LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GÆLDENDE FRA AUGUST Lokal undervisningsplan 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER 13 2 DEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 15 OPTAGELSE PÅ DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE 15 FRITAGELSE FOR UNDERVISNING UNDERVISNINGEN I HOVEDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN PRAKTIKUDDANNELSENS OPBYGNING OG TILRETTELÆGGELSE BEDØMMELSER I PRAKTIKKEN PRAKTIKMÅL 24 3 LÆRINGSAKTIVITETER TEMA 1: 28 AT VÆRE UNDER UDDANNELSE TEMA 2: 31 BØRN OG BARNDOM I TIDENS LØB TEMA 3: 34 KROP, BEVÆGELSE OG SUNDHED TEMA 4: 37 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE TEMA 5: 41 OMSORG OG AKTIVITET I DAGSPASNINGEN TEMA 6: SPECIALEFORDYBELSE 44 (PÅ VEJ I PRAKTIK) Lokal undervisningsplan 2

3 3.7 TEMA 7: 47 NORMALITET OG AFVIGELSE TEMA 8: 50 KOST, MOTION OG PSYKE TEMA 9: 53 DET SANSENDE MENNESKE TEMA 10: 55 ANERKENDENDE PÆDAGOGISK PRAKSIS TEMA 11: SPECIALEFORDYBELSE 57 (AFSLUTTENDE PROJEKT I 2. SKOLEPERIODE) TEMA 12: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTS FAGIDENTITET Lokal undervisningsplan 3

4 1 GENERELT FOR SKOLEN Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en selvejende erhvervsskole, der varetager almen dannelse og kompetenceudvikling af de uddannelsessøgende, så de kvalificeres til at varetage opgaver inden for social- og sundhedsområdet. Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg udbyder grundforløb og hovedforløb inden for Erhvervsuddannelsernes indgang Sundhed, omsorg og pædagogik og andre erhvervsfaglige indgange. Skolen består af 2 afdelinger: Skive afdeling Arvikavej Skive Tlf Thisted afdeling Højtoftevej Thisted Tlf Læs mere om skolen på hjemmesiden: Lokal undervisningsplan 4

5 Værdigrundlag Vores fælles bestræbelser er at sætte SPOR hver dag Derfor står vi for at: Forskellighed giver styrke Engagement skaber energi Humor bliver livgivende oxygen Faglighed danner grobund - og det står vi op for Skolen hviler på en anerkendende tilgang Det betyder at forskellighed er omdrejningspunktet for arbejdet på skolen engagement i det daglige arbejde er drivkraften i gode læreprocesser hos os selv og eleverne arbejdsmiljøet er præget af en nærværende omgangstone høj faglig viden, færdigheder og reflekterede holdninger er forudsætningen for en inspirerende og udfordrende dagligdag. Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø Lokal undervisningsplan 5

6 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER Social- og Sundhedsskolen har en markant sundhedsprofil og skal være en sund uddannelsesinstitution i både holdning og handling. Skolens sundhedspolitik skal sætte spor hos elever og ansatte ved at skabe et sundt læringsmiljø og en sund arbejdsplads kombineret med høj faglighed og professionalisme. Skolens sundhedspolitik afspejler sig i skolens hverdag med rammer for aktiviteter, der vedligeholder eller øger elever og ansattes velbefindende. Sundhedsfremme på skolen er et resultat af en fælles indsats fra elever, medarbejdere, ledelse samt fra samfundets side. Pædagogisk fundament Elever og kursister skal udvikle personlige og faglige kompetencer i en sammenhæng. Vores pædagogiske tilgang hviler derfor på en konstruktivistisk læringsforståelse, der forstår læring som et emergent fænomen, der dukker op, når handling, opmærksomhed, følelser, hukommelse, tænkning og omgivelsernes udformning i en bred betydning spiller sammen. Vores pædagogiske fundament tager således afsæt i at læring fordrer både en individuel og en social proces for at lykkes Lokal undervisningsplan 6

7 Individuelt: Læring ses som egne konstruktioner. Læring er en aktiv proces, noget man gør selv forståelse og tolkning af nye erfaringer påvirkes af tidligere erfaring og af den lærendes aktuelle interesser og hensigter. Socialt: Læring er en social proces. Læring sker altid i forhold til en praksis og i et samspil med omverdenen. IT ser vi som et centralt element til kommunikation og videndeling. Læringsmiljø Vi tror på, at læring bedst sker i et læringsmiljø, som funderes på anerkendende relationer, der er præget af ligeværd og respekt for den andens oplevelsesverden forpligtende sociale fællesskaber interesserede samt fagligt og personligt udfordrende vejledere/undervisere Læringsmiljøet og undervisningen hviler på vores værdigrundlag. Uddannelsen tilrettelægges i en vekselvirkning mellem skole- og praktikperioder. I tilrettelæggelsen af uddannelsen anvendes forskellige metoder og undervisningsmidler i et samarbejde mellem underviser/praktikvejleder og elev. Vekselvirkningen giver dig mulighed for at gøre konkrete faglige og praktiske erfaringer, Lokal undervisningsplan 7

8 reflektere over disse samt at arbejde med teori og medtænke dette i konkret praksis. Både skole- og praktikperioder tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs motivation, erfaringer og forudsætninger. Den enkelte elevs læring står i centrum, og der lægges vægt på, at læreprocesser tilrettelægges sådan, at mulighed for udvikling af elevens personlige og faglige kompetencer er til stede. Gennem disse læreprocesser udvikles fagidentitet. Du skal opleve sammenhængen mellem skole- og praktikperioder som meningsfuld, og de forskellige dele skal gensidigt supplere og understøtte hinanden. Der lægges, både i skoleog praktikperioder, vægt på, at du får mulighed for at udpege og drøfte uddannelsens kerneområder, dilemmaer og modsætninger med henblik på at reflektere over uddannelsens indhold, lære at agere i modsætninger og at håndtere valgsituationer. Der etableres et læringsmiljø, hvor læringsmulighederne for dig er alsidige og fleksible. Du skal have mulighed for at arbejde med de læringsaktiviteter, der passer til dig med hensyn til udfordring, indhold, niveau og måder at lære på, samt indgå i et forpligtende fællesskab. I et fleksibelt læringsmiljø fordres plads til elevrefleksion, hvor du bevidst arbejder med at udvikle viden om egne læreprocesser. Læringsaktiviteter tilrettelægges med progression, så du hele tiden udvikler allerede erhvervede kompetencer Lokal undervisningsplan 8

9 I såvel skole- som praktikuddannelsen inddrages informationsteknologi på en sådan måde, at du i det daglige arbejde kan udvikle egne færdigheder i anvendelse af elektroniske medier med henblik på kommunikation, dokumentation, formidling og vidensøgning. Kildekritik og etisk vurdering af informationer indgår. Du skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på aktiv deltagelse i et arbejdsliv, hvor det, at indgå i andre menneskers hverdagsliv, er vigtigt, og hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår. Du skal udvikle etik i forhold til at arbejde med andre mennesker. Dette indbefatter forståelse og respekt for det enkelte menneske, menneskelig rummelighed samt accept af borgerindflydelse og forskellighed. Du skal udvikle evnen til selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et samfundsliv, der hviler på et demokratisk grundlag. Du skal således udvikle evnen til at indgå i mellemmenneskelige relationer, til at udvise respekt for det enkelte menneske og til at tage medansvar for fællesskabets anliggender. Endvidere skal du udvikle forståelse for samt eventuelt opnå interesse i at videreuddanne dig. Din evne til at reflektere over egne læreprocesser, udvikle bevidsthed om læreprocessernes mening, mål og indhold understøttes aktivt i uddannelsen gennem dit Lokal undervisningsplan 9

10 arbejde med den personlige uddannelsesplan, den personlige uddannelsesbog samt individuel vejledning i skole- og praktikperioderne. Elevens samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. Skoleundervisningen består af grundfag, områdefag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefagene og de valgfri specialefag er centrale for elevens erhvervsfaglige kompetenceudvikling. Grundfagene er almene og understøttende i forhold til uddannelsens faglige kompetencer. Valgfag bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Undervisningen tilrettelægges i temaer, der tager udgangspunkt i praksisrelaterede situationer, som bearbejdes med henblik på at styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge samt udvikle personlige kompetencer. I tilrettelæggelsen af den tematiserede undervisning tages der hensyn til, at temaerne komplimenterer og understøtter elevens læring, således at der sker en progression i elevens udvikling. I den tematiske undervisning indgår to eller flere fag. Temaerne beskrives, så det fremgår, hvilke fag, der indgår i temaperioderne. Fagene bidrager til den tematiske undervisning med fagets indhold og arbejdsmetoder Lokal undervisningsplan 10

11 Temaerne for de enkelte skoleperioder lægger op til den efterfølgende praktik Lokal undervisningsplan 11

12 1.2 BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau. Udpege områder, som kræver forstærket indsats. Informere praktiksted og skolesystem. Inspirere eleven til yderligere læring. På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid går tæt på den enkelte person, lærer som elev. I skoleuddannelsen vil der være bedømmelser i form af Den løbende evaluering Skolevejledninger Standpunktsbedømmelser i praktikken Standpunktsbedømmelse eller prøve i områdefag og grundfag Afsluttende bedømmelse Se endvidere skolens bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Lokal undervisningsplan 12

13 1.3 VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, herunder vurdering af elevens faglige og almene kompetencer. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for indsatser, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder Lokal undervisningsplan 13

14 Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen Lokal undervisningsplan 14

15 2 DEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE OPTAGELSE PÅ DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Elever, der har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven eller har anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, herunder kvalifikationer erhvervet i udlandet, har adgang til optagelse på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse uden forud erhvervet grundforløbsbevis. Elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik med kompetence til hovedforløbene tandklinikassistent, social- og sundhedsuddannelsen og hospitalsteknisk assistent, kan påbegynde hovedforløbet til pædagogisk assistent uden supplering. FRITAGELSE FOR UNDERVISNING Elever har ret til at få fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer. Fritagelse meddeles af skolen inden indgåelse af eventuel ansættelsesaftale Lokal undervisningsplan 15

16 Fritagelse for dele af praktikuddannelsen gives på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet, det pædagogiske område eller beslægtede beskæftigelsesområder. Elever med minimum 1 års erfaring fra området (omsorgs- og børneområdet) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 50 %. Elever med minimum 2 års erfaring fra området (omsorgs- og børneområdet) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %. Fritagelse for dele af skoleundervisningen gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning, eller på baggrund af realkompetencer, der står mål med grundfag og områdefag på de relevante niveauer. Fritagelse for prøver kan ikke gives for en hel uddannelse eller for centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen ikke kan anses for gennemført. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning eleven fritages for (BEK stk.4) Skolen tilbyder undervisning i fritagne grundfag på et højere niveau. Engelsk tilbydes dog højest på D-niveau og dansk og samfundsfag på C- niveau. Ønsker eleven undervisning på højere niveau end de nævnte kan der indgås samarbejdsaftaler med andre erhvervsuddannelsesinstitutioner Lokal undervisningsplan 16

17 2.1 UNDERVISNINGEN I HOVEDFORLØBET Den Pædagogiske Assistentuddannelse tilrettelægges som en vekseluddannelse bestående af 54 ugers skoleuddannelse og ca. 45 uger praktikuddannelse 1. skoleperiode 21 uger 1. praktikperiode Ca. 25 uger incl. ferie 2. skoleperiode 25 uger 2. praktikperiode Ca. 25 uger incl. ferie 3. skoleperiode 8 uger Skoleundervisning består af: Grundfag: 6 ugers dansk 4½ ugers samfundsfag 2 ugers engelsk Områdefag: 9½ ugers pædagogik 9½ ugers kultur og aktivitet 7 ugers sprog, kommunikation og psykologi 6 ugers bevægelse og idræt 5½ ugers sundhedsfag 2 ugers specialefag: Æstetiske udtryksformer Lokal undervisningsplan 17

18 Kost og bevægelse Børn og natur Folkesundhed og sundhedsfremme Socialpædagogik Specialpædagogik Pædagogiske aktiviteter som kan understøtte institutionsfastsatte læringsmål 2 ugers valgfag Specialefag Specialefag er særlige for den pædagogiske assistentuddannelse og bidrager til at give eleven en specifik erhvervskompetence. Eleven vælger mellem specialefagrækken. Specialefagene er af en uges varighed og afsluttes med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Der afvikles specialefag i 1. og 2. skoleperiode Valgfag Vælges fra skolens valgfagskatalog. Valgfag bidrager til din faglige og personlige kompetenceudvikling og giver dig mulighed for at præge dit uddannelsesforløb. Valgfag giver mulighed for fordybelse i afgrænsede temaer og interesseområder og kan således være rettet mod såvel fortsat uddannelse som fremtidig erhvervsfunktion Lokal undervisningsplan 18

19 Eleven præsenteres for de mulige valgfag og vælger derefter et. Eleven skal selv deltage aktivt i planlægningen af valgfagsforløbet og har således medindflydelse på egen læring. Valgfag afvikles i 1. og 2. skoleperiode. Undervisningens organisering Skoleuddannelsen er organiseret i temaer: Tema 1 til 6 er på 1. skoleperiode Tema 7 11 er på 2. skoleperiode Tema 12 er på 3. skoleperiode Tema 1: At være under uddannelse Tema 2: Børn og barndom i tidens løb Tema 3: Krop, bevægelse og sundhed Tema 4: Kommunikation og samarbejde Tema 5: Omsorg og aktivitet i dagpasningen Tema 6: Specialefordybelse (på vej i praktik) Tema 7: Normalitet og afvigelse Tema 8: Kost, motion og psyke Tema 9: Det sansende menneske Tema 10: Anerkendende pædagogisk praksis Tema 11: Specialefordybelse Tema 12: Den pædagogiske assistents fagidentitet Lokal undervisningsplan 19

20 2.2 BEDØMMELSESPLAN Bedømmelsesplanen for den pædagogiske assistentuddannelse er omfattet af skolens generelle bedømmelsesplan m.h.t. løbende evaluering, skolevejledninger, praktikerklæringer, standpunktsbedømmelser eller prøve i grundfag og områdefag og en afsluttende prøve. Prøver og standpunktsbedømmelser i skoleuddannelsen: Undervisningsministeriet udtrækker ét områdefag og ét af grundfagene dansk eller samfundsfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Elever og undervisere må først 5 uger inden prøvens afholdelse få meddelt, hvilket fag der er udtrukket til prøve. Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende grundfag.(jf. grundfagsbekendtgørelsen) Områdefagsprøven er mundtlig og følger skolens prøvebestemmelser for afvikling af prøve i områdefag. Den pædagogiske assistentuddannelse afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som den enkelte uddannelse har som formål. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen ved den afsluttende prøve Lokal undervisningsplan 20

21 Grundfagsprøven afvikles i slutningen af 2. skoleperiode. Tidsrammen for grundfagsprøven fremgår af bestemmelserne i grundfagsbekendtgørelsen. Områdefagsprøven afvikles i sidste skoleperiode. Prøven er mundtlig og tidsrammen for prøven er 30 minutter pr. elev inkl. votering. Eksaminationen er individuel. Den afsluttende prøve afvikles i slutningen af uddannelsen. Prøven er mundtlig og varer 30 minutter pr. elev inkl. votering. Det afsluttende projekt indgår ikke i bedømmelsen, men danner udelukkende grundlag for eksaminationen. Eksaminationen er individuel Lokal undervisningsplan 21

22 2.4 PRAKTIKUDDANNELSENS OPBYGNING OG TILRETTELÆGGELSE Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler sin forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område Den samlede praktikuddannelse består af to praktikperioder, hvor eleven får forskellige og varierede erfaringer med forskellige målgrupper inden for dag- eller døgninstitution, dagpleje, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. Praktikuddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan, hvor eleven under hele uddannelsen formulerer og evaluerer faglige og personlige mål i samarbejde med praktikvejleder og kontaktlærer. Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at eleven støttes i at arbejde opsøgende og undersøgende, analyserende og reflekterende Begge praktikperioder tilrettelægges ud fra uddannelsens samlede praktikmål. Skolen og praktikstederne indgår i et forpligtende samarbejde som supplerer og understøtter Lokal undervisningsplan 22

23 elevens oplevelse af helhed og meningsfuldhed i uddannelsen BEDØMMELSER I PRAKTIKKEN Ved afslutning af en praktikperiode afgiver praktikstedet en praktikerklæring. Her af fremgår vurderingen af elevens standpunkt i forhold til de enkelte praktikmål, samt bedømmelsen Godkendt/Ikke godkendt Lokal undervisningsplan 23

24 2.4.2 PRAKTIKMÅL Ved den samlede praktikuddannelses afslutning er det målet, at du kan A. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogiske assistents kompetenceområde, B. planlægge, sætte rammer for og afvikle inkluderende aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling uanset funktionsevne, C. tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde D. arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, E. arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved sprogvurdering af børn, F. planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, formidle informationer om såvel Lokal undervisningsplan 24

25 regionale, kommunale som private aktivitetstilbud til børn, unge og voksne med særligt behov, G. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets pædagogiske udvikling generelt, H. indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper, I. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde, J. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde, K. forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet, L. planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i at observere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne, M. deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i dagtilbud for børn, Lokal undervisningsplan 25

26 N. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavsheds-, oplysnings-pligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse, samt og dels kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål. O. anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde, P. arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejds-pladsen Lokal undervisningsplan 26

27 3 LÆRINGSAKTIVITETER Elevens undervisnings- og arbejdstid gennem hele hovedforløbet er på 37 ugentlige arbejdstimer. Foruden lektioner i skoleperioden skal der bruges tid på færdiggørelse af opgaver, forberedelse, logbogsskrivning, opgaveskrivning og evaluering. Skoleuddannelsen er organiseret i følgende temaer: Tema 1: At være under uddannelse Tema 2: Børn og barndom i tidens løb Tema 3: Krop, bevægelse og sundhed Tema 4: Kommunikation og samarbejde Tema 5: Omsorg og aktivitet i dagpasningen Tema 6: Specialefordybelse (på vej i praktik) Tema 7: Normalitet og afvigelse Tema 8: Kost, motion og psyke Tema 9: Det sansende menneske Tema 10: Anerkendende pædagogisk praksis Tema 11: Specialefordybelse Lokal undervisningsplan 27

28 Tema 12: Den pædagogiske assistents fagidentitet I det følgende er læringsaktiviteterne i de enkelte temaer beskrevet: 3.1 TEMA 1: AT VÆRE UNDER UDDANNELSE Du vil her få en introduktion, så du kan danne dig et billede af hele uddannelsesforløbet. Du skal arbejde med emnet: Hvad vil det sige at være elev og at lære, herunder præsenteres du for pædagogiske principper og metoder i uddannelsen. I forhold til personlige kompetencer arbejder du med at få indsigt i læringsprocesser og blive bevidst om egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer, ligesom du arbejder med betydningen af nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lysten til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. Endvidere er der under temaet fokus på at tage ansvar for egen læring. Introduktion: Introduktion til uddannelse Lære hinanden at kende IT, SkoleKom og bibliotek Logbog og selvevaluering Uddannelsesbog og uddannelsesplan Lokal undervisningsplan 28

29 Læring og læringsstilsafklaring (projekttimer) Pædagogiske retninger /undervisningsformer Grupper og roller Studieteknik Planlægning og gennemførelse af ryste-sammen dag (Børnefødselsdag) Introduktion til fagene Bevægelse og idræt Eleverne vil blive præsenteret for faget i gennem fysiske aktiviteter og lege Kultur og aktivitet Eleverne vil blive præsenteret for faget igennem praktiske opgaver Sundhedsfag Faget vil blive introduceret gennem praktiske øvelser og teoretiske oplæg Pædagogik Eleverne vil blive introduceret til, hvad det vil sige at være pædagogisk assistent og pædagogiske retninger Sprog, kommunikation og psykologi Eleverne vil arbejde med læringsstile samt blive præsenteret for kommunikative principper og samarbejdsmetoder, der har betydning for hvordan man arbejder i en gruppe. Engelsk Hovedformålet med faget introduceres og eleverne indføres i faget Lokal undervisningsplan 29

30 Dansk Eleven introduceres til studieteknikker og faget gennem læse- og skriveøvelser. Der arbejdes desuden med elektronisk tekstbehandling, informationssøgning og kildekritik. Samfundsfag Hovedformålet med faget introduceres og eleverne indføres i faget Kompetenceafklaring: Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 30

31 3.2 TEMA 2: BØRN OG BARNDOM I TIDENS LØB I dette tema arbejder du fagligt og personligt med følgende: At du opnår en viden om, hvordan børns livsbetingelser har udviklet sig og en indsigt i, hvordan samfundet og kulturen påvirker holdninger og opfattelser af, hvad der er en god barndom. At du opnår færdigheder i at opbygge en empatisk indsigt i andres livsopfattelser og livssituation. Du vil arbejde med begreberne barn og barndom samt disse begrebers samfundsmæssige og kulturelle forankring. Desuden vil du skulle arbejde med, hvordan du kan opnå en indsigt og indlevelse i andre menneskers livsopfattelse og livsbetingelser, og hvordan du kan formidle denne indsigt. Der arbejdes både praktisk og teoretisk med området og der vil være komme en gæsteunderviser fra en daginstitution i lokalområdet. Bevægelse og idræt Du vil arbejde med bl.a. motorikkens betydning for udvikling og læring Lokal undervisningsplan 31

32 Kultur og aktivitet Du skal bl.a. arbejde med billeder af barndom, indtryk fra og formidling af livsopfattelser og livsbetingelser. Pædagogik Du vil arbejde med pædagogikkens historiske udvikling, menneskesyn og pædagogik samt udviklingen af forestillingerne om den gode barndom. Sprog, kommunikation og psykologi Du vil bl.a. arbejde med, hvordan udviklingspsykologien har udviklet sig igennem tiden samt hvordan udviklingspsykologien er med til at skabe samfundets syn på, hvad et barn er, og hvad der opfattes som god barndom. Dansk Du skal arbejde med både børnelitterære og voksenlitterære tekster, der viser, hvordan begrebet barndom har udviklet sig. Desuden arbejdes der med udvikling af børn og unges sprogtone. Engelsk Du skal læse tekster og se film, der handler om børns livsvilkår i forskellige engelsktalende lande. Desuden arbejdes der med UNICEF s Børnekonvention Lokal undervisningsplan 32

33 Samfundsfag Du vil arbejde med børns levevilkår og ændrede opvækstbetingelser Kompetenceafklaring Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 33

34 3.3 TEMA 3: KROP, BEVÆGELSE OG SUNDHED I dette tema arbejder du fagligt og personligt med følgende: At du tilegner dig viden om menneskekroppen og opnår en forståelse for, hvordan en sund livsstil påvirker både børn og voksnes livskvalitet. At du bliver bevidst om betydningen af at være positiv rollemodel i arbejdet som pædagogisk assistent At du udvikler en forståelse for sansernes betydning for en sund æstetisk, musisk og praktisk aktivitet. At du kan udføre førstehjælp Bevægelse og idræt Du skal arbejde med de sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne, bl.a. med henblik på at kunne lave planlægning, udøvelse og evaluering af fysiske aktiviteter og lege. Der vil være fokus på idræt som et pædagogisk redskab, samt hvordan du kan skabe motivation og glæde ved fysiske aktiviteter. Kultur og aktivitet Du vil blive præsenteret for forskellige syn på kroppen. Desuden skal du arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af Lokal undervisningsplan 34

35 aktiviteter med udgangspunkt i bevægelse og krop - med særligt fokus på sanserne. Sundhedsfag Du skal arbejde med livsstil, levevilkår og adfærd, herunder betydningen af sund kost. Du vil blive introduceret til den danske sundhedspolitik og samfundsmæssige tiltag i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Du vil få kendskab til de mest almindelige sygdomme hos børn og ved slutningen af temaet skal du have gennemført et kursus i førstehjælp og brandbekæmpelse. Sprog, kommunikation og psykologi Du vil arbejde videre med udviklingspsykologi og identitetsdannelse i forhold til børn og unge. Desuden skal du arbejde med forskellige syn på leg og legeteorier. Pædagogik Du vil arbejde med pædagogiske overvejelser og redskaber i forhold til at motivere børn og voksne til fysiske aktiviteter og sund levevis. Der vil være fokus på begreberne livskvalitet, selvbestemmelse, motivation og magt/manipulation Dansk Du skal arbejde med mediernes betydning for vores livsstil og forståelse af sundhed og livskvalitet. Der vil være fokus på reklamer Lokal undervisningsplan 35

36 Engelsk Der arbejdes med tekster, der omhandler det gode liv. Du skal se på kampagner, der fokuserer på kost og motion. Samfundsfag Du skal arbejde med nationale og globale interesser i forhold til sundhedspolitik og sundhedsfremme Projekt Du skal i gruppe lave en fordybelse i et område, der dækker fagene Bevægelse og idræt, Sundhedsfag og Sprog, kommunikation og psykologi Kompetenceafklaring Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 36

37 3.4 TEMA 4: KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE I dette tema er der fokus på følgende: Ud fra en anerkendende tilgang vil du blive undervist i kommunikation og samarbejde, og du skal særligt arbejde med, hvordan kommunikationsteorier kan omsættes til pædagogisk praksis. At du opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder i at kommunikere med børn, forældre og kolleger. At du får kendskab til de pædagogiske redskaber pædagogiske lære- og handleplaner At du får en indsigt i børns sproglige udvikling og kommunikative kompetencer At du får indsigt i, hvordan kreative, musiske og praktiske aktiviteter kan bidrage til kommunikativ kompetence. At du får indsigt i dagplejerens arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser. Bevægelse og idræt Du skal især arbejdes med kropslig/nonverbal kommunikation samt samarbejdsøvelser gennem idræt og bevægelse Lokal undervisningsplan 37

38 Kultur og aktivitet Der vil blive arbejdet med kreative, musiske, og praktiske aktiviteter som metode i forhold til udvikling af børns og unges og voksnes sociale og demokratiske kompetencer Pædagogik Du kommer til at arbejde med anerkendende kommunikation imellem børn og voksne samt samarbejdsrelationer for den pædagogiske assistent, med særlig fokus på forældresamarbejde. Du skal have kendskab til observation af kommunikation samt pædagogiske metoder til selvrefleksion. Desuden skal du have indblik i dagplejerens særlige arbejdsforhold. Sprog, kommunikation og psykologi Undervisningen vil tage i afsæt i anerkendende kommunikation, og der arbejdes med verbal og nonverbal kommunikation, konflikthåndtering og voldsforebyggelse, Du skal også beskæftige dig med samarbejdskulturer på arbejdspladsen samt den svære samtale. Du skal have en indsigt i teorier om børns sproglige udvikling. Engelsk Der arbejdes med tekster, der omhandler mødet mellem mennesker, udvikling af relationer og personlig udvikling Lokal undervisningsplan 38

39 Dansk Du skal arbejde med skriftlig og mundtlig formidling samt læsning af fagligt orienterede tekster, som belyser temaet kommunikation og samarbejde Samfundsfag Du skal arbejde med politiske beslutningsprocesser, politisk adfærd og arbejdsmarkedsforhold. Desuden skal du arbejde med forudsætninger for dine egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger. Der sættes fokus på politisk retorik samt konflikter og samarbejde indenfor det politiske system. Projekt: Du skal i gruppe lave en fordybelse i et område, der dækker fagene Sprog, kommunikation, psykologi, Dansk, Samfundsfag og Sundhedsfag Praksisdag Denne dag skal ses i sammenhæng med de kommende to praksisdage i tema 5, hvor du skal arbejde fagligt og personligt med følgende: Forberede besøg/praksisdage på dit kommende praktiksted og lave en efterbehandling af dagene. Du skal lave opsøgende arbejde i forhold til dit praktiksted, planlægge praksisdagene samt udarbejde faglige og personlige mål for den kommende praktik. Disse mål skal godkendes af både skole og praktiksted inden 1 praktikperiode påbegyndes Lokal undervisningsplan 39

40 Kompetenceafklaring - midtvejs Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 40

41 3.5 TEMA 5: OMSORG OG AKTIVITET I DAGSPASNINGEN I dette tema er der fokus på følgende: At du arbejder med forskellige typer aktiviteter, som stimulerer det gode lege-, lærings- og udviklingsmiljø. At du bliver fortrolig med naturen som ramme for og inspirationskilde til børns leg og udvikling At du arbejder med sundhedsfremmende aktiviteter samt forstår betydningen af et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne. At du får indsigt i børns motoriske, sproglige og sociale udvikling samt sanser/sanseintegration. At du endvidere skal arbejde med forskellige observationsmetoder med henblik på at kunne iagttage og analysere pædagogisk praksis. At du skal arbejde videre med dagplejerens arbejdsområder jf. tema 4. Bevægelse og idræt Undervisningen vil tage udgangspunkt i arbejdet med kropsbevidsthed samt sundhedsfremmende arbejde/aktiviteter Lokal undervisningsplan 41

42 Kultur og aktivitet Der arbejdes med forskellige typer aktiviteter, som støtter interessen for naturfaglige emner. Desuden skal eleverne præsenteres for diverse pædagogiske værktøjer, herunder indføres i arbejdet med pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger. Sundhedsfag Eleverne skal bl.a. arbejde med hygiejnens betydning for sundhed og sygdom samt børn og ernæring. Det vil bl.a. være fokus på hvad er et sundt måltid mad Pædagogik Der arbejdes med lovgivningen omkring tavshedspligt og oplysningspligt. Pædagogiske værktøjer såsom observation, iagttagelse, dokumentation og evaluering i dagspasningen inddrages i undervisningen og der arbejdes videre med anerkendende kommunikation. Sprog, kommunikation og psykologi Der arbejdes med videre forskellige udviklingspsykologiske teorier. Desuden vil der være fokus på samarbejde Dansk Der arbejdes skriftligt og mundtligt med forskellige tekster om temaet Engelsk Du skal læse tekster og se film, der fokuserer på den professionelle voksne, der via gennemtænkt Lokal undervisningsplan 42

43 planlægning og pædagogisk metode sikrer et godt pasningstilbud. Samfundsfag Der arbejdes bl.a. med arbejdsmarkedets opbygning samt politiske problemstillinger i forbindelse med og arbejdsgangen fra det politiske system til dagligdagen i institutionerne, f.eks. i forbindelse med kost- og sundhedspolitik. Projekt Du skal lave en fordybelse i et område, der dækker fagene Bevægelse og idræt, Pædagogik og Kultur og aktivitet Praksisdage Dette forløb skal ses i sammenhæng med første praksisdag i tema 4, hvor du skal arbejde fagligt og personligt med følgende: Forberede besøg/praksisdage på dit kommende praktiksted og lave en efterbehandling af dagene. Du skal lave opsøgende arbejde i forhold til dit praktiksted, planlægge praksisdagene samt udarbejde faglige og personlige mål for den kommende praktik. Disse mål skal godkendes af både skole og praktiksted inden 2. praktikperiode påbegyndes. Kompetenceafklaring Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 43

44 3.6 TEMA 6: SPECIALEFORDYBELSE (PÅ VEJ I PRAKTIK) I dette tema skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: At du bliver i stand til at arbejde aktivt og engageret i praktikken og selvstændigt At du får indblik i dagligdagen og de lovmæssige rammer for pædagogisk arbejde i daginstitutioner, herunder også opnår viden om arbejdsmiljøforhold, sikkerhed og hygiejne. At du i samarbejde med andre kan planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter. At du kan reflektere over egen læring samt udføre observationer af pædagogisk praksis. At du forbereder din praktikopgave og formulerer dine personlige og faglige læringsmål for praktikken. Bevægelse og idræt Der arbejdes med din egen rolle i forhold til at igangsætte fysiske aktiviteter Kultur og aktivitet Der arbejdes med din egen rolle samt kompetenceområder som pædagogisk assistentelev Lokal undervisningsplan 44

45 Sundhedsfag Der arbejdes med din egen rolle i forbindelse med det gode arbejdsmiljø Pædagogik Der arbejdes med din egen rolle samt kompetenceområder som pædagogisk assistentelev. Sprog, kommunikation og psykologi Der fokuseres på din egen rolle i forbindelse med de samarbejdsrelationer, som du kan møde i praktikken Dansk Du skal lave en præsentation til dit praktiksted både som alment opslag samt uddybende til personalegruppen. Desuden arbejdes der med rapportskrivning og formidlingsstrategier. Samfundsfag Du skal undersøge dit praktiksted i relation til det kommunalpolitiske system Afsluttende projekt i 1. skoleperiode: Du skal lave en fordybelse i et område, der dækker fagene Dansk, Sprog, kommunikation og psykologi, Pædagogik og Kultur og aktivitet Lokal undervisningsplan 45

46 Introduktion til praktik Du arbejder med uddannelsens plan og mål, mål for praktikken samt minimumskrav, og justerer dine læringsmål for praktikken Kompetenceafklaring - Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 46

47 3.7 TEMA 7: NORMALITET OG AFVIGELSE I dette tema skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: Forskellige aktiviteter i forhold til både normalog specialområdet Identitetsdannelse og teorier om hvad der skaber en sund og stabil identitetsudvikling, herunder også normalitetsbegrebet. Samfundets marginalgrupper, integration og socialiseringsprocesser, forskellige handicaps og specifikke dysfunktioner Det politiske system og arbejdsmarkedet Omsorgssvigt og magtanvendelse Bevægelse og idræt Du skal arbejde med planlægning, udøvelse og evaluering af fysiske aktiviteter for målgruppen. Der vil være fokus på at skabe motivation og glæde ved at bevæge sig uanset fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne. Kultur og aktivitet Du arbejder med professionelt tilrettelagte aktiviteter med udgangspunkt i konkrete målgrupper. Herunder inddragelse af sanserne i forhold til udvikling af børns, unges og voksnes sociale og demokratiske kompetencer i Lokal undervisningsplan 47

48 udfordringen af det kreative, musiske og/eller naturfaglige. Sundhedsfag Du skal fordybe dig i at kunne identificere afvigelser ud fra viden om børns normale udvikling, og hvordan du som pædagogisk assistent forholder dig med sundhedsfremme i det pædagogiske arbejde, omkring både normalt udviklede børn og unge og omkring børn, unge og voksne med afvigelser. Pædagogik Du arbejder med hvordan sårbarhed og udsathed identificeres blandt børn, unge og voksne. Du vil arbejde med den normale socialisering - og integrationsproces af såvel mennesker med handicap og udsatte grupper. Sprog, kommunikation og psykologi Du arbejder med hvordan de på en respektfuld måde, kan støtte mennesker med handicap og specifikke dysfunktioner, indenfor bo- og dagtilbuddet samt i specialskoler. Dansk Du skal arbejde med et bredt udvalg af forskellige tekster og tekstgenrer, der afspejler temaet med særligt fokus på samfundets marginalgrupper. Tekstudvalget vil også omhandle identitetsdannelse og normalitetsbegreb. Primære tekstgenrer: artikler og noveller Lokal undervisningsplan 48

49 Samfundsfag Du skal arbejde med teoretiske forklaringer på normalitet og afvigelse, chanceulighed, tillært social afvigelse og konstruktivismen. Desuden arbejdes der med temaet Forbrydelse og straf i forhold til forskellige former for straf, diskussion om, hvorfor straffer vi?, domstolene og straffeloven. Derudover vil der være fokus på begreberne politisk deltagelse, selvbestemmelse, omsorgspligt og magtanvendelse i forhold til hhv. voksne samt børn og unge. Endvidere skal du arbejde der med arbejdsmarkedet, herunder arbejdsmarkedets historie, ledighedsformer, overenskomster, lønsystemer, dagpenge og kontanthjælp. Der vil også være fokus på Danmark i dag i forhold til lovgivningsarbejdet en lov bliver til, samt valgmetode og regeringsdannelse Projekt med fagene: Sundhedsfag, samfundsfag, sprog kommunikation og psykologi, pædagogik, dansk Kompetenceafklaring - Selvevaluering og logbog Lokal undervisningsplan 49

50 3.8 TEMA 8: KOST, MOTION OG PSYKE I dette tema skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: Kropsbevidsthed, herunder sammenhængen mellem krop og psyke, samt fysisk og psykisk sundhed. Den pædagogiske assistents kompetence i forhold til at arbejde sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende. Rådgivning, den støttende og vejledende samtale Livskvalitet, værdier og menneskesyn Samfundsøkonomiske systemer, Det psykiatriske system, herunder behandlerpsykiatri og socialpsykiatri. Bevægelse og idræt Du skal arbejde praktisk med fysiske aktiviteter på grundlag af den viden du har om samspillet mellem krop og psyke samt kostens sammensætning. Der vil være fokus på at fremme målgruppens forståelse for det sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende i at være fysisk aktiv og ligeledes kostens betydning Lokal undervisningsplan 50

51 Kultur og aktivitet Du arbejder fortsat målrettet med aktiviteter og medinddrager relevante parter i gensidige forpligtende fællesskaber med udgangspunkt i pædagogiske værktøjer så som aktivitetsmodel, lære- og handleplan samt børnemiljøvurdering med fokus på kost, motion og psyke. Sundhedsfag Du skal arbejde med teori om hvordan kost og motion har indflydelse på børn/unge og voksnes fysiske og psykiske sundhed Pædagogik Du skal arbejde med redskaber, der understøtter den enkelte brugers behov og udviklingsmuligheder. Sprog, kommunikation og psykologi Du arbejder med teorier om det at yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde i det pædagogiske arbejde. Dansk Der arbejdes med medier og idealdannelse. Desuden tages der udgangspunkt i begreberne: det sunde menneske, livskvalitet, værdier og menneskesyn. Primære tekstgenrer: reklamer, artikler og noveller Samfundsfag Du vil arbejde videre med emnet Danmark i dag i forhold til samfundsøkonomi, Danmark og Lokal undervisningsplan 51

52 internationale forhold Derudover vil der være fokus på Psykiatri bl.a. i forhold til en definition af socialpsykiatri og behandlingspsykiatri. Endvidere skal du beskæftige dig med Region Midt vedrørende emnet: Fysisk og psykisk sygdom Projekt med fagene: Sundhedsfag, samfundsfag, bevægelse og idræt Kompetenceafklaring: Selvevaluering og logbog Praksisdage og opfølgning I dette forløb skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: Forberede besøg/praksisdage på dit kommende praktiksted og lave en efterbehandling af dagene. Du skal lave opsøgende arbejde i forhold til dit praktiksted, planlægge praksisdagene samt udarbejde faglige og personlige mål for den kommende praktik. Disse mål skal godkendes af både skole og praktiksted inden 2. praktikperiode påbegyndes Lokal undervisningsplan 52

53 3.9 TEMA 9: DET SANSENDE MENNESKE I dette forløb skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: Lege, bevægelser og aktiviteter, som udvikler og stimulerer sanserne Pædagogiske værktøjer som kan bruges i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af sensomotoriske aktiviteter Kostens betydning for fysisk og psykisk velvære Vold- og konflikthåndtering i det pædagogiske arbejde Bevægelse og idræt Du skal arbejde med planlægning, igangsætning og evaluering af fysiske aktiviteter, hvor der lægges fokus på stimulation af sanserne. Kultur og aktivitet Du arbejder fortsat målrettet med aktiviteter og medinddrager relevante parter i gensidige forpligtende fællesskaber med udgangspunkt i pædagogiske værktøjer så som aktivitetsmodel, lære- og handleplan samt børnemiljøvurdering med fokus på at sanse og studerer naturen Lokal undervisningsplan 53

54 Sundhedsfag Du skal arbejde med teori omkring sanserne og hvordan du bruger denne viden i det pædagogiske arbejde. Pædagogik Du arbejder med metoder der kan anvendes til at udvikle målgruppens potentiale. Sprog, kommunikation og psykologi Du arbejder med teorier om anerkendende relationer, konfliktdæmpende og voldsforbyggende Dansk Der arbejdes med det at lege og udvikle sig med sproget. Modersmålets betydning for vores selvopfattelse og identitet. Primære tekstgenrer: lyrik, børnesange og rim og remser Samfundsfag Projekt med fagene: Bevægelse og idræt, kultur og aktivitet, dansk Kompetenceafklaring: Selvevaluering og logbog Lokal undervisningsplan 54

55 3.10 TEMA 10: ANERKENDENDE PÆDAGOGISK PRAKSIS I dette tema skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: Verbal og nonverbal kommunikation Æstetiske, musiske og kreative aktiviteter, som understøtter en anerkendende pædagogik Anerkendende dokumentation og kommunikation, bl.a. i forhold til den svære samtale Bevægelse og idræt Du skal arbejde med verbal og nonverbal kommunikation i forbindelse med planlægning, udøvelse og evaluering af fysiske aktiviteter. Kultur og aktivitet Du arbejder anerkendende med aktiviteter og medinddrager relevante parter i gensidige forpligtende fællesskaber med udgangspunkt i pædagogiske værktøjer. Der lægges vægt på alsidig udvikling af at understøtter kulturel mangfoldighed ud fra en bevidsthed om betydningen af det æstetiske, musiske og kreative Lokal undervisningsplan 55

56 Sundhedsfag Du arbejder med hvordan du ud fra kendskab til børn og voksnes normale fysiske og motoriske funktionsevne observerer afvigelser og tilpasser din omsorg ud fra disse observationer. Pædagogik Du skal arbejde med kommunikationen med mennesker med specifikke dysfunktioner såvel fysiske, psykiske som sociale og få kendskab til de væsentlige pædagogiske udfordringer i mødet. Sprog, kommunikation og psykologi Du arbejder med non verbal kommunikations betydning og der arbejdes med at udvikle pædagogiske færdigheder, så konflikter minimeres og voldelig adfærd forbygges. Projekt med fagene: Sprog kommunikation og psykologi, pædagogik, kultur og aktivitet Lokal undervisningsplan 56

57 3.11 TEMA 11: SPECIALEFORDYBELSE (AFSLUTTENDE PROJEKT I 2. SKOLEPERIODE) Som afrunding af anden skoleperiode og som forberedelse til din anden praktik skal du selvstændigt eller i gruppe, og efter eget valg, udarbejde et projekt inden for specialområde. Du skal her demonstrere såvel dine faglige som dine personlige kompetencer og udvikle evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. Projekt Specialefordybelse Kompetenceafklaring Selvevaluering Logbog Uddannelsesplan og mål Introduktion til praktik Uddannelsens plan og mål Forventning og forudsætninger Mål for praktikken, herunder endelig godkendelse fra din praktikvejleder af de opstillede mål for praktikperioden Lokal undervisningsplan 57

58 3.12 TEMA 12: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTS FAGIDENTITET Det er temaets formål, at du opbygger en identitet som fagperson, og at du klart kan skelne imellem rollerne som henholdsvis fagperson og privatperson. Fagligt skal du demonstrere, at du har erhvervet forudsætningerne for at koble teori og praksis, og at du kan analysere og evaluere pædagogisk praksis på et teoretisk veldokumenteret grundlag, hvor der tages hensyn til det enkelte barn/den enkelte borger og grupper af børn og borgere. I forhold til personlige kompetencer skal du demonstrere, at du har udviklet dine kompetencer samt fagligt funderet selvtillid og selvværd. Temaet indbefatter desuden prøve i områdefag og afsluttende prøve. Opsamling fra praktik og introduktion til skoleperioden Prøveafvikling Prøve i områdefag Afsluttende prøve Afslutning Lokal undervisningsplan 58

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Den Pædagogiske Assistentuddannelse Ikrafttrædelse august 2012 Udgave: s Undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse UDDANNELSESBOG Pædagogisk Assistentuddannelse Brøndby Møllevej 4 2605 Brøndby Tlf.: 43 22 60 60 E-mail: fælles@socuc.dk Ved sygemelding: Sygemeldingen skal meldes inden kl. 10.00 på telefon: 43 22 60 60

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Gældende fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 4 1.2 Praktiske oplysninger

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere