På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1 Til SUD Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2014 På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi er der udarbejdet en række tværgående effektiviseringsforslag til Budget Socialudvalget har bedt Socialforvaltningen om en konsekvensvurdering af forslagene inden sommerferien Sagsnr Dokumentnr Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over de fremsatte forslags økonomiske konsekvenser for Socialudvalget. Efterfølgende beskrives den forventede implementering af effektiviseringerne og effekten heraf i de berørte enheder. Tabel 1: Socialudvalgets andel af de tværgående effektiviseringsforslag 2014 SUDs besparelse SUDs andel af Forslag (2014-pl, t. kr.) bruttobesparelsen Indkøb ,02% GPS Fleet Management ,96% Ændring af telefonlinjer til elevatoralamer ,00% Natslukning af PC'ere ,00% Behovsudskiftning af stationære PC'ere ,00% Effektivisering ved Lønanvisningsaftale ,00% Annullering af AD-domæner ,00% Reduktion af abonnementspris på SMS Token ,20% Citizen 2015 Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform Udestår Unified Commuications ,80% Talegenkendelse 2014* 22,80% Ny engelsksproget hjemmeside ,29% Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler ,00% Fra fysisk til digital post ,00% IT-understyttelse af telefonibetjening ,00% GIS - digitale kort ,29% I alt *) SUD er fritaget fra at bidrage, da SOF i 2012 fik vedtaget et effektiviseringsforslag på området. Beskrivelse af forslagene, samt forventet fordeling & udmøntning Socialforvaltningens overordnede vurdering er, at de tværgående effektiviseringsforslag 2014 er konkrete og implementerbare. Socialforvaltningen vurderer dog, at besparelsespotentialet vedrørende forslaget om GPS Fleet management, som Socialudvalget bærer største-

2 delen af besparelsen på, er for optimistisk. Forslaget indebærer efter Socialforvaltningens opfattelse stor risiko for, at den reelle udmøntning vil være en grønthøster. Det fremgår dog af juniindstillingen vedrørende budgetforslag 2014 til Økonomiudvalget, at alle tværgående forslag er foreløbige, og at der vil ske en kvalificering frem i mod augustindstillingen. I det nedenstående gennemgås de enkelte forslag. Indkøb 2014 (Besparelse i 2014: t. kr.): Økonomiforvaltningen vurderer, at der på følgende fællesobligatoriske aftaleområder i 2014 er mulighed for at opnå bedre priser end de nuværende: - Kaffe - Flydende kaffe - Hårde hvidevarer (ekstra effektivisering) - Computere (ekstra effektivisering) - Rengøringsmidler - Lydkilder - Planlagt befordring - Vaskerimaskiner - Toner- og blækpatroner - Pædagogiske vikarer Udover de ovenfor nævnte forslag forventer Økonomiforvaltningen, at der indgås centrale obligatoriske aftaler på følgende områder inden 1. august, således at de kan nå at komme med.: - Motorpakke (reparationer af biler, busser, lastbiler og vintermateriel), - Headsets + IT-tilbehør, - Flytning, - Huspakke (blomster), - Huspakke (vin og chokolade), - Kontorartikler, skoleartikler og papir i ark, - Konsulenter juridisk bistand, - Konsulenter revisionsrådgivning, - Konsulenter managementkonsulenter, - Elforsyning. Samlet set vurderes det, at alle forvaltninger tilsammen kan opnå gevinster på ca. 20,26 mio. kr. i 2014 for de aftaler, der allerede er indgået. SUDs andel af dette udgør 5,9 mio. kr. Udover besparelserne som følge af nye indkøbsaftaler kommer de effektiviseringer, som følger af aftaler, der indgås inden 1. august. Den samlede effektivisering beløber sig til 17,31 mio.kr., idet forslaget udover indkøbseffektiviseringer indeholder følgende tiltag: 1) Implementering af Windows 7 Side 2 af 11

3 a. Udgift på 1,5 mio. kr. årligt frem til 2018, der hentes ifm. indkøb af computere. 2) Styrkelse af området med TCO-udbud a. Der afsættes 1 mio.kr. til 2 årsværk i Økonomiforvaltningen. 3) Udbud vedr. ekstern rengøringsservice a. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger. Det foreslås, at der afsættes X mio.kr. til finansiering af ressourcer i Kejd. 4) Finansiering af kommunens fremtidige driftsudgifter vedr. hhv. netbutik og udbudsplan- og aftalestyringsværktøj. a. Der afsættes 0,45 mio.kr., der vil lette interne afregning mellem forvaltningerne. Effektiviseringerne som følge af de enkelte forslag fordeles mellem forvaltningerne på baggrund af det faktiske forbrug (indkøb) på de konkrete aftaleområder. Socialudvalgets andel heraf kendes ikke endnu, og vil ligge udover de kendte ca. 5,9 mio. kr. I henhold til forslaget vil besparelserne først blive udmøntet, når et udbud har været gennemført, og besparelserne reelt kan indhentes. Hvis enhederne køber ind i henhold til de nyindgåede aftaler, vil deres udgifter til indkøb blive reduceret. Forslaget vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for de berørte enhedernes økonomi. GPS Fleet Management (Besparelse i 2014: -920 t. kr.): Forslaget har til formål at effektivisere Københavns Kommunes vognpark: dels ved central koordinering af sikring af ladeinfrastruktur ved konvertering til el/brintbiler dels ved etablering af muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelsen af vognparken (eventuelt reducere denne) ved brug af GPS. Effektiviseringsforslaget gælder køretøjskategorierne personbiler < 3,5 t. op til 9 personer, dvs. også minibusser. Koordineret udbygning af infrastruktur for ladepunkter Udbygning af KK s egen infrastruktur af ladestandere på egne matrikler, og i øvrigt hos tredjemand, hvor KK lejer sig ind. Ellers kan der ikke garanteres sikker og stabil drift. Når KKs vognpark af personbiler skal bestå af 85 % brint- og eldrevne biler i 2015, er der behov for ca. 500 ladeudtag (en ladestander har 1-2 udtag og der afregnes pr. udtag). Forslaget betyder endvidere, at omkostningen til ladeudtagene fremover afholdes centralt frem for som hidtil af hver forvaltning i forbindelse med bestillingen af biler. Optimal drift af KK vognpark via GPS (Fleet Management): Side 3 af 11

4 Målet er at etablere et centralt team i Materialeenheden i Københavns Kommune (MKK), der skal stå for at analysere kørselsbehov på et automatisk indhentet GPS datagrundlag, og på den baggrund udarbejde ledelsesinformation, der kan bruges i forvaltningerne. Målet er, at vognparken kan styres koordineret og udnyttes optimalt. Dette indebærer blandt andet reduktioner i vognparkens størrelse, hvor det giver mening og er muligt. Med GPS installeret i alle bilerne, i alt 526, og med analysekompetencer tilført gennem forslaget vil MKK således stille data til rådighed til de enkelte forvaltninger og udvalg. Effektiviseringen gennem reduktion af vognparken er dog ikke medregnet i dette forslag. TMF vurderer, at forslaget har et varig effektiviseringspotentiale på 3,4 mio.kr. fra 2016 og frem. Heraf vedrører størstedelen (2,8 mio. kr.) SOF. Fordelingen af driftseffektiviseringen er baseret på det samlede antal minibusser og personbiler (<3.5 t), der konverteres fra konventionelle brændstof til el eller brint. SOF har en andel på 53,7 pct. af køretøjerne, svarende til en driftsbesparelse på 920 t.kr. i 2014 stigende til t.kr. fra 2016 og frem. Besparelsen vil i SOF som udgangspunkt skulle fordeles efter antallet af biler/minibusser. Dette berører særligt hjemmeplejen og institutionsområdet. Forslaget skal kvalificeres yderligere frem mod august. Socialforvaltningen vil arbejde på at besparelsespotentialet reduceres, da det nuværende vurderes at være urealistisk i forhold til markedet for elbiler, herunder særligt elminibusser, som Socialforvaltningen har en del af. Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer (Besparelse i 2014: -64 t. kr.): Københavns Ejendomme ejer i dag 414 elevatorer, som anvender alarmering over fastnettelefonlinje. Ved at ændre til alarmering over mobiltelefonnettet (GSM-baseret), vil der kunne opnås effektiviseringsgevinst på samlet 765 t.kr. fra 2015 og frem. SOF s andel af besparelsen er beregnet ud fra andelen af elevatorer i SOFs bygninger. Der er tale om 70 elevatorer, hvilket svarer til en andel på 17 %. Der vurderes ikke at være negative konsekvenser ved forslaget, da effektiviseringen har baggrund i lavere abonnement, samt en ændring i praksis vedr. betaling af abonnementsudgiften, der overgår til Kejd, men faktureres til forvaltningerne over huslejen. Natslukning af kommunens PC ere (ekstra effektivisering)(besparelse i 2014: -447 t. kr.): Ved at slukke for pc er om natten vil kommunen både kunne opnå en besparelse på elregningen og reducere kommunens CO2-udledning. Investering i software, som automatisk slukker pc en, når den ikke anvendes har vist et større potentiale end først antaget idet antallet af Side 4 af 11

5 PC ere, der står tændt om natten, men ikke bruges, reelt er større end estimeret. Den ekstra effektivisering udgør samlet 1,2 mio.kr. Effektiviseringen i SOF vil blive fordelt på baggrund af antal PC ere på centralt og decentralt niveau. Der vurderes ikke at være negative konsekvenser af forslaget, da de berørte enheder vil opleve en reduktion i elforbruget svarende til den indhentede besparelse. Behovsudskiftning af stationære PC ere (Besparelse i 2014: -242 t. kr.): Koncern Service udskifter i dag stationære PC ere efter gennemsnitlig 3,3 år. Kravene til aldersudskiftning, betyder at de udskiftede PC ere ofte er funktionsduelige. Ved at overgå til behovsudskiftning, så det kun er defekte eller ikketidssvarende software eller hardware specifikationer, der giver anledning til udskiftning, så kan der opnås et samlet effektiviseringspotentiale på t.kr. Der vil fortsat være aldersudskiftning på stationære PC ere efter 4,5 år. Effektiviseringen indhentes som en reduktion i abonnementsprisen for en stationær computer på ca. 125 kr. årligt. SOF s andel af effektiviseringen udgør 242 t.kr. årligt, der indhentes gennem lavere fakturering på stationære PC ere. Effektiviseringen implementeres af KS ved at behovsudskifte. Det betyder at udskiftningerne sker med lavere kadence baseret på alder, og der ikke længere benyttes en nøgle til sikring af ligelig fordeling mellem forvaltningerne. Det giver samlet set en dårligere serviceaftale med KS, hvilket af medarbejdere kan opleves som en forringelse af deres arbejdsforhold. Effektivisering ved Lønanvisningsaftale (Besparelse i 2014: -770 t. kr.): KK har valgt at forlænge kontrakten med KMD om lønanvisningsopgaven med 1 år således, at kontrakten nu løber til maj Kontraktens vilkår følger den oprindelige hovedkontrakts. Deri ligger, at refusionsområdet pr. 1. januar 2014 varetages af KK selv, hvorved kvaliteten i opgaveløsningen kan hæves, ligesom KK mener at kunne løse opgaven billigere selv. Den samlede besparelse er på 3,5 mio.kr. Fordelingen af den opnåede effektivisering følger den sædvanlige opkrævning hos forvaltningerne i regi af lønkontrakten. Den anvendte fordelingsnøgle er antallet af anvisningssedler. SOF s andel af udgør 22 pct. svarende til -770 t.kr. Side 5 af 11

6 Såfremt hjemtagelsen af alle refusioner får en glidende overgang, vurderes besparelsen ikke at få negativ betydning, da udgifterne falder tilsvarende. Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token (Besparelse i 2014: -152 t. kr.): Alle ansatte i Københavns Kommune skal, hvis de har hjemmearbejdsplads, have abonnement til ydelsen SMS Token, idet ydelsen giver medarbejderen en sikker ekstern adgang til kommunens interne netværk. For denne ydelse opkræver Koncernservice i kr. pr. abonnement hos forvaltningerne. Denne abonnementspris kan reduceres som følge af faldende driftsomkostninger til bl.a. administration, serverdrift, support mv. Koncernservice foreslår derfor, at prisen på SMS Token fra 2014 og frem reduceres til 950 kr. pr. abonnement. Dette resulterer i en samlet besparelse på 1 mio. kr. på tværs af forvaltningerne. Koncernservice vil stadig levere den samme service og support til abonnenterne som hidtil. Fordelingen af effektiviseringen er baseret på antallet af abonnenter på SMS Token, hvoraf SOF s andel udgør 15,2 pct., svarende til en besparelse på 152 t.kr. Besparelsen indhentes over reduceret abonnementsbetaling til KS. Idet besparelsen modsvares af et fald i prisen uden serviceforringelser, så forventes forslaget ikke at få negative konsekvenser. Forslag udarbejdet i regi Citizen 2015 Netforvaltning Sundhed digital kommunikationsplatform (Besparelse i 2014 udestår): Baggrunden for forslaget er dels Sundhedsaftalen fra som Københavns Kommune (SUF) har indgået med Region Hovedstaden, dels et behov for at nedsætte ventetiden for sagsbehandlerne på at modtage udfyldt lægeerklæringer fra de alm. praktiserende læger i København. I de dele af kommunen, hvor sagsbehandlerne bruger lægeerklæringer (LÆ-blanketter) til at validere borgernes sag, opleves en meget lang ventetid på at modtage lægeerklæringerne. Der rykkes dagligt for at lægerne skal sende lægeerklæringerne retur inden for den normerede frist (4-6 uger). Med den webbaserede platform Netforvaltning Sundhed vil lægerne hurtigere og smidigere kunne udfylde de digitale lægeerklæringer, og sende dem retur til sagsbehandlerne. Den tidsbesparelse, som systemet vil levere til både sagsbehandler og borger sammenholdt med portobesparelsen vil give en effektiviseringsgevinst på samlet -1,15 mio.kr. fra 2015 og frem. Effektiviseringspotentialet er baseret på antagelsen om at Netforvaltning Sundhed kan købes for en periode af leverandøren, således at der vil være Side 6 af 11

7 en engangsbetaling først og en begrænset driftsudgift i kontraktens levetid. Effektiviseringen skal fordeles mellem SOF, SUF og BIF evt. efter antallet af LÆ-blanketter. Desuden skal der udpeges en projektleder med ansvar for planlægning af implementering mv. Der er fortsat usikkerhed om forslagets implementering, jf. også det uafklarede provenu. Konsekvensvurdering afventer nærmere afklaring. Unified Communications (Besparelse i 2014: -855 t. kr.): Forslaget er baseret på effektiviseringsforslaget fra 2013 vedr. Tværgående skærmteknologi (brug af videomøder internt i Københavns Kommune) og anvender en billigere teknologi end hidtil afprøvet. KBS har i samarbejde med KS valgt Microsoft Lync, som den nye unified communications løsning, i en forsøgsperiode. Formålet er at undersøge, om der ved anvendelse af en anden og billigere teknologi til videomøder end den hidtil afprøvede, kan opnås besparelser både ift. anlæg og drift. Samtidig undersøges det, om mere af den funktionalitet unified communications tilbyder, som fx presence-information (information om en kollega er til stede) og livechat, kan understøtte kommunikation og samarbejde på tværs af kommunen bedre end i dag. Som en del af forslaget undersøges muligheden for at anvende skærmbaseret kommunikation på velfærdsområderne, særligt ift. de ældre borgere. Det vil ske i samarbejde med SUF under overskriften 100 skærme til 100 borgere. Derudover omfatter forslaget en analyse, der skal kortlægge fremtidige muligheder for yderligere at anvende en større del af den funktionalitet unified communications omfatter. Analysens resultater skal inddrages i forhold til fremadrettede forslag til B2015. Gevinsterne i forslaget opnås ved en reduktion af IT-omkostninger ved brug af ny teknologi ift. den, der hidtil er afprøvet, og som der er afsat midler til i B2013 if. Tværgående skærmteknologi. Den samlede besparelse vurderes til 3,4 mio.kr. SOFs andel af effektiviseringspotentialet udgør 22,8 pct. svarende til 855 t.kr. Socialforvaltningen vil fordele besparelsen ud fra, hvor i SOF teknologien benyttes. Der er en vis fare for at forslaget kan opleves som en generel besparelse, idet besparelsen kræver en adfærdsændring, hvor nyt software skal ændre Side 7 af 11

8 eksisterende kommunikationsadfærd. Under forudsætning af, at adfærdsændringen slår igennem, vurderes besparelsen af kunne realisers. Talegenkendelse 2014 (Besparelse i 2014 sfa. forslaget i B2013: 93 t. kr.): Forslaget tager udgangspunkt i det projekt, der gennemføres i 2013, hvor der indgås aftale med en ny leverandør om implementering af talegenkendelsesteknologi til et mindre antal medarbejdere. Projektet vil samarbejde med det talegenkendelsesprojekt SOF gennemfører i 2013 om valg af teknologi. Formålet med dette effektiviseringsforslag er at fortsætte pilotforsøget fra 2013 og implementere talegenkendelse hos yderligere 150 medarbejdere og afprøve talegenkendelsesteknologien på mobile enheder. Når systemet har genkendt medarbejderens stemme, estimeres en besparelse på 5-10 effektive minutter pr. udvalgte medarbejder om dagen. Potentialet afhænger af, hvor mange medarbejdere, der kan få gevinst af løsningen. Dette forslag tager udgangspunkt i, at 150 medarbejdere skal anvende talegenkendelsesteknologien, og at der spares 7 min. pr. dag pr. medarbejder. Omregnet til årsværk svarer det til 3,2 ÅV svarende til 1,5 mio.kr årligt. Den ene halvdel af effektiviseringspotentialet er placeret hos de tre medvirkende forvaltninger, SUF, TMF og KBS. Den anden halvdel af effektiviseringspotentialet fordeles ud fra AD-fordelingsnøglen. Da SOF i 2012 fik vedtaget et effektiviseringsforslag på området, så er SOF s andel af effektiviseringspotentialet fordelt på de øvrige forvaltninger. Det nye forslag forventes ikke at påvirke SOF yderligere ift. sidste års effektiviseringsforslag vedr. talegenkendelse. Ny sproget hjemmeside (Besparelse i 2014: 85 t. kr.): KK har pt. ikke en fyldestgørende hjemmeside med information på engelsk til herboende ikke dansk-talende borgere, internationale samarbejdspartnere og interessenter, internationale virksomheder og turister. Med en ny engelsksproget hjemmeside opnås: - Forbedret og mere service til flere målgrupper - Flere besøgende på hjemmesiden og færre personlige henvendelser - Øget tilfredshed hos brugeren pga bedre formidling og målgruppeorienteret indhold - Centraliseret administration af hjemmesiden herunder koordinering, oversættelse og opdatering af indhold - Udførsel af alle opgaver placeres centralt i Københavns Borgerservice, som koordinerer indhold og oversættelse med forvaltningerne. KBS står desuden for al opdatering af hjemmesiden. Der er ikke tale om flytning af medarbejdere. Side 8 af 11

9 - Ved at etablere en koordinerede funktion for arbejdet med de internationale områder på internettet signalerer KK at vi arbejder professionelt med vores internationale kanal. En opdateret digital kanal skaber et positivt og tillidsvækkende første indtryk af hovedstaden. Det kræver fortsat tæt samarbejde med forvaltningerne. Primær kontaktperson i forvaltningerne er den koordinerende webredaktør. Hjemmesiden lanceres i 2014 og overgår til drift i Alle forvaltninger involveres i arbejdet. Den samlede effektivisering er på 0,6 mio.kr. Forvaltningerne er enige om at finansiere forslaget via en effektivisering. Det er tale om en nødvendig kvalitetsforbedring, men det er vanskeligt at pege på de direkte effektiviseringer og hvordan de hentes. Derfor er udgiften til drift ligeligt fordelt mellem alle syv udvalg. Denne fordelingsnøgle benyttes også i andre sammenhænge for kk.dk, hvor der er tale om mindre beløb. SOFs andel udgør derfor 1/7, svarende til -86 t.kr. i 2014, stigende til -171 t.kr. fra 2015 og frem. Effektiviseringen i forbindelse med den engelsksprogede hjemmeside udgør en generel besparelse ved enhederne. Det vurderes at de negative konsekvenser er begrænset grundet besparelsen størrelse. Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler (Besparelse i 2014: -175 t. kr.): Målet med forslaget er via en selvbetjeningsløsning at digitalisere dele af de manuelle sagsbehandlingsprocesser på kropsbårne hjælpemidler, således at det giver en hurtigere sagsbehandlingstid, der vil give mulighed for en gevinstrealisering. En løsning forventes at kunne korte gennemsnitssagsbehandlingstiden ned med ca. 10 minutter pr. ansøgning, som ikke allerede håndteres direkte i fagsystemerne. Det estimeres at der er ca blanketter som ikke håndteres direkte i fagsystemerne. Samlet set svarer det til en besparelse på -450 t.kr. fra 2015 og frem, der er fordelt mellem SOF og SUF. SOF påtager sig rollen som projektejer og systemejer, og kompenseres for driftsomkostningerne forbundet hermed. SOF vil således stå for udfakturering af udgiften til de områder, der har løsninger i systemet. I SOF håndterer hjemmeplejevisitationens ansøgninger vedr. hjælpemidler, og effektiviseringen i forbindelse med forslaget placeres derfor her. Det er væsentlig at bemærke at bruttoeffektiviseringen er lille og at break-even perioden i effektiviseringsforslaget er på 30 år. Det vurderes derfor, at der er væsentlige usikkerheder forbundet med forslaget, idet implementeringsvanskeligheder, fx i forbindelse med integration til fagsystemerne, får væsentlig betydning for effektiviseringspotentialet. Sam- Side 9 af 11

10 let set er der derfor fare for, at forslaget opleves som en generel besparelse. Fra fysisk til digital post 2014 (Besparelse i 2014: -301 t. kr.): Den nye postanalyse har vist, at KK sender minimum 1,15 mio. flere enkeltforsendelser end antaget i business casen, der ligger til grund for beslutningen i B2013om at igangsætte det tværgående projekt Fra fysisk til digital post. Disse forsendelser er dog ikke alle manuelle forsendelser - mange er systemgenererede og er derfor ikke lige så omkostningstunge i forhold til arbejdstidsressourcer. Med det nye forslag revurderes business casen med udgangspunkt i afrundet 1 mio. flere enkeltforsendelser, hvor der indsættes 750 tusind ekstra breve som systemgenerede breve og 250 tusind ekstra breve som manuelle forsendelser. På den baggrund kan besparelsen opskrives med 4 mio. i 2014, 5 mio. i 2015 og 6 mio. i 2016 og frem. Forslaget beskriver to forskellige løsninger til fordeling af effektiviseringspotentialet mellem forvaltningerne. Beskrivelsen her tager afsæt i den solidariske model, hvor overskydende midler fordeles til de forvaltninger, der skal have trukket yderligere i deres rammer. SOFs andel udgør 13 pct., svarende til -301 t.kr. i 2014 og stigende til t.kr. fra 2016 og frem. Besparelsen stammer dels fra færre udgifter til porto o.lign. og dels fra arbejdstidsbesparelse på manuelle forsendelser. Fordelingen i SOF sker efter samme fordelingsnøgle som i det tidligere effektiviseringsforslag vedr. overgang til digital post, hvilket vil sige efter lønsum. Socialforvaltningen vurderer, at det anslåede besparelsespotentiale er reelt, men idet en del af SOFs brugere hører til den gruppe, der kan undtages fra at benytte sig af digital post (ved ansøgning til kommunen kan bl.a. borgere med handicap og personer uden pc-adgang undtages, hvis man erklærer sig ude af stand til at modtage digital post), er en del af besparelsen afhængig af, at der etableres hjælpeordninger og fuldmagtsløsninger, således at flest muligt faktisk kommer til at overgå til digital post. IT-understøttelse af telefonibetjening (Besparelse i 2014: -120 t. kr.): Formålet med projektet er, 1) at gennemføre et udbud for en fælles telefonisystemløsning og 2) centralisere og etablere en professionel driftsorganisering. Effektiviseringen findes ved en reduktion på ca. 6 ÅV, samt gennemføre besparelser på licens-betaling & serverdrift. Kommunen har i dag en årlig licensbetaling på ca. 2,3 mio. kr. Det kan reduceres til ca. 1,5 mio. Hertil kommer besparelser på færre udbud/anskaffelser. Side 10 af 11

11 Der er taget udgangspunkt i de samlede priser for en løsning inkl. etablering, hosting og licenser, for at kunne sidestille en ejet løsning med en hosted løsning. Det samlede effektiviseringspotentiale er 1,2 mio. kr. stigende til 2,7 mio.kr. fra 2015 og frem. Effektiviseringen er fordelt med en andel på 10 pct. til SOF, svarende til t.kr. fra 2015 og frem. Forslaget vurderes at give mulighed for en mere effektiv telefonisystemløsninger, og herunder billigere licenser, hvorfor det anslåede potentiale vurderes at være reelt. GIS digitale kort (Besparelse i 2014: 0 t. kr.): Kommunen har i dag en masse viden i form af data, som der ikke er samlet overblik over. Der er ofte tvivl om ejerskab, opdatering og valør, og det er svært at finde data, da de ofte håndteres i skuffesystemer og regneark. Skuffesystemerne koster dobbelt arbejde, når data ikke kan deles og genbruges, og det påfører f.eks. webredaktørerne arbejde med at indtaste data på ny, eller alternativt arbejde med forældede kort og data. Dette problem er TMF ved at minimere gennem etableringen af Københavns Geodata Bank (KGB), som indeholder en lang række data, på tværs af forvaltningerne. Kommunens informationer vil heri blive digitaliseret og konsolideret, så de kan genbruges og altid er opdaterede, og data skal stilles til rådighed internt og overfor borgerne i et ensartet workflow. Hvis den foreslåede løsning ikke implementeres, vil de enkelte forvaltninger formentlig påbegynde selvstændige initiativer, og disse vil være noget dyrere og mindre effektive, set på tværs af kommunen. Der er ingen driftsbesparelse at hente i Fra 2015 og frem vurderes der at være en samlet driftsbesparelse på -1,25 mio.kr. Effektiviseringen fordeles ligeligt mellem kommunens forvaltninger, og SOFs andel udgør derfor 1/7 svarende til -214 t.kr. fra 2015 og frem. Effektiviseringen indhentes som en generel besparelse ved enhederne, idet der ikke kan peges konkret på, hvilke enheder, der nyder godt af det nye tiltag, om end det vurderes som værende nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det vurderes at de negative konsekvenser er begrænset grundet besparelsen størrelse. Side 11 af 11

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2014. Der

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

[Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag

[Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag [Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik torsdag den 12. september 2013 forlig om budget

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016, og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014 Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service. Bilag 1. Pris og ydelseskatalog 2008 Side 1 af 5 Pris på årligt abonnement på en pc Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pcarbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Indtægtsoptimering ved korrekt dataregistrering

Indtægtsoptimering ved korrekt dataregistrering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 9. august 2017 En koordineret indsats omkring datadrevne indtægtsoptimeringsprojekter, der følger de generelle principper for

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013 Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslag Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslaget indebærer digitalisering

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Bilag 3 Business 2015

Bilag 3 Business 2015 Bilag 3 Business 2015 Business 2015 Københavns Kommune Betjening af erhvervslivet i TMF/KES www.kk.dk Indhold Baggrund og mål med Business 2015 Projektspor, definition og niveauer Aktiviteter og tidsplan

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr.

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr. Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen, direktionen 14-08-2014 Sagsnr. 2014-0105757 Dokumentnr. 2014-0105757-17 Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring

Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring 1. Etablering af samlet kontrakt- og licensstyring i Koncernservice En samling af ansvaret for kontrakt- og licensstyring for kommunens it-systemer

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

EVALUERING OG BUSINESS CASES

EVALUERING OG BUSINESS CASES EVALUERING OG BUSINESS CASES v/ Mikala Poulsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL HVAD ER EN BUSINESS CASE? Introduktion til business cases Business casen er en beregning af hvad koster

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Hovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder.

Hovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder. KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi NOTAT 11-04-2013 Notat om tolkeydelser i Københavns Kommune Baggrund har med aftalen for 2013 fået til opgave at afdække behovet og økonomien vedrørende brugen af

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. En række

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere