aar hus arki tekt by og landskab erne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aar hus arki tekt by og landskab erne"

Transkript

1 by og landskab aar hus arki tekt erne

2 by og landskab grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave

3 by og landskab by og landskab er aarhus arkitekternes afdeling for planlægning. Afdelingen er et team af byplanlæggere, der har bred erfaring med planlægningens mange facetter. Vi arbejder på tværs af hele det arkitektoniske felt for at skabe sammenhæng og sikre større bæredygtighed i planlægningen. Vi løser alle opgaver i planlovens regi og udarbejder derudover analyser, delplaner og masterplaner. Vi oplever, at de arkitektoniske overvejelser og den rumlige dimension har haft trange kår i dansk planlægning. Det er nødvendigt med kvalitative og velgennemtænkte, arkitektoniske overvejelser, for at vores byer og den helhed bygningerne indgår i bliver smukke og velfungerende.

4 by og landskab

5 aarhus arkitekterne som samarbejdspartner by og landskab har: > en solid faglig baggrund i kommunal planlægning > erfaring med projektledelse af store og komplicerede projekter med fokus på dialog, faglighed, budget og tidsplaner > erfaring med at udnytte tværfaglige kompetencer > gode evner for kommunikation og formidling > forståelse for de politiske beslutningsprocesser > erfaring med konkretisering af visioner til strategier, planer og projekter Alle i teamet har tidligere været ansat i offentlige planlægningsafdelinger og har derfor stor indsigt i og forståelse for den faglige, organisatoriske og politiske proces. Med kommunal erfaring i ryggen er vi i stand til at stille de udfordrende og opklarende spørgsmål, og vi byder gerne ind som konstruktiv og kreativ samarbejdspartner hvad enten kunden er offentlig eller privat.

6 by og landskab bæredygtig planlægning I vores arbejde søger vi afklaring og indsigt så tidligt i processen som muligt. Vi tager udgangspunkt i opgavens særlige forudsætninger og brugerne, stedet, funktionerne og den økonomiske ramme. Vores arbejde er præget af helhedstænkning. Vi udvikler metoder, der skaber bæredygtige rammeløsninger. Vi bruger dialogprocesser til at opnå fremtidsorienterede og fleksible resultater, og vi tilstræber altid at løse opgaverne ved hjælp af bæredygtige tiltag. Vi har høje miljøambitioner og har udviklet 10 teser om bæredygtig planlægning. Ikke alle projekter indeholder alle 10 teser, men i mange projekter har vi succes med at få flere af vores teser ind som grundsten i planerne. Bæredygtig planlægning handler blandt andet om at planlægge energirigtige og ressourcebevidste byer. Omdannelse af eksisterende områder og etablering af nye byområder skal forholde sig til omgivelsernes særkender, hvad enten det er by eller landskab. En bæredygtig by skal tænkes sammen med sektorplaner og infrastruktur, så de helhedsorienterede løsninger sikres. Vi tager højde for klimaændringerne og gennemtænker løsninger til eksempelvis håndtering af den øgede mængde regnvand. Grønne områder og beplantning bruges aktivt og tilfører det bebyggede miljø kvalitet. Vi har fokus på, at det bebyggede miljø skal indeholde tiltag, der understøtter folkesundheden. Vi indarbejder forløb og rum for fysisk og social aktivitet.

7 miljøambition - 10 teser om bæredygtighed og by Planlægning er et dialogbaseret udviklingsprojekt med et langt tidsperspektiv. Planer skal være økonomisk bæredygtige, byen skal være et attraktivt mål for investeringer. Planlægningen skal være fleksibel, så den kan forandres på en enkel og effektiv måde. Planer skal fremme sundhed og tryghed og hvile på æstetiske og funktionelle løsninger. Byplaner må tage sociale og kulturelle forudsætninger som udgangspunkt. Klimapåvirkningen skal fremgå klart i alle planer. Byplaner skal have byens og landskabets særkender som afsæt for fysisk udformning. Byplaner skal etablere byrum og omgivelser, der er inspirerende og skaber engagement og aktivitet. Planer skal forbedre infrastrukturen og sikre tilgængelighed. Planerne skal give plads til vedvarende energiformer og prioritere energiløsninger med det største helhedssyn.

8 by og landskab kommuneplan Den første generation af kommuneplaner efter kommunalreformen er ved at være på plads. Opgaven med at samle de tidligere kommuneplaner i én fælles politisk vision har været vanskelig, og planlæggerne har været under stort tidspres for at konkretisere de mange forskelligartede holdninger fra politikere og borgere i en faglig holdbar planlægning. Byråd valgt i 2009 har en stor opgave med at realisere visionerne og fastholde strategierne fra kommuneplanerne. Målet på succes er ikke kommuneplanen i sig selv, men de handlinger der efterfølger planerne. Overgangen fra vision til konkret realisering af planlægningen skal anskueliggøres for borgerne. Kommuneplanen skal fungere som et konstruktivt dialogværktøj mellem politikere, planlæggere og borgere, og den skal være et formidlingsredskab i processen fra vision til konkretisering. Vi kan hjælpe kommunerne med at konkretisere og realisere visionerne fra kommuneplanen - både i form af efterfølgende lokalplanlægning og i form af konkrete masterplaner og bebyggelsesplaner. Vi kan hjælpe med at gennemføre borger- og politikerdialoger, der bringer visionerne ned på papiret, skaber overblik og sikrer helhed. Vi har erfaring med alle processer i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen og vi kan hjælpe med at forberede næste revision af kommuneplanerne og være sparringspartnere i de indledende dialoger mellem kommunen og borgerne.

9 lokalplan Lokalplanen er realiseringen og konkretiseringen af kommuneplanens rammedel, og den fastlægger bindende bestemmelser for de fremtidige byggerier. Lokalplanen er derfor ofte et udskældt dokument, fordi mange grundejere og bygherrer opfatter lokalplanen som alt for bindende og detaljeret. Dette er som udgangspunkt oftest nødvendigt for at sikre, at den overordnede lovgivning for området overholdes. I nogle tilfælde regulerer lokalplaner flere forhold end nødvendigt. For os er det grundlæggende spørgsmål ikke regulering, men at finde svaret på hvilke overordnede mål lokalplanen skal resultere i. Reguleringerne skal målrettes, så planen styrer de store og væsentlige linjer og lader de mindre detaljer tilbage til bygherren og byggesagsbehandlingen. Den ene lokalplan må aldrig blive en kopi af den anden. Udgangspunktet for al god lokalplanlægning er det specifikke steds særlige kvaliteter. I vores arbejde overvejer vi hele tiden, hvordan lokalplanen kan supplere stedet med fokus på kvalitet i det enkelte byggeri og samhørighed med omgivelserne. Den gode lokalplan er et håndværk, der forudsætter erfaring og kendskab til lovgivning. Men den er også et produkt af evnen til at se stedet og byen som en tredimensionel helhed. Først og fremmest varetager den vellykkede lokalplan de samfundsmæssige interesser og tager højde for de forhold, man ikke kan forvente den enkelte grundejer selv tager vare på. Konkrete eksempler er, at huset ikke bliver så højt, at det skaber indbliksgener for naboer, og at naturområder friholdes for byggeri. aarhus arkitekterne har erfaring med lokalplaner for alle plantemaer fra den lille boliglokalplan til den mest komplicerede industrilokalplan. Vi har bæredygtighed som fokus i alle vores opgaver. Vi har oparbejdet stor ekspertise og konkrete specialer med blandt andet bevarende lokalplaner, bæredygtighed i planlægningen og projektscreening (se referenceliste bagerst).

10 by og landskab kulturarv Bevaring af kulturarven er den ultimative form for værdibaseret planlægning. Den bevarende lokalplan går tæt ind på livet af dem, som bebor eller bruger husene, bydelen og byen. Den bevarende lokalplan er udtryk for et aktivt ønske om at bevare historien til fremtidens generationer, og i den udtrykkes viljen til at regulere mere detaljeret med det overordnede formål at sikre kulturarven. Kommunerne er ansvarlige for i planlægningen at sikre vores fælles kulturarv. Den gode bevarende lokalplan skal sikre de bevaringsværdige bygninger og strukturer, som har betydning for den enkelte borger og for samfundets som helhed. Den bevarende lokalplan kan være med til at sætte fokus på byens spor fra fortiden. Er sporene først væk, er de svære eller umulige at genskabe - og derfor er den bevarende lokalplan et vigtigt element i kommunens planlægning. Den bevarende lokalplan er ofte et omfattende, detaljeret plandokument med tilhørende bilag i form af bygningsregistranter og analyser af byens dominerende træk og bebyggede strukturer. Derfor kræver den bevarende lokalplan mere tid til fordybelse, registrering og analyse - og dermed ikke mindst økonomi - og den opleves i nogle tilfælde som besværlig. aarhus arkitekterne har valgt at fokusere på bevaring og kulturarv som speciale. Temaet er et af flere, hvor tegnestuens andre kompetencer, f.eks. brugerstyret innovation, procesrådgivning og bæredygtighed, spiller perfekt sammen. Bæredygtighed er et tema som typisk ikke medtages i den bevarende lokalplan, men bæredygtighed og bevaring er tæt forbundne alene af den grund, at de store energibesparelser, der er opsat som politiske mål, primært skal findes i forbindelse med renovering af den eksisterende boligmasse. En betingelse for den bevarende lokalplans succes er, at debat, dialog og formidling fungerer. Vi ved, at den bevarende lokalplans detaljeringsgrad ofte skaber konflikter. Målet om at bevare kulturarven etablerer ofte et spændingsfelt mellem holdninger, økonomi og ejernes ønske om retten til selv at bestemme. Vi kan hjælpe med at etablere en proces, der skaber dialog og formidling. Den gode bevarende lokalplan kan bearbejde og ændre holdninger om kulturarven hos borgerne og politikerne, og det er påvist, at kommunalt fokus på kulturarven bl.a. skaber lokal udvikling, øget turisme og bidrager med øget oplevelsesøkonomi. Vores ambition er at vise, hvordan kulturarven og den bevarende lokalplan gennem formidling og dialog kan gøre historien og kulturarven mere synlig for både politikere, planlæggere og borgere.

11

12 by og landskab

13 omdannelse Landområdernes affolkning er udgangspunktet for byernes vækst. En bæredygtig byudvikling forudsætter, at der holdes et vågent øje med de arealer i byen, der ikke giver positiv værdi til det ønskede byliv, og som ikke længere bidrager til udvikling af bylivet. Det kan f.eks. være nedslidte og halvtomme erhvervsområder eller restarealer, der aldrig er blevet udnyttet. Disse arealer kan revitaliseres til en mere positiv anvendelse for byens beboere, og områdernes omdannelse er et vigtigt element i bestræbelserne på at begrænse arealforbruget. Byomdannelsen skal også tilføre byen arkitektonisk kvalitet. Omdannelsen skal derfor ske til nye funktioner, der tilfører liv og oplevelse og bør sætte fokus på at forbedre bymiljøet ved f.eks. at minimere støj, lugt og trafik. Byomdannelse skal gøre byen mere bæredygtig. En veltilrettelagt proces er en forudsætning for succes med byomdannelse. Der er mange interessenter i et byomdannelsesprojekt, og vores erfaring er, at dialogen mellem alle parter skal gennemføres, før det egentlige planarbejde kan begynde. aarhus arkitekterne har udviklet en projektscreening, som er en god begyndelse, også på byomdannelsesprojekter. Vi kan hjælpe med at udvikle og analysere konkrete projekter, f.eks. nye byrum og omdannelse af nedlagte erhvervsområder. aarhus arkitekterme har erfaring med at gennemføre områdefornyelsesprojekter, som kan opnå tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet. Vi kan hjælpe med at varetage hele processen fra indkredsning af opgaven over ansøgningsprogram til gennemførelsesfasen.

14 by og landskab fornyelse i byen En stor dei af boligmassen i Danmark drives af boligselskaber. Mange af disse boliger trænger til en opdatering, specielt set i lyset af energi- og ressourceforbruget i fremtiden. Men også ud fra en social synsvinkel. aarhus arkitekterne samarbejder med boligselskaber om udvikling og vedligeholdelse af bygninger og deres omgivelser. Vi lægger stor vægt på en god og konstruktiv dialog med alle involverede parter, bl.a. beboere, boligselskaber og kommuner. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte bebyggelse, så resultatet af samarbejdet anviser konkrete og økonomisk realistiske løsninger til den enkelte bebyggelse - indvendigt som udvendigt. Dette sikres ved en nøje gennemgang af bl.a. bebyggelsens tilstand, beboerønsker, beboersammensætning samt den bymæssige sammenhæng bebyggelsen indgår i. Som en naturlig del af udviklingsarbejdet retter vi blikket mod de bymæssige omgivelser, en given bebyggelse er placeret i. Vi ser også på områdets fremtidige udvikling, og på om vi kan forstærke de kvaliteter, der allerede eksisterer i den enkelte bydel. I sådanne situationer introducerer vi nogle konkrete og realistiske løsninger i samarbejde med områdets beboere og den enkelte kommune, der sikrer en attraktiv bydelsudvikling til glæde for nuværende og kommende borgere.

15

16 by og landskab

17 udvikling i landsbyer Landsbyerne er under pres. Stor fraflytning, tomme boliger som forfalder og tilflytning af ressource-svage grupper forstærker en uheldig udvikling. Debatten bølger frem og tilbage, og kontroversielle forslag om helt at nedlægge landsbyer og jævne dem med jorden får sindene i kog. På tværs af synspunkterne er der dog ved at opstå en fælles erkendelse af, at der skal gøres noget. aarhus arkitekterne kan foretage en analyse og vurdering af landsbyer. Den kan danne baggrund for en kvalitativ udpegning af, hvilke landsbyer der kan få vendt udviklingen ved at få et løft, der kan (gen)skabe et attraktivt landsbymiljø. Målet er en sammenhængende og bæredygtig landdistriktsudvikling, hvor landdistrikterne ses som en helhed frem for individuelle landsbyer, der alle skal have det samme. Ved at tage udgangspunkt i en analyse af den enkelte landsby og klarlægge styrker og svagheder, udarbejder vi en udviklingsstrategi, der er unik for den enkelte landsby - en plan, der sætter fokus på realisering, dialog og lokal forankring. Udviklingsstrategien udmøntes i en landsbyplan og tager udgangspunkt i fysiske tiltag på alle niveauer - lige fra blomster ved byskiltet til omlægning af hovedgaden. Vi mener, at der i høj grad også bør sættes fokus på, hvad den enkelte husejer kan gøre for at ændre bybilledet. Det nytter ikke at ofre en ny hovedgade, hvis omgivelserne ligner en losseplads. Udviklingsstrategien samler de forskellige tiltag, koordinerer dem indbyrdes og sikrer en sammenhæng og en rød tråd i landsbyens udvikling. aarhus arkitekterne kan bidrage til at skabe dialog, hvor vores erfaringer kan hjælpe med at sætte fokus på beboernes ønsker og kommunens administrative grundlag.

18 by og landskab projektscreening Vi udarbejder projektscreeninger før et projekt sættes i gang, baseret på de oplysninger, som foreligger på starttidspunktet. Screeningen er et værktøj, der skaber et samlet overblik over de relevante forhold og indgår som en forudsætning for den efterfølgende planlægning for projektet. Screeningen klarlægger arbejdets omfang og giver et billede af tidsforløb og af sandsynligheden for realisering. Projektscreeningen er en dynamisk proces. I et projektforløb ændrer forudsætningerne sig i takt med, at projektet udvikler sig. I en projektscreening kan ændringer og justeringer løbende vurderes, så der hele tiden er overblik over de konsekvenser, ændringerne afføder. Planlægning kan være et kompliceret forløb med mange faktorer, der ændrer sig undervejs, og det er vigtigt at få et overblik over de usikkerheder, der kan opstå i et projektforløb. Der er mange faktorer, der kan ændre forudsætningerne for et projekts gennemførelse: Kan tidsplanen overholdes? Er der forhold, der skaber økonomisk usikkerhed? Hvilke plandokumenter skal tilvejebringes? Er grunden forurenet? Det er den viden, der er nødvendig at tilegne sig i et projektforløb, og det er dét, projektscreeningen kan. aarhus arkitekterne råder over de kompetencer, der er brug for i arbejdet med projektscreeningen, og vi har erfaring med at tilvejebringe den viden, der er nødvendig for at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.

19 illustration: boliger i Fredriksværk, Rådhusparken.

20 N by og landskab

21 strategisk miljøvurdering Den strategiske miljøvurdering udarbejdes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer for at undersøge, om et projekt eller en plan påvirker miljøet væsentligt. Men den strategiske miljøvurdering er også et analyseredskab, som vi anvender og udvikler i vores daglige arbejde på tegnestuen. Udover den lovmæssige funktion har den strategiske miljøvurdering også en lang række alternative anvendelsesmuligheder. Den kan anvendes som risikovurdering i forhold til, om et projekt overhovedet kan realiseres, den kan give overblik over sammenhænge, og den kan bruges som prioriteringsparameter i forbindelse med lokaliseringsog anvendelsesundersøgelser. Den strategiske miljøvurdering kan således tilføje værdi og kvalitet til de planer og den kontekst, vurderingen skal indgå i både administrativt, fysisk og planmæssigt. Den systematik, der implicit ligger i den strategiske miljøvurdering, gør vurderingen til et godt analytisk redskab. Den er velegnet til at udpege emner, der skal behandles og reguleres i eksempelvis lokalplaner, og til at kvalificere beslutninger i den tidlige planproces. aarhus arkitekterne har udviklet en systematik i arbejdet med den strategiske miljøvurdering, så den kan anvendes som redskab i en dialogproces med og mellem myndigheder, interessenter, borgere og politikere. Vi har gode erfaringer med at anvende den strategiske miljøvurdering som værktøj til projektstyring, der kan udpege behov for kvalifikationer og kompetencer til løsning af en given opgave.

22 by og landskab dialog og proces Siden planlovens fødsel er der udviklet en tradition for offentlighedens deltagelse i planprocessen. Ved enhver planopgave handler det om at sikre, at planlovens krav om offentlighed og borgerinddragelse opfyldes. Men endnu vigtigere er det at sikre en konstruktiv dialog med borgere, bygherrer, politikere og interesseorganisationer så tidligt i processen som muligt. Udgangspunktet for dialog er, at deltagerne hver på deres måde kan bidrage til at kvalificere planer og projekter. God planlægning forudsætter gode processer. En forudsætning for den gode, konkrete dialog er, at planen er så klar og tydelig i tekst og illustrative visualiseringer, at den kan danne grundlag for en forståelige og gennemskuelig kommunikation. I den efterfølgende realisering af planen er netop gennemskueligheden en vigtig forudsætning for den videre dialog mellem bygherre, borgere og myndighed. aarhus arkitekterne hjælper gerne med at tilrettelægge dialogprocesser, som kan medvirke til en kvalificeret borgerinddragelse med fælles fodslag og forståelse for projektet. Dialogen skal tage udgangspunkt i den konkrete plan, og allerede fra begyndelsen skal der opstilles klare mål og forventninger til resultatet. Dermed øges planens mulighed for realisering.

23 foto: Region Midtjylland, Århus

24 by og landskab

25 realisering Der er mange faktorer i spil i planlægningsprocessen, og de har alle indflydelse på, om planen kan realiseres. Ofte er kommunerne afhængige af, at private aktører medvirker til at realisere planernes visioner og intentioner. Projektets realiserbarhed er i høj grad påvirket af alle de aktører, der deltager i planlægningsprocessen. Gode og kvalitative samarbejdsprocesser mellem de forskellige aktører er derfor afgørende, og de er i mange tilfælde en betingelse for planens succes. En vigtig øvelse for bygherre og den enkelte kommune er således hele tiden at vurdere planernes realiseringsgrad samt at være opmærksomme på eventuelle samarbejdspartnere, der kan medvirke til realisering. Hvis private aktører skal realisere planen, skal de dele visionerne for udviklingen, og her er dialogen afgørende. Der er en tæt sammenhæng mellem sandsynligheden for realisering og det arbejde, der foregår i planforløbet. aarhus arkitekterne kan hjælpe med at foretage vurderinger af, hvem der kan realisere projektet efter planens vedtagelse, hvilke aktører planens succes er afhængig af, og hvordan de politiske visioner kan føres ud i livet. Planprocessen stopper med andre ord ikke med selve vedtagelsen af planen, men fortsætter videre ind i realiseringsfasen. aarhus arkitekterne kan indgå i planprocessen fra starten med koordinering og samling af aktørernes visioner, og vi kan følge projektet frem til den endelige realisering, så interesser og visioner går op i en højere enhed. På den måde undgås negative overraskelser og konflikter i realiseringsfasen.

26 by og landskab referencer Vores arbejdsområde er hele planspektret samt de opgaver, der er afledt heraf. Vores referencer spænder fra de helt store perspektiver som kommuneplanlægning, analyser og undersøgelser til lokalplaner og bebyggelsesplaner, hvor detaljen spiller en vigtig rolle. by og landskab er en nystartet afdeling hos aarhus arkitekterne. Afdelingens medarbejdere har dog en lang liste af referencer fra tidligere ansættelser, hvoraf nogle her er medtaget for at synliggøre vores brede erfaringsgrundlag. * markerer en reference fra tidligere ansættelse

27 referencer analyser Trafikanalyse for Lille Barnow, Århus Kunde: Aarhus Universitet, 2009 Byudviklingsmuligheder på Rømø Fremtidige boligbehov i Tønder og Ballum Kunde: Tønder Kommune, 2008 Arkitektonisk kvalitet i nye boligområder, Esbjerg Kunde: Esbjerg Kommune, 2008 boliger Lokalplan for boliger ved Tilst Parkvej, Århus Kunde: Privat bygherre, 2009 Lokalplan for skovbebyggelse ved Ullerupvej, Skærbæk 2 lokalplaner og kommuneplantillæg for boliger ved Havneby, Rømø Kunde: Tønder Kommune, 2009 Lokalplan for boliger ved Nørremarksvej, Vejle Kunde: Vejle Kommune, 2009 Lokalplan for nyt boligområde, Visby Lokalplan for boliger, Møgeltønder Kunde: Tønder Kommune, 2008 detailhandel centerplanlægning Lokalplan for nyt citycenter, Skanderborg Kunde: Enggaard a/s, 2009 Lokalplan for butikscenter ved Kongensgade, Esbjerg Kunde: Esbjerg Kommune, 2008 Lokalplan for detailhandel, Tønder Kaserne Kunde: Intergruppen a/s, 2008 erhverv Lokalplan og kommuneplantillæg for ECCO Center, Tønder Kunde: ECCO, 2009 Lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Havnepladsen, Vejle Lokalplan for erhvervsområde, Vejle Kunde: Vejle Kommune, 2009 Lokalplan for erhvervsområde, Give Øst Kunde: Vejle Kommune, 2008 Lokalplan for nyt erhvervsområde og ny genbrugsplads, Svendborg Kunde: Svendborg Kommune, 2008 Lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde, Hedensted Kunde: Privat bygherre, 2008

28 by og landskab ferie fritid oplevelse Lokalplan og kommuneplantillæg for feriecenter, Abild Kunde: Privat bygherre, 2009 Lokalplan og kommuneplantillæg for rideskole og forlystelsespark, Rømø Kunde: Tønder Kommune, 2009 Lokalplan for Skærbæk Feriecenter Kunde: Tønder Kommune, 2008 *Lokalplan for Danfoss Universe, Nordborg Kunde: Danfoss a/s, 2007 *Lokalplan og kommuneplantillæg for Hotel Lakolk, Rømø Kunde: Hotel Lakolk, 2007 industri *Lokalplan, kommuneplantillæg og VVM for Cheminova, Lemvig Kunde: Cheminova og Miljøcenter Århus Lokalplan for råstofområde, Horsens Kunde: Dansand a/s, 2008 *Lokalplan for betonvarefabrik, Agerskov Kunde: Tønder Kommune, 2007 infrastruktur *Kommuneplantillæg for fast forbindelse over Randers Fjord Kunde: Randers Kommune, 2008 institutioner Lokalplan for Studenterkurset i Sønderjylland, Toftlund Lokalplan og kommuneplantillæg for Statsfængslet Renbæk Kunde: Tønder Kommune, 2009 kulturarv Bygningsregistrant for Tønder Midtby Bevarende lokalplaner og kommuneplantillæg for Tønder Midtby Kunde: Tønder Kommune, 2009 Bevarende lokalplan for Asminderød Kro og boliger, Asminderød Kunde: Fredensborg Kommune, 2009 Bevarende lokalplan og kommuneplantillæg for Vesterende- og Østerende Ballum Kunde: Tønder Kommune, 2008 masterplaner Udvikling af ECCO Center, Tønder Kunde: ECCO, 2008

29 omdannelse *Lokalplan for omdannelse af Augustenborg Havn Kunde: Augustenborg Kommune, 2007 udviklingsplaner udstykningsplaner Udviklingsplan for 150 ha nyt boligområde ved Tilst, Århus Kunde: Private grundejere, 2009 projektscreeninger Tønder Arena Kunde: Tønder Kommune, 2009 Nyt citycenter, Skanderborg Kunde: Enggaard a/s, 2009 Nyt erhvervsbyggeri, Roskilde Kunde: Privat bygherre, 2009 strategisk miljøvurdering SMV for nyt citycenter, Skanderborg Kunde: Enggaard a/s, 2009 Skovbebyggelse ved Ullerupvej, Skærbæk Boligområder ved Havneby, Rømø Kunde: Tønder Kommune, 2009 Nyt boligområde, Hedensted Kunde: Privat bygherre, 2008 Nyt boligområde, Visby Kunde: Tønder Kommune, 2008 Erhvervsområde og genbrugsplads, Svendborg Kunde: Svendborg Kommune, 2008 *Udviklingsplan for 3 landsbyer Kunde Augustenborg Kommune, 2007 SMV for rideskole og forlystelsespark, Rømø Kunde: Tønder Kommune, 2009 SMV for erhvervsområde og genbrugsplads, Svendborg Kunde: Svendborg Kommune, 2008 *SMV for Hotel Lakolk, Rømø Kunde: Hotel Lakolk, 2007 Kreditering Rådhushaven i Frederiksværk er udarbejdet i samarbejde med 1:1 Landskab Fotografier: aarhus arkitekterne a/s (hvor ikke andet er nævnt)

30 by og landskab aarhus arkitekterne aarhus arkitekterne er en moderne og internationalt orienteret tegnestue. Vi arbejder med arkitektur, design og planlægning i alle faser fra konceptudvikling til byggeledelse og fagtilsyn. Tegnestuen beskæftiger sig bredt med alle arkitekturens felter, men har derudover spidskompetencer inden for sundhed, planlægning, brugerundersøgelse og bæredygtighed. Projekterne vi skaber er oftest resultatet af en procesorienteret tilgang, hvor vi sammen med andre af byggeriets parter og projektets bygherre arbejder mod et fælles defineret mål. Igennem samarbejde udvikler vi et klart og visionært koncept, som kan danne afsæt for smuk og oplevelsesrig arkitektur. Ved hvert projekt handler det om at udforske en opgaves særlige potentiale, dets muligheder og dets begrænsninger for at sikre den bedst mulige løsning - både i forhold til den økonomiske ramme og i relationen til stedet og landskabet, til samtiden, til brugerne og det liv, der skal udfolde sig. aarhus arkitekterne har afdeling i Århus og København og beskæftiger for øjeblikket ca. 50 personer.

31 kontakt inger ansbjerg, aarhus arkitekterne a/s europaplads 16, 3, dk århus c / rosenvængets sideallé 3, dk københavn ø / Svanemærket tryksag

32

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT UDVIKLINGSEN SOM STYRINGSINSTRUMENT PETER FROST-MØLLER PARTNER OG BYLÆGGER VI ER Arkitekter og byplanlæggere (Urban design) Antropolog Master i strategisk byplanlægning Vi hjælper med at træffe gode beslutninger

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Planstrategi 2007 og den nye plankultur. Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09

Planstrategi 2007 og den nye plankultur. Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09 Planstrategi 2007 og den nye plankultur Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09 Plan09: Fornyelse af kommuneplanlægningen Vision - at udvikle en plankultur, der fokuserer på værdifulde bymiljøer

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Borgermøde om planlægning for byudvikling i Bjerringbro. 22. September 2016 kl , Bjerringbro Idrætspark VELKOMMEN

Borgermøde om planlægning for byudvikling i Bjerringbro. 22. September 2016 kl , Bjerringbro Idrætspark VELKOMMEN Borgermøde om planlægning for byudvikling i Bjerringbro 22. September 2016 kl. 18.00 21.00, Bjerringbro Idrætspark VELKOMMEN Program Kl. 18.00 Kl. 18.10 Kl. 18.30 Kl. 18.45 Kl. 19.45 Kl. 20.30 Kl. 20.40

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Niels Østergård, DB i Kolding 3. december 2008 Plan09 - lige nu og med 13 måneder tilbage 3 strategieksempler og demokratiopfattelser Plan09 - Guldborgsund Plan09

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Præsentation Screening Scoping Miljørapport Sammenfattende redegørelse Overvågning ved Maria Christensen 1 Præsentation Maria Christensen, Biolog, NIRAS Ansat i Høje-Taastrup Kommune fra 1998 til september

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen FBBB 24. marts 2014

Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen FBBB 24. marts 2014 Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen FBBB 24. marts 2014 HVAD GÅR GODT? HVAD GÅR SKIDT? Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen. Intentioner vs Rammer/begrænsninger

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

det åbne land afklares, så inddragelse af arealer til byformål sker på baggrund af en velovervejet, langsigtet planlægning.

det åbne land afklares, så inddragelse af arealer til byformål sker på baggrund af en velovervejet, langsigtet planlægning. Mål Byernes udvikling skal ske efter nøje planlægning og præges af høj kvalitet. Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til de fremtidige klimaforandringer og medvirke til

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Anebjergspillet Kort beskrivelse (emne, formål og projektaktiviteter) Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Skanderborg kommune

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Arkitekternes Hus Strandgade 27A DK-1401 København K +45 3085 9000 aa@aa-dk.dk www.arkitektforeningen.dk CVR 62 57 23 10 Høringssvar

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Kulturarvsstien I visionsplanen arbejdes med anlæggelse af stier, der opfordrer til bevægelse og motion. Der skal bl.a. anlægges stier

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere