VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN ( ) 1. skoleophold EKSPERTNIVEAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN (04.06.14) 1. skoleophold EKSPERTNIVEAU"

Transkript

1 VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN ( ) 1. skoleophold EKSPERTNIVEAU SPECIALEFAG EKSPERT Temaer Delmål for 1. Skoleophold Uddannelsens teoretiske slutmål: Målpinde fra uddannelsesordning for kontoruddannelse med specialer Medier og IT Digitale løsninger i sundhedsvæsenet (digitale medier) (1 dag) har kendskab til, hvordan praktikstedet anvender sociale medier fx Facebook, Twitter, LinkedIn har kendskab til sundhed.dk og herunder fx Fælles Medicinkort, borger.dk og herunder NemSMS. 1. Eleven behersker sociale medier Anatomi, fysiologi, patologi og psykologi Bevægeapparatet Forebyggelse og livsstil Psykologi viser forståelse for skelettets anatomi og fysiologi kan navngive de vigtigste knogler på skelettet viser forståelse for anatomiske retningsangivelser viser forståelse for et leds anatomi og fysiologi kan navngive de vigtigste led og de største muskler viser forståelse for musklernes fysiologi har viden om de væsentligste sygdomme i bevægeapparatet har kendskab til sammenhæng mellem livsstil og forebyggelse fx KRAM har generelt kendskab til psykologi (hvad er et menneske, hvordan udvikler et menneske sig, hvordan er mennesker sammen, hvad er en psykisk sygdom) 1. Eleven behersker begreber om anatomi og har kendskab til fysiologi 2. Eleven behersker patologiens væsentligste begreber og behandlingsformer indenfor somatikken og psykiatrien. 3. Eleven har viden om sammenhæng mellem livsstil og forebyggelse. 4. Eleven har viden om almindelig psykologi, samarbejdspsykologi og krisepsykologi. Sundhedsadministration Sundhedsjura Tavshedspligt Aktindsigt Sundhedsvæsenets organisation og opgavefordeling (3 dage) kan anvende sundhedslovens regler vedrørende tavshedspligt, videregivelse af og elektronisk indhentning af helbredsoplysninger kan anvende sundhedslovens regler om aktindsigt har kendskab til det offentliges opbygning og opgaver 1. Eleven behersker sundhedslovens regler om patientrettigheder vedrørende selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, ventetider, frit sygehusvalg og behandling i udlandet 5. Eleven kan anvende viden om sundhedsvæsenets organisation og opbygning 1

2 Kommunikation Mundtlig Skriftlig MUNDTLIG KOMMUNIKATION Service Kommunikationsteori, samtaleteknik (fx telefonbetjening), vejledning og rådgivning SKRIFTLIG KOMMUNIKATION Medicinsk fagsprog (6 dage) kan anvende 9 principper for god offentlig service har kendskab til forskellige servicemodeller fx kerneydelser og periferiydelser, servicemanagementsystemet har kendskab til kommunikationsmodeller, fx den simple kommunikationsmodel, transaktionsanalyse, aktiv lytning, assertion, den anerkendende samtale (Appreciative Inquiry) kan anvende fordanskningsregler har kendskab til Dansk Sprognævn, sproget.dk, SNOMED og andre opslagsværker 7. Eleven behersker fordanskning og anvendelse af relevante hjemmesider fx Dansk Sprognævn (DSN), sproget.dk, SNOMED 13. Eleven behersker overordnede principper for god service 14. Eleven behersker kommunikations- og samtaleteorier 15. Eleven kan anvende pædagogiske metoder til vejledning og rådgivning. 2

3 VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN ( ) 2. skoleophold EKSPERTNIVEAU SPECIALEFAG EKSPERT Temaer Delmål for 2. Skoleophold Uddannelsens teoretiske slutmål: Målpinde fra uddannelsesordning for kontoruddannelse med specialer Medier og IT Formidling Kendskab til relevante hjemmesider Udfærdige lydfiler (2 dage) : under vejledning kan anvende telemedicin og teletolkning kan formidle anvendelse af digitale medier til patienter, pårørende og samarbejdspartnere har kendskab til e-læring har kendskab til relevante hjemmesider fx MEDCOM, Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut har kendskab til værktøjer til udfærdigelse af fx lydfiler, video, blog m.m. 2. Eleven kan opdatere hjemmesider, blogs mv. 3. Eleven behersker udfærdigelse af lydfiler, video, blogs mv. 4. Eleven kan under vejledning anvende telemedicin og teletolkning. 5. Eleven behersker brug af relevante hjemmesider som fx MEDCOM, sundhed.dk mv. 6. Eleven kan medvirke ved formidling af digitale medier til patienter, pårørende og samarbejdspartnere 7. Eleven kan udfærdige materialer til e-læring Anatomi, fysiologi, patologi, psykologi Blod og lymfe Kredsløbet Åndedrættet : har kendskab til blodets indhold og blodcellernes funktion har forståelse for hjertets og kredsløbets anatomi og fysiologi har forståelse for åndedrættets anatomi og fysiologi har kendskab til mulighederne for diagnostik i kredsløb og åndedræt viden om de væsentligste sygdomme i kredsløb og åndedræt 1. Eleven behersker begreber om anatomi og har kendskab til fysiologi. 2. Eleven behersker patologiens væsentligste begreber og behandlingsformer indenfor somatikken og psykiatrien. Sundhedsadministration Sundhedsjura Forvaltningsret Selvbestemmelse Ventetider til udredning og behandling Frit og udvidet frit sygehusvalg og behandling i udlandet (3 dage) : kan anvende viden om de forvaltningsretslige regler, der gælder for sagsbehandling indenfor den offentlige del af sundhedsvæsenet behersker sundhedslovens regler om patientrettigheder vedrørende selvbestemmelse, ventetider til udredning og behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg og behandling i udlandet 1. Eleven behersker sundhedslovens regler om patientrettigheder vedrørende selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, ventetider, frit sygehusvalg og behandling i udlandet 6. Eleven kan anvende viden om de forvaltningsretslige regler, der gælder for sagsbehandling indenfor den offentlige del af sundhedsvæsenet 3

4 Kommunikation Mundtlig Skriftlig MUNDTLIG KOMMUNIKATION Team, samarbejde og konflikthåndtering SKRIFTLIG KOMMUNIKATION Kommunikationsteori Formidling (del1) : har forståelse for teamarbejde og kender relevante teorier herom kan anvende teorier om samarbejdspsykologi behersker værktøjer til konflikthåndtering behersker kommunikationsteorier og målgruppeanalyse behersker udvidet skriftlig kommunikation (fx brevskrivning, ) og formidling ved hjælp af relevante medier fx hjemmesider, relevante apps behersker de overordnede kvalitetskrav til sprog og layout (fx almindelige lokale og regionale krav) 1. Eleven behersker kommunikationsteorier og målgruppeanalyse. 2. Eleven behersker udvidet skriftlig kommunikation og formidling ved hjælp af relevante medier, fx hjemmesider, relevante apps. 3. Eleven behersker de overordnede kvalitetskrav til sprog, layout fx almindelige, lokale og regionale krav. 8. Eleven kan indgå i gruppearbejde og teamarbejde og kender relevante teorier herom. 9. Eleven kan anvende teorier om samarbejdspsykologi. 10. Eleven behersker værktøjer til konflikthåndtering. 4

5 MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN ( ) 3. skoleophold EKSPERTNIVEAU SPECIALEFAG EKSPERT Temaer Delmål for 3. Skoleophold Uddannelsens teoretiske slutmål: Målpinde fra uddannelsesordning for kontoruddannelse med specialer Medier og IT Lovgivning (2 dage) : behersker relevant lovgivning vedr. digitale medier, fx persondataloven og lov om ophavsret 8. Eleven behersker brug af relevant lovgivning vedrørende digitale medier, som fx persondataloven og lov om ophavsret Anatomi, fysiologi, patologi, psykologi Fordøjelse Nyrer og urinveje (4 dage) har forståelse for fordøjelsesorganernes, nyrernes og urinvejenes anatomi og fysiologi har kendskab til mulighederne for diagnostik i fordøjelsesorganerne, nyrerne og urinvejene viden om de væsentligste sygdomme i fordøjelsesorganerne, nyrerne og urinvejene 1. Eleven behersker begreber om anatomi og har kendskab til fysiologi 2. Eleven behersker patologiens væsentligste begreber og behandlingsformer indenfor somatikken og psykiatrien. Sundhedsadministration Klageadgang og erstatning Transplantation og obduktion Økonomi (4 dage) kan anvende lovgivningen om patienters klageadgang og mulighed for at opnå erstatning kendskab til sundhedslovens regler om transplantation og obduktion har kendskab til budget og bevillinger, herunder satspuljer og andre relevante finansieringskilder fx fondsmidler har kendskab til fordeling af sundhedsmidler (finanslov, regionsregi, herunder finansiering af den primære sundhedssektor) kan anvende diagnoserelaterede grupper (DRG) 2. Eleven kan anvendes sundhedslovens regler om transplantation og obduktion. 3. Eleven kan anvende sundhedslovens regler om patienters klageadgang og mulighed for at opnå erstatning 7. Eleven har kendskab til budget og bevillinger 8. Eleven har kendskab til fordeling af sundhedsmidler (finanslov, regionsregi, kommunal medfinansiering) 9. Eleven kan anvende diagnoserelaterede grupper (DRG) 10. Eleven har kendskab til ansøgning af fondsmidler 5

6 Kommunikation Mundtlig Skriftlig MUNDTLIG KOMMUNIKATION Kultur SKRIFTLIG KOMMUNIKATION Formidling (del2) Målgruppeanalyse kan anvende teori om kultur (fx virksomheds-kultur) og forståelse af kulturforskelle blandt mennesker har forståelse for branding af virksomheden behersker udvidet skriftlig kommunikation (fx informationsmaterialer) og formidling ved hjælp af relevante medier fx hjemmesider, relevante apps. behersker de overordnede kvalitetskrav til sprog og layout (fx almindelige lokale og regionale krav) 2. Eleven behersker udvidet skriftlig kommunikation og formidling ved hjælp af relevante medier, fx hjemmesider, relevante apps. 3. Eleven behersker de overordnede kvalitetskrav til sprog, layout fx almindelige, lokale og regionale krav. 11. Eleven kan anvende teori om kultur (værtskultur, lokalkultur, virksomhedskultur) og kulturforskelle. 12. Eleven behersker branding, servicering af patienter, pårørende og samarbejdspartnere 6

7 VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN ( ) 4. skoleophold EKSPERTNIVEAU SPECIALEFAG EKSPERT Temaer Delmål for 4. Skoleophold Uddannelsens teoretiske slutmål: Målpinde fra uddannelsesordning for kontoruddannelse med specialer Medier og IT Bearbejde data (1 dag) under vejledning bearbejder de statistiske data og udfærdiger illustrationer af de data, der fremkommer fx fra udtræk 9. Eleven kan under vejledning bearbejde statistiske data og udfærdige illustrationer af de data, der fremkommer ved udtræk. Anatomi, fysiologi, patologi, psykologi Gynækologi Neurologi Psykiatri har viden om de væsentligste sygdomme indenfor gynækologi og neurologi har forståelse for de væsentligste begreber indenfor gynækologi og neurologi har kendskab til mulighederne for diagnostik indenfor gynækologi og neurologi har forståelse for grundlæggende psykiatriske begreber og sygdomme 1. Eleven behersker begreber om anatomi og har kendskab til fysiologi 2. Eleven behersker patologiens væsentligste begreber og behandlingsformer indenfor somatikken og psykiatrien. Sundhedsadministration Temadag/konference Kvalitet Utilsigtede hændelser Koordination og projektstyring (8 dage) kan anvende viden om budget, planlægning og administration i relation til afholdelse af temadag/konference behersker struktur og opbygning af Den Danske Kvalitetsmodel og akkreditering kan anvende lovgivningen vedrørende rapportering af utilsigtede hændelser behersker metoder til kvalitetsudvikling og sikring behersker projektstyringsværktøjer behersker metoder til at koordinere og formidle patientforløb til relevante interessenter 4. Eleven kan anvende sundhedslovens regler om rapportering af utilsigtede hændelser 11. Eleven behersker Den Danske Kvalitetsmodel og akkreditering. 12. Eleven behersker metoder til kvalitetsudvikling og sikring. 13. Eleven behersker projektstyringsværktøjer. 14. Eleven behersker metoder til at koordinere og formidle patientforløb til relevante interessenter. 7

8 Kommunikation Mundtlig Skriftlig MUNDTLIG KOMMUNIKATION Kriseteori SKRIFTLIG KOMMUNIKATION Analyseredskaber Kildekritik Medicinsk fagsprog (6 dage) har kendskab til krisens faser og kunne agere hensigtsmæssigt i forhold til patienter og pårørende i krise behersker forskellige spørgeteknikker og dataindsamlingsmetoder behersker redskaber til analyse, bearbejdning og formidling af data behersker metoder til vurdering af validitet og reliabilitet behersker fordanskning 4. Eleven behersker forskellige spørgeteknikker og dataindsamlingsmetoder 5. Eleven behersker redskaber til analyse, bearbejdning og formidling af data. 6. Eleven behersker metoder til vurdering af validitet og reliabilitet. 7. Eleven behersker fordanskning og anvendelse af relevante hjemmesider fx Dansk Sprognævn (DSN), sproget.dk, SNOMED 16. Eleven har kendskab til krisens faser og kan agere hensigtsmæssigt i forhold til patienter og pårørende i krise. Kompetencemål for lægesekretæruddannelsen (Ifølge bekendtgørelsens kompetencemål - nr samt 27-30) 16) Vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt 17) Kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler 18) Anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver 19) Udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser 20) Udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav 21) Udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen 27) Beherske metoder og det tilknyttede fagsprog inden for de administrative hovedområder på et sygehus eller i en almen lægepraksis, herunder journalbearbejdning, kommunikation og korrespondance, administration og sagsbehandling, laboratorie- og hjælpefunktioner. 28) Udvise initiativ, koordineringsevne, samarbejdsevne, ansvar, selvstændighed og kreativitet i opgaveløsningen 29) Udvise evne til at vejlede og kommunikere med brugere og samarbejdspartnere, herunder i anvendelsen af it-løsninger 30) Anvende konkret kendskab til, hvordan en politisk styret offentlig/privat virksomhed som et sygehus/almen lægepraksis søger at omsætte politiske beslutninger til praksis i løsning af opgaven Udfærdiget/godkendt af Netværkssamarbejdet LÆGESEKRETÆR

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM. Lokal undervisningsplan 2012/2013

Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM. Lokal undervisningsplan 2012/2013 Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM Lokal undervisningsplan 2012/2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2015 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Målgruppe

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration UDGIVER OPLAG LAYOUT TRYK UDGIVET VARENR. DL PATIENT ADMINISTRATION KOMMUNIKATION 3000 STINE LINDBORG DESIGN KLS GRAFISK HUS JUNI 2013 4409030725

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

PRAKTIKPLAN TIL KONTORSPECIALET OFFENTLIG ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN TIL KONTORSPECIALET OFFENTLIG ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN TIL KONTORSPECIALET OFFENTLIG ADMINISTRATION God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse,

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Gældende fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 4 1.2 Praktiske oplysninger

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision Åben 2009-2010 20-08-2009 Side 1 af 11 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision Lokal undervisningsplan for Kontoruddannelse med specialet Revision I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse om erhvervsuddannelse

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

2007/2008. Kommunomuddannelsen på VVU-niveau. levende uddannelse for mennesker i udvikling

2007/2008. Kommunomuddannelsen på VVU-niveau. levende uddannelse for mennesker i udvikling 2007/2008 Kommunomuddannelsen på VVU-niveau levende uddannelse for mennesker i udvikling Nyt i 2007/2008 Kommunomuddannelsen er en levende uddannelse, der udvikler sig i takt med opgaverne i kommuner og

Læs mere