Beskatning. Side 1 af 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning. Side 1 af 18"

Transkript

1 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar Skattekort Forskellige typer af indkomst Forskellige typer af beskatning Skatteoplysninger i SLS Skatteoplysninger på løndelsbeskrivelser Arbejdsmarkedsbidrag AM-bidrag A-skat Beregning af A-skat og efterreguleringer a. Beregningsregler i SLS A-skat ved ferie uden løn b. Beregningsregler i SLS Dagpenge for ledighedsdag c. Beregningsregler i SLS Ansættelse/afsked på en skæv dato... 18

2 Side 2 af Ansvar I lønsystemet foretages beregning af A-skat mv. i henhold til de i Kildeskatteloven gældende regler. Korrekt beregning indebærer at der indrapporteres korrekt til SLS. Pligt til at trække A-skat Pligten til at trække A-skat fremgår af Kildeskattelovens 46. I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Det er i lovens forstand arbejdsgiver (virksomhed/institution) der er pligtig til og ansvarlig for at der trækkes A-skat, og selv om opgaven med lønudbetaling er givet videre til andre, f.eks. Moderniseringsstyrelsen, er det arbejdsgiveren der er registreret og ansvarlig for at pligten til at trække A-skat mv. bliver overholdt. Arbejdsgiver skal trække A-skat mv., og sørge for korrekte indrapporteringer til lønsystemet, herunder sikre kontrol af de beregnede og afregnede beløb. 2. Skattekort Som hovedregel er det medarbejderens skattekort, der ligger til grund for den skat, der skal trækkes af indkomsten: Hovedkort Bikort Frikort Hvis lønmodtageren har frikort, vil dette automatisk blive indlæst, hvis du rekvirerer hovedkort. Manglende skattekort Hvis en medarbejder ikke har et skattekort, skal arbejdsgiver indeholde A-skat med 55%, det sker automatisk, hvis SKAT ikke leverer skattekort til SLS.

3 Hovedkort hovedregler Som hovedregel gælder, at: Der ikke må gives fradrag for dage hvor timelønnede lønmodtagere, der har ret til ferie uden løn holder ferie (brug løndel 9851 eller 80xx). Side 3 af 18 Der skal beregnes fradrag for hele den periode opgørelsen omfatter. Det gælder selv om lønmodtageren ikke har arbejdet på fuld tid, eller indkomsten ikke kan henføres til en bestemt indtjeningsperiode. eskattekort eskattekort hentes en gang dagligt hos SKAT. I forbindelse med hver lønkørsel hentes eskattekort lige før lønkørslen. Hvis SKAT på lønkørselsdagen returnerer eskattekort inden kørslen medtages disse. Hvis du har indrapporteret hovedkort, vil systemet levere hovedkort, frikort, bruttokort eller bikort alt efter hvordan den enkelte person er registreret hos SKAT. Indrapportering af eskattekort ved nyansættelse Felter i SLS, hvor du kan indrapportere eskattekorttype I billedet Nyansættelse skal du markere med et at du ønsker at hente hovedkort/frikort. Fjerner du denne markering hentes bikort. Dette kan kun gøres i forbindelse med indrapportering af en nyansættelse. Felter i HR-Løn, hvor du kan indberette eskattekorttype

4 Ændring af eskattekort Skal du ændre eskattekort-typen i SLS, altså genrekvirere et skattekort, på en allerede ansat, skal du gøre det i faste felter i billedet Gruppering: Øvrige. Her skal du taste 1 for hovedkort/frikort eller 2 for bikort. Side 4 af 18 Skal du ændre skattekort-typen i HR-Løn på en allerede ansat, bruger du løndel 251, Bestilling af eskattekort. Du skal taste 1 for hovedkort og 2 for bikort i feltet eskattekorttype. Beregningsdato for eskattekort SLS bruger indeværende lønperiode (KDT) til bestilling af skattekort, dvs. i LG 07 vil skattekortet blive bestilt pr. 1. juli for forudlønnede og 1. juni for bagudlønnede. Denne dato danner grundlag for skatteberegningen, uanset hvilken startdato SKAT har på skattekortet. Vær især opmærksom omkring årsskiftet. Hvis du har behov for at rette/regulere skatten, kan du beregne skatten selv og udbetale eller trække på LD 2950, Regulering af a-skat. Beregningsperiode Bruges hovedkortet som grundlag for beregning af A-skat, skal der beregnes fradrag for hele den periode opgørelsen omfatter. Det gælder selv om lønmodtageren ikke har arbejdet på fuld tid, eller indkomsten ikke kan henføres til en bestemt indtjeningsperiode. Vær dog opmærksom på at ansatte, der ikke har ret til ferie med løn ikke må få fradrag for de dage, hvor de afholder ferie uden løn. Forhøjelse af trækprocent, løndel 250 Hvis en lønmodtager i løbet af året bliver klar over, at der er væsentlige afvigelser som har betydning for trækprocent og det fradrag, der står på skattekortet, bør vedkommende ændre sine indkomstoplysninger via Tast- Selv - Borger.

5 Dog kan en medarbejder iht. kildeskatteloven bede arbejdsgiveren forhøje sin trækprocent. Dette kan ske på løndel 250, Forhøjet trækprocent. Løndelen kan kun indrapporteres i indeværende år og sættes automatisk i afgang med udgangen af året. Side 5 af 18 Du skal være opmærksom på følgende ting i forbindelse med indrapporteringen: Ved oprettelse af løndel 250: Fra-datoen skal altid ligge i indeværende lønperiode (KDT) og fremad. Dvs. hvis dags dato er 3. august og lønmodtageren er: forudlønnet (LF1) kan du indrapportere en fradato pr. 1. september eller senere. Bagudlønnet eller timelønnet (LF2 eller LF3) kan du indrapportere en fradato pr. 1. august eller senere. Du skal indrapportere den procent, som trækprocenten ønsket forhøjet med, og så vil denne procent blive tillagt trækprocenten på skattekortet. Ved ændring af løndel 250: Du kan ikke sættes afgang på løndelen tilbage i tiden. Sæt afgang på løndelen i indeværende lønperiode (KDT) eller senere. Derefter kan du oprette en ny løndel 250 med den ønskede procent. Ved sletning af løndel 250: Løndel 250 kan kun slettes, hvis indeværende lønperiode (KDT) ikke er beregnet endnu. Dvs. hvis løndel 250 er indrapporteret med en fradato 1. september og dags dato er 29. september kan løndelen ikke slettes. På det tidspunkt har løndel 9850 A-skat allerede beregnet på baggrund af aktuelt skattekort inkl. den forhøjede trækprocent.

6 Side 6 af Forskellige typer af indkomst Der er forskellige typer af indkomster. Du skal gøre dig klart hvilken type indkomst, du skal anvise til dine medarbejdere og du skal altid undersøge hvordan en indkomst skal beskattes. Der er forskellige regler, alt efter hvilken type indkomst, det er. A-indkomst Der skal trækkes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten, fx almindelig løn A-indkomst uden AM Der skal trækkes A-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten, fx dagpenge for ledighedsdag B-indkomst Der trækkes ikke A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, men indkomsten oplyses til SKAT, og den ansatte betaler selv foreløbig skat, fx honorar til kunstnere Kost og logi Sundhedsordninger Feriepenge Fratrædelsesgodtgørelse B-indkomst Personalegoder Rejsegodtgørelse uden AM Flyttegodtgørelse Jubilæumsgratiale Efterindtægt Pensioner Dagpenge Kontakt SKAT, hvis du er i tvivl om hvilken type indkomst du skal anvise eller du er i tvivl om hvordan indkomsten skal beskattes. A-indkomst eller B-indkomst Til A-indkomst henregnes enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorar mv. Det er ikke afgørende om indtægten er hoved- eller biindtægt for indkomstmodtageren, eller om denne i øvrigt betaler foreløbig skat som B-skat. Den omstændighed at indkomstmodtageren er momsregistreret eller eventuelt i et vist omfang selv afholder lønudgifter eller andre driftsudgifter, udelukker ikke at der kan foreligge et tjenesteforhold i kildeskattelovens forstand, så vederlaget er A-indkomst.

7 Side 7 af Forskellige typer af beskatning Beskatning afhængig af indkomst Der er forskellige former for beskatning. Det afhænger af indkomstens art, fx skal der trækkes A-skat af fratrædelsesgodtgørelse. Og der kan være forskellige beregningsregler, fx er der en skattefri del af fratrædelsesgodtgørelsen, der skal fratrækkes inden der beregnes A-skat. Beskatning afhængig af ansættelsesform eller sted Andre former for beskatning kan afhænge af hvor eller hvordan medarbejderen er ansat. Hvis du har ansat udenlandske forskere eller specialister, hvis du aflønner medarbejdere på Færøerne eller Grønland, hvis du aflønner medarbejdere bosat i udlandet, eller du udbetaler løn for arbejde, der udføres i udlandet, er der er forskellige regler. For disse typer af beskatning, anbefaler vi at du opretter et nyt register, hvis du ændrer fra den ene type til en anden, på en anden dag end ansættelsesdagen. Skift af register ikke nødvendig Skift register Grønlandsk skat A-skat 48E 26 pct. beskatning Indkomst B-skat Fritaget for beskatning Færøsk skat Hvis du skal ændre beskatning fra ansættelsesdato beskatning på anden dato end oprettelsesdato Så kan du ændre beskatning på eksisterende register skal du lukke det eksisterende register, og oprette et nyt register. Retningslinjer for ansatte, der skal trækkes grønlandsk eller færøsk skat, samt udenlandske forskere og specialister er beskrevet i særskilte vejledninger.

8 Side 8 af 18 Fritaget for beskatning Hvis du skal indrapportere fritaget for beskatning, gør du det via vinduet Skatte i SLS. Udover skattekorttype 3, fritaget for beskatning, skal du også indrapportere en skattefritagelsesårsag, som er en oplysning om baggrunden for skattefritagelsen. Værdien 0 bruges til at ophæve værdierne 1-5 og 7-9. Fritaget for beskatning kan kun indrapporteres i SLS, ikke i HR-Løn.

9 Side 9 af Skatteoplysninger i SLS Skatteoplysninger i SLS opsummering

10 Skatteoplysninger i SLS sumdata pr. lønkørsel Side 10 af 18

11 Skatteoplysninger på lønbånd (pr. lønkørsel) og registerprint (opsummering) Side 11 af 18

12 Side 12 af Skatteoplysninger på løndelsbeskrivelser På alle løndelsbeskrivelser kan du se hvordan den enkelte løndel bliver opsummeret. Hvor opsummering til skat mv. ikke er nævnt, er løndelen ikke skattepligtig. Eksempler:

13 Side 13 af Arbejdsmarkedsbidrag AM-bidrag Beregning AM-bidrag udgør 8 % og beregnes af den skattepligtige indkomst. Det beregningsresultat systemet når frem til, afrundes efter høkerreglen : Under 50 øre: der rundes ned til nærmeste hele krone 50 øre og op: der rundes op til nærmeste hele krone. Arbejdsmarkedsbidrag på lønsedlen AM-bidraget vises på lønsedlen under løndel 984x, Arbejdsmarkedsbidrag Den sidste værdi i løndelen, vil afhænge af hvad grundlaget for beregningen af bidraget har været, fx Almindelig løn eller Feriegodtgørelse 8. A-skat Beregning A-skat beregnes af den skattepligtige indkomst efter fradrag af AM-bidrag. Beregningsresultatet nedrundes altid til hele kroner. Indeholdelsestidspunkt A-skatten indeholdes og betales med det skattekort, der gælder på det tidspunkt hvor beløbet udbetales. Dvs. at det er udbetalingstidspunktet, der gælder for eventuelle efterbetalinger/efterreguleringer. A-skatten beregnes løndel for løndel, periode for periode ved efterreguleringer. Ved lønforskud skal A-skat mv. indeholdes og betales med den det skattekort, der gælder på det tidspunkt hvor lønforskuddet udbetales: Det er udbetalingstidspunktet der er gældende. A-skatten skal trækkes når A-indkomsten udbetales, eller på det tidspunkt forinden hvor udbetalingen kræves i henhold til arbejdstidsaftale mv. Når løn i henhold til faglig overenskomst eller i øvrigt som led i arbejdsgiverens sædvanlige forretningsgang, først kommer til udbetaling i året efter indtjenings-

14 året, sker skattetrækket først i det nye år: Det er udbetalingstidspunktet der er gældende. Side 14 af 18 I disse tilfælde henføres såvel løn som A-skat til udbetalingsåret, og medtages derfor på oplysningssedlen for det år. A-skat på lønsedlen A-skatten vises på lønsedlen under løndel 985x, A-skat Den sidste værdi i løndelen, vil afhænge af hvad grundlaget for beregningen af skatten har været, fx Almindelig løn eller Feriegodtgørelse Eksempel på beregning Løn ,25 Tillæg 3.782,02 Løn i alt ,27 ATP -79,20 A-indkomst ,07 Heraf 8 pct. AM-bidrag , ,07 mdl. skattefradrag ,00 beregningsgrundlag for A-skat ,07 Heraf A-skat, 37 pct ,00 Til udbetaling Løn i alt ,27 ATP -79,20 AM-bidrag ,00 A-skat ,00 Til udbetaling ,07

15 Side 15 af Beregning af A-skat og efterreguleringer Når du indrapporterer løndele, hvor indrapporteringsdatoen går tilbage i tiden, foretager du en efterregulering. Dvs. at lønsystemet omberegner lønnen, løndel for løndel, periode for periode. Til denne omberegning regner systemet på personen både før din indrapportering (OREG) og på den indrapportering du har foretaget (AREG) og anviser eller trækker forskellen. OREG (opryddet register) AREG (ajourført register) Register inden indrapportering og efter indrapportering Her kan du se hvordan skatten beregnes i forskellige situationer i lønsystemet: Nr. Situation Beskrivelse 1 Ændring af skattekort 2 Oprettelse ifm. efterregulering Hvis der indlæses skattekort, der medfører at der skal beregnes for tidligere perioder: efterreguleres, vil beregningen blive foretaget sådan og difference udbetales eller trækkes: På OREG beregnes den skat der er betalt med det gamle skattekort På AREG beregnes den skat der skal betales med det nye skattekort Når du indrapporterer en nyoprettelse, der medfører at der skal beregnes for tidligere (løn)perioder: efterreguleres, vil beregningen blive foretaget sådan: På AREG beregnes skat efter det skattekort der er i kraft i hver periode. (der er ingen OREG)

16 Side 16 af 18 Nr. Situation Beskrivelse 3 (Gen)åbning af register 4 Standsning af lønudbetaling 5 Forudlønnede (LF1), efterregulering LG 01 6 Efterregulering og skatteindikator Når du (gen)åbner et register, der medfører at der skal beregnes for tidligere (løn)perioder: efterreguleres, vil beregningen blive foretaget sådan: Der beregnes skat efter det skattekort der er i kraft i hver periode på hhv. OREG og AREG. Når du standser (lukker) lønudbetaling, der medfører at der skal beregnes for tidligere (løn)perioder: efterreguleres, vil beregningen blive foretaget sådan: Der beregnes skat med det skattekort der er i kraft i hver periode på AREG. Hvis der på en forudlønnet i LG 01 foretages en efterregulering, beregnes skatten for hele reguleringsperioden - med det skattekort der er i kraft pr på AREG. Hvis der foretages en efterregulering med skatteindikator (tilbageførsel til gammelt skatteår), beregnes skatten for hele reguleringsperioden med det skattekort der er i kraft pr på AREG. 7 Efterregulering I forbindelse med efterregulering generelt, beregnes skatten for hele reguleringsperioden med det skattekort der er i kraft pr. den første i den måned der vedrører aktuel/indeværende månedsløn både på OREG og AREG. 8 Aktuel løn I forbindelse med beregning af skat på almindelig periode, bruges det skattekort på AREG som er i kraft i perioden.

17 Side 17 af 18 9a. Beregningsregler i SLS A-skat ved ferie uden løn A-skat trækkes når feriegodtgørelsen beregnes og indbetales til Feriekonto, eller på det tidspunkt hvor feriekortet udskrives mv. Skattetrækket SKAL dog ske senest den 31. december i optjeningsåret. Ved beregning af A-skat og feriegodtgørelse har medarbejderen ret til at bruge fradrag, hvis pågældende har et hovedkort. Medarbejdere, der har løndel 5050, får beregnet en del af fradraget til feriegodtgørelsen. Hvornår Beregningsformel Hvordan Månedsfradrag fra hovedkortet = nedrundet beløb * 3,25 Løndel ,416 på register og Det fradrag, der herefter bruges ifm. beregning af a-skat ifm beregning Automatisk af feriegodtgørelse er ikke nedrundet, altså kroner og ører af feriegodtgørelse Fx 3000 / 30,416 = 98 * 3,25 = 318,50 Når ansatte, der ikke har ret til ferie med løn, holder ferie, må der ikke gives fradrag for feriedage. Det gælder månedslønnede, der får løbende feriegodtgørelse på løndel 5050 eller timelønnede. En uges ferie svarer til at der ikke må gives fradrag for 7 kalenderdage. EKSEMPEL: I august er der 31 kalenderdage. Der holdes der 2 ugers ferie. Medarbejderen skal kun have fradrag for 17 kalenderdage (31 dage minus 14 dage). Hvornår Beregningsformel Hvordan Løndel 9851 Månedsfradrag * 12 ifm afholdelse 365 Ved indrap. af ferie uden = nedrundet beløb * indrap værdi på løndel 9851 løndel 9851 løn (timelønnet) Fx 3000 * 12 /365 = 98 * 17 = 1666 Hvornår Beregningsformel Hvordan Løndel 80XX ifm afholdelse af ferie uden løn (månedslønnet m løndel 5050) Månedsfradrag (Månedsfradr. * indrap dage) = fradrag 30,75 Der skal ikke nedrundes Fx 3000 (3000 * 14 / 30,75 = 1.365,85) = 1.634,15 Ved indrap. løndel 80XX

18 Side 18 af 18 9b. Beregningsregler i SLS Dagpenge for ledighedsdag Dagpenge for ledighedsdag er indkomst, der skal henføres til de 3 dage, der falder efter fratrædelsesdagen. Der skal beregnes fradrag for de dage. Dagfradragene skal indrapporteres på løndel 2722 i felt 3. Hvornår Beregningsformel Hvordan Månedsfradrag = nedr. beløb * indrap. værdi felt3 30,416 Ifm. udbetaling Det fradrag, der herefter bruges ifm. beregning af a-skat af Ved indrap. af feriegodtgørelse er ikke nedrundet, altså kroner og ører løndel 2722 ledighedsdag Fx 3000 / 30,416 = 98 * 3 = 294,00 9c. Beregningsregler i SLS Ansættelse/afsked på en skæv dato Hvis en medarbejder starter på en anden dag end den 1. i måneden eller stopper på en anden dag end den sidste i måneden, reduceres fradraget. Hvornår Beregningsformel Hvordan Månedsfradrag * løndage faktiske dage i måneden Ansættelse eller afsked på en skæv dato = fradrag uden nedrunding Fx 3000 * 31 * 16 = 1.548,39 automatisk

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere