Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen stab.rm.dk Folkesundhed og Kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen stab.rm.dk Folkesundhed og Kv"

Transkript

1 Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Marts 2012

2 Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen stab.rm.dk Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Publikationsnummer CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning Metode og undersøgelsesdesign Læ sevejledning Resultaterne for Bøgehusene... 9 D et overordnende resultat... 9 Sammenligning af Bøgehusenes resultater Indsatsområder for botilbud... 13

4

5 1. Indledning Baggrund og formål Ikast-B rande Kommune arbejder løbende på, at kvalitetsudvikle kommunens tilbud på psykiatri- og handicapområdet. Som led heri er den bruger- og pårørendeoplevede kvalitet et centralt element. Kommunen har derfor valgt at gennemføre tilfredshedsundersøgelser på psykiatri- og handicapområdet i Tilfredshedsundersøgelserne kan væ re med til, at give en indikation af i hvilken grad borgere og pårørende er tilfredse med den service Ikast-Brande Kommune leverer. Tilfredshedsundersøgelserne gennemført på Området for Voksne Udviklingshæ mmede, Autismeområdet og Socialpsykiatriområdet. Undersøgelsen omfatter både dagtilbud, botilbud, bofæ llesskaber, væ resteder samt bostøtte og hjemmevejledning. Tilfredshedsundersøgelserne er tilstræ bt gennemført som brugertilfredshedsundersøgelser, men i nogle tilfæ lde er det vurderet væ rende mere hensigtsmæ ssig med en tilfredshedsundersøgelse blandt de pårørende. I to tilfæ lde er der både gennemført en bruger- og pårørendeundersøgelse. I undersøgelsen indgår 19 forskellige tilbud, med omkring 445 brugere samt 83 pårørende. Tilfredshedsundersøgelsen omfatter således i alt 528 borgere. D et anvendte koncept i tilfredsundersøgelserne er tæ nkt som et screeningsredskab, og ønsket er at sikre hurtige, repræ sentative tilbagemeldinger fra brugere og pårørende på udvalgte tilfredshedsindikatorer. H vor der forekommer bemæ rkelsesvæ rdige resultater, skal der efterfølgende indhentes mere dybdegående viden gennem kvalitative undersøgelser med henblik på at forbedre indsatsen. Konceptet består af en spørgeramme på 10 spørgsmål, og en ræ kke baggrundsspørgsmål. Spørgsmålene vil væ re forskellige i spørgeskemaerne, da de er forsøgt tilpasset de enkelte målgrupper. I undersøgelsen blev der blandt andet spurgt til brugernes generelle opfattelse af tilbuddet, hjæ lpen til selvhjæ lp, muligheden for medbestemmelse, samt information om og deltagelse i aktiviteter. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i perioden marts til december Til den praktiske gennemførelse af undersøgelserne er der indhentet ekstern bistand hos CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, som også har væ ret ansvarlig for databehandling og afrapportering. I denne rapport præ senteres resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen på botilbuddet Bøgehusene. Rapportens opbygning I kapitel 2 er resultaterne for tilbuddene kort sammenfattet. I kapitel 3 beskrives metode og undersøgelsesdesignet. Kapitel 4 indeholder en læ sevejledning, der beskriver de forskellige figurer i rapporten. H erefter præ senteres tilbuddets resultater i kapitel 5. Sidst er der i kapitel 6 fokus på potentielle indsatsområder for tilbud tilknyttet Autismeområdet. Side 1

6 Side 2

7 2. Sammenfatning Ikast-B rande Kommune har i efteråret 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse på psykiatri- og handicapområdet. Undersøgelsen er rettet mod voksne udviklingshæ mmede eller voksne med sindslidelse eller autisme, der bor i et bofæ llesskab eller botilbud, modtager hjemmevejledning eller bostøtte eller er tilknyttet et dagtilbud eller væ rested. Tilfredshedsundersøgelsen omfatter 528 brugere og pårørende, hvoraf 360 har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen har hermed en svarprocent på Pårørendeundersøgelsen på Bøgehusene omfatter 16 borgere og med 10 besvarelser er der således en svarprocent på 63 procent. Overordnet viser undersøgelsen, at der blandt brugere og pårørende er stor tilfredshed med kvaliteten af den service Ikast-B rande Kommune leverer på psykiatri- og handicapområdet. På områdeniveau er tilfredsheden størst på Autismeområdet, mens tilfredsheden er mindst på Socialpsykiatriområdet. D et er sæ rligt på spørgsmålene vedrørende oplevelse af progression, hvor brugere og pårørende tilknyttet Socialpsykiatriområdet adskiller sig fra brugere og pårørende tilknyttet Området for Udviklingshæ mmede og Autismeområdet. På tvæ rs af områdeniveau er bruger- og pårørendetilfredsheden større for dagtilbud og botilbud end for de øvrige tilbudsformer. Væ restederne er den tilbudsform i undersøgelsen, hvor tilfredsheden er mindst. Tilfredsheden blandt de pårørende til beboere på B øgehusene er størst på spørgsmålene vedrørende respekt, støtte og samarbejde med personalet samt progressionsspørgsmålene, mens den mindste tilfredshed blandt de pårørende forekommer på spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden. 1 Tilbud, hvor populationsstørrelsen ikke er kendt, indgår ikke i beregningen af svarprocenten. Side 3

8 Side 4

9 3. Metode og undersøgelsesdesign Spørgeskemaet I undersøgelsen er der anvendt et enkelt og kort spørgeskema bestående af ti spørgsmål samt enkelte baggrundsspørgsmål. Spørgeskemaet er tilpasset det enkelte tilbud med hensyn til både spørgsmålsformulering og svarkategorier. Afhæ ngigt af modtagergruppen anvendes der i undersøgelsen en svarskala med fem eller tre svarkategorier. Opbygningen af spørgeskemaet følger imidlertid en fast struktur på tvæ rs af tilbuddene. Spørgeskemaet indeholder indledningsvis et åbent spørgsmål, hvor der er mulighed for at give en kommentar og komme med ris eller ros til tilbuddet. H erefter følger ni tilfredshedsspørgsmål, der måler forskellige dimensioner. Fire spørgsmål, der måler generel tilfredshed med tilbuddet i forhold til respekt, information, støtte og samarbejde med personalet. 2 To spørgsmål, der måler oplevelsen af progression og hvorvidt tilbuddet har en nyttevæ rdi. To områdespecifikke spørgsmål, der er tilpasset det enkelte tilbud. Et spørgsmål vedrørende den samlede vurdering af tilbuddet. D ataindsamling D ataindsamlingen er ligesom spørgeskemaet tilpasset det enkelte tilbud og varierer afhæ ngig af brugergruppens ressourcer. D er er i undersøgelsen anvendt følgende indsamlingsmetoder: Postbesørget spørgeskema Personlig udlevering af spørgeskemaet på tilbuddet Personligt interview med brugerne på tilbuddet, hvor en interview er udfylder spørgeskemaet sammen med brugeren. I forbindelse med pårørendeundersøgelsen på Bøgehusene er der anvendt et postbesørget spørgeskema. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland har haft ansvaret for dataindsamlingen og afrapporteringen af undersøgelsen. I dataindsamlingen har der væ ret fokus på at sikre fravæ r af personalepåvirkning i svarsituationen, og interview ene er således, hvor det var muligt, gennemført uden personalets tilstedevæ relse. Fokus har endvidere væ ret på at sikre, at alle brugere har haft mulighed for hjæ lp til deltagelse i undersøgelsen, hvis der var et behov. D ette er med til at styrke undersøgelsen reliabilitet og validitet. 2 Tilbuddene D en Blå Café, G arland, Aktivitetscenteret Ø rbæ klund samt Laicos spurgte til brugernes oplevelse af medindflydelse frem for spørgsmålet vedrørende brugernes oplevelse af støtte. Side 5

10 Indekskonstruktion Med udgangspunkt i de tre dimensioner i spørgeskemaet er der konstrueret tre tilfredshedsindeks, der har til formål dels at give et overblik over brugernes og de pårørendes overordnede bedømmelse af tilbuddet, og dels at muliggøre en sammenligning på tvæ rs af tilbud. D e tre tilfredshedsindeks måler henholdsvis brugernes og de pårørendes generelle tilfredshed, oplevelse af progression og samlede vurdering. Indekset, der måler generel tilfredshed består af fire spørgsmål der omhandler respekt, støtte, samarbejde og information. Enkelte tilbud har anvendt et spørgsmål vedrørende medindflydelse frem for spørgsmålet om støtte. Indekset, der måler brugernes og de pårørendes oplevelse af progression består af to spørgsmål, der vedrører brugernes oplevelse af positiv udvikling, mens det sidste indeks udgøres af spørgsmålet vedrørende brugernes og de pårørendes samlede vurdering. I indekskonstruktionen er der taget højde for, at tilfredshedsundersøgelsen indeholder forskellige spørgeskemaversioner med varierende antal svarkategorier. R espondenter, som ikke har svaret på spørgsmålene, har angivet flere svar eller har svaret Ved ikke/ej relevant indgår ikke i indeksberegningerne. Dette medfører, at antallet af besvarelser kan variere på tvæ rs af indeks. D isse respondenter vises heller ikke i de øvrige figurer og tabeller. Side 6

11 4. Læsevejledning Afrapporteringen af de enkelte tilbuds resultater sker ved hjæ lp af en ræ kke figurer, der hver bidrager med et overblik over brugernes eller de pårørendes tilfredshed med det pågæ ldende tilbud. Indledningsvist fremhæ ves kort de overordnede resultater for tilbuddet. H er er fokus på områderne med den største og mindste bruger- eller pårørendetilfredshed samt tilbuddets resultat sammenlignet med øvrige tilbud i Ikast-B rande Kommune. Fremstillingen af tilbuddets resultater sker i tre dele. Først afrapporteres tilbuddets resultat alene, dernæ st sammenlignes tilbuddets resultat med resultatet for øvrige tilbud, og sidst belyses potentielle indsatsområder for den tilbudsform som det pågæ ldende tilbud tilhører. I afsnittet D et overordnede resultat afrapporteres tilbuddets resultater. Figurerne giver et overblik over den procentmæ ssige svarfordeling på de enkelte spørgsmål. Først vises svarfordelingen på spørgsmålet vedrørende brugernes og de pårørendes samlede vurdering, og dernæ st gives et overblik over svarfordelingen på de øvrige tilfredshedsspørgsmål. I sidst næ vnte figur angiver den lodrette tekst yderst til venstre, hvilken dimension de forskellige spørgsmål måler. Efter hvert spørgsmål er der angivet hvor mange brugere, der har besvaret pågæ ldende spørgsmål. I afsnittet Sammenligning af tilbuddets resultater sammenlignes tilbuddets resultater med resultatet for de øvrige tilbud. I sammenligningen anvendes de tre indeks, der måler henholdsvis brugernes generelle tilfredshed, oplevelse af progression og samlede vurdering. H vert tilbud bliver sammenlignet med øvrige tilbud, der beskæ ftiger sig med samme brugergruppe som det pågæ ldende tilbud. I den forbindelse differentieres der mellem udviklingshæ mmede, autister og brugere tilknyttet socialpsykiatrien. Tilbuddet sammenlignes endvidere med øvrige tilbud, der har samme tilbudsform som det pågæ ldende tilbud. I undersøgelsen indgår dagtilbud, bofæ llesskaber, bostøtte, væ rested og botilbud. Endeligt sammenlignes tilbuddet med lignende tilbud i Aarhus Kommune i de tilfæ lde, hvor en sådan sammenligning er relevant. For hver figur angiver den øverste søjle tilbuddets indeksvæ rdi, mens den nederste søjle angiver indeksvæ rdien for de øvrige tilbud. D er er i figurerne angivet en smiley i de tilfæ lde, hvor forskellen mellem tilbuddets resultat og resultatet for de øvrige tilbud er signifikant. En positiv smiley markerer, at tilfredsheden med det pågæ ldende tilbud er signifikant bedre sammenlignet med de øvrige tilbud. En negativ smiley markerer omvendt, at tilbuddet klarer sig signifikant dårligere sammenlignet med de øvrige tilbud. I afsnittet Indsatsområder for tilbudsform undersøges sammenhæ ngen mellem de enkelte tilfredshedsspørgsmål og den samlede tilfredshed på den pågæ ldende tilbudsform. Sammenhæ ngene er illustreret i en prioriteringsfigur. Formålet med figuren er at identificere de områder, der mest Side 7

12 effektivt kan styrke den samlede tilfredshed, og dermed bidrage med et input til, hvilke områder man kan væ lge at fokusere på i forbedringen af den bruger- og pårørendeoplevede kvalitet. I figuren er hvert spørgsmål markeret med et bestemt tegn (eksempelvis ). D en horisontale placering af et spørgsmål angiver, hvor stor betydning det pågæ ldende spørgsmål har på den samlede tilfredshed. Jo læ ngere mod højre et spørgsmål placere sig desto større betydning har spørgsmålet på den samlede tilfredshed. Spørgsmålets vertikale placering i figuren henviser til den gennemsnitlige tilfredshed på det pågæ ldende spørgsmål. Jo højere oppe i figuren desto større er tilfredsheden på det på gæ ldende spørgsmål. Figuren kan således inddeles i fire områder, der er karakteriseret af varierende forbedringsmuligheder. D et er vigtig at væ re opmæ rksom på, at figurerne angiver det relative forhold mellem tilfredshedsspørgsmålene. Tilfredshed III. Fasthold resultat (sekundæ r) II. Fasthold resultat (primæ r) IV. Forbedring mulig I. Oplagt forbedringsmulighed Sammenhæ ng med samlede tilfredshed I. Oplagt forbedringsmuligheder Spørgsmål i dette felt, kan betragtes som indeholdende et forbedringspotentiale, da spørgsmålene her har den relativ største betydning for den samlede tilfredshed, men samtidig har en relativ lav tilfredshedsscore. II. Fasthold resultatet (Primæ r) Spørgsmål i dette felt er karakteriseret af både relativ høj tilfredshed og relativ stor sammenhæ ng med den samlede tilfredshed. Fokus bør således primæ rt væ re på at fastholde det gode resultat. III. Fasthold resultatet (Sekundæ r) Spørgsmål i dette felt er karakteriseret af relativ høj tilfredshed og relativ lav sammenhæ ng med den samlede tilfredshed. IV. Forbedring muligt Spørgsmål i dette felt er karakteriseret af både relativ lav tilfredshed og relativ lav sammenhæ ng med den samlede tilfredshed. Side 8

13 5. Resultaterne for Bøgehusene Det overordnende resultat Tabel5.1 Svarprocent for Bøgehusene P O P U LA TIO N BESVA R ELSER SVA R P R O CEN T Sam let % Bøgehusene % Tilbud, hvor populationsstørrelsen ikke er kendt, indgår ikke i beregningen af den samlede svarprocent for Ikast-Brande Kommune. På baggrund af tilfredshedsundersøgelsen kan følgende resultater fremhæ ves for Bøgehusene. Størst tilfredshed (fasthold resultat) M indst tilfredshed (forbedring m ulig) Sam m enligning m ed øvrige tilbud Tilfredsheden blandt de pårørende er størst på spørgsmålene vedrørende respekt, støtte og samarbejde med personalet samt progressionsspørgsmålene. På disse spørgsmål svarer 70 procent 'ja, i højgrad'. Tilfredshed blandt de pårørende til beboere på Bøgehusene er mindst på spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden. 22 procent svarer 'både og'og 11 procent svarer 'nej, kun i mindre grad'. Sammenlignet med resultatet for de øvrige tilbud tilknyttet Autismeområdet i Ikast-B rande Kommune er den samlede vurdering af tilbuddet dårligere blandt de pårørende til beboere på Bøgehusene. Figur 5 viser den samlede vurdering af Bøgehusene. Figur 5 P årørendes sam lede vurdering af Bøgehusene 100% H vad er din sam lede vurdering af Bøgehusene? (n=10) 80% 60% 50% 40% 20% 30% 20% 0% ***** (Meget godt) **** (G odt) *** (Både godt og dårligt) 0% 0% ** (D årligt) * (Uacceptabelt) Side 9

14 Figur 5.2 giver et overblik over svarfordelingen på de øvrige tilfredshedsspørgsmål. D en lodrette tekst yderst til venstre angiver, hvilken dimension de forskellige spørgsmål måler. Efter hvert spørgsmål er der angivet, hvor mange der har besvaret det pågæ ldende spørgsmål. Figur 5.2 P årørendes tilfredshed på de øvrige spørgsm ål Møder personalet dig og din pårørende med respekt? (n=10) 70% 30% G EN EREL TILFRED SH ED Er du tilfreds med den støtte, din pårørende modtager fra personalet? (n=10) Er du tilfreds med samarbejdet med personalet? (n=10) Er du tilfreds med den information, du modtager fra personalet? (n=10) 40% 70% 70% 40% 30% 30% 20% OPLEVELSE AF PROG RESSION Oplever du, at Bøgehusene har fokus på, at forbedre din pårørendes livskvalitet? (n=10) Oplever du, at Bøgehusene har fokus på, at fremme din pårørendes sundhed? (n=10) 70% 70% 30% 30% OMRÅD E SPECIFIKKE Er du tilfreds med de oplevelser og aktiviteter din pårørende bliver tilbudt på Bøgehusene? (n=10) Er du som pårørende fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden? (n=9) 60% 56% 11% 20% 22% 20% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i højgrad Ja, i nogen grad Både- og N ej, kun i mindre grad N ej, slet ikke Side 10

15 I tabel 5.2 fremgår de pårørendes kommentarer. Kommentarerne er medtaget i rapporten, hvad enten de er positive eller negative, men er angivet i anonymiseret form. Såfremt der er æ ndret i kommentarerne, for eksempel af hensyn til brugernes anonymitet, er det markeret med [ ]. Kommentarerne er sorteret efter hvor mange stjerner, tilbuddet er blevet tildelt i den samlede vurdering. Tabel5.2 D e pårørendes kom m entarer Kom m entar ***** (Meget godt) Jeg er godt tilfreds med Bøgehusene. ***** (Meget godt) **** (G odt) Jeg har ikke gode muligheder for at møde op, men når jeg har væ ret der, er jeg blevet mødt at varme fra personalet, som gør alt, hvad de kan for, at min [pårørende] har det godt. Sidst jeg var der, kunne jeg mæ rke, at hun havde udviklet sig. Medicin kan nok ikke undgås, men der behøvers ikke gives sådan, at pårørende bliver alt for træ t. **** (G odt) D er findes vel ikke bedre sted at få anbragt sit barn. *** (Både godt og dårligt) *** (Både godt og dårligt) Jeg mener, at medicinforbruget er for enormt. D ejligt grønt område udenfor (ophold - hygge). Sørger for ture i det grønne dagligt. G ennemgående er Bøgehusene et godt sted at leve. Intentionerne er gode, men alt for skiftende personale er en hæ msko for kontinuerlige fremskridt. Budgettet begræ nser beboernes muligheder. Side 11

16 Sammenligning af Bøgehusenes resultater D e følgende figurer viser de pårørendes overordnede bedømmelse af Bøgehusene målt på indeksene generel tilfredshed, oplevelse af progression samt samlet vurdering. Resultatet sammenlignes først med øvrige tilbud, der beskæ ftiger sig med samme brugergruppe som Bøgehusene. D ernæ st sammenlignes resultatet med øvrige tilbud, der tilhører den samme tilbudsform som Bøgehusene. D er er i figurerne angivet en smiley i de tilfæ lde, hvor forskellen mellem Bøgehusenes resultat og resultatet for de øvrige tilbud er signifikant. I figur 5.3 sammenlignes de pårørendes overordnede bedømmelse af Bøgehusene med resultatet for øvrige tilbud i Ikast-Brande Kommune, der beskæ ftiger sig med autisme. Figur 5.3 P årørendes overordnede bedøm m else af Bøgehusene sam m enlignet m ed øvrige tilbud tilknyttet A utism eom rådet G EN EREL TILFRED SH ED Bøgehusene Ø vrige tilbud OPLEVELSE AF PROG RESSION Bøgehusene Ø vrige tilbud SAMLET VURD ERIN G Bøgehusene Ø vrige tilbud % 20% 40% 60% 80% 100% I figur 5.4 sammenlignes Bøgehusenes resultat med resultatet for øvrige botilbud i Ikast-Brande Kommune. Figur 5.4 P årørendes overordnede bedøm m else af Bøgehusene sam m enlignet m ed øvrige botilbud G EN EREL TILFRED SH ED Bøgehusene Ø vrige tilbud OPLEVELSE AF PROG RESSION Bøgehusene Ø vrige tilbud SAMLET VURD ERIN G Bøgehusene Ø vrige tilbud % 20% 40% 60% 80% 100% Side 12

17 Indsatsområder for botilbud Figur 5.5 viser en prioriteringsfigur for botilbud. Figuren illustrerer sammenhæ ngen mellem de enkelte tilfredshedsspørgsmål og den samlede tilfredshed på botilbud. I figuren angiver den horisontale placering af et spørgsmål, hvor stor betydning det pågæ ldende spørgsmål har på den samlede tilfredshed, mens spørgsmålets vertikale placering i figuren henviser til den gennemsnitlige tilfredshed på det pågæ ldende spørgsmål. D et fremgår af figuren, at de pårørendes tilfredshed er lavest på spørgsmålet om information. Tilfredsheden med information har endvidere den relativt største betydning for de pårørendes samlede tilfredshed med botilbuddene. I forhold til de pårørendes samlede tilfredshed er information derfor et afgørende område med oplagte forbedringsmuligheder. Figur 5.5 Tilfredshedsspørgsm ålenes sam m enhæ ng m ed den sam lede tilfredshed for botilbud Fasthold resultat (sekundæ r) Fasthold resultat (primæ r) Tilfredshed Forbedring mulig Oplagt forbedringsmulighed Sammenhæ ng med samlede tilfredshed G enerel tilfredshed - Respekt G enerel tilfredshed - Samarbejde Progression - Livskvalitet G enerel tilfredshed - Støtte G enerel tilfredshed - Information Progression - Sundhed Side 13

18

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 Bruger -og Pårørendeugerundersøgelser Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 RESUME Århus Kommune Socialforvaltningen Rapport udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling Tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Udgivet

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) UDGIVER Ressourcestyring

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling O lof Palm es Allé 15 8200 Århus N 1 R esultatdokum entation

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen Aarhus Kommune UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Projekt Dobbeltdiagnose - Bilagsrapport

Projekt Dobbeltdiagnose - Bilagsrapport Projekt Dobbeltdiagnose - Bilagsrapport CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Projekt Dobbeltdiagnose Skanderborg Kommune - Bilagsrapport Konsulent Jens H ansen Jens.hansen@

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Pårørendeundersøgelsen Overordnede resultater De samlede resultater viser overordnet: Borgernes generelle tilfredshed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere