LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GÆLDENDE FRA AUGUST Lokal undervisningsplan 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER 13 2 DEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 15 OPTAGELSE PÅ DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE 15 FRITAGELSE FOR UNDERVISNING UNDERVISNINGEN I HOVEDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN PRAKTIKUDDANNELSENS OPBYGNING OG TILRETTELÆGGELSE BEDØMMELSER I PRAKTIKKEN PRAKTIKMÅL 24 3 LÆRINGSAKTIVITETER TEMA 1: 28 AT VÆRE UNDER UDDANNELSE TEMA 2: 31 BØRN OG BARNDOM I TIDENS LØB TEMA 3: 34 KROP, BEVÆGELSE OG SUNDHED TEMA 4: 37 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE TEMA 5: 41 OMSORG OG AKTIVITET I DAGSPASNINGEN TEMA 6: SPECIALEFORDYBELSE 44 (PÅ VEJ I PRAKTIK) Lokal undervisningsplan 2

3 3.7 TEMA 7: 47 NORMALITET OG AFVIGELSE TEMA 8: 50 KOST, MOTION OG PSYKE TEMA 9: 53 DET SANSENDE MENNESKE TEMA 10: 55 ANERKENDENDE PÆDAGOGISK PRAKSIS TEMA 11: SPECIALEFORDYBELSE 57 (AFSLUTTENDE PROJEKT I 2. SKOLEPERIODE) TEMA 12: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTS FAGIDENTITET Lokal undervisningsplan 3

4 1 GENERELT FOR SKOLEN Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en selvejende erhvervsskole, der varetager almen dannelse og kompetenceudvikling af de uddannelsessøgende, så de kvalificeres til at varetage opgaver inden for social- og sundhedsområdet. Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg udbyder grundforløb og hovedforløb inden for Erhvervsuddannelsernes indgang Sundhed, omsorg og pædagogik og andre erhvervsfaglige indgange. Skolen består af 2 afdelinger: Skive afdeling Arvikavej Skive Tlf Thisted afdeling Højtoftevej Thisted Tlf Læs mere om skolen på hjemmesiden: Lokal undervisningsplan 4

5 Værdigrundlag Vores fælles bestræbelser er at sætte SPOR hver dag Derfor står vi for at: Forskellighed giver styrke Engagement skaber energi Humor bliver livgivende oxygen Faglighed danner grobund - og det står vi op for Skolen hviler på en anerkendende tilgang Det betyder at forskellighed er omdrejningspunktet for arbejdet på skolen engagement i det daglige arbejde er drivkraften i gode læreprocesser hos os selv og eleverne arbejdsmiljøet er præget af en nærværende omgangstone høj faglig viden, færdigheder og reflekterede holdninger er forudsætningen for en inspirerende og udfordrende dagligdag. Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø Lokal undervisningsplan 5

6 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER Social- og Sundhedsskolen har en markant sundhedsprofil og skal være en sund uddannelsesinstitution i både holdning og handling. Skolens sundhedspolitik skal sætte spor hos elever og ansatte ved at skabe et sundt læringsmiljø og en sund arbejdsplads kombineret med høj faglighed og professionalisme. Skolens sundhedspolitik afspejler sig i skolens hverdag med rammer for aktiviteter, der vedligeholder eller øger elever og ansattes velbefindende. Sundhedsfremme på skolen er et resultat af en fælles indsats fra elever, medarbejdere, ledelse samt fra samfundets side. Pædagogisk fundament Elever og kursister skal udvikle personlige og faglige kompetencer i en sammenhæng. Vores pædagogiske tilgang hviler derfor på en konstruktivistisk læringsforståelse, der forstår læring som et emergent fænomen, der dukker op, når handling, opmærksomhed, følelser, hukommelse, tænkning og omgivelsernes udformning i en bred betydning spiller sammen. Vores pædagogiske fundament tager således afsæt i at læring fordrer både en individuel og en social proces for at lykkes Lokal undervisningsplan 6

7 Individuelt: Læring ses som egne konstruktioner. Læring er en aktiv proces, noget man gør selv forståelse og tolkning af nye erfaringer påvirkes af tidligere erfaring og af den lærendes aktuelle interesser og hensigter. Socialt: Læring er en social proces. Læring sker altid i forhold til en praksis og i et samspil med omverdenen. IT ser vi som et centralt element til kommunikation og videndeling. Læringsmiljø Vi tror på, at læring bedst sker i et læringsmiljø, som funderes på anerkendende relationer, der er præget af ligeværd og respekt for den andens oplevelsesverden forpligtende sociale fællesskaber interesserede samt fagligt og personligt udfordrende vejledere/undervisere Læringsmiljøet og undervisningen hviler på vores værdigrundlag. Uddannelsen tilrettelægges i en vekselvirkning mellem skole- og praktikperioder. I tilrettelæggelsen af uddannelsen anvendes forskellige metoder og undervisningsmidler i et samarbejde mellem underviser/praktikvejleder og elev. Vekselvirkningen giver dig mulighed for at gøre konkrete faglige og praktiske erfaringer, Lokal undervisningsplan 7

8 reflektere over disse samt at arbejde med teori og medtænke dette i konkret praksis. Både skole- og praktikperioder tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs motivation, erfaringer og forudsætninger. Den enkelte elevs læring står i centrum, og der lægges vægt på, at læreprocesser tilrettelægges sådan, at mulighed for udvikling af elevens personlige og faglige kompetencer er til stede. Gennem disse læreprocesser udvikles fagidentitet. Du skal opleve sammenhængen mellem skole- og praktikperioder som meningsfuld, og de forskellige dele skal gensidigt supplere og understøtte hinanden. Der lægges, både i skoleog praktikperioder, vægt på, at du får mulighed for at udpege og drøfte uddannelsens kerneområder, dilemmaer og modsætninger med henblik på at reflektere over uddannelsens indhold, lære at agere i modsætninger og at håndtere valgsituationer. Der etableres et læringsmiljø, hvor læringsmulighederne for dig er alsidige og fleksible. Du skal have mulighed for at arbejde med de læringsaktiviteter, der passer til dig med hensyn til udfordring, indhold, niveau og måder at lære på, samt indgå i et forpligtende fællesskab. I et fleksibelt læringsmiljø fordres plads til elevrefleksion, hvor du bevidst arbejder med at udvikle viden om egne læreprocesser. Læringsaktiviteter tilrettelægges med progression, så du hele tiden udvikler allerede erhvervede kompetencer Lokal undervisningsplan 8

9 I såvel skole- som praktikuddannelsen inddrages informationsteknologi på en sådan måde, at du i det daglige arbejde kan udvikle egne færdigheder i anvendelse af elektroniske medier med henblik på kommunikation, dokumentation, formidling og vidensøgning. Kildekritik og etisk vurdering af informationer indgår. Du skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på aktiv deltagelse i et arbejdsliv, hvor det, at indgå i andre menneskers hverdagsliv, er vigtigt, og hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår. Du skal udvikle etik i forhold til at arbejde med andre mennesker. Dette indbefatter forståelse og respekt for det enkelte menneske, menneskelig rummelighed samt accept af borgerindflydelse og forskellighed. Du skal udvikle evnen til selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et samfundsliv, der hviler på et demokratisk grundlag. Du skal således udvikle evnen til at indgå i mellemmenneskelige relationer, til at udvise respekt for det enkelte menneske og til at tage medansvar for fællesskabets anliggender. Endvidere skal du udvikle forståelse for samt eventuelt opnå interesse i at videreuddanne dig. Din evne til at reflektere over egne læreprocesser, udvikle bevidsthed om læreprocessernes mening, mål og indhold understøttes aktivt i uddannelsen gennem dit Lokal undervisningsplan 9

10 arbejde med den personlige uddannelsesplan, den personlige uddannelsesbog samt individuel vejledning i skole- og praktikperioderne. Elevens samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. Skoleundervisningen består af grundfag, områdefag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefagene og de valgfri specialefag er centrale for elevens erhvervsfaglige kompetenceudvikling. Grundfagene er almene og understøttende i forhold til uddannelsens faglige kompetencer. Valgfag bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Undervisningen tilrettelægges i temaer, der tager udgangspunkt i praksisrelaterede situationer, som bearbejdes med henblik på at styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge samt udvikle personlige kompetencer. I tilrettelæggelsen af den tematiserede undervisning tages der hensyn til, at temaerne komplimenterer og understøtter elevens læring, således at der sker en progression i elevens udvikling. I den tematiske undervisning indgår to eller flere fag. Temaerne beskrives, så det fremgår, hvilke fag, der indgår i temaperioderne. Fagene bidrager til den tematiske undervisning med fagets indhold og arbejdsmetoder Lokal undervisningsplan 10

11 Temaerne for de enkelte skoleperioder lægger op til den efterfølgende praktik Lokal undervisningsplan 11

12 1.2 BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau. Udpege områder, som kræver forstærket indsats. Informere praktiksted og skolesystem. Inspirere eleven til yderligere læring. På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid går tæt på den enkelte person, lærer som elev. I skoleuddannelsen vil der være bedømmelser i form af Den løbende evaluering Skolevejledninger Standpunktsbedømmelser i praktikken Standpunktsbedømmelse eller prøve i områdefag og grundfag Afsluttende bedømmelse Se endvidere skolens bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Lokal undervisningsplan 12

13 1.3 VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, herunder vurdering af elevens faglige og almene kompetencer. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for indsatser, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder Lokal undervisningsplan 13

14 Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen Lokal undervisningsplan 14

15 2 DEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE OPTAGELSE PÅ DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Elever, der har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven eller har anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, herunder kvalifikationer erhvervet i udlandet, har adgang til optagelse på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse uden forud erhvervet grundforløbsbevis. Elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik med kompetence til hovedforløbene tandklinikassistent, social- og sundhedsuddannelsen og hospitalsteknisk assistent, kan påbegynde hovedforløbet til pædagogisk assistent uden supplering. FRITAGELSE FOR UNDERVISNING Elever har ret til at få fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer. Fritagelse meddeles af skolen inden indgåelse af eventuel ansættelsesaftale Lokal undervisningsplan 15

16 Fritagelse for dele af praktikuddannelsen gives på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet, det pædagogiske område eller beslægtede beskæftigelsesområder. Elever med minimum 1 års erfaring fra området (omsorgs- og børneområdet) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 50 %. Elever med minimum 2 års erfaring fra området (omsorgs- og børneområdet) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %. Fritagelse for dele af skoleundervisningen gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning, eller på baggrund af realkompetencer, der står mål med grundfag og områdefag på de relevante niveauer. Fritagelse for prøver kan ikke gives for en hel uddannelse eller for centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen ikke kan anses for gennemført. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning eleven fritages for (BEK stk.4) Skolen tilbyder undervisning i fritagne grundfag på et højere niveau. Engelsk tilbydes dog højest på D-niveau og dansk og samfundsfag på C- niveau. Ønsker eleven undervisning på højere niveau end de nævnte kan der indgås samarbejdsaftaler med andre erhvervsuddannelsesinstitutioner Lokal undervisningsplan 16

17 2.1 UNDERVISNINGEN I HOVEDFORLØBET Den Pædagogiske Assistentuddannelse tilrettelægges som en vekseluddannelse bestående af 54 ugers skoleuddannelse og ca. 45 uger praktikuddannelse 1. skoleperiode 21 uger 1. praktikperiode Ca. 25 uger incl. ferie 2. skoleperiode 25 uger 2. praktikperiode Ca. 25 uger incl. ferie 3. skoleperiode 8 uger Skoleundervisning består af: Grundfag: 6 ugers dansk 4½ ugers samfundsfag 2 ugers engelsk Områdefag: 9½ ugers pædagogik 9½ ugers kultur og aktivitet 7 ugers sprog, kommunikation og psykologi 6 ugers bevægelse og idræt 5½ ugers sundhedsfag 2 ugers specialefag: Æstetiske udtryksformer Lokal undervisningsplan 17

18 Kost og bevægelse Børn og natur Folkesundhed og sundhedsfremme Socialpædagogik Specialpædagogik Pædagogiske aktiviteter som kan understøtte institutionsfastsatte læringsmål 2 ugers valgfag Specialefag Specialefag er særlige for den pædagogiske assistentuddannelse og bidrager til at give eleven en specifik erhvervskompetence. Eleven vælger mellem specialefagrækken. Specialefagene er af en uges varighed og afsluttes med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Der afvikles specialefag i 1. og 2. skoleperiode Valgfag Vælges fra skolens valgfagskatalog. Valgfag bidrager til din faglige og personlige kompetenceudvikling og giver dig mulighed for at præge dit uddannelsesforløb. Valgfag giver mulighed for fordybelse i afgrænsede temaer og interesseområder og kan således være rettet mod såvel fortsat uddannelse som fremtidig erhvervsfunktion Lokal undervisningsplan 18

19 Eleven præsenteres for de mulige valgfag og vælger derefter et. Eleven skal selv deltage aktivt i planlægningen af valgfagsforløbet og har således medindflydelse på egen læring. Valgfag afvikles i 1. og 2. skoleperiode. Undervisningens organisering Skoleuddannelsen er organiseret i temaer: Tema 1 til 6 er på 1. skoleperiode Tema 7 11 er på 2. skoleperiode Tema 12 er på 3. skoleperiode Tema 1: At være under uddannelse Tema 2: Børn og barndom i tidens løb Tema 3: Krop, bevægelse og sundhed Tema 4: Kommunikation og samarbejde Tema 5: Omsorg og aktivitet i dagpasningen Tema 6: Specialefordybelse (på vej i praktik) Tema 7: Normalitet og afvigelse Tema 8: Kost, motion og psyke Tema 9: Det sansende menneske Tema 10: Anerkendende pædagogisk praksis Tema 11: Specialefordybelse Tema 12: Den pædagogiske assistents fagidentitet Lokal undervisningsplan 19

20 2.2 BEDØMMELSESPLAN Bedømmelsesplanen for den pædagogiske assistentuddannelse er omfattet af skolens generelle bedømmelsesplan m.h.t. løbende evaluering, skolevejledninger, praktikerklæringer, standpunktsbedømmelser eller prøve i grundfag og områdefag og en afsluttende prøve. Prøver og standpunktsbedømmelser i skoleuddannelsen: Undervisningsministeriet udtrækker ét områdefag og ét af grundfagene dansk eller samfundsfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Elever og undervisere må først 5 uger inden prøvens afholdelse få meddelt, hvilket fag der er udtrukket til prøve. Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende grundfag.(jf. grundfagsbekendtgørelsen) Områdefagsprøven er mundtlig og følger skolens prøvebestemmelser for afvikling af prøve i områdefag. Den pædagogiske assistentuddannelse afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som den enkelte uddannelse har som formål. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen ved den afsluttende prøve Lokal undervisningsplan 20

21 Grundfagsprøven afvikles i slutningen af 2. skoleperiode. Tidsrammen for grundfagsprøven fremgår af bestemmelserne i grundfagsbekendtgørelsen. Områdefagsprøven afvikles i sidste skoleperiode. Prøven er mundtlig og tidsrammen for prøven er 30 minutter pr. elev inkl. votering. Eksaminationen er individuel. Den afsluttende prøve afvikles i slutningen af uddannelsen. Prøven er mundtlig og varer 30 minutter pr. elev inkl. votering. Det afsluttende projekt indgår ikke i bedømmelsen, men danner udelukkende grundlag for eksaminationen. Eksaminationen er individuel Lokal undervisningsplan 21

22 2.4 PRAKTIKUDDANNELSENS OPBYGNING OG TILRETTELÆGGELSE Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler sin forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område Den samlede praktikuddannelse består af to praktikperioder, hvor eleven får forskellige og varierede erfaringer med forskellige målgrupper inden for dag- eller døgninstitution, dagpleje, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. Praktikuddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan, hvor eleven under hele uddannelsen formulerer og evaluerer faglige og personlige mål i samarbejde med praktikvejleder og kontaktlærer. Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at eleven støttes i at arbejde opsøgende og undersøgende, analyserende og reflekterende Begge praktikperioder tilrettelægges ud fra uddannelsens samlede praktikmål. Skolen og praktikstederne indgår i et forpligtende samarbejde som supplerer og understøtter Lokal undervisningsplan 22

23 elevens oplevelse af helhed og meningsfuldhed i uddannelsen BEDØMMELSER I PRAKTIKKEN Ved afslutning af en praktikperiode afgiver praktikstedet en praktikerklæring. Her af fremgår vurderingen af elevens standpunkt i forhold til de enkelte praktikmål, samt bedømmelsen Godkendt/Ikke godkendt Lokal undervisningsplan 23

24 2.4.2 PRAKTIKMÅL Ved den samlede praktikuddannelses afslutning er det målet, at du kan A. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogiske assistents kompetenceområde, B. planlægge, sætte rammer for og afvikle inkluderende aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling uanset funktionsevne, C. tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde D. arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, E. arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved sprogvurdering af børn, F. planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, formidle informationer om såvel Lokal undervisningsplan 24

25 regionale, kommunale som private aktivitetstilbud til børn, unge og voksne med særligt behov, G. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets pædagogiske udvikling generelt, H. indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper, I. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde, J. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde, K. forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet, L. planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i at observere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne, M. deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i dagtilbud for børn, Lokal undervisningsplan 25

26 N. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavsheds-, oplysnings-pligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse, samt og dels kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål. O. anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde, P. arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejds-pladsen Lokal undervisningsplan 26

27 3 LÆRINGSAKTIVITETER Elevens undervisnings- og arbejdstid gennem hele hovedforløbet er på 37 ugentlige arbejdstimer. Foruden lektioner i skoleperioden skal der bruges tid på færdiggørelse af opgaver, forberedelse, logbogsskrivning, opgaveskrivning og evaluering. Skoleuddannelsen er organiseret i følgende temaer: Tema 1: At være under uddannelse Tema 2: Børn og barndom i tidens løb Tema 3: Krop, bevægelse og sundhed Tema 4: Kommunikation og samarbejde Tema 5: Omsorg og aktivitet i dagpasningen Tema 6: Specialefordybelse (på vej i praktik) Tema 7: Normalitet og afvigelse Tema 8: Kost, motion og psyke Tema 9: Det sansende menneske Tema 10: Anerkendende pædagogisk praksis Tema 11: Specialefordybelse Lokal undervisningsplan 27

28 Tema 12: Den pædagogiske assistents fagidentitet I det følgende er læringsaktiviteterne i de enkelte temaer beskrevet: 3.1 TEMA 1: AT VÆRE UNDER UDDANNELSE Du vil her få en introduktion, så du kan danne dig et billede af hele uddannelsesforløbet. Du skal arbejde med emnet: Hvad vil det sige at være elev og at lære, herunder præsenteres du for pædagogiske principper og metoder i uddannelsen. I forhold til personlige kompetencer arbejder du med at få indsigt i læringsprocesser og blive bevidst om egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer, ligesom du arbejder med betydningen af nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lysten til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. Endvidere er der under temaet fokus på at tage ansvar for egen læring. Introduktion: Introduktion til uddannelse Lære hinanden at kende IT, SkoleKom og bibliotek Logbog og selvevaluering Uddannelsesbog og uddannelsesplan Lokal undervisningsplan 28

29 Læring og læringsstilsafklaring (projekttimer) Pædagogiske retninger /undervisningsformer Grupper og roller Studieteknik Planlægning og gennemførelse af ryste-sammen dag (Børnefødselsdag) Introduktion til fagene Bevægelse og idræt Eleverne vil blive præsenteret for faget i gennem fysiske aktiviteter og lege Kultur og aktivitet Eleverne vil blive præsenteret for faget igennem praktiske opgaver Sundhedsfag Faget vil blive introduceret gennem praktiske øvelser og teoretiske oplæg Pædagogik Eleverne vil blive introduceret til, hvad det vil sige at være pædagogisk assistent og pædagogiske retninger Sprog, kommunikation og psykologi Eleverne vil arbejde med læringsstile samt blive præsenteret for kommunikative principper og samarbejdsmetoder, der har betydning for hvordan man arbejder i en gruppe. Engelsk Hovedformålet med faget introduceres og eleverne indføres i faget Lokal undervisningsplan 29

30 Dansk Eleven introduceres til studieteknikker og faget gennem læse- og skriveøvelser. Der arbejdes desuden med elektronisk tekstbehandling, informationssøgning og kildekritik. Samfundsfag Hovedformålet med faget introduceres og eleverne indføres i faget Kompetenceafklaring: Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 30

31 3.2 TEMA 2: BØRN OG BARNDOM I TIDENS LØB I dette tema arbejder du fagligt og personligt med følgende: At du opnår en viden om, hvordan børns livsbetingelser har udviklet sig og en indsigt i, hvordan samfundet og kulturen påvirker holdninger og opfattelser af, hvad der er en god barndom. At du opnår færdigheder i at opbygge en empatisk indsigt i andres livsopfattelser og livssituation. Du vil arbejde med begreberne barn og barndom samt disse begrebers samfundsmæssige og kulturelle forankring. Desuden vil du skulle arbejde med, hvordan du kan opnå en indsigt og indlevelse i andre menneskers livsopfattelse og livsbetingelser, og hvordan du kan formidle denne indsigt. Der arbejdes både praktisk og teoretisk med området og der vil være komme en gæsteunderviser fra en daginstitution i lokalområdet. Bevægelse og idræt Du vil arbejde med bl.a. motorikkens betydning for udvikling og læring Lokal undervisningsplan 31

32 Kultur og aktivitet Du skal bl.a. arbejde med billeder af barndom, indtryk fra og formidling af livsopfattelser og livsbetingelser. Pædagogik Du vil arbejde med pædagogikkens historiske udvikling, menneskesyn og pædagogik samt udviklingen af forestillingerne om den gode barndom. Sprog, kommunikation og psykologi Du vil bl.a. arbejde med, hvordan udviklingspsykologien har udviklet sig igennem tiden samt hvordan udviklingspsykologien er med til at skabe samfundets syn på, hvad et barn er, og hvad der opfattes som god barndom. Dansk Du skal arbejde med både børnelitterære og voksenlitterære tekster, der viser, hvordan begrebet barndom har udviklet sig. Desuden arbejdes der med udvikling af børn og unges sprogtone. Engelsk Du skal læse tekster og se film, der handler om børns livsvilkår i forskellige engelsktalende lande. Desuden arbejdes der med UNICEF s Børnekonvention Lokal undervisningsplan 32

33 Samfundsfag Du vil arbejde med børns levevilkår og ændrede opvækstbetingelser Kompetenceafklaring Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 33

34 3.3 TEMA 3: KROP, BEVÆGELSE OG SUNDHED I dette tema arbejder du fagligt og personligt med følgende: At du tilegner dig viden om menneskekroppen og opnår en forståelse for, hvordan en sund livsstil påvirker både børn og voksnes livskvalitet. At du bliver bevidst om betydningen af at være positiv rollemodel i arbejdet som pædagogisk assistent At du udvikler en forståelse for sansernes betydning for en sund æstetisk, musisk og praktisk aktivitet. At du kan udføre førstehjælp Bevægelse og idræt Du skal arbejde med de sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne, bl.a. med henblik på at kunne lave planlægning, udøvelse og evaluering af fysiske aktiviteter og lege. Der vil være fokus på idræt som et pædagogisk redskab, samt hvordan du kan skabe motivation og glæde ved fysiske aktiviteter. Kultur og aktivitet Du vil blive præsenteret for forskellige syn på kroppen. Desuden skal du arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af Lokal undervisningsplan 34

35 aktiviteter med udgangspunkt i bevægelse og krop - med særligt fokus på sanserne. Sundhedsfag Du skal arbejde med livsstil, levevilkår og adfærd, herunder betydningen af sund kost. Du vil blive introduceret til den danske sundhedspolitik og samfundsmæssige tiltag i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Du vil få kendskab til de mest almindelige sygdomme hos børn og ved slutningen af temaet skal du have gennemført et kursus i førstehjælp og brandbekæmpelse. Sprog, kommunikation og psykologi Du vil arbejde videre med udviklingspsykologi og identitetsdannelse i forhold til børn og unge. Desuden skal du arbejde med forskellige syn på leg og legeteorier. Pædagogik Du vil arbejde med pædagogiske overvejelser og redskaber i forhold til at motivere børn og voksne til fysiske aktiviteter og sund levevis. Der vil være fokus på begreberne livskvalitet, selvbestemmelse, motivation og magt/manipulation Dansk Du skal arbejde med mediernes betydning for vores livsstil og forståelse af sundhed og livskvalitet. Der vil være fokus på reklamer Lokal undervisningsplan 35

36 Engelsk Der arbejdes med tekster, der omhandler det gode liv. Du skal se på kampagner, der fokuserer på kost og motion. Samfundsfag Du skal arbejde med nationale og globale interesser i forhold til sundhedspolitik og sundhedsfremme Projekt Du skal i gruppe lave en fordybelse i et område, der dækker fagene Bevægelse og idræt, Sundhedsfag og Sprog, kommunikation og psykologi Kompetenceafklaring Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 36

37 3.4 TEMA 4: KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE I dette tema er der fokus på følgende: Ud fra en anerkendende tilgang vil du blive undervist i kommunikation og samarbejde, og du skal særligt arbejde med, hvordan kommunikationsteorier kan omsættes til pædagogisk praksis. At du opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder i at kommunikere med børn, forældre og kolleger. At du får kendskab til de pædagogiske redskaber pædagogiske lære- og handleplaner At du får en indsigt i børns sproglige udvikling og kommunikative kompetencer At du får indsigt i, hvordan kreative, musiske og praktiske aktiviteter kan bidrage til kommunikativ kompetence. At du får indsigt i dagplejerens arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser. Bevægelse og idræt Du skal især arbejdes med kropslig/nonverbal kommunikation samt samarbejdsøvelser gennem idræt og bevægelse Lokal undervisningsplan 37

38 Kultur og aktivitet Der vil blive arbejdet med kreative, musiske, og praktiske aktiviteter som metode i forhold til udvikling af børns og unges og voksnes sociale og demokratiske kompetencer Pædagogik Du kommer til at arbejde med anerkendende kommunikation imellem børn og voksne samt samarbejdsrelationer for den pædagogiske assistent, med særlig fokus på forældresamarbejde. Du skal have kendskab til observation af kommunikation samt pædagogiske metoder til selvrefleksion. Desuden skal du have indblik i dagplejerens særlige arbejdsforhold. Sprog, kommunikation og psykologi Undervisningen vil tage i afsæt i anerkendende kommunikation, og der arbejdes med verbal og nonverbal kommunikation, konflikthåndtering og voldsforebyggelse, Du skal også beskæftige dig med samarbejdskulturer på arbejdspladsen samt den svære samtale. Du skal have en indsigt i teorier om børns sproglige udvikling. Engelsk Der arbejdes med tekster, der omhandler mødet mellem mennesker, udvikling af relationer og personlig udvikling Lokal undervisningsplan 38

39 Dansk Du skal arbejde med skriftlig og mundtlig formidling samt læsning af fagligt orienterede tekster, som belyser temaet kommunikation og samarbejde Samfundsfag Du skal arbejde med politiske beslutningsprocesser, politisk adfærd og arbejdsmarkedsforhold. Desuden skal du arbejde med forudsætninger for dine egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger. Der sættes fokus på politisk retorik samt konflikter og samarbejde indenfor det politiske system. Projekt: Du skal i gruppe lave en fordybelse i et område, der dækker fagene Sprog, kommunikation, psykologi, Dansk, Samfundsfag og Sundhedsfag Praksisdag Denne dag skal ses i sammenhæng med de kommende to praksisdage i tema 5, hvor du skal arbejde fagligt og personligt med følgende: Forberede besøg/praksisdage på dit kommende praktiksted og lave en efterbehandling af dagene. Du skal lave opsøgende arbejde i forhold til dit praktiksted, planlægge praksisdagene samt udarbejde faglige og personlige mål for den kommende praktik. Disse mål skal godkendes af både skole og praktiksted inden 1 praktikperiode påbegyndes Lokal undervisningsplan 39

40 Kompetenceafklaring - midtvejs Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 40

41 3.5 TEMA 5: OMSORG OG AKTIVITET I DAGSPASNINGEN I dette tema er der fokus på følgende: At du arbejder med forskellige typer aktiviteter, som stimulerer det gode lege-, lærings- og udviklingsmiljø. At du bliver fortrolig med naturen som ramme for og inspirationskilde til børns leg og udvikling At du arbejder med sundhedsfremmende aktiviteter samt forstår betydningen af et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne. At du får indsigt i børns motoriske, sproglige og sociale udvikling samt sanser/sanseintegration. At du endvidere skal arbejde med forskellige observationsmetoder med henblik på at kunne iagttage og analysere pædagogisk praksis. At du skal arbejde videre med dagplejerens arbejdsområder jf. tema 4. Bevægelse og idræt Undervisningen vil tage udgangspunkt i arbejdet med kropsbevidsthed samt sundhedsfremmende arbejde/aktiviteter Lokal undervisningsplan 41

42 Kultur og aktivitet Der arbejdes med forskellige typer aktiviteter, som støtter interessen for naturfaglige emner. Desuden skal eleverne præsenteres for diverse pædagogiske værktøjer, herunder indføres i arbejdet med pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger. Sundhedsfag Eleverne skal bl.a. arbejde med hygiejnens betydning for sundhed og sygdom samt børn og ernæring. Det vil bl.a. være fokus på hvad er et sundt måltid mad Pædagogik Der arbejdes med lovgivningen omkring tavshedspligt og oplysningspligt. Pædagogiske værktøjer såsom observation, iagttagelse, dokumentation og evaluering i dagspasningen inddrages i undervisningen og der arbejdes videre med anerkendende kommunikation. Sprog, kommunikation og psykologi Der arbejdes med videre forskellige udviklingspsykologiske teorier. Desuden vil der være fokus på samarbejde Dansk Der arbejdes skriftligt og mundtligt med forskellige tekster om temaet Engelsk Du skal læse tekster og se film, der fokuserer på den professionelle voksne, der via gennemtænkt Lokal undervisningsplan 42

43 planlægning og pædagogisk metode sikrer et godt pasningstilbud. Samfundsfag Der arbejdes bl.a. med arbejdsmarkedets opbygning samt politiske problemstillinger i forbindelse med og arbejdsgangen fra det politiske system til dagligdagen i institutionerne, f.eks. i forbindelse med kost- og sundhedspolitik. Projekt Du skal lave en fordybelse i et område, der dækker fagene Bevægelse og idræt, Pædagogik og Kultur og aktivitet Praksisdage Dette forløb skal ses i sammenhæng med første praksisdag i tema 4, hvor du skal arbejde fagligt og personligt med følgende: Forberede besøg/praksisdage på dit kommende praktiksted og lave en efterbehandling af dagene. Du skal lave opsøgende arbejde i forhold til dit praktiksted, planlægge praksisdagene samt udarbejde faglige og personlige mål for den kommende praktik. Disse mål skal godkendes af både skole og praktiksted inden 2. praktikperiode påbegyndes. Kompetenceafklaring Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 43

44 3.6 TEMA 6: SPECIALEFORDYBELSE (PÅ VEJ I PRAKTIK) I dette tema skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: At du bliver i stand til at arbejde aktivt og engageret i praktikken og selvstændigt At du får indblik i dagligdagen og de lovmæssige rammer for pædagogisk arbejde i daginstitutioner, herunder også opnår viden om arbejdsmiljøforhold, sikkerhed og hygiejne. At du i samarbejde med andre kan planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter. At du kan reflektere over egen læring samt udføre observationer af pædagogisk praksis. At du forbereder din praktikopgave og formulerer dine personlige og faglige læringsmål for praktikken. Bevægelse og idræt Der arbejdes med din egen rolle i forhold til at igangsætte fysiske aktiviteter Kultur og aktivitet Der arbejdes med din egen rolle samt kompetenceområder som pædagogisk assistentelev Lokal undervisningsplan 44

45 Sundhedsfag Der arbejdes med din egen rolle i forbindelse med det gode arbejdsmiljø Pædagogik Der arbejdes med din egen rolle samt kompetenceområder som pædagogisk assistentelev. Sprog, kommunikation og psykologi Der fokuseres på din egen rolle i forbindelse med de samarbejdsrelationer, som du kan møde i praktikken Dansk Du skal lave en præsentation til dit praktiksted både som alment opslag samt uddybende til personalegruppen. Desuden arbejdes der med rapportskrivning og formidlingsstrategier. Samfundsfag Du skal undersøge dit praktiksted i relation til det kommunalpolitiske system Afsluttende projekt i 1. skoleperiode: Du skal lave en fordybelse i et område, der dækker fagene Dansk, Sprog, kommunikation og psykologi, Pædagogik og Kultur og aktivitet Lokal undervisningsplan 45

46 Introduktion til praktik Du arbejder med uddannelsens plan og mål, mål for praktikken samt minimumskrav, og justerer dine læringsmål for praktikken Kompetenceafklaring - Selvevaluering og logbog Uddannelsesplan og mål Lokal undervisningsplan 46

47 3.7 TEMA 7: NORMALITET OG AFVIGELSE I dette tema skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: Forskellige aktiviteter i forhold til både normalog specialområdet Identitetsdannelse og teorier om hvad der skaber en sund og stabil identitetsudvikling, herunder også normalitetsbegrebet. Samfundets marginalgrupper, integration og socialiseringsprocesser, forskellige handicaps og specifikke dysfunktioner Det politiske system og arbejdsmarkedet Omsorgssvigt og magtanvendelse Bevægelse og idræt Du skal arbejde med planlægning, udøvelse og evaluering af fysiske aktiviteter for målgruppen. Der vil være fokus på at skabe motivation og glæde ved at bevæge sig uanset fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne. Kultur og aktivitet Du arbejder med professionelt tilrettelagte aktiviteter med udgangspunkt i konkrete målgrupper. Herunder inddragelse af sanserne i forhold til udvikling af børns, unges og voksnes sociale og demokratiske kompetencer i Lokal undervisningsplan 47

48 udfordringen af det kreative, musiske og/eller naturfaglige. Sundhedsfag Du skal fordybe dig i at kunne identificere afvigelser ud fra viden om børns normale udvikling, og hvordan du som pædagogisk assistent forholder dig med sundhedsfremme i det pædagogiske arbejde, omkring både normalt udviklede børn og unge og omkring børn, unge og voksne med afvigelser. Pædagogik Du arbejder med hvordan sårbarhed og udsathed identificeres blandt børn, unge og voksne. Du vil arbejde med den normale socialisering - og integrationsproces af såvel mennesker med handicap og udsatte grupper. Sprog, kommunikation og psykologi Du arbejder med hvordan de på en respektfuld måde, kan støtte mennesker med handicap og specifikke dysfunktioner, indenfor bo- og dagtilbuddet samt i specialskoler. Dansk Du skal arbejde med et bredt udvalg af forskellige tekster og tekstgenrer, der afspejler temaet med særligt fokus på samfundets marginalgrupper. Tekstudvalget vil også omhandle identitetsdannelse og normalitetsbegreb. Primære tekstgenrer: artikler og noveller Lokal undervisningsplan 48

49 Samfundsfag Du skal arbejde med teoretiske forklaringer på normalitet og afvigelse, chanceulighed, tillært social afvigelse og konstruktivismen. Desuden arbejdes der med temaet Forbrydelse og straf i forhold til forskellige former for straf, diskussion om, hvorfor straffer vi?, domstolene og straffeloven. Derudover vil der være fokus på begreberne politisk deltagelse, selvbestemmelse, omsorgspligt og magtanvendelse i forhold til hhv. voksne samt børn og unge. Endvidere skal du arbejde der med arbejdsmarkedet, herunder arbejdsmarkedets historie, ledighedsformer, overenskomster, lønsystemer, dagpenge og kontanthjælp. Der vil også være fokus på Danmark i dag i forhold til lovgivningsarbejdet en lov bliver til, samt valgmetode og regeringsdannelse Projekt med fagene: Sundhedsfag, samfundsfag, sprog kommunikation og psykologi, pædagogik, dansk Kompetenceafklaring - Selvevaluering og logbog Lokal undervisningsplan 49

50 3.8 TEMA 8: KOST, MOTION OG PSYKE I dette tema skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: Kropsbevidsthed, herunder sammenhængen mellem krop og psyke, samt fysisk og psykisk sundhed. Den pædagogiske assistents kompetence i forhold til at arbejde sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende. Rådgivning, den støttende og vejledende samtale Livskvalitet, værdier og menneskesyn Samfundsøkonomiske systemer, Det psykiatriske system, herunder behandlerpsykiatri og socialpsykiatri. Bevægelse og idræt Du skal arbejde praktisk med fysiske aktiviteter på grundlag af den viden du har om samspillet mellem krop og psyke samt kostens sammensætning. Der vil være fokus på at fremme målgruppens forståelse for det sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende i at være fysisk aktiv og ligeledes kostens betydning Lokal undervisningsplan 50

51 Kultur og aktivitet Du arbejder fortsat målrettet med aktiviteter og medinddrager relevante parter i gensidige forpligtende fællesskaber med udgangspunkt i pædagogiske værktøjer så som aktivitetsmodel, lære- og handleplan samt børnemiljøvurdering med fokus på kost, motion og psyke. Sundhedsfag Du skal arbejde med teori om hvordan kost og motion har indflydelse på børn/unge og voksnes fysiske og psykiske sundhed Pædagogik Du skal arbejde med redskaber, der understøtter den enkelte brugers behov og udviklingsmuligheder. Sprog, kommunikation og psykologi Du arbejder med teorier om det at yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde i det pædagogiske arbejde. Dansk Der arbejdes med medier og idealdannelse. Desuden tages der udgangspunkt i begreberne: det sunde menneske, livskvalitet, værdier og menneskesyn. Primære tekstgenrer: reklamer, artikler og noveller Samfundsfag Du vil arbejde videre med emnet Danmark i dag i forhold til samfundsøkonomi, Danmark og Lokal undervisningsplan 51

52 internationale forhold Derudover vil der være fokus på Psykiatri bl.a. i forhold til en definition af socialpsykiatri og behandlingspsykiatri. Endvidere skal du beskæftige dig med Region Midt vedrørende emnet: Fysisk og psykisk sygdom Projekt med fagene: Sundhedsfag, samfundsfag, bevægelse og idræt Kompetenceafklaring: Selvevaluering og logbog Praksisdage og opfølgning I dette forløb skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: Forberede besøg/praksisdage på dit kommende praktiksted og lave en efterbehandling af dagene. Du skal lave opsøgende arbejde i forhold til dit praktiksted, planlægge praksisdagene samt udarbejde faglige og personlige mål for den kommende praktik. Disse mål skal godkendes af både skole og praktiksted inden 2. praktikperiode påbegyndes Lokal undervisningsplan 52

53 3.9 TEMA 9: DET SANSENDE MENNESKE I dette forløb skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: Lege, bevægelser og aktiviteter, som udvikler og stimulerer sanserne Pædagogiske værktøjer som kan bruges i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af sensomotoriske aktiviteter Kostens betydning for fysisk og psykisk velvære Vold- og konflikthåndtering i det pædagogiske arbejde Bevægelse og idræt Du skal arbejde med planlægning, igangsætning og evaluering af fysiske aktiviteter, hvor der lægges fokus på stimulation af sanserne. Kultur og aktivitet Du arbejder fortsat målrettet med aktiviteter og medinddrager relevante parter i gensidige forpligtende fællesskaber med udgangspunkt i pædagogiske værktøjer så som aktivitetsmodel, lære- og handleplan samt børnemiljøvurdering med fokus på at sanse og studerer naturen Lokal undervisningsplan 53

54 Sundhedsfag Du skal arbejde med teori omkring sanserne og hvordan du bruger denne viden i det pædagogiske arbejde. Pædagogik Du arbejder med metoder der kan anvendes til at udvikle målgruppens potentiale. Sprog, kommunikation og psykologi Du arbejder med teorier om anerkendende relationer, konfliktdæmpende og voldsforbyggende Dansk Der arbejdes med det at lege og udvikle sig med sproget. Modersmålets betydning for vores selvopfattelse og identitet. Primære tekstgenrer: lyrik, børnesange og rim og remser Samfundsfag Projekt med fagene: Bevægelse og idræt, kultur og aktivitet, dansk Kompetenceafklaring: Selvevaluering og logbog Lokal undervisningsplan 54

55 3.10 TEMA 10: ANERKENDENDE PÆDAGOGISK PRAKSIS I dette tema skal du arbejde fagligt og personligt med følgende: Verbal og nonverbal kommunikation Æstetiske, musiske og kreative aktiviteter, som understøtter en anerkendende pædagogik Anerkendende dokumentation og kommunikation, bl.a. i forhold til den svære samtale Bevægelse og idræt Du skal arbejde med verbal og nonverbal kommunikation i forbindelse med planlægning, udøvelse og evaluering af fysiske aktiviteter. Kultur og aktivitet Du arbejder anerkendende med aktiviteter og medinddrager relevante parter i gensidige forpligtende fællesskaber med udgangspunkt i pædagogiske værktøjer. Der lægges vægt på alsidig udvikling af at understøtter kulturel mangfoldighed ud fra en bevidsthed om betydningen af det æstetiske, musiske og kreative Lokal undervisningsplan 55

56 Sundhedsfag Du arbejder med hvordan du ud fra kendskab til børn og voksnes normale fysiske og motoriske funktionsevne observerer afvigelser og tilpasser din omsorg ud fra disse observationer. Pædagogik Du skal arbejde med kommunikationen med mennesker med specifikke dysfunktioner såvel fysiske, psykiske som sociale og få kendskab til de væsentlige pædagogiske udfordringer i mødet. Sprog, kommunikation og psykologi Du arbejder med non verbal kommunikations betydning og der arbejdes med at udvikle pædagogiske færdigheder, så konflikter minimeres og voldelig adfærd forbygges. Projekt med fagene: Sprog kommunikation og psykologi, pædagogik, kultur og aktivitet Lokal undervisningsplan 56

57 3.11 TEMA 11: SPECIALEFORDYBELSE (AFSLUTTENDE PROJEKT I 2. SKOLEPERIODE) Som afrunding af anden skoleperiode og som forberedelse til din anden praktik skal du selvstændigt eller i gruppe, og efter eget valg, udarbejde et projekt inden for specialområde. Du skal her demonstrere såvel dine faglige som dine personlige kompetencer og udvikle evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. Projekt Specialefordybelse Kompetenceafklaring Selvevaluering Logbog Uddannelsesplan og mål Introduktion til praktik Uddannelsens plan og mål Forventning og forudsætninger Mål for praktikken, herunder endelig godkendelse fra din praktikvejleder af de opstillede mål for praktikperioden Lokal undervisningsplan 57

58 3.12 TEMA 12: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTS FAGIDENTITET Det er temaets formål, at du opbygger en identitet som fagperson, og at du klart kan skelne imellem rollerne som henholdsvis fagperson og privatperson. Fagligt skal du demonstrere, at du har erhvervet forudsætningerne for at koble teori og praksis, og at du kan analysere og evaluere pædagogisk praksis på et teoretisk veldokumenteret grundlag, hvor der tages hensyn til det enkelte barn/den enkelte borger og grupper af børn og borgere. I forhold til personlige kompetencer skal du demonstrere, at du har udviklet dine kompetencer samt fagligt funderet selvtillid og selvværd. Temaet indbefatter desuden prøve i områdefag og afsluttende prøve. Opsamling fra praktik og introduktion til skoleperioden Prøveafvikling Prøve i områdefag Afsluttende prøve Afslutning Lokal undervisningsplan 58

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN PÆDAGOGISKE ASSISTENTER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN PÆDAGOGISKE ASSISTENTER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR August 2012 Revideret nov. 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 bekendtgørelse om uddannelsen i den erhvervsfaglige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR MAJ09 10-06-2010Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 4 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 6 1.2 BEDØMMELSESPLAN

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR Opdateret 11. maj 2011 Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 4 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 6 1.2 BEDØMMELSESPLAN

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR Opdateret 11. maj 2011 Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 4 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 6 1.2 BEDØMMELSESPLAN

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Pædagogiske assistenter September Revideret maj 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Pædagogiske assistenter September Revideret maj 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Pædagogiske assistenter September 2013 Revideret maj 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 163 bekendtgørelse om

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra 1. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT OM RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 4 1.1

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra november 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Randers Social- og Sundhedsskole... 4 1.1 Praktiske oplysninger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever Børnehaven Sønderleds Uddannelsesplan for PAU- elever Børnehaven Sønderled, Sønderled 13, 6000 Kolding Tlf.: 75 56 86 47 Mail:soenderled@kolding.dk Åbningstider: Mandag torsdag 6:30 17:00 Fredag 6:30 15:45

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Telefon: 51263665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Åbningstid 6.45 17.00

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn:

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 Revision 1. halvår 2014 med henblik på behandling i LUU 19. juni

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Uddannelsen som pædagogisk assistent Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og sundhedsskolen Denne undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Revideret september 2015 Beskrivelse af Korning USFO og Landsbyhaven Korning USFO er en udvidet

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere