Modul 7 Relationer og interaktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 7 Relationer og interaktioner"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Rev. 15. januar 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Sept./13 Netunderstøttet Forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje

2 Indholdsfortegnelse Modul 7: Sygepleje, relationer og interaktioner... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 Fastlagt studieaktivitet - formidling... 5 Indhold og fagområder... 6 Farmakologi... 6 Sygepleje... 7 Pædagogik... 8 Psykologi Kommunikation Bestemmelser for ekstern prøve i modul Modul 7 karakterbeskrivelse Indkald: Torsdag d. 29. januar lørdag d. 31. januar 2015 Torsdag d. 5. marts lørdag d. 7. marts 2015 Torsdag d.9.april og fredag d. 10. april 2015 Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 2

3 Modul 7: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande. Modulet retter sig ligeledes mod pædagogiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i samspillet mellem patient/borger og sygeplejersken. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner, herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. At redegøre for udvalgte dele af farmakokinetik og -dynamik. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis ECTS-point for centrale fagområder Centrale fagområder ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 6 0 Farmakologi 2 0 Psykologi 2 0 Pædagogik 3 0 Kommunikation 2 0 Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 3

4 Undervisnings- og arbejdsformer Modulet indledes med kursus i farmakokinetik og farmakodynamik. Herefter følger modulets hovedforløb hvor fokus er: ungdomslivet i forandring. I forløbet arbejdes med fagene sygepleje, psykologi, pædagogik og kommunikation. Modulet består af følgende læringsaktiviteter: Undervisning Gruppearbejde med vejledning Formidling fastlagt studieaktivitet Opgave i farmakologi planlagt studieaktivitet Ekstern prøve Lørdag d. 31. januar 2015 dannes grupper på ca. 4 personer. Gruppedannelsen afsluttes denne dag og gruppemedlemmernes navne afleveres på dagen til holdets underviser. Der introduceres endvidere til hvordan man metodisk arbejder med at fremstille en storyline. En metode der danner udgangspunkt for arbejdet på modulet. Efter introduktionen forventes det, at grupperne selvstændigt arbejder med deres storyline. Der er således lagt op til en læreproces, hvor gruppernes fokus på egen storyline kontinuerligt udvikler sig i takt med at grupperne deltager i undervisningen. Storylinen omhandler den moderne familie. Arbejdet med storylinen består, udover et skriftligt oplæg, af forskelligt inspirationsmateriale f.eks. artikler, filmklip, links, artefakter eller lignende. Formålet er at igangsætte en kreativ proces i den enkelte gruppe, som fører til at storylinen kan udvikle sig, som led i en kontinuerlig vidensøgning, der giver større indsigt i den valgte moderne families vilkår. Gruppens storyline indgår i en formidling hvor der stilles krav om didaktiske overvejelser. Formidlingen udgør modulets fastlagte studieaktivitet. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 4

5 Fastlagt studieaktivitet - formidling Den fastlagte studieaktivitet rettet mod pædagogisk formidling, gennemføres i uge Formidlingen har til formål at sikre vidensdeling, samt øve de studerende i at planlægge samt gennemføre en formidling af arbejdet i grupperne. Deltagelse i formidlingen er en forudsætning for, at den studerende kan indstilles til den eksterne prøve. Det forventes at den studerende deltager på følgende måde: 1) Deltage i udarbejdelse af et oplæg baseret på hver enkelt gruppes arbejde. Oplægget består af en disposition over den planlagte formidling. Dispositionen skal indeholde en beskrivelse af gruppens storyline den moderne familie, beskrivelse af didaktiske overvejelser samt et resume af gruppens arbejde. Derudover skal navne, studienumre, selvvalgt litteratur samt den litteratur der anvendes fra modulbeskrivelsen, fremgå af dispositionen. Dispositionen må max. have et omfang af 3 A4 sider. Dispositionen skal være tilgængelig på portalen/modul 7/fastlagt studieaktivitet/studerendes dokumenter, for medstuderende og undervisere senest ved formidlingsperiodens start. Skriv gruppens nr. under emne. 2) Deltage i udarbejdelse af formidling. I overensstemmelse med overvejelserne i dispositionen, gennemføres formidlingen indenfor den fastsatte periode. Formidlingsmediet skal være uafhængigt af fysisk tilstedeværelse af studerende og undervisere. Det skal endvidere kunne placeres som en fil på portalen. Formidlingen kan f.eks. bestå af film (F.eks. optagelser af rollespil), lyd (f.eks. Interviews), billedfiler (f.eks. fotodokumentation), tekst (som f.eks. kobler til teori fra modulet) og/eller samlede præsentationer (f.eks. i powerpoint). 3) Deltage i en skriftlig tilbagemelding til medstuderende ud fra en didaktisk model, efter nærmere aftale med underviseren. Der vil være en kort tilbagemelding fra underviseren på hver formidling. Deltagelsen skal dokumenteres i den studerendes portfolio. Portfolio Portfolio anvendes som studieredskab og indgår såvel i den teoretiske som kliniske undervisning. Dette redskab kan understøtte den enkelte studerendes læring og læringsudbytte samt dokumentation heraf. I dette modul skal den planlagt studieaktivitet, fastlagt studieaktivitet og resultat af ekstern prøve dokumenteres i portfolio. Studieadministrationen afstemmer og attesterer for gennemførelsen af modulet. Den planlagte og fastlagte studieaktivitet i henholdsvis farmakologi og pædagogik attesteres i et samarbejde mellem underviser og studieadministrationen. Originalen arkiveres i skolens arkiv og studieadministrationen udleverer en kopi til den personlige portfolio. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 5

6 Indhold og fagområder Farmakologi Farmakologi er læren om lægemidler og inddeles i den almene og den specielle farmakologi. Den almene farmakologi omhandler generelle forhold som doseringen af lægemidler (herunder lægemiddelregning), lægemidlers virkning og lign., hvor imod den specielle farmakologi er en gennemgang af specifikke lægemidler og lægemiddelgrupper. Lægemidler har en central plads i behandlingen af mange sygdomme. Sygeplejersken kommer dagligt i kontakt med mennesker, der har brug for eller bruger lægemidler. Det er derfor vigtigt at den studerende opnår kompetence til at observere, vurdere og handle i forhold til patienter i medicinsk behandling, hvilket der specielt fokuseres på. Farmakologi udbydes på modulerne 7, 8, 10 og 11, men indgår i mange andre fag, bl.a. sygdomslære og sygepleje samt i klinikken. Indhold Almen farmakologi: Hvad er et lægemiddel?, kroppens omsætning af lægemidler, lægemidlers virkninger, bivirkninger og dosering, specielle forhold hos ældre og børn, Sygeplejerskens ansvar og kompetence ved administration af lægemidler samt anvendelse af lægemiddelkataloget. Speciel farmakologi: Som eksempel på og demonstration af den almene farmakologi gennemgås opioider (morfin og lign.) og udvalgte non-opioide smertestillende lægemidler (paracetamol og ibuprofen). Lægemiddelregning: Introduktion og udvalgte opgaver samt et opgavesæt, til træning resten af studiet lægemiddelregning skal nemlig holdes ved lige. Planlagt studieaktivitet Der skal som en del af faget farmakologi gennemføres en planlagt studieaktivitet. Hver studerende skal i den planlagte studieaktivitet arbejde med cases relateret til farmakologi og sygepleje. Den planlagte studieaktivitet skal gennemføres i uge 11, og det vil i den forbindelse annonceres på portalen/modul 7/planlagt studieaktivitet, hvilke dage der er åbent for chat og diskussion med underviserne. Deltagelse dokumenteres i den studerendes portfolie af studieadministrationen. Den planlagte studieaktivitet skal være gennemført, for at den studerende kan deltage i den eksterne prøve. Studieaktiviteten har et omfang på 4 timer. Litteratur Olsen I.; Hallin S.P. Farmakologi hånden på hjertet. Munksgaard. 1. udgave 2013 B Bek, S., Bjeld, B., Olsen I. Medicinregning. 1. udgave, Munksgaard Danmark, Kbh. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 6

7 Sygepleje I faget er fokus på relationen og interaktionen mellem sygeplejersken og mennesket med eksistentielle problemer og /eller psykologiske krisetilstande. Udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger identificeres og analyseres og der arbejdes med årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Sygeplejerskens sygeplejefaglige observationer samt vurderings- og interventionsmuligheder præsenteres og diskuteres. Indhold Sygeplejefaglige metoder og interventioner i relation til psykologiske og eksistentielle aspekter som stress, angst, sorg, håb, mening og mestring Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. Herunder personlige og professionelle relations og interaktionskompetencer samt dilemmaer i patient-sygeplejerske samspillet. Introduktion til den narrative metode Identificering af og observationer knyttet til psykologiske og eksistentielle aspekter Guidet Egen- Beslutning (GEB). Præsentation af en metode der guider til meningsfuld og effektiv problemløsning mellem patient og professionel. Litteratur Antonovsky A. Helbredets mysterium. 1. udg. 7. oplag s København: Hans Reitzels Forlag; Ekern K. S. Dialogperspektiv. Språk, historier og samtaler. I: Kirkevold M. et.al.(red.). Familien i sykepleiefaget. S utgave. 2. opplag. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Francis S. R.; Olsen P. R. Kompetencer i sygepleje til unge med kræft En kvalitativ hermeneutisk undersøgelse med inddragelse af Chinn & Kramers kundskabsteori. Klinisk Sygepleje. 27. årgang. Nr Frankel V. Psykologi og eksistens. 3. udg. 4. oplag s København : Gyldendal; Kirkevold M. Familien i et helse- og sykdomsperspektiv. I: Kirkevold M, Ekern KS (red.). Familien i sykepleiefaget. s utgave. 2. opplag. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Kongsgaard T. Narrativ tilgang. I: Kongsgaard T. Multiteoretisk praksis i socialt arbejde. Samfundslitteratur 2014 Francis S R og Olsen P R. Kompetencer i sygepleje til unge med kræft En kvalitativ hermeneutisk undersøgelse med inddragelse af Chinn & Kramers kundskabsteori. Klinisk Sygepleje. 27. årgang. Nr Lund R.; Nilsson C.. Sundhed og sociale netværk. S I: Niklasson G. (red). Sundhed, menneske og samfund. 1. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur, Morgan A. Narrative Samtaler. S Hans Reitzels Forlag. København udgave, 2. oplag. Olsen P. R. Netværksfokuseret sygepleje hjælper unge med kræft. Sygeplejersken Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 7

8 Timm H. Hvorfor hvisker heltinderne? om ufortalte og uhørte lidelser efter kræftbehandlinger. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Nr.4/2006 s Travelbee J. Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. s og udg. 3. oplag. København: Munksgaard. Danmark Zachariae B. Sociale relationers betydning for helbredet. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Nr.2/2009 s Zoffmann V. Guidet Egen-Beslutning. Sundhedsstyrelsen s. 6-16; s og s Zoffmann V., Harder I. & Kirkevold M. En personcentreret kommunikations- og refleksionsmodel. Fælles beslutningstagning i plejen af patienter med kroniske sygdomme. Klinisk sygepleje. Nr Refleksionsark Sygepleje til mennesker som har oplevet tortur Bovbjerg, A, Espe, M K Den traumatiserede unge. I:Det traumatiserede barn. Symptomer, konsekvenser og behandling. København: Frydenlund. Kap. 15. pp Jacobsen L. Sygeplejefaglige aspekter i relation til torturoverlevere. I: Klinisk Sygepleje 1.2 og 3. København: Akademisk Forlag; Bind 3. p Jensen C Jeg har set verden begynde. København: Rosinante. Pp Pædagogik Pædagogiske overvejelser i bred forstand, indgår i enhver professionel relation som sygeplejerske. I faget pædagogik vil der blive lagt vægt på, at faget bidrager som grundlag for, at udvikle pædagogisk kompetence, som støtte for sygeplejefaget. Det betyder at der introduceres til udvalgte bidrag, som ud fra forskellige perspektiver anvendes i sygeplejen, og som kan anvendes som ramme for en sygeplejeintervention i familien. Der arbejdes med den pædagogiske kompetence, som nye roller og omstilling af sygeplejerskens arbejde, stiller krav til. I arbejdet med storylines fokuseres på den særlige pædagogiske tilgang, som forskellige målgrupper nødvendiggør. Der inviteres til at de studerende inddrager erfaringer fra såvel deres kliniske praksis, som fra andre sammenhænge hvor de har gjort sig erfaring med pædagogisk arbejde. Pædagogik indgår desuden som metodefag i forhold til arbejdet med storyline- metoden og den fastlagte studieaktivitet på modulet, hvor de studerende skal formidle deres arbejde i grupperne. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 8

9 Indhold Forskellige klassiske pædagogiske retninger, som grundlag for den moderne pædagogik Udvalgt teori om læring Introduktion til casearbejdet og storylinemetode Sundhedspædagogik som vej til at foretage en vurdering af den enkelte patients/borgers behov for sygeplejefaglig intervention Målgruppespecifik pædagogik til unge. Arbejde med at udvikle didaktisk kompetence, i relation til fremlæggelse, formidlingsog vejledningsopgaver Litteratur Hiim, H. & Hippe, E. Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. s Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag A/S, 2.udg., Illeris K. Indledning s Læringsforståelsens grundlag s Læringens processer og dimensioner s Frederiksberg: Roskilde universitetsforlag Illeris K. et al. Unge og risikoadfærd I Illeris et al. Ungdomsliv mellem individualisering ogstandardisering s Frederiksberg: Samfundslitteratur Jensen, B. B. Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden. S I: Læring i sundhedsvæsenet. Gyldendalsk Boghandel. Nordisk Forlag A/S Jensen, B.B. Et sundhedspædagogisk perspektiv på sundhedsfremme og forebyggelse. I Carlsson M. & Simovska V. & Jensen B.B. (red). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Teori, forskning og praksis (s ). Aarhus Universitetsforlag, Mach-Zagal, R. & Saugstad, T. Sundhedspædagogik for praktikere. Ungdom, senmodernitet og sundhedsarbejderen. s Munksgaard Danmark Oetingen, A. V. Almen pædagogik. S Gyldendal, Rustad E.C. & Samdal O. Hvilken betydning har støtte fra foreldre, venner og lærere for norske 15- åringers livstilfredshet? I Sykepleien Forskning 4(2)/2009 s Oslo: Sykepleien Forskning. Vedtofte D.I. Pædagogik i sundhedsvæsenet i fortid og nutid s Når der ikke sker læring I Pædagogik for sundhedsprofessionelle s København: Gads forlag 2009 Psykologi Psykologi er videnskaben om menneskets psykiske reaktioner, dvs. de indre (tanker og følelser) og de ydre (handlinger og samhandlinger). Da sygeplejersker møder mennesker i forskellige livsaldre og livssituationer med forskellige eksistentielle udfordringer og problemer, kan psykologiske teorier og begreber ofte indgå i sygeplejefaglige vurderinger og interventioner. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 9

10 Indhold Introduktion til psykologiens genstandsfelt gennem udvalgte klassiske og moderne teoretiske hovedretninger Menneskets psykologiske udvikling med særlig vægt på det kognitive Eksistentielle grundvilkår med fokus på sorg og kriser, herunder sorgreaktioner hos børn og unge. Litteratur Som grundbøger er valgt Psykologi for sundhedsprofessionelle af Åse Renolen fra Gads Forlag 2011 og At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver af Jesper Roesgaard Mogensen og Preben Engelbrekt. Samfundslitteratur, Jacobsen, B Kriser og krisehåndtering 2: Det eksistentielle perspektiv. I: Psykologi for sundhedsprofessionelle. Renolen, Å. Gads Forlag. Kap 8 Kjærgård, H. Støvring, B. Tromborg, A Barnets lærende hjerne. Frydenlund. Frederiksberg. Kap. 1. Kognition. S (PDF) Meinike, D. m.fl Kronisk syg men først og fremmest ung Psyke og logos. S (PDF) Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. 1 udgave. Kap. 1. Normal og kompliceret sorg Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. 1 udgave. Kap 5. Stroebe og Schuts to-proces-model. Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. 1 udgave. Kap. 6. Michael White et narrativt bud på sorg. Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. 1 udgave. Kap. 8. Sorg som en relationel udfordring. Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. 1 udgave. Kap. 13. At huske de unge, når de er i sorg. Renolen, Å Introduktion. I: Psykolog for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Kap 1. Renolen, Å Udvikling indre og ydre betingelser. I: Psykologi for Sundhedsprofessio-nelle. Gads Forlag. Kap 4. pp Renolen, Å Individets selvopfattelse. I: Psykologi for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Kap 5. Renolen, Å Kriser og krisehåndtering 1: Det psykodynamiske perspektiv. I: Psykologi for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Kap 7. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 11 Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 10

11 Schilling, M Hjerne, biologi og psykologi. I: Psykologi i sundhedsfag. En grundbog. København: Munksgaard. Kap 2. Schilling, M., Det unge menneske. I: Menneskets psykologi. København: Munksgaard Danmark. Kap. 9, pp Winther-Lindqvist, D Uvished og håb pårørende til en døende forælder. Teenageliv, håndteringsstartegier, håb inddragelse. I: Omsorg Nr.4/2014. (PDF) Kommunikation Et vigtigt aspekt i at etablere relationer og interagere med andre mennesker er forståelse for og bevidsthed om kommunikation. Gennem kommunikation får sygeplejersken mulighed for at forstå menneskers livssituation og formidle sit faglige engagement samt indgå i en professionel omsorgsrelation med patienten. Faget giver forudsætninger for at etablere, vedligeholde og afslutte kontakt med mennesker samt analysere og fortolke kommunikationssituationer/sygeplejesituationer. Indhold Litteratur Faget indledes med en introduktion til faget kommunikation i sygeplejen Patienters oplevelse af kommunikation i sundhedsvæsenet inddrages Der arbejdes med den professionelle samtale, herunder udvalgte kommunikative begreber Der er fokus på nonverbal kommunikation, aktiv lytning og spørgeformer Forskellige typer af kommunikation diskuteres og relateres til unge Ammentorp, J., Mains, J., Sabroe, S Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge. Ugeskrift for læger; 168(40):3437 Elmose, B Støttende samtaler vigtige for familiens fælles fundament. Sygeplejersken. 17/2011 Falk, B At være der der, hvor du er. Om samtale med kriseramte. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. (Kap. 2) Houborg, U Den sundhedspædagogiske samtale med forældre og børn. I: Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Jørgensen, K. (red.). Gads Forlag. 2 udgave. (Kap 7) Hølge-Hazelton B Subjektive perspektiver på kræft i det unge voksenliv: I: Red. Hølge- Hazelton B Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk afd. D. Århus Universitetshospital (s ) Jensen, P. & Ulleberg, I Mellem ordene. Kommunikation i professionel praksis. Forlaget Klim. 1.udgave (Kap 1 Kommunikation) Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 11

12 Jensen, P. & Ulleberg, I Mellem ordene. Kommunikation i professionel praksis. Forlaget Klim. 1.udgave (Kap 16 Spørgsmål og lytning) Jørgensen, K Kommunikation i sundhedsvæsenet. I: Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. 2 udgave. (Kap 1) Jørgensen, K Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar. I: Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. 2 udgave. (Kap 5) Patientens og pårørendes inddragelse som partnere (2/3). I: Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse. 2. version. Maj udgave. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. (s ) Puggaard, LB Positioner i samtalen med den alvorligt syge og døende patient. Sygeplejersken. Nr. 2. (s ) Sadegnhia, DK Forebyggende samtaler. I: Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. 2 udgave. (Kap 8) Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 12

13 Bestemmelser for ekstern prøve i modul 7 Modulet afsluttes med en mundtlig prøve med ekstern censur. Eksaminationsdagene er torsdag d. 9. april og fredag d. 10. april Den enkelte studerende vil mellem kl dagen før sin eksaminationsdag (se eksamensplan på portalen) på WISEflow få tildelt en af WISEflow udtrukket eksamensopgave I opgaven stilles 3 spørgsmål fordelt med èt i sygepleje og èt i hvert af støttefagene kommunikation og psykologi. Den studerende har forberedelsestid fra fremsendelse af opgaven på webmail dagen inden til eksaminationstidspunktet dagen efter. På eksaminationsdagen gennemføres prøven, som en mundtlig fremlæggelse og eksamination. Den indledes med et oplæg af 5 min. varighed fra den studerende og efterfølgende 15 min. hvor eksaminationen varetages af eksaminator, mens den beskikkede censor har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Den samlede varighed er 30 min. inkl. votering. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. I besvarelsen af opgaven, skal den studerende demonstrere indsigt gennem: At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed At demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder At beskrive og eksemplificere klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget Samt enten At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande. og/eller At redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken I besvarelsen af opgavens spørgsmål tilstræbes der en vægtning af hhv. sygepleje med 50 %, samt støttefagene psykologi og/eller kommunikation svarende til 50 %. Den studerende vælger selv, om deres storyline inddrages i eksaminationen. Indstilling til prøve Påbegyndelsen af et modul er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 13

14 Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til Studiesekretariatet samme dag. Regler for omprøve og sygeeksamen Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøver/sygeprøver vil blive oplyst fra studiesekretariatet. Denne prøve kan heller ikke afmeldes. se også skolens hjemmeside Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 14

15 Modul 7 karakterbeskrivelse Karakter 12 gives for den fremragende præstation. Den kan opnås, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal kunne demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Endvidere skal den studerende kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler, og /eller redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakter 10 gives for den fortrinlige præstation. Den kan opnås, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, på omfattende vis og med nogle mindre væsentlige mangler. Den studerende skal kunne demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler. Endvidere skal den studerende kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler. Samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler, og /eller redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler. Karakter 7 gives for den gode præstation. Den kan opnås, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, med en del mangler. Den studerende skal kunne demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, med en del mangler, Endvidere skal den studerende kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, med en del mangler. samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande med en del mangler, og /eller kunne redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - med en del mangler. Karakter 4 gives for den jævne præstation. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 15

16 Den gives, hvis den studerende identificerer og analyserer udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklarer sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, samt demonstrerer viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, dette på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler. Den studerende skal kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler. Endvidere skal den studerende enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler, og /eller kunne redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler. Karakter 02 gives for den tilstrækkelige præstation. Den gives, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, på minimalt acceptabel vis. Den studerende kan demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, på minimalt acceptabel vis. Endvidere kan den studerende identificere og beskrive én eller flere klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på minimalt acceptabel vis. Samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på minimalt acceptabel vis, og /eller kunne redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på minimalt acceptabelt vis. Karakter 00 gives for den utilstrækkelige præstation. Den gives, hvis den studerende ikke på tilstrækkelig vis kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. Endvidere kan den studerende ikke på tilstrækkelig vis demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. Den studerende kan ikke på tilstrækkelig vis identificerer og beskriver klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget. Endvidere kan den studerende enten ikke på tilstrækkelig vis redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande, og /eller den studerende kan ikke på tilstrækkelig vis redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken. Karakter -3 gives for den ringe præstation. Den gives, hvis den studerende på en ringe og helt uacceptabel vis identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder ikke kan forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. Den studerende demonstrerer på en ringe og helt uacceptabel vis viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 16

17 Endvidere identificere og beskrive den studerende klassiske humanistiske forestillinger om viden, på en ringe og helt uacceptabel vis. Endvidere redegøre den studerende på ringe og uacceptable vis, for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande, og /eller den studerende redegøre på ringe og helt uacceptabel vis for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 17

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point

Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 4 2013/2014 Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulansvarlig: Lotte Andersen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ansvarligt fakultet: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn: Studienævnet for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Campusby: Odense Årgang(e): 2014 Revideret: Maj 2013 Syddansk universitet

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere