Beskatning. Side 1 af 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning. Side 1 af 18"

Transkript

1 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar Skattekort Forskellige typer af indkomst Forskellige typer af beskatning Skatteoplysninger i SLS Skatteoplysninger på løndelsbeskrivelser Arbejdsmarkedsbidrag AM-bidrag A-skat Beregning af A-skat og efterreguleringer a. Beregningsregler i SLS A-skat ved ferie uden løn b. Beregningsregler i SLS Dagpenge for ledighedsdag c. Beregningsregler i SLS Ansættelse/afsked på en skæv dato... 18

2 Side 2 af Ansvar I lønsystemet foretages beregning af A-skat mv. i henhold til de i Kildeskatteloven gældende regler. Korrekt beregning indebærer at der indrapporteres korrekt til SLS. Pligt til at trække A-skat Pligten til at trække A-skat fremgår af Kildeskattelovens 46. I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Det er i lovens forstand arbejdsgiver (virksomhed/institution) der er pligtig til og ansvarlig for at der trækkes A-skat, og selv om opgaven med lønudbetaling er givet videre til andre, f.eks. Moderniseringsstyrelsen, er det arbejdsgiveren der er registreret og ansvarlig for at pligten til at trække A-skat mv. bliver overholdt. Arbejdsgiver skal trække A-skat mv., og sørge for korrekte indrapporteringer til lønsystemet, herunder sikre kontrol af de beregnede og afregnede beløb. 2. Skattekort Som hovedregel er det medarbejderens skattekort, der ligger til grund for den skat, der skal trækkes af indkomsten: Hovedkort Bikort Frikort Hvis lønmodtageren har frikort, vil dette automatisk blive indlæst, hvis du rekvirerer hovedkort. Manglende skattekort Hvis en medarbejder ikke har et skattekort, skal arbejdsgiver indeholde A-skat med 55%, det sker automatisk, hvis SKAT ikke leverer skattekort til SLS.

3 Hovedkort hovedregler Som hovedregel gælder, at: Der ikke må gives fradrag for dage hvor timelønnede lønmodtagere, der har ret til ferie uden løn holder ferie (brug løndel 9851 eller 80xx). Side 3 af 18 Der skal beregnes fradrag for hele den periode opgørelsen omfatter. Det gælder selv om lønmodtageren ikke har arbejdet på fuld tid, eller indkomsten ikke kan henføres til en bestemt indtjeningsperiode. eskattekort eskattekort hentes en gang dagligt hos SKAT. I forbindelse med hver lønkørsel hentes eskattekort lige før lønkørslen. Hvis SKAT på lønkørselsdagen returnerer eskattekort inden kørslen medtages disse. Hvis du har indrapporteret hovedkort, vil systemet levere hovedkort, frikort, bruttokort eller bikort alt efter hvordan den enkelte person er registreret hos SKAT. Indrapportering af eskattekort ved nyansættelse Felter i SLS, hvor du kan indrapportere eskattekorttype I billedet Nyansættelse skal du markere med et at du ønsker at hente hovedkort/frikort. Fjerner du denne markering hentes bikort. Dette kan kun gøres i forbindelse med indrapportering af en nyansættelse. Felter i HR-Løn, hvor du kan indberette eskattekorttype

4 Ændring af eskattekort Skal du ændre eskattekort-typen i SLS, altså genrekvirere et skattekort, på en allerede ansat, skal du gøre det i faste felter i billedet Gruppering: Øvrige. Her skal du taste 1 for hovedkort/frikort eller 2 for bikort. Side 4 af 18 Skal du ændre skattekort-typen i HR-Løn på en allerede ansat, bruger du løndel 251, Bestilling af eskattekort. Du skal taste 1 for hovedkort og 2 for bikort i feltet eskattekorttype. Beregningsdato for eskattekort SLS bruger indeværende lønperiode (KDT) til bestilling af skattekort, dvs. i LG 07 vil skattekortet blive bestilt pr. 1. juli for forudlønnede og 1. juni for bagudlønnede. Denne dato danner grundlag for skatteberegningen, uanset hvilken startdato SKAT har på skattekortet. Vær især opmærksom omkring årsskiftet. Hvis du har behov for at rette/regulere skatten, kan du beregne skatten selv og udbetale eller trække på LD 2950, Regulering af a-skat. Beregningsperiode Bruges hovedkortet som grundlag for beregning af A-skat, skal der beregnes fradrag for hele den periode opgørelsen omfatter. Det gælder selv om lønmodtageren ikke har arbejdet på fuld tid, eller indkomsten ikke kan henføres til en bestemt indtjeningsperiode. Vær dog opmærksom på at ansatte, der ikke har ret til ferie med løn ikke må få fradrag for de dage, hvor de afholder ferie uden løn. Forhøjelse af trækprocent, løndel 250 Hvis en lønmodtager i løbet af året bliver klar over, at der er væsentlige afvigelser som har betydning for trækprocent og det fradrag, der står på skattekortet, bør vedkommende ændre sine indkomstoplysninger via Tast- Selv - Borger.

5 Dog kan en medarbejder iht. kildeskatteloven bede arbejdsgiveren forhøje sin trækprocent. Dette kan ske på løndel 250, Forhøjet trækprocent. Løndelen kan kun indrapporteres i indeværende år og sættes automatisk i afgang med udgangen af året. Side 5 af 18 Du skal være opmærksom på følgende ting i forbindelse med indrapporteringen: Ved oprettelse af løndel 250: Fra-datoen skal altid ligge i indeværende lønperiode (KDT) og fremad. Dvs. hvis dags dato er 3. august og lønmodtageren er: forudlønnet (LF1) kan du indrapportere en fradato pr. 1. september eller senere. Bagudlønnet eller timelønnet (LF2 eller LF3) kan du indrapportere en fradato pr. 1. august eller senere. Du skal indrapportere den procent, som trækprocenten ønsket forhøjet med, og så vil denne procent blive tillagt trækprocenten på skattekortet. Ved ændring af løndel 250: Du kan ikke sættes afgang på løndelen tilbage i tiden. Sæt afgang på løndelen i indeværende lønperiode (KDT) eller senere. Derefter kan du oprette en ny løndel 250 med den ønskede procent. Ved sletning af løndel 250: Løndel 250 kan kun slettes, hvis indeværende lønperiode (KDT) ikke er beregnet endnu. Dvs. hvis løndel 250 er indrapporteret med en fradato 1. september og dags dato er 29. september kan løndelen ikke slettes. På det tidspunkt har løndel 9850 A-skat allerede beregnet på baggrund af aktuelt skattekort inkl. den forhøjede trækprocent.

6 Side 6 af Forskellige typer af indkomst Der er forskellige typer af indkomster. Du skal gøre dig klart hvilken type indkomst, du skal anvise til dine medarbejdere og du skal altid undersøge hvordan en indkomst skal beskattes. Der er forskellige regler, alt efter hvilken type indkomst, det er. A-indkomst Der skal trækkes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten, fx almindelig løn A-indkomst uden AM Der skal trækkes A-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten, fx dagpenge for ledighedsdag B-indkomst Der trækkes ikke A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, men indkomsten oplyses til SKAT, og den ansatte betaler selv foreløbig skat, fx honorar til kunstnere Kost og logi Sundhedsordninger Feriepenge Fratrædelsesgodtgørelse B-indkomst Personalegoder Rejsegodtgørelse uden AM Flyttegodtgørelse Jubilæumsgratiale Efterindtægt Pensioner Dagpenge Kontakt SKAT, hvis du er i tvivl om hvilken type indkomst du skal anvise eller du er i tvivl om hvordan indkomsten skal beskattes. A-indkomst eller B-indkomst Til A-indkomst henregnes enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorar mv. Det er ikke afgørende om indtægten er hoved- eller biindtægt for indkomstmodtageren, eller om denne i øvrigt betaler foreløbig skat som B-skat. Den omstændighed at indkomstmodtageren er momsregistreret eller eventuelt i et vist omfang selv afholder lønudgifter eller andre driftsudgifter, udelukker ikke at der kan foreligge et tjenesteforhold i kildeskattelovens forstand, så vederlaget er A-indkomst.

7 Side 7 af Forskellige typer af beskatning Beskatning afhængig af indkomst Der er forskellige former for beskatning. Det afhænger af indkomstens art, fx skal der trækkes A-skat af fratrædelsesgodtgørelse. Og der kan være forskellige beregningsregler, fx er der en skattefri del af fratrædelsesgodtgørelsen, der skal fratrækkes inden der beregnes A-skat. Beskatning afhængig af ansættelsesform eller sted Andre former for beskatning kan afhænge af hvor eller hvordan medarbejderen er ansat. Hvis du har ansat udenlandske forskere eller specialister, hvis du aflønner medarbejdere på Færøerne eller Grønland, hvis du aflønner medarbejdere bosat i udlandet, eller du udbetaler løn for arbejde, der udføres i udlandet, er der er forskellige regler. For disse typer af beskatning, anbefaler vi at du opretter et nyt register, hvis du ændrer fra den ene type til en anden, på en anden dag end ansættelsesdagen. Skift af register ikke nødvendig Skift register Grønlandsk skat A-skat 48E 26 pct. beskatning Indkomst B-skat Fritaget for beskatning Færøsk skat Hvis du skal ændre beskatning fra ansættelsesdato beskatning på anden dato end oprettelsesdato Så kan du ændre beskatning på eksisterende register skal du lukke det eksisterende register, og oprette et nyt register. Retningslinjer for ansatte, der skal trækkes grønlandsk eller færøsk skat, samt udenlandske forskere og specialister er beskrevet i særskilte vejledninger.

8 Side 8 af 18 Fritaget for beskatning Hvis du skal indrapportere fritaget for beskatning, gør du det via vinduet Skatte i SLS. Udover skattekorttype 3, fritaget for beskatning, skal du også indrapportere en skattefritagelsesårsag, som er en oplysning om baggrunden for skattefritagelsen. Værdien 0 bruges til at ophæve værdierne 1-5 og 7-9. Fritaget for beskatning kan kun indrapporteres i SLS, ikke i HR-Løn.

9 Side 9 af Skatteoplysninger i SLS Skatteoplysninger i SLS opsummering

10 Skatteoplysninger i SLS sumdata pr. lønkørsel Side 10 af 18

11 Skatteoplysninger på lønbånd (pr. lønkørsel) og registerprint (opsummering) Side 11 af 18

12 Side 12 af Skatteoplysninger på løndelsbeskrivelser På alle løndelsbeskrivelser kan du se hvordan den enkelte løndel bliver opsummeret. Hvor opsummering til skat mv. ikke er nævnt, er løndelen ikke skattepligtig. Eksempler:

13 Side 13 af Arbejdsmarkedsbidrag AM-bidrag Beregning AM-bidrag udgør 8 % og beregnes af den skattepligtige indkomst. Det beregningsresultat systemet når frem til, afrundes efter høkerreglen : Under 50 øre: der rundes ned til nærmeste hele krone 50 øre og op: der rundes op til nærmeste hele krone. Arbejdsmarkedsbidrag på lønsedlen AM-bidraget vises på lønsedlen under løndel 984x, Arbejdsmarkedsbidrag Den sidste værdi i løndelen, vil afhænge af hvad grundlaget for beregningen af bidraget har været, fx Almindelig løn eller Feriegodtgørelse 8. A-skat Beregning A-skat beregnes af den skattepligtige indkomst efter fradrag af AM-bidrag. Beregningsresultatet nedrundes altid til hele kroner. Indeholdelsestidspunkt A-skatten indeholdes og betales med det skattekort, der gælder på det tidspunkt hvor beløbet udbetales. Dvs. at det er udbetalingstidspunktet, der gælder for eventuelle efterbetalinger/efterreguleringer. A-skatten beregnes løndel for løndel, periode for periode ved efterreguleringer. Ved lønforskud skal A-skat mv. indeholdes og betales med den det skattekort, der gælder på det tidspunkt hvor lønforskuddet udbetales: Det er udbetalingstidspunktet der er gældende. A-skatten skal trækkes når A-indkomsten udbetales, eller på det tidspunkt forinden hvor udbetalingen kræves i henhold til arbejdstidsaftale mv. Når løn i henhold til faglig overenskomst eller i øvrigt som led i arbejdsgiverens sædvanlige forretningsgang, først kommer til udbetaling i året efter indtjenings-

14 året, sker skattetrækket først i det nye år: Det er udbetalingstidspunktet der er gældende. Side 14 af 18 I disse tilfælde henføres såvel løn som A-skat til udbetalingsåret, og medtages derfor på oplysningssedlen for det år. A-skat på lønsedlen A-skatten vises på lønsedlen under løndel 985x, A-skat Den sidste værdi i løndelen, vil afhænge af hvad grundlaget for beregningen af skatten har været, fx Almindelig løn eller Feriegodtgørelse Eksempel på beregning Løn ,25 Tillæg 3.782,02 Løn i alt ,27 ATP -79,20 A-indkomst ,07 Heraf 8 pct. AM-bidrag , ,07 mdl. skattefradrag ,00 beregningsgrundlag for A-skat ,07 Heraf A-skat, 37 pct ,00 Til udbetaling Løn i alt ,27 ATP -79,20 AM-bidrag ,00 A-skat ,00 Til udbetaling ,07

15 Side 15 af Beregning af A-skat og efterreguleringer Når du indrapporterer løndele, hvor indrapporteringsdatoen går tilbage i tiden, foretager du en efterregulering. Dvs. at lønsystemet omberegner lønnen, løndel for løndel, periode for periode. Til denne omberegning regner systemet på personen både før din indrapportering (OREG) og på den indrapportering du har foretaget (AREG) og anviser eller trækker forskellen. OREG (opryddet register) AREG (ajourført register) Register inden indrapportering og efter indrapportering Her kan du se hvordan skatten beregnes i forskellige situationer i lønsystemet: Nr. Situation Beskrivelse 1 Ændring af skattekort 2 Oprettelse ifm. efterregulering Hvis der indlæses skattekort, der medfører at der skal beregnes for tidligere perioder: efterreguleres, vil beregningen blive foretaget sådan og difference udbetales eller trækkes: På OREG beregnes den skat der er betalt med det gamle skattekort På AREG beregnes den skat der skal betales med det nye skattekort Når du indrapporterer en nyoprettelse, der medfører at der skal beregnes for tidligere (løn)perioder: efterreguleres, vil beregningen blive foretaget sådan: På AREG beregnes skat efter det skattekort der er i kraft i hver periode. (der er ingen OREG)

16 Side 16 af 18 Nr. Situation Beskrivelse 3 (Gen)åbning af register 4 Standsning af lønudbetaling 5 Forudlønnede (LF1), efterregulering LG 01 6 Efterregulering og skatteindikator Når du (gen)åbner et register, der medfører at der skal beregnes for tidligere (løn)perioder: efterreguleres, vil beregningen blive foretaget sådan: Der beregnes skat efter det skattekort der er i kraft i hver periode på hhv. OREG og AREG. Når du standser (lukker) lønudbetaling, der medfører at der skal beregnes for tidligere (løn)perioder: efterreguleres, vil beregningen blive foretaget sådan: Der beregnes skat med det skattekort der er i kraft i hver periode på AREG. Hvis der på en forudlønnet i LG 01 foretages en efterregulering, beregnes skatten for hele reguleringsperioden - med det skattekort der er i kraft pr på AREG. Hvis der foretages en efterregulering med skatteindikator (tilbageførsel til gammelt skatteår), beregnes skatten for hele reguleringsperioden med det skattekort der er i kraft pr på AREG. 7 Efterregulering I forbindelse med efterregulering generelt, beregnes skatten for hele reguleringsperioden med det skattekort der er i kraft pr. den første i den måned der vedrører aktuel/indeværende månedsløn både på OREG og AREG. 8 Aktuel løn I forbindelse med beregning af skat på almindelig periode, bruges det skattekort på AREG som er i kraft i perioden.

17 Side 17 af 18 9a. Beregningsregler i SLS A-skat ved ferie uden løn A-skat trækkes når feriegodtgørelsen beregnes og indbetales til Feriekonto, eller på det tidspunkt hvor feriekortet udskrives mv. Skattetrækket SKAL dog ske senest den 31. december i optjeningsåret. Ved beregning af A-skat og feriegodtgørelse har medarbejderen ret til at bruge fradrag, hvis pågældende har et hovedkort. Medarbejdere, der har løndel 5050, får beregnet en del af fradraget til feriegodtgørelsen. Hvornår Beregningsformel Hvordan Månedsfradrag fra hovedkortet = nedrundet beløb * 3,25 Løndel ,416 på register og Det fradrag, der herefter bruges ifm. beregning af a-skat ifm beregning Automatisk af feriegodtgørelse er ikke nedrundet, altså kroner og ører af feriegodtgørelse Fx 3000 / 30,416 = 98 * 3,25 = 318,50 Når ansatte, der ikke har ret til ferie med løn, holder ferie, må der ikke gives fradrag for feriedage. Det gælder månedslønnede, der får løbende feriegodtgørelse på løndel 5050 eller timelønnede. En uges ferie svarer til at der ikke må gives fradrag for 7 kalenderdage. EKSEMPEL: I august er der 31 kalenderdage. Der holdes der 2 ugers ferie. Medarbejderen skal kun have fradrag for 17 kalenderdage (31 dage minus 14 dage). Hvornår Beregningsformel Hvordan Løndel 9851 Månedsfradrag * 12 ifm afholdelse 365 Ved indrap. af ferie uden = nedrundet beløb * indrap værdi på løndel 9851 løndel 9851 løn (timelønnet) Fx 3000 * 12 /365 = 98 * 17 = 1666 Hvornår Beregningsformel Hvordan Løndel 80XX ifm afholdelse af ferie uden løn (månedslønnet m løndel 5050) Månedsfradrag (Månedsfradr. * indrap dage) = fradrag 30,75 Der skal ikke nedrundes Fx 3000 (3000 * 14 / 30,75 = 1.365,85) = 1.634,15 Ved indrap. løndel 80XX

18 Side 18 af 18 9b. Beregningsregler i SLS Dagpenge for ledighedsdag Dagpenge for ledighedsdag er indkomst, der skal henføres til de 3 dage, der falder efter fratrædelsesdagen. Der skal beregnes fradrag for de dage. Dagfradragene skal indrapporteres på løndel 2722 i felt 3. Hvornår Beregningsformel Hvordan Månedsfradrag = nedr. beløb * indrap. værdi felt3 30,416 Ifm. udbetaling Det fradrag, der herefter bruges ifm. beregning af a-skat af Ved indrap. af feriegodtgørelse er ikke nedrundet, altså kroner og ører løndel 2722 ledighedsdag Fx 3000 / 30,416 = 98 * 3 = 294,00 9c. Beregningsregler i SLS Ansættelse/afsked på en skæv dato Hvis en medarbejder starter på en anden dag end den 1. i måneden eller stopper på en anden dag end den sidste i måneden, reduceres fradraget. Hvornår Beregningsformel Hvordan Månedsfradrag * løndage faktiske dage i måneden Ansættelse eller afsked på en skæv dato = fradrag uden nedrunding Fx 3000 * 31 * 16 = 1.548,39 automatisk

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

13. Stiftslønarter... 81

13. Stiftslønarter... 81 13. Stiftslønarter I dette kapitel beskrives en række lønarter, som kun må anvendes af stifter og kirkemusikskoler. Lønarterne indeholder: 13. Stiftslønarter... 81 13.1 Faste stiftslønarter...82 13.2 Variable

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012

SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012 SKATTETRÆK I GRØNLAND Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen Januar 2012 Forord Denne vejledning informerer arbejdsgivere og andre, der skal indeholde A-skat, om reglerne for udbetaling af A-indkomst og

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Løninformation nr. 3 af 7. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. februar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, november 2008 Microsoft XAL TM LØN version 3.1 SP3 og 3.5 SP5 Opdateringsvejledning Årsafslutning 2008 Version 1.0 Indhold Forord... 3

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet.

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. SKIFT TIL ÅR 2012 Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. Inden du går videre, bør du genstarte din PC, altså genstart Windows. Kontroller, at der er taget backup af lønserveren.

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Stamoplysninger Personnummer Fornavn Efternavn Adresse

Stamoplysninger Personnummer Fornavn Efternavn Adresse Satser for: 2013 Satser mv. Opdateret dato iflg. Højeste fleksydelse pr. år kr. 189.516,00 18-12-2012 17, stk.1 Bundfradrag pr år kr. 14.400,00 18-12-2012 18, stk. 10 Kvartalsvis bidrag (7xmaks. Dagpengesats)

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling.

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling. NOTAT HR-Centret 14-10-2014 Aconto-udbetaling. Formålet med SD lønudbetalinger er, at udbetale a conto løn, hvis der er fejl i den beregnede løn, der ikke kan tilskrives medarbejderen. Det er ikke tilladt

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere