EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C / /0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet Dok.8625/1/02 + ADD1 Erklæringer SEK(2002)0748 DA DA

2

3 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den 25. juni 2002 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2001/0135 (COD) 8625/1/02 REV 1 TRANS 127 CODEC 545 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 25. juni 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 8625/1/02 REV 1 HV/in

4 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/ /EF af om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 2, efter høring af Regionsudvalget, efter proceduren i traktatens artikel 251 3, og ud fra følgende betragtninger: EFT C 270 E af , s. 77. EFT C 48 af , s. 47. Europa-Parlamentets udtalelse af (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af (endnu ikke offentliggjort i EFT). 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 1

5 (1) Trafiksikkerhed og transportrelaterede miljøspørgsmål har væsentlig betydning for en bæredygtig mobilitet. (2) Hastighedsbegrænsende anordninger til de tungeste motorkøretøjer har haft positive virkninger for trafiksikkerheden og har også bidraget til beskyttelsen af miljøet. (3) Efter Rådets direktiv 92/6/EØF 1 kan kravet om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger udvides til også at omfatte lettere klasser af erhvervskøretøjer afhængigt af de tekniske muligheder og erfaringer i medlemsstaterne. (4) En udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF til også at omfatte køretøjer til passagerbefordring eller godstransport på over 3,5 ton var en af de foranstaltninger, som Rådet anbefalede i sin resolution af 26. juni 2000 om større trafiksikkerhed 2, i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 20. marts 2000 om hovedopgaverne inden for trafiksikkerheden i EU. (5) Anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF bør udvides til at omfatte motorkøretøjer i klasse M2, køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 5, men højst 10 ton og køretøjer i klasse N EFT L 57 af , s. 27. EFT C 218 af , s /1/02 REV 1 HV/ikn 2

6 (6) Da det foreliggende direktivs mål, nemlig indførelse af ændringer i Fællesskabets bestemmelser for montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af store køretøjer, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne alene, og derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som fastlagt i ovennævnte artikel går dette direktiv ikke videre, end det er nødvendigt for at opfylde disse mål. (7) Direktiv 92/6/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed - UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Direktiv 92/6/EØF ændres således: 1) Artikel 1-5 affattes således: "Artikel 1 I dette direktiv forstås ved "motorkøretøj" ethvert motordrevet køretøj, der tilhører klasse M2, M3, N2 eller N3, og som er bestemt til færdsel på vej, med mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 25 km/h. Klasse M2, M3, N2 og N3 defineres som anført i bilag II til direktiv 70/156/EØF /1/02 REV 1 HV/ikn 3

7 Artikel 2 Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at de i artikel 1 nævnte motorkøretøjer i klasse M2 og M3 kun kan benyttes på offentlig vej, hvis de er påmonteret en hastighedsbegrænsende anordning, der er således indstillet, at køretøjets hastighed ikke kan overstige 100 km/h. Køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 10 ton, som er indregistreret før den... *, kan fortsætte med at være påmonteret anordninger, der er indstillet til en maksimumshastighed på 100 km/h. Artikel 3 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at motorkøretøjer i klasse N2 og N3 kun kan benyttes på offentlig vej, hvis de er påmonteret en hastighedsbegrænsende anordning, der er således indstillet, at køretøjets hastighed ikke kan overstige 90 km/h. 2. Medlemsstaterne kan for så vidt angår den hastighedsbegrænsende anordning på køretøjer indregistreret på deres område, der udelukkende anvendes til transport af farligt gods, kræve en indstilling, der bevirker, at disse køretøjer ikke kan overskride en maksimumshastighed, der ligger under 90 km/h. * Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det andet år efter direktivets ikrafttræden. 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 4

8 Artikel 4 1. For så vidt angår motorkøretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 10 ton og motorkøretøjer i klasse N3 finder artikel 2 og 3 anvendelse: a) på køretøjer, der er indregistreret efter 1. januar 1994, fra 1. januar 1994 b) på køretøjer, der er indregistreret mellem 1. januar 1988 og 1. januar 1994, i) fra 1. januar 1995, hvis det drejer sig om køretøjer, der benyttes til både national og international transport ii) fra 1. januar 1996, hvis det drejer sig om køretøjer, der kun benyttes til national transport. 2. For så vidt angår motorkøretøjer i klasse M2, køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 5 ton, men højst 10 ton samt køretøjer i klasse N2 finder artikel 2 og 3 senest anvendelse: a) på køretøjer, der er indregistreret efter... *, fra... * * Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det andet år efter direktivets ikrafttræden. 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 5

9 b) på køretøjer, der overholder grænseværdierne i direktiv 88/77/EØF 2 og er indregistreret mellem 1. oktober 2001 og... * : i) fra... **, hvis det drejer sig om køretøjer, der benyttes til både national og international transport ii) fra... ***, hvis det drejer sig om køretøjer, der kun benyttes til national transport. 3. I en periode på højst tre år efter den...* kan enhver medlemsstat undtage motorkøretøjer i klasse M2 og klasse N2 med en totalmasse på over 3,5 ton, men under eller lig med 7,5 ton, der er indregistreret i det nationale register, og som ikke benyttes på en anden medlemsstats område, fra anvendelsen af artikel 2 og 3. Artikel 5 1. De i artikel 2 og 3 nævnte hastighedsbegrænsende anordninger skal opfylde de tekniske krav, der er fastsat i bilaget til direktiv 92/24/EØF 3. Alle køretøjer, der er omfattet af nærværende direktiv, og som er indregistreret før den...*, kan imidlertid fortsat være udstyret med hastighedsbegrænsende anordninger, der opfylder de tekniske krav, der er fastlagt af de kompetente nationale myndigheder. * ** *** Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det andet år efter direktivets ikrafttræden. Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det tredje år efter direktivets ikrafttræden. Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det fjerde år efter direktivets ikrafttræden. 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 6

10 2. De hastighedsbegrænsende anordninger monteres af værksteder eller myndigheder, der er godkendt af medlemsstaterne Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 42 af , s. 1). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/116/EF (EFT L 18 af , s. 1).. Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT L 36 af , s. 33). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/27/EF (EFT L 107 af , s. 10). Rådets direktiv 92/24/EØF af 31. marts 1992 om hastighedsbegrænsende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegrænsende systemer for visse motorkøretøjsklasser (EFT L 129 af , s. 154)." 2) Følgende artikel indsættes: "Artikel 6a Kommissionen vurderer som led i handlingsprogrammet for trafiksikkerhed virkningerne for trafiksikkerheden og vejtrafikken af den hastighedsregulering, der fastsættes i dette direktiv, og af de hastighedsbegrænsende anordninger, der anvendes af køretøjer i klasse M2 og af køretøjer i klasse N2 med en totalmasse på højst 7,5 ton. Kommissionen forelægger i givet fald passende forslag.". 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 7

11 Artikel 2 Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest.... De underretter straks Kommissionen herom. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. Artikel 3 Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Artikel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne Formand Formand Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det andet år efter direktivets ikrafttræden. 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 8

12

13 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den25. juni 2002 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2001/0135 (COD) 8625/1/02 REV 1 ADD 1 LIMITE TRANS 127 CODEC 545 Rådets begrundelse Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 25. juni 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet Rådets begrundelse 8625/1/02 REV 1 ADD 1 in/am/jpj/hl 1

14 INDLEDNING Den 14. juni 2001 forelagde Kommissionen et forslag 1 om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF 2 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet. Inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure (artikel 251/EF) nåede Rådet den 25. juni 2002 til enighed om en fælles holdning til dette forslag. Rådet tog ved fastlæggelsen af sin holdning hensyn til Europa-Parlamentets udtalelse under førstebehandlingen den 7. februar Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. november Regionsudvalget besluttede ikke at afgive udtalelse 5. Forslaget skal ses i lyset af Kommissionens meddelelse om trafiksikkerhed fra marts 2002 og Europa-Parlamentets og Rådets positive modtagelse af meddelelsen, hvor de pegede på hastighedsbegrænsende anordninger som en af de mest omkostningseffektive foranstaltninger for trafiksikkerheden. På den baggrund fremlagde Kommissionen ovennævnte forslag til et direktiv, sammen med en rapport om gennemførelsen af direktiv 92/6/EØF. Kommissionen fastslår i sin rapport, at en analyse af virkningerne af at anvende hastighedsbegrænsende anordninger generelt har givet et meget positivt resultat med hensyn til forbedret trafiksikkerhed og miljøbeskyttelse. Kommissionen foreslog derfor at udvide anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF til også at omfatte motorkøretøjer i klasse M2, køretøjer i klasse M3 med en total masse på over kg, men højst kg samt køretøjer i klasse N EFT C 270 E af , s. 77. EFT L 57 af , s. 27. (Endnu ikke offentliggjort i EFT). EFT C 48 af , s. 47. Skrivelse af 30. oktober /1/02 REV 1 ADD 1 in/am/jpj/hl 2

15 ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING Rådet fastslog i sin resolution af 26. juni 2000 om større trafiksikkerhed, at det var væsentligt at opnå fremskridt bl.a. med hensyn til en række lovgivningsmæssige foranstaltninger, herunder en udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF om hastighedsbegrænsende anordninger for køretøjer på over kg til godstransport eller personbefordring under hensyntagen til evalueringsrapporten om de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv. På baggrund af denne resolution og i lyset af resultaterne af Kommissionens evaluering støtter Rådet fuldt ud hovedlinjerne i forslaget, dvs. at udvide anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF til også at omfatte motorkøretøjer af klasse M2, køretøjer af klasse M3 med en totalmasse på over kg, men højst kg samt køretøjer i klasse N2. Rådet besluttede imidlertid ved fastlæggelsen af sin fælles holdning at foretage følgende ændringer i forhold til Kommissionens forslag: monteringen af de hastighedsbegrænsende anordninger harmoniseres for alle køretøjer, som omfattes af direktivets anvendelsesområde; de hastighedsbegrænsende anordninger for alle motorkøretøjer af klasse M2, M3, N2 og N3 bør derfor monteres på en sådan måde, at køretøjets hastighed ikke kan overstige 100 km/h for klasse M2 og M3 og 90 km/h for køretøjer i N2 og N3; direktivet bør finde anvendelse to år efter dets ikrafttræden i stedet for pr. 1. januar 2004; 8625/1/02 REV 1 ADD 1 in/am/jpj/hl 3

16 "eftermontering af udstyr" på køretøjer omfatter kun køretøjer, der opfylder de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 88/77/EØF (EURO 3-emissionsnormer), og som er indregistreret fra 1. oktober 2001 og fremover; medlemsstaterne kan for en periode på højst tre år fra fristen for direktivets gennemførelse i national lovgivning undtage køretøjer af klasse M2 og N2 med en totalmasse på over kg og indtil kg, for så vidt disse køretøjer er indregistreret på deres område og ikke kører på en anden medlemsstats område; Kommissionen er endvidere som led i handlingsprogrammet for trafiksikkerhed blevet anmodet om at vurdere virkningerne af, at de hastighedsbegrænsende anordninger, der anvendes i køretøjer af klasse M2 og køretøjer af klasse N2 med en totalmasse på højst kg, tilpasses de hastigheder, der fastsættes i direktivet. Kommissionen fremsætter relevant forslag i henhold til sin initiativret; medlemsstaterne kan ligeledes kræve, at hastighedsbegrænsende anordninger i køretøjer i klasse N2 og N3, der er indregistreret på deres område, og som udelukkende anvendes til transport af farligt gods, monteres på en sådan måde, at sådanne køretøjer ikke kan nå op på 90 km/h. Rådets fælles holdning omfatter, for så vidt angår substansen, endvidere langt de fleste af de æn dringer, som Europa-Parlamentet vedtog under forslagets førstebehandling. I den forbindelse bør følgende ændringer, som Rådet accepterede, nævnes: ændring nr. 4 om medlemsstaternes mulighed for at kræve, at hastighedsbegrænsende anordninger på køretøjer af klasse N2 og N3, der er indregistreret på deres område, indstilles således, at maksimalhastigheden ikke kan nå op 90 km/h, dog udelukkende for så vidt angår transport af farligt gods. ændring nr. 5 om datoerne for direktivets anvendelse på de forskellige klasser af køretøjer, idet der sondres mellem national og international transport (accepteret med ændrede datoer). 8625/1/02 REV 1 ADD 1 in/am/jpj/hl 4

17 ændring nr. 6 om medlemsstaternes mulighed for at indrømme en midlertidig undtagelse for en periode på højst tre år efter fristen for direktivets gennemførelse i national lovgivning for køretøjer af klasse M2 og N2, der er indregistreret på deres område, med en masse på over kg men mindre end kg. Rådet har imidlertid tilføjet den betingelse, at den pågældende transport kun kan finde sted på en medlemsstats område. Rådet forkastede ændring 1, 2 og 3: den redaktionelle forbedring, der søges tilvejebragt ved disse ændringer, er ikke længere nødvendig i betragtning af hovedlinjerne i Rådets fælles holdning. Rådet kunne heller ikke acceptere Europa-Parlamentets ændring nr. 8. Muligheden for strengt tidsbegrænsede overskridelser af maksimalhastigheden for at overhale langsomt kørende køretøjer, idet Kommissionen opfordres til at tage hensigtsmæssigheden og den tekniske gennemførlighed op til fornyet overvejelse i kraft af denne ændring, ville give anledning til problemer i praksis og i øvrigt være uforenelig med de generelle principper og begreber, der ligger til grund for Rådets fælles holdning. 8625/1/02 REV 1 ADD 1 in/am/jpj/hl 5

18

19 BILAG Fælles holdning fastlagt af Rådet den 25. juni 2002 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet [2001/0135(COD)], Erklæring fra Kommissionen Ad ny artikel 5 i direktiv 92/6/EØF "Kommissionen forpligter sig til snarest muligt at foreslå en ændring af direktiv 92/24/EØF med henblik på at fastlægge de tekniske regler, der skal gælde for hastighedsbegrænsende anordninger, der skal monteres og anvendes på motorkøretøjer i klasse M2, køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over kg, men mindre end kg, og køretøjer i klasse N2."

20

21 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2002) 748 endelig 2001/0135 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet

22 2001/0135 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 1- BAGGRUND Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument KOM(2001) /0135(COD)): Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: Dato for vedtagelse af Rådets fælles indstilling: Dato for vedtagelse af den fælles holdning med kvalificeret flertal: FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG Kommissionens meddelelse om trafiksikkerhed fra marts 2000 (KOM(2000) 125 endelig udgave) fik en positiv modtagelse både i Europa-Parlamentets beslutning og i Rådets resolution herom, idet hastighedsbegrænsende anordninger blev fremhævet som en af de mest omkostningsgunstige foranstaltninger til forbedring af færdselssikkerheden. På denne baggrund har Kommissionen foreslået at udvide anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF, således at der kræves hastighedsbegrænsende anordninger indstillet til maks. 90 km/h på små lastbiler mellem 3,5 og 12 ton (klasse N2) og til maks. 100 km/h på små busser med mere end 8 siddepladser inklusive førerens plads og en totalvægt på over 10 ton (klasse M2 og delvis klasse M3). Lastbiler over 12 ton (klasse N3) og personbiler på over 10 ton (resten af klasse M3) er allerede omfattet af direktiv 92/6/EØF. Kommissionen har ligeledes foreslået eftermontering af sådanne anordninger, således at forslaget får større virkning og man undgår markedsforvridning. 2

23 3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 3.1 Generelle bemærkninger Kommissionen konstaterer, at Rådets fælles holdning i vid udstrækning afspejler Kommissionens oprindelige forslag og er næsten identisk med Kommissionens ændrede forslag. Den fælles holdning udgør et fornuftigt og velafbalanceret kompromis. 3.2 Ændringsforslag vedtaget af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen af forslaget i alt 10 ændringsforslag. De omhandler følgende: - Definition af motorkøretøjsklasser i betragtning 3, 4 og 5, så de bliver til "lettere klasser af erhvervskøretøjer" (ændringsforslag nr. 1, 2 og 3); er hverken med i det ændrede forslag eller den fælles holdning. - Mulighed for medlemsstaterne for at fastsætte en lavere maksimalhastighed for den hastighedsbegrænsende anordning i køretøjer til transport af farligt gods (ændringsforslag nr. 4); er indarbejdet i det ændrede forslag og i den fælles holdning med visse formelle og formuleringsmæssige tilpasninger. - Skelnen mellem køretøjer, der er allerede er omfattet af artikel 4, stk. 1, i det ændrede direktiv 92/6/EØF, og køretøjer, der bliver omfattet af artikel 4, stk. 2, efter ændringen (ændringsforslag nr. 5); er indarbejdet i princippet i det ændrede forslag og den fælles holdning. - Mulighed for medlemsstaterne for en mere smidig gennemførelse for så vidt angår de letteste køretøjer (M2 samt N2 på 7,5 ton og derunder), begrænset i EU til medlemsstaternes område (ændringsforslag nr. 6); er indarbejdet i det ændrede forslag og i den fælles holdning med visse formelle og formuleringsmæssige tilpasninger. - Mulighed for fortsat brug af nationale krav ved godkendelse af hastighedsbegrænsende anordninger, indtil direktivet træder i kraft (ændringsforslag nr. 7); er indarbejdet i princippet i det ændrede forslag og den fælles holdning. - Tidsbegrænset mulighed for tilsidesættelse af den hastighedsbegrænsende anordning (ændringsforslag nr. 8); er hverken med i det ændrede forslag eller den fælles holdning. - En rapport fra Kommissionen om intelligent farttilpasning (Intelligent Speed Adaptation - ISA) og hastighedsbegrænsende anordninger om 18 måneder (ændringsforslag nr. 9); er indarbejdet delvis i det ændrede forslag og den fælles holdning. - Datoen for medlemsstaternes gennemførelse af direktivet (ændringsforslag nr. 10); er indarbejdet i princippet i det ændrede forslag og den fælles holdning. Sammenfattende har Kommissionen accepteret 2 ændringsforslag (nr. 4 og 6) med enkelte formelle og formuleringsmæssige tilpasninger, accepteret princippet i 3 ændringsforslag (nr. 5, 7 og 10), accepteret 1 ændringsforslag (nr. 9) delvis og afvist 4 ændringsforslag (nr. 1, 2, 3 og 8). 3

24 Europa-Parlamentets ændringsforslag nr. 4 og 6 er accepteret i den fælles holdning med visse formelle og formuleringsmæssige tilpasninger. Ændringsforslag nr. 5, 7 og 10 er i princippet accepteret i den fælles holdning; i ændringsforslag nr. 5 er datoerne rettet ind efter datoerne i det accepterede ændringsforslag nr. 6, og det præciseres, at eftermontering kun kan finde sted på køretøjer, der opfylder Euro 3-emissionskravene; i ændringsforslag nr. 7 og 10 er datoerne rettet ind efter datoerne i det accepterede ændringsforslag nr. 6, således at det bliver en gennemførelse, dvs. gennemførelse i medlemsstaterne og montering i fabriksnye køretøjer to år efter direktivets ikrafttræden, eftermontering i køretøjer til international transport efter tre år, eftermontering i andre køretøjer efter fire år og ophør af eventuelle nationale fravigelser efter fem år. Ændringsforslag nr. 9 er delvis accepteret i den fælles holdning som led i handlingsprogrammet for trafiksikkerhed Nye aspekter, som Rådet har indsat Den fælles holdning rummer følgende nye aspekter i forhold til Kommissionens ændrede forslag: - Betragtning 2 er delt op i to punktummer om henholdsvis trafiksikkerhed og beskyttelse af miljøet; efter Kommissionens opfattelse gør det teksten klarere (vedrører ikke den danske tekst). - Betragtning 3 udgår, da den er overflødig; det kan Kommissionen tilslutte sig. - Betragtning 4 og 5 (ny betragtning 3 og 4) er ændret, og der er indsat en ny betragtning 5, hvor der tales om direktiv 92/6/EØF's historie, Kommissionens meddelelse af 20. marts 2000 vedrørende trafiksikkerhed, Rådets resolution af 26. juni 2000 vedrørende trafiksikkerhed samt en eksplicit henvisning til de omfattede køretøjer. Derved tages der højde for den ændring af beskrivelserne af køretøjsklasserne, som Europa-Parlamentet ønskede i sine ændringsforslag nr. 2 og 3 (ændringsforslag nr. 1 var om en betragtning, der er udgået). Efter Kommissionens opfattelse udelukker denne formulering af betragtning 3, 4 og 5 enhver tvetydighed, og derfor er den acceptabel. - I artikel 2 i det ændrede direktiv 92/6/EØF skal de hastighedsbegrænsende anordninger til klasse M2 og M3 være indstillet på en sådan måde, at hastigheden ikke kan overstige 100 km/h. I forslaget var 100 km/h den indstillede hastighed for disse køretøjer. Efter Kommissionens opfattelse gør denne ændring direktivets anvendelse mere ensartet med samme princip for både vare- og personbiler. 4- KONKLUSION Kommissionen støtter den fælles holdning som værende et betydeligt skridt fremad i retning af større trafiksikkerhed, bedre miljøbeskyttelse og mere lige konkurrence i EU og afgiver en positiv udtalelse om den fælles holdning som helhed. 4

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0028/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 22. APRIL 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østrig ***I

Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østrig ***I P5_TA(2003)0048 Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østrig ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere