aar hus arki tekt by og landskab erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aar hus arki tekt by og landskab erne"

Transkript

1 by og landskab aar hus arki tekt erne

2 by og landskab grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave

3 by og landskab by og landskab er aarhus arkitekternes afdeling for planlægning. Afdelingen er et team af byplanlæggere, der har bred erfaring med planlægningens mange facetter. Vi arbejder på tværs af hele det arkitektoniske felt for at skabe sammenhæng og sikre større bæredygtighed i planlægningen. Vi løser alle opgaver i planlovens regi og udarbejder derudover analyser, delplaner og masterplaner. Vi oplever, at de arkitektoniske overvejelser og den rumlige dimension har haft trange kår i dansk planlægning. Det er nødvendigt med kvalitative og velgennemtænkte, arkitektoniske overvejelser, for at vores byer og den helhed bygningerne indgår i bliver smukke og velfungerende.

4 by og landskab

5 aarhus arkitekterne som samarbejdspartner by og landskab har: > en solid faglig baggrund i kommunal planlægning > erfaring med projektledelse af store og komplicerede projekter med fokus på dialog, faglighed, budget og tidsplaner > erfaring med at udnytte tværfaglige kompetencer > gode evner for kommunikation og formidling > forståelse for de politiske beslutningsprocesser > erfaring med konkretisering af visioner til strategier, planer og projekter Alle i teamet har tidligere været ansat i offentlige planlægningsafdelinger og har derfor stor indsigt i og forståelse for den faglige, organisatoriske og politiske proces. Med kommunal erfaring i ryggen er vi i stand til at stille de udfordrende og opklarende spørgsmål, og vi byder gerne ind som konstruktiv og kreativ samarbejdspartner hvad enten kunden er offentlig eller privat.

6 by og landskab bæredygtig planlægning I vores arbejde søger vi afklaring og indsigt så tidligt i processen som muligt. Vi tager udgangspunkt i opgavens særlige forudsætninger og brugerne, stedet, funktionerne og den økonomiske ramme. Vores arbejde er præget af helhedstænkning. Vi udvikler metoder, der skaber bæredygtige rammeløsninger. Vi bruger dialogprocesser til at opnå fremtidsorienterede og fleksible resultater, og vi tilstræber altid at løse opgaverne ved hjælp af bæredygtige tiltag. Vi har høje miljøambitioner og har udviklet 10 teser om bæredygtig planlægning. Ikke alle projekter indeholder alle 10 teser, men i mange projekter har vi succes med at få flere af vores teser ind som grundsten i planerne. Bæredygtig planlægning handler blandt andet om at planlægge energirigtige og ressourcebevidste byer. Omdannelse af eksisterende områder og etablering af nye byområder skal forholde sig til omgivelsernes særkender, hvad enten det er by eller landskab. En bæredygtig by skal tænkes sammen med sektorplaner og infrastruktur, så de helhedsorienterede løsninger sikres. Vi tager højde for klimaændringerne og gennemtænker løsninger til eksempelvis håndtering af den øgede mængde regnvand. Grønne områder og beplantning bruges aktivt og tilfører det bebyggede miljø kvalitet. Vi har fokus på, at det bebyggede miljø skal indeholde tiltag, der understøtter folkesundheden. Vi indarbejder forløb og rum for fysisk og social aktivitet.

7 miljøambition - 10 teser om bæredygtighed og by Planlægning er et dialogbaseret udviklingsprojekt med et langt tidsperspektiv. Planer skal være økonomisk bæredygtige, byen skal være et attraktivt mål for investeringer. Planlægningen skal være fleksibel, så den kan forandres på en enkel og effektiv måde. Planer skal fremme sundhed og tryghed og hvile på æstetiske og funktionelle løsninger. Byplaner må tage sociale og kulturelle forudsætninger som udgangspunkt. Klimapåvirkningen skal fremgå klart i alle planer. Byplaner skal have byens og landskabets særkender som afsæt for fysisk udformning. Byplaner skal etablere byrum og omgivelser, der er inspirerende og skaber engagement og aktivitet. Planer skal forbedre infrastrukturen og sikre tilgængelighed. Planerne skal give plads til vedvarende energiformer og prioritere energiløsninger med det største helhedssyn.

8 by og landskab kommuneplan Den første generation af kommuneplaner efter kommunalreformen er ved at være på plads. Opgaven med at samle de tidligere kommuneplaner i én fælles politisk vision har været vanskelig, og planlæggerne har været under stort tidspres for at konkretisere de mange forskelligartede holdninger fra politikere og borgere i en faglig holdbar planlægning. Byråd valgt i 2009 har en stor opgave med at realisere visionerne og fastholde strategierne fra kommuneplanerne. Målet på succes er ikke kommuneplanen i sig selv, men de handlinger der efterfølger planerne. Overgangen fra vision til konkret realisering af planlægningen skal anskueliggøres for borgerne. Kommuneplanen skal fungere som et konstruktivt dialogværktøj mellem politikere, planlæggere og borgere, og den skal være et formidlingsredskab i processen fra vision til konkretisering. Vi kan hjælpe kommunerne med at konkretisere og realisere visionerne fra kommuneplanen - både i form af efterfølgende lokalplanlægning og i form af konkrete masterplaner og bebyggelsesplaner. Vi kan hjælpe med at gennemføre borger- og politikerdialoger, der bringer visionerne ned på papiret, skaber overblik og sikrer helhed. Vi har erfaring med alle processer i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen og vi kan hjælpe med at forberede næste revision af kommuneplanerne og være sparringspartnere i de indledende dialoger mellem kommunen og borgerne.

9 lokalplan Lokalplanen er realiseringen og konkretiseringen af kommuneplanens rammedel, og den fastlægger bindende bestemmelser for de fremtidige byggerier. Lokalplanen er derfor ofte et udskældt dokument, fordi mange grundejere og bygherrer opfatter lokalplanen som alt for bindende og detaljeret. Dette er som udgangspunkt oftest nødvendigt for at sikre, at den overordnede lovgivning for området overholdes. I nogle tilfælde regulerer lokalplaner flere forhold end nødvendigt. For os er det grundlæggende spørgsmål ikke regulering, men at finde svaret på hvilke overordnede mål lokalplanen skal resultere i. Reguleringerne skal målrettes, så planen styrer de store og væsentlige linjer og lader de mindre detaljer tilbage til bygherren og byggesagsbehandlingen. Den ene lokalplan må aldrig blive en kopi af den anden. Udgangspunktet for al god lokalplanlægning er det specifikke steds særlige kvaliteter. I vores arbejde overvejer vi hele tiden, hvordan lokalplanen kan supplere stedet med fokus på kvalitet i det enkelte byggeri og samhørighed med omgivelserne. Den gode lokalplan er et håndværk, der forudsætter erfaring og kendskab til lovgivning. Men den er også et produkt af evnen til at se stedet og byen som en tredimensionel helhed. Først og fremmest varetager den vellykkede lokalplan de samfundsmæssige interesser og tager højde for de forhold, man ikke kan forvente den enkelte grundejer selv tager vare på. Konkrete eksempler er, at huset ikke bliver så højt, at det skaber indbliksgener for naboer, og at naturområder friholdes for byggeri. aarhus arkitekterne har erfaring med lokalplaner for alle plantemaer fra den lille boliglokalplan til den mest komplicerede industrilokalplan. Vi har bæredygtighed som fokus i alle vores opgaver. Vi har oparbejdet stor ekspertise og konkrete specialer med blandt andet bevarende lokalplaner, bæredygtighed i planlægningen og projektscreening (se referenceliste bagerst).

10 by og landskab kulturarv Bevaring af kulturarven er den ultimative form for værdibaseret planlægning. Den bevarende lokalplan går tæt ind på livet af dem, som bebor eller bruger husene, bydelen og byen. Den bevarende lokalplan er udtryk for et aktivt ønske om at bevare historien til fremtidens generationer, og i den udtrykkes viljen til at regulere mere detaljeret med det overordnede formål at sikre kulturarven. Kommunerne er ansvarlige for i planlægningen at sikre vores fælles kulturarv. Den gode bevarende lokalplan skal sikre de bevaringsværdige bygninger og strukturer, som har betydning for den enkelte borger og for samfundets som helhed. Den bevarende lokalplan kan være med til at sætte fokus på byens spor fra fortiden. Er sporene først væk, er de svære eller umulige at genskabe - og derfor er den bevarende lokalplan et vigtigt element i kommunens planlægning. Den bevarende lokalplan er ofte et omfattende, detaljeret plandokument med tilhørende bilag i form af bygningsregistranter og analyser af byens dominerende træk og bebyggede strukturer. Derfor kræver den bevarende lokalplan mere tid til fordybelse, registrering og analyse - og dermed ikke mindst økonomi - og den opleves i nogle tilfælde som besværlig. aarhus arkitekterne har valgt at fokusere på bevaring og kulturarv som speciale. Temaet er et af flere, hvor tegnestuens andre kompetencer, f.eks. brugerstyret innovation, procesrådgivning og bæredygtighed, spiller perfekt sammen. Bæredygtighed er et tema som typisk ikke medtages i den bevarende lokalplan, men bæredygtighed og bevaring er tæt forbundne alene af den grund, at de store energibesparelser, der er opsat som politiske mål, primært skal findes i forbindelse med renovering af den eksisterende boligmasse. En betingelse for den bevarende lokalplans succes er, at debat, dialog og formidling fungerer. Vi ved, at den bevarende lokalplans detaljeringsgrad ofte skaber konflikter. Målet om at bevare kulturarven etablerer ofte et spændingsfelt mellem holdninger, økonomi og ejernes ønske om retten til selv at bestemme. Vi kan hjælpe med at etablere en proces, der skaber dialog og formidling. Den gode bevarende lokalplan kan bearbejde og ændre holdninger om kulturarven hos borgerne og politikerne, og det er påvist, at kommunalt fokus på kulturarven bl.a. skaber lokal udvikling, øget turisme og bidrager med øget oplevelsesøkonomi. Vores ambition er at vise, hvordan kulturarven og den bevarende lokalplan gennem formidling og dialog kan gøre historien og kulturarven mere synlig for både politikere, planlæggere og borgere.

11

12 by og landskab

13 omdannelse Landområdernes affolkning er udgangspunktet for byernes vækst. En bæredygtig byudvikling forudsætter, at der holdes et vågent øje med de arealer i byen, der ikke giver positiv værdi til det ønskede byliv, og som ikke længere bidrager til udvikling af bylivet. Det kan f.eks. være nedslidte og halvtomme erhvervsområder eller restarealer, der aldrig er blevet udnyttet. Disse arealer kan revitaliseres til en mere positiv anvendelse for byens beboere, og områdernes omdannelse er et vigtigt element i bestræbelserne på at begrænse arealforbruget. Byomdannelsen skal også tilføre byen arkitektonisk kvalitet. Omdannelsen skal derfor ske til nye funktioner, der tilfører liv og oplevelse og bør sætte fokus på at forbedre bymiljøet ved f.eks. at minimere støj, lugt og trafik. Byomdannelse skal gøre byen mere bæredygtig. En veltilrettelagt proces er en forudsætning for succes med byomdannelse. Der er mange interessenter i et byomdannelsesprojekt, og vores erfaring er, at dialogen mellem alle parter skal gennemføres, før det egentlige planarbejde kan begynde. aarhus arkitekterne har udviklet en projektscreening, som er en god begyndelse, også på byomdannelsesprojekter. Vi kan hjælpe med at udvikle og analysere konkrete projekter, f.eks. nye byrum og omdannelse af nedlagte erhvervsområder. aarhus arkitekterme har erfaring med at gennemføre områdefornyelsesprojekter, som kan opnå tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet. Vi kan hjælpe med at varetage hele processen fra indkredsning af opgaven over ansøgningsprogram til gennemførelsesfasen.

14 by og landskab fornyelse i byen En stor dei af boligmassen i Danmark drives af boligselskaber. Mange af disse boliger trænger til en opdatering, specielt set i lyset af energi- og ressourceforbruget i fremtiden. Men også ud fra en social synsvinkel. aarhus arkitekterne samarbejder med boligselskaber om udvikling og vedligeholdelse af bygninger og deres omgivelser. Vi lægger stor vægt på en god og konstruktiv dialog med alle involverede parter, bl.a. beboere, boligselskaber og kommuner. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte bebyggelse, så resultatet af samarbejdet anviser konkrete og økonomisk realistiske løsninger til den enkelte bebyggelse - indvendigt som udvendigt. Dette sikres ved en nøje gennemgang af bl.a. bebyggelsens tilstand, beboerønsker, beboersammensætning samt den bymæssige sammenhæng bebyggelsen indgår i. Som en naturlig del af udviklingsarbejdet retter vi blikket mod de bymæssige omgivelser, en given bebyggelse er placeret i. Vi ser også på områdets fremtidige udvikling, og på om vi kan forstærke de kvaliteter, der allerede eksisterer i den enkelte bydel. I sådanne situationer introducerer vi nogle konkrete og realistiske løsninger i samarbejde med områdets beboere og den enkelte kommune, der sikrer en attraktiv bydelsudvikling til glæde for nuværende og kommende borgere.

15

16 by og landskab

17 udvikling i landsbyer Landsbyerne er under pres. Stor fraflytning, tomme boliger som forfalder og tilflytning af ressource-svage grupper forstærker en uheldig udvikling. Debatten bølger frem og tilbage, og kontroversielle forslag om helt at nedlægge landsbyer og jævne dem med jorden får sindene i kog. På tværs af synspunkterne er der dog ved at opstå en fælles erkendelse af, at der skal gøres noget. aarhus arkitekterne kan foretage en analyse og vurdering af landsbyer. Den kan danne baggrund for en kvalitativ udpegning af, hvilke landsbyer der kan få vendt udviklingen ved at få et løft, der kan (gen)skabe et attraktivt landsbymiljø. Målet er en sammenhængende og bæredygtig landdistriktsudvikling, hvor landdistrikterne ses som en helhed frem for individuelle landsbyer, der alle skal have det samme. Ved at tage udgangspunkt i en analyse af den enkelte landsby og klarlægge styrker og svagheder, udarbejder vi en udviklingsstrategi, der er unik for den enkelte landsby - en plan, der sætter fokus på realisering, dialog og lokal forankring. Udviklingsstrategien udmøntes i en landsbyplan og tager udgangspunkt i fysiske tiltag på alle niveauer - lige fra blomster ved byskiltet til omlægning af hovedgaden. Vi mener, at der i høj grad også bør sættes fokus på, hvad den enkelte husejer kan gøre for at ændre bybilledet. Det nytter ikke at ofre en ny hovedgade, hvis omgivelserne ligner en losseplads. Udviklingsstrategien samler de forskellige tiltag, koordinerer dem indbyrdes og sikrer en sammenhæng og en rød tråd i landsbyens udvikling. aarhus arkitekterne kan bidrage til at skabe dialog, hvor vores erfaringer kan hjælpe med at sætte fokus på beboernes ønsker og kommunens administrative grundlag.

18 by og landskab projektscreening Vi udarbejder projektscreeninger før et projekt sættes i gang, baseret på de oplysninger, som foreligger på starttidspunktet. Screeningen er et værktøj, der skaber et samlet overblik over de relevante forhold og indgår som en forudsætning for den efterfølgende planlægning for projektet. Screeningen klarlægger arbejdets omfang og giver et billede af tidsforløb og af sandsynligheden for realisering. Projektscreeningen er en dynamisk proces. I et projektforløb ændrer forudsætningerne sig i takt med, at projektet udvikler sig. I en projektscreening kan ændringer og justeringer løbende vurderes, så der hele tiden er overblik over de konsekvenser, ændringerne afføder. Planlægning kan være et kompliceret forløb med mange faktorer, der ændrer sig undervejs, og det er vigtigt at få et overblik over de usikkerheder, der kan opstå i et projektforløb. Der er mange faktorer, der kan ændre forudsætningerne for et projekts gennemførelse: Kan tidsplanen overholdes? Er der forhold, der skaber økonomisk usikkerhed? Hvilke plandokumenter skal tilvejebringes? Er grunden forurenet? Det er den viden, der er nødvendig at tilegne sig i et projektforløb, og det er dét, projektscreeningen kan. aarhus arkitekterne råder over de kompetencer, der er brug for i arbejdet med projektscreeningen, og vi har erfaring med at tilvejebringe den viden, der er nødvendig for at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.

19 illustration: boliger i Fredriksværk, Rådhusparken.

20 N by og landskab

21 strategisk miljøvurdering Den strategiske miljøvurdering udarbejdes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer for at undersøge, om et projekt eller en plan påvirker miljøet væsentligt. Men den strategiske miljøvurdering er også et analyseredskab, som vi anvender og udvikler i vores daglige arbejde på tegnestuen. Udover den lovmæssige funktion har den strategiske miljøvurdering også en lang række alternative anvendelsesmuligheder. Den kan anvendes som risikovurdering i forhold til, om et projekt overhovedet kan realiseres, den kan give overblik over sammenhænge, og den kan bruges som prioriteringsparameter i forbindelse med lokaliseringsog anvendelsesundersøgelser. Den strategiske miljøvurdering kan således tilføje værdi og kvalitet til de planer og den kontekst, vurderingen skal indgå i både administrativt, fysisk og planmæssigt. Den systematik, der implicit ligger i den strategiske miljøvurdering, gør vurderingen til et godt analytisk redskab. Den er velegnet til at udpege emner, der skal behandles og reguleres i eksempelvis lokalplaner, og til at kvalificere beslutninger i den tidlige planproces. aarhus arkitekterne har udviklet en systematik i arbejdet med den strategiske miljøvurdering, så den kan anvendes som redskab i en dialogproces med og mellem myndigheder, interessenter, borgere og politikere. Vi har gode erfaringer med at anvende den strategiske miljøvurdering som værktøj til projektstyring, der kan udpege behov for kvalifikationer og kompetencer til løsning af en given opgave.

22 by og landskab dialog og proces Siden planlovens fødsel er der udviklet en tradition for offentlighedens deltagelse i planprocessen. Ved enhver planopgave handler det om at sikre, at planlovens krav om offentlighed og borgerinddragelse opfyldes. Men endnu vigtigere er det at sikre en konstruktiv dialog med borgere, bygherrer, politikere og interesseorganisationer så tidligt i processen som muligt. Udgangspunktet for dialog er, at deltagerne hver på deres måde kan bidrage til at kvalificere planer og projekter. God planlægning forudsætter gode processer. En forudsætning for den gode, konkrete dialog er, at planen er så klar og tydelig i tekst og illustrative visualiseringer, at den kan danne grundlag for en forståelige og gennemskuelig kommunikation. I den efterfølgende realisering af planen er netop gennemskueligheden en vigtig forudsætning for den videre dialog mellem bygherre, borgere og myndighed. aarhus arkitekterne hjælper gerne med at tilrettelægge dialogprocesser, som kan medvirke til en kvalificeret borgerinddragelse med fælles fodslag og forståelse for projektet. Dialogen skal tage udgangspunkt i den konkrete plan, og allerede fra begyndelsen skal der opstilles klare mål og forventninger til resultatet. Dermed øges planens mulighed for realisering.

23 foto: Region Midtjylland, Århus

24 by og landskab

25 realisering Der er mange faktorer i spil i planlægningsprocessen, og de har alle indflydelse på, om planen kan realiseres. Ofte er kommunerne afhængige af, at private aktører medvirker til at realisere planernes visioner og intentioner. Projektets realiserbarhed er i høj grad påvirket af alle de aktører, der deltager i planlægningsprocessen. Gode og kvalitative samarbejdsprocesser mellem de forskellige aktører er derfor afgørende, og de er i mange tilfælde en betingelse for planens succes. En vigtig øvelse for bygherre og den enkelte kommune er således hele tiden at vurdere planernes realiseringsgrad samt at være opmærksomme på eventuelle samarbejdspartnere, der kan medvirke til realisering. Hvis private aktører skal realisere planen, skal de dele visionerne for udviklingen, og her er dialogen afgørende. Der er en tæt sammenhæng mellem sandsynligheden for realisering og det arbejde, der foregår i planforløbet. aarhus arkitekterne kan hjælpe med at foretage vurderinger af, hvem der kan realisere projektet efter planens vedtagelse, hvilke aktører planens succes er afhængig af, og hvordan de politiske visioner kan føres ud i livet. Planprocessen stopper med andre ord ikke med selve vedtagelsen af planen, men fortsætter videre ind i realiseringsfasen. aarhus arkitekterne kan indgå i planprocessen fra starten med koordinering og samling af aktørernes visioner, og vi kan følge projektet frem til den endelige realisering, så interesser og visioner går op i en højere enhed. På den måde undgås negative overraskelser og konflikter i realiseringsfasen.

26 by og landskab referencer Vores arbejdsområde er hele planspektret samt de opgaver, der er afledt heraf. Vores referencer spænder fra de helt store perspektiver som kommuneplanlægning, analyser og undersøgelser til lokalplaner og bebyggelsesplaner, hvor detaljen spiller en vigtig rolle. by og landskab er en nystartet afdeling hos aarhus arkitekterne. Afdelingens medarbejdere har dog en lang liste af referencer fra tidligere ansættelser, hvoraf nogle her er medtaget for at synliggøre vores brede erfaringsgrundlag. * markerer en reference fra tidligere ansættelse

27 referencer analyser Trafikanalyse for Lille Barnow, Århus Kunde: Aarhus Universitet, 2009 Byudviklingsmuligheder på Rømø Fremtidige boligbehov i Tønder og Ballum Kunde: Tønder Kommune, 2008 Arkitektonisk kvalitet i nye boligområder, Esbjerg Kunde: Esbjerg Kommune, 2008 boliger Lokalplan for boliger ved Tilst Parkvej, Århus Kunde: Privat bygherre, 2009 Lokalplan for skovbebyggelse ved Ullerupvej, Skærbæk 2 lokalplaner og kommuneplantillæg for boliger ved Havneby, Rømø Kunde: Tønder Kommune, 2009 Lokalplan for boliger ved Nørremarksvej, Vejle Kunde: Vejle Kommune, 2009 Lokalplan for nyt boligområde, Visby Lokalplan for boliger, Møgeltønder Kunde: Tønder Kommune, 2008 detailhandel centerplanlægning Lokalplan for nyt citycenter, Skanderborg Kunde: Enggaard a/s, 2009 Lokalplan for butikscenter ved Kongensgade, Esbjerg Kunde: Esbjerg Kommune, 2008 Lokalplan for detailhandel, Tønder Kaserne Kunde: Intergruppen a/s, 2008 erhverv Lokalplan og kommuneplantillæg for ECCO Center, Tønder Kunde: ECCO, 2009 Lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Havnepladsen, Vejle Lokalplan for erhvervsområde, Vejle Kunde: Vejle Kommune, 2009 Lokalplan for erhvervsområde, Give Øst Kunde: Vejle Kommune, 2008 Lokalplan for nyt erhvervsområde og ny genbrugsplads, Svendborg Kunde: Svendborg Kommune, 2008 Lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde, Hedensted Kunde: Privat bygherre, 2008

28 by og landskab ferie fritid oplevelse Lokalplan og kommuneplantillæg for feriecenter, Abild Kunde: Privat bygherre, 2009 Lokalplan og kommuneplantillæg for rideskole og forlystelsespark, Rømø Kunde: Tønder Kommune, 2009 Lokalplan for Skærbæk Feriecenter Kunde: Tønder Kommune, 2008 *Lokalplan for Danfoss Universe, Nordborg Kunde: Danfoss a/s, 2007 *Lokalplan og kommuneplantillæg for Hotel Lakolk, Rømø Kunde: Hotel Lakolk, 2007 industri *Lokalplan, kommuneplantillæg og VVM for Cheminova, Lemvig Kunde: Cheminova og Miljøcenter Århus Lokalplan for råstofområde, Horsens Kunde: Dansand a/s, 2008 *Lokalplan for betonvarefabrik, Agerskov Kunde: Tønder Kommune, 2007 infrastruktur *Kommuneplantillæg for fast forbindelse over Randers Fjord Kunde: Randers Kommune, 2008 institutioner Lokalplan for Studenterkurset i Sønderjylland, Toftlund Lokalplan og kommuneplantillæg for Statsfængslet Renbæk Kunde: Tønder Kommune, 2009 kulturarv Bygningsregistrant for Tønder Midtby Bevarende lokalplaner og kommuneplantillæg for Tønder Midtby Kunde: Tønder Kommune, 2009 Bevarende lokalplan for Asminderød Kro og boliger, Asminderød Kunde: Fredensborg Kommune, 2009 Bevarende lokalplan og kommuneplantillæg for Vesterende- og Østerende Ballum Kunde: Tønder Kommune, 2008 masterplaner Udvikling af ECCO Center, Tønder Kunde: ECCO, 2008

29 omdannelse *Lokalplan for omdannelse af Augustenborg Havn Kunde: Augustenborg Kommune, 2007 udviklingsplaner udstykningsplaner Udviklingsplan for 150 ha nyt boligområde ved Tilst, Århus Kunde: Private grundejere, 2009 projektscreeninger Tønder Arena Kunde: Tønder Kommune, 2009 Nyt citycenter, Skanderborg Kunde: Enggaard a/s, 2009 Nyt erhvervsbyggeri, Roskilde Kunde: Privat bygherre, 2009 strategisk miljøvurdering SMV for nyt citycenter, Skanderborg Kunde: Enggaard a/s, 2009 Skovbebyggelse ved Ullerupvej, Skærbæk Boligområder ved Havneby, Rømø Kunde: Tønder Kommune, 2009 Nyt boligområde, Hedensted Kunde: Privat bygherre, 2008 Nyt boligområde, Visby Kunde: Tønder Kommune, 2008 Erhvervsområde og genbrugsplads, Svendborg Kunde: Svendborg Kommune, 2008 *Udviklingsplan for 3 landsbyer Kunde Augustenborg Kommune, 2007 SMV for rideskole og forlystelsespark, Rømø Kunde: Tønder Kommune, 2009 SMV for erhvervsområde og genbrugsplads, Svendborg Kunde: Svendborg Kommune, 2008 *SMV for Hotel Lakolk, Rømø Kunde: Hotel Lakolk, 2007 Kreditering Rådhushaven i Frederiksværk er udarbejdet i samarbejde med 1:1 Landskab Fotografier: aarhus arkitekterne a/s (hvor ikke andet er nævnt)

30 by og landskab aarhus arkitekterne aarhus arkitekterne er en moderne og internationalt orienteret tegnestue. Vi arbejder med arkitektur, design og planlægning i alle faser fra konceptudvikling til byggeledelse og fagtilsyn. Tegnestuen beskæftiger sig bredt med alle arkitekturens felter, men har derudover spidskompetencer inden for sundhed, planlægning, brugerundersøgelse og bæredygtighed. Projekterne vi skaber er oftest resultatet af en procesorienteret tilgang, hvor vi sammen med andre af byggeriets parter og projektets bygherre arbejder mod et fælles defineret mål. Igennem samarbejde udvikler vi et klart og visionært koncept, som kan danne afsæt for smuk og oplevelsesrig arkitektur. Ved hvert projekt handler det om at udforske en opgaves særlige potentiale, dets muligheder og dets begrænsninger for at sikre den bedst mulige løsning - både i forhold til den økonomiske ramme og i relationen til stedet og landskabet, til samtiden, til brugerne og det liv, der skal udfolde sig. aarhus arkitekterne har afdeling i Århus og København og beskæftiger for øjeblikket ca. 50 personer.

31 kontakt inger ansbjerg, aarhus arkitekterne a/s europaplads 16, 3, dk århus c / rosenvængets sideallé 3, dk københavn ø / Svanemærket tryksag

32

Redskaber til den bæredygtige by. Inspiration

Redskaber til den bæredygtige by. Inspiration Redskaber til den bæredygtige by Inspiration Indhold Forord 3 Introduktion til 4 bæredygtighed Lovramme for 6 bæredygtighed Bæredygtighed i 8 lokalplaner Bæredygtigheds- 10 værktøjer til lokal planer Ni

Læs mere

Nr. 01 marts 2009/61. årgang

Nr. 01 marts 2009/61. årgang Nr. 01 marts 2009/61. årgang Nr. 1 marts 2009/61. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Ansvarlig udgiver Dansk Byplanlaboratorium Redaktion Christina Hoffer (ansv.) Dennis Lund Redaktionsudvalg Peer

Læs mere

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Miljøministeriet Realdania Side 1 af66 Kolofon Udgivet af Plan09, april 2010 Tekst og redaktion: Operate A/S Faglige

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

KOMMUNEPLANSTRATEGI 2012. Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser

KOMMUNEPLANSTRATEGI 2012. Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser KOMMUNEPLANSTRATEGI 2012 Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser Indhold VISION 2025...4 Nyborg i en globaliseret verden...6 Nyborg by - hovedbyen på Østfyn...8 Forside: Nyborg Slot Udarbejdet af Nyborg

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling

Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling Mads Uldall Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDDRAGELSE AF BYENS AKTØRER I BYUDVIKLINGEN...4 OMRÅDEUDVIKLING...5 VALG AF CASES...6

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Tekster: Eksempelkommunerne og Plan09

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Faxe Kommuneplan 2013

Faxe Kommuneplan 2013 Vedtaget af byrådet den 11. december 2014 Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Redaktion og layout: Center for Erhverv og Udvikling Forsidefotos: Billede nr.

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Et partnerskab mellem Fonden Realdania og

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER I BYOMDANNELSE - ET UDVIKLINGSPROJEKT OM MULIGHEDER OG BARRIERER NOTATSAMLING

OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER I BYOMDANNELSE - ET UDVIKLINGSPROJEKT OM MULIGHEDER OG BARRIERER NOTATSAMLING OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER I BYOMDANNELSE - ET UDVIKLINGSPROJEKT OM MULIGHEDER OG BARRIERER NOTATSAMLING AUGUST 2006 Offentlig-private partnerskaber i byomdannelse - Et udviklingsprojekt om muligheder

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK. Udarbejdet af Tetraplan og Formel M

Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK. Udarbejdet af Tetraplan og Formel M Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK Udarbejdet af Tetraplan og Formel M 2. udgave, marts 2014 1 SUMP-manualen 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere