HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES?"

Transkript

1 HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? Foredrag ved BL s seminar om almene boligers fremtid d Ved centerleder Hans Kristensen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning Sociologisk Institut, Københavns Universitet Svaret på det spørgsmål jeg er blevet stillet: hvad (sker der) med bypolitikken, hvis den almene sektor markedsgøres, kan ikke gives entydigt. Det kommer an på, hvorledes markedsgørelsen af den almene sektor gennemføres, og på hvorledes bypolitikken afgrænses og indrettes. Markedsgørelsens mulige ansigter Etableringen af en fri almen boligsektor er ikke entydigt bestemt. Det kan ske på mange forskellige måder. I en bypolitisk sammenhæng er det interessante spørgsmål, hvorledes relationen mellem kommunen og den almene boligsektor bliver udformet. Den kunne blive: som i gamle dage: Kommunen og den almene boligsektor har ingen særlige relationer. De almene boligselskaber bestemmer selv i betydelig grad gennem medlemskab og ventelister, hvem de vil leje ud til og hvem de ikke vil leje ud til. Det fører med stor sandsynlighed til at nogle af de mest problematiske borgere vil få meget svært ved selv at finde sig en bolig. I gamle dage var det nemlig de private udlejningsboliger og de kommunale boliger men altså ikke de almene boliger, som husede de svageste grupper på boligmarkedet. Det gør de (næsten) ikke mere. Der er for det første blevet langt færre private udlejningsboliger, og en stor del af dem, der fortsat findes, er boliger for familie, venner og bekendte, eller pensionskasseboliger for bedrestillede grupper. Og de kommunale boliger er stort set forsvundet. Hvis de almene boliger kan slippe for de mest belastende lejere vil de være fristet til at gøre det. Det kan på et eller andet tidspunkt føre til, at kommunen selv må opfører og driver sociale boliger i form af husvildeboliger eller forskellige former for institutioner for hjemløse, narkomaner, psyisk syge etc. Det ville være lige som at stille uret år tilbage. Det er næppe realistisk næsten som nu: Man kunne også forestille sig, at en fri almen boligsektor opretholder nogenlunde samme relationer til kommunen som i dag. Kommunen indskyder grundkapital i alment nybyggeri og får/opretholder en anvisningsret til X% af lejlighederne. Kommunen enten betaler eller stiller sikkerhed for nogle af de mest problematiske beboeres huslejebetaling, som den almene boligsektor så er forpligtet til at skaffe boliger til. Lidt

2 afhængigt at styrkepositionen på det lokale boligmarked kunne man tænke sig, at de frie almene boligselskaber kan forhandle vilkårene for, og størrelsen af, anvisningsretten. I vækstområderne hvor boligerne kan lejes ud til anden side vil boligselskaberne stå stærkt i forhandlingerne, mens det modsatte vil gælde i tilbagegangsområderne. med markedsgørelse helt igennem: Endelig kunne man tænke sig, at markedsgørelsen bliver gennemført konsekvent. Relationen mellem kommune og den frie almene boligsektor bliver en ren markedsrelation, hvor der indgås forretningsmæssige aftaler parterne imellem. Det kan ske på forskellig vis, f.eks. ved at kommunen udbyde sine bolig-sociale problemer og ser hvilke boligudlejere, som vil løse problemerne og til hvilken pris. Jeg vil diskutere denne model mere udførligt i relation til bypolitikken i det følgende. Bypolitikkens afgrænsning og indretning Den statslige bypolitik afgik stort set ved døden i 2001, så den relevante bypolitik kan afgrænses til kommunernes bypolitik. Hvilke delelementer består den af, og hvorledes vil de blive berørt, hvis den almene boligsektor sættes fri på markedet? Væsentlige delelementer i den kommunale bypolitik vedrører forholdene for erhverv, service, kultur og transport. Der er næppe nogle af disse dele af bypolitikken, som berøres nævneværdigt af ændrede markedsmæssige vilkår for den almene boligsektor. Det gør vilkårene for den kommunale bolig- og bosætningspolitik derimod. Temmelig meget, hvis der blev tale om en tilbageføring til gamle dage. Så skulle kommunerne selv drive sociale boliger/institutioner i større udstrækning. Det er som nævnt næppe realistisk. Vilkårene for den kommunale bolig- og bosætningspolitik vil blive berørt mindst, hvis en fremtidig markedsgørelse udformes næsten som nu, og mest hvis markedsgørelsen føres helt igennem. Det er derfor mest interessant at vurdere, hvad der vil ske i bypolitikken, hvis det bliver den konsekvente markedsmodel, der realiseres. Helt grundlæggende vil kommunerne i langt højere grad end i dag skulle gøre sig klart, hvorledes det kommunale boligmarked fungerer, hvilke boliger forskellige grupper efterspørger, hvilke ændringer der er i bosætningen, hvor og hvorledes byudviklingen skal foregå, og især hvorledes kommunen vil løse de boligsociale problemer for de svage grupper, herunder hvem der skal løse problemerne.

3 Den kommunale bolig- og bosætningspolitik har altid været afhængig af markedets vilkår. Men den almene boligsektors begrænsede markedsafhængighed har kunne bruges og er blevet brugt til at gennemføre byudvikling, hvor markedet ikke kunne eller ville. Det har både ført til lykkelige situationer, hvor kommunen og almennytten i fællesskab har åbnet nye bosætningmuligheder men det er også gået galt, når nye boligområder tiltrak nogle andre beboergrupper, end dem de var bygget til. I en markedsgjort fremtid tvinges både kommune og boligselskaber til i langt højere grad at tænke markedsmæssigt ved udviklingen af nye boligområder. Og det er vel stort set en fordel. Sikringen af boliger og bosætning til de selvhjulpne to-forsørgerfamilier med gode job og velfungerende børn, dem som alle vil ha, bliver kun marginalt påvirket af en markedsgørelse af de almene boliger, for denne familietype bor stort set altid i ejerbolig. Den lille påvirkning, som kan ske, er, at den frie almene boligsektor udvikler fristende bosætningsalternativer i visse afdelinger for denne attraktive familietype. Sådanne fristelser kunne f.eks. være nye ejerformsvarianter, som hybrider mellem ejer-, andels- og lejeboligerne, boliger hvor serviceniveauet er højt, prisen er rimelig, og naboerne ikke er alt for belastende. En fri almen boligsektor kan utvivlsomt opfinder og markedsfører sådanne fristelser, og derved (igen) blive almen og ikke social. En sådan udvikling kunne være med til at mindske segregationen på boligmarkedet. Helt anderledes vanskeligt kan det blive, at sikre en fremtidig boligforsyning til dem de andre ikke vil lege med : fattige enlige og enlige forsørgere uden for arbejdsmarkedet på hel eller delvis offentlig forsørgelse, indvandrere i samme situation, de psykisk syge, alkoholikerne, narkomanerne. Kommunerne kan få et alvorligt problem med at skaffe boliger til disse grupper, hvis den almene sektors forpligtelse til at huse disse svage grupper fjernes helt eller delvist i forbindelse med markedsgørelsen. Det er nemt at forestille sig, at de frie almene boligselskaber vil prøve at undgå den type lejere, som volder problemer og påfører selskaberne tab, ved enten selv at misligholde lejligheden, eller som skræmmer andre (gode) lejere væk. Det gælder i udpræget grad de psykisk syge og narkomanerne, samt i varierende omfang indvandrere og flygtninge. Man kunne også forestille sig, at boligselskaberne ville vælge en løsning, hvor de bosættes i isolerede boligafdelinger, hvis selskaberne ikke helt kan slippe for dem. Det vil fastholde og muligvis forøge segregationen. Men bosætningen af de svageste grupper er ikke et uløseligt problem. En mulig måske endda logisk konsekvens af markedsgørelsen ville være, at kommunerne i fremtiden købte sig til en løsning af sine bolig-sociale problemer. Det kunne f.eks. ske gennem udlicitering, hvor kravene til boligernes beliggenhed, standard, service mv. gøres op i udbudsmaterialet. Alle boligudlejere kunne byde ind med den pris de skulle have, for at huse og i en eller anden grad også servicere de vanskeligt stillede grupper. Det kunne for alle involverede parter, og måske i særlig grad for kommunerne

4 vise sig at blive en eye-opener, hvor de reelle omkostninger ved at huse de mere tunge problemgrupper, kom åbenlyst frem. I den ideelle verden vælger kommunen den løsning, som opfylder de sociale/driftmæssige krav til den laveste pris. I den virkelige verden kan det godt være, at nogle kommuner blot vælger den billigste løsning. I den ideelle verden vil nogle boligudlejere måske især nogle af de frie almene boligselskaber efterhånden blive rigtigt gode til at løse boligsociale problemer, de vil dyrke og udvikle denne markedsniche og samfundet vil opnå en bedre samlet løsning end i dag. I den virkelige verden er risikoen imidlertid, at en sådan specialisering vil trække i retning af nye semi-institutioner, som måske nok på kort sigt løser de boligsociale problemer, men som samtidigt øger segregationen på boligmarkedet og fastlåser nogle af de marginaliserede grupper i deres marginale position. En yderligere risiko er, at synliggørelsen af prisen for at løse boligsociale problemer, kan føre til at solidariteten i samfundet ikke holder. Det er ikke så svært at forestille sig, at der på et tidspunkt kan komme et flertal for forslag om besparelser, som umuliggør forsvarlige løsninger på de svageste gruppers boligproblemer. I så fald vil segregationens negative sider blive forstærket. Vi vil igen få synlig og påtrængende slumbebyggelser. Er der mest grund til at vente en positiv konsekvens af markedsgørelsen eller en negativ? Det er svært at svare på, der er få erfaringer at bygge på. Men personligt hælder jeg til den optimistiske vurdering, at frisættelsen og markedsgørelsen af den almene sektor vil udløse nye, kreative løsninger på tilsyneladende fastlåste problemer. Et eksempel på denne kreativitet kan findes i den svenske almennyttes historie. For små tyve år siden var der meget store udlejningsvanskeligheder i dele af million-programmets bebyggelser, og i de værst ramte bebyggelser havde boligselskaberne ofte opgivet både den fysiske og sociale genopretning. Netop disse områder opgivet af alle valgte det private, markedsbaserede selskab Formator at gøre til sit forretningsområde. Selskabet indgik forvaltnings- og investeringskontrakter med kommunerne om genopretning og drift af belastede boligområde. I en årrække på 5-6 år nåede selskabet meget fine resultater. De uløselige problemer blev løst de forhen opgivne områder blev efterspurgte, også af familier som havde mulighed for at vælge andre boligområder. En bypolitisk happy-end: bedre boliger og mindre segregation. Det kostede penge men det lod sig gøre. Der er stadig noget at lære af Formator. Desværre slutter historien ikke her. Formator overtog et meget stort, nedslidt boligområde ved Stockholm, og gik i gang med en omfattende fysisk renovering. Den løb imidlertid fra dem, så det endte med en konkurs. Det kommer an på Af ovenstående fremgår det, at der ikke er entydige svar på, hvorledes en markedsgørelse af den almene boligsektor, kommer til at influere på

5 bypolitikken og især de dele af bypolitikken som handler om at skabe gode (eller ligefrem bedre) forhold for de svageste grupper på boligmarkedet. Det kan være, at markedsgørelsen udløser en social og organisatorisk kreativitet i både boligsektoren og i kommunerne, som fører til meget bedre løsninger på de boligsociale problemer vi kender i dag. Friheden til udbyde komplekse løsninger af både de sociale og de boligmæssige problemer fra kommunernes side, og til at tilbyde mere samlede pakkeløsninger fra boligselskabernes side, kan ende lykkeligt. Men det kan så sandeligt også gå galt. Hvis solidariteten svigter, og mottoet bliver: fanden ta de sidste, så vil den segregerede by med fortabte slumområder, hvor alt håb lades ude, meget nemt blive en realitet i mange byer.

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Når teltpælene rykkes op

Når teltpælene rykkes op SBi 2010:12 Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Hans Skifter Andersen SBi 2010:12 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Fattigdom, social eksklusion og boligforhold

Fattigdom, social eksklusion og boligforhold Jytte Kristensen og Jørgen Elm Larsen Fattigdom, social eksklusion og boligforhold Formålet med artiklen er primært at belyse, hvordan boligforholdene for fattige og socialt ekskluderede i Danmark har

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk Udsat for forståelse Antologi om socialt udsatte www.udsatte.dk Udsat for forståelse en antologi om socialt udsatte Kolofon Udgivet af: Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Antologien er redigeret

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Sammen eller hver for sig? Fremtidens måltidsstrategier Af Johannes Andersen

Sammen eller hver for sig? Fremtidens måltidsstrategier Af Johannes Andersen Sammen eller hver for sig? Fremtidens måltidsstrategier Af Johannes Andersen Madklubben Sidste onsdag gik Curt og Karen med deres børn over til Anna og Nikolaj for at spise til aften. De har en madsklub

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere