Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse. Forord side. 3 Fase 1 It- og mediestøttede læreprocesser side. 4 Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 2 side. 8 It- og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 3 side.15 It- og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Krav til lærernes kvalifikationer side.20 Introduktion til nye lærere Trinmål tekstbehandling Trinmål regneark side.22 side.23 Trinmål e-post og SMS Ide katalog side. 28

3 3 Formålet med denne læseplan er at lave et fælles udgangspunkt for den fremtidige implementering af it-, medie- og skolebiblioteksundervisningen. Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Lene Hansen, it-vejleder ved Birkhovedskolen, Birgitte Haugbøl, biblioteksleder for Nyborg Bibliotek, Elsebeth Hansen, skolebibliotekskoordinator for Nyborg skolevæsen, Bodil Nielsen, skolebibliotekar ved Borgeskovskolen, Heide Munk, it-vejleder ved Frørup Skole, Finn Nielsen, it-koordinator, og Per Skovgaard, it-konsulent for skolerne i Nyborg. Læseplanen er inspireret af de læseplaner, der var udfærdiget på de enkelte skoler. Vi har udfærdiget den med udgangspunkt i Nye Fælles Mål og samtidig tilpasset indholdet, så det opkvalificerer undervisningen og synliggør de færdigheder, der er nødvendige, for at lærere kan løfte opgaven. Planen er opdelt i 3 faser. Fase 1 er klasse, fase 2 er klasse og fase 3 er klasse. Læseplanen vil blive opdateret en gang om året, ultimo januar, i arbejdsgruppen. Ved gennemgribende ændringer fremsendes læseplanen til fornyet politisk behandling. Til læseplanen er udarbejdet et inspirationskatalog med forslag til undervisningsforløb. Den overordnede målsætning for it-, medie- og skolebibliotekskundskab for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, læseog lærelyst, tidssvarende it- og mediekompetencer samt blive sikre og kritiske biblioteksbrugere. Det er hensigten, at undervisningen integreres i faglige og tværfaglige forløb. Læseplanen for it- og mediekundskab er i tråd med det Junior pc-kørekort til folkeskoleelever, der er udarbejdet på initiativ fra Undervisningsministeriet. Læseplanen er ligesom Junior pckørekortet inddelt i fem hovedområder: it- og mediestøttede læreprocesser, informationsindsamling, produktion og analyse, kommunikation samt computere og netværk. Inden for disse fem hovedområder følger først en beskrivelse af de forventede elevkompetencer ved slutningen af forløbet, derefter en oversigt over Junior pckørekortets trinmål og til sidst en oversigt over de trinmål inden for de enkelte fag, der vedrører de nævnte elevkompetencer. Eleverne skal præsenteres for netetik i sociale netværk, sikkerhed på nettet og kildekritik. Et afsnit omhandler de færdigheder, som lærerne skal besidde for at gennemføre undervisningen. Et andet afsnit er en introduktion til vores it-systemer for nyansatte lærere. Der er opsat præcise anvisninger på, hvad eleverne skal kunne i tekstbehandling og regneark. Lærerteamet er ansvarlig for, at it-, medie- og skolebiblioteksundervisningen iværksættes. Planlægning, koordinering og tilrettelæggelse af den konkrete undervisning sker i samarbejde med teamet i læringscentret. 3

4 4 It- og mediestøttede læreprocesser Det forventes, at eleven: har alment computerkendskab. kan de grundlæggende betjeningsfunktioner i ElevIntra. kan åbne og lukke programmer, gemme og hente, udskrive. kender til ElevIntra. kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer. Eleverne skal være i stand til at: bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren. bruge en logbog på en computer. kende til at gemme it- og medieprodukter i en digital mappe. kende til at offentliggøre produkter fra mapper på internet og ElevIntra. bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre. kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer. bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer. kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer. Informations-indsamling kender til og kan bruge simpel søgning på internettet kender enkle søgetjenester, nøgleord, hyperlinks, regler for kopiering samt viden om, at man kan få uønsket information. bruge internettet. bruge en søgetjeneste. vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside. vide, at der kan komme uønsket information ved en søgning. vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet. bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet. vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer. 4

5 5 Produktion og analyse Det forventes, at eleven: kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på computer. kan bruge et digitalt kamera og en digital lydoptager. kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i it- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem. Eleverne skal være i stand til at: arbejde med tekst, tegninger, lyd og tal på computeren. formatere tekst og tal. bruge et digitalt kamera. bruge en digital lydoptager. bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk. vide, at man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner. vurdere og tage stilling til et produkt ud fra umiddelbare indtryk. Kommunikation kender til netkommunikation og netetik. vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet. modtage og sende en . vide, at der er flere former for kommunikation på internettet. bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet. vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet. 5

6 6 Computer og netværk Det forventes, at eleven: har alment computerkendskab: tænde, slukke, log-in-funktioner, program-menu, tastatur-kendskab, åbne og lukke programmer kender til netkommunikation og netetik logge på et lokalt netværk. gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk. tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer. indtage en god arbejdsstilling ved computeren. bruge begge hænder på tastaturet. 6

7 7 Det forventes, at eleven har alment skolebibliotekskundskab: at eleverne er fortrolige med læringscentrets indretning. kender til placering af relevant litteratur. kender afleverings- og udlånsprocedurer og kan betjene skolebibliotekets søgeweb. kan færdes hensynsfuldt i læringscentret. kan behandle materialer korrekt. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: er motiverede for at bruge læringscentret. kan færdes hensynsfuldt i læringscentret. kan behandle materialerne korrekt. kender til læringscentrets indretning og materialernes placering. kender til låneregler og procedurer. kender enkelte litterære genrer. kender til opstillingsregler for skønlitteratur. kan foretage enkle søgninger i søgeweb. kender det lokale folkebibliotek som frirum for oplevelser. Undervisningen indeholder: præsentation af relevante materialer og nettjenester. oplæsning af litteratur i forskellige genrer. orientering om hensigtsmæssig adfærd i læringscentret. behandling af materialer m.m. både hjemme og i skolen. oplysning om låne- og afleveringsregler. undervisning i forskelle på skøn- og faglitteratur. præsentation af enkelte litterære genrer, fx rim og remser og eventyr. besøg på det lokale folkebibliotek.

8 8 It- og mediestøttede læreprocesser Det forventes, at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante it- og medieværktøjer og kender de mest almindelige filtyper. kender de grundlæggende funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark, så eleverne kan bruge programmerne målrettet og hensigtsmæssigt i projektorienterede forløb. kan arbejde med eksperimenter og simuleringer og afvikling af disse på computer. kan bruge ElevIntra. Udvælger, i samarbejde med læreren, produkter til en digital portfolio. Sammen med logbogen indgår den i evaluering af forløbene. kender til og kan bruge it- og mediebaserede læremidler. arbejder selvstændigt med skolens digitale undervisningsprogrammer inden for trinets fag, herunder træningsprogrammer inden for fag som fx engelsk, natur/teknik og dansk. Eleverne skal være i stand til at: bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer. arbejde procesorienteret. bruge en samlemappe. vurdere egne produkter i en samlemappe. tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio. bruge it- og mediebaserede læremidler. vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb. arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb. arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering.

9 9 It- og mediestøttede læreprocesser (fortsat) Det forventes, at eleven: kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer og bruge elektroniske læringsplatforme. kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet. har kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. har kendskab til, at det er let at lyve på internettet og udgive sig for at være andre personer. Eleverne skal være i stand til at: analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme alene og sammen med andre. kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme.

10 10 Informations-indsamling kender til internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi. kan søge i databaser/arkiver, herunder hensigtsmæssige måder at målrette og strukturere søgninger. kan sammenligne og forholde sig til forskellige søgeresultater og bruge digitale databaser, der er specielt tilrettelagt for undervisning, fx databaser under SkoDa. har kendskab til regler om ophavsret. kende enkelte principper for internettets struktur. bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi. sammenligne og vurdere søgeresultater. udvælge information i søgeresultater. begrunde sit valg og fravalg af informationer. gøre rede for princippet i en hypertekst. gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion. analysere og vurdere indhold på et websted. forholde sig til regler om ophavsret. bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning. bruge digitalt dataopsamlingsudstyr.

11 11 Produktion og analyse Det forventes, at eleven: kan bruge et digitalt videokamera. har en korrekt håndværksmæssig håndtering af videokamera. kan arbejde med filmiske virkemidler som fx beskæring, synsvinkel, panorering, zoom, klip og klipperytme. kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video, podcast og multimedieprodukter på computeren. kender til og kan arbejde med tekster og billeder i et layout-program. kender til og kan optage og redigere lyd på computer. kender til og kan optage og redigere video på computer. kender til og kan bruge grundlæggende funktioner i et præsentationsprogram. Eleverne skal være i stand til at: bruge formaterings- og redigeringsværktøjer. bruge et digitalt videokamera. vælge it- og medieværktøjer i en produktionsproces. bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler. kende forskellige filformater. konvertere filformater. kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i itog medieprodukter. kan analysere forskellige it- og medietekster som fx lyd- og radioprogrammer, kort- og spillefilm i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer, tv-programmer, multimedieproduktioner og websteder. analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser.

12 12 Kommunikation Det forventes, at eleven: kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplat-forme. kan sende og modtage s med vedhæftet fil. samarbejder med andre elever i et lukket konferencesystem, fx inden for SkoleKom. kan overføre filer med både tekst, billede og lyd og kender til lukkede chatrooms. kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet. har kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. ved, at det er let at lyve på internettet og udgive sig for at være andre personer. ved, at aktiviteter på internettet kan registreres. Eleverne skal være i stand til at: sende en vedhæftet fil. udgive enkle websider. bruge et konferencesystem. bruge et chatprogram. bruge regler for elektronisk offentliggørelse. bruge netetiske retningslinjer. vide, at adgang til websteder kan kontrolleres. vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres. være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet. være opmærksom på, at personer ikke altid er dem, de giver sig ud for på internettet.

13 13 Computer og netværk kan bruge grundlæggende funktioner i it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper. er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren. kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde. navigere på computerens harddisk og på et lokalt netværk. kende de mest almindelige filtyper. vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre. kende til problemstillinger mht. licenser. kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde.

14 14 Skolebibliotekskundskab Det forventes, at eleven har grundlæggende skolebibliotekskundskab og selvstændigt kan søge og finde relevant information og materiale også via læringscentrets søgeweb. kender relevante materialers placering. kender fagbøgers opstilling efter decimalklassesystemet. kender fagbøgers opbygning. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: kender forskel på skønlitteratur og faglitteratur. kender søgemulighederne i skolebibliotekets søgeweb. kan søge i de netbaserede programmer og nettjenester, som skolen og kommunen abonnerer på. kan søge i bibliografiske databaser på internettet. har kendskab til flere forfatterskaber. kender folkebibliotekets tilbud. kan anvende søgestrategier. kan arbejde med kildekritik. Undervisningen indeholder: præsentation af decimalklassesystemets opbygning. øvelser i at finde fagbøger efter emne, titel og forfatter på hylderne. øvelser i at søge i aktuelle biblioteksrelevante databaser, som fx skolebibliotekernes søgeweb. søgning i forfatterweb. præsentation af fx leksikon, lærebog, biografier samt orientering i håndbøgers indholdsfortegnelse, registre og ordforklaringer. undervisning med Netpilot. henvisning til relevante links for målgruppen. besøg på det lokale folkebibliotek.

15 15 It- og mediestøttede læreprocesser Det forventes, at eleven: kan analysere og bruge digitale undervisningsmidler samt it- og mediebaserede værktøjer i selvstændigt tilrettelagte forløb. kan analysere kommunikationssituationer og målrettet bruge funktionerne i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark i projektorienterede forløb. kan bruge digital logbog og digital portfolio til planlægning og evaluering. kan benytte samlemapper, præsentationsmapper og afleveringsmapper som redskab til styring og evaluering af arbejdsprocesser ved fx projektopgaver. kan bruge it- og medieværktøjer til eksperimenter og simulering i læreforløb. kan analysere og vurdere resultatet af digitale simuleringer i forbindelse med eksperimenter i fx fysik og matematik. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb. kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog i ElevIntra i egne forløb. kan analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer. kan analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb.

16 16 It- og mediestøttede læreprocesser (Fortsat) Det forventes, at eleven: kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation samt kender regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: kan analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform. alene og sammen med andre tilrettelægger samarbejde på en elektronisk platform. kan analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform. kan inddrage internettet i aktuelle samfundsmæssige problemer og spørgsmål i relevante undervisningsforløb. kan deltage i undervisningsforløb, der benytter elektroniske platforme og konferencer i kollaboration med elever eller elevgrupper, fx i andre lande.

17 17 Informations-indsamling kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation. kender regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper. udvikler fornuftige søgeteknikker. kan forholde sig kritisk til fundne hjemmesider samt analysere og udvælge relevant information. udvikler en kritisk holdning til de fundne søgeresultater. kan begrunde valg af søgestrategi. kender enkle principper for søgetjenester. kan bruge strategier til validering af informationer. kan analysere og vurdere indholdet på et websted. kan analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret. kan analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet med digitale dataopsamlingsværktøjer.

18 18 Produktion og analyse Det forventes, at eleven: kan producere og analysere tekst-, lyd-, billed-, video- og multimedie-produkter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. kan arbejde med analyse, vurdering og bearbejdning af indsamlede data fra databaser. kan arbejde med oprettelse og design af databaser. kan arbejde med at planlægge og tilrettelægge en produktion fra idé til færdigt resultat. kan arbejde med avisproduktion. kan skrive manuskript og omarbejde det til drejebog og storyboard. overvejer valg af medie og udtryksform i forhold til indhold, formidlingssituation og målgruppe. arbejder produktivt med forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer i forskellige medier, herunder korte enstrengede fortællinger, interview, reportage, dokumentar og reklame. kan producere websider og efterfølgende publicere disse. kan analysere og vurdere andres produkter. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: planlægger og tilrettelægger et it- og medieprodukt. Forholder sig til it- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. Forholder sig til it- og medieprodukters troværdighed.

19 19 Kommunikation Det forventes, at eleven: kan bruge it- og medieværktøjer til udgivelse på internettet samt tage stilling til elektronisk offentliggørelse af digitale produkter. arbejder med udgivelser på nettet og vurderer de etiske og æstetiske forhold i forbindelse hermed. kan vælge hensigtsmæssige udgivelsesformer i forhold til målgrupper. arbejder med begrebet netetik. kan anvende netbaserede tjenester fx Polfoto, avisdatabaser og biblioteksdatabaser. kender reglerne for copyright. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: kan bruge it- og medieværktøjer til udgivelser på nettet. bruger reglerne for elektronisk offentliggørelse. kan analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelser. kan analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer. kan analysere og vurdere netbaserede tjenester. Computer og netværk kan bruge en computer og et lokalt netværk som et personligt arbejds-redskab. kan sikkerhedskopiere og tage backup af filer og mapper. kender til computersikkerhed og virusbeskyttelse. kan lære sig nye funktioner i et program. kender forskellige lagringsmetoder. kender regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger. kan bruge rigtige arbejdsstillinger samt vide, hvordan man forebygger arbejdsskader som følge af computerarbejde. kan arbejde med indretning af hensigtsmæssige og ergonomisk rigtige computerarbejdspladser. kan analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø.

20 20 Skolebibliotekskundskab Det forventes, at eleven har grundlæggende skolebibliotekskundskab og selvstændigt kan anvende læringscentrets materialer og relevante databaser i projektorienterede forløb. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: kan søge, finde og anvende og bearbejde relevante materialer og databaser i læringscentret og på Nyborg Bibliotek. kan foretage præsentation af det bearbejdede stof. Undervisningen indeholder: søgning i og udvælgelse af relevant materiale i lokale og eksterne databaser. søgning i og brug af folkebibliotekets materialebase. hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med telefonopkald. reservation og afprøvning af præsentationsudstyr. formidling ved hjælp af præsentationsudstyr.

21 21 Krav til lærerens kvalifikationer og brug af it i skolen Læreren har et indgående kendskab til og kan benytte de it-systemer, kommunen stiller til rådighed til gennemførelse af undervisningen. Læreren benytter kommunens SkoleIntraløsning til de opgaver, der følger med jobbet: Kommunikation med forældrene og samarbejde med kolleger. Læreren ved, hvordan man logger sig korrekt på netværket, kan tjekke om ledningerne bag på computerne er monteret korrekt og om perifere enheder er tilsluttet korrekt. Læreren har kendskab til relevante programmer i skolens programudbud, der kan bruges i de fag, læreren underviser i. Læreren holder sig orienteret om nye programmer og tiltag inden for den teknologiske udvikling, der har relevans for hans/ hendes fag. Læreren gennemfører undervisningsforløb med ElevIntra som arbejdsredskab, så eleverne lærer at benytte de mange funktioner i ElevIntra. Introduktion til nye lærere Nye lærere præsenteres for læringscentrets personale og introduceres til, hvilke muligheder læringscentret kan tilbyde. Alle nye lærere får en introduktion i brugen af de løsninger, vores skole-it tilbyder. Alle nye lærere får en introduktion til skolernes SkoleIntra-løsning. Alle nye lærere får en introduktion i søgning i skolens og CFUs materialesamling. Alle nye lærere får en introduktion til CFU-sider.

22 22 Trinmål tekstbehandling Fase 1 Fase 2 Fase 3 Skrive tekst med brug af linieskift (kke Enter efter hver linie - kun efter afsnit) Begyndende korrekt brug af tastaturet Slette og tilføje noget i / til en tekst Gemme og hente en tekst Indsætte billede Udskrive hele og dele af en tekst (ved hjælp af markering Hensigtsmæssig brug af formateret tekst hovedrubrik og brødtekst Bruge varieret layout i samme dokument Arbejde med flere sideskift i et dokument Indsætte sidenummer i sidefod Lave kanter og skygge på tekst Indsætte diagrammer fra Excel Brug af computer til prøver Udskrive tekst, herunder valg af printer Forståelse for "printerkø " (ikke udskrive flere gange hvis der er problemer ) Markering af dele af en tekst Lave tabeller Ændre sideopsætning Anvende halvanden linieafstand Justering af tekst Indsætte symboler Anvende vis/skjul tegn Indsætte billede fra andre medier

23 23 Trinmål tekstbehandling Fase 1 Fase 2 Fase 3 Bruge forskellige skrifttyper og skriftstørrelser Brug af computer til prøver Bruge wordart Bruge fed, kursiv og understreget Indsætte eget navn og klasse i sidehoved Fjern løbende stave og grammatikkontrol

24 24 Trinmål regneark Fase 1 Fase 2 Fase 3 Åbne et regneark Lære terminologi i regneark Lave tabeller med layout Lave diagrammer procentdiagram, kurvediagram, søjlediagram og cirkeldigram Lave rette linier Lave to rette linier i samme K-system Trinværdi Brug af computer til prøver Kombinere-sammenkædning af flere ark i en projektmappe Gemme dokumenter på USB-pen og server Ændre indhold i celler Formatere tal i celler -Standard -Decimaltal -Brøktal -Valuta -Procenttal -Dato -Klokkeslæt Kombinere de fire regningarter Kopiere formler Indgående kendskab til at indsætte formler via Indsæt à Funktion Anvendelse af dollartegn Farve celler Skrive tal og bogstaver i celler Lave kanter på celler Indsætte formler: Talrækker Tæl Hvis Slump Heltal Tæl.Hvis Pi Anvendelse af gegneark i PowerPiont og Publisher

25 25 Trinmål regneark Fase 1 Fase 2 Fase 3 Kopiere og indsætte i celler Addere celler Subtrahere celler Multiplicere celler Indsætte og slette rækker, kolonner og ark i en projektmappe Lave parabler Lave hyperbel Kombination af grafer Layout af diagrammer Formatere tal og tekst i celler - skrifttype - skriftfarve - skriftstørrelse - skriftjustering - skrifttypografi Anvendelse af regneark i tekstbehandling Cos Sin Tan Potens Kvadratrod Ændre rækkehøjde Ændre kolonnebredde Tilføje og slette et ark Formatere faneblade på ark Sortere data Sumfunktionen Afrunding af tal i celler Renteregning Sammensat rente Fraktiler Frekvens Mindsteværdi Størsteværdi Variationsbreddde Middeltal Sumkurve Kombinatorik Vækstformlen

26 26 Trinmål E-post og SMS Fase 1 Fase 2 Fase 3 Åbne programmet Skolekom Unilogin Indstillingsmuligheder for layout af egen brugerflade i SkoleKom Åben mailboks Skrive en mail Sende en mail Sende mail til flere modtagere på en gang Åbne en mail Lave en personlig postliste Vedhæfte en fil Åbne en vedhæftet fil Gemme en vedhæftet Vide hvad man kan tillade sig at skrive i SMS Arbejde med netetik integreret i fagene Kendskab til konferencer og blogs Skrive indlæg til konferencer Bruge weblogin til egen mailboks Lave link til websider Besvare en mail til -afsender -andre med citat -konference -alle Arbejde med netetik integreret i fagene

27 27 Trinmål E-post og SMS Fase 1 Fase 2 Fase 3 Formatering af tekst i en mail Anvende stavekontrol Layout muligheder i en mail -indsætte grafik -signatur Oprydning i egen mailboks Kende og benytte digital signatur Kendskab til anvendelse af SkoleKom hjemmefra

28

29 29 Ide katalog Forskellige spil-aktiviteter der træner bogstaver, lyde, stavning, tal og mængde, regningsarterne, geometri mm. Der er en del programmer tilgængelige på vores servere, se bilag om programpakkerne fra Mikroværkstedet og Skolepro. Der findes mange online aktiviteter. Elevintra: Elevernes profil Beskedsystemet Elevernes chat Avisværkstedet Bogkassen Anmeldelser Multiplechoice Læsekontrakt Word: Skrive små tekster, gemme og hente. Lad eleverne tage billeder med digitalkamera eller mobiltelefoner. Hent billederne over i en mappe på netværket. Sæt billederne ind i et dokument, skriv tekst til. Excel: Lær at formatere celler i et regneark ved at tegne fx robotter, biler og huse. Lære at bruge formler, ved at få regnearket til at lægge tal sammen. Skrive data ind og skrive statestikker. Multimedie: Arbejde kreativt med emner i et tegneprogram. Tag billeder med digitalkamera, overfør billederne til computeren og print dem ud. Lav en billedfortælling i PhotoStory. Lave interview, optag disse direkte i MovieMaker med et web-kamera. Lave små animationer med programmet Sam Animation

30 30 Ide katalog Sprogfag: Lav små tegneserier i Tegneserien 3 eller onlineprogammer, fx Make_beliefs_comix Kombinere lyd og billede i Photostory. Naturfag Brug digitalkamera eller mobiltelefon i forbindelse med undersøgelse af den nære omverden. Indsamling af data og bearbejdning af disse i et regneark. Digital publicering af viden omkring et emne på elevintra. Online aktiviteter Se udvalget af muligheder i skolens linkssamling. Tilføj selv interessante og brugbare links til samlingen. EMU er en god side at starte på: klasse Ideer til undervisningen, klassens team sammen med skolebibliotekar Læsekurser Læsebånd Lydbøger; mp3 og CD Skolebibliotekets ideer og tilbud: Læsekampagner evt. i samarbejde med folkebiblioteket Anskueliggøre forskelle på fag- og skønlitteratur Lave boganmeldelser Enkle øvelser i skolebibliotekets søgeweb Introducere fx danske-dyr.dk og andre aldersrelevante netguides Arbejde med danske-dyr.dk Eleverne finder billeder på nettet til billedbog Læringscenterteamet deltager i planlægning og afholdelse af relevante forløb Planlægger sammen med klasseteamet og børnebibliotekar besøg på folkebiblioteket

31 31 Idekatelog Forskellige spil-aktiviteter der træner bogstaver, lyde, stavning, tal og mængde, regningsarterne, geometri mm. Der er en del programmer tilgængelige på vores servere, se bilag om programpakkerne fra Mikroværkstedet og Skolepro. Der findes mange online aktiviteter. Elevintra: Elevernes profil Beskedsystemet Elevernes chat Avisværkstedet Bogkassen Anmeldelser Multiplechoice Læsekontrakt Skriv sammen arbejde i fællesdokumenter Online aktiviteter Se udvalget af muligheder i skolens linkssamling. Tilføj selv interessante og brugbare links til samlingen. EMU er en god side at starte på: klasse Word: Arbejde med tekster, indsætte sidehoved og sidefod. Arbejde med layout, overskrifter og brødtekst. Kombination af tekst og grafik, billeder, clipart og rammer. Indsætte tabeller og WordArt i et dokument. Gemme dokument på netværket og hente det igen. Gemme dokument i samlemappe på Elevintra, arbejd med det hjemme. Excel: Lav spørgeskemaundersøgelse og bearbejd resultatet i et regneark. Bearbejd tal-data ved hjælp af autoformler som sum og middel, samt selv skrive formler ind.

32 32 Idekatelog Sprogfag: Lav små tegneserier i Tegneserien 3 eller onlineprogammer, fx Make_beliefs_comix Kombinere lyd og billede i Photostory. Optag lyd og tale i Audacity. Lav små kortfilm. Naturfag: Indsamle data og bearbejde disse på pc, fx i regneark Lav fremlæggelser med kombination af tekst og billeder. Optag iagttagelser med digitalkamera, mobiltelefon eller videokamera. Fremstil hjemmesider på elevintra om et fagligt område. billedbehand- Multimedie: Arbejde kreativt med emner i et tegneprogram. Tag billeder med digitalkamera og overfør billederne til computeren. Arbejd med billederne i et lingsprogram, og brug dem herefter i andre programmer, fx Word, Publisher, Powerpoint. Lav en billedfortælling i PhotoStory. Optag video og rediger i MovieMaker. Lave små animationer med programmet Sam Animation. Lav PowerPoint-præsentationer. Lav jeres egne radioudsendelser med lydeffekter, tale og musik i Audacity. Ideer til undervisningen klassens team sammen med skolebibliotekar Skolebibliotekskundskab øvelser i søgning på elevwebben Faglige læsekurser Læsebånd Anmelde bøger Foreslå bøger til indkøb Bruge Netpilot

33 33 Idekatelog Der er en del programmer tilgængelige på vores servere, se bilag om programpakkerne fra Mikroværkstedet og Skolepro. Der findes mange online aktiviteter. Elevintra: Avisværkstedet Anmeldelser Multiplechoice Spørgeskema Læsekontrakt Motionskontrakt Skriv sammen arbejde i fællesdokumenter Brug logbog og dagbog O nline aktiviteter Se udvalget af muligheder i skolens linkssamling. Tilføj selv interessante og brugbare links til samlingen. EMU er en god side at starte på: klasse Word: Kombination af tekst, tabeller, WordArt og grafik, billeder, clipart og rammer. Arbejd bevidst med layout. Importer tekst og grafik fra andre programmer. Brug avanceret formatering af dokumentet, sidehoved, sidefod, automatisk side tal. Excel: Lav spørgeskemaundersøgelse og bearbejd resultatet i et regneark. Bearbejd tal-data ved hjælp af autoformler som sum og middel, samt selv skrive formler ind. Brug avancerede formler i forbindelse med ligninger, samt grafisk afbildning af disse.

34 Sprogfag: Kombinere lyd og billede på forskellige platforme. Lav små kortfilm. Kommuniker med elever fra andre lande. Naturfag: Foretag datalogning og bearbejd data på pc. Lav fremlæggelser med kombination af tekst, billeder og video. Optag iagttagelser med mobiltelefon eller videokamera. Fremstil hjemmesider om et fagligt område. 34 Idekatelog Multimedie: Redigere lyd, video og billeder. Brug en kombination af disse i forbindelse med kreative produkter. Optag video og rediger i MovieMaker. Lav PowerPoint-præsentationer. Lav jeres egne radioudsendelser eller et radiodrama, med lydeffekter, tale og musik i Audacity. Ideer til undervisningen, klassens team sammen med skolebibliotekar Anvendelse af bibliotekernes søgesystemer, finde relevante titler og materialer til et givent emne fra årsplanen Søgning i Nyborg biblioteks database og andre biblioteksrelevante baser fx bibliotek.dk Funktioner som fx søg/reserver, fornyelse af lån. Undervisning foregår på skolen, men foretages af folkebibliotekar

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole

Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 IT-strategi hvorfor det?... 3 Sådan gør vi på Aalborgs skoler... 3 Lærernes brug af IT i undervisningen.... 4 Nibe Skoles IT-situation

Læs mere