ENGELSK I CYBERSPACE v/lektor Rita Houmann, Randers Statsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGELSK I CYBERSPACE v/lektor Rita Houmann, Randers Statsskole"

Transkript

1 ENGELSK I CYBERSPACE v/lektor Rita Houmann, Randers Statsskole IT og fagligheden i engelsk I 1997 havde 8% af alle danske husstande internetopkobling, og denne udvikling er nærmest eksploderet, sådan at 85% af alle danske husstande i 2008 havde netadgang. Internettet har i denne periode udviklet sig til at være et brugerstyret, socialt medie, hvor brugerne nærmest dagligt uploader private videoer, billeder og lægger op til debat via blogs om tidens små som store emner. Imidlertid har denne overvældende IT-interesse ikke ramt de danske klasseværelser på anden måde, end at man har anskaffet en del isenkram dvs. pc ere og elektroniske tavler til skolerne. Man har ikke i nævneværdig grad udnyttet den fascination og de erfaringer, som eleverne kommer med omkring brugen af IT fra deres hjem/hverdag i en faglig sammenhæng. Undervisningen og de pædagogiske metoder er stadig ret traditionelle, og dette gør sig også gældende for klasseværelsets fysiske indretning med bordopstillingen, tavlens placering og lærer-elevrollerne. Der er simpelthen bare blevet sat strøm til den gamle kridttavle med indførelsen af den elektroniske tavle. Man opfatter stadig mere eller mindre undervisning som en læreproces, hvor læreren er omdrejningspunktet for al aktivitet i klasseværelset eller fungerer som en form for gate keeper, der bestemmer, hvilken viden, der slipper igennem klasseværelsets mure. Ansvaret for undervisningen er indiskutabelt altid lærerens; men man kan skabe læringsprocesser, der engagerer og forpligter eleverne til at deltage, og som bevirker, at eleverne føler medejerskab til tavlebrugen. En interaktiv web-eller mediedidaktik skabes imidlertid ikke fra den ene dag til den anden. Den skal forankres i det pågældende fags metoder og anvendes på stofområder, hvor de interaktive medier udvider lærerens pædagogiske værktøjskasse. Kort sagt, hvordan kan værktøjerne i den interaktive tavles software anvendes, så det faglige udbytte øges? Den følgende artikel vil dels forsøge at formulere et svar på dette spørgsmål og dels koncentrere sig om at formidle noget af den nytænkning omkring, i dette tilfælde, engelskfaget, som tilstedeværelsen af en elektronisk tavle i ens klasseværelse kan medføre. Som det vil fremgå, er de følgende undervisningseksempler baseret på e-tekster, som er nyudviklet multimedialt undervisnings-materiale fra ClassBooks engelske antologier beregnet direkte til brug på den interaktive tavle i den pågældende tavles software (pt. til 3 tavletyper: SMART Boardet, Mindboardet og Activboardet). En antologi vil typisk indeholde: filmklip, animationer, tegneserier, billeder, og pædagogiske arbejdsspørgsmål, der sætter værktøjerne i tavlen i spil i tekstanalysen Alle tekster er indtalt af native speakers, og lydfilerne kan fjernes fra filen og sendes til elevernes mp3-afspillere/ipods. Lærer og elever er således IKKE afhængig af netadgang, mens der arbejdes med teksten. Alt, hvad der skal bruges i løbet af timen, ligger i den enkelte fil. (se nærmere på På sporet af en mediepædagogik i engelsk De multi-mediale pædagogiske muligheder er utrolige, og den traditionelle rollefordeling i læringsrummet ændrer sig automatisk, når elevernes digitale viden sættes i spil. Eleverne har et indgående kendskab til diverse digitale medier/redskaber; men de kender ikke den pædagogiske brug af medierne. Her kan lærerens faglighed på frugtbar vis mødes med elevernes digitale kompetencer. Det specielle ved at inddrage IT i sin undervisning er, at man som lærer både skal mestre den tekniske, håndværksmæssige del af diverse IT-medier og forstå det enkelte medies særlige. kommunikationsmåde(r). Samtidig skal man have en klar opfattelse af sit fags substans (læs:kernefaglighed). Det er intet mindre end disse tre forudsætninger, der er den nødvendige ballast for at designe et læringsrum baseret på en mediepædagogik, som fokuserer på at styrke

2 fagligheden i stedet for at sløre fagligheden for eleverne. Læreren skal derfor vide en del om mediernes didaktiske muligheder. Et vigtigt spørgsmål er, hvordan det valgte medie kan understøtte de opstillede faglige mål. Men også spørgsmål om, hvad eleven skal lære, og hvordan undervisningen skal tilrettelægges, så eleven når de faglige mål, er nødvendige at medreflektere i organiseringen af læreprocessen. Mere om dette senere. I det følgende vil jeg prøve at skitsere den mediepædagogik, som jeg dagligt praktiserer på Randers Statsskole med den elektroniske tavle som medieplatform, og som på centrale punkter er væsensforskellig fra tavle-kridt-tidens pædagogik. Det elektroniske klasseværelse: Sådan ser mit elektroniske klasseværelse ud: Den elektroniske tavle er platformen, som forener alle medier i sig, og udgør omdrejningspunktet for min undervisning. Jeg har derudover et dokumentkamera, som er en avanceret scanner, der kan overføre alt, (og jeg mener ALT lige fra naturalier, bøger, avisartikler og til nøgleknipper), hvad man placerer på dokumentkameraets plade som billede til boardet, og herefter kan der arbejdes på billedet med noter etc. Desuden bruger jeg et GRATIS fjernundervisningsprogram kaldet LinQ, som er elevdelen af programmet, og som eleven skal downloade fra nettet til sin pc. På lærerpc en skal programmets styrende del kaldet Mobile Device Manager være installeret. Læreren åbner ved timens begyndelse for Mobile Device Manager, og nu kan eleverne ved at skrive min pc s IP-adresse ind (se foto) udbede sig en session på boardet, dvs. elevskærm-billedet bliver til klassens skærmbillede på den elektroniske tavle. Eleven går nu til boardet, eller bliver siddende på sin plads, og forklarer, hvorfor han gerne ville delagtiggøre sine klassekammerater i sit arbejde.

3 Sync (eller alternativt NetOp School) er et mere avanceret fjernundervisningsprogram, som man kan købe til boardet, og som tillader avancerede samarbejdsmuligheder eleverne imellem. Nogle lærere vil nok også være begejstret for den funktion i programmet, hvor man kan lukke for alle programmer/aktiviteter (læs:facebook) på elevens pc og få dem til at koncentrere sig om det, der sker på boardet. Den lille elektroniske skriveplade (a slate) forbindes via BLUETOOTH med den elektroniske tavle, således at man siddende fra sin plads i klassen kan styre boardet: skrive notater, markere ord/ sætninger med diverse farver, vælge ny side, klippe, viske etc. En god måde at få generte elever i spil er ved simpelthen at give dem pladen og få dem til at strege en interessant sætning over eller markere en vanskelig glose/udtryk. Ligeledes kan man selv placere sig i klassen og derfra skriftligt og synligt for alle kommentere elevarbejde ved boardet. Mobiltelefonen inddrages i mange situationer. Man kan bede eleverne sende en SMS, der relaterer til netop gennemgået stof og således viser elevforståelsen, eller man kan sammenligne SMSmediets sprogkoder/kommunikation med andre mediers kommunikationsformer. Nedenstående foto viser LinQ og Mobile Device Manager-programmet i funktion med elever stående ved boardet, hvor de skriver notater (med blåt) på klassekammeratens lille historie om Mona Lisa. Synliggørelsen af den enkelte elevs arbejde på boardet er en stærk motivationsfaktor. Dette at kunne se sit eget bidrag og opleve, at det bliver genstand for klassens opmærksomhed giver ansvar for det kollektive udbytte af timen.

4 Medie-pædagogik: De multi-mediale muligheder bevirker, at man på samme side/skærmbillede kan vise et filmklip, høre teksten blive læst op og se teksten. Desuden kan man nemt inddrage internettets ressourcer ved i forvejen at lægge links ind på siden. Dette giver et fantastisk flow i timerne, hvor man naturligt og ubesværet skifter mellem forskellige medier som led i undervisningens progression. Den elektroniske tavle overflødiggør således den fysiske undervisningsbog. Den digitaliserede tekst rummer så mange fordele for eleverne, at det traditionelle bogmedie kommer til kort. Man kan f.eks. selv ændre lay-outet på teksten, så det passer til ens syn ved at gøre bogstaverne større, og den hvide baggrund kan f.eks. gøres lysegrøn. Man kan skrive gloser og noter direkte ind på det relevante sted i teksten og gøre teksten interaktiv ved at lægge links ind i teksten. Det lille GRATIS oplæsningsprogram kan anvendes, hvis man ønsker teksten læst op; men det mere professionelt udviklede oplæsningsprogram CD-ORD 7 (Emily) må stærkt anbefales. Den stigmatisering, læsesvage elever føler sig udsat for, fordi hele undervisningssystemet er orienteret mod den fysiske bog som formidler af viden, er det nu mulig at nedbryde: man (læs: alle) kan lytte sig til lektien.

5 Forberedelse af en multimedial lektion: Mit fokus i forberedelsessituationen er følgende opgave: Brug tavlens multi-medialitet til at formidle et fagligt stof fra forskellige vinkler for eleverne. Følgende spørgsmål ligger bag mit pædagogiske design af de undervisningseksempler, som følger nedenfor: Hvilke medier skal indgå i det pædagogiske design, og hvilke aktiviteter skal de understøtte? Hvordan får du fag-fagligheden understøttet multimedialt? Hvad skal der stå af "tekst" på tavlen? Vil du vise et filmklip? Har du lavet en podcast/vodcast/ppt/word/excel-regneark/etc? Vil du inddrage de sociale medier? (Facebook, Twitter, YouTube...) Er der virtuelle internetbaserede læringsressourcer/uv-materialer? Vil du linke til relevante hjemmesider med læringsressourcer etc.? Hvordan er lærer-elevrollerne i formidlingen af/arbejdet med det faglige stof? Hvordan vil du efterfølgende evaluere på lektionen/dit forløb? Læreren skal således træffe en række valg under tilrettelæggelsen af læringsprocessen. Dette kræver en didaktisk evne til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Samtidig skal læreren have indsigt i de valgte mediers læringsmuligheder. Opskriften bag mit undervisningsdesign er, at læreren i god tid før timen sender det indscannede materiale/tekster til brug i forløbet/temaet/projektet til elevernes klassekonference som en samlet fil. Vedhæftet teksterne er lærerens pædagogiske design af undervisningen: overordnede arbejdsspørgsmål/gruppearbejde/elev-læreroplæg. Arbejdsspørgsmålene sigter dels mod at få fokus på de faglige metoder/ fag-fagligheden dels mod at aktivere eleverne via brug af softwarens værktøjer og de IT-programmer, der er knyttet til den elektroniske tavle f.eks. LinQ og Mobile Device Manager. Desuden bruges den lille elektroniske skriveplade/slate, som tillader eleverne at skrive direkte på boardet fra deres plads i klassen og dokumentkameraet, som lynhurtigt kan sætte elev/lærerbidrag i spil. Det giver spontanitet til timen. Eleverne forbereder sig via pc en og kan som hjemmeforberedelse lytte til alle tekster via oplæsningsprogrammer. Alternativt kan man, når teksten har en separat lydfil, sende denne til eleven, og lade eleven lytte sig til en tekstforståelse og først se teksten i klasseværelset. De nedenstående undervisningseksempler har, som nævnt, alle denne mulighed, og i nogle forløb praktiseres denne lydbaserede forberedelsesmetode intensivt, så elevernes sprogforståelse skærpes. Den skitserede mediepædagogik bevirker, at vejen mod de faglige mål og den pædagogiske metode bliver meget synlig for eleverne, og dette medfører i en hidtil uset grad elevforslag til andre måder at gøre tingene på.. Undervisningseksempler: 1.Tracy Chevalier: Girl With A Pearl Earring

6 Her er der fokus på brugen af bare et af værktøjerne i softwaren, nemlig et kamera: Kameraet kan tage billeder af alt, hvad man kan se på sin pc-skærm, og ved at aktivere kameraet, kan alt (f.eks. tekst + billeder) flyttes ind på arbejdspladsen i den elektroniske tavle og bruges til at skrive notater på. Jeg har gennemgået et emne i engelsk med fokus på kunst (teksterne er valgt fra antologien Art Is Long, ClassBooks, 2008.) Alle tekster er indtalt af native speakers, og teksternes lydfiler kan sendes som dagens lektie til elevernes ipods). Klassen (2g eng. B-niv) har læst, hørt og arbejdet med et uddrag af Tracy Chevaliers roman Girl With A Pearl Earring. Efterfølgende har eleverne set filmen, så de kunne få en sammenhængende oplevelse af bogens plot. Jeg brugte kameraet til at tage billeder af hovedpersonen Griet i filmen og blandede still-billederne, så eleverne selv skulle etablere kronologien. Eleverne fik nu stillet følgende arbejdsopgaver: 1. Make a visual characterization of Griet 2. Describe Vermeer s and Griet s relationship. 3. Analyse Vermeer s painting The Procuress (1656) and relate it to the text. 4. Use the narrative model to show the plot in the film. 5. Compare the two media. Which do you prefer? Eleverne arbejder enten ved den elektroniske tavle eller ved en bærbar pc med tavlens software på. Første gruppe flyttede rundt på still-billederne og skrev sætninger eller nøgleord, der beskrev Griets udvikling. Anden gruppe valgte at bruge Windows Movie Maker til at klippe flere scener sammen til at belyse forholdet mellem Vermeer og Griet. Under fremlæggelsen, mens klippet blev vist, brugte gruppen kameraet til at tage 4-5 still-billeder, som viste centrale aspekter af de to hovedpersoners forhold. Disse billeder blev uddybet, og klassens kommentarer nedskrevet på boardet. Tredje gruppe analyserede Vermeers The Procuress og satte det i relation til dels det tekststykke, hvor billedet nævnes, og dels til et af romanens centrale temaer: forholdet mellem maleren og hans model. Fjerde gruppe havde fundet berettermodellen i skematisk form på nettet og hentet den ind i softwaren, således at de kunne skrive de relevante begivenheder direkte ind i modellen. Femte gruppe havde fundet et filmklip, der viste et par af begivenhederne i tekstuddraget. Igen blev kameraet brugt til at tage still-billeder fra filmen. De valgte still-billeder blev analyseret og beskrevet og relateret til de tilsvarende tekstpassager. Pædagogiske tanker: Man ser en præsentationsteknik, der er meget anderledes, end et klasseværelse med almindelig tavle/kridt normalt lægger op til. Under besvarelsen af de stillede opgaver blev adskillige medier naturligt inddraget. Eleverne præsenterede fagligt stof på en audiovisuelt meget appetitvækkende måde, som helt klart fænger kammeraterne (og læreren). Det talte sprog kombineres hele tiden med den skriftlige dimension af faget, idet eleverne konstant skriver noter på boardet, når klassekammeraterne kommer med relevante indlæg til gruppens spørgsmål. Eleverne ved tavlen er i lærerrollen og vælger efter tur de kammerater, der har hånden oppe. Noterne på boardet udgør nemlig de noter, der skal bruges i eksamenssituationen til sammenligning og perspektivering af den ukendte tekst indenfor emnet, så der er meget fokus på korrekt stavemåde, overskueligheden på tavlen og læsbarheden af noterne. Rettelser af stavning foregår i en god atmosfære. Nogle gange slår eleven

7 ord op i den elektroniske ordbog (se foto), og andre gange er der en elev, der ved, hvordan ordet staves. Læreren fungerer ikke længere som levende opslagsværk. Alle elever kan hele tiden se, hvor man er kommet til. Farvemarkeringerne på tavlens tekst bliver visuelle veje til tekstens indholdsmæssige og sproglige dybder. Markeres passager af tekst med lyseblåt, kan det betyde metaforer, mens den gule markering kan pege på sproglige afvigelser fra standard-engelsk. Eleverne øver præsentations-og studieteknik i alle timer, og netop dette bevirker, at eleverne er godt rustede til at klare den nye gymnasiereforms krav om selvstændig fremlæggelse af stoffet til eksamen. De visuelle og audiologiske muligheder i den elektroniske tavle er en gave til enhver lærer, der i sin daglige undervisning møder en stadig mere heterogen gruppe af elever. Den fraværende elev kan følge godt med, for alle timenoterne sendes til klassekonferencen. Dette åbner for en metarefleksion over undervisningens indhold både for lærer og elever, idet man derhjemme i ro og mag kan se, hvad man lærte i skolen i dag. Desuden giver klassenoterne et godt overblik over undervisningens progression. Man ved hele tiden, hvor man er, hvordan man er kommet derhen, og hvad der venter forude. Den enkelte tekst relaterer sig hele tiden til de øvrige tekster, idet alle tekster i emnet ligger i en fil, så man nemt kan hente dem frem til f.eks. sammenligning og perspektivering. Som halvgammel lærer har jeg fundet ny inspiration til faglig (og personlig) udvikling i og med opfindelsen af den elektroniske tavle. Konstant oplever jeg, at eleverne innovativt og kreativt tager del i en faglig læreproces, som involverer en ny og anderledes forståelse for det engelske sprog, og hvordan dette kan tilegnes. Det vil jeg sætte fokus på at vise i det næste eksempel. Lydbaseret sprogundervisning: 2. Noise From Australia Kan du forestille dig selv i en undervisningssituation, hvor dine elever får en lydfil for i stedet for at læse teksten som lektie? Mulighederne for en differentieret undervisning er en af den elektroniske tavles allerstærkeste sider, og man kan virkelig få realitet bag læreplanens krav om at tilgodese hver enkelt elevs læringsstil mest muligt.

8 Klasseværelset kan hurtigt gøres til et lydstudie. Giv dine elever et sæt hovedtelefoner med mikrofon og bed dem så om at indtale en tekstpassage eller lad dem indtale en ny vittighed til en tegneserie, eller lad dem skrive og indspille en ny slutning på teksten. Ligeledes kan den skriftlige aflevering indtales. Flere elever får vist en anderledes intonation og udtale end i klasseværelset, når de stille og roligt kan sidde derhjemme og koncentrere sig om udtalen og ændre knapt så vellykkede oplæsningsforsøg. Refleksionen over egen-produceret lyd bliver en vigtig del af den enkelte elevs sprogtilegnelse og sprogforståelse. Der ligger også en mulighed for at arbejde med sin egen intonation og udtale ved at læse med samtidig med, at man hører en native speaker læse teksten op. Desuden åbner de elev-indtalte tekster for en noget mere præcis rettevejledning omkring elevens sprog, end læreren har tid til i selve undervisningssituationen. En mail til eleven om at være mere omhyggelig med udtalen af f.eks.sine th-lyde har en god virkning. I forbindelse med en australsk elevs studieophold på Randers Statsskole valgte klassen og jeg, at vi ville fokusere på Australien. (Teksterne er taget fra Noise From Australia, ClassBooks-antologi, 2008). Eleverne blev bedt om i grupper at lave en præsentation med elevopgaver af deres opfattelse af landet. De lavede forskellige former for kreative opgaver, der strakte sig fra placeringen af de 5 største byer i Australien til diverse ord-lege. Herefter læste/hørte vi Thea Astleys novelle Heart is Where the Home is. Novellen belyser via emnet the stolen generation problemerne mellem den indfødte befolkning/the Aborigines og de hvide australiere, ikke mindst ses dette i sproget, som virkelig fungerer som social markør i denne novelle. Oplæsningen af teksten af en native speaker fra Australien bevirkede med det samme, at opmærksomheden omkring teksten som sprogligt udsagn blev skærpet. De sproglige iagttagelser udgjorde således indfaldsvinklen til tekstarbejdet. Forskellen mellem de hvide australieres engelsk og de indfødtes bliver yderligere accentueret i teksten, idet de indfødtes pidgin -engelsk understreger deres undertrykkelse helt ud i sproget:

9 I øvrigt inviterer teksten på den elektroniske tavle til, at sprogiagttagelser bliver et fagligt fokuspunkt. Elever ser teksten som skærmbillede og ved, at man nemt kan gøre et eller andet ved teksten, f.eks lave kryds-og bolle, markere verber, understrege metaforer, - og det gør de så! I nedenstående eksempel er copy-paste-metoden brugt til at hente alle verberne fra første side i novellen om på en ny side. Elevernes opgave er nu at lave et sammenhængende resumé af åbningssiden ud fra verberne: Dette blev til følgende resumé: The policemen came to take away the children. When the Aborigines heard the policemen they tried to run. They fled because they knew what was going to happen. Nelly grabbed her child in

10 order to prevent her child from being kidnapped. The passivity stuck in the policemen s guts. The Aborigines just took it and took it. The men were too weak to move. The policemen wanted the Aborigines to show a little bit of fight. Even the policemen felt lousy. Teksten og dens tema the stolen generation blev til sidst perspektiveret til et billede The Taking of the Children af C. Cook fra the Great Australian Clock i Sidney. Den centrale tekst i Australiens-temaet var romanen Fly Away, Peter af David Malouf. Eleverne læste bogen og blev inddelt i grupper, der hver fik to kapitler, som de skulle analysere og fortolke og overføre centrale tekstpassager til den elektroniske tavle f.eks. via dokumentkameraet. Yderligere skulle de indtale et tekstuddrag, således at oplæsningen af teksten også blev bragt i spil i

11 tekstfortolkningen. Her kommer tre eksempler.

12 Det tredje eksempel er skrevet direkte ind på boardets arbejdsplads, og herefter arbejdes der på tekstpassagen. Bemærk, at det understregede/eller farvemarkerede forklares i noterne og endvidere, at den sorte overstregningstusch=eraser er anvendt til at markere de ord, som ikke er nødvendige for forståelsen af indholdet i tekststykket. En god øvelse, der skærper elevernes blik for de betydningsbærende ord/sætninger i en tekst. Tekstfortolkningen visualiseres og tydeliggøres dermed for alle. Flere læringsstile er i spil og her ikke mindst den taktile, den visuelle og den auditive. Alle ved hele tiden, hvor man er i arbejdet med teksten. I et blik viser skærmbilledet, hvor man er kommet til, og hvad man har fokuseret på i teksten. Efter elevernes arbejde og præsentation af deres udvalgte tekstpassager, forenedes kræfterne i en næranalyse af kapitel 16, som er indtalt af en australier. I dette kapitel dør hovedpersonen i kamp. Som perspektivering er valgt to filmklip fra Regeneration. Filmklippene viser med al tydelighed skyttegravs-krigens rædsler. En kreativ elevopgave til filmklippene er at indtale en ny voice-over, som knytter sprogproduktionen til beherskelse af et bestemt ordforråd, relateret til situationen og romanen. Sluttelig skulle eleverne bruge følgende link i Australiens-filen med de valgte tekster til at orientere sig i årsagerne til WW1:

13 Var det nationalism, the arms race, or European alliances? Herefter fulgte en klassediskussion om Which factor do you think was the most important underlying cause of WW1? Som ovenstående undervisningseksempel viser, forener den elektroniske tavle alle medier i sig, og filmklip, billeder og lyd er en naturlig del af undervisningen. Medieskift afbryder ikke undervisningen men indgår naturligt i timens flow. I forberedelsessituationen prøver man som nævnt at formidle stoffet via så mange kanaler som muligt, så der er afveksling i undervisningsmetoden og undervisningsdifferentiering. I klasseværelset er der ingen hektisk fumlen med at finde det, man skal bruge fra de forskellige medier: alt er samlet i en fil. Det giver læreren ro til at fokusere på dialogen i klasseværelset. Brug af mobiltelefon: Anvendelsen af mobiltelefoner i undervisningen kræver selvsagt et pædagogisk design, hvor mobiltelefonen styrker forståelsen af tekstens indholdsside og sætter elevens bidrag i umiddelbar relation til centrale aspekter af denne, og hvor - i dette tilfælde - mediets skriftlighed sættes i spil. Hvad kan eleven skrive på engelsk i en her-og-nu meddelelsessituation? I forbindelse med emnet 9/11 (teksten er taget fra 9/11, ClassBooks-antologi, 2007) brugte jeg en sagprosatekst af Ian McEwan Only Love and then Oblivion fra 2001 til at vise forfatterens opfattelse af og reaktion på angrebet på World Trade Centre. Ian McEwan gør i artiklen opmærksom på, at det er første gang, at mobiltelefonen bruges til at kommunikere last messages det være sig i form af tekst-beskeder, beskeder på telefonsvareren eller direkte telefonsamtaler til de døendes nærmeste pårørende. Vel at mærke last messages, der efterfølgende kan afspilles ikke bare i privat sammenhæng men også i det offentlige rum. Ian McEwan har lyttet til mange af disse hjerteskærende beskeder/samtaler og konkluderer, at mennesker har behov for især at sende et budskab om kærlighed til de nærmeste pårørende, når døden er uafvendelig. Ordene I love you går igen i alle beskeder. Ian McEwan ser dette som kærlighedens/livets sejr over det had, der driver terroristerne. Elevernes opgave var at sende en SMS som last message. Alle SMS er blev sendt til min mobiltlf., hvorefter jeg efterfølgende overførte dem til boardet.

14

15 Her er nogle af elevernes tekstbeskeder i uredigeret form: 1."Mom!!! I just want you to know that I love you more than anything. remember that I'll be with you no matter what. Keep me in your heart. I know we'll meet again sometime 2. "Hi, I'm sitting in a plane which is flying towards the world trade.the purpose is to fly into it.. Therefore I will thank you for being the best family. See you on the other side :) " 3. I love you. I am gratefull for the life i had been given" 4. There is no return. I love you. I am going to miss everything about you. Promise me to keep on living your life and persuing your dreams. I will always love you." Eleverne gennemgik efterfølgende deres egen SMS ved boardet og fik kommentarer fra deres kammerater omkring indhold og rettelser af stavefejl etc. Som det fremgår af eksemplerne giver denne opgave et godt indtryk af elevernes skriftsprog, og man ser flere af de fejltyper, man ofte støder på i skriftlig engelsk. Til sammenligning med elevernes SMS er fandt vi via nettet last words fra Henry James, Nelson og Goethe, som teksten refererer til. Eksempelvis sagde Goethe følgende på sit dødsleje: More light. En slutbemærkning, der nok har givet stof til eftertanke hos de nærmeste. Mobiltelefonen er et stærkt pædagogisk redskab, idet alle elever har kendskab til dens funktioner, og de er mere end parate til at bruge kendskabet i en faglig sammenhæng. Det er også oplagt at bruge mobiltelefonen til at teste elevernes forståelse af det, de hører. Man trækker rullegardinet/

16 skærmen ned over teksten, sætter lydfilen i gang og beder eleverne om at sende en SMS til en kammerat og fortælle ham om den begivenhed, de hører. Jeg har også med succes brugt den til elev-interviews, og ligeledes får eleverne af og til skriftlige opgaver, der kræver, at de bruger kameraet i mobiltelefonen. En opgave havde titlen Someone once told me, og krævede, at eleverne tænkte over et eller andet vigtigt, som nogen havde sagt/skrevet til dem, og som de tillagde stor betydning for deres livsforståelse. De skulle skrive sætningen på et stykke hvidt papir og holde det op foran sig og lade en kammerat tage et foto, der efterfølgende skulle ledsages af en tekst med uddybende forklaring til tekst/foto. Her kommer med tilladelse fra eleven (2g B-niveau) en elevbesvarelse: Someone once told me World without end: During my trip round Europe this summer with David, Thomas, and Niels I met a backpacker from America, on a train in Macedonia. Besides being a very interesting person, he shared a lot of my own opinions. One of them was this phrase world without end. I asked him, what I should understand from this phrase of his. Without hesitation he started telling me how he thought the world was at this very moment. How come, he was sitting on a train in Eastern Europe even though he was an American? There are no longer any limitations, not even to your wildest dreams. You can travel anywhere you d like to go, and you can communicate with people, even if they are a thousand miles away. These words spoken from his own mouth gave him something of a remembrance. He started telling a story, from when he was my age; he had a pen pal in Brazil. They loved telling each other about their different lives or he did at least -, but the problem was that It took a far amount of time for at letter to arrive in Charlotte (where he lived at the current time) from Brazil and the other way around. Eventually, they lost contact, neither of them wished to continue writing letters to the other. When we had bid each other farewell, he left me standing on the platform. I couldn t do anything, but agree with him, the world certainly couldn t have an end, when I had just said farewell to an American, whom I hadn t met before and haven t met since on a train on its way to Belgrade, Serbia.

17 Efterfølgende kunne eleverne uploade deres billede og historie til den webside, der havde givet mig ideen til opgaven: Brugen af de sociale medier: Jeg har bedt alle mine elever om at blive medlem af TWITTER og opfordret dem til at skrive på engelsk. Jeg vil som skriftlig aflevering lade dem skrive 5 indlæg/tweets i løbet af en uge. Lige nu bruger min klasse i grupper på 2-4 elever Facebook til at skrive et digt, hvor jeg har bedt dem hver bidrage med to strofer og givet dem første vers til inspiration: The rain has been pouring down for weeks now and Problemet med at bruge de sociale (og mobile) medier som læringsressourcer er, at der ikke findes mange læringsobjekter, der tager afsæt i disse medier. Få forfattere har prøvet kræfter med disse medier. Den enkelte lærer må så at sige fra grunden opfinde sin egen faglige brug af mediet. I min brug af mediet udvikler eleverne selv den tekst, som skal gøres til genstand for fagligt arbejde, ud fra mine faglige rammer/krav til tekstproduktionen. Det være sig en elevproduceret fiktionstekst, der skal analyseres og fortolkes af klassen, eller en skriftlig opgave, der udnytter f.eks. TWITTERS særlige egenart som kommunikationsmiddel. En blog kan være et godt refleksionsredskab for klassen i forbindelse med arbejdet med et større tekstmateriale, ligesom eleverne i løsningen af en stor skriftlig opgave med fordel kan udnytte klassekammeraternes refleksioner over opgavens krav. Jeg har med stort pædagogisk udbytte afprøvet bloggen som refleksionsredskab i forbindelse med et skoleforsøg med brug af fagligt udviklede pc-spil - i dette tilfælde: Global Conflicts: Latin America i undervisningen i dansk og samfundsfag. Undervejs i spillet kunne eleverne via bloggen hjælpe hinanden med vejledning i løsningen af diverse opgaver. Ved henvendelse til kan artiklen om forsøget erhverves: Interactive Whiteboards and Computer Games at High School Level: Digital Resources for Enhancing Teaching and Learning Grammatik med brug af boardet:

18 Mine elever har ingen fysisk grammatikbog. Grammatikundervisningen integreres dagligt med tekstlæsningen i de opgaver, jeg stiller til teksterne. Det kan f.eks. være, at eleverne skal finde alle ordklasserne på en side og herefter se, hvilken ordklasse, der dominerer teksten og hvorfor. Derudover har jeg PowerPoint-præsentationer, der dækker hele den engelske basisgrammatik. (Jeg er dog ved selv at udvikle grammatikfiler direkte til brug på den elektroniske tavle.) Her kommer et eksempel på en grammatiktime med fokus på genitiv. Jeg åbner PowerPointen med genitiv, der vises med eksempler og danske sætninger, som eleverne oversætter til engelsk på boardet. Når man gemmer sin PowerPoint med elevoversættelser, bliver man spurgt, om disse oversættelser skal integreres i PowerPoint en. Man svarer ja, idet man senere sender denne til elevernes klassekonference. Herefter skal eleverne nu selv vise, at de har forstået reglerne bag den engelske genitivdannelse. De skal i grupper lave danske eksempelsætninger til deres kammerater, som så går til boardet og oversætter disse. Eleverne bruger dokumentkameraet til at overføre deres sætninger/små historier/tegninger til boardet. Se nedenstående elev-eksempel:

19 Dette skulle blive til følgende tegning, idet hver elev, der oversatte en sætning skulle tegne sætningens indhold:

20 Grammatikundervisningen praktiseres således, at kendskab til reglerne bliver til selverhvervede kundskaber, idet eleverne dels bruger reglerne for at lave en opgave til andre og herigennem viser, at de har forstået reglerne. Man løser også selv kammeraternes opgaver og viser på denne måde, at man har forstået grammatikproblemet. Den erhvervede viden om genitiv er baseret på flere centrale indlæringselementer: man har først hørt og set læreren gennemgå grammatikproblemet, undervejs har man oversat eksempelsætninger, herefter viser man, at man har forstået reglerne ved selv at konstruere sætninger, der kræver viden om reglerne for, at man kan lave sætningerne, så reglerne aktiveres og synliggøres i oversættelsen til engelsk. Yderligere skal man i ovenstående eksempel tegne og farvelægge indholdssiden af den oversatte sætning. Man ser langsomt den totale tegning dukke op på boardet, efterhånden som oversættelserne af sætningerne skrider frem. Genitivreglerne forankres i de oversatte sætninger, der igen forankres i en tegneaktivitet. Et andet eksempel viser, hvordan fiktion i form af en lille historie og nogle små bær og en lille kvist får centrale genitivregler aktiveret, - og indlært:

21 Tjekliste: hvad kan du? Afslutningsvis vil jeg godt igen understrege, at det ganske særlige ved brugen af den elektroniske tavle i undervisningen er, at man først skal kunne beherske den tekniske side af boardet, før man får fuld glæde af tavlens muligheder i læreprocessen. IT-kendskab og pædagogik hænger uløseligt sammen. Følgende kan bruges som tjekliste for den lærer, der gerne vil i gang med at udnytte boardet læringspotentiale i sit fag. Bemærk, at der er en progression i nummereringen:.

22 1. Beherske de 5-6 centrale værktøjer i softwaren indgående 2. Indscanne tekster/andet materiale og flytte dem over på den aktive arbejdsplads på tavlen 3. Inkludere links i teksten, så man hurtigt får adgang til nettet/webressourcer 4. Inkludere en PowerPoint/excel-regneark i sin fil 5. Opbygge sine egne lærerressourcer/sit eget fagbibliotek med relevant materiale (billeder, tabeller, analysemodeller..) i Galleriet 6. Rykke en lydfil/musikstykke/sang af en cd og sætte den ind på den aktive arbejdsplads 7. Downloade et klip fra YouTube og konvertere det om til en flv/swf-fil og overføre det til boardet 8. Lave et filmklip og konvertere det om til en flv/swf-fil og overføre det til boardet 9. Bruge et fjernundervisningsprogram (Mobile Device Manager/Sync/ NetOp School) sammen med boardet, så elevskærmene kan styres af læreren Hertil kommer som nævnt tidligere en viden om mediepædagogikkens centrale spørgsmål, hvor tavlens multi-medialitet medreflekteres i designet af læringssituationen. Kan du ikke ovenstående, så fortvivl ikke. Få din IT-vejleder til at hjælpe dig med din IT-udvikling, og husk, at eleverne altid gerne vil hjælpe dig i klasseværelset. IT- er et håndværk, der kan læres. Det er ikke svært, og øvelse gør mester :o) Det at opbygge en undervisningsform, hvor IT er en del af dagligdagen, tager tid. Efteruddannelse i både den tekniske og pædagogiske brug af diverse IT-medier er nødvendig for, at den enkelte lærer ikke skal bruge tid på at opfinde sin egen brug af boardet; men kan bruge tiden på det, som er centralt i den danske undervisningsmetode, nemlig dialogen med elever i klasseværelset. De medtagne undervisningseksempler kan ikke fyldestgørende beskrive, hvilken innovation og kreativitet, man frigør i klasseværelset, når man bruger den elektroniske tavle som sin undervisningsplatform. Det syder og bobler i de danske gymnasieelever, og det er utroligt, hvad der sker, når energien bruges i en faglig sammenhæng. Personligt lærer jeg noget nyt om mit fags muligheder hver dag, jeg går i skole. Med venlig IT-hilsen Lektor Rita Houmann, Randers Statsskole

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK

Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK Det er en stor pædagogisk udfordring at undervise i engelsk på almen linie, og der skal ofte tages utraditionelle metoder i brug for

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign Metoder og værktøjer til læring med film Nye veje til filmfaglige læringsdesign Lærere og filmproduktion En historie om modeller Mediedidaktik i et nyt perspektiv En ny virkelighed for læreren i skolen

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Årsplan 4. klasse Engelsk Trine Persson Trinmål efter 4. klassetrin Kommunikative færdigheder: Skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten.

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten. Formula 1 Niveau 5. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Formula 1 handler om motorsport og har fokus på ordforråd, der handler om biler og racerløb. Eleverne skal også både lytte og læse til tekster

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Hanne Buhl

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Hanne Buhl Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 1. gang Gry Sandholm Jensen Hanne Buhl Hvem er vi? Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? 2 Program gang 1-3 1. Torsdag d. 24. januar 12-15 Læreprocesser

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Årets selvevaluering er foregået via et elektronisk spørgeskema. Skemaet er blevet gjort tilgængeligt for skolens lærere via et link. Undersøgelsen har ikke været

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS Lektionsplan 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem omformuleres, hvis eleverne

Læs mere

Soundslides workshop

Soundslides workshop Soundslides workshop Soundslides Workshop Sådan fortæller du din historie i Soundslides Sådan virker programmet Øvelse Dag 2: 9.00 10.00: Opsamling på øvelse 10.15-11.00: Underviser viser en egenproduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kom godt i gang med. mikrov.dk. Kom godt i gang med Little Bridge 1

Kom godt i gang med. mikrov.dk. Kom godt i gang med Little Bridge 1 Kom godt i gang med 1 mikrov.dk Kom godt i gang med Little Bridge 1 Kom godt i gang med Little Bridge Kom godt i gang med Little Bridge 3 Indhold 1. Kom godt i gang 6 Hvad er Little Bridge? 6 1.1. Activities

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 1. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK 06 GUST 2014 PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. On the Run Niveau 9.klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Medierne flyder over med historier om hidtil usete flygtningestrømme, lukkede grænser og et Europa under pres. I dette forløb sætter vi fokus

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer. aktiviteter. 9/10 klasse

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer. aktiviteter. 9/10 klasse Fag: Engelsk Hold: 27 Lærer: Rikke Balle Larsen 33-39 Undervisningsmål 9/10 klasse Eleverne skal tilegne sig kommunikative færdigheder og lære om andre engelsksprogede kulturer. I dette tilfælde den engelske

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog.

Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog. Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog. A Piece of Cake 1 til 7. klasse: Starting Over: about British and American

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 15 EUC Vest,

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

Music Stars and Stories

Music Stars and Stories Music Stars and Stories Niveau 5.-6. klasse Varighed 12-14 lektioner Om forløbet Forløbet Music Stars and Stories omhandler musik og kendte musikstjerners liv og baggrundshistorier. Eleverne får først

Læs mere