Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg"

Transkript

1 Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min GRØN Haster ikke Spl/læge Revurderes 120 min BLÅ Fast-Track Beh.spl /læge Afventer 240 min 1

2 Modul 8 Modulplan modul 8 Modul 8 retter sig mod individuelle patientforløb med fokus på de psykisk syge patienter og udsatte grupper og mod sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende karakter. I FAM kan den studerende møde patienter med mange forskellige lidelser. Således også udsatte grupper og psykisk syge, hvor det dog ikke er den psykiatriske diagnose, der er henvendelsesårsagen. Patientforløbene i FAM er af kort varighed, og det stiller krav til sygeplejersken om hurtigt at kunne etablere den relation til patienten, der danner grundlag for kommunikation og vejledning. Samtidig skal sygeplejersken håndtere patientens oplevelser og reaktioner på indlæggelse og sygdom. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sygeplejevirksomhed af relationel kommunikativ og vejledende karakter At reflektere over etiske og juridiske problemstillinger i relation til patienter/borgere med psykiske problemer og sygdomme At redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte psykologiske krisetilstande og psykiske sygdomme At observere og identificere fænomener knyttet til psykologiske behov og reaktioner på psykiske problemer, sygdom og lidelse At tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til patienter/borgere under hensyntagen til udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter som identitetsopfattelse krise og angst og psykisk sygdom med respekt for den enkeltes integritet At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/borgere At identificere dilemmaer og handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske retningslinier At etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer, dialog og samspil med patienter, pårørende, andre i det sociale netværk og samarbejdsparter 2

3 At anvende kommunikative færdigheder og udføre sundhedspædagogisk virksomhed for patienter, pårørende og andre ECTS point: Sygepleje 8, Sygdomslære1, Kommunikation 1, Pædagogik 1, Psykologi 1 Forventninger til den studerende At den studerende tager initiativ og medansvar i forhold til egen læring deltager aktivt i udvikling af praktisk kliniske kompetencer tager medansvar for at overholde eget ansvars og kompetenceområder søger vejledning efter behov arbejder målrettet mod opfyldelse af målene tager aktivt del i afdelingens undervisningsaktiviteter tager medansvar for og overholder de aftaler, som de indgår med deres vejledere tager aktivt del i de sygeplejeopgaver, der er i relation til udvalgte patienter deltager i rutinemæssige opgaver, som f. eks oprydning mm evaluerer den kliniske undervisning, inden afslutningen af det kliniske Undervisningsforløb Studiemetoder På baggrund af læringsudbytte og målene er perioden opdelt i 5 områder, som sikrer at alle mål kan opfyldes. Område 1: Triagering ud fra ABCDE principper Område 2: Kommunikation og relation Område 3: Smerter Område 4: Etik og jura Område 5: Akutte sår Områderne er lagt ind i en uge oversigt, som kan justeres i forbindelse med individuel studieplan. 3

4 Introduktion den første uge i FAM Opgaver Kliniske metoder Forslag til litteratur At lære afdelingens personale at kende. Den kliniske vejleder viser rundt, ifølge generel introduktion til nyt personale i FAM. Introduktionsliste er at finde i FAMs fronterrum under modul 8. At kende afsnittets fællesaktiviteter Mødeaktivitet og undervisning, at holde pauser sammen med øvrigt personale Deltage i introduktion og brandøvelse At kende og anvende afdelingens praksis mht. varetagelse af patientsikkerhed. Anvende kliniske retningslinjer OUH Utilsigtede hændelser /#DokID At udføre korrekt håndhygiejne og anvende uniformsetikette At gennemføre håndhygiejne med henholdsvis sprit og sæbe At forbygge direkte og indirekte smitteoverføring At adskille rent, urent og sterilt Inden for hygiejneområdet Klinisk retningslinje for hygiejne 4

5 Dokumentationsark Dokumentationsark er et læringsredskab, den studerende kan bruge i relation de 6 områder modul 8 er inddelt i. Dokumentationsarkene danner baggrund for refleksion med kliniske vejleder og med andre uddannelsessøgende. Dokumentationsarkene indeholder beskrivelse af tema, mål, læringsstrategi og evaluering. Se bilag I Fastlagt studieaktivitet I modul 8 er den fastlagte studieaktivitet ifølge modulplanen rettet mod kommunikativ aktivitet. I FAM er denne aktivitet lagt ind i det dokumentationsark, der omhandler kommunikation og relation. Det betyder, at den studerende kommunikerer med en patient i en konkret situation, som overværes af klinisk vejleder i eget afsnit. Situationen danner baggrund for et skriftligt oplæg, hvor den studerende fagligt argumenterer for sine sygeplejehandlinger i forhold til kommunikation og relation med patienten. Desuden er der efterfølgende refleksion med klinisk vejleder i FAM og evt. andre uddannelsessøgende. Se dokumentationsark om kommunikation og relation, bilag I. Teoridage Der er indlagt 7 teoridage, hvor den studerende er på UCL til teoretisk undervisning. Til disse dage skal den studerende medbringe en patientsituation, som beskriver en konkret patients livssituation og inddrage den kontekst patienten befinder sig i. Klinisk vejleder kan være behjælpelig med at finde egnede patienter. I forbindelse med teoridagene aftales det med den kliniske vejleder, at den studerende giver tilbagemelding på, hvad der er arbejdet med på teoridagene og gør sig refleksioner om, hvordan den studerende kan øve sig i at anvende teorien i praksis. Fx ved at observere patienternes reaktion på sygdom og lidelse, og hvilken betydning det har for patientens hverdagsliv. 5

6 Litteratur Den studerende kan anvende litteratur, som hun er blevet anbefalet i forbindelse med modul 7 og 8 samt lade sig inspirere af nedenstående henvisninger: Amtsrådsforeningen m.fl. De mellemmenneskelige relationer 20 anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Kvalitetsafdelingen Århus Amt Callesen, Torben: Den akutte patient. Munksgaard 2010 Eide og Eide: kommunikasjon i relasjoner. Gyldendal norsk forlag Falck, Bent: At være der, hvor du er. Nyt Nordisk Forlag 2010 Gottrup, Finn m.fl: Sår, baggrund, diagnose og behandling. Munksgaard 2008 Hansen, Helle Ploug : Teknikker og procedurer. En håndbog for sygeplejersker. Munksgaard Danmark 2002 Holen, Mari, Winther, Bodil: Akut, kritisk og kompleks sygepleje. Munksgaard 2009 Hygiejne komiteen OUH Kliniske retningslinjer OUH. Morse, Janice: Illness experience: dimensions of suffering 1991 Springborg Anni og Nielsen Oluf: Ind under huden. Anatomi og fysiologi. Munksgaard 2005 Strand, Liv: Fra kaos mod samling, mestring og helhed. Gyldendal Akademisk 2002 Sygeplejeetiske retningslinjer. Sundhedsloven. Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Karniala, Anneli : For tæt på eller for langt fra? Territoriets betydning i patientplejen. Fokus på sygeplejen, Munksgaard1966 Karniala, Anneli: Patientvask renlighed eller ren teknik. Artikel Klinisk Sygepleje Wyller, Vegard Bruun. Det sunde og det syge menneske. Gads Forlag 2008 Model for praktiske færdigheder i sygeplejen (2007), Sygeplejersken nr. 17, 2007 UCL s hjemmeside Uddannelsesafdelingens hjemmeside sygeplejerskeuddannelsen 6

7 Dokumentationsark for modul 8: ABCDE principper Tema Mål Læringsstrategi Klinisk sygepleje og baggrundslitteratur ABCDE At have viden om triage ved brug af ABCDE principper. At kunne vurdere en patient ud fra ABCDE principper og kunne reflektere over sammenhænge mellem patientens målte værdier og sygdomsforløb. Viden om anatomi og fysiologi i relation til vitale værdier. Forslag: Læse kapitel 2 i Den akutte patient af Torben Callesen m.fl. Retningslinje om observation på kritiske observationsfund i FAM på infonet #DokID=86355 Øve sig i at måle og vurdere vitale værdier hos patienter. Krav: Udarbejde patientbeskrivelse, hvor patientens vitale værdier indgår som udgangspunkt for refleksion med klinisk vejleder. Hvordan viser jeg, hvor langt jeg er nået? Beskrivelse? Klinisk færdighed? Deltage i triage af patienter. Skriftligt og mundtligt i forbindelse med patientbeskrivelse og refleksion fagligt kunne vurdere og argumentere i relation til vitale værdier Evaluering Hvem involveres, hvornår og hvor? Selvevaluering af eget arbejde og udbytte. Tilbagemelding fra klinisk vejleder i forbindelse med den mundtlige refleksion. Der vurderes ud fra de opstillede mål. 7

8 Dokumentationsark for modul 8: Smerter Tema Mål Fra modulplan mm. Læringsstrategi Klinisk sygepleje og baggrundslitteratur Hvordan viser jeg, hvor langt jeg er nået? Beskrivelse? Klinisk færdighed? Evaluering Hvem involveres, hvornår og hvor? Smerter: Akutte smerter. Observation, behandling og pleje At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter. At tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til patienter(med smerter) under hensyntagen til udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter som identitetsopfattelse, krise og angst og psykisk sygdom med respekt for den enkeltes integritet.at have viden om smertefysiologi, smertebehandling og sygepleje til patient med smerter. Forslag: Læse om smertefysiologi: Anatomi og fysiologi. Læse om smertestillende medicin. Kende virkning og bivirkning og administration af afdelingens mest anvendte smertestillende medicin. Udføre sygepleje til patienter med smerter Krav: Udarbejde patientbeskrivelse med fokus på smerter, som udgangspunkt for refleksion vejleder. Udøve sygepleje til patient med smerter. Herunder komme med forslag til behandlingsplan Anvende VAS Score til at vurdere smerteintensitet. Skriftligt og mundtligt i forbindelse med patientbeskrivelse og refleksion fagligt kunne argumentere for sygepleje og behandling til patient med smerter Selvevaluering af eget arbejde og udbytte. Tilbagemelding fra klinisk vejleder i forbindelse med den mundtlige refleksion. Der vurderes ud fra de opstillede mål og med ordvalg fra karakterskalaen. 8

9 Dokumentationsark for modul 8: Kommunikation og relation Tema Kommunikation: Dialog og samspil med patienten. Fokus på den korte kontakt. Patientinddragelse. Tværfagligt samarbejde. Mål Mål fra modulplan At kunne etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer, dialog og samspil med patienter, pårørende, andre i det sociale netværk og samarbejdspartner. At kunne anvende kommunikative færdigheder og udføre sundhedspædagogisk virksomhed for patienter, pårørende og andre. Fastlagt studieaktivitet rettet mod kommunikativ aktivitet Læringsstrategi Klinisk sygepleje og baggrundslitteratur Forslag: Litt. Kommunikation i relationer: Eide& Eide. Magt og magtmisbrug. Tillid og mistillid. Konflikthåndtering. Patientperspektiv Øve bevidst og målrettet Kommunikation Afprøve calgory cambridge kommunikations model. Krav: Fastlagt studieaktivitet, se næste kolonne Hvordan viser jeg, hvor langt jeg er nået? Beskrivelse? Klinisk færdighed? I relation til fastlagt studieaktivitet kommunikerer den studerende med en patient i en konkret situation, som overværes af klinisk vejleder i eget afsnit. Situationen danner baggrund for skriftligt oplæg, hvor den studerende fagligt argumentere for sine sygeplejehandlinger i relation til kommunikation. Mundtlig refleksion med klinisk vejleder. Evaluering Hvem involveres, hvornår og hvor? Selvevaluering af eget arbejde og udbytte. Tilbagemelding fra klinisk vejleder i forbindelse med den mundtlige refleksion. Der vurderes ud fra de opstillede mål og med ordvalg fra karakterskalaen. 9

10 Dokumentationsark for modul 8: Etik og lovgivning i sygeplejen Tema Mål Mål fra modulplan mm. Læringsstrategi Klinisk sygepleje og baggrundslitteratur Hvordan viser jeg, hvor langt jeg er nået? Beskrivelse? Klinisk færdighed? Evaluering Hvem involveres, hvornår og hvor? Etik og lovgivning i sygeplejen At reflektere over etiske og juridiske problemstillinger i relation til patienter men psykiske problemer og sygdomme. At identificere dilemmaer og handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske retningslinier. Forslag: Læse lov om sygepleje. Læse sygeplejeetiske retningslinjer. Lov om tvang. Relation mellem sygeplejerske og patient Magtrelationer. Deltage i sygepleje til patienter og øve sig i at identificere etiske dilemmaer og være bevidst om hvilken lovgivning der er i spil. Krav: Patientbeskrivelse, der rummer et etisk dilemma og eller en juridisk problemstilling. Kunne argumentere for hvordan sygeplejersken kan bevare patientens integritet. Skriftligt og mundtligt i forbindelse med patientbeskrivelse kunne komme med eksempler på etiske dilemmaer og vise viden om gældende lovgivning. Selvevaluering af eget arbejde og udbytte. Tilbagemelding fra klinisk vejleder i forbindelse med den mundtlige refleksion. Der vurderes ud fra de opstillede mål og med ordvalg fra karakterskalaen. 10

11 Dokumentationsark for modul 8: Akutte sår Tema Mål Læringsstrategi Klinisk sygepleje og baggrundslitteratur Hvordan viser jeg, hvor langt jeg er nået? Beskrivelse? Klinisk færdighed? Evaluering Hvem involveres, hvornår og hvor? Akutte sår Viden: kan beskrive og forklare centrale fysiologiske, sociale og psykologiske forholds betydning for en akut skade. Færdigheder: Kan anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden til valg af og begrundelse for sygeplejevirksomhed relateret til relationen, kommunikationen og vejledningen. Kan argumentere for, begrunde og anvende relevante sygeplejefaglige kliniske metoder og standarder med henblik på observationer, vurdering og intervention til borgere med akutte sår. Kan dispensere og administrere medicin til udvalgte patienter. Hudens anatomi/fys. Læse om kroppens immunsystem Kende sterile og rene principper. Præoperativ klargøring/infonet. Infektionstegn. Sepsis. Antibiotika behandling/medicin dk. Tetanus/immunglobulin: medicin dk. Anafylsktisk shock. Forbrænding: Sår: Baggrund, diagnose og behandling af Finn Gottrup/Tonny Karlsmark s s Afd. Os sårmanual.(gå på intranettet og find afd. Z, fagprofessionelle oplysninger, sårmanual). Hygiejne: info, sår/hånd og forbindsskiftning. Modtage akutte patienter med små, store og større skader, klargøre til opr. Vejledning til at hjemsende pt. med udgangspunkt i patienten. Livssituation (Eide og Eide). Dokumentere i Cosmic. Overholde dit kompetence område. Krav: lave en praksisbeskrivelse til refleksion. Udføre i praksis sammen Med sygeplejerske /klinisk vejleder. Reflektere med vejleder. 11

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 8. For Psykiatrisk Ambulatorium, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Midtjylland.

Generel Klinisk Studieplan for modul 8. For Psykiatrisk Ambulatorium, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Midtjylland. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 8. For Psykiatrisk Ambulatorium, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Midtjylland. Beskrivelse

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere