EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C / /0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet Dok.8625/1/02 + ADD1 Erklæringer SEK(2002)0748 DA DA

2

3 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den 25. juni 2002 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2001/0135 (COD) 8625/1/02 REV 1 TRANS 127 CODEC 545 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 25. juni 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 8625/1/02 REV 1 HV/in

4 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/ /EF af om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 2, efter høring af Regionsudvalget, efter proceduren i traktatens artikel 251 3, og ud fra følgende betragtninger: EFT C 270 E af , s. 77. EFT C 48 af , s. 47. Europa-Parlamentets udtalelse af (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af (endnu ikke offentliggjort i EFT). 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 1

5 (1) Trafiksikkerhed og transportrelaterede miljøspørgsmål har væsentlig betydning for en bæredygtig mobilitet. (2) Hastighedsbegrænsende anordninger til de tungeste motorkøretøjer har haft positive virkninger for trafiksikkerheden og har også bidraget til beskyttelsen af miljøet. (3) Efter Rådets direktiv 92/6/EØF 1 kan kravet om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger udvides til også at omfatte lettere klasser af erhvervskøretøjer afhængigt af de tekniske muligheder og erfaringer i medlemsstaterne. (4) En udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF til også at omfatte køretøjer til passagerbefordring eller godstransport på over 3,5 ton var en af de foranstaltninger, som Rådet anbefalede i sin resolution af 26. juni 2000 om større trafiksikkerhed 2, i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 20. marts 2000 om hovedopgaverne inden for trafiksikkerheden i EU. (5) Anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF bør udvides til at omfatte motorkøretøjer i klasse M2, køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 5, men højst 10 ton og køretøjer i klasse N EFT L 57 af , s. 27. EFT C 218 af , s /1/02 REV 1 HV/ikn 2

6 (6) Da det foreliggende direktivs mål, nemlig indførelse af ændringer i Fællesskabets bestemmelser for montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af store køretøjer, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne alene, og derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som fastlagt i ovennævnte artikel går dette direktiv ikke videre, end det er nødvendigt for at opfylde disse mål. (7) Direktiv 92/6/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed - UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Direktiv 92/6/EØF ændres således: 1) Artikel 1-5 affattes således: "Artikel 1 I dette direktiv forstås ved "motorkøretøj" ethvert motordrevet køretøj, der tilhører klasse M2, M3, N2 eller N3, og som er bestemt til færdsel på vej, med mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 25 km/h. Klasse M2, M3, N2 og N3 defineres som anført i bilag II til direktiv 70/156/EØF /1/02 REV 1 HV/ikn 3

7 Artikel 2 Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at de i artikel 1 nævnte motorkøretøjer i klasse M2 og M3 kun kan benyttes på offentlig vej, hvis de er påmonteret en hastighedsbegrænsende anordning, der er således indstillet, at køretøjets hastighed ikke kan overstige 100 km/h. Køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 10 ton, som er indregistreret før den... *, kan fortsætte med at være påmonteret anordninger, der er indstillet til en maksimumshastighed på 100 km/h. Artikel 3 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at motorkøretøjer i klasse N2 og N3 kun kan benyttes på offentlig vej, hvis de er påmonteret en hastighedsbegrænsende anordning, der er således indstillet, at køretøjets hastighed ikke kan overstige 90 km/h. 2. Medlemsstaterne kan for så vidt angår den hastighedsbegrænsende anordning på køretøjer indregistreret på deres område, der udelukkende anvendes til transport af farligt gods, kræve en indstilling, der bevirker, at disse køretøjer ikke kan overskride en maksimumshastighed, der ligger under 90 km/h. * Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det andet år efter direktivets ikrafttræden. 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 4

8 Artikel 4 1. For så vidt angår motorkøretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 10 ton og motorkøretøjer i klasse N3 finder artikel 2 og 3 anvendelse: a) på køretøjer, der er indregistreret efter 1. januar 1994, fra 1. januar 1994 b) på køretøjer, der er indregistreret mellem 1. januar 1988 og 1. januar 1994, i) fra 1. januar 1995, hvis det drejer sig om køretøjer, der benyttes til både national og international transport ii) fra 1. januar 1996, hvis det drejer sig om køretøjer, der kun benyttes til national transport. 2. For så vidt angår motorkøretøjer i klasse M2, køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 5 ton, men højst 10 ton samt køretøjer i klasse N2 finder artikel 2 og 3 senest anvendelse: a) på køretøjer, der er indregistreret efter... *, fra... * * Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det andet år efter direktivets ikrafttræden. 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 5

9 b) på køretøjer, der overholder grænseværdierne i direktiv 88/77/EØF 2 og er indregistreret mellem 1. oktober 2001 og... * : i) fra... **, hvis det drejer sig om køretøjer, der benyttes til både national og international transport ii) fra... ***, hvis det drejer sig om køretøjer, der kun benyttes til national transport. 3. I en periode på højst tre år efter den...* kan enhver medlemsstat undtage motorkøretøjer i klasse M2 og klasse N2 med en totalmasse på over 3,5 ton, men under eller lig med 7,5 ton, der er indregistreret i det nationale register, og som ikke benyttes på en anden medlemsstats område, fra anvendelsen af artikel 2 og 3. Artikel 5 1. De i artikel 2 og 3 nævnte hastighedsbegrænsende anordninger skal opfylde de tekniske krav, der er fastsat i bilaget til direktiv 92/24/EØF 3. Alle køretøjer, der er omfattet af nærværende direktiv, og som er indregistreret før den...*, kan imidlertid fortsat være udstyret med hastighedsbegrænsende anordninger, der opfylder de tekniske krav, der er fastlagt af de kompetente nationale myndigheder. * ** *** Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det andet år efter direktivets ikrafttræden. Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det tredje år efter direktivets ikrafttræden. Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det fjerde år efter direktivets ikrafttræden. 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 6

10 2. De hastighedsbegrænsende anordninger monteres af værksteder eller myndigheder, der er godkendt af medlemsstaterne Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 42 af , s. 1). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/116/EF (EFT L 18 af , s. 1).. Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT L 36 af , s. 33). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/27/EF (EFT L 107 af , s. 10). Rådets direktiv 92/24/EØF af 31. marts 1992 om hastighedsbegrænsende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegrænsende systemer for visse motorkøretøjsklasser (EFT L 129 af , s. 154)." 2) Følgende artikel indsættes: "Artikel 6a Kommissionen vurderer som led i handlingsprogrammet for trafiksikkerhed virkningerne for trafiksikkerheden og vejtrafikken af den hastighedsregulering, der fastsættes i dette direktiv, og af de hastighedsbegrænsende anordninger, der anvendes af køretøjer i klasse M2 og af køretøjer i klasse N2 med en totalmasse på højst 7,5 ton. Kommissionen forelægger i givet fald passende forslag.". 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 7

11 Artikel 2 Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest.... De underretter straks Kommissionen herom. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. Artikel 3 Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Artikel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne Formand Formand Den første dag i den måned, der følger efter udgangen af det andet år efter direktivets ikrafttræden. 8625/1/02 REV 1 HV/ikn 8

12

13 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den25. juni 2002 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2001/0135 (COD) 8625/1/02 REV 1 ADD 1 LIMITE TRANS 127 CODEC 545 Rådets begrundelse Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 25. juni 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet Rådets begrundelse 8625/1/02 REV 1 ADD 1 in/am/jpj/hl 1

14 INDLEDNING Den 14. juni 2001 forelagde Kommissionen et forslag 1 om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF 2 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet. Inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure (artikel 251/EF) nåede Rådet den 25. juni 2002 til enighed om en fælles holdning til dette forslag. Rådet tog ved fastlæggelsen af sin holdning hensyn til Europa-Parlamentets udtalelse under førstebehandlingen den 7. februar Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. november Regionsudvalget besluttede ikke at afgive udtalelse 5. Forslaget skal ses i lyset af Kommissionens meddelelse om trafiksikkerhed fra marts 2002 og Europa-Parlamentets og Rådets positive modtagelse af meddelelsen, hvor de pegede på hastighedsbegrænsende anordninger som en af de mest omkostningseffektive foranstaltninger for trafiksikkerheden. På den baggrund fremlagde Kommissionen ovennævnte forslag til et direktiv, sammen med en rapport om gennemførelsen af direktiv 92/6/EØF. Kommissionen fastslår i sin rapport, at en analyse af virkningerne af at anvende hastighedsbegrænsende anordninger generelt har givet et meget positivt resultat med hensyn til forbedret trafiksikkerhed og miljøbeskyttelse. Kommissionen foreslog derfor at udvide anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF til også at omfatte motorkøretøjer i klasse M2, køretøjer i klasse M3 med en total masse på over kg, men højst kg samt køretøjer i klasse N EFT C 270 E af , s. 77. EFT L 57 af , s. 27. (Endnu ikke offentliggjort i EFT). EFT C 48 af , s. 47. Skrivelse af 30. oktober /1/02 REV 1 ADD 1 in/am/jpj/hl 2

15 ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING Rådet fastslog i sin resolution af 26. juni 2000 om større trafiksikkerhed, at det var væsentligt at opnå fremskridt bl.a. med hensyn til en række lovgivningsmæssige foranstaltninger, herunder en udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF om hastighedsbegrænsende anordninger for køretøjer på over kg til godstransport eller personbefordring under hensyntagen til evalueringsrapporten om de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv. På baggrund af denne resolution og i lyset af resultaterne af Kommissionens evaluering støtter Rådet fuldt ud hovedlinjerne i forslaget, dvs. at udvide anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF til også at omfatte motorkøretøjer af klasse M2, køretøjer af klasse M3 med en totalmasse på over kg, men højst kg samt køretøjer i klasse N2. Rådet besluttede imidlertid ved fastlæggelsen af sin fælles holdning at foretage følgende ændringer i forhold til Kommissionens forslag: monteringen af de hastighedsbegrænsende anordninger harmoniseres for alle køretøjer, som omfattes af direktivets anvendelsesområde; de hastighedsbegrænsende anordninger for alle motorkøretøjer af klasse M2, M3, N2 og N3 bør derfor monteres på en sådan måde, at køretøjets hastighed ikke kan overstige 100 km/h for klasse M2 og M3 og 90 km/h for køretøjer i N2 og N3; direktivet bør finde anvendelse to år efter dets ikrafttræden i stedet for pr. 1. januar 2004; 8625/1/02 REV 1 ADD 1 in/am/jpj/hl 3

16 "eftermontering af udstyr" på køretøjer omfatter kun køretøjer, der opfylder de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 88/77/EØF (EURO 3-emissionsnormer), og som er indregistreret fra 1. oktober 2001 og fremover; medlemsstaterne kan for en periode på højst tre år fra fristen for direktivets gennemførelse i national lovgivning undtage køretøjer af klasse M2 og N2 med en totalmasse på over kg og indtil kg, for så vidt disse køretøjer er indregistreret på deres område og ikke kører på en anden medlemsstats område; Kommissionen er endvidere som led i handlingsprogrammet for trafiksikkerhed blevet anmodet om at vurdere virkningerne af, at de hastighedsbegrænsende anordninger, der anvendes i køretøjer af klasse M2 og køretøjer af klasse N2 med en totalmasse på højst kg, tilpasses de hastigheder, der fastsættes i direktivet. Kommissionen fremsætter relevant forslag i henhold til sin initiativret; medlemsstaterne kan ligeledes kræve, at hastighedsbegrænsende anordninger i køretøjer i klasse N2 og N3, der er indregistreret på deres område, og som udelukkende anvendes til transport af farligt gods, monteres på en sådan måde, at sådanne køretøjer ikke kan nå op på 90 km/h. Rådets fælles holdning omfatter, for så vidt angår substansen, endvidere langt de fleste af de æn dringer, som Europa-Parlamentet vedtog under forslagets førstebehandling. I den forbindelse bør følgende ændringer, som Rådet accepterede, nævnes: ændring nr. 4 om medlemsstaternes mulighed for at kræve, at hastighedsbegrænsende anordninger på køretøjer af klasse N2 og N3, der er indregistreret på deres område, indstilles således, at maksimalhastigheden ikke kan nå op 90 km/h, dog udelukkende for så vidt angår transport af farligt gods. ændring nr. 5 om datoerne for direktivets anvendelse på de forskellige klasser af køretøjer, idet der sondres mellem national og international transport (accepteret med ændrede datoer). 8625/1/02 REV 1 ADD 1 in/am/jpj/hl 4

17 ændring nr. 6 om medlemsstaternes mulighed for at indrømme en midlertidig undtagelse for en periode på højst tre år efter fristen for direktivets gennemførelse i national lovgivning for køretøjer af klasse M2 og N2, der er indregistreret på deres område, med en masse på over kg men mindre end kg. Rådet har imidlertid tilføjet den betingelse, at den pågældende transport kun kan finde sted på en medlemsstats område. Rådet forkastede ændring 1, 2 og 3: den redaktionelle forbedring, der søges tilvejebragt ved disse ændringer, er ikke længere nødvendig i betragtning af hovedlinjerne i Rådets fælles holdning. Rådet kunne heller ikke acceptere Europa-Parlamentets ændring nr. 8. Muligheden for strengt tidsbegrænsede overskridelser af maksimalhastigheden for at overhale langsomt kørende køretøjer, idet Kommissionen opfordres til at tage hensigtsmæssigheden og den tekniske gennemførlighed op til fornyet overvejelse i kraft af denne ændring, ville give anledning til problemer i praksis og i øvrigt være uforenelig med de generelle principper og begreber, der ligger til grund for Rådets fælles holdning. 8625/1/02 REV 1 ADD 1 in/am/jpj/hl 5

18

19 BILAG Fælles holdning fastlagt af Rådet den 25. juni 2002 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet [2001/0135(COD)], Erklæring fra Kommissionen Ad ny artikel 5 i direktiv 92/6/EØF "Kommissionen forpligter sig til snarest muligt at foreslå en ændring af direktiv 92/24/EØF med henblik på at fastlægge de tekniske regler, der skal gælde for hastighedsbegrænsende anordninger, der skal monteres og anvendes på motorkøretøjer i klasse M2, køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over kg, men mindre end kg, og køretøjer i klasse N2."

20

21 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2002) 748 endelig 2001/0135 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet

22 2001/0135 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet 1- BAGGRUND Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument KOM(2001) /0135(COD)): Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: Dato for vedtagelse af Rådets fælles indstilling: Dato for vedtagelse af den fælles holdning med kvalificeret flertal: FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG Kommissionens meddelelse om trafiksikkerhed fra marts 2000 (KOM(2000) 125 endelig udgave) fik en positiv modtagelse både i Europa-Parlamentets beslutning og i Rådets resolution herom, idet hastighedsbegrænsende anordninger blev fremhævet som en af de mest omkostningsgunstige foranstaltninger til forbedring af færdselssikkerheden. På denne baggrund har Kommissionen foreslået at udvide anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF, således at der kræves hastighedsbegrænsende anordninger indstillet til maks. 90 km/h på små lastbiler mellem 3,5 og 12 ton (klasse N2) og til maks. 100 km/h på små busser med mere end 8 siddepladser inklusive førerens plads og en totalvægt på over 10 ton (klasse M2 og delvis klasse M3). Lastbiler over 12 ton (klasse N3) og personbiler på over 10 ton (resten af klasse M3) er allerede omfattet af direktiv 92/6/EØF. Kommissionen har ligeledes foreslået eftermontering af sådanne anordninger, således at forslaget får større virkning og man undgår markedsforvridning. 2

23 3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 3.1 Generelle bemærkninger Kommissionen konstaterer, at Rådets fælles holdning i vid udstrækning afspejler Kommissionens oprindelige forslag og er næsten identisk med Kommissionens ændrede forslag. Den fælles holdning udgør et fornuftigt og velafbalanceret kompromis. 3.2 Ændringsforslag vedtaget af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen af forslaget i alt 10 ændringsforslag. De omhandler følgende: - Definition af motorkøretøjsklasser i betragtning 3, 4 og 5, så de bliver til "lettere klasser af erhvervskøretøjer" (ændringsforslag nr. 1, 2 og 3); er hverken med i det ændrede forslag eller den fælles holdning. - Mulighed for medlemsstaterne for at fastsætte en lavere maksimalhastighed for den hastighedsbegrænsende anordning i køretøjer til transport af farligt gods (ændringsforslag nr. 4); er indarbejdet i det ændrede forslag og i den fælles holdning med visse formelle og formuleringsmæssige tilpasninger. - Skelnen mellem køretøjer, der er allerede er omfattet af artikel 4, stk. 1, i det ændrede direktiv 92/6/EØF, og køretøjer, der bliver omfattet af artikel 4, stk. 2, efter ændringen (ændringsforslag nr. 5); er indarbejdet i princippet i det ændrede forslag og den fælles holdning. - Mulighed for medlemsstaterne for en mere smidig gennemførelse for så vidt angår de letteste køretøjer (M2 samt N2 på 7,5 ton og derunder), begrænset i EU til medlemsstaternes område (ændringsforslag nr. 6); er indarbejdet i det ændrede forslag og i den fælles holdning med visse formelle og formuleringsmæssige tilpasninger. - Mulighed for fortsat brug af nationale krav ved godkendelse af hastighedsbegrænsende anordninger, indtil direktivet træder i kraft (ændringsforslag nr. 7); er indarbejdet i princippet i det ændrede forslag og den fælles holdning. - Tidsbegrænset mulighed for tilsidesættelse af den hastighedsbegrænsende anordning (ændringsforslag nr. 8); er hverken med i det ændrede forslag eller den fælles holdning. - En rapport fra Kommissionen om intelligent farttilpasning (Intelligent Speed Adaptation - ISA) og hastighedsbegrænsende anordninger om 18 måneder (ændringsforslag nr. 9); er indarbejdet delvis i det ændrede forslag og den fælles holdning. - Datoen for medlemsstaternes gennemførelse af direktivet (ændringsforslag nr. 10); er indarbejdet i princippet i det ændrede forslag og den fælles holdning. Sammenfattende har Kommissionen accepteret 2 ændringsforslag (nr. 4 og 6) med enkelte formelle og formuleringsmæssige tilpasninger, accepteret princippet i 3 ændringsforslag (nr. 5, 7 og 10), accepteret 1 ændringsforslag (nr. 9) delvis og afvist 4 ændringsforslag (nr. 1, 2, 3 og 8). 3

24 Europa-Parlamentets ændringsforslag nr. 4 og 6 er accepteret i den fælles holdning med visse formelle og formuleringsmæssige tilpasninger. Ændringsforslag nr. 5, 7 og 10 er i princippet accepteret i den fælles holdning; i ændringsforslag nr. 5 er datoerne rettet ind efter datoerne i det accepterede ændringsforslag nr. 6, og det præciseres, at eftermontering kun kan finde sted på køretøjer, der opfylder Euro 3-emissionskravene; i ændringsforslag nr. 7 og 10 er datoerne rettet ind efter datoerne i det accepterede ændringsforslag nr. 6, således at det bliver en gennemførelse, dvs. gennemførelse i medlemsstaterne og montering i fabriksnye køretøjer to år efter direktivets ikrafttræden, eftermontering i køretøjer til international transport efter tre år, eftermontering i andre køretøjer efter fire år og ophør af eventuelle nationale fravigelser efter fem år. Ændringsforslag nr. 9 er delvis accepteret i den fælles holdning som led i handlingsprogrammet for trafiksikkerhed Nye aspekter, som Rådet har indsat Den fælles holdning rummer følgende nye aspekter i forhold til Kommissionens ændrede forslag: - Betragtning 2 er delt op i to punktummer om henholdsvis trafiksikkerhed og beskyttelse af miljøet; efter Kommissionens opfattelse gør det teksten klarere (vedrører ikke den danske tekst). - Betragtning 3 udgår, da den er overflødig; det kan Kommissionen tilslutte sig. - Betragtning 4 og 5 (ny betragtning 3 og 4) er ændret, og der er indsat en ny betragtning 5, hvor der tales om direktiv 92/6/EØF's historie, Kommissionens meddelelse af 20. marts 2000 vedrørende trafiksikkerhed, Rådets resolution af 26. juni 2000 vedrørende trafiksikkerhed samt en eksplicit henvisning til de omfattede køretøjer. Derved tages der højde for den ændring af beskrivelserne af køretøjsklasserne, som Europa-Parlamentet ønskede i sine ændringsforslag nr. 2 og 3 (ændringsforslag nr. 1 var om en betragtning, der er udgået). Efter Kommissionens opfattelse udelukker denne formulering af betragtning 3, 4 og 5 enhver tvetydighed, og derfor er den acceptabel. - I artikel 2 i det ændrede direktiv 92/6/EØF skal de hastighedsbegrænsende anordninger til klasse M2 og M3 være indstillet på en sådan måde, at hastigheden ikke kan overstige 100 km/h. I forslaget var 100 km/h den indstillede hastighed for disse køretøjer. Efter Kommissionens opfattelse gør denne ændring direktivets anvendelse mere ensartet med samme princip for både vare- og personbiler. 4- KONKLUSION Kommissionen støtter den fælles holdning som værende et betydeligt skridt fremad i retning af større trafiksikkerhed, bedre miljøbeskyttelse og mere lige konkurrence i EU og afgiver en positiv udtalelse om den fælles holdning som helhed. 4

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00149/2002 2002/0013(COD) DA 08/04/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0028/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 22. APRIL 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTE fra: til: Formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9641/17 + ADD 1 Komm. dok. nr.: 15251/15

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 6731/17 EEE 5 AELE 26 ENV 197 ENT 47 MI 163 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0015 (COD) 10579/1/15 REV 1 ADD 1 TRANS 230 CODEC 987 PARLNAT 148 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0266 (COD) 10728/16 ADD 1 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 19. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2006 KOM(2006) 320 endelig 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00227/2002 2000/0331(COD) DA 29/05/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mulighed for offentlig deltagelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2009 Mødedokument 2014 C7-0011/2012 2010/0326(COD) 19/01/2012 Rådets førstebehandlingholdning Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. marts 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutionel sag: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. marts 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutionel sag: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. marts 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutionel sag: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D040155/01 CORR LING.

Hermed følger til delegationerne dokument - D040155/01 CORR LING. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2015 (OR. en) 12353/1/15 REV 1 ENV 586 ENT 199 MI 583 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 2. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.1.2009 KOM(2008) 913 endelig 2007/0097 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2011 (18.08) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0044 (COD) 10303/1/11 REV 1 ADD 1 CULT 33 CODEC 841 PARLNAT 192 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 305/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/88/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 97/68/EF for så

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk.

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 14.6.2018 Den Europæiske Unions Tidende L 150/93 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om

Læs mere

14474/18 KHO/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2018 (OR. en) 14474/18. Interinstitutionel sag: 2018/0375 (NLE)

14474/18 KHO/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2018 (OR. en) 14474/18. Interinstitutionel sag: 2018/0375 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0375 (NLE) 14474/18 FISC 491 ECOFIN 1081 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2016/0229 (COD) PE-CONS 50/16 Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) UD 232 ENFOCUSTOM 184 MI 702 COMER 119 TRANS 420 CODEC 1629 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der på vegne af Den Europæiske Union skal indtages i TIRkonventionens administrationsudvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004) 752 endelig 2003/0184 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 801 endelig 2008/0227 (COD) C6-0467/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af direktiv 71/317/EØF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere