Ældreservice Arbejdsmiljøberetning 2009 Mål for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreservice Arbejdsmiljøberetning 2009 Mål for 2010"

Transkript

1 Ældreservice Arbejdsmiljøberetning 2009 Mål for 2010 Ældreservice en del af Odder kommune

2 Indholdsfortegnelse Forord side 1 - Formål 1 Arbejdsmiljøarbejdet i Ældreservice 2 - Arbejdsmiljø 2 - Sundhed og trivsel 2 - Psykisk arbejdsmiljø 3 Sikkerhedsorganisationen 4 Struktur og mødeaktivitet vedr. sikkerhedsarbejdet 5 Metoder til identifikation af farer og risikovurdering. 6 Forhold til arbejdstilsynet 6 Arbejdsulykker 7 - Analyse af arbejdsulykker og forebyggende foranstaltninger Arbejdspladsvurdering (APV) 9 - Væsentlige punkter fra APV ens handlingsplaner 9 Sygefravær 12 Mål for arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Kvalitetssikring af arbejdsmiljøindsatsen i Ældreservice ( dok. Nr , , ) Bilag 2. Oversigt B-procedurer i Ældreservice. (dok. Nr ) Forord Rapporten beskriver Ældreservice indsats i forhold til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Gennemgangen foregår én gang årligt og fremlægges på fælles sikkerhedsgruppemøde og MED-udvalgsmøde. Den er et led i Odder kommunes strategi for arbejdsmiljøarbejdet og skal opfylde dokument 2.4: Ledelsens evaluering i Odder kommunes arbejdsmiljøguide. Formål At sikre, at arbejdsmiljøsystemet gennemgås, og at det vurderes, om det er egnet og tilstrækkeligt, samt hvilke tiltag, der evt. skal gøres for at sikre stadig fremdrift. Uddrag af dokument 2.4, Ledelsens evaluering, Odder kommunens arbejdsmiljøguide. Årsrapporten herunder mål for arbejdsmiljøindsatsen 2010 er godkendt på fælles Sikkerhedsgruppemøde og MEDudvalgsmøde d. 22. februar Side 1 af 13

3 Arbejdsmiljøarbejdet i Ældreservice Arbejdsmiljø Ældreområdet er et område med mange fysiske og psykiske tunge arbejdsopgaver. Derfor fokuserer Ældreservice meget på arbejdsmiljøet og har udviklet en intern kvalitetssikring af arbejdsmiljøarbejdet, som sikrer et struktureret arbejde, der konstant arbejder på at sikre, udvikle og forbedre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I 2009 høstede Ældreservice frugterne af det store arbejde i 2008 med at strukturere og kvalificere arbejdsmiljøarbejdet og alle enheder i Ældreservice er således blevet arbejdsmiljø-certificeret i Følgende emner vedr. arbejdsmiljøarbejdet har været tværgående indsatser: Kvalitetssikring af arbejdsmiljøarbejdet Introduktions-program vedr. arbejdsmiljø. Etablering af trivselspulje til MEDudvalgs disponering Nedbringelse af sygefravær Løbende drøftelse af arbejdsskader og sygestatistik samt forebyggende tiltag. Udarbejdelse af politikker indenfor følgende områder: o Vold o Stress o Mobning o Forflytning Sundhed og trivsel Ud over at benytte sig at de generelle tilbud om sundhedsordninger for ansatte i Odder kommune har MEDudvalget i Ældreservice fået tildelt en trivselspulje på kr. med formålet at igangsætte tiltag, som virker fremmende for trivslen blandt ansatte i Ældreservice. Medudvalget prioriterede at anvende beløbet i 2009 til hhv. indkøb af massagesæder til Bronzealdervej, etablering af frugtordning for alle ansatte, afvikling af en sommerfest, hvor kommunikationskonsulent Karen Marie Lillelund afholdte et foredrag med titlen Humør som forløsende faktor i al kommunikation. Der deltog 150 ansatte. Yderligere var der planlagt en beskeden julegave til alle ansatte, som ikke kunne udmøntes grundet merforbrug på Ældreservice samlede budget. Prioritering af trivselspuljen for 2010 sker på MEDudvalgsmøde den 8. februar. Side 2 af 13

4 Herudover har Ældreservice følgende tilbud til sine ansatte: Gratis brug af massagestole Gratis kaffe, the og kakao Personalequiz Internt tilbud om undervisning i forflytningsteknikker Betaling af deltagergebyr for DHL-stafetten Internt kompetenceudviklingsprogram for alle ansatte Endelig giver Odder kommunes sundhedsordning mulighed for gratis brug af fitnesscenter, gratis svømning, rygestopkurser og kostvejledning. Psykisk arbejdsmiljø Til sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø vægter Ældreservice supervision, hvor der er mulighed for at drøfte og afklare forskellige dilemmaer i arbejdet. Borgersituationer bliver mere og mere komplekse, hvorfor Ældreservice i højere grad benytter sig at eksterne supervisorer, som er knyttet til forskellige specialer. For eksempel fra det palliative team og det gerontopsykiatriske team fra regionen. Medarbejdere tilkendegiver, at det har været særdeles gode forløb, som har givet nye handlemuligheder. Herudover har Ældreservice udarbejdet politikker vedrørende vold, stress og mobning i MEDudvalgsregi. Der forekommer et stigende antal udadreagerende borgere borgere hovedsagelig med demensproblematikker hvilket er en hård psykisk belastning for vore medarbejdere. Med henblik på konstant at arbejde på at minimere antallet af magtanvendelser overfor disse borgere, har en stor del af vores ansatte deltaget i temaeftermiddage om magtanvendelse i efteråret I 2009 har ældreservice styrket de interne faglige kompetencer indenfor demensområdet såvel på plejecentre som i hjemmeplejeregi, ved at uddanne tre demenskonsulenter, samt planlagt et løbende internt undervisningstilbud for alle ansatte vedrørende håndtering af borgere med demensproblematikker. I 2010 har Ældreservice prioriteret at afholde interne kurser for alle ansatte som omhandler Nænsom nødværge og konflikthåndtering, men henblik på at minimere antallet af voldsepisoder og trusler om vold overfor personalet og antallet af magtanvendelse overfor borgeren. Endeligt er der et tæt samarbejde med demenskoordinator ansat i visitationsafdelingen. Side 3 af 13

5 Sikkerhedsorganiseringen i Ældreservice pr. 1. januar 2010 Arbejdsleder Anne Juul Sørensen Sikkerhedsgrupper Lederrepræsentant Medarbejderrepræsentant Administration, kørsel og vikargruppen Thomas Trust Hans Mortensen Bronzealdervej Bente Markfoged Alice Poulsen Stenslundcenteret Anni Andersen Anette Kaas Van Gucht Lisbeth Vinther Nielsen Træningscenter, korttidspladser daghjem, aktivitetshus Hjemme- og sygeplejen Peter Soenen Lene Brygger Rasmussen Marianne Ahl Elsebeth Holm Lonnie Laursen Vera Jørgensen Birgit Smidt Repræsentanter i MEDudvalg Ældreservice Repræsentanter i HovedMED social Repræsentanter Hovedudvalg - Odder Anne Juul Sørensen Anne Juul Sørensen Vera Jørgensen Hans Mortensen Elsebeth Holm Vera Jørgensen Side 4 af 13

6 Struktur og mødeaktivitet vedr. sikkerhedsarbejdet Mødeforum MEDudvalg Ældreservice Faste punkter på disse møder: - Arbejdsulykker/nærved ulykker gennemgang af interne anmeldelser, samt drøftelse af fremtidige forebyggende tiltag. Hyppighed 4 fastlagte årlige møder - Sygestatistik drøftelse for behov for tiltag Herudover drøftes aktuelle sager, f.eks. ny lovgivning, nye politikker, tilsynsrapporter, udviklingstiltag som har betydning for arbejdsmiljøet. Sikkerhedsgrupper. - opfølgning på arbejdsulykker/nærved ulykker - identificering, prioritering og løsning af evt. arbejdsmiljø-problemer, via runderinger på arbejdspladsen, APV og tilbagemeldinger fra medarbejdere. - opfølgning på sygefravær 4 fastlagte årlige møder. Samt efter behov. Fælles møde for alle SI-grupper. - aktuelle sager med tværgående relevans, f.ex. arbejdsmiljøcertificering, sygefravær, forebyggelse af arbejdsulykker, udarbejdelse af politikker. 2 gange årligt Side 5 af 13

7 Metoder til identifikation af farer og risikovurdering. Risikovurderingen sker i mange sammenhænge og på flere niveauer. Ud over den strukturerede form, som er beskrevet i tidligere afsnit, finder der også en akut og løbende risikovurdering sted blandt alle ansatte i området. Den akutte vurdering Den akutte vurdering sker dagligt. F.eks. ved rapportering fra et vagthold til et andet. Hvad er der sket i vagtens forløb, og hvad skal der tages hensyn til i den kommende vagt? Det kan være ændring i borgerens tilstand, som måske kræver nye hjælpemidler eller hjælp fra to. Det kan være nye borgere, som kræver ændring i fordelingen af opgaver. Løbende risikovurdering Alle nye borgere får udarbejdet en APV og en arbejdsfunktionsbeskrivelse. Disse revideres ved ændringer borgerens funktionsniveau eller mindst hver 3. år. Planlagte risikovurderinger Herudover udfører hver sikkerhedsgruppe sikkerhedsrunderinger mindst 2 gange årligt. Ligesom der udarbejdes en generel APV hvert 3. år for de lokaler/udenomsarealer, som den enkelte SI-gruppes medarbejdere anvender. Forhold til arbejdstilsynet Ældreservice har ikke haft besøg fra arbejdstilsynet i Ældreservice er blevet arbejdsmiljøcertificeret i 2009 gennem Bureau Veritas. Ældreservice fik samlet kun én afvigelse, som er lukket. Side 6 af 13

8 Arbejdsulykker Der har været 38 arbejdsulykker i Det er en stigning på 17 i forhold til Det har givet et fravær på ca. 66 dage i Det er en stor procentvis stigning siden En af forklaringerne er et øget fokus på arbejdsmiljøarbejdet herunder anmeldelse af arbejdsulykker, som følge af arbejdsmiljøcertificeringen. Et øget fokus medfører ofte, at der sker en stigning indenfor fokusområdet, indtil forebyggende aktiviteter slår igennem. Antagelsen underbygges af, at der ikke er sket en stigning i antallet af ulykker med fravær. For netop at iværksætte forebyggende og tværgående tiltag, drøftes alle arbejdsskader såvel i de enkelte sikkerhedsgrupper som på fælles MEDudvalgs-møder i Ældreservice. Oversigt, som viser udviklingen i arbejdsulykker fra Årsag til anmeldte Arbejdsulykker Faldulykke, trådte forkert Vrid belastende arbejdsstilling Ramt af / stødt imod Kontakt med skarpe genstande Klemt i maskine eller andet Kontakt med varme genstande Vold, voldslignende situation - menneske Vold, voldslignende situation - dyr Håndtering af personer (forflytning) Håndtering af andet Stikskade Andet: (trafikuheld) Ensidigt gentaget arbejde Stress Chikane / sexchikane I alt anmeldte Ingen fravær 29 (76%) Medført fravær under 14 dage 8 (21%) Medført fravær over 14 dage 1 (3%) 11 (52%) 10 (48%) 0 (0%) 15 (63%) 7 (29%) 2 (8%) Ikke registreret Ikke registreret Ikke registreret Side 7 af 13

9 Analyse af arbejdsulykker i 2009, samt forebyggende foranstaltninger for Det er indenfor tre hovedområder, hvor der er sket en stigning i antallet af arbejdsulykker i 2009: 1) Faldulykker, trådte forkert. 2) Vrid-belastende arbejdsstillinger 3) Vold, voldslignende situationer mennesker. Ad 1) Flere episoder handler om at gå ind i en dør, snuble op ad trapper og lignende. Ingen episoder har medført fravær. Det tyder på, at vi er blevet bedre til at registrere hændelser, som på sigt eller ved gentagelser kan medføre mén for den enkelte. Ad 2) Flertallet omhandler episoder, hvor der sker en pludselig og uventet situation f.eks. at en borger falder eller mister balancen, hvor medarbejderen reflektorisk griber ud efter borgeren, eller hvor borgeren falder og trækker medarbejdere med ned i faldet. Fra 2010 er forebyggelse af denne type hændelser udbygget i den interne forflytningsundervisning. Det er glædeligt, at der er et fald i arbejdsulykker vedrørende planlagte forflytninger af borgere. Det tyder på, at vores forflytningsundervisning har båret frugt, og at der er en skærpet opmærksomhed og bedre håndtering af de planlagte forflytninger. Ad 3) Hændelserne er koncentreret hos ganske få borgere. Episoderne underbygger, at der er flere borgere med svært udadreagerende adfærd, som har brug for vores daglige hjælp og støtte. Det medfører et øget behov for kompetenceudvikling indenfor forebyggelse og håndtering af denne type adfærd. I 2009 har VISO har været inddraget med bl.a. supervision af personalet. Fra 2010 planlægges med interne kurser for alle ansatte vedrørende Nænsom nødværge og konflikthåndtering med henblik på at forebygge voldsepisoderne, samt supervision efter behov. Side 8 af 13

10 Arbejdspladsvurdering (APV) Alle Sikkerhedsgrupper foretager en generel APV mindst hvert 3. år, hvor alle forhold bliver gennemgået og områdets risici bliver identificeret, prioriteret og der iværksættes handleplaner til løsning af de identificerede problemområder. Herudover sker der løbende en vurdering af arbejdsmiljøet via runderinger og løbende identificering ligesom der foretages APV hos alle nyopstartede borgere. Væsentlige punkter fra APV ens handlingsplaner Hver sikkerhedsgruppe indsætter egne væsentlige punkter fra APV Arbejdssted Administration og teknisk service Korttidsafsnit, træningscenter, daghjem og Aktivitetshuset Bemærkning Adm. og teknisk service blev både internt og eksternt auditeret uden afvigelser. Flere medarbejdere i adm. flyttede rundt samtidig med lukning af plejecentre, og der har været fokus på arbejdspladsindretning. Der er lavet internt intro i adm. for nye medarbejdere. Teknisk service har været præget af flytning til nyt plejecenter, og efterfølgende nye arbejdsopgaver og tilpasning af medarbejderressourcer. Der er påbegyndt plan for tværfagligt samarbejde blandt teknisk service så der fleksibilitet ved afløsning på buskørsel, pedelfunktioner de respektive arbejdssteder og postkørsel. OKTC: o o o o o OKKA: o Service niveauet for SEL og SUL opgaver er beskrevet via interne kvalitetsstandarder udarbejdet i samarbejde med myndighedsafdelingen. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for fys/ergo for både SEL og SUL (SEL = Servicelov team, SUL = Sundhedslov team). Der er afholdt både intern og ekstern audit. Efter den interne audit er der udarbejdet en risikovurdering. OKTC er blevet arbejdsmiljøcertificeret. Inden certificering er der målrettet arbejdet med ajourføring af APB. Ny evakueringsplan er udarbejdet og afprøvet. er flyttet fra Ørting ind i nye lokaler på Sygehus, arbejdsrutinerne er ændret, samt indkøb af produkter er skiftet til anden leverandør. Nye APB er udarbejdet, samt Side 9 af 13

11 Stenslund Bronzealdervej er der udpeget en ansvarlige på OKKA, der skal sikre sig at der foreligger APB ved indkøb af produkter (i.s.m. SiR og L). o Ny evakueringsplan er udarbejdet og afprøvet. o Risikovurdering udarbejdet. OKDH APV-problemer der ikke umiddelbart kunne løses, er indarbejdet i renovationsplanen for ÅLC. o Ny evakueringsplan er udarbejdet og afprøvet. o Risikovurdering udarbejdet. Stenslund er blevet arbejdsmiljøcertificeret. Ved den eksterne audit fik vi 1 afvigelse der gik på APB`er der ikke var i orden. Arbejdet med APB er nu intensiveret og afvigelsen er nu lukket. Ved sikkerhedsrunderinger er faremærkede produkter indsamlet og sendt til destruktion, således der i dag kun er ganske få faremærkede produkter på Stenslund. Vi har i 2009 fået uddannet 5 ergonomivejledere der nu arbejder målrettet på at synliggøre sig på Stenslund. De har bl.a.afholdt 2 forflytningscafeer, hvor et bestemt tema behandles. Personalet inviteres til at deltage og der har været stor tilslutning. Temaerne i år har været: Udarbejdelse af forflytningsbeskrivelse i Care og forflytningssituationer i seng og stol. Der har i 2009 været et stigende antal indberetning om vold mod personalet. Sikkerhedsgruppen har arbejdet med at systematisere sagerne der alle drejer sig om ca. 5 beboere. Der er i 2010 planlagt kurser i nænsom nødværge som over en ca.2 årig periode tilbydes alle ansatte. Nyetablering og implementering af rammer, struktur og indhold i sikkerhedsarbejdet pga flytning af beboere og personale fra Ålykkecentret, Hou Ældrecenter, Gyllinghjemmet og Ørting Lokalcenter den 10/ til de 60 nye plejeboliger på Bronzealdervej. I et forløb med en ekstern coach har ledelse, teamkoordinatorer, tværgående medarbejdere og tillidsvalgte evalueret de første 8 måneder på Bronzealdervej. På baggrund heraf er vores fælles ønsker for udviklingen på Bronzealdervej og de værdier samarbejdet skal bygge på, blevet tydeliggjort og beskrevet. Vi oplever på Bronzealdervej en uheldig udvikling i forhold til udadreagerende beboere. Derfor har vi stort fokus på psykisk og fysisk vold mod personalet. Sikkerhedsgruppen har iværksat en arbejdsgang, med det formål at få taget hånd om medarbejderne hurtigt efter de voldelige episoder, og få overblik over problemets omfang på en let og overskuelig måde. I november lavede den lokale MED gruppe en trivselsundersøgelse på alt personalet. Svarprocenten, som var på 53, viste tilfredshed med trivslen og medarbejderne kom med gode idéer til det videre arbejdsmiljøarbejde. MED gruppen udvalgte 4 områder, som blev drøftet på et stort personalemøde. Der arbejdes nu videre med de 4 områder i den lokale MED gruppe på Bronzealdervej. De 4 Side 10 af 13

12 områder er: Mødestruktur, samarbejdet på tværs af husene, fokus på kulturforandringen EDEN og balance i normering og VIP Sikkerhedsgruppen har udarbejdet Beredskabsplan og Bronzealdervej er blevet arbejdsmiljøcertificeret. Yderligere er der uddannet 6 ergonomivejledere på Bronzealdervej. Hjemmeplejen/ Hjemmesygeplejen Konstatering af skimmelsvamp i Lægebolig og Grønne barak, som medførte akut flytning til nye lokaler i december Det blev en meget positiv oplevelse at flytte, og der var stor opbakning fra alle medarbejde til at det lykkes. Sikkerhedsgruppen har udsat en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i Hjemme- og sygeplejen, som allerede var planlagt til efteråret Denne dagsorden blev sat med udgangspunkt i at der har været stor udskiftning af nøglepersoner og ledere, samt at dagligdagen var præget heraf. Kortlægningen blev udsat, da der blev besluttet at lave et fælles projekt i form af en trivselsundersøgelse af hele kommunen. Det psykiske arbejdsmijø var specielt belastet i hjemmesygeplejen, og der blev i slutningen af året afholdt en række møder, hvor DSRs repræsentanter og ældrechefen deltog mhp at få fokus på samarbejdet mellem ledelsen og medarbejder. Møderækken blev en succes og hurtigt blev tilstedeværelsen af DSR rep og ældrechefen unødvendig og samarbejdet mellem ledere og medarbejder blev genoprettet. Ved årets udgang var vi blevet arbejdsmiljøcertificeret, havde fået løst skimmelsvamp-problematikken, var flyttet i nye lokaler og havde fået et væsentlig bedre psykisk arbejdsmiljø Side 11 af 13

13 Sygefravær Ældreservice arbejder konstant og målrettet med at nedbringe fravær såvel korttids - som langtidsfravær. Med udgangspunkt i Odder kommunes fraværspolitik, sikrer Ældreservice hurtig opfølgning på fravær, med formålet om hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. Dette evt. som deltidsraskmeldt eller som arbejdsprøvning i tilfælde af, at det ikke er muligt at kunne komme tilbage til sædvanligt job på sædvanlig arbejdstid. Langtidsfravær følges tæt og handleplaner for den enkelte medarbejder drøftes med den enkelte leder ved månedlig møde, hvor også økonomi og egenkontrol drøftes. Det totale fravær følges med kvartalsvise opgørelser og drøftes på MEDudvalgsmøde med henblik på vedtagelse af evt. handleplaner. Herudover har hjemmeplejen deltaget i et Fastholdelse og forebyggelsesprojekt CABI sammen med andre kommunale og private virksomheder i Odder. Efter at have lykkes med at skabe et fald i fraværet på 0,6 %-point fra 2007 til 2008 er der desværre sket en stigning i såvel korttids- som langtidsfravær i Det gennemsnitlige sygefravær er steget 0,9 %-point fra 6,6 % i 2008 til 7,5 % i Fraværet fordeler sig mellem korttidsfravær (under 14 dage) på 4,1 % og langtidsfravær (over 14 dage) på 3,4 %. Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af gennemsnitlige sygefraværsdage pr. medarbejder pr. år. Der er sket en stigning fra 14,17 dage i 2008 til 17,43 dage i Årsagen til stigningen i langtidsfraværet er et betydeligt øget antal af livstruende sygdomme, operationer og psykiske lidelser. Kun ét langtidsfravær er registreret som arbejdsbetinget. Årsager til stigning af korttidsfravær skyldes hovedsagligt en stor stigning i årets sidste fire måneder som følge af epidemi med Influenza A og andre smitsomme sygdomme. Side 12 af 13

14 Mål for arbejdsmiljøarbejdet i Med udgangspunkt i Hovedudvalgets 3 fokusområder for 2010: trivsel, sygefravær og introduktion af nye medarbejdere har Ældreservice opsat følgende målsætning indenfor hvert område. Konkret mål - trivsel: Hver Sikkerhedsgruppe afvikler 2 aktiviteter indenfor det næste år, som er målrettet trivsel indenfor eget funktionsområde. Konkret mål sygefravær: Det totale fravær for 2010 skal falde til 6,5 % dels gennem tæt opfølgning på fravær og dels gennem forebyggende lokale trivsels indsatser. Konkret mål introduktion af nye medarbejdere: Alle nyansatte skal gennemgå den nye overordnede introduktion såvel til Odder kommune som til Ældreservice og skal have gennemført det interne kompetence udviklingsprogram indenfor en 2-årig ansættelsesperiode. Side 13 af 13

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering.

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering. Notat Emne: Til: Kopi: til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden. Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden. Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman 1. juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens opbygning og et kort resume... 2 2

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012 1 Forord Første udgave af Favrskov Kommunes personalepolitiske redegørelse blev til i 2011. Her blev der gjort status på de første fem års MED- og arbejdsmiljøindsats. Nu foreligger anden udgave af Favrskov

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 6 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø... 7 2.2

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Johannes Hages Hus Uanmeldt tilsyn December 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Udarbejdet af Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2013...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Asiatisk tegn for et langt liv

Asiatisk tegn for et langt liv Asiatisk tegn for et langt liv SKANSEBAKKENS BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE 2010 TIL 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD MED LEDELSENS BERETNING... 3 2. STAMOPLYSNINGER... 5 3. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN...

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 Fire kommuner og to amter indleder Stafetten, som i det kommende år vil sætte mere fokus på arbejdsfastholdelse

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn 2011. Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26.

Tilsyn 2011. Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26. J.nr. 10/18876 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: d. 2. november 2011 Tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26. oktober

Læs mere