Censorinformation 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorinformation 2015"

Transkript

1 Censorinformation 2015 Læreruddannelsen i Aarhus

2 Vi byder dig velkommen som censor på Praktiske oplysninger VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus (LIAA). Vores kontaktoplysninger er: Campus C Ceresbyen 24, 8000 Århus C Tlf.: Hvis ikke andet er oplyst i censorbestillingen afvikles eksamen i WISEflow. Eksamensopgaver, eksamensplaner, prøvebestemmelser, blanketter til afregning og alt andet relevant materiale hentes digitalt i WISEflow. Som censor kan du logge på WISEflow med dit nem-id via dette link https://via.wiseflow.dk/. For vejledning og support henviser vi til samt vores hjemmeside Du er også velkommen til at kontakte eksamensadministrationen, hvis du har spørgsmål til WISEflow. Starttidspunktet for første eksamination aftales med eksaminator. Ligeledes vil tidsplanen over afholdelse af prøver tilsendt af eksaminatoren. Der er mulighed for at købe frokost i vores kantine. Udgiften dækkes med time- og dagpenge. Ved censur under 24 timer refunderes rimelige merudgifter til måltider mod dokumentation. Kvitteringen vedlægges censorafregningen, så pengene kan blive refunderet. Forslag til hoteller findes på den sidste side. Vi anbefaler, at man reserverer værelse i god tid. Der er mulighed for gratis parkering ved seminariet. Parkeringskort udleveres i receptionen, på 1. sal ved hovedindgangen i bygning A. Kortet skal afleveres samme sted efter endt censur. Eventuelle spørgsmål vedrørende eksamensplanlægning og afholdelse af prøver rettes til Katrin Sørensen, eller direkte til eksaminator. Alle spørgsmål vedrørende lønafregning bedes rettet til VIA Løn- og personalekontor, att. Dorthe Ledda på tlf Vi gør dig venligst opmærksom på, at der kan forekomme ventetid på udbetaling af censorhonorar. Links til diverse informationer og bekendtgørelser: Vi glæder os til et godt samarbejde! Prøvens gennemførelse

3 Afholdelse af den mundtlige prøve Tidsmæssigt planlægger eksaminator så vidt muligt prøven således at censor kan rejse til Aarhus samme dag som prøven begynder. Længden af hver eksamination (inkl. votering) fremgår på siden Eksamination og censur. Mundtlige prøver kan afholdes som individuel eller gruppeprøver, dog ikke professionsbachelorprojektet på 4. årgang på LU 07, der bedømmes ved en individuel mundtlig prøve. På LU 07 kan en gruppe være på 2-3 studerende, dog er gruppestørrelsen i linjefaget engelsk på max. 2 studerende. På LU 13 er gruppestørrelsen 2 4 studerende. Omfang af grundlaget til mundtlige prøver finder man i fagbeskrivelserne i studieordningen. Der skal præciseres, at xx sider á 2600 enheder (anslag) i alle tilfælde svarer til xx antal sider á 2600 enheder, inkl. bilag, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Dvs. antal anslag er det afgørende. Anslag tælles inkl. mellemrum, billeder, tabeller, figurer o.l. Eventuelle figurer mv. modregnes med det antal anslag, som figurerne omfangsmæssigt erstatter. Ved aflevering i WISEflow skal den studerende udfylde en obligatorisk forside, hvorpå antal anslag i opgaven skal angives. Når et prøveforløb er gennemført, skal der gives en bedømmelse. Et prøveforløb anses for gennemført, når den studerende har været til stede under hele forløbet, indtil censor eller eksaminator erklærer den mundtlige prøve for afsluttet. Der henvises til Bekendtgørelse nr af om prøver i erhvervsrettede uddannelser 30, stk. 2: Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år. Censor og eksaminator skal registrere de studerendes bedømmelser/karakterer i WISEflow umiddelbart efter eksamen. Vi udleverer IKKE karakterlister i papirform. Prøvegrundlag LU 07 I WISEflow uploades en Oversigt over anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale, som udarbejdes af holdets lærer(e) efter drøftelse med de studerende. Oversigten skal vise anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale, som har været inddraget i behandlingen af fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den aktuelle studieordning for faget findes på Indberetning til uddannelsesleder Finder en censor, at der ved en prøve er forekommet forhold, som må forelægges uddannelsesleder til nærmere undersøgelse, indgives skriftlig indberetning herom. En sådan indberetning afleveres/indsendes til uddannelsesleder umiddelbart efter prøvens afholdelse.

4 Eksamination og censur Mundtlige prøver LU 07 Individuelle prøver pr. studerende Almen didaktik, pædagogik, psykologi Dansk, specialisering Matematik, specialisering Musik, idræt Hjemkundskab Øvrige linjefag samt mundtlig bachelorprøve 30 min. 45 min. 45 min. 60 min. 60 min. + 5 min. for præsentation pr. studerende 45 min. Gruppeprøver 2 studerende 3 studerende Almen didaktik 50 min. 65 min. Linjefag 75 min. 90 min. Idræt 100 min. 130 min. Engelsk 75 min. X Censurtid til læsning af skriftlige opgaver LU 07 Læsning af opgaver i almen didaktik Læsning af bacheloropgaven 30 min. pr. læst opgave 75 min. pr. opgave Læsning af skriftlige centralt stillede prøveopgaver i dansk, engelsk, matematik, tysk og dansk som andetsprog 60 min. pr. besvarelse

5 Mundtlige prøver LU 13 Individuelle prøver Almen dannelse, engelsk, historie, kristendom/religion, samfundsfag, tysk Dansk, biologi, fysik/kemi, geografi, natur/teknik Billedkunst, musik, idræt, madkunstskab Matematik Mundtlig bachelorprøve pr. studerende 30 min. 45 min. 60 min. 3 timer pr. gruppe 45 min. Gruppeprøver Antal studerende Eksaminationstid i minutter Normer for bedømmelse af skriftlige arbejdsresultater (læsetid) LU13 Bedømmelses/læsetid ved antal studerende Art af skiftlige arbejder Skriftlige opgaver på maks. 5 sider (AMD, biologi, fysik/kemi, geografi, natur/teknologi, billedkunst, musik) Alle andre skriftlige opgaver (pædagogik og lærerfaglighed, dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, kristendom/religion, samfundsfag) Professionsbachelorprojektet X X Afregning vedr. bedømmelse af skriftlige opgaver. For retning af skriftlige prøver ydes vederlag efter antallet af eksaminander. Censurtid til læsning af skriftlige prøver fremgår af skemaet på side 3. og 4. Bemærk venligst, at læsning af korte, 5-siders skriftlige opgaver, der anvendes som udgangspunkt for mundtlig eksamination på LU 07, indgår i den almindelige forberedelse til prøven. Der ydes ikke særskilt vederlag.

6 CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN været i dialog med Dansk Magisterforening om opgørelsesmetoderne. På baggrund af denne dialog er udarbejdet nedenstående 2 reviderede opgørelsesmetoder. Metode 1 (udbetaling) Gælder alle censorer, som skal have censorvederlag udbetalt, det vil sige såvel eksterne censorer som interne censorer, med hvem der er aftalt udbetaling (se nedenstående beregningsmetode). Metode 2 (indregning) Gælder alle censorer, som skal have censorvederlaget indregnet i deres tjenestetid. Stedet for censuren udregner de samlede udgifter for censoropgaven ud fra nedenstående beregningsmetode og afregner med censors hovedansættelsessted. Hovedansættelsesstedet fastlægger, hvorledes censurtiden indregnes i censors tjenestetid. Censors samlede rejseudgifter i forbindelse med opgaven refunderes af hovedansættelsesstedet på baggrund af censors udgiftsbilag. Censorvederlag udbetales i henhold til Finansministeriets cirkulære om censorvederlag af 17. januar Sats B benyttes (348,75 kr. pr ). Beregningsmetoder Metode 1 (udbetaling) Censor afregnes således: Antal censurtimer beregnes ud fra antal gennemførte skriftlige og mundtlige prøver (hertil regnes også en planlagt prøve, hvor den studerende er udeblevet, har afbrudt eller meldt fra senere end dagen før prøven). ½ time til dialog med eksaminator og til administrative opgaver i forbindelse med prøven. Denne ½ time gives en gang pr. censuropgave. Rejseudgifter refunderes efter statens rejsecirkulære. Med mindre andet aftales, skal censor benytte billigste rejseform. Der betales ikke for rejsetid. Time-/dagpenge og refusion af udgifter til overnatning ydes efter statens regler. Feriepenge (12,5 %) udbetales automatisk næste kalenderår.

7 Der afregnes som minimum for 3 censurtimer. Til censorer, som ikke er ansat i læreruddannelsen, ydes 1 time til at sætte sig ind i grundlaget for prøven (bekendtgørelse, studieordning mv). Der udbetales ikke vederlag/løn hvis censor udebliver (fx pga. sygdom). Inkluderet i afregningen er alle udgifter i forbindelse med prøven. Der kan således ikke fremsendes særskilt regning for fx forudgående eller efterfølgende censormøder, telefonsamtaler, rejsetid, pauser mv. Afregningsblanket udfyldes af censor og afleveres eller sendes til censurstedet sammen med bilag vedr. rejseudgifter. Metode 2 (indregning) Bemærk: Det er censors hovedansættelsessted, der bestemmer hvordan censuropgaven indregnes i censors tjenestetid og refunderer censors udgifter til rejse, overnatning mv. Det er derfor uden betydning for censurstedet, hvilket transportmiddel censor benytter eller hvor censor overnatter, dette er alene et aftaleforhold mellem censor og censors hovedansættelsessted. Metode 2 er derfor en standardiseret beregningsmetode for afregningen mellem censursted og censors hovedansættelsessted. Metode 2 er tilrettelagt så administrationen på censurstedet kan beregne afregningen uden at involvere censor. Hovedansættelsesstedet afregnes således: Antal bedømmelsestimer beregnet ud fra antal skriftlige opgaver (se bilag 1) gange sats B Antal timer til mundtlige prøver (se bilag 1) tillagt 50 % i administrationsbidrag gange sats B. ½ time til dialog med eksaminator og til administrative opgaver i forbindelse med prøven. Denne ½ time gives en gang pr. censuropgave. Rejsetid efter i timer mellem censursted og hovedansættelsessted gange sats B. Udgifter til transport efter i km mellem censursted og hovedansættelsessted gange statens høje takst for kørsel i egen bil. Tillagt eventuelle bro- og færgeudgifter for almindelig personbil. Det er censurstedet, der afgør hvor mange overnatninger censuropgaven udløser på baggrund af rejsetid og antal timer til mundtlige prøver. Hver overnatning udløser 3 gange sats B. (se eksempel bilag 2) Time- og dagpenge beregnes ud fra antal censurdøgn gange sats B (se eksempel bilag 2) Der afregnes som minimum for 3 timer. Der udbetales ikke vederlag/løn hvis censor udebliver (fx pga. sygdom). Det samlede beløb beregnet ud fra ovenstående, meddeles til censors hovedansættelsessted, hvorefter hovedansættelsesstedet sender censurstedet en faktura på beløbet.

8 Opgørelse af rejseudgifter Blanketten Udbetaling af censorhonorar findes i det aktuelle flow i WISEFLOW. Blanketten bruges til opgørelse af rejse- og opholdsudgifter. I forbindelse med censuren godtgøres der efter statens gældende regler for tjenestemænd. De væsentligste dele er anført nedenfor. Endvidere anføres de specielle regler på Læreruddannelsen i Aarhus. Offentligt eller eget transportmiddel På tjenesterejser skal der benyttes offentlige transportmidler. LIAA kan tillade, at censor benytter eget transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for LIAA. I så fald vil censor få udbetalt godtgørelse efter statens takst (kr pr. km.). Særaftaler angående transport skal laves med LIAA, kontakt venligst Katrin Sørensen Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel ydes for det antal kilometer, der er kørt i forbindelse med rejsen til og fra Aarhus. Normalt beregnes kilometertallet fra/til tjenestestedet. Godtgørelse finder sted ved mere end 8 km til LIAA. Der ydes ikke godtgørelse for lokal kørsel under censoropholdet, herunder parkeringsafgift ved hotel, idet udgifter hertil dækkes af time-/dagpenge. For censorer ansat ved en læreruddannelse (interne censorer med indregning) indgår rejsetiden som arbejdstid. Udgifter til transport/bilag i form af togbilletter skal sammen med afregningsblanketten afleveres til sit ansættelsessted ved intern afregning. Udgifter til taxa Godtgøres kun, når LIAA skønner, at ganske særlige forhold har gjort det nødvendigt at anvende taxa. Det skal af den medsendte kvittering fremgå, hvorfra og hvortil der er kørt samt hvorfor taxa er anvendt. Ved befordring med tog godtgøres billetudgiften til 2. klasse og evt. tillæg for pladsbillet. Time- og dagpenge / refusion mod dokumentation Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider og transport på bestemmelsesstedet (bus, taxa, m.m.) Dagpengene udbetales for hver fulde 24 timer, tjenesterejsen varer. Derudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. På tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning udbetales ikke time- og dagpenge, men der refunderes rimelige merudgifter til måltider o. lign. mod dokumentation. Originalbilag skal foreligge for alle udgifter, da de ellers ikke vil kunne refunderes.

9 Hoteldispositionsbeløb Dokumenterede udgifter til hotelværelse eller anden indkvartering refunderes inden for de anførte maksimums-beløb pr. overnatning, pt. kr ,00 (uden morgenmad). Ved reservation af hotelværelse skal det aftales, at værelsesprisen er i henhold til Statens Hotelaftaler. LIAA betaler ikke for regningsgebyr. Hvis prøven er planlagt, således at tidspunktet for første eksamination giver censor mulighed for at komme til Aarhus samme dag som prøven begynder, ydes der ikke refusion for hoteludgifter for natten før prøver. Der udbetales nattillæg for overnatning uden dokumentation (kr. 202,00) dog kun ved afstande over 100 km fra LIAA. Bemærk ved intern afregning skal EAN nummeret fra censors eget ansættelsessted oplyses til hotellet. Morgenmåltid Udgifter til morgenmåltid afholdes af time- og dagpengene. Hvis måltidet er obligatorisk på overnatningshotellet anses morgenmad for indtaget dér med den virkning, at der foretages fradrag i time-og dagpengene med måltidets faktiske pris, dog maksimalt med 15% af dagpengene.

10 HOTELOVERSIGT Nedennævnte hoteller er med i hotelaftaler for offentlige institutioner, hvilket man skal gøre opmærksom på ved afregningen. Hvis fakturaen direkte skal sendes til Læreruddannelsen i Aarhus, skal vores EAN nr. oplyses til hotellet. EAN nr.: Bemærk ved intern afregning skal EAN nummeret fra censors eget ansættelsessted oplyses til hotellet. Udokumenteret nattillæg (kr. 202,00) kan kun udbetales ved afstande over 100 km fra Læreruddannelsen i Aarhus. FIRST HOTEL ATLANTIC HAVNEHOTELLET Europa Plads Marselisborg Havnevej 20 Aarhus Universitets gæstehus 8000 Aarhus C 8000 Aarhus C Otto Ruds Gade 67 Tlf Tlf Aarhus N Tlf (9-15) CAB INN Århus MERCUR Kannikegade 14 Viby Ringvej Aarhus C 8260 Viby J Tlf Tlf HELNAN AARSLEV CITY SLEEP-IN HOTEL Havnegade 20 Silkeborgvej Aarhus C 8220 Brabrand Tlf Tlf LA TOUR MONTRA HOTEL SABRO KRO Randersvej 139 Viborgvej Aarhus N 8471 Sabro Tlf Tlf SCANDIC ÅRHUS VEST MONTRA NILLES KRO Rytoften 3 Hadstenvej Aarhus V 8471 Sabro Tlf Tlf Man kan også bruge andre hoteller (uden Statsaftale), hvis dispositionsbeløbet uden morgenmad ikke er større end kr ,00 pr. overnatning.

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen UCC Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle Linnésgade 2, 1361 København K Læreruddannelsen

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til Administrationsbacheloruddannelsen VIA University College Kontaktoplysninger: Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere