Ældreservice Arbejdsmiljøberetning 2009 Mål for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreservice Arbejdsmiljøberetning 2009 Mål for 2010"

Transkript

1 Ældreservice Arbejdsmiljøberetning 2009 Mål for 2010 Ældreservice en del af Odder kommune

2 Indholdsfortegnelse Forord side 1 - Formål 1 Arbejdsmiljøarbejdet i Ældreservice 2 - Arbejdsmiljø 2 - Sundhed og trivsel 2 - Psykisk arbejdsmiljø 3 Sikkerhedsorganisationen 4 Struktur og mødeaktivitet vedr. sikkerhedsarbejdet 5 Metoder til identifikation af farer og risikovurdering. 6 Forhold til arbejdstilsynet 6 Arbejdsulykker 7 - Analyse af arbejdsulykker og forebyggende foranstaltninger Arbejdspladsvurdering (APV) 9 - Væsentlige punkter fra APV ens handlingsplaner 9 Sygefravær 12 Mål for arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Kvalitetssikring af arbejdsmiljøindsatsen i Ældreservice ( dok. Nr , , ) Bilag 2. Oversigt B-procedurer i Ældreservice. (dok. Nr ) Forord Rapporten beskriver Ældreservice indsats i forhold til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Gennemgangen foregår én gang årligt og fremlægges på fælles sikkerhedsgruppemøde og MED-udvalgsmøde. Den er et led i Odder kommunes strategi for arbejdsmiljøarbejdet og skal opfylde dokument 2.4: Ledelsens evaluering i Odder kommunes arbejdsmiljøguide. Formål At sikre, at arbejdsmiljøsystemet gennemgås, og at det vurderes, om det er egnet og tilstrækkeligt, samt hvilke tiltag, der evt. skal gøres for at sikre stadig fremdrift. Uddrag af dokument 2.4, Ledelsens evaluering, Odder kommunens arbejdsmiljøguide. Årsrapporten herunder mål for arbejdsmiljøindsatsen 2010 er godkendt på fælles Sikkerhedsgruppemøde og MEDudvalgsmøde d. 22. februar Side 1 af 13

3 Arbejdsmiljøarbejdet i Ældreservice Arbejdsmiljø Ældreområdet er et område med mange fysiske og psykiske tunge arbejdsopgaver. Derfor fokuserer Ældreservice meget på arbejdsmiljøet og har udviklet en intern kvalitetssikring af arbejdsmiljøarbejdet, som sikrer et struktureret arbejde, der konstant arbejder på at sikre, udvikle og forbedre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I 2009 høstede Ældreservice frugterne af det store arbejde i 2008 med at strukturere og kvalificere arbejdsmiljøarbejdet og alle enheder i Ældreservice er således blevet arbejdsmiljø-certificeret i Følgende emner vedr. arbejdsmiljøarbejdet har været tværgående indsatser: Kvalitetssikring af arbejdsmiljøarbejdet Introduktions-program vedr. arbejdsmiljø. Etablering af trivselspulje til MEDudvalgs disponering Nedbringelse af sygefravær Løbende drøftelse af arbejdsskader og sygestatistik samt forebyggende tiltag. Udarbejdelse af politikker indenfor følgende områder: o Vold o Stress o Mobning o Forflytning Sundhed og trivsel Ud over at benytte sig at de generelle tilbud om sundhedsordninger for ansatte i Odder kommune har MEDudvalget i Ældreservice fået tildelt en trivselspulje på kr. med formålet at igangsætte tiltag, som virker fremmende for trivslen blandt ansatte i Ældreservice. Medudvalget prioriterede at anvende beløbet i 2009 til hhv. indkøb af massagesæder til Bronzealdervej, etablering af frugtordning for alle ansatte, afvikling af en sommerfest, hvor kommunikationskonsulent Karen Marie Lillelund afholdte et foredrag med titlen Humør som forløsende faktor i al kommunikation. Der deltog 150 ansatte. Yderligere var der planlagt en beskeden julegave til alle ansatte, som ikke kunne udmøntes grundet merforbrug på Ældreservice samlede budget. Prioritering af trivselspuljen for 2010 sker på MEDudvalgsmøde den 8. februar. Side 2 af 13

4 Herudover har Ældreservice følgende tilbud til sine ansatte: Gratis brug af massagestole Gratis kaffe, the og kakao Personalequiz Internt tilbud om undervisning i forflytningsteknikker Betaling af deltagergebyr for DHL-stafetten Internt kompetenceudviklingsprogram for alle ansatte Endelig giver Odder kommunes sundhedsordning mulighed for gratis brug af fitnesscenter, gratis svømning, rygestopkurser og kostvejledning. Psykisk arbejdsmiljø Til sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø vægter Ældreservice supervision, hvor der er mulighed for at drøfte og afklare forskellige dilemmaer i arbejdet. Borgersituationer bliver mere og mere komplekse, hvorfor Ældreservice i højere grad benytter sig at eksterne supervisorer, som er knyttet til forskellige specialer. For eksempel fra det palliative team og det gerontopsykiatriske team fra regionen. Medarbejdere tilkendegiver, at det har været særdeles gode forløb, som har givet nye handlemuligheder. Herudover har Ældreservice udarbejdet politikker vedrørende vold, stress og mobning i MEDudvalgsregi. Der forekommer et stigende antal udadreagerende borgere borgere hovedsagelig med demensproblematikker hvilket er en hård psykisk belastning for vore medarbejdere. Med henblik på konstant at arbejde på at minimere antallet af magtanvendelser overfor disse borgere, har en stor del af vores ansatte deltaget i temaeftermiddage om magtanvendelse i efteråret I 2009 har ældreservice styrket de interne faglige kompetencer indenfor demensområdet såvel på plejecentre som i hjemmeplejeregi, ved at uddanne tre demenskonsulenter, samt planlagt et løbende internt undervisningstilbud for alle ansatte vedrørende håndtering af borgere med demensproblematikker. I 2010 har Ældreservice prioriteret at afholde interne kurser for alle ansatte som omhandler Nænsom nødværge og konflikthåndtering, men henblik på at minimere antallet af voldsepisoder og trusler om vold overfor personalet og antallet af magtanvendelse overfor borgeren. Endeligt er der et tæt samarbejde med demenskoordinator ansat i visitationsafdelingen. Side 3 af 13

5 Sikkerhedsorganiseringen i Ældreservice pr. 1. januar 2010 Arbejdsleder Anne Juul Sørensen Sikkerhedsgrupper Lederrepræsentant Medarbejderrepræsentant Administration, kørsel og vikargruppen Thomas Trust Hans Mortensen Bronzealdervej Bente Markfoged Alice Poulsen Stenslundcenteret Anni Andersen Anette Kaas Van Gucht Lisbeth Vinther Nielsen Træningscenter, korttidspladser daghjem, aktivitetshus Hjemme- og sygeplejen Peter Soenen Lene Brygger Rasmussen Marianne Ahl Elsebeth Holm Lonnie Laursen Vera Jørgensen Birgit Smidt Repræsentanter i MEDudvalg Ældreservice Repræsentanter i HovedMED social Repræsentanter Hovedudvalg - Odder Anne Juul Sørensen Anne Juul Sørensen Vera Jørgensen Hans Mortensen Elsebeth Holm Vera Jørgensen Side 4 af 13

6 Struktur og mødeaktivitet vedr. sikkerhedsarbejdet Mødeforum MEDudvalg Ældreservice Faste punkter på disse møder: - Arbejdsulykker/nærved ulykker gennemgang af interne anmeldelser, samt drøftelse af fremtidige forebyggende tiltag. Hyppighed 4 fastlagte årlige møder - Sygestatistik drøftelse for behov for tiltag Herudover drøftes aktuelle sager, f.eks. ny lovgivning, nye politikker, tilsynsrapporter, udviklingstiltag som har betydning for arbejdsmiljøet. Sikkerhedsgrupper. - opfølgning på arbejdsulykker/nærved ulykker - identificering, prioritering og løsning af evt. arbejdsmiljø-problemer, via runderinger på arbejdspladsen, APV og tilbagemeldinger fra medarbejdere. - opfølgning på sygefravær 4 fastlagte årlige møder. Samt efter behov. Fælles møde for alle SI-grupper. - aktuelle sager med tværgående relevans, f.ex. arbejdsmiljøcertificering, sygefravær, forebyggelse af arbejdsulykker, udarbejdelse af politikker. 2 gange årligt Side 5 af 13

7 Metoder til identifikation af farer og risikovurdering. Risikovurderingen sker i mange sammenhænge og på flere niveauer. Ud over den strukturerede form, som er beskrevet i tidligere afsnit, finder der også en akut og løbende risikovurdering sted blandt alle ansatte i området. Den akutte vurdering Den akutte vurdering sker dagligt. F.eks. ved rapportering fra et vagthold til et andet. Hvad er der sket i vagtens forløb, og hvad skal der tages hensyn til i den kommende vagt? Det kan være ændring i borgerens tilstand, som måske kræver nye hjælpemidler eller hjælp fra to. Det kan være nye borgere, som kræver ændring i fordelingen af opgaver. Løbende risikovurdering Alle nye borgere får udarbejdet en APV og en arbejdsfunktionsbeskrivelse. Disse revideres ved ændringer borgerens funktionsniveau eller mindst hver 3. år. Planlagte risikovurderinger Herudover udfører hver sikkerhedsgruppe sikkerhedsrunderinger mindst 2 gange årligt. Ligesom der udarbejdes en generel APV hvert 3. år for de lokaler/udenomsarealer, som den enkelte SI-gruppes medarbejdere anvender. Forhold til arbejdstilsynet Ældreservice har ikke haft besøg fra arbejdstilsynet i Ældreservice er blevet arbejdsmiljøcertificeret i 2009 gennem Bureau Veritas. Ældreservice fik samlet kun én afvigelse, som er lukket. Side 6 af 13

8 Arbejdsulykker Der har været 38 arbejdsulykker i Det er en stigning på 17 i forhold til Det har givet et fravær på ca. 66 dage i Det er en stor procentvis stigning siden En af forklaringerne er et øget fokus på arbejdsmiljøarbejdet herunder anmeldelse af arbejdsulykker, som følge af arbejdsmiljøcertificeringen. Et øget fokus medfører ofte, at der sker en stigning indenfor fokusområdet, indtil forebyggende aktiviteter slår igennem. Antagelsen underbygges af, at der ikke er sket en stigning i antallet af ulykker med fravær. For netop at iværksætte forebyggende og tværgående tiltag, drøftes alle arbejdsskader såvel i de enkelte sikkerhedsgrupper som på fælles MEDudvalgs-møder i Ældreservice. Oversigt, som viser udviklingen i arbejdsulykker fra Årsag til anmeldte Arbejdsulykker Faldulykke, trådte forkert Vrid belastende arbejdsstilling Ramt af / stødt imod Kontakt med skarpe genstande Klemt i maskine eller andet Kontakt med varme genstande Vold, voldslignende situation - menneske Vold, voldslignende situation - dyr Håndtering af personer (forflytning) Håndtering af andet Stikskade Andet: (trafikuheld) Ensidigt gentaget arbejde Stress Chikane / sexchikane I alt anmeldte Ingen fravær 29 (76%) Medført fravær under 14 dage 8 (21%) Medført fravær over 14 dage 1 (3%) 11 (52%) 10 (48%) 0 (0%) 15 (63%) 7 (29%) 2 (8%) Ikke registreret Ikke registreret Ikke registreret Side 7 af 13

9 Analyse af arbejdsulykker i 2009, samt forebyggende foranstaltninger for Det er indenfor tre hovedområder, hvor der er sket en stigning i antallet af arbejdsulykker i 2009: 1) Faldulykker, trådte forkert. 2) Vrid-belastende arbejdsstillinger 3) Vold, voldslignende situationer mennesker. Ad 1) Flere episoder handler om at gå ind i en dør, snuble op ad trapper og lignende. Ingen episoder har medført fravær. Det tyder på, at vi er blevet bedre til at registrere hændelser, som på sigt eller ved gentagelser kan medføre mén for den enkelte. Ad 2) Flertallet omhandler episoder, hvor der sker en pludselig og uventet situation f.eks. at en borger falder eller mister balancen, hvor medarbejderen reflektorisk griber ud efter borgeren, eller hvor borgeren falder og trækker medarbejdere med ned i faldet. Fra 2010 er forebyggelse af denne type hændelser udbygget i den interne forflytningsundervisning. Det er glædeligt, at der er et fald i arbejdsulykker vedrørende planlagte forflytninger af borgere. Det tyder på, at vores forflytningsundervisning har båret frugt, og at der er en skærpet opmærksomhed og bedre håndtering af de planlagte forflytninger. Ad 3) Hændelserne er koncentreret hos ganske få borgere. Episoderne underbygger, at der er flere borgere med svært udadreagerende adfærd, som har brug for vores daglige hjælp og støtte. Det medfører et øget behov for kompetenceudvikling indenfor forebyggelse og håndtering af denne type adfærd. I 2009 har VISO har været inddraget med bl.a. supervision af personalet. Fra 2010 planlægges med interne kurser for alle ansatte vedrørende Nænsom nødværge og konflikthåndtering med henblik på at forebygge voldsepisoderne, samt supervision efter behov. Side 8 af 13

10 Arbejdspladsvurdering (APV) Alle Sikkerhedsgrupper foretager en generel APV mindst hvert 3. år, hvor alle forhold bliver gennemgået og områdets risici bliver identificeret, prioriteret og der iværksættes handleplaner til løsning af de identificerede problemområder. Herudover sker der løbende en vurdering af arbejdsmiljøet via runderinger og løbende identificering ligesom der foretages APV hos alle nyopstartede borgere. Væsentlige punkter fra APV ens handlingsplaner Hver sikkerhedsgruppe indsætter egne væsentlige punkter fra APV Arbejdssted Administration og teknisk service Korttidsafsnit, træningscenter, daghjem og Aktivitetshuset Bemærkning Adm. og teknisk service blev både internt og eksternt auditeret uden afvigelser. Flere medarbejdere i adm. flyttede rundt samtidig med lukning af plejecentre, og der har været fokus på arbejdspladsindretning. Der er lavet internt intro i adm. for nye medarbejdere. Teknisk service har været præget af flytning til nyt plejecenter, og efterfølgende nye arbejdsopgaver og tilpasning af medarbejderressourcer. Der er påbegyndt plan for tværfagligt samarbejde blandt teknisk service så der fleksibilitet ved afløsning på buskørsel, pedelfunktioner de respektive arbejdssteder og postkørsel. OKTC: o o o o o OKKA: o Service niveauet for SEL og SUL opgaver er beskrevet via interne kvalitetsstandarder udarbejdet i samarbejde med myndighedsafdelingen. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for fys/ergo for både SEL og SUL (SEL = Servicelov team, SUL = Sundhedslov team). Der er afholdt både intern og ekstern audit. Efter den interne audit er der udarbejdet en risikovurdering. OKTC er blevet arbejdsmiljøcertificeret. Inden certificering er der målrettet arbejdet med ajourføring af APB. Ny evakueringsplan er udarbejdet og afprøvet. er flyttet fra Ørting ind i nye lokaler på Sygehus, arbejdsrutinerne er ændret, samt indkøb af produkter er skiftet til anden leverandør. Nye APB er udarbejdet, samt Side 9 af 13

11 Stenslund Bronzealdervej er der udpeget en ansvarlige på OKKA, der skal sikre sig at der foreligger APB ved indkøb af produkter (i.s.m. SiR og L). o Ny evakueringsplan er udarbejdet og afprøvet. o Risikovurdering udarbejdet. OKDH APV-problemer der ikke umiddelbart kunne løses, er indarbejdet i renovationsplanen for ÅLC. o Ny evakueringsplan er udarbejdet og afprøvet. o Risikovurdering udarbejdet. Stenslund er blevet arbejdsmiljøcertificeret. Ved den eksterne audit fik vi 1 afvigelse der gik på APB`er der ikke var i orden. Arbejdet med APB er nu intensiveret og afvigelsen er nu lukket. Ved sikkerhedsrunderinger er faremærkede produkter indsamlet og sendt til destruktion, således der i dag kun er ganske få faremærkede produkter på Stenslund. Vi har i 2009 fået uddannet 5 ergonomivejledere der nu arbejder målrettet på at synliggøre sig på Stenslund. De har bl.a.afholdt 2 forflytningscafeer, hvor et bestemt tema behandles. Personalet inviteres til at deltage og der har været stor tilslutning. Temaerne i år har været: Udarbejdelse af forflytningsbeskrivelse i Care og forflytningssituationer i seng og stol. Der har i 2009 været et stigende antal indberetning om vold mod personalet. Sikkerhedsgruppen har arbejdet med at systematisere sagerne der alle drejer sig om ca. 5 beboere. Der er i 2010 planlagt kurser i nænsom nødværge som over en ca.2 årig periode tilbydes alle ansatte. Nyetablering og implementering af rammer, struktur og indhold i sikkerhedsarbejdet pga flytning af beboere og personale fra Ålykkecentret, Hou Ældrecenter, Gyllinghjemmet og Ørting Lokalcenter den 10/ til de 60 nye plejeboliger på Bronzealdervej. I et forløb med en ekstern coach har ledelse, teamkoordinatorer, tværgående medarbejdere og tillidsvalgte evalueret de første 8 måneder på Bronzealdervej. På baggrund heraf er vores fælles ønsker for udviklingen på Bronzealdervej og de værdier samarbejdet skal bygge på, blevet tydeliggjort og beskrevet. Vi oplever på Bronzealdervej en uheldig udvikling i forhold til udadreagerende beboere. Derfor har vi stort fokus på psykisk og fysisk vold mod personalet. Sikkerhedsgruppen har iværksat en arbejdsgang, med det formål at få taget hånd om medarbejderne hurtigt efter de voldelige episoder, og få overblik over problemets omfang på en let og overskuelig måde. I november lavede den lokale MED gruppe en trivselsundersøgelse på alt personalet. Svarprocenten, som var på 53, viste tilfredshed med trivslen og medarbejderne kom med gode idéer til det videre arbejdsmiljøarbejde. MED gruppen udvalgte 4 områder, som blev drøftet på et stort personalemøde. Der arbejdes nu videre med de 4 områder i den lokale MED gruppe på Bronzealdervej. De 4 Side 10 af 13

12 områder er: Mødestruktur, samarbejdet på tværs af husene, fokus på kulturforandringen EDEN og balance i normering og VIP Sikkerhedsgruppen har udarbejdet Beredskabsplan og Bronzealdervej er blevet arbejdsmiljøcertificeret. Yderligere er der uddannet 6 ergonomivejledere på Bronzealdervej. Hjemmeplejen/ Hjemmesygeplejen Konstatering af skimmelsvamp i Lægebolig og Grønne barak, som medførte akut flytning til nye lokaler i december Det blev en meget positiv oplevelse at flytte, og der var stor opbakning fra alle medarbejde til at det lykkes. Sikkerhedsgruppen har udsat en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i Hjemme- og sygeplejen, som allerede var planlagt til efteråret Denne dagsorden blev sat med udgangspunkt i at der har været stor udskiftning af nøglepersoner og ledere, samt at dagligdagen var præget heraf. Kortlægningen blev udsat, da der blev besluttet at lave et fælles projekt i form af en trivselsundersøgelse af hele kommunen. Det psykiske arbejdsmijø var specielt belastet i hjemmesygeplejen, og der blev i slutningen af året afholdt en række møder, hvor DSRs repræsentanter og ældrechefen deltog mhp at få fokus på samarbejdet mellem ledelsen og medarbejder. Møderækken blev en succes og hurtigt blev tilstedeværelsen af DSR rep og ældrechefen unødvendig og samarbejdet mellem ledere og medarbejder blev genoprettet. Ved årets udgang var vi blevet arbejdsmiljøcertificeret, havde fået løst skimmelsvamp-problematikken, var flyttet i nye lokaler og havde fået et væsentlig bedre psykisk arbejdsmiljø Side 11 af 13

13 Sygefravær Ældreservice arbejder konstant og målrettet med at nedbringe fravær såvel korttids - som langtidsfravær. Med udgangspunkt i Odder kommunes fraværspolitik, sikrer Ældreservice hurtig opfølgning på fravær, med formålet om hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. Dette evt. som deltidsraskmeldt eller som arbejdsprøvning i tilfælde af, at det ikke er muligt at kunne komme tilbage til sædvanligt job på sædvanlig arbejdstid. Langtidsfravær følges tæt og handleplaner for den enkelte medarbejder drøftes med den enkelte leder ved månedlig møde, hvor også økonomi og egenkontrol drøftes. Det totale fravær følges med kvartalsvise opgørelser og drøftes på MEDudvalgsmøde med henblik på vedtagelse af evt. handleplaner. Herudover har hjemmeplejen deltaget i et Fastholdelse og forebyggelsesprojekt CABI sammen med andre kommunale og private virksomheder i Odder. Efter at have lykkes med at skabe et fald i fraværet på 0,6 %-point fra 2007 til 2008 er der desværre sket en stigning i såvel korttids- som langtidsfravær i Det gennemsnitlige sygefravær er steget 0,9 %-point fra 6,6 % i 2008 til 7,5 % i Fraværet fordeler sig mellem korttidsfravær (under 14 dage) på 4,1 % og langtidsfravær (over 14 dage) på 3,4 %. Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af gennemsnitlige sygefraværsdage pr. medarbejder pr. år. Der er sket en stigning fra 14,17 dage i 2008 til 17,43 dage i Årsagen til stigningen i langtidsfraværet er et betydeligt øget antal af livstruende sygdomme, operationer og psykiske lidelser. Kun ét langtidsfravær er registreret som arbejdsbetinget. Årsager til stigning af korttidsfravær skyldes hovedsagligt en stor stigning i årets sidste fire måneder som følge af epidemi med Influenza A og andre smitsomme sygdomme. Side 12 af 13

14 Mål for arbejdsmiljøarbejdet i Med udgangspunkt i Hovedudvalgets 3 fokusområder for 2010: trivsel, sygefravær og introduktion af nye medarbejdere har Ældreservice opsat følgende målsætning indenfor hvert område. Konkret mål - trivsel: Hver Sikkerhedsgruppe afvikler 2 aktiviteter indenfor det næste år, som er målrettet trivsel indenfor eget funktionsområde. Konkret mål sygefravær: Det totale fravær for 2010 skal falde til 6,5 % dels gennem tæt opfølgning på fravær og dels gennem forebyggende lokale trivsels indsatser. Konkret mål introduktion af nye medarbejdere: Alle nyansatte skal gennemgå den nye overordnede introduktion såvel til Odder kommune som til Ældreservice og skal have gennemført det interne kompetence udviklingsprogram indenfor en 2-årig ansættelsesperiode. Side 13 af 13

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

Årsrapport 2010 for Løvdalen

Årsrapport 2010 for Løvdalen Årsrapport 2010 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang blev der lagt en 3-årig strategiplan,

Læs mere

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Børnehuset Mælkevejen Udarbejdet af Heidi Andersen, AMR og Maiken Toftholm, leder Dato 31/1 2013 Status for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet Det

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Odder Kommunes Træningscenter OKTC

Odder Kommunes Træningscenter OKTC Odder Kommunes Træningscenter OKTC Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Opgaver... 4 Ansvar... 4 Gyldighedsområde... 4 Ajourføring af planen... 4 Afprøvning af planen... 4

Læs mere

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Udarbejdet af sektionsledere for plejecentre område Øst og Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 31. maj 2010 Godkendt af MED-udvalg for plejecentre

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST.

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Glesborg og Ørum Belysning i kontorer i Ørum Initiativer for at igangsætte bedring af fysiske forhold i Ørum Højdeindstillelige borde

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE.

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. 13-05-2014 09:54 VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. Ældrechef Administrativ leder Administration/Vikarkorps Kvalitet og udvikling Pedel/kørsel IT proceskonsulent Leder af Ledere af hjemmeplejen Sundhedscenterleder

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm

Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm En fortælling om udviklingen af Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi. Og hvordan kommer vi fra ord til handling? men først et lille citat vi er hinandens arbejdsmiljø.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen Årsrapport 2009 for Side 1 af 7 1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

AMR/FTR temadag. AMR/FTR Temadag d. 3. februar

AMR/FTR temadag. AMR/FTR Temadag d. 3. februar AMR/FTR temadag AMR/FTR Temadag d. 3. februar 2015 1 Dagens program 9.30-10.30 Velkomst & oplæg om SL s arbejdsmiljøstrateg og den lokale indsats 10.30-10.45 Pause 10.45-12.15 Forebyg mobning ved Stig

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest

Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest Formålet med arbejdsmiljøaftalen er at styrke, udvikle og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, så der kan etableres et systematisk,

Læs mere

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Døgninstitutioner og hjemmepleje Døgninstitutioner og hjemmepleje Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i Døgninstitutioner og hjemmepleje 2011 Arbejdstilsynet gennemfører fra 2011 nye særlige tilsynsindsatser med mere fokus

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Sygepleje & Arbejdsmiljø

Sygepleje & Arbejdsmiljø Sygepleje & Arbejdsmiljø En kommunal vinkel på sygeplejerskens arbejdsmiljø og de trusler sygeplejersken møder DSR, d. 29. september 2016 Anni Birkving Arbejdsmiljøkonsulent Center for Sundhed & Pleje

Læs mere

Årsrapport 2009 for Arresøparken

Årsrapport 2009 for Arresøparken Årsrapport 2009 for Arresøparken 1. Sammendrag Arresøparken har haft et godt og konstruktivt år. Vi startede året med at få nedlagt aflastningsafdelingen på Nattergalen, og få etableret en plejeafdeling.

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Personalemøde med MED-status

Personalemøde med MED-status Cafémøder er for alle beboere, familiemedlemmer og medarbejdere og afholdes hver 4.onsdag kl. 14.00 16.00 Dagsordenspunkter kan sættes på under mødet. Personalemøde med MED-status Dato: 22. april 2015

Læs mere

Årsrapport 2009 for Løvdalen

Årsrapport 2009 for Løvdalen Årsrapport 2009 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang en 3-årig strategiplan, hvor fælles

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere