstofsystemet, efter at brændstoffet er brugt op. Påfyldningsstuds for motorolie. Påfyldningsstuds for smøreolie til marinegear. Filtrerer smøreolien for metaldele og kulrester. Den filtrerede smøreolie fordeles til motorens bevægelige dele. Der er 2 kølesystemer: ferskvand og havvand. Motorens forbrændingsvarme afkøles ved hjælp af ferskvand/kølevæske i et lukket kredsløb. Ferskvandet afkøles af havvand ved hjælp af en varmeveksler. Havvandet køler også motor- og gearolien (på visse modeller også indsugningsluften) gennem kølere i et åbent kredsløb. Pumper søvand ind udefra til motoren via motorens kølere. Søvandspumpen drives af drivremmen og har et udskifteligt gummiskovlhjul. Indsugningslydpotten beskytter mod snavs i luften og nedsætter støjen fra luftindtaget. Motor og marinegear er forsynet med typeskilte med model, serienummer og andre data. Startmotor til motoren. Drevet af batteriet. Drives af drivremmen, frembringer elektricitet og oplader batteriet. 17

18 2. PRODUKTFORKLRING 2.5 Kontroludstyr Type Udstyret i kontrolrummet muliggør fjernstyring af motoren. Det består af et instrumentpanel, der er forbundet til motoren via ledninger, og fjernbetjeningshåndtaget, der er forbundet med motorens kontrolhåndtag og marinegearet via fjernstyringskabler min -1 Mpa H I J K STOP Instrumentpanel 0 50 trancasers SLOW OFF ON STRT Kontrolfunktioner og udstyr Instrumentpanelet sidder i kontrolrummet. Følgende instrumenter bruges ved start/ standsning af motoren og ved overvågning af motorens tilstand, når den er i drift. E F G Omdrejningstæller H larm for høj kølevæsketemperatur Timetæller I larm for lavt smøreolietryk E Nøglekontakt J larm for vand i sejldrevspakningen F eskyttelseshætte til nøglekontakt K larm for lavt batteriladningsniveau G Stopknap Instrumenter, udstyr Nøglekontakt Drejekontakt med 4 positioner GLOW OFF ON STRT Stopknap Funktioner OFF ON STRT GLOW Kontaktnøglen kan indsættes eller fjernes. l elektrisk strøm er afbrudt. Den elektriske strøm til kontrolfunktionerne og udstyret slås til. Motoren kører stadigvæk. For at standse motoren skal nøglekontakten være i positionen ON. Efter at motoren er stoppet, drejes nøglekontakten til positionen OFF. Motorens startposition. Der sættes strøm til startmotoren. Når afbryderen slippes, går den automatisk til positionen ON. Motorens starthjælpsposition. Der sættes strøm til luftforvarmeren/ glødeproppen. Når afbryderen slippes, går den automatisk til positionen ON. emærk: Når motoren ikke er i brug, skal nøglen fjernes fra hovedafbryderen, og nøglehullet dækkes med beskyttelseshætten, så der ikke opstår korrosion. Tryk på knappen for at stoppe motoren. Der sendes strøm til stopmagnetventilen. 18

19 2. PRODUKTFORKLRING Målere Type -panelerne anvender analoge elektriske systemer og har en visernål. Instrumenter, udstyr Omdrejningstæller Timetæller Lys i panelet Funktioner Motorens omdrejningshastighed vises. ntallet af driftstimer vises og kan anvendes som en vejledning til periodevise serviceeftersyn. Timetælleren sidder nederst på omdrejningstælleren. Når nøglekontakten drejes til positionen ON, oplyses målerne, så de er nemmere at aflæse larmudstyr (lamper og summer) Når en føler opdager et problem under driften, lyser den relevante advarselslampe, og der lyder en summer. dvarselslamperne er placeret på panelet, og summeren sidder på panelets bagside. Under normale driftsbetingelser er advarselslamperne slukket. De lyser, når der opstår et problem. larm for lavt batteriladningsniveau Når generatoren yder for lidt, lyser lampen. Når opladningen starter, slukkes lampen. (Summeren lyder ikke, når lampen tændes). larm for høj kølevæsketemperatur larm for lavt smøreolietryk Når temperaturen når maksimum (95 eller derover), lyser lampen, og summeren lyder. Såfremt driften fortsættes ved en temperatur, der overstiger maksimumgrænsen, medfører det skader og sammenbrænding. Kontrollér, om belastningen er for høj, og om der er fejl i ferskvandskølesystemet. Når smøreolietrykket falder til under det normale, registreres det af olietrykføleren, lampen lyser, og summeren lyder. Hvis driften fortsættes ved utilstrækkeligt olietryk, medfører det skader og sammenbrænding. Kontrollér oliestanden. larm for vand i sejldrevspakningen Når der konstateres søvand i sejldrevspakningerne, lyser lampen, og summeren lyder. 19

20 2. PRODUKTFORKLRING larmudstyrets normale funktion larmudstyret fungerer som beskrevet nedenfor. Kontrollér, at alarmlamper og summer virker normalt, når nøglen drejes til positionen ON. Nøglekontakt OFF->ON STRT->ON Motor Inden start I drift Summer Lyder Stopper dvarselslamper larm for lavt batteriladningsniveau Lyser Slukket larm for høj kølevæsketemperatur Slukket Slukket larm for lavt smøreolietryk Lyser Slukket larm for vand i sejldrevspakningen Slukket Slukket Fjernbetjeningssystem med ét håndtag Fjernbetjeningssystemet anvender et enkelt håndtag til betjening af marinegearkoblingen (neutral, fremadgående, bak) og til styring af motorens hastighed. NEUTRL: Kraftoverførslen til skrueakselen afbrydes, og motoren går i tomgang. D eller bagud (FWD eller REV). Hvis håndtaget trækkes ud, kan motorhastigheden ændres uden tilkobling af gearet (gearet forbliver i NEUTRL uden belastning). EMÆRK Yanmar anbefaler at bruge enkelthåndtag til fjernbetjeningssystemet. Hvis der kun findes håndtag af togrebstypen på markedet, skal motoren køre med 1000 omdrejninger pr. minut eller derunder, inden marinegearkoblingen kobles ind eller ud. FWD (fremad) REV (bak) NEUTRL (båden standses) E oblingen udløses E Træk håndtaget ud Stopudstyr Elektrisk drift Motoren stoppes ved hjælp af stopknappen Håndtaget styrer bådens retning (fremad eller bak) og fungerer samtidig som en accelerator, der øger motorens hastighed, i takt med at det skubbes længere fremad Stopknap på kontrolpanel 20

21 2. PRODUKTFORKLRING Tryk på stopknappen på instrumentpanelet, mens nøglen er i positionen ON. FORSIGTIG Hvis motoren standses brat ved høj temperatur, vil temperaturen i de forskellige motordele stige, og der kan opstå motorproblemer. Nødstop Hvis motoren ikke standser, når der trykkes på stopknappen på panelet, skal du trykke på knappen på bagsiden af stopmagnetventilen. Nødstopknap Stopmagnetventil 21

22 3. DRIFT 3. DRIFT 3.1 rændstofolie, smøreolie, og kølevand rændstofolie EMÆRK nvend altid kun den anbefalede type brændstof for at opnå den bedste motorydelse, øge motorens holdbarhed og overholde emissionsregulativerne. (1) Valg af brændstofolie Dieselolien skal overholde følgende specifikationer. rændstofspecifikationerne skal overholde alle gældende nationale og internationale standarder. STM D975 No.1-DNo.2-D... US EN590:96... EU ISO 8217 DMX... Internationalt S eller 2... Storbritannien JIS K Japan Følgende krav skal også overholdes. etantallet skal være 45 eller derover. rændstoffets svovlindhold må ikke overstige 0,5 % og bør være under 0,05 %. Der må ikke være mere end 0,05% vand og slam i brændstofolien. Der må ikke være mere end 0,01 % aske i brændstoffet. rændstoffets indhold af kulrester må ikke overstige 0,35 % og bør være under 0,1 %. rændstoffets indhold af aromater må ikke overstige 35 % og bør være under 30 %. rændstoffets indhold af PH* bør være under 10 %. PH*: polyaromatisk kulbrinte rug LDRIG biocid. rug LDRIG petroleum eller brændstof med petroleumrester. land LDRIG vinterolie og sommerolie. emærk: Utilstrækkelig brændstofoliekvalitet kan medføre motornedbrud. (2) Håndtering af brændstofolie 1. Vand og støv i brændstofolien kan medføre motorfejl. Ved opbevaring af brændstof skal du sikre, at indersiden af brændstofbeholderen er ren, og at der ikke kan trænge snavs eller regnvand ind i brændstoffet. 2. Lad brændstofbeholderen stå ubevægelig i adskillige timer for at give snavs eller vand tid til at lægge sig på bunden. rug en pumpe til at suge det rene, filtrerede brændstof ud fra toppen af beholderen. rug kun det rene, filtrerede brændstof fra den øverste halvdel af beholderen, og lad evt. forurenet brændstof forblive aflejret i bunden af beholderen. (3) rændstoftank Indersiden af brændstoftanken skal være ren og tør, før den bruges første gang. ftap vandet med en aftap- 22

23 3. DRIFT ningsventil i henhold til instruktionerne i afsnittet om vedligeholdelse (afsnit 5). Slam ftapningsventil Til motor (4) rændstofsystem Monter brændstofrøret fra brændstoftanken til brændstofpumpen i henhold til diagrammet. rændstof-/vandudskilleren (ekstraudstyr) er placeret på rørets midtersektion. Fuel System I E H rændstoffilter F ftapningsventil rændstoffødepumpe G rændstofhane (pumpearm) rændstof-/vandudskiller H rændstoftilbageløb D a mm I Til brændstofindsprøjtningspumpe E Maks. 500 mm J rændstoftank G J D F EMÆRK Hvis der anvendes en anden brændstofolie end den angivne, vil motoren ikke køre med fuld kapacitet, og delene kan blive beskadiget Smøreolie EMÆRK Hvis der bruges en anden smøreolie end den angivne, medfører det sammenbrænding af motorens dele, unormal slitage og kortere levetid for motoren. (1) Valg af motorsmøreolie rug følgende smøreolie: PI-klassifikation... D eller derover TN-værdi: 9 eller derover Olien skal skiftes, når TN-værdien (Total ase Number) er faldet til 2,0. *Testmetode for TN (mgkoh/g): JIS K (Hl), STM D4739(Hl) SE-viskositet... 10W30 eller 15W40 Hvis motoren bruges ved temperaturer under de grænser, der er vist nedenfor, skal du kontakte forhandleren for at få oplysninger om særlige smøremidler og starthjælp. 23

24 3. DRIFT Valg af viskositet (SE Service Grade) Omgivelsestemperatur ( ) 10W-30 kan bruges næsten hele året. rug IKKE følgende motorolier. PI : G-4, H-4 E : E-1, E-2, -grade JSO : DH-2, DL-1 Årsager PI G-4, H-4 Hvis der bruges G-4 eller H-4 i YM-marinedieselmotorserien fra YNMR, kan olien forårsage unormalt meget slid på ventilsystemet. E E-1,E-2, Disse olietyper er udviklet til andre typer dieselmotorer. JSO DH-2, DL-1 Disse olietyper er udviklet til andre typer dieselmotorer. (2) Valg af olie til marinegear PI-klassifikation... D eller derover SE-viskositet eller 30 (3) Valg af olie til sejldrev PI Service Grade... GL4.5 SE-viskositet eller 80W90 eller QuickSilver High Performance Gear Lube QuickSilver er et registreret varemærke tilhørende runswick orporation. (4) Håndtering af smøreolie 1. Ved håndtering og opbevaring af smøreolie skal der udvises forsigtighed, så der ikke trænger støv og vand ned i smøreolien. Rengør området rundt om påfyldningsstudsen inden påfyldning. 2. land ikke smøreolier af forskellige typer eller mærker. landing kan bevirke, at de kemiske egenskaber for smøreolien ændres, hvilket sænker smøreydelsen og dermed reducerer motorens levetid. Inden du påfylder smøreolie på motor og marinegear første gang, skal du aftappe evt. gammel smøreolie. rug ny smøreolie. 3. Smøreolie, der er fyldt på motoren, vil med tiden undergå en naturlig degenerering, hvis motoren ikke anvendes. Smøreolie bør udskiftes ved de angivne intervaller, uanset om motoren anvendes eller ej. Hvis udstyret bruges ved temperaturer, der ligger under de viste grænser, skal du kontakte forhandleren for at få oplysninger om særlige smøremidler og starthjælp. FORSIGTIG Kontakt med motorolie kan medføre hudirritation. rug beskyttelseshandsker og arbejdstøj, så du undgår kontakt med motorolien. rug altid beskyttelseshandsker, når du arbejder med motorolie. Hvis du får olie på huden, skal du vaske huden grundigt med vand og sæbe. 24

25 3. DRIFT Køleferskvand rug rent blødt vand, og tilsæt altid LL (Long Life oolant, kølevæske med lang levetid) for at forhindre rustdannelse og frost. rug aldrig kun vand. Det anbefales at bruge LL med følgende specifikationer. JIS K-2234 SE J814, J1941, J1034, J2036 STM D3306 STM D4985 Kontakt Yanmar-forhandleren eller -importøren vedrørende brug af kølevæske/frostvæske og rengøringsmidler. Eksempler på velegnede kølemidler: TEXO LONG LIFE OOLNT NTIFREEZE, både standard og forblandet. Produktkode og HVOLINE EXTENDED LIFE NTIFREEZE/OOLNT. Produktkode 7994 EMÆRK Husk altid at tilsætte LL til blødt vand, særligt i koldt vejr. Uden LL: Køleevnen nedsættes på grund af kalkaflejringer og rust i kølevandsystemet. Dette medfører alvorlige skader på kølesystemet. Sørg for at bruge den rette koncentration af kølevæske som angivet af LL-producenten afhængigt af omgivelsestemperaturen. LL-koncentrationen skal være mindst 30 % og højst 60 %. land IKKE forskellige typer eller mærker LL, da det kan medføre dannelse af skadeligt slam. rug IKKE hårdt vand. Vandet må ikke indeholde slam og/eller partikler. FORSIGTIG rug altid beskyttelseshandsker ved håndtering af LL, så du undgår hudkontakt. Hvis du får LL på huden eller i øjnene, skal du skylle det af med rent vand Håndtering af kølevæske (1) Vælg LL, der ikke har en skadelig virkning på ferskvandskølesystemets materialer (støbejern, aluminium, kobber etc.). (2) Udskift kølevandet med regelmæssige mellemrum i henhold til vedligeholdelsesplanen i denne betjeningsvejledning. (3) fkalk kølevandssystemet med regelmæssige mellemrum i henhold til instruktionerne i denne betjeningsvejledning. EMÆRK Overdreven brug af LL nedsætter motorens køleevne. Sørg for at bruge det korrekte blandingsforhold til de aktuelle temperaturforhold som angivet af LL-producenten. 3.2 Inden ibrugtagning Inden motoren tages i brug for første gang, skal du gøre følgende: 25

26 3. DRIFT Påfyldning af brændstofolie EMÆRK FRE rug af benzin m.v. kan forårsage brand. For at undgå fejltagelser skal du kontrollere brændstoftypen en ekstra gang inden påfyldning. Evt. spildt brændstof skal tørres omhyggeligt op. Undgå overfyldning. Overfyldning vil bevirke, at der sprøjter olie over i cylinderen, hvilket medfører motorproblemer. (1) Inden påfyldning af brændstof skal du skylle brændstoftanken og brændstofsystemet igennem med ren petroleum eller en let olie. (2) Fyld tanken med ren brændstofolie, der er fri for snavs og vand. Påfyldningsstuds Vippearmsdæksel Oliepind D E D Øvre grænse E Nedre grænse Påfyldning af motorsmøreolie (1) Fjern det gule dæksel til påfyldningsstudsen ved den øverste ende af vippearmsdækslet, og påfyld motorolie. (2) Påfyld olie til den øvre grænse på oliepinden. Sæt oliepinden helt i for at kontrollere oliestanden. (3) Stram dækslet på påfyldningsstudsen helt med hånden. Motoroliekapacitet 3YM30 med KM2P-1 3YM30 med SD20 Fuld: 2,8 l Fuld: 2,5 l Påfyldning af smøreolie til marinegearet (1) Fjern påfyldningsdækslet øverst på huset, og påfyld smøreolie til marinegearet. (2) Påfyld olie til den øvre grænse på oliepinden. Sæt oliepinden helt i for at kontrollere oliestanden. (3) Stram dækslet på påfyldningsstudsen helt med hånden. Oliemængde - gear KM2P-1 Fuld: 0,30 l 3YM20 med KM2P-1 3YM20 med SD20 2YM15 med KM2P-1 2YM15 med SD20 Fuld: 2,7 l Fuld: 2,4 l Fuld: 2,0 l Fuld: 1,8 l 26

27 3. DRIFT Oliepåfyldningsdæksel Oliepind Påfyldning af kølevand Kølevæsketank Påfyld kølevand i henhold til følgende fremgangsmåde. Sørg for at tilsætte frostvæske til kølevandet. ftapningshane til søvand ftapningshane til kølevæske (1) Sørg for at lukke de 4 vandaftapningshaner. Ferskvandsrør Søvandsrør 2 2 emærk: Vandaftapningshanerne åbnes inden afsendelse fra fabrikken. Stopmagnetventil Svinghjulskappe ftapningshane til ferskvand D (2) Fjern påfyldningsdækslet på ferskvandskøleren ved at dreje dækslet 1/3 omgang mod uret. E Kølevæsketank D Ferskvandspumpe ftapningshane til køle-e Søvandspumpe væske ftapningshane til søvand 27

28 3. DRIFT D Påfyldningsdæksel Ferskvandskøler Udskæringer D Hak (3) Hæld langsomt kølevand i ferskvands-/kølevæsketanken for at undgå, at der dannes luftbobler. Hæld, indtil vandet flyder over ved påfyldningsstudsen. Påsæt dækslet. Tankkapacitet for kølevæskeindvindingstank: 0,8 l (6) Kontrollér gummislangen, der forbinder kølevæskeindvindingstanken med ferskvandskøleren. Sørg for, at slangen er tilsluttet korrekt, og at den ikke sidder løst eller er beskadiget. Hvis slangen ikke er vandtæt, vil der blive brugt meget store mængder kølevand. D FRE Hvis påfyldningsdækslet er løst, vil damp og vand sprøjte ud, hvilket kan forårsage forbrændinger. Til ferskvandskøler Øvre grænse Nedre grænse D Dæksel (4) Efter påfyldning af kølevand skal du påsætte påfyldningsdækslet og stramme det. Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre vandlækage. Påsæt dækslet ved at placere udskæringerne i bunden af dækslet ud for hakkene på påfyldningsstudsen. Drej herefter dækslet 1/3 omgang med uret. (5) Fjern dækslet fra kølevæskeindvindingstanken, og påfyld kølevæskeblandingen til den nederste grænse Pumpning Hvis motoren ikke er blevet brugt i længere tid, er der ikke smøreolie på alle drivdele. rug af motoren i denne tilstand kan medføre sammenbrænding. Når motoren ikke har været i brug i længere tid, skal der fordeles smøreolie til samtlige dele ved pumpning i henhold til følgende fremgangsmåde, inden motoren tages i brug: (1) Åbn søvandshanen. (2) Åbn brændstoftankhanen. (3) Sæt fjernbetjeningsarmen i NEU- TRL 28

29 3. DRIFT Fremad Neutral (4) Tænd for batterikontakten, og sæt nøglen i nøglekontakten. Drej nøglen til positionen ON. (5) Elektrisk stopanordning Hold stopknappen på kontrolpanelet trykket ind under pumpning. (6) Når nøglekontakten er drejet, begynder motoren at pumpe. Fortsæt med at pumpe i ca. 5 sekunder, og lyt efter unormale lyde. Hvis hånden fjernes fra stopknappen under pumpning, starter motoren Kontrol og påfyldning af smøreolie og kølevand Når der påfyldes motorolie, gearolie eller kølevand for første gang, eller når disse væsker skal skiftes, skal du prøvekøre motoren i ca. 5 minutter og kontrollere mængden af smøreolie og kølevand. Under prøvekørslen sendes der smøreolie og kølevand ud i motoren, hvorved smøreolie- og kølevandsniveauet falder. Kontrollér, og efterfyld om nødvendigt. (1) Påfyldning af motorsmøreolie (se 3.2.2). Når motoren har været stoppet i ca. 10 minutter, skal du tage oliepinden ud og kontrollere oliestanden. Påfyld olie, hvis niveauet er for lavt. (2) Påfyldning af gearolie (se 3.2.3) ak (3) Påfyldning af kølevand (se 3.2.4). FRE 3.3 etjening af motoren DVRSEL For at hindre forgiftning med udstødningsgas skal du sørge for god ventilation under driften. Monter ventilationsvinduer, porte eller ventilatorer i motorrummet. Undlad at røre ved eller komme i nærheden af motorens bevægelige dele. når motoren er i gang. Hvis den forreste drivaksel, drivrem, skrueaksel, m.v. indfanger krop eller tøj, kan det medføre alvorlig personskade. Kontrollér, at der ikke ligger værktøj, tøj eller lignende på eller i nærheden af motoren. FORSIGTIG Åbn aldrig dækslet til kølevæsketanken, mens motoren er varm. Der kan sprøjte damp og kogende vand ud, hvilket kan resultere i alvorlig forbrænding. Vent, til temperaturen i kølevæsketanken er faldet, bind en klud om påfyldningsdækslet, og løsn det langsomt. Skru dækslet på igen, når du har kontrolleret væskestanden. Motoren bliver varm under drift og er fortsat varm, umiddelbart efter at den er standset, særligt udstødningsmanifolden og udstødningsrøret. Undgå forbrændinger! Undgå at krop eller tøj kommer i berøring med motordelene. 29

30 3. DRIFT Daglig startkontrol Inden motoren startes, bør du gøre det til en daglig rutine at gennemføre følgende eftersyn: (1) Visuel kontrol Kontrollér følgende: 1. Smøreolielækage fra motoren 2. rændstofolielækage fra brændstofsystemet 3. Vandlækage fra kølevæskesystemet 4. eskadigelse af dele 5. Løse eller tabte bolte Hvis der forekommer et eller flere af ovennævnte problemer, må motoren ikke startes, før reparationen er fuldført. (2) Kontrol og genopfyldning af brændstofolie Kontrollér brændstofniveauet i brændstoftanken, og efterfyld om nødvendigt med det anbefalede brændstof (se 3.2.1). (3) Kontrol og genopfyldning af motorsmøreolie 1. Fjern oliepåfyldningsdækslet, og kontrollér motoroliestanden ved hjælp af oliepinden. 2. Hvis olieniveauet er lavt, skal du efterfylde med den anbefalede smøreolie via påfyldningsstudsen. Påfyld olie til den øverste markering på oliepinden (se 3.2.2). (4) Kontrollér og påfyld marinegearolie 1. Kontrollér oliestanden i marinegearet ved hjælp af oliepinden. 2. Hvis olieniveauet er lavt, skal du påfylde den anbefalede smøreolie via påfyldningsstudsen. Påfyld olie til den øverste markering på oliepinden (se 3.2.3). (5) Kontrollér ferskvandsniveauet, og påfyld evt. vand (til motorer med ferskvandskølesystem) Kontrollér ferskvandsniveauet inden drift, mens motoren er kold. Det er farligt at kontrollere vandstanden, mens motoren er varm, og aflæsningen vil være misvisende på grund af temperaturudvidelse. Kontrollér jævnligt kølevæskestanden, og påfyld væske, men kun i kølevæskeindvindingstanken. Fjern aldrig påfyldningsdækslet på kølevæsketanken under almindelig drift. FRE Åbn aldrig påfyldningsdækslet under drift eller umiddelbart efter standsning af motoren. Der kan sprøjte damp og kogende vand ud. Vent, til temperaturen i kølevæsketanken er faldet, bind en klud om påfyldningsdækslet, og løsn det langsomt. Skru dækslet på igen, når du har kontrolleret væskestanden. 1. Kontrollér, at kølevæskestanden ligger over den nedre grænse på siden af kølevæskeindvindingstanken. 2. Hvis kølevæskestanden ligger tæt på den nedre grænse, skal du fjerne påfyldningsdækslet og påfylde ny kølevæske. 3. Når der ikke længere er vand i kølevæskeindvindingstanken, skal du fjerne påfyldningsdækslet til ferskvandskøleren og påfylde vand, indtil det flyder over ved påfyldningsstudsen (se 3.2.4). 30

31 3. DRIFT EMÆRK Hvis motoren ofte løber tør for kølevæske, eller kølevæskestanden i ferskvandstanken falder, uden at der sker nogen ændring af vandstanden i kølevæskeindvindingstanken, kan der være opstået en vand- eller luftlækage. Hvis det sker, skal du omgående kontakte en Yanmar-forhandler eller importøren. emærk: Vandet stiger i kølevæskeindvindingstanken, når motoren er i drift. Dette er normalt. Når motoren er stoppet, afkøles kølevandet, og det ekstra vand, der er i kølevæskeindvindingstanken, løber tilbage til kølevæsketanken. (6) Kontrol af fjernbetjeningshåndtaget Husk at kontrollere, at fjernbetjeningshåndtaget kan bevæges let inden brug. Hvis armen går stramt, skal du smøre samlingerne på fjernbetjeningskablet og armlejerne. Hvis armen sidder løst, eller hvis der er slør i armen, skal fjernbetjeningskablet justeres (se (5)). (7) Kontrol af alarmudstyrets elektriske funktion Ved brug af nøglekontakten skal du kontrollere, at alarmudstyret fungerer normalt (se (4)). (8) Reservebeholdning af brændstof, smøreolie, og køleferskvand Opbevar altid en reservebeholdning af smøreolie og kølevand (nok til en påfyldning) om bord til eventuelle nødsituationer Sådan startes motoren (1) Start motoren i henhold til nedenstående fremgangsmåde: Elektrisk drift 1. Åbn søvandshanen. 2. Åbn brændstoftankhanen. 3. Sæt fjernbetjeningsarmen i positionen NEUTRL. Sikkerhedsudstyret gør det umuligt at starte motoren i andre positioner end NEUTRL NEUTRL EMÆRK 4. Tænd for batterikontakten. 5. Indsæt nøglen i nøglekontakten, og drej den til positionen ON. Hvis summeren lyder, og alarmlamperne lyser, fungerer alarmudstyret normalt. emærk: dvarselslampen for høj kølevæsketemperatur lyser ikke (se (4)). 6. Drej nøglekontakten for at starte motoren. Slip nøglekontakten, når motoren er startet. Summeren bør stoppe og alarmlamperne slukkes. 31

32 3. DRIFT D Positionen OFF Positionen ON GLOW OFF Positionen STRT D Positionen GLOW (2) Start ved lav omgivelsestemperatur Hvis det er svært at starte motoren, når vejret er koldt (omkring 0º eller lavere), kan du bruge glødeproppen for at lette starten. Udfør trin 1-5 i ovenstående instruktion, og fortsæt herefter med nedenstående trin. Drej nøglen fra positionen OFF til positionen GLOW, og hold den der i 4-5 sekunder, indtil glødeproppen er varmet op. Drej nøglen til positionen STRT. Når motoren starter, skal du slippe nøglen. EMÆRK Glødeproppen må kun aktiveres én gang for hver 10 sekunder. Længere tids brug beskadiger glødeproppen. (3) Genstart efter startproblemer Inden du drejer nøglekontakten igen, skal du sikre dig, at motoren er stoppet helt. Hvis motoren genstartes, før den er stoppet helt, vil startmotorens differentialehjul blive beskadiget. EMÆRK Drej nøglen til positionen STRT i højst 15 sekunder. Hvis motoren ikke starter første gang, skal du vente i ca. 15 sekunder, inden du ON STRT forsøger igen. Når motoren er startet, skal nøglen blive i positionen ON og må ikke afbrydes. larmudstyret virker ikke, når nøglen er i positionen OFF. FORSIGTIG Hvis båden er udstyret med vandkølet lyddæmper (vandlås), kan der trænge søvand ind i cylindrene og forårsage motorskade, hvis du pumper motoren for meget. (4) Udluftning af brændstofsystemet efter startproblemer Hvis motoren blot går i tomgang eller ikke starter efter flere forsøg, kan det skyldes luft i brændstofsystemet. Hvis der er luft i brændstofsystemet, kan brændstoffet ikke nå brændstofindsprøjtningspumpen. Luften i systemet lukkes ud på følgende måde: Udluftningsprocedure for brændstofsystemet 1. Kontrollér brændstofniveauet i brændstoftanken. Påfyld om nødvendigt. 2. Løsn udluftningsbolten øverst på brændstof-/vandudskilleren ved at dreje den 2 eller 3 omgange. Stram bolten igen, når der kommer brændstof ud af hullet, som ikke indeholder luftbobler. 3. Løsn udluftningsbolten på brændstoffilteret ved at dreje den 2-3 omgange. 4. Fremfør brændstof med brændstoffødepumpen ved at bevæge armen på venstre side af fødepumpen op og ned. 5. Lad det brændstof, der indeholder luftbobler, løbe ud gennem udluftningsbolthullerne. Når der ikke længere er bobler i brændstoffet, skal du stramme 32

33 3. DRIFT udluftningsbolten. Udluftningen af brændstofsystemet er fuldført. Prøv at starte motoren igen. 6. Når motoren efterfølgende kører efter start, udluftes brændstofsystemet af den automatiske udluftningsanordning. Det er ikke nødvendigt at udlufte systemet manuelt ved almindelig motordrift. (5) Når motoren er startet Når motoren er startet, kontrolleres følgende punkter ved lav motorhastighed: 1. Kontrollér, at måle- og alarmudstyret på instrumentpanelet fungerer normalt. 2. Kontrollér, om motoren lækker vand eller olie. 3. Kontrollér, at udstødningsgassens farve, motorvibrationerne og motorlyden er normale. 4. Såfremt der ikke er nogen problemer, skal motoren gå med lav hastighed, mens båden stadig ligger stille, for at sende smøreolie til alle motorens dele. 5. Kontrollér, at der udledes tilstrækkeligt kølevand fra udstødningsrøret. Drift med utilstrækkelig udledning af søvand ødelægger søvandspumpens skovlhjul. Hvis søvandsudledningen er for lille, skal motoren standses øjeblikkeligt. Find årsagen, og foretag reparation. Er søvandshanen åben? Er indløbsfilteret i bunden af skroget tilstoppet? Er søvandsindsugningsslangen itu, eller suger slangen luft ind som følge af en løs samling? Motoren brænder sammen, hvis den kører, når der er for lav udledning af søvand til køling, eller hvis den belastes uden først at være varmet op Drift (1) Motoracceleration og -deceleration rug gashåndtaget til at kontrollere acceleration og deceleration. evæg håndtaget langsomt. (2) FREMD- NEUTRL (båden stoppet) - K kobling NEUTRL EMÆRK rug koblingshåndtaget til at ændre fra FREMD til NEUTRL (båden stoppet) og K. EMÆRK Hvis der skiftes gear, mens motoren arbejder ved høj hastighed, eller hvis håndtaget ikke skubbes helt i stilling (delvist indgreb), vil dette medføre skader på marinegearet og unormal slitage. 1. Inden marinegearet anvendes, skal du sikre, at gashåndtaget står i en position med lav belastning (under 1000 omdrejninger/minut). evæg lang- 33

34 3. DRIFT somt gashåndtaget til en position med højere hastighed, når koblingen er gået helt i indgreb. 2. Ved skift mellem FREMD og K skal koblingen først sættes i positionen NEUTRL. Vent herefter lidt, inden du langsomt skifter til den ønskede position. Skift ikke hurtigt og brat fra FREMD til K eller omvendt. 3. evæg koblingshåndtaget præcist og helt ud i positionerne FREMD, NEU- TRL og K Forholdsregler under drift Sørg altid for at være på vagt over for problemer under motordrift. Vær særligt opmærksom på følgende: (1) Udledes der tilstrækkeligt vand fra udstødningsrøret? Er udledningen for lille, skal motoren øjeblikkeligt standses for at finde årsagen og foretage reparation. (2) Er udstødningsgassens farve normal? Konstant udledning af sort udstødningsrøg tyder på overbelastning af motoren. Dette forkorter motorens levetid og bør undgås. (3) Er der unormale vibrationer eller støj? lt afhængigt af skrogkonstruktionen kan motor- og skrogresonansen pludseligt blive større ved et bestemt motorhastighedsområde og forårsage kraftige vibrationer. Undgå drift i dette hastighedsområde. Hvis du hører unormale lyde, skal du standse og efterse motoren. (4) Summeren lyder under drift. Hvis summeren lyder under drift, skal du omgående reducere motorens hastighed, kontrollere advarselslamperne og stoppe motoren for reparation. (5) Lækker motoren vand, olie eller udstødningsgas, eller er der løse bolte? Kontrollér jævnligt, at der ikke er problemer i motorrummet. (6) Er der tilstrækkelig brændstofolie i brændstofolietanken? Påfyld brændstofolie på forhånd for at undgå at løbe tør for brændstof under drift. (7) Ved brug af motoren ved lav hastighed gennem længere perioder ad gangen, skal motoren speedes op én gang hver 2. time. emærk: Opspeedning af motoren Sæt koblingen i positionen NEUTRL, og accelerer fra lav til høj hastighedsposition. Gentag denne proces ca. 5 gange for at rense cylindrene og brændstofindsprøjtningsventilen for kulstofpartikler. Hvis motoren ikke speedes op, resulterer det i unormal udstødningsfarve og reduceret motorydelse. (8) Hvis det er muligt, skal motoren med mellemrum køre med maksimale omdrejninger under sejladsen. Dette øger udstødningstemperaturen, hvilket hjælper med at fjerne hårde kulaflejringer, bevarer motorens ydeevne og forlænger motorens levetid. EMÆRK Elektrisk drift atterikontakten må ikke afbrydes under drift, da det medfører skader på dele af det elektriske system. 34

MARINEDIESELMOTOR MODELLER: 3JH4E/4JH4E

MARINEDIESELMOTOR MODELLER: 3JH4E/4JH4E 3YM30 MRINEDIESELMOTOR MODELLER: 3JH4E/4JH4E Yanmar Betjeningsmanual 3JH4E/4JH4E er en EP certificeret motor. Den overholder standarderne vedr. ringe emission, der er fastsat af EP dvarsel i henhold til

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Vedligeholdelseslogbog 90-889160

Vedligeholdelseslogbog 90-889160 Vedligeholdelseslogbog 90-889160 VIGTIGT Vedligeholdelse skal udføres af en Mercury Marine-autoriseret forhandler. Ved fuldførelse af vedligeholdelseseftersyn skal denne bog dateres og underskrives af

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger.

Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR JORDBOR VIGTIGT!! Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger. INDHOLD 1) Sikkerhedsforanstaltninger 2) Tekniske

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056059 Varmekanon ZF-240ID Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9056059 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev 1. Baggrund Denne artikel er redigeret med udgangspunkt i beskrivelsen af Volvo Penta 2001 skrevet af Bjarke (MaxiMalt). Tak for udgangspunktet! Dette

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere