DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien"

Transkript

1 DANSK SYGEPLEJERÅD KOM I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL miniguide psykiatrien 1

2 Kom i gang med en sygeplejerskeprofil Miniguide psykiatrien Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Søren Svendsen Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed Tryk: Dansk Sygeplejeråd ISBN Copyright Dansk Sygeplejeråd 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 INDHOLD Forord...4 Baggrund... 5 Hvad er en sygeplejerskeprofil?... 8 Derfor en sygeplejerskeprofil for psykiatrien... 8 Redskaber til brug for udvikling af en sygeplejerskeprofil...9 Hvordan kommer man i gang med en sygeplejerskeprofil? Trin Trin Trin Bilag Bilag Bilag

4 FORORD Dansk Sygeplejeråd ønsker at styrke fokus på den psykiatriske sygepleje og sygeplejerskerne i psykiatrien, der som resten af sundhedsvæsenet er i løbende udvikling. Kompleksiteten i sygdomsmønstrene stiger, nye behandlingsmetoder udvikles og der finder en ændret opgavefordeling sted mellem sektorer og faggrupper. Samtidigt nedlægges sengepladser og de økonomiske rammer er mange steder alt for små og utilstrækkelige. Vi vil derfor øge opmærksomheden på, at der er den nødvendige og tilstrækkelige sammensætning af de sygeplejefaglige kompetencer alle steder, hvor der udføres psykiatrisk sygepleje. Ikke mindst vil vi gerne bidrage med redskaber, der gør det muligt og overskueligt i praksis at arbejde med dette spørgsmål i hverdagen. Denne pjece om udarbejdelse af sygeplejerskeprofiler er skabt i dialog med blandt andre de faglige selskaber på psykiatriens brede område. Vi håber, at du og dine kollegaer kan anvende den I jeres arbejde med at beskrive og udvikle den psykiatriske sygepleje og behovet for sygeplejerskers faglige kompetencer på jeres arbejdsplads. Kom godt i gang! 4 Venlig hilsen Dorte Steenberg Næstformand i Dansk Sygeplejeråd

5 BAGGRUND Regeringen og regionerne ønsker en psykiatri i verdensklasse1. Ambitionerne for området er beskrevet i Sundhedsstyrelsens nationale strategi for psykiatri i 20092, hvor der står, at den fremtidige indsats omfatter fremme af mental sundhed og forebyggelse, let tilgængelighed, effektiv og evidensbaseret behandling af høj kvalitet samt rehabilitering, herunder mulighed for fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdslivet. Dertil kommer fokus på øget oplysning og forskning, aktiv bekæmpelse af stigmatisering og social udstødning, samt inddragelse af patienter og pårørende. Udspillet er dog overvejende rettet mod sundhedsvæsenet og foranledigede derfor Kommunernes Landsforening til at udgive et udspil med større fokus på en samlet national strategi for området3. Strukturreformen i 2007 har betydet en ændret opgavefordeling, hvor regionerne har ansvaret for den sundhedsfaglige psykiatri, og kommunerne den socialfaglige del. Ansvaret for den patientrettede forebyggelse er delt mellem kommuner og regioner. Denne fordeling medfører, at sygeplejersker ansat i de to sektorer i meget større udstrækning end tidligere har brug for et optimalt samarbejde for at sikre et godt forløb for patienten. Udviklingen inden for psykiatrien viser, at det samlede antal brugere i psykiatrien er steget de senere år4. Blandt andet er henvisninger til børneog ungdomspsykiatriske afdelinger næsten fordoblet fra 2003 til Antallet af en række ikke-psykotiske tilstande, såsom angst, depressioner og ADHD, er stigende. Kapaciteten i psykiatrien er ligeledes steget (antal ydelser), både antal ambulante behandlinger og privat kapacitet, mens antallet af normerede sengepladser er faldet5. Samtidig er der mangel på speciallæger inden for psykiatrien En psykiatri i verdensklasse Regionernes vision for fremtidens psykiatri, Danske Regioner marts National strategi for psykiatri 2009, Sundhedsstyrelsen. Kommunernes Landsforeningens udspil om fremtidens psykiatri Betegnelsen brugere dækker over klienter, patienter og borgere i denne pjece. Patientforløb er dog fastholdt for at markere at definitionen svarer til Sundhedsstyrelsens. Fakta om psykiatrien. Danske Regioner, marts

6 I Danmark er psykisk sygdom langt hyppigere, end de fleste tror. Mange har flere sygdomme samtidig: Mindst mennesker lider af depression Mindst mennesker lider af angst Cirka mennesker lider af spiseforstyrrelse Cirka mennesker lider af svære psykoser Cirka mennesker lider af ADHD Mindst mennesker lider af demens Mindst er ramt af misbrug Kilde: Samfundsmæssigt er psykisk sygdom stadig forbundet med tabu, til trods for at hver anden dansk familie på et tidspunkt kommer i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Derfor er afstigmatiseringen en af udfordringerne i psykiatrien. Videndeling af fakta og aflivning af myter er en væsentlig faktor som bidrag til denne afstigmatisering. Hver anden dansk familie kommer på et tidspunkt i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. I Danmark rammes op mod hver femte dansker af en psykisk sygdom i løbet af livet. Ca. 700 danskere begår hvert år selvmord - og 10 gange så mange forsøger det. Kilde: 6

7 De psykisk syge har desuden et markant dårligere helbred end den øvrige befolkning og uligheden i sundhed viser sig ved en overdødelighed pga. somatiske sygdomme, fx hjertekarsygdomme og diabetes. Psykisk syge lever ca. 15 år kortere end gennemsnittet af befolkningen, har ca. 20 gange større risiko for at dø ved selvmord end resten af befolkningen og tegner sig for hver anden førtidspension. Mange socialt udsatte har ligeledes et dårligt psykisk velbefindende og et dårligt fysisk helbred6. Heldigvis har behandlingsmulighederne i psykiatrien ændret og udviklet sig betydeligt gennem de seneste årtier i Danmark. En øget viden om årsagerne til psykisk sygdom, en bedre diagnostisering og en holdningsændring til psykiatribrugerne betyder, at flere elementer integreres i den psykiatriske behandling. I dag bruges en ny og bedre medicinering, nye terapiformer, samtaleterapi, social støtte, imens andre tilgange til psykisk sygdom, fx anvendelse af principperne bag recovery. Denne udvikling er til gavn for patienterne, men stiller også øget krav om kompetence og specialisering hos sygeplejerskerne i dette felt. Der er ansat 3389 sygeplejersker i psykiatrien7. Sygeplejerskernes arbejde i psykiatrien spænder vidt. Fra behandlingspsykiatrien på døgnafdelinger, ambulatorier og retspsykiatrien, til sygeplejersker i kommunerne, på bosteder, gadeplan og i øvrige tilbud. En gruppe sygeplejersker arbejder i grænsefladerne mellem psykiatrien og somatikken med mennesker med afhængighedsproblemer, hvor de somatiske og sociale problemer ofte er fremtrædende, men hvor også mange af brugerne tillige har psykiske sygdomme. Der er på nuværende tidspunkt ca. 700 sygeplejersker med en psykiatrisk specialuddannelse8. SUSY UDSAT, SIF Dsr medlemsstatistikken pr Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje er en 1-årig (fuldtidsstudium)kompetencegivende videre uddannelse for sygeplejersker

8 HVAD ER EN SYGEPLEJERSKEPROFIL? En sygeplejerskeprofil synliggør og beskriver tre ting: For det første hvilke sundhedstilbud, sygepleje og behandling, I som sy geplejersker skal prioritere i den daglige praksis. For det andet i hvilke situationer og hvornår i patientforløbet, der kræ ves sygeplejerskekompetencer. For det tredje hvilke sygeplejerskeressourcer, kompetencer og kvalifika tioner, der er påkrævet lokalt, for at yde en høj kvalitet i sygeplejen og høj patientsikkerhed, samt hvilke der bør udvikles. Høj kvalitet i den psykiatriske sygepleje er også opdateret viden og kompetencer inden for det somatiske område. Med en sygeplejerskeprofil bliver det samtidig synligt for brugerne, de politiske beslutningstagere og jer selv, hvilke funktioner I skal have, for at brugerne tilbydes høj kvalitet i sygeplejen. DERFOR EN SYGEPLEJERSKEPROFIL FOR PSYKIATRIEN Udviklingen i psykiatrien forudsætter, at sygeplejersker har den nyeste viden, uddannelse og de rette kompetencer til at kunne yde en høj faglig kvalitet i sygepleje og behandling til de psykisk syge og i samarbejdet med de pårørende. Det er desuden vigtigt, at ressourcerne bruges optimalt i den daglige praksis, så der lokalt skabes de bedst mulige rammer for at udvikle og forbedre sygeplejen, behandlingen og patientforløbene. Der er løbende ændringer i arbejdsdelingen mellem de forskellige faggrupper i psykiatrien. Det er vigtigt, at en ny arbejdsdeling lokalt sker på baggrund af faglige overvejelser, og ikke kun som resultat af problemer med at rekruttere en eller flere faggrupper. Hertil kan udarbejdelsen af en lokal sygeplejerskeprofil være et godt redskab for både ledelsen og sundhedspersonalet. 8

9 REDSKABER TIL BRUG FOR UDVIKLING AF EN SYGEPLEJERSKEPROFIL Udarbejdelse af en sygeplejerskeprofil bør tage udgangspunkt i brugerne, praksissituationerne, sygeplejerskens fire funktionsområder og Den Danske Kvalifikationsramme. Det er brugernes behov og helhedssituation (fysisk, psykisk og socialt), der afgør graden af jeres tilstedeværelse. Beskriv de aktuelle praksissituationer, der er i jeres felt. I kan eventuelt tage udgangspunkt i Marit Kirkevolds fire praksissituationer ( bilag 1). Ud fra hver praksissituation beskrives krav til viden, færdigheder og kompetencer for at kunne yde en optimal sygepleje. Her kan sygeplejerskens færdigheder eventuelt beskrives ud fra P.Benner, og I kan ligeledes med fordel tage udgangspunkt i taksonomien fra Den Danske Kvalifikationsramme (bilag 2), så beskrivelsen viser niveauet. Hermed bliver det tydeligt for jer, hvornår og hvilke sygeplejerskekompetencer er påkrævet. Under udarbejdelsen af en sygeplejerskeprofil synliggøres også de opgaver og funktioner, der med fordel kan flyttes fra jer til andre faggrupper eller fra læger til jer. Udvikling af lokale sygeplejerskeprofiler kan følges op med udvikling af profiler for alle aktuelle faggrupper. Her vil taksonomien i kvalifikationsrammen kunne beskrive niveauforskellen fra andre uddannelser. 9

10 HVORDAN KOMMER MAN I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL? Brug guiden her som det første skridt på vejen mod at lave en sygeplejerskeprofil på jeres arbejdsplads. En profil bygger på grundige, sygeplejefaglige drøftelser mellem sygeplejersker, tillidsrepræsentanter og ledere. Start med at gøre jer klart, hvorfor I har brug for en sygeplejerskeprofil på jeres arbejdsplads, og hvordan I har tænkt jer at bruge den. Skal der fx lægges en langsigtet strategi? På ledelsesniveau kan man overveje, om der er idé i at udvikle mere generelle profiler, fx for akutområdet, ambulantområdet, behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Det er vigtigt, at udarbejdelsen af sygeplejerskeprofilen forbliver en monofaglig proces. NOGLE GODE RÅD Planlæg møderne i god tid og så alle sygeplejerskerne kan deltage. Ud arbejd en fælles/ensartet skabelon til at nedskrive konklusionerne fra debatmøderne. Det er svært at huske bagefter, når profilen skal beskri ves. Gør det enkelt. Tænk over, at I som sygeplejersker skal kunne an vende den som et redskab i det daglige arbejde. Formuleringerne skal ikke være for visionære eller som hensigtserklæringer. Tag eventuelt kontakt til andre sygeplejersker, som har udarbejdet pro filer, og få gode råd. Tag udgangspunkt i patienternes/klienternes dokumenterede behov for sygepleje og følg de tre trin og følgende spørgsmål, som inspiration til jeres drøftelser. 10

11 11

12 TRIN 1: Hvad er de overordnede rammer og forudsætningerne for at yde psykiatrisk sygepleje i jeres arbejdsfelt? Gennemgå spørgsmålene sammen og forhold jer til forudsætningerne for at yde psykiatrisk sygepleje på jeres arbejdsplads: Hvilke rammer og krav sætter lovgivningen? o Særligt psykiatriloven, sundhedsloven, serviceloven 85, 83,107, 108, 109, 110 og autorisationsloven. Hvilke krav og muligheder findes i Sundhedsstyrelsens Nationale strategi for psykiatri? Hvad siger Sundhedsaftalerne? Hvad står der i regionens/kommunens strategi på psykiatriområdet? o Fx nye udviklingsretninger (recovery), mere ambulant behandling, magtanvendelse, social ulighed. Hvilke visioner og mål er der for sygeplejen i regionen/kommunen? o Fx sygeplejersker med ekspertfunktioner, nye opgavefordelinger. Hvordan ser brugernes sundhedsprofil ud? o Hvad er brugerens sundhedsbehov? o Hvordan er sammensætningen af køn, alderssammensætning, civil stand og øvrige sociale forhold? 12

13 TRIN 2: Gå i dybden med de fire funktionsområder for sygeplejersker. I kan drøfte og tage stilling til, hvad de fire funktionsområder (bilag 1) betyder helt konkret i jeres hverdag. Hvad er fx et komplekst forløb i jeres arbejdsfelt, og på hvilke områder skal sygeplejersker have specialviden? Her kan I tage udgangspunkt i de praksissituationer, I selv har defineret og beskrevet i jeres felt, så jeres funktionsområder relateres til jeres konkrete brugere og praksissituationer. Sygeplejersker udfører sygepleje Beskriv ud fra de forskellige praksissituationer, hvad der er karakteristisk ved jeres handling og vurdering hvilke sygeplejefaglige kompetencer kræves? Hvordan definerer I et komplekst forløb? Hvordan definerer I en bruger i et stabilt forløb? Hvilke sygeplejeopgaver skal I prioritere? Hvor i patientforløbet9 er der brug for jeres viden og kompetencer i hvilke situationer? Det er en fordel at beskrive patientforløbet først. Hvordan definerer I specialiseret sygepleje? Er der behov for sygeplejersker med specialviden? Ved hvilke brugere / forløb / praksissituationer er det tilstrækkeligt, at I fungerer som konsulenter? Hvordan sikrer I fokus på forebyggelse af risikofaktorer og folkesygdomme? o Hvilken indsats kræver det og hvilke kompetencer? Hvad er sygeplejer skens ansvar? Summen af de aktiviteter, kontakter og hændelser i sundhedsvæsenet, som en patient eller en defineret gruppe af patienter oplever i relation til den sundhedsfaglige ydelse (definition i DSKS 2003). 9 13

14 Sygeplejersker leder, planlægger og koordinerer sygepleje Hvilke patientgrupper og -forløb skal I prioritere at lede, planlægge og ko ordinere? Det er her vigtigt at huske, at den enkelte bruger/patientsitua tion skifter mellem de forskellige praksissituationer. Hvordan sikrer I som sygeplejersker o sammenhæng i patientforløbene? o inddragelse af brugere og deres pårørende? o at sundhedsaftalerne indtænkes? Hvordan formaliserer I samarbejdet med sygehuse, almen praksis og sundhedscentre? Skal der være sygeplejersker, der særligt beskæftiger sig med forløbskoordination hos de svageste brugere? Skal der visiteres til sygepleje i jeres område? Hvordan skal det gøres? o Hvilke konsekvenser har det for brugerne, hvis det ikke er sygeplejer sker, der visiterer til sygepleje? o Hvordan sikrer I, at I løbende bliver konsulteret i patientforløb, som ud vikler sig til at være komplekse? Hvordan samarbejder I med andre specialuddannede sygeplejersker (fx sundhedsplejersker, konsultationssygeplejersker m.v.)? Hvordan arbejder I med dokumentation i praksis, hvad er jeres rolle vedrørende: o Udarbejdelse af handle-/plejeplaner til alle brugere, så den sundheds faglige indsats er planlagt og koordineret? o Daglig dokumentation? o Udskrivnings- og koordinationsaftalen? o Inddragelse af brugerne og deres pårørende? o Hvilken kompetence kræver ovenstående dokumentation af jer? Hvad er jeres rolle, når der udføres tvang? o I eftersamtaler efter tvang i afdelingen? 14

15 Sygeplejersker formidler sygepleje Hvordan forbedrer I dialogen mellem jer og brugere - pårørende? Hvad skal formidles til brugerne / pårørende? Hvordan skal formidlingen ske, dvs. med hvilke midler og redskaber og hvad er jeres rolle? Og hvem formidler hvad? Hvad er jeres rolle i uddannelse og undervisning af studerende og elever? Hvilke it-redskaber har I som sygeplejersker brug for? Her tænkes fx på an vendelse af telemedicin, videokonferencer, videolæring. Hvordan skal de anvendes? Hvordan synliggør I resultaterne og kvaliteten i sygeplejen? Overfor brugere og pårørende, borgere, politikere og forvaltning? Hvordan formidler I den nødvendige viden om patienten til de andre sund hedsprofessionelle, som indgår i patientforløbet? Sygeplejersker udvikler sygepleje Hvordan arbejder I som sygeplejersker med o at forbedre kvaliteten i sygeplejen? o at initiere kvalitetesudvikling i sygeplejen? Forskningsprojekter? o at anvende udviklingsprojekter i sygeplejen? o at anvende den nyeste forskningsbaserede viden i den daglige praksis? Hvilke kompetencer kræves for at udvikle sygeplejen? Er de påkrævede kompetencer tilstede? Hvordan samarbejdes med de andre faggrupper i udviklingen af syge plejen hvilken rolle har sygeplejersken? 15

16 Hvilke områder af sygeplejepraksis skal i de kommende år prioriteres med hensyn til at udvikle sygeplejen? Hvad er jeres rolle i arbejdet med patientsikkerhed og med at skabe en åben læringskultur? Herunder rapportering af fejl og utilsigtede hændelser? Hvilken strategi findes der i organisationen / afdelingen / afsnittet for kur susvirksomhed, efter- og videreuddannelse rettet mod sygeplejerskerne? Er den tidssvarende? Hvilken strategi findes for at sikre, at viden fra kurser og efter- og videreud dannelse anvendes. Hvem skal sikre videndeling lokalt? 16

17 TRIN 3: Skriv sygeplejerskeprofilen ned, så I kan bruge den som grundlag for jeres arbejde. I den forbindelse kan I overveje, om der skal være en eller flere profiler, fx for sygeplejersker med specialviden, med ansvar for udvikling og uddannelse m.v. I skal også overveje, hvordan jeres sygeplejerskeprofil bliver kendt både i jeres afdeling, distrikt og af tværsektorielle samarbejdspartner, brugere, pårørende, ledelse m.v. Det er vigtigt at I jævnligt drøfter sygeplejerskeprofilen, for sygepleje og brugergrundlaget er i konstant udvikling. Sygeplejerskeprofilen kan også gøres tilgængelig på offentlige hjemmesider, fx så brugere, pårørende og fagprofessionelle kan læse den der. 17

18 18

19 BILAG 1 De fire praksissituationer identificeret af Marit Kirkevold10 1. Den akutte situation. Karakteriseret ved pludselige og/eller uventede ændringer i patientens tilstand. Situationen er dramatisk, kompleks og uoverskuelig og kræver øjeblikkelige sygeplejehandlinger 2. Den problematiske situation. Karakteriseret ved, at situationen er uklar/ustabil og svær at definere og forudse. 3. Den ikke-problematiske situation. Karakteriseret ved, at situationen er stabil inden for det grundlæggende område (fx stemningsleje og kommunikation). Patientens problemer og behov er kendte. 4. Den problemidentificerende situation. Karakteriseret ved forudsige lighed af problemer og nødvendige handlinger før de opstår. Her ind drages det sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv. En patient kan i et forløb svinge mellem de forskellige typer af situationer, som derfor kræver varierende grad af tilstedeværelse af sygeplejerske og/ eller af andre faggrupper. Ud fra hver praksissituation beskrives de kompetencer, der kræves til hver situationstype, og hvornår der er behov for sygeplejerskens kompetencer. 10 Kirkevold M.: Vitenskap for praksis. Oslo: Ad Notam Gyldendal;

20 Sygeplejerskers fire funktionsområder11 Sygeplejersker har 4 funktionsområder uanset om man arbejder i en kommune, på et sygehus eller et helt tredje sted i sundhedsvæsenet. 1. At udføre sygepleje, dvs. at sygeplejersken udfører den konkrete syge pleje hos patienten, omfattende identifikation af sygeplejebehov, mål sætning, gennemførelse, evaluering og justering. 2. At lede sygepleje, dvs. at sygeplejersken varetager den faglige ledelse af indholdet i ydelsen ved udformning og gennemførelse af den enkelte patients plan for plejen. Desuden varetages de administrative og koordinerende funktioner omkring pleje- og behandlingsprogram for en eller flere patienter, inkl. eventuel arbejdsledelse i forbindelse hermed. Der er altså ikke her tale om at varetage opgaver i en ledende stilling. 3. At formidle sygepleje, dvs. at sygeplejersken formidler sin sygepleje viden til andre, fx kolleger, samarbejdsparter og uddannelsessøgende. 4. At udvikle sygeplejen, dvs. at sygeplejersken systematisk sætter egen og andres sygeplejepraksis i et større perspektiv for at udvikle bedre sygeplejetilbud. Udvikling af sygeplejen omfatter således også deltag else i f.eks. kvalitetsudviklingsprojekter for behandlings- og plejeforløb. Sundhedsministeriet, Finansministeriet, KL, Amtsrådsforeningen, Dansk Sygeplejeråd m.fl. (1995): Redegørelse fra udvalget vedrørende analyse af sygeplejerskeområdet 11 20

21 BILAG 2 DEN DANSKE KVALIFIKATIONSRAMME FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE En kvalifikationsramme er en samlet systematisk beskrivelse af de forskellige typer af grader som udbydes inden for et givent uddannelsessystem. Kvalifikationsrammen beskriver de forskellige uddannelsesniveauer, herunder niveau for viden, færdigheder og kompetencer. Den danske kvalifikationsramme BACHELORNIVEAU Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profession eller et eller flere fagområder. Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis. Færdigheder Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne eller professionen. Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Det kan være en fordel at se kvalifikationsrammen ift. niveauet over og under. Se mere på Undervisningsministeriet hjemmeside 21

22 BILAG 3 REFERENCER Vitenskap for praksis Margit Kirkevold, Oslo, Ad Notam Gyldendal; Fra novice til ekspert Mesterlighed og styrke i klinisk sygeplejepraksis Patricia Benner Sygeplejeprofil 2009 baggrundsrapport Faaborg Midtfyn kommune. National strategi for psykiatri, Sundhedsstyrelsen. En psykiatri i verdensklasse Regionernes vision for fremtidens psykiatri. Danske Regioner marts Fakta om psykiatrien. Danske Regioner, marts Kommunernes Landsforeningens udspil om indsatsen for mennesker med psykisk lidelse SUSY UDSAT, SIF Mental sundhed blandt voksne danskere Analyser baseret på Sundheds og sygelighedsundersøgelsen

23 Den danske kvalifikationsramme. Undervisningsministeriet hjemmeside Den Danske Kvalitetsmodel. Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations (2002): Health Care at the Crossroads. Findes på Materiale fra Dansk Sygeplejeråd: På under udgivelser og fag kan du finde mere inspiration. Forebyggelse er fremtiden Pjecen beskriver, hvordan kommunerne og regionerne i fællesskab skal opruste på den borger- og patientrettede forebyggelse. Din viden borgerens sikkerhed På Projektet handler om, hvordan sygeplejerskernes fagidentitet kan styrkes, bl.a. ved at sygeplejersker bliver bedre til at argumentere for, hvor vi gør en forskel for borgeres og patienters sundhed og sikkerhed. Redegørelse fra udvalget vedrørende analyse af sygeplejerskeområdet Sundhedsministeriet, Finansministeriet, KL, Amtsrådsforeningen, Dansk Sygeplejeråd m.fl. (1995). Cirkulære om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje https://www.retsinformation.dk og 23

24 DANSK SYGEPLEJERÅ D Sankt Annæ Plads 30 Postbox 1084 Tlf Fax Grafisk Enhed 1008 København K

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere